فهرست مطالب

معماری و شهرسازی - پیاپی 106-107 (بهار و تابستان 1391)
 • پیاپی 106-107 (بهار و تابستان 1391)
 • ویژه معرفی آثار معماری معاصر ایران
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/07/25
 • تعداد عناوین: 24
|
 • جریان معماری معاصر در تهران
  علی کرمانیان صفحه 5
 • مهندسین مشاور آژند شهر
  صفحه 10
 • مهندسین مشاور اثر
  صفحه 14
 • مهندسان مشاور باوند
  صفحه 16
 • دفتر معماری بن سار
  صفحه 20
 • گروه معماری پادیاوپارت
  صفحه 24
 • دفتر تجربه بنیادین معماری
  صفحه 28
 • مهندسان مشاور توان
  صفحه 30
 • مهندسان مشاور حرکت سیال
  صفحه 34
 • دفتر طراحی دایره
  صفحه 40
 • شرکت ساختمانی دنو
  صفحه 44
 • دفتر معماری دیگر
  صفحه 52
 • مهندسین مشاور روند هماهنگ
  صفحه 56
 • استودیو طراحی ریرا
  صفحه 60
 • مهندسان مشاور زندیگان
  صفحه 64
 • دفتر معماری علی کرمانیان و همکاران
  صفحه 70
 • مهندسین مشاور کارشیو
  صفحه 76
 • شاخه تجربی معماری کلانشهر
  صفحه 80
 • گروه معماری کلیاس کویر
  صفحه 84
 • دفتر طراحی گمان
  صفحه 88
 • دفتر طراحی خانه هفت ماه
  صفحه 90
 • میزگرد: نگاهی به مشکلات معماری معاصر ایران
  صفحه 96
 • گزارش ویژه المپیک لندن - 2012
  صفحه 106
 • مروری بر گذشته
  صفحه 118