فهرست مطالب

 • پیاپی 96 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا یوسفی، محمد امین آسودار، علی حق نظری، فرید شکاری، کامران افصحی صفحه 1
  جهت بررسی تاثیر شیوه های کاشت مکانیزه و مقادیر مختلف بذر بر سبز شدن، استقرار و عملکرد کلزا، آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان واقع در شهرستان زنجان انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. دو بذرکار مکانیکی و نیوماتیک استفاده شد. بذرها با سه مقدار 5/5، 7 و 5/8 کیلوگرم در هکتار و با دو روش مسطح و روی پشته کاشته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر ماشین کاشت بر درصد سبزشدن معنی دار بود (01/0=α) و بذرکار مکانیکی دارای درصد سبز شدن بالاتری نسبت به بذرکار نیوماتیک بود. بذرکار مکانیکی با مقدار بذر 5/8 کیلوگرم در هکتار، درصد سبز بالاتری نسبت به سایر تیمارها نشان داد(01/0=α). یکنواختی عمق کاشت بذرکار مکانیکی بطور معنی داری بیشتر از بذرکار نیوماتیکی بود (01/0=α). در مقایسه دو کارنده، بذرکار نیوماتیک، استقرار بعد از زمستان گذرانی بالاتری را نسبت به بذرکار مکانیکی تامین نمود (05/0=α). بذرکار مکانیکی با روش کاشت مسطح، کمترین استقرار بعد از زمستان گذرانی را داشت (01/0=α). بیشترین عملکرد دانه با استفاده از بذرکار نیوماتیک و روش کاشت مسطح و مقدار بذر 5/8 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. اما این اختلاف عملکرد معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: روش کاشت، بذرکار، کلزا، مقدار بذر، درصد سبز، عملکرد دانه
 • حسن بیگناه حمل آباد صفحه 11
  تعداد 14 ژنو تیپ، در مکان های مختلف اردبیل، اقلید، اراک، زنجان، تبریز، مشهد، جلگه رخ، میاندوآب و کرج از نظر میزان عملکرد و پایداری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دوسال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب در بین مناطق نشان دادکه اثرمتقابل سال× مکان و ژنوتیپ× سال× مکان در سطح آماری01 /0 معنی دار بودند بنابراین به منظور تعیین ژنوتیپ هایی باعملکرد بالاو پایدار، از روش های مختلف پارامتری وغیر پارامتری استفاده شد، و در نتیجه از بین روش های مورد بررسی، روش اثرهای اصلی افزایشی واثرهای متقابل ضرب پذیر(AMMI) به لحاظ فراهم آوردن اطلاعات جامع تر در مورد سازگاری و پایداری ژنوتیپ ها در مکان های متفاوت، مورد توجه بود، براساس نتایج تجزیه (AMMI) هر چهارمولفه اصلی،AMMI1، 2 AMMI، 3 AMMI و 4 AMMI در سطح احتمال اشتباه 01 /0 معنی دار بودند، با توجه به نتایج حاصله از تجزیهAMMI در مدل های،AMMI1، AMMI2 وAMMI3 در مورد پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های شماره 2،5،6،7،8،9، به عنوان ژنوتیپ های سازگار در اکثر مناطق شناسایی شدندکه از ثبات عملکرد و پایداری زراعی برخورداربودند، در این بررسی ژنوتیپ های شماره 13،10،9 با محل کرج سازگاری اختصاصی داشته و ژنوتیپ شماره2 با زنجان و ژنوتیپ شماره4 با مکان های جلگه رخ و اردبیل و ژنوتیپ شماره 7 نسبت به شرایط مشهد، دارای سازگاری اختصاصی بود.
  کلیدواژگان: پایداری عملکرد، لاین های امیدبخش، تجزیه AMMI
 • حمیدرضا فنایی، محمد گلوی، غلامحسین بهرامی، محمود رمرودی صفحه 22
  به منظور بررسی و مقایسه عملکرد 11 ژنوتیپ آفتابگردان در شرایط آب و هوایی منطقه سیستان، آزمایشی در سال زراعی 83-1382 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی شامل (1-هیبرید شفق 2- آلستر 3- هیبرید آذرگل 4 14-×CMS-19 -5رکورد 6 - CMS-350×R256 7- هایسون 33 8- چرنیانکا 9- CMS-1052×R25610 -350×R4311- CMS هیبرید مهر) بودند.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام و ژنونیپ های مورد بررسی از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد اختلاف معنی دار داشتند. ارقام هایسون33، CMS-350×R42،CMS-350×R256 به ترتیب با میانگین 3044، 2685 و 2577 کیلوگرم در هکتار بیشترین و ارقام رکورد و هیبرید مهر با 895 و 1557کیلو گرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشتند. هیبرید هایسون33 و ژنوتیپ CMS-350-R256 به ترتیب با 1321و 1257 بیشترین و رقم رکورد با 236 دانه در طبق کمترین تعداد دانه در طبق را تولید کردند. بیشترین وزن هزار دانه به هیبرید آذرگل با میانگین23/67 گرم و کمترین با میانگین آن 8/46 گرم به چرنیانکا تعلق داشت. هیبرید آذرگل و هایسون33 به ترتیب با میانگین 5/40 درصد و 1150 کیلوگرم در هکتار بیشترین درصد روغن و عملکرد روغن را تولید کردند. نتایج همبستگی ساده صفات نشان داد که تعداد دانه در طبق (**93/0=r) و عملکرد روغن (** 98/=r) بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند. با توجه به نتایج از جهت عملکرد دانه ارقام هایسون 33 و CMS-350×R43 و CMS-350×R256 و هیبرید آلستار نسبت به سایر ارقام و ژنوتیپ ها در شرایط منطقه سیستان برتر بودند.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، ارقام، عملکرد دانه و درصد روغن
 • صمد عرفانی فر، عبدالرسول شیروانیان، احسان بیژن زاده، محمدحسین رئوفت صفحه 29
  در این مطالعه به تعیین سطح آستانه اقتصادی سه گونه علف هرز مزرعه ذرت در سه روش کنترل شیمیائی، مکانیکی و تلفیقی (مکانیکی و شیمیایی) مبادرت گردید. داده های مورد نیاز از آزمایش مزرعه ای در سال های 1383 و 1384 در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با 11 تیمار شامل 4 تیمار شیمیایی، 3 تیمار مکانیکی، 2 تیمار تلفیقی و 2 تیمار شاهد (با کنترل و بدون کنترل علف هرز) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب- دانشگاه شیراز بدست آمد. در روش شیمیائی از علفکش های آترازین و آلاکلر، در روش مکانیکی از کولتیوتور پنجه غازی و کولتیواتور دوار و در روش تلفیقی از ترکیب روش های فوق استفاده شد. نتایج نشان می دهد که با توجه به ضریب خسارت، نرخ مرگ و میر و نیز هزینه های مربوط به اعمال هر یک از روش های کنترل، سطح آستانه اقتصادی کنترل علف هرز قیاق در هر یک از روش های کنترل مکانیکی، تلفیقی و شیمیائی به ترتیب، 371/4، 270/7 و 164/10 بوته علف هرز در هر متر مربع، سطح آستانه اقتصادی کنترل علف هرز خرفه در هر یک از روش های کنترل مکانیکی، تلفیقی و شیمیائی به ترتیب، 185/1، 104/2 و 624/1 بوته علف هرز در هر متر مربع، و سطح آستانه اقتصادی کنترل علف هرز تاج خروس در هر یک از روش های کنترل مکانیکی، تلفیقی و شیمیائی به ترتیب، 816/2، 886/4 و 932/3 بوته علف هرز در هر متر مربع می باشد. علاوه بر آن با توجه به سطح آستانه اقتصادی، روش کنترل مکانیکی علف های هرز از نظر زمانی یک روش زود اجرا بوده و در صورت از دست رفتن زمان مناسب کنترل مکانیکی، روش کنترل مناسب بر اساس وضعیت تراکم مبتنی بر سطح آستانه اقتصادی هر یک از گونه های علف هرز باید انتخاب شود.
  کلیدواژگان: آستانه اقتصادی، روش های کنترل علف های هرز، خرفه، قیاق، تاج خروس، ذرت
 • موسی ایزد خواه شیشوان، مهدی تاج بخش شیشوان، عبدالله حسن زاده قورت تپه صفحه 37
  به منظور بررسی اثر بنیه بذر بر برخی خصوصیات بذر، گیاهچه و عملکرد گندم بهاره آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اجر شد. در آزمایشگاه بذورگندم بهاره رقم کویر به چهار نمونه فرعی تقسیم شد که سه نمونه آن به طور مصنوعی در دمای42 در جه سانتیگراد به مدت 20، 25 و30 روز (V2،V3،V4) فرسوده گردیدند در نتیجه چهار توده بذری با سطوح متفاوت بنیه (V1،V2،V3،V4) فراهم گردید. سرعت جوانه زنی، میزان رشد، درصد جوانه زنی، درصد گیاهچه های نرمال، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول کلی گیاهچه ها، شاخص بنیه بذر و وزن خشک گیاهچه ها برای هر توده بذری (تیمارها) درآزمایشگاه تعیین گردید. متعاقبا هر چهار توده بذری در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با چهار تکرار در مزرعه کشت شدند. صفات سرعت و درصد سبز شدن، درصد پوشش زمین، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه های بارور، طول سنبله، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در واحد سطح، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه در واحد سطح برای تیمارهای مختلف در مزرعه اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر بنیه بذر در آزمایشگاه برکلیه صفات ارزیابی شده و در مزرعه بر سرعت و در صد سبز شدن، در صد پوشش زمین، تعداد پنجه های بارور، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه و عملکرد در واحد سطح معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد کلیه این صفات درگیاهان حاصل از توده های بذری قوی V1،V2 نسبت به گیاهان حاصل از توده های بذری ضعیف V3،V4 برتری داشتند. عملکرد برای گیاهان حاصل از توده بذری V3،V4 (بذور با قدرت پائین) 48-32 درصد کمتر از گیاهان حاصل از توده بذر V1 (قوی ترین بذور) بود. در مقایسه واریته ای به دلیل تاثیر قابل توجه کیفیت بذر بر عملکرد گندم ضرورت تولید بذور با قدرت بالا و همچنین جدا سازی اثرات ژنوتیپ از اثرات فرسودگی بذر روشن تر گردید.
  کلیدواژگان: بنیه بذر، عملکرد، فرسودگی بذر و گندم بهاره
 • حمیدرضا محمددوست چمن آباد، علی اصغری صفحه 49
 • ندا بهرامی، امیر آیینه بند، شاپور لرزاده صفحه 67
  کاشت مداوم و برداشت سالانه ی نیشکر بدون کوددهی متعادل و کافی و خارج نمودن یا سوزاندن بقایا از اراضی منجر به بروز مشکلات حاصلخیزی خاک می شود، عناصر غذایی از خاک تخلیه شده که بر عملکرد و عکس العمل به مصرف کود تاثیر می گذارد. به منظور مطالعه تاثیر بقایای گیاهان زراعی بر سه واریته مهم تجاری نیشکر یک آزمایش گلخانه ای در طی سال 1387 در شرکت کشت و صنعت کارون اجرا شد. این آزمایش بصورت طرح کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار بقایای گیاهان زراعی در شش سطح شامل: گندم، ذرت، نیشکر، یونجه، لوبیا و ماش بعنوان فاکتور اصلی و تیمار واریته های مهم تجاری نیشکر در سه سطح شامل: CP48-103، CP69-1062 و CP57-614 به عنوان فاکتور فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که در تیمار بقایای یونجه، بیشترین میزان ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریشه، ماده خشک کل، شاخص سطح برگ نهایی و درصد فسفر اندام هوایی و همچنین در بقایای ماش، بیشترین درصد نیتروژن برگ و درصد پتاسیم اندام هوایی بدست آمد. بقایای نیشکر نسبت به سایر بقایای موجود در آزمایش دارای کمترین میزان صفات مورد بررسی بود. واریته CP48-103 نسبت به سایر واریته های مورد آزمایش دارای بیشترین میزان ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک کل، شاخص سطح برگ نهایی، درصد فسفر اندام هوایی، درصد پتاسیم اندام هوایی است و واریته CP57-614 دارای بیشترین ماده خشک ریشه و درصد نیتروژن برگ می باشد.
  کلیدواژگان: بقایای گیاهی، رشد رویشی، نیشکر
 • بختیار فیضی زاده، حسین ابدالی، مجید رضایی بنفشه، غلامحسن محمدی صفحه 75
  گندم یکی از مهمترین محصولات استراتژیک کشاورزی است که در تامین غذای انسانها اهمیت زیادی دارد. با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون برای تولید گندم در سطح کشور، آگاهی از مناطق مستعد کشت برای افزایش سطح زیر کشت ضروری است. با توجه به قابلیت کشت دیم این محصول، در بین عوامل موثر برای کشت دیم آن، شرایط جوی مهمترین عامل در مطالعات امکان سنجی کشت محسوب می شود و حساسیت شدید این محصول در مقابل شرایط جوی سبب می شود که کشت آن در بسیاری از مناطق صرفه اقتصادی نداشته باشد. در تحقیق حاضر نسبت به پهنه بندی آگروکلیماتولوژی گندم دیم در سطح استان آذربایجان شرقی اقدام شده و برای این منظور از پارامتر های اقلیمی احتمال وقوع بارش سالانه 300 میلی متر و بیشتر، مقادیر بارش پاییزه، بهاره وخرداد، احتمال وقوع دماهای مناسب (14-8 درجه سانتیگراد) در مرحله جوانه زنی گندم دیم، احتمال وقوع دمای حداکثر روزانه 25 درجه سانتیگراد و بیشتر در مرحله سنبله دهی و احتمال وقوع دمای حداکثر روزانه 30 درجه سانتیگراد وبیشتر در مرحله پر شدن دانه، در قالب لایه های اطلاعاتی در محیط GISاستفاده شده و با استفاده از تحلیل های مکانی، مناطق مستعد کشت این محصول در سطح استان آذربایجان شرقی مشخص شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که پارامتر های اقلیمی بارش و دما از شاخص های موثر در فرآیند کشت گندم دیم محسوب می شوند. همچنین توابع تحلیلی GIS با ارائه امکانات مناسب برای ارزیابی چند معیاره و اعمال نسبت اهمیت هریک از عوامل در مدل های ارزیابی، امکان شناسایی هر چه بهتر مناطق مستعد برای کشت محصولات کشاورزی را فراهم می آورد. براساس مدلسازی شریط لازم برای رشد گندم دیم متناسب با معیارهای مربوط به شرایط اقلیمی، خاک شناسی و توپوگرافی سطح استان آذربایجان شرقی، مناطق بسیار مناسب برای کشت گندم 1 درصد، اراضی مناسب 94/12 درصد و اراضی متوسط نیز 12/37 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، گندم دیم، امکان سنجی کشت، استان آذربایجان شرقی، GIS
 • عزت کرمی، اسعد رخزادی صفحه 92
  به منظور شناسایی ارقام متحمل به خشکی و غربال کردن شاخص های تحمل به تنش خشکی تعداد 24 رقم زراعی گندم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط دیم و آبی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مورد آزمایش قرار گرفتند. شاخص های تحمل به خشکی از قبیل: میانگین بهره وری(MP)، شاخص تحمل(TOL)، میانگین هندسی بهره وری(GMP)، شاخص حساسیت به تنش(SSI) و شاخص تحمل به تنش(STI) بر مبنای عملکرد دانه تک بوته در شرایط آبی (Yp) و دیم (Ys) محاسبه شدند. اختلاف بسیار معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر کلیه شاخص ها و عملکرد دانه در شرایط آبی و دیم وجود داشت. تحلیل همبستگی بین عملکرد دانه در تک بوته برای شرایط آبی و دیم و شاخص های تحمل به خشکی نشان داد که MP، GMP و STI مناسب ترین شاخص ها برای غربال کردن ژنوتیپ های گندم می باشند. با توجه به این شاخص ها و عملکرد بالا در دو شرایط آبی و دیم ژنوتیپ های قدس، آذر2، کویر، مهدوی و چمران متحمل به خشکی تشخیص داده شدند. نمودار چند متغیره بای پلات گابریل نیز نشان داد که ژنوتیپ های قدس، آذر2، کویر، مهدوی و چمران در مجاورت بردارهای مربوط به شاخص های تحمل به خشکی یعنی MP، GMP و STI قرار دارند. نهایتا از بین پنج ژنوتیپ، سه ژنوتیپ کویر، قدس و آذر 2 به دلیل عملکرد بالای آنها در شرایط دیم بعنوان متحمل ترین ژنوتیپ ها به خشکی معرفی شدند. همچنین توزیع ژنوتیپ ها در فضای بای پلات گابریل وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ ها نسبت به تنش خشکی را نشان داد.
  کلیدواژگان: گندم، بای پلات، شاخص های تحمل به خشکی، تنش خشکی
 • سیمامظاهری نیا، علیرضا آستارایی، احمد منشی، امیر فتوت صفحه 103
  خاکهای آهکی حدود 25 تا 45 درصد زمینهای کشاورزی جهان را تشکیل داده که عموما درخاک های مناطق خشک و نیمه خشک که بیش از 3/1 خاک های ایران را شامل می شوند، قرار دارند. کمبود عناصر کم مصرف در بعضی از گیاهان بدلیل غیر قابل جذب بودن آنها در خاکهای آهکی از مشکلات اصلی تولید محصولات کشاورزی بوده که کاهش این عناصر بر خصوصیات گیاه و عملکرد آنها اثرات عمده ای دارند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر و مقایسه اکسید آهن ضایعاتی حاصل از فرایند اسید شویی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در دو نوع نانو و معمولی همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر مقدار منگنز و روی و مس گیاه گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورها شامل پنج سطح اکسید آهن معمولی (06/0 – 02/0 میلی متر) (صفر و 05/0، 1/0، 5/0 و 1 درصد وزن خاک)، پنج سطح اکسید آهن نانو (250 - 25 نانو متر) (صفر و 05/0، 1/0، 5/0 و 1 درصد وزن خاک) و دو مقدار کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی (صفر و 2 درصد وزن خاک) بودند. با افزایش مقادیر اکسید آهن مقدار منگنز گیاه روند کاهشی داشت که این کاهش در نانو اکسید آهن نسبت به اکسید آهن معمولی بیشتر بود. در حالیکه مقدار روی و مس گیاه روند افزایشی نشان داد. همچنین کاربرد کمپوست گرانوله گوگردی افزایش معنی داری را در هر سه عنصر مورد مطالعه نشان داد.
  کلیدواژگان: اکسیدآهن نانو و معمولی، کمپوست، روی، منگنز، مس و گندم
 • مرضیه مکرم، مهدی بردیده صفحه 111
  افزایش عملکرد گیاهان زراعی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله خصوصیات خاک است. از جمله ویژگی های خاک می توان به عناصر غذایی موجود در خاک اشاره کرد. تعیین حاصلخیزی خاک برای مشخص کردن میزان کود دهی بسیار مهم است. بدون توجه به میزان حاصلخیزی خاک، با مصرف نادرست کود های شیمیایی نه تنها عملکرد کیفی و کمی محصولات بالا نمی رود، بلکه باعث می شود ضمن تحمیل هزینه های اضافی، تعادل عناصر غذایی در خاک به هم خورده و مسائل زیست محیطی نیز مطرح شود. بنابراین تعیین درجه حاصلخیزی خاک و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سعی بر آن است تا با تهیه نقشه حاصلخیزی خاک به منظور کشت گندم در بخش زرقان استان فارس، درجه حاصلخیزی خاک این منطقه مشخص شود. نقشه حاصلخیزی خاک با استفاده از سامانه فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی در محیطGIS تهیه گردید. داده های ورودی برای تعیین حاصلخیزی خاک شامل غلظت های آهن، مس، منگنز، روی، مواد آلی، فسفر و پتاسیم بودند. در ابتدا درون یابی برای هر یک از عناصر خاک با استفاده از مدل وزن دهی عکس فاصله (IDW) در محیط GIS انجام شد. سپس برای هر یک از عوامل به منظور تهیه نقشه فازی یک تابع عضویت با توجه به حد بحرانی آن ها تهیه گردید. در نهایت برای وزن دهی به هر یک از لایه ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. برای تعیین دقت نقشه ی حاصلخیزی خاک و مقایسه ی آن با روش بولین، از ضریب کاپا استفاده گردید. ضریب کاپا برای نقشه ترکیبی منطقه مورد مطالعه حدود 22/0 بدست آمد که نشان دهنده ی توافق کم این دو روش می باشد. برای اتخاب روش برتر و تعیین دقت روش فازی در 10 نقطه از منطقه (به طور تصافی) غلظت آهن، مس، منگنز، روی، مواد آلی، فسفر و پتاسیم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که دقت روش فازی برای تعیین حاصلخیزی خاک حدود 80 درصد و روش بولین حدود 40 درصد می باشد. در نهایت از روش آزمون خاک برای توصیه کودی منطقه مورد مطالعه استفاده شد. با مقایسه روش آزمون خاک با روش فازی معلوم شد که کلاس های حاصلخیزی تعیین شده به وسیله روش فازی با توصیه کودی حاصل از روش آزمون خاک همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: حاصلخیزی خاک، سامانه فازی، روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی عکس فاصله، بولین، آزمون خاک، GIS
|
 • Z. Yousefi, M. Asoodar, Haghnazari, A.Shekari Page 1
  A field experiment was conducted during 2004 in research field of Zanjan university in Zanjan province. The main goal was determining the effect of planting techniques and seed rates on rapeseed emergence، plant establishment and grain yield. A factorial experiment in the form of randomized complete block design was applied with four replications. A pneumatic and a common mechanical planter were used. Seeds were sown on flat and raised-bed with three levels of 5. 5، 7 and 8. 5 kg seed per hectare. Results showed that the planting machine had significant effect on seedling emergence (P≤0. 01) and mechanical planter had higher seedling emergence than pneumatic planter. Mechanical planter with the amount of 8. 5 kg/ha seed had higher seedling emergence (P≤0. 01) than others. Proper seed depth of mechanical planter was significantly greater (P≤0. 01) than pneumatic planter. Pneumatic planter had higher post-winter plant establishment in comparison with mechanical planter (P≤0. 05). Mechanical planter with flat planting method had minimum post-winter plant establishment (P≤0. 01). Grain per hectar was higher by using pneumatic planter with flat planting method when 8. 5 kg/ha seed was applied at sowing. It was not significant.
  Keywords: Planting method, Planter, Rapeseed, Seed rate, Seedling emergence percent, Grain yield
 • Bigonah Hamlabad H Page 11
  Fourteen genotypes were studied for grain yield and its stability in experimental stations of Ardebil،Eqlid، Arak، Zanjan، Tabriz،Mashhad،Jolgerokh،Miandoab،Hamedan and Karadj using randomized complete block design with three replications in tow years، Results of combined analysis of variance showed that the interaction effects of year×location and genotype×year×location were significant at 1% probability level، For determination of genotypes with high yield and stable، parametric and non-parametric statistics were used، Among the methods which were used. AMMI model was found more effective than the others. Based on AMMI (AMMI1،AMMI2andAMMI3) results،genotypes no; 2،5،6،7،8 and 9 were determined as stable in most of the locations، genotypes no; 9،10 and 13 for Karadj، no; 2 for Zanjan، no; 4 for Jolgerokh and Ardebil، and no; 7 for Mashhad showed specific adaptability.
  Keywords: Yield stability, Promising lines, AMMI analysis
 • Fanaie, H. R., M. Galavi, Gh. Barami, M. Ramrudi Page 22
  In order to assess the seed yield، yield components and oil content of sunflower genotypes in sistan، condition during 2002-2003، an experiment was carried on based of randomized complete block design with 3 replications in Agricultural and Natural Resources Research center of Zahak، Iran. Each plot was include four rows in four meter and 50 cm row space.. The results showed that، genotypes had significant different for phonological traits، yield and yield components. The highest seed yield obtained from Hussun33، CMS350×R43 and CMS350×R256 genotypes (3044، 2685 and 2577 kg/ha respectively) and the lowest seed yield obtained from Record and Mehr hybrid (895 and 1557 kg/ha، respectively). The highest number of seed per head was belong to Hussun33 and CMS350×R256 genotypes (1321 and 1257 seed)، respectively and the lowest obtained from Record (236 seed). The highest and 1000 seed weight obtained from Azargol (67 g) and lowest from chernianka and CMS350×R43 genotypes (47 g). Maximum oil percentage and oil yield obtained from Azargol hybrid and Hussan33 (40. 5 percent، and 1150 kg/ha، respectively). The results of simple correlation showed that، seed number per head، and oil yield had the most correlation with seed yield (r=0. 99** and r=0. 98**، respectively). With regards to results of this experiment Hussun33، CMS350×R43، CMS350×R256 genotypes and Alester Hybrid are suitable for Sistan condition in terms of grain yield.
  Keywords: Sunflower, Cultivars, Seed yield, Oil percent
 • Erfanifar B., Shirvanian A., Bijanzadeh E Page 29
  This present research was arranged to determine economic thresholds of three weed species in corn field including redroot pigweed، purslane and Johnsongrass. The control methods were chemical، mechanical and integrated method. The statistical design was a randomized completely block with eleven treatments in 3 replicates. The experiment was conducted at the experimental station of Agricultural and Natural Resources College of Darab، Shiraz University، in 2004 and 2005. The treatments included the application of Atrazine plus Alachlor at 1+2. 5 and 0. 5+1. 25 kg ai ha-1 used as broadcast and band application alone and in combination with rotary or sweep cultivators and mechanical weeding alone. The Results indicated that the economic thresholds in Johnsongrass was controlled by chemical، mechanical and integrated methods were 4. 371، 7. 270 and 10. 164 weed/m2 respectively. The economic thresholds of Purslane were 1. 185، 2. 104 and 1. 624 weed/m2 respectively and for the Redroot pigweed were 2. 816، 4. 886 and 3. 932 weed/m2 respectively. Furthermore’ based on the economic threshold، mechanical weed control which is an early control method should be applied. Otherwise another appropriate control method based on the plant density as envisaged by economic threshold should be considered for each weed specie.
  Keywords: Economic threshold, Weed control methods, Redroot Pigweed, Purslane, Johnsongrass, Corn
 • M. Izadkhah, M. Tajbakhsh, A. Hasnzade Page 37
  In order to determine the effects of seed vigor on grain yield، yield component and some seed quality characteristic in spring wheat، an experiment was conducted in 2006-2007 cropping season، at Research Farm of East Azarbyjan Agricultural Jihad organization، Iran، Tabriz. Seeds of spring wheat (C. V. Kawier) were divided into four sub–samples three of which were artificially aged 40oC for 20، 25 and 30 days (V2، V3 and V4 respectively). Consequently four seed lots with different vigor levels (V1، V2، V3 and V4) were provided. Traits germination speed، growth rate، percentage viable seeds، germination rate، percentage normal seedlings، seed vigor Index، length plmule، length ridicule، seedling length and seedling dry weight for each seed lot were determined in laboratory. Subsequently، all four seed lots were sown in the field. Using R. C. B. design with four replicates. Rate and percentage emergence، percentage ground cover، number of fertile tillers and plans per unit area، ear length، grains /ear، grains /plant، number of grains per unit area، thousand grain weight، harvest index and grain yield per unit area were recorded for different treatments in the field. The effect of seed on rate and percentage emergence، percentage ground cover، number of fertile tillers and plants per unit area، number of grains and grain yield per unit area was significant. In all these traits، plants form vigorous seed lots (V1 and V2) were superior، compared to those form poor seed lots (V3 and V4). Grain yield per unit area for plants form V3 and V4 seed lots (low – vigor seeds) was 32-48% less than for plants form V1 seed lot (the most vigorous seeds). Because of this considerable effect of seed quality on grain yield of wheat، the necessity of producing high vigor seeds and also separating the effects of genotype from those of seed deterioration in variety traits become more evidence.
  Keywords: Seed vigor, Grain yield, Seed deterioration, spring wheat
 • N.Bahrami, A. Ayineband, Sh. Lorzadeh Page 67
  Permanent cultivation of sugarcane and harvesting without any balanced and enough fertilization and get out or burn trashes in fields causes problems in soil fertility، minerals get out from soil that influenced on yield and usage fertilizers. The green house experiment carried out for evaluation effects of crop residue on three sugarcane varieties in split plot experiment based on CRB with three replication at Karoun Agronomy and Industry Company in 2008. there were six levels of crop residue treatment including of wheat، maize، sugarcane، medicago، cowpea and mungbean as main plot and three levels of sugarcane varieties treatment including of CP57-614، CP69-1062، CP48-103 as sub plot. The results showed that there were the greatest of foliar dry matter، root dry matter، total dry matter، leaf area index and P percentage by medicago residue and the greatest N percentage and K percentage by mungbean residue. There were the lowest of variables by sugarcane residue. There were the greatest of foliar dry matter، total dry matter، leaf area index، P percentage and K percentage by CP48-103 variety and the greatest of root dry matter and N percentage by CP57-614 variety.
  Keywords: Crop residue, Growth, Sugarcane
 • B.Feyzizadeh, H. Ebdali, M.Rezaee Banafshe, Gh. Mohammadi Page 75
  Wheat is strategically one of the important agricultural crops and an important part of human food. Regarding the growing number of population in the country، it is very important that we have correct information about the identification of agricultural areas to increase wheat farms and to yield more crops as well. Regarding the Dry-Farm capability of this crop، Climate condition is an important factor to study the possibility of dry -wheat cultivation. Rainfed wheat is also depend on the land surfaces، which place/area is suitable for economical cultivation. This research focused on the agro-climate zoning of rainfed wheat in eastern Azerbaijan province. In this regard we used the probability of 300 mm annual precipitation occurrence، autumn and spring rainfall، occurrence probability of appropriate temperature (8-14 T0C) for germination period of wheat، occurrence probability of daily maximum temperature of 25 and 30 T0C at flowering and nourishing stages using wheat growing requirements (including desired climatic conditions) of dry-farming wheat. Finally we applied all these factors as a GIS dataset layer and after that we used spatial analysis of GIS to identify susceptible area for rainfed wheat. Results of this study showed that climate parameters of temperature and precipitation are effective indexes in rainfed wheat cultivation. Secondary spatial analysis of GIS has a noticeable ability in reorganization suitable area for agriculture crops cultivation. In this research rainfed wheat modeled based important factors including climate، topography and soil condition and suitable area for rainfed wheat cultivation in Eastern Azerbaijan province، Iran recognized including highly suitable 1 percent، moderately suitable 12. 94 percent and marginally suitable 37. 12.
  Keywords: Zontion, dry, wheat, cultivate possibility, Eastern Azerbaijan province, GIS
 • Karami Page 92
  In order to identify drought tolerant varieties using drought tolerance indices، 24 genotypes of wheat were planted in a randomized complete block design with three replications under rainfed and irrigated conditions at the Research field of Agriculture faculty، Islamic Azad University of Sanandaj. Drought tolerance indices including mean productivity (MP)، tolerance index (TOL)، geometric mean productivity (GMP)، stress susceptibility index (SSI) and stress tolerance index (STI) were calculated on the basis of grain yield per plant under irrigated (Yp) and rainfed (Ys) conditions. Highly significant differences were observed among genotypes for all indices، potential and stress grain yield that indicated the present of genetic variation. It’s possible selection among genotypes for drought tolerance، hybridization for the genetic studies and breeding programs. Correlation analysis between grain yield per plant in the rainfed and irrigated conditions with drought tolerance indices showed the MP، GMP and STI indices are suitable for screening wheat genotypes. Regarding these criteria and high grain yield in both of two conditions Quds، Azar2، Kavir، Chamran and Mahdavi were diagnosed drought tolerant genotypes. Gabriel Biplot Multivariate chart showed Quds، Azar2، Kavir، Chamran and Mahdavi genotypes were located near to the vectors of drought tolerance indices، MP، GMP and STI. Finally، Azar2، Quds and Kavir genotypes were introduced as the most tolerant genotypes because they produced the highest performance in rainfed condition. The distribution of genotypes in Gabriel Biplot space showed the genetic variation among genotypes to drought stress.
  Keywords: Wheat, Biplot, Drought stress, Drought tolerance indices
 • Sima Mazaheri Nia, A. Astarai Page 103
  About 25 to 45 percent of world agricultural lands are calcareous، these soils are usually present in arid and semi arid regions that are contributing 1/3 of Iranian soils. Micro nutrients deficiencies، in some plants of these soils due to high CaCO3 is present problems in agricultural production، yields and yield contributing characters. because of these deficiencies a comparison of Zn، Cu and Mn in wheat plant by using ordinary and nano iron oxides particles of Folade Mobarake Esfehan wastes and urban solid waste compost coated with sulfur in soil was carried out in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. Treatments were five level of nano iron oxide (25-250 nm) (0، 0. 05، 0. 1، 0. 5، and 1. 0 % w/w)، five level of ordinary iron oxide (0. 02-0. 06 mm) and two level of sulfurous granular compost municipal solid (0 and 2% w/w). Results showed that reduced Mn، accordance with the amount of these iron oxide particles used in this study. Plant Mn reduction with nano particles was much more than the ordinary ones. However increased Zn and Cu.. Municipal solid waste compost coated sulfur application، also increased Zn،Cu،Mn in plant.
  Keywords: Ordinary, nano iron oxide particles compost, Zinc, Mangnese, Copper Wheat
 • Mokaram Page 111
  The main purpose of this study is to prepare soil fertility maps for Wheat using Fuzzy classification in Zarghan area، Fars province. In the present study، seven soil parameters، such as Copper (Cu)، Iron (Fe)، Manganese (Mn)، Zinc (Zn)، Organic mater (OC)، Potassium (K)، Phosphor (P) are chosen for fertility analysis and thematic maps are developed for each of the parameters with IDW model. Different Fuzzy membership functions obtained from the literature were employed and the weights for each parameter were calculated according to an Analytic Hierarchy Process (AHP) that relies on pair wise comparisons. The results with the Fuzzy theory showed 17% of the study area as highly fertility for wheat 40 % as moderately fertility، 13% as weak fertility. For determine accuracy soil fertility map used kappa coefficient. Based on the results it has been concluded that Fuzzy method allows obtaining results that seems to be corresponded with the current conditions in the area.
  Keywords: Fertility, Fuzzy Method, Analytic Hierarchy process, Inverse Distance Weighted, Boolean, Soil test, GIS