فهرست مطالب

پژوهش حقوق عمومی - سال پنجم شماره 8 (بهار و تابستان 1382)

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال پنجم شماره 8 (بهار و تابستان 1382)

 • ویژه سیاست و روابط بین الملل
 • 237 صفحه، بهای روی جلد: 9,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/02/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابوالقاسم طاهری صفحه 7
  در این مقاله، بعد ارتباطاتی جهانی شدن و پیامدها و بازتابهای سیاسی آن در کانون توجه قرار گرفته است. مولف کوشیده است تا ضمن تحلیل تاثیرات عملی ارتباطات در سطح جهانی تاثیرات آن را بر حوزه سیاست و تغییر رفتار دولت ها، کوچک شدن دولت ملی و سائیده شدن حاکمیت دولت ها، و زوال قدرت های اقتدارگرا بررسی کند...
  کلیدواژگان: جهانی شدن، فناوری ارتباطی، سیاست و جهانی شدن
 • ابراهیم برزگر صفحه 39
  نظریه پخش یا اشاعه یکی از نظریه های رایج در باب توضیح چگونگی انتشار نوآوری ها و گسترش ایده ها و اندیشه هاست. هرچند خاستگاه اولیه این نظریه در رشته جغرافیایی انسانی است، اما در موضوعات رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل نیز کمابیش به کار گرفته شده است...
  کلیدواژگان: بازتاب انقلاب اسلامی ایران، نظریه پخش، کشورهای مسلمان نشین
 • سید جلال دهقانی فیروزآبادی صفحه 73
  منازعه، همزاد زندگی اجتماعی انسان بوده است و نوع خشونت آمیز آن، یعنی جنگ، همواره یکی از نگرانی های وی برای ادامه حیات به شمار می رود. بنابراین، تلاشهای نظری بسیاری توسط بشر برای توضیح منظم و قانونمند این پدیده اجتماعی صورت گرفته که حاصل آن پردازش نظریه های مختلف در زمینه جنگ و صلح...
  کلیدواژگان: منازعه، سطوح تحلیل، همکاری، صلح، جنگ، واقع گرایی، آرمان گرایی، نو واقع گرایی، نولیبرالیسم، سازه انگاری
 • حسین سلیمی صفحه 117
  در دهه گذشته، رشد سریع تعداد افراد تحصیل کرده در جامعه ایرانی تاثیرات و پیامدهای مهمی در پیدایش شرایط اجتماعی و سیاسی ایران داشته است. افزایش جوانان تحصیل کرده، منجربه گسترش طبقه متوسط در جامعه گردیده است...
  کلیدواژگان: آموزش عالی، تحولات سیاسی، طبقه متوسط
 • محمد جواد غلامرضا کاشی صفحه 143
  این مقاله برحسب نسبت موجود سه متغیر خرد و طبیعت و تاریخ، چهار الگوی برقراری نسبت میان تاریخ مندی و فلسفه سیاسی قابل تصور را مورد بحث قرار می دهد: 1. روایت کلاسیک فلسفی خرد را محدود به طبیعت و رویاروی تاریخ می انگارد و به این اعتبار، اصولا نگاهی به آینده نمی دوزد...
  کلیدواژگان: پیش بینی، تاریخ، فلسفه سیاسی، خرد، طبیعت
 • سید مرتضی مردیها صفحه 157
  در مورد تبیین پدیده انقلابی به طور عام و مصادیق آن سخن فراوان گفته شده است؛ سخنان علمی از منظر سیاسی، جامعه شناسی و اقتصادی، از منظر پارادایم های علی، ساختاری و کارکردی، و اختیار عاقلانه...
  کلیدواژگان: تحول انقلابی، شرط لازم، شرط کافی، تقارن، حکومت، سرکوب کارآمد، ناخرسندی، شورش، اعتراض، آرمانخواهی، روشنفکری
 • پروفسور کارلوتولیو آلتان ترجمه: دکتر حسین افشار صفحه 189
  در سه مقاله پیشین که در شماره های 2 و 3 و 4 و 6 مجله پژوهش حقوق و سیاست در زمینه انسان شناسی فرهنگی - سیاسی به چاپ رسید، یادآوری شد که هسته مرکزی بحث مارکس، انسان است و آفرینش انسان در گرو آزادی است...
  کلیدواژگان: اگزیستانسیالیسم، از خودبیگانگی، انسان شناسی سیاسی، فلسفه علمی، دیالکتیک، انضمامی، ایدئولوژی
 • کمیل منصور ترجمه: دکتر شجاع احمدوند صفحه 215
  این نوشته که گزارش گونه ای رسانه ای و مطبوعاتی است، تاثیر حادثه 11 سپتامبر 2001 را بر مساله فلسطین، اسرائیل بررسی می کند. مقاله حاضر که حاصل مشاهدات نویسنده در مدت اقامت در فلسطین بوده است، با تحلیلی از مواضع و استراژی های دو سوی حادثه 11 سپتامبر بر تاکید خاص بر تلاش اسرائیل برای تخریب...
  کلیدواژگان: 11 سپتامبر، خطوط قرمز، چند جانبه گرایی، یک جانبه گرایی، رویکرد نظارتی