فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 14 (تابستان 1391)
 • پیاپی 14 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • دکتر محمد کاشانی پور، ابوالفضل مومنی یانسری صفحه 4
  در این تحقیق، نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها از طریق بسط مدل راجان و زینگالس و با بهره گیری از داده های نمونه ای متشکل از 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1386-1382 مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش ساختار سرمایه (نسبت های بدهی) به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق، از چهار نسبت: کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، کل بدهی به کل دارایی، بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و بدهی بلند مدت به کل دارایی و همچنین برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده گردید.جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر تکنیک آماری تلفیقی(داده های تابلویی) بهره گرفته شد، همچنین آزمون معنادار بودن ضرایب و مدل های تحقیق به ترتیب با استفاده از آماره های t و Fصورت گرفت. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالیست که نتایج یافته های این تحقیق از عدم وجود رابطه معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی خبر می دهد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، ساختار سرمایه، نسبت های بدهی
 • دکتر داریوش فروغی، مصطفی احمدی نژاد صفحه 20
  هدف این مقاله، بررسی نحوه تاثیر گذاری عدم اطمینان های محیطی بر عملکرد و سودآوری شرکت ها و عکس العمل مدیران در برابر این عوامل می باشد. به طور کلی فرض براینست که عدم اطمینان های محیطی نوسانات زیادی را در عملکرد و سودآوری شرکت ها به وجود می آورد و مدیران برای جلوگیری از اثرات منفی آن، اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می نمایند. در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1380الی 1387 مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات از پنج مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است.
  به منظور محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل کوتاری و همکاران استفاده شده است و ضریب تغییرات فروش نیز معیار عدم اطمینان های محیطی شرکت های عضو نمونه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی نوسانات زیادی در سودآوری و عملکرد شرکت ها به وجود آورده و مدیران برای جلوگیری از تاثیرات منفی آن با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده می نمایند.
  کلیدواژگان: عدم اطمینان های محیطی، سودهای مدیریت نشده، تعهدات واقعی، تعهدات مورد انتظار، اقلام تعهدی اختیاری
 • دکتر شکرالله خواجوی، غلامحسن زارع صفحه 38
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس است. در راستای دستیابی به هدف های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته، رگرسیون لجستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1388- 1380 است. به طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه-ها، بیان گر وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که عوامل موثر دیگری نیز وجود دارد که انتخاب حسابرس در شرکت های مورد بررسی، بیش تر به آن ها بستگی دارد.
  کلیدواژگان: راهبری شرکتی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس، سازمان حسابرسی، موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • دکتر مهدی بهار مقدم، مهدیه دولت آبادی صفحه 52
  در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد. تجدیدارائه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده (و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارائه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟
  برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: کیفیت سود، تجدید ارائه سود، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود
 • دکتر عبدالکریم مقدم، سمیه کاظم پور صفحه 66
  باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پی این است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد.
  قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است.
  نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.
 • دکتر فرزین رضایی، محبوبه مهدوی دوست صفحه 82
  این مقاله تاثیر متغیرهای مالکیت و راهبری را روی هزینه های نمایندگی بررسی میکند. در این مطالعه، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی 87-1383 از میان 16گروه صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعا تعداد 356 سال-شرکت را ایجاد میکردند. در این مطالعه، تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره، مدت تصدی هیئت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مالکان نهادی را به عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار دادیم.
  برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره وتوبیت، با استفاده از داده های ترکیبی در دوره زمانی 5ساله بهره گرفته شد. به منظور تعیین تاثیر هزینه نمایندگی دو راه را انتخاب کردیم:اولا نسبت فروش به دارایی که از رگرسیون چند متغیره استفاده و به دلیل استفاده از داده های تلفیقی، برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی با وزن دهی به مقاطع استفاده شد دوما Q-توبین در جریانهای نقد آزاد، که در آن Qتوبین شرکتها که بصورت مجازی اعداد صفر و یک را قبول خواهند نمود، از رگرسیون توبیت با بهره گیری از روش تخمین حداکثر راستنمایی اقدام شد.
  یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین متغیر های نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مدت تصدی هیئت مدیره، و رابطه منفی و معنادار بین متغیر مالکان نهادی و هزینه نمایندگی است؛ ولی بین تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره رابطه معناداری یافت نشد
  کلیدواژگان: هزینه نمایندگی، ساختار مالکیتی، راهبری شرکتی، مالکان نهادی
 • دکتر امید پورحیدری، امید رضایی صفحه 98
  در این پژوهش هشت عامل تاثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 بوده است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق از آزمون تی - تست استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی حسابرس، آموزش، محیط کار، ارزیابی ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش های نوین بر اثربخشی حسابرسی داخلی تاثیر دارند و منجر به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه مدیران و دیدگاه حسابرسان داخلی در رابطه با عوامل موثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی وجود دارد. از دیگر یافته های تحقیق، تهیه مدل مفهومی جهت ایجاد حداکثر ارزش افزوده حسابرسی داخلی می باشد.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، ارزش افزوده، اثربخشی
 • دکتر آزیتا جهانشاد، زهرا نظری تلخابی صفحه 114
  علوم مالی با تئوری های کلاسیک شروع و با گذر ازمالی رفتاری به مرحله نوروفاینانس رسیده است.مرحله ای که علاوه بر ارتباط علوم مالی با روانپزشکی با پزشکی نیز مرتبط است. درواقع این حیطه از مالی بر مبنای تغییرات اتفاق افتاده در بدن انسان و بررسی ت‍اثیرآن بر نحوه تصمیم گیری وخصوصیات انسان می باشد که می تواند مسبب تغییرات در بازار سرمایه گردد. یکی ازعوامل تاثیرگذار بر اساس شواهد و مدارک فیزیولوژیکی و زیست شناختی، تابش نور ماه بر مغز انسانها وبه تبع آن تاثیر بر رفتارها و تصمیمات آنها می باشد. هدف تحقیق حاضر این است که تاثیر ترانسیلوانیا (ماه کامل) بربازدهی و حجم معاملات سهام را در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار دهد.در این راستا بورس اوراق بهادار تهران که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود؛ طی دوره زمانی 15 ساله (1376-1390) بصورت روزانه و از طریق شاخص کل ارزیابی شده است.در پژوهش حاضر، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های t استیودنت، ولچ و سترویت ولچ استفاده شده است. نتایج حاکی از تحقیق بیانگر این است که تابش ماه در سیکلهای متفاوت آن بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیری نداشته و بنابراین تفاوت معناداری بین اثرماه کامل و ماه نو بر بازدهی و حجم معاملات سهام در بازار سرمایه ایران وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اثرترانسیلوانیا، مالی رفتاری، نوروفاینانس، حجم معاملات، بازده بازار
 • دکتر سید محمدرضا رئیس زاده، ابراهیم محسنی، امید عبداللهی صفحه 134
  در دنیای امروز شرکتی می تواند صاحبان خود را ازسود هر چه بیشتر بهره مند سازد که به بهترین صورت از عهده مدیریت سرمایه برآید.این امر نیاز به اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی شرکت دارد.دراین راستا باید از معیار مناسبی جهت نیل به این هدف استفاده شود.[4].دراین ارتباط می توان از نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم نام برد.این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت Qتوبین و سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.دراین پژوهش تعداد 100شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1382 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم رابطه مثبت و معنی داری وجود داردوامکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود تقسیمی هر سهم وجود ندارد.دراین پژوهش برای تعیین تفاوت معناداری از آزمون من ویتنی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: نسبت Q توبین، سود تقسیمی هر سهم، ارزیابی عملکرد
|
 • Mohammad Kashanipoor, Abolfazl Momeni Yanesari Page 4
  In this paper the role of information asymmetry in the capital structure decisions through augmenting the Rajan and Zingales Model and using a sample data of 60 corporations listed in Tehran stock exchange (TSE) during 1382-1386 has been examined. To measure capital structure (debt ratios) as dependent variables, We used the ratios of: total debt to total equity, total debt to total assets, short-term debt to total assets and long-term debt to total assets, we also used the relative bid-ask Spread as a proxy for information asymmetry. To test the hypothesis, we used the multivariate linear regression models based on Panel data technique. We also used the T-static and F-static tests to test the statistical significance of coefficients and models respectively. Our findings indicate that there is a positive and significant relationship between information asymmetry and 3 measures of capital structure namely, the ratios of total debt to total equity, total debt to total assets and short-term debt to total assets. However according to obtained results there is no significant relationship between information asymmetry and the ratio of long-term debt to total assets.
  Keywords: Information Asymmetry, Bid, Ask Spread, Capital Structure, Debt Ratios
 • Darioushforoughi, Mostafa Ahmadinejad Page 20
  The aim of this research is to investigate the way environmental uncertainty affect firms’ performance and profitability and managers’ tools for avoiding its negative consequences. It is generally assumed that environmental uncertainty causes many fluctuations in firms’ performance and profitability and to avoid its negative consequences, managers carry out income smoothing using discretionary accruals. In the present research, data was analyzed annually, for 1380-87 time period. To test hypotheses, five multivariate regression models were employed.In the current study, to calculate discretionary accruals, model of Kothari et al was used and coefficient of variation of sales was considered as a criterion for environmental uncertainty of firms belonged to our studied sample. Findings indicate that environmental uncertainty creates many fluctuations in firms’ performance and profitability and to avoid its negative consequences, managers perform reported income smoothing using discretionary accruals
  Keywords: Environmental Uncertainty, Unmanaged Earnings, Actual Accruals, Expected Accruals, Discretionary Accruals
 • Shokrollah. Khajavi (Phd), Gholam Hassan Zare Page 38
  The goal of this research is to study the relation of corporate governance and auditor's election. Having access to goals of research, five hypotheses have designed to test the relation significancy between corporate governance mechanisms and firms’ auditor election. According to multi-dimension nature of dependant variable, statistical method of this research has been the logistic regression. Statistical sample of research includes 84 companies during a nine-year period from 1380 to 1388. Generally, results driven from testing hypotheses reveal weak significant relation between corporate governance mechanisms and firms’ auditor election of listed companies of Tehran Stock Exchange. Moreover, according to coefficient of determination resulted from anticipating model of auditor election based on corporate governance, it sounds that there are some other factors to which auditor election are related.
  Keywords: Corporate Governance, Corporate Governance Mechanisms, Auditor Election, Audit Organization, Audit Firms Listed in Iranian Association of Certified Public Accountants
 • Page 52
  طThis study investigates the comparison between the quality of reported earnings and restated earnings. Restated earnings means that the previous period reported earnings was incorrect and therefore they must adjust. Since the decisions are based on reported earnings, we confront a question. Which of is greater: The quality of reported earnings or the quality of restated earnings? For this purpose, 144 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 1381-88 have been investigated. In this study, we used two criteria (earnings predictability and earnings persistence) for measuring earnings quality. Research methodology is the regression and t test. The results indicate that restated earnings (compared to reported earnings) have more persistence and predictability.
  Keywords: Earnings quality, Earnings restatement, Earnings persistence, Earnings predictability
 • Abdolkarim Moghadam (Phd), Somaieh Kazempoor Atashgah Page 66
  Since abandoning public corporations on the other hand, transferring to private is proceeding in recent years, therefore this research follows investigating and comparing public and private enterprises performance in Tehran stock exchange corporations through out economic value added (EVA) and return on asset (ROA) criteria.The domain of this query is 1383 to 1386 and population includes all of Tehran stock exchange corporations. Forecasted sample size for 4 years for this research equals 160 cases that 40 competent cases from 181 cases is sampling.Result of statistical analysis illustrate that direct relation between private ownership ratio and return on asset and economic value added also about 0.14 EVA changes and about 0.7 ROA changes are explained by private ownership ratio, besides the relationship between ROA and EVA is directive and significant.
  Keywords: privatization, performance Measurement, Value, Economic Value added, Return on Asset, System Du pint, investigating performance
 • Farzin Rezaei (Phd), Mahboobeh Mahdavidoost Page 82
  This investigate examines the effects of governance and ownership variables on the agency costs. In this study, 74 firms were selected as a statistical sample from 16 different industry groups during 1383-87 that totally created 356 year firm. Here, we have investigated stimulant duality Chief Executive Officer and the membership of board, the board tenure, non-executive director's ratio on the board, and institutional owners as research assumptions.For testing research assumptions from multivariate regression and Tobit, it is benefited by using panel data in the 5 year period. To determine effect of agency cost, we choose two variables: 1) net sale to total asset: we used multivariate regression and due to applying incorporated data, to eliminate variance inconsistency, we used the EGLS method. 2) Q-Tobin multiple by free cash flow: in which Q is the firms tobin that they will accept virtually 0 and 1 numbers we conducted Tobit regression by estimating maximum likelihoodFindings corroborate the presence of positive and significantly relationship between the ratio variables non-executive directors on the board and the board tenure and the significantly and negative relationship between institutional owner's variable and the agency cost. But there was no significant relation between duality Chief Executive Officer and the membership of board.
  Keywords: Agency cost, Ownership structure, corporate governance, Tobit regression, Institutional Owners
 • Omid Pourheydari, Omid Rezaei Page 98
  Value-adding internal audit departments need to possess varying attributes. In this study, we investigate eight attribute that create Value-adding internal audit departments for companies listed in Tehran Stock. Questionnaire techniques, after confirmation of validity and reliability, were used to collect data from respondents. The findings of this study indicated that the organizational position of internal auditors, training, working environment, risk assessment, diversity of services, performance evaluation, advertising, and use of new methods and technologies influence the effectiveness of internal auditors and lead to added value of internal audit departments for companies. Also, our findings provide a conceptual model for creating maximum value of internal auditing for companies.
  Keywords: Internal Audit Department, Internal Auditing, Value Added, Effectiveness
 • Azita Jahanshad (Phd), Zahra Nazari Talkhabi Page 114
  Financial science started with classic theory of finance and passing through the behavioral finance has reached to Neuro finance stage. The stage that indicates finance is related to medicine in addition to psychology. Indeed, this area of finance is based on changes occurring in the human body and examination of its effects on human characteristics and decisions that can cause changes in capital market. One of the influential factors based on the physiological and biological evidence is the effect of moon light on the human brain and its influence on their behaviors and decisions.The purpose of this study is to evaluate the effect of Transylvania (full moon) on the return and stock trading volume in the stock market in Iran. In this regard, Tehran Stock Exchange (TSE) which is the statistical population of this research has been evaluated for a period of 15- years (1376-1390) on a daily basis and with the use of total index. In this study, student's T test, Welch and Satterthwait -Welch were used to analyze data.The research results indicate that the radiation of full moon in different cycles and new moon had no effect on investment decisions and there is no significant impact on stock trading volume and returns in the stock market in Iran.
  Keywords: Transylvania, Behavioral finance, Neuro finance, Trading volume, Market return
 • Seyed Mohammadreza Raeiszade(Ph.D), Ebrahim Mohseni, Omid Abdollahi Page 134
  In today's world the companies can will benefit owners of more benefit to the best of the asset management deal.This case requires information about the company's actual performance. In this regard, appropriate measures should be used to achieve this goal. The relationship between Tobin Q ratio and the dividend per share to be named. This study examines the relationship between the Tobin Q ratio and dividend per share in the profits of companies listed in Tehran Stock Exchange deal. In this study, 100 companies listed in Tehran Stock Exchange in the period 1382 -1388 have been reviewed. The results of these tests are a test used in this study shows that the Spearman correlation coefficient between the Tobin Q ratio and the dividend per share is positively and significantly and Tobin Q ratio of dividend per share of the profits instead of replacing possibility there. In this study, Mann-Whitney test was used to determine significant differences.
  Keywords: QToobin Ratio, Dividend per Share, performance Measurement