فهرست مطالب

Jundishapur Journal of Health Sciences - Volume:4 Issue: 3, 2012
 • Volume:4 Issue: 3, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/07/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مینا هرمزی نژاد، افشین تکدستان، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، مهدی احمدی مقدم، نظام الدین منگلی زاده صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  فسفر ماده غذایی مهمی برای گیاهان و رشد میکروارگانیسم ها می باشد. بنابراین این ماده نقش مهمی در ایجاد شکوفایی جلبکی آبهای سطحی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآیی منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید در حذف ارتوفسفات توسط فرآیند انعقاد و ترسیب شیمیایی در فاضلاب شهری تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی بر روی نمونه های فاضلاب ورودی به حوضچه ته نشینی مقدماتی، ورودی به حوضچه ته نشینی ثانویه و خروجی از حوضچه ته نشینی ثانویه تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز انجام شد. با استفاده از آزمایش جار، ابتدا pH بهینه و سپس میزان بهینه پلی آلومینیوم کلراید در حذف ارتوفسفات تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که پلی آلومینیوم کلراید در 7pH= و در میزان 20، 30 و 30 میلی گرم در لیتر، مقدار ارتوفسفات را به ترتیب در هر یک از نقاط نمونه برداری مورد نظر به 51/0، 705/0 و 43/0 میلی گرم در لیتر رسانده است و نقطه ورودی به حوضچه ته-نشینی اولیه به دلیل نیاز به مصرف کمتر ماده منعقد کننده و در نتیجه هزینه کمتر جهت انجام این فرآیند در تصفیه خانه، به عنوان نقطه نمونه برداری بهینه انتخاب گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج میتوان پذیرفت که بازدهی پلی آلومینیوم کلراید، از لحاظ حذف ارتوفسفات، مواد آلی و مواد معلق در میزان پایین، مطلوب بوده و مقدار ارتوفسفات در پساب خروجی به کمتر از mg⁄l1 رسیده است.
  کلیدواژگان: حذف ارتوفسفات، ترسیب شیمیایی، تصفیه پیشرفته فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز
 • شهرام توفیقی، پژمان حموزاده، جمیل صادقی فر*، مهدی رعدآبادی، محمد روشنی، محمد سلیمی، محمد حمیدی امین صفحات 15-23
  زمینه و هدف

  بدون تردید بخش تغذیه در زمره ی مهمترین بخش های بیمارستان است، زیرا عملکرد این بخش تاثیر بسیار زیادی بر میزان رضایتمندی بیماران دارد و کیفیت تغذیه نیز به لحاظ درمانی برای آنان حایز اهمیت فراوان است. یکی از ابزارهای نظارت و پایش بخش تغذیه، استاندارد HACCP است که روشی برای اطمینان یافتن از سلامت غذا به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت رعایت الزامات استاندارد HACCP در بخش تغذیه ی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 به انجام رسید.

  روش بررسی

  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، بخش تغذیه ی سه بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای شامل 156 سوال در 5 حیطه و از طریق مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری کروسکال- والیس و من- ویتنی است.

  یافته ها

  بیمارستان الف با میانگین 37/1±90/3 امتیاز و دارا بودن 78 درصد از الزامات استانداردHACCP وضعیت مطلوب تری نسبت به دو بیمارستان ب و ج به ترتیب با میانگین امتیاز 50/1±18/3 و 46/1±97/2 و دارا بودن 6/63 درصد و 4/59 درصد از الزامات داشت. بر اساس آزمون کروسکال- والیس تفاوت معناداری بین امتیاز حیطه های پنج گانه مشاهده نشد (p=0.51)، اما بین امتیازات بیمارستان ها تفاوت معناداری مشاهده گردید (p<0.01).

  نتیجه گیری

  برای استقرار استاندارد HACCP، بخش تغذیه ی این بیمارستان ها باید در زمینه های مختلف به ویژه حیطه های وضعیت مهندسی و ساختمان، کارکنان و وضعیت آموزش و نظارت بر تهیه و توزیع غذا تلاش بیشتری نمایند و با تشکیل دوره های آموزشی لازم و تقویت پیش نیازها، ضمن استقرار این نظام، ایمنی غذایی بیمارستان خود را تضمین نمایند.

  کلیدواژگان: بخش تغذیه، بیمارستان، استاندارد HACCP
 • ادریس حسین زاده، محمدرضا سمرقندی، محمد امین فقیه، قدرت الله روشنی، زهرا هاشمی، رضا شهیدی صفحات 25-33
  زمینه و هدف
  مراکز چاپ و تکثیر یکی از منابع نشر آلودگی و تاثیرگذار در کیفیت هوای محیطهای بسته می باشد. هدف از این مطالعه، اندازه گیری ترکیبات BETX و شدت میدان الکترومغناطیسی در مراکز چاپ و تکثیر موجود در سطح شهر همدان بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه ی توصیفی بر روی 45 مرکز چاپ و تکثیر شهر همدان در سال 90 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری شدت میدان های الکترومغناطیسی از دستگاه HI3604, 3603 و برای سنجش میزان اشعه ی ماورای بنفش از رادیومتر UV (Hagner ECI-UV-A) استفاده شد. نمونه-برداری ترکیبات BTEX موجود در هوا مطابق توصیه NIOSH و OSHA با استفاده از لوله های کربن فعال ساخت شرکت SKC انجام شد و برای مکش هوا، از پمپ پرسنلی (SKC, 224-44EX) استفاده گردید. طبق روش NIOSH و دستورالعمل جاذب SKC، مدت زمان نمونه برداری 8 ساعت و دبی هوای عبوری حدود ml/min200 انتخاب گردید. پس از اتمام نمونه-برداری، دو انتهای لوله ی شیشه ای جاذب توسط درپوش پلاستیکی کاملا بسته شد و تا قبل از بازیافت و آنالیز در دمای پایینتر از صفر درجه ی سلسیوس نگهداری شد. پس از بازیافت، نمونه ها با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی (Varian CP-3800) مجهز به دتکتور FID سنجیده شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16مدیریت شد و ارتباط بین مقادیر شدت میدان الکترومغناطیسی با فاصله ی اندازه گیری با آزمون آماری پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حداکثر غلظت بنزن، تولوئن و زایلن به ترتیب برابر با mg/m3 3/9، 3/11و 9 بوده است و اتیل بنزن در هیچ-کدام از نمونه ها مشاهده نشد. نتایج حاصل از سنجش شدت مغناطیسی V/m 07/3 ±33/4 و 095/0 ±29/0 به ترتیب برای VLF و ELF و میدانهای الکتریکی mA/m 108/0 ±292/0 بوده است. میانگین مقدار به دست آمده برای UVA در حدود mW/cm2 02/0 ±0281/0 به دست آمده است. نتایج تحلیل آماری بین مقادیر شدت میدان الکترومغناطیسی با فاصله ی اندازه گیری، ارتباط معناداری را نشان داد (05/0≥P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، میزان ترکیبات BTEX، شدت میدان-های مغناطیسی و الکتریکی و همچنین میزان اشعه ی ماورای بنفش کمتر از مقادیر مجاز اعلام شده توسط سازمان های مربوطه میباشد.
  کلیدواژگان: BTEX، میدانهای الکترومغناطیسی، پرتوی ماورای بنفش، ماشین چاپگر و فتوکپی
 • معصومه احمدی زاده، فرشته جیواد، اسما سیاوش پور صفحات 35-43
  زمینه و هدف
  (3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA یا اکستازی ماده ای است اعتیادآور که عمدتا توسط جوانان مورد استفاده قرار میگیرد. اکستازی موجب نارسایی کلیه میشود. مطالعات نشان داده است این ترکیب تحت تاثیر آنزیمهای سیتوکروم P450 متابولیزه و به متابولیتهای الکتروفیل واکنشگر تبدیل می شود و پس از کنژوگیت با گلوتاتیون سم زدایی میگردد. بررسی های به عمل آمده نشان داده است اثر گلوتاتیون (آنتی اکسیدان) بر آسیبهای حاصل از اکستازی در کلیه به صورت in vivo گزارش نشده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر گلوتاتیون بر نفروتوکسیسیتی ناشی از اکستازی در موشهای صحرایی میباشد.
  روش بررسی
  به موشهای صحرایی نر بالغ از گونه ی N-MRI، گلوتاتیون به-صورت تزریق داخل صفاقی با دوز mg/kg300 و حجم معادل آن از سرم فیزیولوژی (5/. میلی لیتر) به موشهای صحرایی گروه کنترل داده شد. نیم-ساعت بعد، حیوانات اکستازی در دوزهای mg/kg10، 20و 30 و یا حلال آن از طریق تزریق داخل صفاقی را دریافت نمودند. 24 ساعت بعد، حیوانات با استفاده از دوز اضافی سدیم پنتو باربیتال کشته شدند و از خون حیوانات جهت اندازه گیری میزان ازت اوره ی خون (Blood Urea Nitrogen, BUN) و کراتینین استفاده گردید. بافتهای کلیه جدا ودر فرمالین 10 درصد تثبیت و پس از انجام مراحل تهیه ی بافت و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین وائوزین با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  اکستازی به صورت وابسته به دوز موجب افزایش غلظت BUN و کراتینین در مقایسه با گروه کنترل گردید. آسیب سلولی نیز به صورت وابسته به دوز در کلیه ی حیوانات دریافت کننده ی اکستازی ملاحظه گردید. گلوتاتیون اثر قابل ملاحظه ای بر روی BUN و کراتینین و همچنین بر روی بافت کلیه نداشت، در حالیکه این ترکیب موجب محافظت کلیه در مقابل آسیبهای ناشی از اکستازی گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، به نظر می رسد گلوتاتیون میتواند موجب محافظت کلیه در مقابل نفروتوکسیسیتی حاصل از اکستازی شود
  کلیدواژگان: اکستازی، گلوتاتیون، کلیه، موش صحرایی
 • محمدتقی قانعیان، محبوبه دهواری، محمود تقوی، محسن امرالهی، بهزاد جمشیدی صفحات 45-55
  زمینه و هدف
  پسابهای صنعتی به خصوص صنایع نساجی، به عنوان یکی از مشکلات زیست محیطی اساسی مطرح میباشند. رنگها موادی با ساختار پیچیده هستند که در نتیجه ی مراحل مختلف صنعت نساجی وارد فاضلاب میشوند. رنگها اغلب سمی، سرطان زا و جهش زا هستند. این مطالعه با هدف بررسی کارایی پودر هسته ی انار به عنوان یک جاذب طبیعی جدید در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلولهای آبی انجام شد.
  روش بررسی
  این تحقیق به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد که در آن خرد کردن و دانه بندی هسته ی انار با استفاده از آسیاب برقی و الکهای استاندارد ASTM با اندازه های مش 40و 100 انجام گرفت. در این مطالعه، متغیرهای دز جاذب (gr/100cc 0/4و 0/2)، غلظت اولیه ی رنگ (mg/L 50 و 25) و زمان تماس (min 120،90، 60،30،20،10) در شرایط اسیدی مورد بررسی قرار گرفت. غلظت مقادیر مجهول رنگ با استفاده از اسپکتروفتومتر UV/Vis (مدل SP-3000 Plus) در طول موج حداکثر جذب (518 نانومتر) تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش دز جاذب و زمان تماس، راندمان حذف افزایش می یابد؛ در حالیکه ظرفیت جذب (qe) کاهش می یابد. بر اساس نتایج با افزایش غلظت اولیه ی رنگ از 25 به 50 میلیگرم در لیتر، راندمان حذف کاهش یافته است؛ به طوریکه برای غلظت رنگ 25 میلیگرم در لیتر در شرایط بهینه و زمان تعادل، راندمان حذف برابر با 44/79 درصد و برای غلظت 50 میلیگرم در لیتر برابر با 6/62 درصد بود. بررسی سینتیک جذب رنگ برای این جاذب جدید نشان داد که مدل سینتیکی شبه درجه دوم (99/0
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، پودر هسته ی انار به عنوان یک جاذب طبیعی جدید قادر به جذب رنگ به عنوان آلاینده ی آلی شاخص با ظرفیت جذب مطلوب از محلولهای آبی است.
  کلیدواژگان: رنگ راکتیو قرمز 198، جذب، هسته ی انار، سینتیک
 • حمید حجتی، سید حمید شریف نیا، مریم فغانی، هانیه حجتی، الگار سلماسی صفحات 57-64
  زمینه و هدف
  اعتیاد به دلیل ماهیت پیشرونده اش در همه ی ابعاد زندگی، سلامتی افراد را به خطر انداخته و آثار سوء آن بر سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی، هیجانی، معنوی و شناختی فرد به وضوح قابل مشاهده است. این مطالعه به منظور بررسی پذیرش اجتماعی و کیفیت زندگی معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی- مقطعی، 244 نفر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به صورت سرشماری از مراکز ترک اعتیاد استان طی سال 1388 انتخاب شدند. داده ها در یک پرسشنامه ی حاوی مشخصات دموگرافیک و دو پرسش نامه در ارتباط با پذیرش اجتماعی و کیفیت زندگی ثبت گردید.
  یافته ها
  پذیرش اجتماعی به ترتیب در بیشترین و کمترین درصد (70 درصد) متوسط و (30 درصد) پایین که میزان پذیرش اجتماعی با میانگین و انحراف معیار 3 + 13 متوسط بود. بیشترین درصد (54 درصد) کیفیت زندگی نامطلوب و کمترین درصد (8 درصد) کیفیت زندگی مطلوبی داشتند که کیفیت زندگی با میانگین و انحراف معیار 1 + 24 به میزان تاحدی مطلوب بود. همچنین بین پذیرش اجتماعی با کیفیت زندگی از نظر آماری ارتباط معناداری وجود داشت (001/0 = p)؛ به طوریکه با کاهش پذیرش اجتماعی، کیفیت زندگی کاهش پیدا میکرد. همچنین بین کیفیت زندگی با جنسیت ارتباط معناداری نشان داده شد که کیفیت زندگی زنها پایینتر بود (01/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه بازگشتهای مجدد و متوالی به مواد و ناتوانی از ترک در اکثریت قریب به اتفاق معتادان مشاهده میشود، اعضای تیم درمانی میتوانند با شناسایی خصوصیات رایج و صفات شخصیتی و سیستمهای حمایتی و ارتقای پذیرش اجتماعی و کیفیت زندگی معتادین، امر پیشگیری، درمان و نوتوانی را تسهیل نمایند.
  کلیدواژگان: پذیرش اجتماعی، کیفیت زندگی، اعتیاد
 • سید محمدمهدی هزاوه ای، ملیحه سهرابی وفا، بابک معینی*، علیرضا سلطانیان، لقمان رضایی صفحات 65-75
  زمینه و هدف

  سنجش شاخص پلاک و پوسیدگی دندان، نشان دهنده ی وضعیت بهداشت دهان و دندان در جامعه می باشد. عدم رعایت بهداشت دهان ودندان، تاثیر نامطلوبی بر سلامت دانش آموزان دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بهداشت دهان ودندان در دانش آموزان اول راهنمایی شهر همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی طراحی و اجرا شد.

  روش بررسی

  این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر روی 268 نفر از دانش آموزان مقطع اول راهنمایی شهر همدان به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای در سال تحصیلی 1390-91 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای طراحی شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی، آگاهی، رفتارهای بهداشت دهان ودندان، چک لیست DMFT و پلاک دندان بود. داده ها با استفاده از نسخه ی 16 نرم افزار spssتحلیل شد.

  یافته ها

  شاخص DMFTدانش آموزان مورد پژوهش 74/1±25/2 و شاخص پلاک دندان 9±64/78 به دست آمد که در هردو شاخص، تفاوت معناداری بین دو جنس دیده شد (p=0/000). میانگین نمره ی آگاهی(p=0/4)، رفتار بهداشتی (p=0/07)، حساسیت درک شده (p=0/09)، موانع درک شده (p=0/9)، منافع درک شده (p=0/09) و خودکارآمدی (p=0/18) دردو جنس، تفاوت معناداری نداشت، اما در سازه ی راهنما به عمل (p=0/01) و شدت -درک شده (p=0/003)تفاوت معنادار بود. رابطه ی رفتارهای بهداشت دهان و دندان با سازه های حساسیت درک شده ((p=0/02، موانع درک شده0/001-p=)، راهنما به عمل (p=0/05) و خودکارآمدی (05p=0/0) معنادار، اما با سازه های شدت درک شده ((p=0/83، منافع درک شده (04 p=0/) و آگاهی (p=0/94) معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، میزان DMFTو پلاک دندانی از بین مناطق سه-گانه ی آموزشی، در دانش آموزان دختر منطقه ی یک آموزشی بیشتر از پسران و سایر مناطق بود. بنابراین مداخلات آموزشی مناسب، با استفاده ازمدلها وتئوری های رفتاری از جمله مدل اعتقاد بهداشتی پیشنهاد می شود تا باعث افزایش آگاهی و عملکرد آنان نسبت به پیشگیری از عوارض پوسیدگی دندان و بهبود بهداشت دهان ودندان در این گروه گردد.

  کلیدواژگان: بهداشت دهان، مدلهای آموزشی، پلاک دندان، دانش آموزان، پوسیدگی دندان
 • مریم نجارزاده، امین ترابی پور، رویا قاسم زاده، رضا صالحی صفحات 77-87
  زمینه و هدف
  بیمارستانها به عنوان یکی از مراکزی که بیشترین منابع نظام سلامت را مصرف مینمایند، بر حسب نوع فعالیت، دارای عملکرد و کارایی متفاوتی هستند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی کارایی بیمارستانهای شهر اهواز بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها میباشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، کارایی بیمارستانهای آموزشی و غیر آموزشی اهواز در سالهای 85 تا 89 با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نهاده ها شامل تعداد پزشک، تعداد پرستار، تعداد تخت فعال و ستانده ها شامل تخت روز اشغالی، تعداد عمل جراحی، تعداد بیماران سرپایی، تعداد بیماران بستری و متوسط اقامت بیمار بودند. داده ها از طریق چک لیستهای استاندارد تهیه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، جمع آوری و کارایی بیمارستانها با استفاده از نرم افزار DEAP2 محاسبه گردید. سپس با استفاده از آزمون t و نرم افزار SPSS تفاوت کارایی بیمارستانها بررسی شد.
  یافته ها
  متوسط کارایی فنی، مقیاس و مدیریتی بیمارستانهای مورد مطالعه در سالهای 85-89 به ترتیب 740/0، 862/0 و 837/0 محاسبه شد. متوسط کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی 557/0 و بیمارستانهای غیر آموزشی 873/0 به دست آمد و اختلاف آنها تفاوت معناداری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  در بیمارستانهایی که دارای کارایی کمتر از یک میباشند، مقادیر مازاد نهاده و ستانده وجود دارد، لذا مدیران میبایست با توجه به ضرایب بیمارستانهای مرجع میزان نهاده های بیمارستان خود را کاهش دهند تا به سطح کارایی مطلوب دست یابند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، کارایی فنی، کارایی مقیاس، کارایی مدیریتی، بیمارستان، تحلیل پوششی داده ها
|
 • Mina Hormozi Nezhad, Afshin Takdastan, Nemat Allah Jaafarzadeh Haghighifard, Mehdi Ahmadi Moghadam, Nezamoddin Mengelizadeh Pages 1-13
  Introduction
  Phosphorus is an important nutrient for plant and microorganisms growth, thus has an important role in creating eutrophication of surface waters. The present study has investigated Poly Aluminum Chloride efficiency on orthophosphate removal by coagulation and chemical precipitation process in municipal Wastewater in Ahvaz west Wastewater treatment plant. Methods and Materials: This bench scale study was performed on influent wastewater to the primary and secondary clarifier and the effluent of the secondary clarifier in Ahvaz west wastewater treatment plant. By using a jar test, the optimum pH and dose of Poly Aluminum Chloride in orthophosphate removal was determined.
  Results
  The results showed that Poly Aluminum Chloride in pH =7, and in doses between 20, 30 and 30 mg⁄l decreases orthophosphate concentration to 0.51, 0.705 and 0.43 mg⁄l respectively and the influent point to the primary clarifier, with the lowest consume of coagulant dose and consequently the low cost of this process in treatment plant, has been selected as the optimum sampling point.
  Conclusion
  As the results show, the efficient removal of orthophosphate, organic material and suspended material using Poly Aluminum Chloride are desirable, and orthophosphate concentration in effluents decreased to lower than 1mg⁄l.
  Keywords: Orthophosphate Removal, Chemical Precipitation, Wastewater Advanced Treatment, Ahvaz West Wastewater Treatment Plant
 • Shahram Tofighi, Pezhman Hamouzadeh, Jamil Sadeghifar, Mehdi Raadabadi, Mohammad Roshani, Mohammad Salimi, Mohammad Hamidi Amin Pages 15-23
  Introduction

  Nutrition department has a critical effect on patient satisfaction and improves the therapeutic process and is one of the most important departments in hospitals. The current study was carried out to assess HACCP implementation requirements in the nutrition department of the selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2010.

  Methods

  In this descriptive, cross sectional study, nutrition department of the three hospitals of Tehran University of Medical Sciences has been examined. Data collection was done using a questionnaire including 156 questions in five main dimensions through interviews and observations. Data was analyzed by SPSS software version 16 using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney test.

  Results

  Hospital A with the mean score 3.90±1.37 and having 78% of the HACCP requirements had better condition than the two hospitals B and C, with the mean score of 3.18±1.50 and 2.97±1.46 and having 63.6% and 59.4% of the requirements, respectively. In general, compliance HACCP requirements, in hospital A was considered desirable and hospitals B and C were moderate. Kruskal-Wallis test showed no significant difference between the five main dimensions (p> 0/51). But a significant difference between hospital scores were observed (p<0.01).

  Conclusion

  According to results, in order to establish HACCP; the nutrition department of these hospitals should have more effort in the engineering and construction status, status of staff and training and supervision of production and distribution of food using necessary educational courses and strengthening prerequisites, while the establishment of this system, guarantee food safety of their hospitals.

  Keywords: Nutrition Department, Hospital, HACCP
 • Edris Hosseinzadeh, Mohammad Reza Samarghandi, Mohammad Amin Faghih, Ghodratollah Roshani, Zahra Hashemi, Reza Shahidi Pages 25-33
  Introduction
  Printing and copying centers have been implicated as an emission source of pollution, and affecting air quality in closed environments. The aim of this study was to measure the BTEX compound (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylenes), and the intensity of electromagnetic fields and the UVA ray in photocopy centers in the Hamadan city. Methods and Materials: This descriptive study was done on 45 printing and copying centers during 2011 to 2012. In order to measure the intensity of electromagnetic fields and UVA intensity, the HI-3603 and 3604 VLF and ELF survey meter and a radiometer (Hagner ECI-UV-A) were used, respectively. For sampling BTEX compounds in the air, using OSHA and NIOSH guidelines, activated carbon tubes manufactured by SKC was used. Air intaking was performed by a personnel pump (SKC, 224-44EX). According to NIOSH method and SKC sorbent instructions, the sampling time of 8 hours and air flow passing of ml/min200 was chosen. After sampling, two-end of the glass tube adsorbent was completely closed by a plastic cap and they were maintained at a temperature of zero degrees Celsius prior to extraction and analysis. After extracting, the samples were measured using a gas chromatography (Varian CP-3800) equipped with a FID detector. Data were managed using SPSS version 16 and the Relation between electromagnetic field intensity values and measuring distances (30, 50 and 60cm) was analyzed by Pearson statistic test.
  Results
  The results of the analyses showed that maximum concentrations of benzene, toluene and xylene were 9.3, 11.3 and 9 mg/m3, respectively and ethyl benzene was not observed in any of the samples. The results of magnetic fields intensity measurements were 4.33 ± 3.07 and 0.25 ± 0.095 V/m for ELF and VLF, respectively and electrical field was 0.292 ± 0.108 mA/m. The mean value obtained for UVA was 0.0281 ± 0.02 mW/cm2. The Statistical tests showed significant correlation between the electromagnetic field intensity values and measuring distances (P≥0.05).
  Conclusion
  The results of the study showed that BTEX compound concentrations, intensity electromagnetic fields and UVA ray levels were below the accepted occupational standards and guidelines.
  Keywords: BTEX, electromagnetic fields, UVA ray, printer, photocopymachine
 • Masoumeh Ahmadizadeh, Fereshteh Jeivad, Asma Siavashpour Pages 35-43
  Introduction
  3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) or ecstasy, has had a widely spread popularity among young adults in recent years. Kidney toxicity is one of the consequences of ecstasy. The studies have shown that ecstasy is metabolized by cytochrome p450 to reactive electrophil metabolites which detoxify by glutathione (GSH) conjugation. To our knowledge in vivo study of the effect of glutathione on ecstasy –induced nephrotoxicity has not been reported previously. The aim of the present study was to investigate the effect of glutathione (as antioxidant agent) on ecstasy induced renal damage.
  Methods
  Adult male N-MRI rats were pretreated with 300 mg/kg glutathione (ip). The Control group received vehicle was only (0.5 ml. normal saline). 30 min later, the animals were given ecstasy at doses of 10, 20 or 30 mg/kg. Control rats received vehicle only after 24 hours, animals were killed with over dose of sodium pentobarbital. Blood was collected for determination of blood urea nitrogen (BUN) and creatinine. The kidney tissues were removed, fixed and processed for light microscopy, using hematoxyline and eosine) H&E) staining method.
  Results
  Ecstasy induced dose related increased in BUN and creatinine concentration when compared to those in control group. Dose- dependent histopathological damage was also noted in rats treated with ecstasy. Glutathione had no effect on BUN and creatinine when compared to control animals. Similarly, GSH had no effect on kidney cells. However, this agent protected rat kidney against ecstasy-induced nephrotoxicity.
  Conclusion
  The results of the present study suggested that GSH has the ability to protect kidney against ecstasy-induced toxicity.
  Keywords: ecstasy, glutathione, kidney, rat
 • Mohammad Taghi Ghaneian, Mahboubeh Dehvari, Mahmoud Taghavi, Mohsen Amrollahi, Behzad Jamshidi Pages 45-55
  Introduction
  Industrial effluents, especially the textile industry are discussed as one of the fundamental problems of the environment. Dyes are materials with complex structures that enter into the wastewater from different stages of the textile industry. Colors are often toxic, carcinogenic and mutagenic. This study investigated the absorption efficiency of Reactive Red 198 dye from aqueous solutions by Pomegranate Seed powder. Methods and Materials: This study is an experimental research which was performed in laboratory scale in which Pomegranate Seed is crushed and milled with the use of electrical mill and ASTM standard sieves with a mesh size of 40 and 100. In this study, variables such as adsorbent dose (0.2 and 0.4 gr/100cc), initial dye concentration (25 and 50 mg/l) and contact time (10, 20, 30, 60, 90, 120 min) have been studied in acidic conditions. Concentration of unknown color values was determined using a spectrophotometer UV / Vis (model SP-3000 Plus) in Maximum adsorption wave length (λmax), 518 nm.
  Results
  Results of this study showed that with increasing adsorbent dose and contact time, the removal efficiency increased while the amount of dye adsorbed per unit mass of adsorbent (qe) reduced. With increasing the initial dye concentration from 25 to 50 mg/l, the removal efficiency decreased. So that removal efficiency in the concentration of 25 mg/l in optimal conditions and the balance time was 79.44 % and in the concentration of 50 mg/l was equal to 62.6%. Investigation of dye adsorption kinetic for new adsorbent showed that Pseudo second kinetic model (R2 > 0.99) provides a Good agreement with data.
  Conclusion
  Based on results, Pomegranate Seed powder as a new natural adsorbent is able to absorb the dyes as organic contaminant index with desirable absorption capacity from aqueous solutions.
  Keywords: Reactive Red 198 dye, Adsorption, Pomegranate Seed, Biological sorbent
 • Hamid Hojjati, Seyyed Hamid Sharifnia, Maryam Faghani, Hanieh Hojjati, Elgar Salmasi Pages 57-64
  Background And Aim
  Because of The progressive nature of addiction in all aspects of life, it influences the health of society individuals and has bad effects on psychological, physical, social, emotional, spiritual and cognitive health. The purpose of this study was to investigate the social acceptance and the quality of addict’s life referred to addiction centers in Golestan province.
  Methods
  244 patients were selected by the addiction census centers of the province during 1388, and were studied in a descriptive cross-sectional analysis. The data included a questionnaire about demographic characteristics and two questionnaires containing the social acceptance (Crown & Marlow) and the quality of life (SF17) was recorded.
  Results
  The social acceptance was respectively the highest and lowest percentage, (70 percent) medium and (30 percent) low which the rate of social acceptance with the mean and standard deviation of the average 13±3. The highest percentage (54 percent) had undesirable life and the lowest percentage (8 percent) had desirable life which the quality of life with the mean and standard deviation of 24±1 was pretty good. Statistically there was a significant relationship (p=0/001) between social acceptance and the quality of life. So the reduction of social acceptance reduced the quality of life. Also there was a significant relationship between the quality of life and gender. It indicated that women had a lower life quality (p=0/01).
  Conclusion
  Many addicts can’t give up and repeatedly get back to their addiction. But care team members can identify common characteristics, personality traits and support systems for promoting social acceptance and the quality of addict’s life which facilitates prevention, treatment and rehabilitation.
  Keywords: social acceptance, quality of addict's life
 • Seyyed Mohammad Mehdi Hazarei, Maliheh Sohrabivafa, Babak Moeini, Alireza Soltanian, Loghman Rezaei Pages 65-75
  Introduction

  The evaluation of plaque and tooth decay represents the oral health status of society. Lack of oral hygiene, can adversely affect the health of students. This study was designed with the aim to determine the oral- dental health status of the first grade guidance students in Hamadan: using Health Belief Model (HBM).

  Methods

  This was a descriptive- analytical study which was conducted on 268 students of first grade guidance in Hamadan by multi-stage stratified sampling method, which was selected during the school year (2011-2012). Data collection was a questionnaire designed according to health Belief Model (severity, susceptibility, benefits, barriers perceived and self-efficacy); knowledge, dental health behaviors, checklist DMFT and dental plaque.The data were analyzed by SPSS16.

  Results

  The mean DMFT was 2.25 ±1.74.The plaque dental index (PI) was reported 78.64±9.There was a statistically significant relation between, gender with both index (p=0.000).There was not a statistically significant relation between the mean scores of knowledge) p=0.4 (,health behaviors)p=0.07,(susceptibility(p=0.09),barriers)p=0.900, benefits perceived)p=0.09), and self- efficacy)p=0.18(but there was a statistically significant relation with perceived severity (p=0.003(and cues to action(p=0.01). Also, There was a statistically significant relation between dental health behaviors with perceived susceptibility(p=0.02),perceived barriers (p=0.001), cues to action (p=0.05), and self-efficacy (p=0.005) but it had no statistically significant relation with perceived severity (p=0.83) perceived benefits (p=0.40) and knowledge (p=0.94).

  Conclusion

  In this study the amount of DMFT and Dental plaque, among three educational regions, in the girl students’ educational regions, was more than the boy students and the other regions. Therefore, appropriate educational interventions based on behavioral theories and models such as HBM are suggested to increase knowledge, performance in the prevention of dental decay and to improve oral health among this group.

  Keywords: Oral health Educational Models, Dental plaque, School students, Dental decay
 • Maryam Najjarzadeh, Amin Torabipour Firs, Roya Ghasemzadeh, Reza Salehi Pages 77-87
  Introduction
  Hospitals as the centers that consume the most resource of health system, based on their function have difference performance and efficiency. The purpose of this study was to assess the efficiency of Ahvaz hospitals using data envelopment analysis (DEA) method.
  Methods
  This study is a descriptive-analytic study, that assessed the efficiency of teaching and nonteaching hospitals in Ahvaz using DEA in 2006-2010. The input variables include the number of doctors, the number of nurses, and the number of beds. The output variables include inpatient bed occupancy, the number of surgeries, the number of outpatient, the number of inpatient, and length of stay. Data was collected using standard forms that have been made by Ministry of Health and Medical Education. Then data was analyzed by DEAP2 software and independent T-test, to compute the difference between the efficiency of hospitals.
  Results
  The mean of technical, scale and managerial efficiency in hospitals during the period of study were 0.740, 0.862 and 0.837 respectively. The mean of technical efficiency in teaching hospitals and nonteaching hospitals were 0.557 and 0.873 respectively. The results showed a significant difference between them.
  Conclusion
  Hospitals with technical efficiency level less than one had slack inputs and outputs. So they should decrease their inputs in order to achieve the expected optimal efficiency.
  Keywords: assessment, technical efficiency, scale efficiency, managerial efficiency, hospitals, data envelopment analysis