فهرست مطالب

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
پیاپی 47 (بهار 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/04/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزانه منجزی، عبدالله شفیع آبادی، منصور سودانی صفحه 3
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری تحقیق زوج های شهر اصفهان در سال 1389 و نمونه تحقیق 30 زوج بود که به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (1989) بود. مداخله آزمایشی (مهارت ارتباطی با رویکرد اسلامی) بر روی گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون و آزمون پیگیری (یک ماه پس از اجرای پس آزمون) به عمل آمد. به منظور تجزیه و انجام داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری و کواریانس (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر بهبود رضایت مندی زناشویی زوج ها در پس آزمون و پیگیری موثر بوده است (01/0 P <).
  کلیدواژگان: مهارت ارتباطی، رضایت زناشویی، رویکرد اسلامی
 • سمیه کاظمیان صفحه 11
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر درمان مرور زندگی بر میزان اضطراب دختران نوجوان خانواده های طلاق انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری همه دانش آموزان دختر خانواده های طلاق در دوره دبیرستان در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بود. از میان آنان 16 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه به نسبت مساوی قرار گرفتند. ابزار سنجش پرسشنامه اضطراب کتل (1958) بود. در گروه آزمایش 6 جلسه آموزش مرور زندگی (هر جلسه 90 دقیقه) اجرا شد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد. نتایج نشان داد که روش درمان مرور زندگی بر کاهش میزان اضطراب دختران نوجوان خانواده های طلاق موثر بوده است (01/0 P<).
  کلیدواژگان: مرور زندگی، دختران نوجوان خانواده های طلاق
 • محمد علی نادی، ایلناز سجادیان صفحه 18
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تحول شناختی در ادراک دانشجویان از معناداری در زندگی براساس ویژگی های جمعیت شناختی بود. روش پژوهش علی مقایسه ای و جامعه آماری تمامی دانشجویان دختر و پسر همه دوره های تحصیلی دانشگاه های آزاد اسلامی واحد خوراسگان، علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی901389 بود. از بین دانشجویان این سه دانشگاه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برحسب فرمول تعیین کوهن و همکاران (2000)، 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه معناداری در زندگی مورگان و فارسیدز (2009) بود. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، t نمونه های مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی، پرسش های پژوهش بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین همه مولفه های معناداری در زندگی دانشجویان بجز مولفه زندگی معنادار، بالاتر از حد متوسط است (05/0 P<)، ولی جنسیت، تاهل، سال تحصیل و نوع دانشگاه بر معناداری دانشجویان تاثیری نداشته است. گروه های سنی و رشته تحصیلی بر معناداری دانشجویان موثر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که معناداری در زندگی یک سازه مستقل نیست و بالا رفتن سن باعث کاهش معناداری در زندگی دانشجویان می شود.
  کلیدواژگان: معناداری در زندگی، دانشجویان، هدفمندی و معنا
 • مهرانگیز پیوسته گر، محمد علی بشارت، شیما پژوهی نیا، محمد یاسین سیفی صفحه 29
  هدف پژوهش حاضر، تبیین آسیب پذیری های روانی دانشجویان دانشگاه های مختلط دولتی شهر تهران نسبت به پرخاشگری، حساسیت در روابط بین فردی، روان پریشی و تصورات پارانوئیدی براساس سبک های دلبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان دانشگاه های مختلط دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 88 87 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایو با استفاده از فرمول کوکران، 384 دانشجوی دختر و پسر انتخاب شدند و مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI) (بشارت، 1379) را همراه با پرسشنامه علایم 90 سوالی تجدید نظر شده (SCL-90-R) (دراگوتیس، 1983) به صورت گروهی تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل گردید. تحلیل ها نشان داد، سبک دلبستگی ایمن با آسیب پذیری روانی، همبستگی مثبت و سبک های اجتنابی و دوسوگرا همبستگی منفی دارند (0001/0 > P). همچنین سبک های دلبستگی به ویژه سبک های دوسوگرا و ایمن می توانند آسیب پذیری روانی را در ابعاد و به درجات مختلف تبیین نمایند.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری روانی، جنسیت، سبک های دلبستگی
 • حمیده سلیمانی، لعیا بشاش صفحه 39
  پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس سبک های هیجانی مادرانه (MESQ) در بین مادران انجام گرفته است. روش تحقیق مطالعه انجام شده، توصیفی پیمایشی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود. نمونه پژوهش شامل 400 نفر از مادران بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش، مقیاس سبک های هیجانی مادرانه (MESQ) (لاگاسه سگوین و کاپلان، 2005) و مقیاس توانایی ها و مشکلات (SDQ) (گودمن، 1997) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 16 و AMOS استفاده گردید. ضرایب همسانی درونی مقیاس (MESQ) در حد بالایی به دست آمد. محاسبه ضریب آزمون بازآزمون به فاصله یک ماه مطلوب و بالا بود (001/0 > P). آزمون KMO برابر با 78/0 و در سطح مطلوب بود و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنادار بود. دو عامل مقیاس، 44/45 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. تحلیل عامل تاییدی، نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی را تایید کرد و مدل به دست آمده با داده های پژوهش برازش داشت. همچنین همبستگی معنادار نمرات پرسشنامه MESQ با نمرات پرسشنامه SDQ روایی همگرا و واگرای مقیاس را تایید کرد. یافته های پژوهش نشان داد که نسخه فارسی مقیاس MESQ در اندازه گیری سبک های هیجانی مادرانه از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مقیاس سبک های هیجانی، مادر، روایی، پایایی، تحلیل عاملی
 • مهدی چمی کارپور، عباس پورشهباز، بهروز دولتشاهی، نهاله مشتاق صفحه 49
  هدف این پژوهش تعیین اعتبار و ساختار عاملی فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان مرد دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه تهران در سال 1389 بود که از بین آنها 190 نفر در محدوده 21 تا 40 سال و با سطوح تحصیلی کارشناسی تا دکترا، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند و پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی و فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی (ا.نیل و همکاران، 1986) را تکمیل کردند. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 صورت گرفت. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عامل های تعارض نقش جنسیتی، عامل «هیجان پذیری محدود» قوی ترین (01/0 P<) و عامل «موفقیت، قدرت، رقابت» ضعیف ترین همبستگی (01/0 P<) را با کل مقیاس دارند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی و 4 عامل آن از اعتبار خوبی (با ضرایب آلفای کرونباخ از 70/0 تا 81/0) در جمعیت دانشجویی ایران برخوردارند. همچنین تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته بر روی گویه های پرسشنامه با استفاده از چرخش واریماکس، ساختار 4 عاملی این مقیاس در مطالعه حاضر را تایید کرد (مجذور کای= 147/2029، درجه آزادی=666، 001/0 P=).
  کلیدواژگان: مقیاس تعارض نقش جنسیتی، روایی، اعتبار
 • پریسا یاسمی نژاد، محسن گل محمدیان، ناصر یوسفی صفحه 61
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد سلامت عمومی(نشانه های جسمانی، اضطراب، افسردگی و عملکرد اجتماعی) با استفاده آسیب زا از تلفن همراه در دانشجویان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزد منطقه 6 بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعه (782نفر) بود با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه(جنارو و همکاران،2007) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بود. به منظور تعیین رابطه ساده و چندگانه متغیر های سلامت عمومی با استفاده آسیب زا از تلفن همراه از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (روش گام به گام) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین ابعاد سلامت عمومی و استفاده آسیب زا از تلفن همراه رابطه مثبت و معنی داری بدست آمد. همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که متغیر های سلامت عمومی(4 مولفه) جمعا 32. درصد واریانس استفاده آسیب زا از تلفن همراه را تبیین می کنند. دیگر یافته ها دال بر آن بود که عملکرد اجتماعی بیشترین سهم را در تبیین واریانس استفاده آسیب زا از تلفن همراه دارد(RS=. 28).
  کلیدواژگان: استفاده آسیب زا از تلفن همراه، سلامت عمومی، دانشجویان
 • فاطمه آذرنوش، عبدالکاظم نیسی، سمیرا مرادی کوچی، طیبه دریکوند صفحه 74
  هدف این پژوهش بررسی رابطه مالکیت روان شناختی با تعهد عاطفی و میل ماندن در شغل بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری، همه کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز بودند که از بین آنها 126 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مالکیت روان شناختی (ون داین و پیرس، 2004)، پرسشنامه تعهد عاطفی (ماودی، استیرز، و پورتر، 1979)، و پرسشنامه میل ماندن در شغل (واینر و واردی، 1980) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین مالکیت روان شناختی به طور کلی و یک بعد از آن (مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان) با تعهد عاطفی رابطه مثبت معنا دار وجود دارد (05/0 P <). افزون بر این، تحلیل رگرسیون نشان داد که مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان، پیش بین بهتری نسبت به مالکیت روان شناختی مبتنی بر شغل، برای متغیر تعهد عاطفی محسوب می شود (01/0 P <). طبق انتظار بین مالکیت روان شناختی به طور کلی و هر دو بعد آن با میل ماندن در شغل رابطه معنا داری به دست آمد (01/0 P <) و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان، تعهد عاطفی و میل ماندن در شغل را بهتر پیش بینی کرده است (01/0 P <).
  کلیدواژگان: مالکیت روان شناختی، تعهد عاطفی، میل ماندن در شغل
 • بهنام مکوندی، علیرضا حیدرئی، منیجه شهنی ییلاق، بهمن نجاریان، پرویز عسکری صفحه 83
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابهام خلق (الکسی تایمیا) با هوش هیجانی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بود. جامعه آماری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1389 بودند که از بین آنها 215 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس الکسی تایمیا اهواز (مکوندی، حیدرئی، شهنی ییلاق، نجاریان و عسکری، 2011)، پرسشنامه هوش هیجانی پترایدزو فورنهام (2011)، پرسشنامه اضطراب بک (1990) و پرسشنامه افسردگی بک (1987) بود. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین ابهام خلق با هوش هیجانی، اضطراب و افسردگی بود (01/0> P). درنهایت تحلیل رگرسیون نشان داد که افسردگی و مولفه چهارم هوش هیجانی یعنی مهارت های اجتماعی پیش بین های مناسبی برای متغیر ملاک یعنی الکسی تایمیا هستند.
  کلیدواژگان: ابهام خلق (الکسی تایمیا)، هوش هیجانی، اضطراب و افسردگی
 • حیدر علی عابدی، محبوبه محمدی دستجا، غلامحسین عبدیزدان صفحه 92
  این مطالعه به منظور تبیین تجربه خانواده های بیماران مرگ مغزی از ارتباط و آشنایی با خانواده و فرد گیرنده عضو به روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. به این منظور مصاحبه های بدون ساختار و عمیق با 5 خانواده بیمار مرگ مغزی اهدا کننده عضو که با گیرنده های اعضا ارتباط داشتند، صورت گرفت که در آن خانواده ها تجربیات خود را در خصوص این پدیده بیان کردند. داده های به دست آمده از این مصاحبه ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کلایزی تحلیل شد. یافته های این پژوهش را می توان در قالب چهار مفهوم کلی نیت اهدا، نیاز به قدردانی، احساس تنهایی و سلطه جویی طبقه بندی کرد. یافته های این مطالعه توانست تصویری روشن از تجربیات خانواده های بیماران مرگ مغزی که با گیرنده ها ارتباط داشتند ارائه دهد. تجربیات این خانواده ها نشان داد که آشنایی و ارتباط دو خانواده لزوم دخالت متخصصان روان شناسی و مشاوره را می طلبد.
  کلیدواژگان: ارتباط، خانواده، مرگ مغزی، گیرنده عضو
|
 • Farzaneh Monjezi, Abdollah Shafiabadi, Mansour Sodani Page 3
  The aim of the present research was to assess the effectiveness of communicative skills based on Islamic views on married couple’s satisfaction. The research method was semi-empirical with pretest-post test and follow-up test, which was held on the control group. Research statistic population included couples in Isfahan city in the year 2010. The research sample included about thirty couples and were selected randomly and placed in two groups: Experimental and control. The instrument used was a 47 items questionnaire of Enrich (2010). Experimental interference (communicative skills based on Islamic views) was held on the experimental group in six sessions, each session lasted ninety minutes once a week. After finishing the educational program, post-test and the follow-up test was held after the post-test in both groups after one month. For analyzing the data, multi variance and covariance were used (mancova) analysis. Results show that teaching of communicative skills base on Islamic views was affective in the improvement of married couple’s satisfaction in post-test and follow- up (P<0/01).
  Keywords: communication skill, Marital satisfaction, Islamic approach
 • Page 11
  The purpose of this study was to investigate the effect of life review on the rate of anxiety in adolescent girls in divorced families. The research method was two groups quasi- experiment with pretest- posttest, and the statistical population was the girl students in divorced families in high school and the 6th educational borough of city of Tehran, among them 16 students were selected via access sampling method, and were randomly assigned into experimental and control groups (8 students in control group and 8 students in experimental group). Six sessions for life review training (each session in 90-Minute) was performed in the experimental group. The measurement instrument was Cattle Anxiety Questionnaire (Cattle, 1958) and data were analyzed using analysis of Covariance (SPSS16). The results showed that life review have influenced to reduce the rate of anxiety in adolescent girls of divorced families (P<0/01).
  Keywords: life review, anxiety, adolescent girls of divorced families
 • Page 18
  The aim of this research was to make a comparison between university students’ concerning meaning in life based on demographic variables. The research methodology was ex post facto. Research statistical population included Khorasgan university students, Medical science university and Isfahan university students in all educational stages, from whom 400 persons on the basis of Cohen et al., (2000) formula for determining sample size were selected using cluster random sampling. The instrument was Morgan & Farsides (2009) questionnaire. After data collection, they were analyzed with the use of one sample T test, Independent t-test, one way ANOVA and Tukey with confidence interval of 95%. The results revealed that the meaning of life subscales scores mean of students were significantly higher than the average of 3 (P<0.001) with the exception of meaningful life subscale. The findings indicated that gender, marriage, educational year, university type and living place (P<0.001) did not have any effect on meaning of life generally and not for other subscales, but age groups and major affected meaning of life. Also, the results indicated that meaning of life was not independent and by increasing the age of students, their meaning of life decreased.
  Keywords: Meaning of life, Students, Purposeful, Meaning
 • Page 29
  The purpose of this study was to explain psychological vulnerability to Aggression, Interpersonal sensitivity, Psychotics and Paranoid based on attachment styles in students of mixed- state universities of Tehran. The statistical population comprised of all students at mixed-state universities in Tehran (in the 87-88 school year), by Using random multiple cluster sampling method, Cochran formula, 384 male and female students were selected and completed. The Adult Attachment Inventory (AAI) (Besharat, 1379) and the Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) (Deragotis, 1983). Data were analyzed by using SPSS statistical software, Pearson correlation coefficients and simultaneous regression analysis. Analysis of the data revealed that secure attachment style with psychological vulnerabilities has negative significant correlation and avoidant and ambivalent attachment styles with psychological vulnerabilities have positive significant correlation (P < 0.0001). Moreover, attachment styles specially secure and ambivalent styles can explain psychological vulnerabilities in different kinds and levels.
  Keywords: psychological vulnerability, gender, attachment
 • Hamideh Soleimani, Layya Bashash Page 39
  This research intends to examine the psychometric properties of the Maternal Emotional Styles Questionnaire (MESQ) amongst mothers. The research method was descriptive-survey and validation through developing an instrument and reliability assessment. The sample consisted of 400 mothers selected by cluster multi-stage random sampling method. Measuring instruments were the Maternal Emotional Styles Questionnaire (MESQ) (Lagacé-Séguin & Copla, 2005), and Strength, and Difficult Questionnaire (SDQ) (Gooodman, 1997). Data analysis was done using SPSS and Amos software’s version 16. The (MESQ) demonstrated high internal consistency. A re-administration of the measure 1 month later yielded high correlation (P<0.001). The scale was assessed using factor analysis and principle component method (KMO = 0.78). In total, these two factors accounted for 45.44% of the total variance. Confirmative factor analysis approved the results of exploratory factor analysis. In addition, this model was found fit with the data. Pearson’s correlation between (MESQ) and (SDQ) were respectively confirming their convergent and divergent validity. Results of this study showed that Farsi version of (MESQ) has good psychometrics particularity in measuring mother’s emotional styles.
  Keywords: emotional styles scale, mother, validity, reliability, factor Analysis
 • Mehdi Chamikarpour, Abbas Pourshahbaz, Behrouz Dolatshahee, Nahaleh Moshtagh Page 49
  This study was planned to determine the reliability and construct validity of the Persian version of the gender role conflict scale. Statistical population of the study includes all male students of the universities of social welfare and rehabilitation sciences and Tehran University in 2010. 190 male students, ages ranging from 21 to 40 years old with educational levels from B.S to Ph.D were selected. They completed an inventory including demographic variables and Persian version of the gender role conflict scale. Statistical analyses were conducted using SPSS (11.5). Pearson correlation coefficients showed that the “restrictive emotionality”, among four factors of gender role conflict, had the greatest correlation with GRCS total score (P<0.01); and “success, power and competition” had the weakest one (P<0.01). Also, results from the present study showed that the Persian version of the gender role conflict scale and its four factors had a good reliability (with Chronbach’s alphas ranging from 0.70 to 0.81) among Iranian college students. Finally, four-factor structure of the Persian version of the gender role conflict scale was justified in the present study through confirmatory factor analysis with varimax rotation (K2=2029.147, df=666, & P=0.000).
  Keywords: Gender Role Conflict Scale, Reliability, Validity
 • Page 61
  This research was carried out with the purpose of Study the relationship of Cell-phone Over-use and general heath in students. The sampling group consists of 782 students in Islamic Azad universities were chosen via Cluster sampling method. The research instruments including Cell-phone Over-use Scale (Jenaro & et al, 2007) and GHQ-28. multiple regression (stepwise) were used to analyze of this data. Findings indicated that, generally, the General Heath variants (four factors) have significant relationship with Cell-phone Over-use in students. Other results denoted that 4 general health factors are able to predict Cell-phone Over-use (RS=./32). The variant of "social functioning" was a more desirable predictor for Cell-phone Over-use (RS=./28). More results indicated that there is no significant difference between the Cell-phone Over-use level of the technical and humanistic students. But there is a significant difference between married - single, boy and girl students
  Keywords: Cell, phone Over, use Scale, general heath, students
 • Fatemeh Azarnoosh, Abdulkazem Neisi, Samira Moradie Kochi, Tayebeh Derikvand Page 74
  The purpose of this study was investigating the relationship between psychological ownership with affective commitment and intent to stay in job. Research method was correlation and statistical population was the employees of Nationtal South Oil Compony–Ahvaz. Among them 126 employees were selected via stratifield random sampling. Research instruments consisted of psychological ownership questionnaire (Van Dyne & Pierce, 2004), affective commitment questionnaire (Mowday, steers, & porter, 1979), intent to stay in job questionnaire (Wiener & Vardi, 1980). Data were analyzed using analysis Pearson’s correlation coefficient and regression analysis. finding showed that there was a significant correlation between psychological ownership, and one of its dimension (organization- based psychological ownership), with affective commitment (P < 0.05). The expected, was the significant correlation between psychological ownership and it’s both dimensions with intent to stay in job (P < 0/01). And the result of regression analysis revealed also that organization-based psychological ownership better predicted affective commitment and intenet to stay in job (P < 0.01).
  Keywords: psychological ownership, affective commitment, intent to stay in job
 • Behnam Makvandi, A.R. Heidarei, M. Shehni Yailagh, B. Najarian, P. Asgari Page 83
  The purpose of this study was to investigate the correlation among alexithymia with emotional intelligence, anxiety and depression male students of Islamic Azad University, Ahvaz Branch. Statistical population included male students of Islamic Azad University, Ahvaz branch. 215 students were selected through stratified random sampling and assessed using Ahvaz Alexithymia Scale (AAS-26), Makvandi, Haydarei, Shehni Yailagh, Najarian & Askery, 2011). Petrides and Furnham Emotional Intelligence Questionnaire (2001), Beck Anxiety Inventory (BAI, 1990) and Beck Depression Inventory (BDI, 1997). In order to analysis the data, simple correlation and regression analysis method were used. The results indicated that there was a correlation between alexithymia with emotional intelligence, anxiety and depression (P<0.01). Finally a multiple regression analysis showed that depression and social skills in emotional intelligence were significant predictors of alexithymia.
  Keywords: alexithymia, emotional intelligence, anxiety, depression
 • Hidar Ali Abedi, Mahbubeh Mohammadi Dastja, Gholamhossin Abdeyazdan Page 92
  The aim of this study was to clarify the experience of brain death patients’ families regarding communication and familiarity with the family and the receptor of the body tissue by using a qualitative method. This study was done by applying a qualitative and phenomenological research approach. For this purpose, the unstructured and deep interviews were conducted with 5 families of cerebral death patients who donated the tissue and who were in communication with the receptors of the tissue so that the families stated their experiences about this phenomenon. The data resulted from this interviews were analyzed using Colaaizi method. The findings of this survey may be classified within four general concepts; donation intent, the requirement of appreciation, feeling lonely and domination. The findings of this study could present a clear view of cerebral death patients families experiences who were in communication with the receptors. The experiences of these families showed that familiarity and communication with each other requires the involvement of psychologists and counseling professionals.
  Keywords: Communication, family, brain death, recipient, organ transplants