فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پاییز و زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد حسین کاظمی بازدهی، عباسعلی سلطانی، حسین ناصری مقدم صفحه 5
  بعضی تصور می کنند که انسان پس از وفات، تعهدی ندارد؛ ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی های مهمی برخوردار هستند؛ مسائلی مانند قرض، دیه، عاریه که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تادیه است و این امری غیرممکن نیست. در فقه اسلامی به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم در خصوص آن بحث های گوناگونی صورت گرفته است. نتیجه پژوهش پیش رو، آن است که از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، تعهدات بر ذمه میت چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، قابل تقاص و ادا بوده و با مرگ وی منتفی نمی شود.
  کلیدواژگان: میت، مالی و غیر مالی.، تقاص، فقه اسلامی، تعهد
 • رضا رنجبر، رحیم وکیل زاده، سلیمان عالی ملک طالش صفحه 25
  نظام شریعت اسلامی به عنوان یک سیستم ارزشی وحقوقی کامل با منابع پایدار کتاب و سنت و بهره مندی از عقل به عنوان رسول باطنی، سازگارترین نظام ارزشی با تغییرات و تحولات جهان است؛ به طوری که منطق به کار رفته در کتاب و سنت، منطقی چند ارزشی و پیوسته است. در این نظام ارزشی، گزاره های دینی درجه بندی و پیوسته، با متغیرهای زبانی بیان گشته است. این مقاله کوششی است در تبیین نظام ارزشی پیوسته و فازی، تا فرایند استنباط احکام شرعی در نظام شریعت اسلامی را با رویکرد فازی توصیف نموده و بخشی از تاثیرات این رویکرد را در پویایی فقه و کارآمدی اجتهاد بیان کند.
  کلیدواژگان: فازی، استنباط.، شریعت، اجتهاد
 • حبیب الله طاهری، ثریا قنبری کرمانشاهی صفحه 51
  هر جنایتی که در جامعه رخ می دهد، هرچند کوچک، ابتدا جامعه را به خطر می اندازد و موجب بی نظمی و ایجاد ناهنجاری در جامعه شده و در وهله دوم در اذهان مردم برای مجنی علیه احساس ترحم می کند. اگر این جنایت را در کودکان تصویر کنیم، انتظار ما از جامعه این است که به سرعت آن را حل و فصل کند. تحقیق ما در مورد بزهکاری اطفال و مجرم نمودن صغار نیست، بلکه چگونگی وقوع جرایم علیه اطفال جامعه و به عبارتی عواملی است که موجب می شود اطفال قربانی جرم و بزه دیده شوند. انواع آزار و جرایم علیه آن ها؛ جایگاه کودک آزاری در قوانین جاری و راهکارهای مبارزه با این پدیده نیز مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است. کودک آزاری امروز در غالب کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد، به نحوی که در کنار دادگاه های اطفال سازمان های مجهزی به منظور کمک و حمایت نسبت به کودکانی که مورد...
  کلیدواژگان: کودک آزاری، تادیب، معیار تمیز.، کودک
 • علی محامد صفحه 69
  مقاله ای که پیش رو دارید، سجده بر تربت امام حسین(ع) را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا افضلیت سجده بر تراب از دیدگاه اخبار و روایات شیعه و سنی مورد پژوهش قرار گرفته و براساس این روایات، افضلیت سجده بر تراب به اثبات رسیده و روشن شده است که مسلمانان صدر اسلام که با پیامبر9 نماز می خواندند، در حال اختیار بر چیزی که از زمین نبود، سجده نمی کردند و نیز روشن شده که سجده بر فرش و لباس و اطراف عمامه باطل و از مستحدثاتی است که بر صحت آن دلیلی وجود ندارد. نیز از روایات و آثار و سیره پیامبر(ص) و صحابه و تابعین از شیعه و سنی در فضیلت تربت امام حسین(ع) و اخبار سجده پیامبر و امامان معصوم: بر خمره که از لیف خرما ساخته می شده به اثبات رسیده که تربت امام حسین(ع) از همه مصادیق خاک افضل است و اهتمام شیعه به سجده بر...
  کلیدواژگان: تربت امام حسین(ص) کربلا.، نماز، سجده، خاک، خمره
 • مجتبی الهیان صفحه 91
  اجرای حدود در عصر غیبت یکی از موضوعات پر ماجرا در فقه امامیه است. در بعد درون فقهی، در خصوص این که در عصر غیبت اقامه کننده حدود چه کسی خواهد بود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها اجرای حدود را جزء وظایف اختصاصی امام معصوم و نایب خاص آن حضرت می دانند و با استناد به اصل عدم ولایت، معتقدند اجرای حدود در زمان غیبت باید تعطیل شود. در مقابل، گروه کثیری از فقها با استناد به اطلاقات دلایل حدود و روایاتی دال بر نیابت عام فقها از سوی امام معصوم در عصر غیبت، به وجوب اجرای آن از سوی ولی فقیه جامع الشرایط معتقدند...
  کلیدواژگان: عصر غیبت، فقه امامیه، حدود، فقیه جامع الشرایط
 • سیدجواد موسوی زاده، مهدی ساجدی صفحه 111
  تحقیق حاضر به بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده و تبیین دیدگاه فقهی اسلام در این باره می پردازد. آنچه از دلایل شرعی در این ارتباط قابل استفاده است، را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود: الف) تعبیرهایی نظیر قوام، قیم، راعی و... که در دلایل به کار رفته است، بیان می کند که در نظر اسلام، مدیریت و سرپرستی در خانواده عبارت است از: عهده دار شدن مسئولیت محافظت و مراقبت از همسر و فرزندان و توجه و رسیدگی به امور آنان در جهت تامین مصلحت و سعادت خانواده. اسلام به دلیل ویژگی ها و توانایی های فطری نظیر توان جسمانی بیش تر مردان و برتری قدرت اندیشه و تدبیر آنان در زندگی نسبت به زنان، این مسئولیت را برعهده مردان قرار داده است....
  کلیدواژگان: زوج، خانواده، سرپرستی.، زوجه، متابعت
 • سید احمد میرحسینی، حسن رضایی صفحه 145
  «ارتداد» یکی از پدیده های شوم در زندگی فرد مسلمان است و منظور از آن، بازگشت از ایمان به کفر می باشد. مرتد، اصلی از اصول دین و حکمی از احکام ضروری دین را بعد از اقرار و پذیرش انکار می کند. اگر پدر و مادر شخص و یا یکی از آن دو مسلمان باشند و فرزند آن ها بعد از بلوغ، به اسلام مقر باشد و بعد، از اسلام برگردد، «مرتد فطری» است. اگر کسی که مسلمان زاده نیست بعد از بلوغ، اسلام را بپذیرد و سپس از اسلام برگردد، او را «مرتد ملی» می گویند. مرتد فطری اگر مرد باشد، با وجود شرائط خاص متحمل عقوبت های ویژه و اعدام می شود؛ اما به مرتد ملی و بانوان مهلت توبه می دهند. مقاله حاضر بعضی از احکام مرتدین و نیز حکمت شدت عمل در مقابل این افراد را بررسی نموده است.
  کلیدواژگان: مرتد، ملی، فطری، ایمان، کفر
|
 • Seyed Mohammad Hosein Kazemi, Abbasali Soltani, Hosein Naseri Moghadam Page 5
  Some people think after human’s death, there is no commitment but the reality is different. He is committed to issues that are important such as: debt, blood money, loan and so on that for each there is a variety of topics. His posthumous commitments are due to be settled, and this is not impossible. In Islamic jurisprudence, much attention has been paid to this issue, and it has been tackled from different aspects, directly and indirectly, and various discussions have taken place around it. As a result, this article states that according to the Shiite and Sunni scholars, financial and non-financial commitments of the dead are expected to be paid and accomplished and are not canceled owing to his death.
 • Reza Ranjbar, Rahim Vakilzadeh, Soleiman Aali Malek Talesh Page 25
  The Islamic Sharia as a full legal value system with sustainable resources (Qur’an and the tradition) as well as benefiting from wisdom as inner messenger is the most adaptable value system with changes of the world. The logic used in Qur’an and the tradition is a multi-valued and continuous logic. In this value system, religious statements have been expressed in continuous and graded linguistic variables. The study is an attempt to explain the fuzzy and continuous value system in order to describe the inference process of religious orders in the Islamic Sharia legal system through a fuzzy approach. Also, this paper tries to state the effects of this approach on the dynamics of jurisprudence and effectiveness of Ijtihad.
 • Habibollah Taheri, Sorayya Ghanbari Kermanshahi Page 51
  When a crime occurs in society, albeit small, first it endangers the society and creates chaos in the society; in the second place, it make people feel pity for who was assaulted. If the victims are children of the community, we expect it to take action very quickly. This research is not about juvenile delinquency and not to criminalize children but to scrutinize how the crimes are performed against children. Also, social factors making children as victims of crime, all kinds of crimes and harms against children, the status of child abuse in current laws as well as several strategies to stop this phenomenon are discussed and studied. Today the issue of child abuse in most countries is examined in a way that all courts are equipped to be assisted by the professional children's organizations to support oppressed children under the oppression of their parents, guardians and trainers. Also in our country the Protection Law supporting parentless children in year 1974 was approved but was not effective for the children who are under the custody of their parents but practically are neglected by them and the society.
 • Ali Mahamed Page 69
  The present article deals with the performing prostration or sajdah, on Imam Husain’s turbah, the clay obtained from Karbala where Imam Husain (PBUH) attained his holiness’s martyrdom. In so doing, we first investigate the superiority of prostration on clay, found in Islamic narrations and traditions from Shiite and Sunnite points of view. It is upon these traditions that we prove that prostration on clay is a superior form of prostration. We also show that if they had the possibility to find something made from soil, Muslims of early Islam, who said their prayers at the back of the Holy Prophet (SAWW), would not perform prostration on materials other than soil. We make it clear that performing the prostration on a carpet, an item of clothing, around one’s turban, etc. is void. Therefore, we consider it a novelty that we find no proof for its rightfulness.. ..
 • Mujtaba Elaheeyan Page 91
  The enforcement of Hodood (Divine prescribed punishment) in the Major Occultation era of Imam Mahdi is one of the remarkable subjects of Twelver Shia (Imami) jurisprudence. Referring to a juridical principle called Adam-al-Vilaayah (Lack of Guardianship); some Shia jurists consider the task as the prerogative of infallible Imam or his Special Representatives and maintain that the enforcement of hodood must be ceased in the era of occultation. In contrast, many jurist hold that the enforcement of Hodood is obligatory, while referring to the absoluteness of traditional proofs (Dalil), as well as those traditions which indicate that the jurist take charge of deputyship of infallible Imam in the period of occultation. Regardless of the juridical challenges about the subject, the opponents put forward some theoretical and practical challenges. This article supports the idea that a fully qualified jurist can enforce the divine punishment in the era of occultation, while investigating some theological problems of the subject, concludes the challenges cannot stand as a primary real rule against the traditional proofs for enforcement of Hodood in occultation era.
 • Seyed Javad Musavizadeh, Mahdi Sajedi Page 111
  This research considers the subject of supervision and protection of family and expresses the Islamic jurisprudence point of view in this regard. The followings are inferred from the jurisprudential reasons: A. Terms such as ghavvam, ghayyem (custodian), raei (protector) that are used in reasons, express that in Islamic point of view, superiority and protection of family mean to protect one’s wife and children ensuring the interests and prosperity of family and Islam gives this responsibility to man because of his physical and mental ability. B. In the viewpoint of Islamic lawgiver, wife’s conformance to husband is reasonable and the lawgiver just postulates wife’s deference to her husband in matrimony matters. C. Islam has given priority to principles such as appropriate manners, justice, Sharia rules submission, and so on for couples in order to protect family from damage and these principles show the boundaries of superiority and protection of family. D. Using terms such as zouj (husband) in the traditions and shifting husband’s rights to wife while he lacks the competence to manage his family, express that parity is achieved by shifting some husband’s rights to wife.
 • Seyed Ahmad Mirhoseini, Hasan Rezaii Page 145
  One of the worst phenomena in a Muslim’s life is apostasy. An apostate has renounced the faith and denies the principles and precepts of religion after accepting it. If either parent or both are Muslims and their child accepted Islam after his maturity, but he denied it later, he/she is called a natural apostate. However, if a person was born to a non-Muslim family and converted to Islam after his maturity, later rejects the religion is called a community apostate. If natural apostate is a man under certain circumstances must be penalized with death, but the penalty for the community apostate and women is life imprisonment in order to repent. In this article, some provisions relating to apostasy in Islamic law along with the reason of such severe punishment are discussed.