فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (بهار و تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدعلی خالقی نژاد، محمدعلی بشارت، عنایت الله زمانپور صفحه 1
  زمینه
  از مباحث مهم در فرایند یادگیری، باورهای معرفت شناختی افراد است. این باورهای به فهم افراد، چگونگی بدست آوردن، اعتبار از دانش و برداشت افراد از توانایی و سرعت برای به دست آوردن دانش مرتبط است.
  هدف
  این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر برای دانش آموزان ایرانی انجام شد.
  روش
  روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دولتی شهر بهارستان و تعداد شرکت کنندگان 366 نفر بود. که با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و به مقیاس 63 سوالی باورهای معرفت شناختی شومر (1993) پاسخ دادند. داده ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد.
  یافته ها
  تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول وجود 9 مولفه و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم قرار گرفتن مولفه های مذکور را در زیرسازه باورهای معرفت شناختی، تایید کرد. تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 9 مولفه به کشف سه خرده مقیاس قضاوت شخصی درباره دانستن، باور فرد به سرعت و توانایی یادگیری و قطعیت دانش منجر گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع، مقیاس اصلاح شده باورهای معرفت شناختی شومر از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و می توان از آن برای ارزیابی باورهای معرفت شناختی دانش آموزان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: باور معرفت شناختی، اعتباریابی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی اکتشافی، دانش آموزان
 • داود معنوی پور صفحه 27
  هدف این پژوهش تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس اضطراب امتحان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ‎الزهرا در سال تحصیلی 90-89 بود. با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه تعداد 200 نفر از دانشجویان به آزمون اضطراب امتحان پاسخ دادند. ابزار پژوهش آزمون اضطراب امتحان فریدمن و جاکوب بود. ضریب پایایی آزمون با آلفای کروناخ 91/0 به دست آمد. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که این آزمون 4 عامل اضطراب امتحان با نام های ارجاع به دیگران، عزت نفس، نگرانی و سرزنش را با 13 سوال اندازه گیری می نماید. این آزمون برای استفاده در جامعه دانشجویان از شاخص های روان سنجی مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، تحلیل عاملی تاییدی، ویژگی های روان سنجی
 • راعد پرواز، علی دلاور *، فریبرز درتاج صفحه 41

  هدف از این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاس خشم چندبعدی (خشم انگیختگی، نگرش خصمانه، خشم بیرونی، خشم درونی و موقعیت های خشم انگیز) در بین دانش آموزان دبیرستان های شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86 است. برای این منظور، ابتدا مبانی نظری پژوهش های پیشین، مطالعه شد سپس براساس حیطه های سازه مذکور که از مطالعه منابع به دست آمده بود، برای طراحی پرسشنامه اقدام شد. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی سوالات ساخته شده در ارتباط با هر کدام از خرده آزمون ها و حذف سوالات نامناسب از آن، در مجموع 29 سوال برای اجرای نهایی بر روی گروهی متشکل از 400 نفر از دانش آموزان (212 مرد و 188 زن) که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده بودند اجرا شد. پس از اجرا سوالات قبل از استفاده در تحلیل عاملی با شرط همبستگی کمتر از 3/0 با نمره کل غربال شد که 11 سوال در این مرحله حذف شد، سپس تحلیل عاملی سوالات انجام گرفت که در این مرحله نیز تعداد 10 سوال به دلیل اینکه چهار تا از عامل ها سه سوال و کمتر داشتند حذف شدند. که 29 سوال برای تحلیل نهایی باقی ماند. سپس با توجه به معنی دار بودن آزمون کرویت بارتلت(000/0) و مقدار KMO برابر88/0، تحلیل عاملی با روش PC انجام شد. نتیجه تحلیل عاملی به روش چرخش واریمکس 5 عامل با 37/48 تبیین واریانس، همسویی با مبانی نظری سازه مورد بررسی را نشان داد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ 87/0 و از طریق روش آزمون آزمون مجدد 81/0 و نتایج همبستگی بین اجرای اول و دوم در پنج عامل به ترتیب 83/0، 86/0، 77/0، 81/0 و 79/0 به دست آمد. از روش تنصیف به منظور حصول اطمینان بیشتر نسبت به پایایی مقیاش ساخته شده استفاده شد. ضرایب پایایی برای هر دو نیمه به ترتیب برابر 85/0 (نیمه اول) و 82/0 (نیمه دوم) بوده است. 77/0 پایایی کل آزمون مورد نظر است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، تعیین هنجار، نقطه برش و شدت اختلال محاسبه گردید. نقطه برش برای این آزمون با توجه به میانگین و انحراف استاندارد 01/88 بدست آمد. با توجه به این نقطه برش درصد شیوع اختلال 2/7 درصد در کل نمونه و به تفکیک جنسیت 8/3 برای مردان و2/11 برای زنان به دست آمد.

  کلیدواژگان: ساخت، استاندارد کردن، خشم چند بعدی
 • اسماعیل زارعی زوارکی، عیسی رضایی صفحه 67
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش موردنظر از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است که در نیمسال تحصیلی دوم 90-89 در رشته مهندسی کامپیوتر، مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهد و نمونه تحقیق، شامل دو کلاس درس ساختمان داده که به صورت هدفمند انتخاب شد؛ تعداد دانشجویان در این دو کلاس 50 نفر بود که به دلیل عدم همکاری 10 دانشجو به خاطر اینکه کلاس ها به صورت مجازی برگزار می شد، حجم نمونه به 40 نفر رسید که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابتدا از هر گروه پیش آزمونی در شرایط یکسان به عمل آمد و سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفت. به این صورت که طی 2 ماه به گروه آزمایش در طول ترم با شیوه کارپوشه الکترونیکی و به گروه گواه به روش متداول (سنجش چندگزینه ای و تشریحی) آموزش داده شد. به منظور بررسی تغییرات حاصله، در پایان 2 ماه پس آزمونی از هر دو گروه گرفته شد. در تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت و نگرش نسبت به امتحان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است.
  نتایج
  نتایج به دست آمده از این پژوهش برتری پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت و نگرش نسبت به امتحان دانشجویانی را نشان داد که از طریق کارپوشه الکترونیکی آموزش دیده بودند. براین اساس می توان استفاده از کارپوشه الکترونیکی را در آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه های نوین سنجش پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: سنجش و ارزشیابی، کارپوشه الکترونیکی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، نگرش نسبت به امتحان
 • کریم سواری صفحه 97
  هدف از این مطالعه ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال کاری تحصیلی است. به همین منظور تعداد 247 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام اهواز (142 دختر و 105 پسر) به شکل تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای ساخت آزمون یاد شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عوامل اکتشافی نشان داد که داده ها پس از شش بار چرخش، آزمونی مرکب از 12 ماده و سه عامل با عنوان اهمال کاری عمدی (5 ماده)، اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی- روانی (4 ماده) و اهمال کاری ناشی از بی برنامگی (3 ماده) ساخته شد پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل آزمون 85/0، برای عامل اول 77/0، برای عامل دوم 6/0 و برای عامل سوم 70/0 به دست آمد. روایی آزمون یاد شده از طریق همبسته کردن با آزمون اهمال کاری تاکمن (1991) تعیین و مقدار آن 35/0 برآورد گردید که نشان از روایی نسبتا خوب آن آزمون است. از آنجایی که در داخل کشور آزمونی برای تشخیص اهمال کاری تحصیلی وجود ندارد لذا این آزمون می تواند خلاء یاد شده را جبران کند و مورد استفاده متخصصان تعلیم و تربیت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ساخت و اعتباریابی آزمون، اهمال کاری عمدی، اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی، روانی، اهمال کاری ناشی از بی برنامگی، اهمال کاری تحصیلی
 • جواد مصرآبادی صفحه 111
  با گسترش استفاده از نقشه های مفهومی به عنوان ابزارهای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، نمره گذاری آنها به مبحثی چالش انگیز تبدیل شده است. در این پژوهش به معرفی سه شیوه نمره گذاری به آزمون های نقشه مفهومی می پردازیم: (1) روش رابطه ای که در آن به رابطه بین مفاهیم به طور جداگانه نمره ای اختصاص داده می شود. (2) روش ساختاری که براساس سازمان سلسله مراتبی موجود بین مفاهیم نمره داده می شود. (3) روش شباهت که در آن با توجه به مقایسه نقشه مفهومی دانش آموز با یک نقشه مفهومی معلم برای هر بخش از نقشه نمره ای ارائه می شود. برای تشخیص مناسب ترین شیوه نمره گذاری از بین این شیوه ها از سه شاخص روایی ملاکی، پایایی نمره گذاران و روایی افتراقی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش 105 نفر از دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 88-1387 بودند که در چهار کلاس حضور داشتند. یافته های پژوهش نشان دادند که روش نمره دهی رابطه ای از لحاظ این شاخص ها نسبت به دو روش دیگر دارای مقادیر بالاتری است و روش نمره دهی شباهت نیز نسبت به دو روش دیگر دارای پایین ترین شاخص های آماری است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی تحصیلی، پایایی، روایی، آزمون، نقشه مفهومی، نمره گذاری
 • عباس عباس پور، محمد شرفی صفحه 131
  زمینه
  بهبود کیفیت فعالیت های نظام های آموزش عالی به منظور پاسخگویی به چالش های پیش رو همواره از سیاست های اصلی دست اندرکاران نظام های آموزش بوده است.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف توسعه و بهبود کیفیت گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی از طریق ارزیابی درونی صورت گرفته است.
  روش
  به این منظور پس از تصریح اهداف گروه درسه سطح آموزشی، پرورشی و عرضه خدمات تخصصی و با توسل به تجربیات ملی و بین المللی، الگوی عناصر سازمانی و نظرات کمیته ارزیابی درونی گروه مورد مطالعه، تعداد هفت عامل تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت. این عامل ها عبارتند از: 1- هدف ها، مدیریت و سازماندهی؛ 2- هیات علمی؛ 3- دانشجویان؛ 4- دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غیردرسی؛ 5- فرایند یاددهی و یادگیری؛ 6- دانش آموختگان؛ 7- امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی. به منظور ارزیابی عوامل فوق 47 ملاک و 182 نشانگر در نظر گرفته شد. هر کدام از این نشانگرها با اندازه گیری یک یا چند متغیر همراه بود. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست و سند کاوی داده های لازم بود. با بررسی پیشینه گروه و به خصوص تحولات آن در پنج سال گذشته و رجوع به قوانین و مقررات دانشگاهی و در نظر گرفتن انتظارات آزمودنی ها برای هر نشانگر الزاماتی جهت قضاوت تهیه و تدوین گردید. براین اساس تلاش شد وضعیت موجود گروه با توجه به الزامات تعیین شده که مشخص کننده وضعیت مورد انتظار گروه بود، مقایسه لازم به عمل آید و سطح مطلوبیت هر نشانگر مشخص شود.
  یافته ها
  براساس میانگین امتیازهای داده شده به سطوح مطلوبیت (مطلوب:3؛ نسبتا مطلوب: 2؛ نامطلوب: 1) و تطبیق آن با طیف های قضاوت نتایج ارزیابی به شرح ذیل بدست آمد: عامل هدف ها، مدیریت و سازماندهی نسبتا مطلوب، هیات علمی مطلوب، دانشجویان نسبتا مطلوب، دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غیردرسی نسبتا مطلوب، فرایند یاددهی- یادگیری نسبتا مطلوب، دانش آموختگان نسبتا مطلوب و در نهایت، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی نسبتا مطلوب بود. در مجموع به رغم اینکه وضعیت موجود گروه در سطح نسبتا مطلوب قرار داشت؛ لکن در مورد برخی نشانگرها نارسایی ها و کاستی هایی وجود داشت که برای رفع آنها و بهبود در کیفیت گروه پیشنهادهایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: اعتبار بخشی، ارزیابی درونی، کیفیت، آموزش عالی
|
 • S. A. Khaleghinejad, M. A. Besharat, E. Zamanpour Page 1
  Background
  One of the important subjects in learning process is individual’s epistemology beliefs. These beliefs related to individual’s understanding, how to obtain and validity of knowledge and individual imagination of ability and speed for learning.
  Objective
  This research was done with the aim of confirmatory and exploratory factor analysis of Schommer’s epistemology beliefs scale among Iranian students.
  Method
  The method of research is correlation. Participants were 366 first grade students of high school in Baharestan town whom were selected with random cluster sampling. They answered to the 63-item of Schommer’s epistemology belief scale. The data were analyzed through first and second confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis.
  Results
  A first confirmatory factor analysis confirmed existing nine components and second confirmatory factor analysis confirmed that all of the bring components located in epistemology belief concept. An exploratory factor analysis executed on nine components lead to created 3 subscales: individual prejudice about understanding, person beliefs about the ability and speed for learning, and knowledge certainty.
  Conclusion
  In sum, Schommer’s modified epistemology beliefs scale has a good reliability and validity, and we can use them to evaluate student's epistemology beliefs.
 • D. Manavipour Page 27
  Background
  One of the important issues related to test anxiety is its impact on student's performance. Further, having a standardized instrument to measure test anxiety is also a significant factor.
  Objective
  The aim of the present study was to determine the psychometric properties of a Test Anxiety Inventory in university students. The purported four dimensional structures of test anxiety (Other-Referenced, Self-esteem, Worry and Blame) were tested.
  Method
  The test anxiety inventory was given to the sample group (n=200). Dimensionality assumptions were tested using confirmatory factor analysis. The trait conception was tested separately for subscales by confirmatory factor models and a principal component factor analysis.
  Results
  The results were supportive of the purported four-dimensional structures a (i.e., acceptable model fit) as well as of the trait conception of test anxiety.
  Conclusion
  The test anxiety inventory has a good reliability and validity, and it can trustily be used for Iranian university students.
 • R. Parvaz, A. Delavar, F. Dortaj Page 41
  Background

  Different ways to express anger and its consequences is allocated to a special place in fundamental and applied psychological research. Constructing and validating a useful scale to measure anger is also another important point.

  Objective

  The aim of this research was to make and to find norms of multidimensional anger scale (anger arousal, hostile outlook, external and internal angers and anger-eliciting situations) among high school students.

  Method

  The theoretical principles of the previous studies were studied first. Then, the researchers designed a questionnaire based on the framework resulted from studying the achieved resources. After studying the form and content of the raised questions in relation to each of the sub-tests and removing the inappropriate ones, 29 questions were performed for the final performance on a group composed of 400 students (212 males and 188 females) who were slected by the relative classification and random testing method.

  Results

  The result of factor analysis by cycle method of Varimex of five factors equaling to 0/88, variance expression paralleling to theoretical principles of the structure were indicated. The sustainability of the questionnaire through Kranbuch alfa 0/87 and testing method-retest 0/81 and correlational results between the first and second performances in the five factors are 0/79 (Anger arousal), 0/81(Anger out), 0/77 (Hostile outlook) 0/86(Anger In), 0/83 (Anger-Eliciting Situation) respectively. The division method was used to get sure of the sustainability for the two halves 0/85 and 0/82 respectively. The total sustainability of the assumed test was 0/77. After analyzing the data, finding the norms, cut point and interference rate were calculated. The cut point for this test, in proportion with the average and standard deviation was 88/01. According to this cut point, the percent of interference rate 7/2 in the whole sample was 3/8 for the male and 11/2 for the female.

  Conclusion

  it can be suggested the multidimensional anger scale is a valid instrument to measure student's anger.

 • E. Zaraii Zavaraki, E. Rezaei Page 67
  Background
  E-teaching and e-learning as modern methods has had an evolutionary trend during the recent decades. Since e-learning environments are free from time and space, assessment of student's learning is also a challenging problem in such settings.
  Objective
  The objective of the present study was to examine the impact of e-portfolio on attitude, motivation and academic achievement of Khajeh Nasirddin Toosi University's E- Learning Center Students.
  Method
  The research methods was quasi-experimental and statistics population included all the Khajeh Nasirddin Toosi University's e- Learning Center students who were enrolled in computer engineering course in the second semester of 1389-90 academic year. The sample comprised Two classes of data structure courses that were chosen purposively. The two classes had 50 students that due to lack of cooperation of 10 students, the sample size was 40 individuals who were randomly divided into experimental and control groups. At first, of each group, a pre-test was done in same conditions and then experimental group was exposed to the independent variable. In this way that experimental group trained with e-portfolio and control group trained with conventional method during of 2 months of semester. In order to examine the obtained variations, a post-test of the each group was taken at the end of 2 months. Descriptive and inferential statistics were used to analysis the data.
  Results
  Tthe results showed significantly an increased attitude, motivation and academic achievement toward the examination in the experimental groups compared with the control group. Students, who were trained through e-portfolio, had a high motivation, positive attitude toward the examination and high academic achievement respectively.
  Conclusion
  We can suggest the use of e-portfolio in e-learning as one of the modern methods in assessment.
 • K. Sevari Page 97
  Background
  Academic procrastination has been an important debate in recent years, and many researchers see it as a bad habit (Chase, 2003) and also a behavioral problem that many adults experience it in their daily activities (Johansen and Carton, 1999).
  Objective
  The main purpose of this research was to examine the psychometric properties of academic procrastination test.
  Method
  247 (142 females and 105 males) students of Payame Noor University of Ahvaz were selected using randomly multi-stage cluster sampling method.
  Results
  A factor analysis, using the principal components analysis (vaimax rotation) resulted in three factors that consisted of 61/11% of variance. Cronbach's Alpha reliability coeffients (internal consistency) were satisfactory for the whole scale was. /85 (first factor: 0/77, second: 0/6 & third factor: 0/70. Factor analysis showed that constructed test combined from 3 factor (deliberating procrastination, Physical-mental causing procrastination, and procrastination causing without programming. Validity of this test obtained through relation between Tuckman (1991) questionnaire with constructed test (0/ 35).
  Conclusion
  It can be concluded that the academic procrastination test has a good reliability and validity, and is a useful instrument to assess student's academic procrastination.
 • J. Mesrabadi Page 111
  Background
  Concept maps usage expanding as an academic achievement measurement tools great a challenge in scoring them. This study introduces three scoring methods of the concept maps tests: (1) relational method that in which a relationship between concepts separately was scored. (2) structural method that based on scores was given to hierarchical organization of the concepts. (3) similarity method that in which a student’s concept map compares with a teacher’s concept map and assign score for each section of the map.
  Objective
  The objective of the present research was to examining the validity and reliability of concept map-based tests scoring methods. critical validity, interpreter reliability and discriminative reliability were used to identify the most appropriate method of scoring.
  Method
  the subjects of the research comprised 105 high school students in Tabriz city who were present in four classes.
  Results
  Results showed that the relational method of scoring has higher quantities of the indicators than other methods. Similarity scoring method has the lowest indices in comparison with two other methods.
  Conclusion
  These findings may have some implications in evaluating student's academic achievement which will be discussed in this paper.
 • A. Abbaspour, M. Sharghi Page 131
  Background
  Evaluation is an important component in higher education. In few last decades, in the higher education of Iran, validation approach to evaluate and validate the higher education system has been used. The first phase of higher education evaluation was internal evaluation of Educational Departments in most universities across the country.
  Objective
  This paper aims to report on the implementation of internal evaluation in the Department of Educational Management of the college of Ppsychology and Education in Allameh Tabatabai University in order to improve educational quality.
  Method
  This paper points out the findings obtained from a case study of implementing internal evaluation, encompassing 12 steps, in the department of educational management of a university in Iran. Qualitative and quantitative methodologies were used to collect data from the heads, faculty members, students, alumni, and library staff of the department, as well as the immediate managers of the alumni. The methods of data collection included interviews, document review, questionnaires, and checklists.
  Results
  In general, the results of the research showed that the average of seven criteria under evaluation (Department management goal and structure, Faculty members, Students, Alumni, Teaching and learning processes, Implemented courses, educational equipments and resources) in three departments was quite desirable.
  Conclusion
  This report can be a basis for the procedures necessary for continuous improvement of the quality of Educational Departments, developing the necessary culture and conditions for accountability in higher education, monitoring the internal quality, improving the staff quality, and clarifying the mission, goals and objectives of the program/institution.