فهرست مطالب

Teaching English as a Second Language Quarterly - Volume:4 Issue: 3, Autumn 2012
 • Volume:4 Issue: 3, Autumn 2012
 • 1 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/10/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرزانه دهقان، سیدآیت الله رزمجو صفحات 1-22
  در تحقیق حاضر راهکارهایی مورد بررسی قرار گرفته اند که دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ی آموزش زبان انگلیسی در کسب و ارتقای مهارتهای نگارشی مرتبط با رشته ی خود به کار می بندند. بدین منظور یازده نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته ی آموزش زبان انگلیسی و همچنین افراد فارغ التحصیل همین رشته (کارشناسی ارشد) مورد مصاحبه قرار گرفتند. هدف از این مصاحبه ها بررسی راهکارهای خاصی بود که این دانشجویان هنگام نگارش متون تخصصی رشته ی خود (مقاله، پایان نامه و رساله) به کار می گیرند. نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان راهکارهای اجتماعی- عاطفی، ارتباطی و استفاده از منابع را بیش از راهکارهای شناختی مورد استفاده قرار می دادند. همچنین میزان استفاده از راهکارهای فراشناختی در سطح بسیار پایینی قرار داشت که می تواند ناشی از فقدان آموزش و آگاه سازی برنامه ریزی شده درباره انواع متون تخصصی مرتبط با آن رشته باشد.از دیگر نتایج این تحقیق میتوان به عدم استفاده دانشجویان از راهکارهای مهارت آموزی اجتماعی، وابستگی بسیار زیاد دانشجویان به اساتید خود فقط از نظر دریافت بازخورد و درعین حال عدم تعامل دوجانبه با آنان و سایر هم کلاسان اشاره کرد. در این تحقیق، نقش آموزش واضح برای ایجاد آگاهی فراشناختی گونه های مختلف متون و همچنین تشویق فضای تعامل میان دانشجویان مورد تاکید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: راهکارهای نگارشی خاص رشته، نگارش پیشرفته ی دانشگاهی، دانش خاص رشته، راهکارهای نگارشی
 • محمود هاشمیان صفحات 23-46
  تحقیق حاضر تفاوت های بین فرهنگی فراوانی قواعد معنایی در انجام کنش گفتاری رد کردن درخواست بین فارسی زبانان و انگلیسی زبانان را بررسی می کند. همچنین این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که آیا زبان آموزان ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد می گیرند راهکارهای رد کردن در زبان اول خود را به زبان دوم انتقال می دهند یا نه و آیا رابطه ای بین سطح مهارت آنها و انتقال این راهکارها وجود دارد. بدین منظور،66 بومی زبان فارسی و 59 بومی زبان انگلیسی از هر دو جنسیت به ترتیب نسخه های فارسی و انگلیسی از یک پرسشنامه تکمیل گفتمان را پر کردند. از آزمون تعین سطح آکسفورد (OPT) برای تشکیل دو گروه 61 نفری از زبان آموزان سطح بالا و 81 نفری از زبان آموزان سطح پائین ایرانی استفاده شد. این دو گروه پرسشنامه انگلیسی تکمیل گفتمان را تکمیل کردند. راهکارهای رد کردن درخواست که شرکت کنندگان در این تحقیق از آن استفاده کردند به قواعد معنایی تبدیل شدند و سرانجام به سه دسته مستقیم، غیرمستقیم و راهکارهایی که به ردکردن ضمیمه می شوند، طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق تفاوت معناداری در کاربرد راهکارهای مستقیم رد کردن بین انگلیسی و فارسی نشان نداد. بر خلاف فارسی زبانان که در کاربرد راهکارهای غیرمستقیم از انگلیسی زبانان پیشی گرفتند، انگلیسی زبانان راهکارهای که به ردکردن ضمیمه می شوند را بیشتر به کارگرفتند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که هردو گروه زبان آموزان سطح بالا و پائین در به کار گیری رد کردن غیرمستقیم و راهکارهایی که به ردکردن ضمیمه منجر می شوند انتقال منظور شناختی داشتند. البته زبان آموزان سطح پائین بیشتر از زبان آموزان سطح بالا راهکارهای زبان اول خود را به زبان دوم انتقال می دهند.
  کلیدواژگان: قواعد معنایی، انتقال منظور شناختی، مهارت زبانی، پرسشنامه تکمیل گفتمان، الگوی رد کردن
 • علی اصغر کارگر، فیروز صدیقی، علیرضا احمدی * صفحات 47-78

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کارترجمه مشترک بر دانش کاربردشناسی زبان آموزان ایرانی بود.در مرحله اول تعداد 150 داوطلب با دانش زبانی همسان به پنج گروه تقسیم شدند و به صورت تصادفی گروه های شاهد و آزمایشی تحقیق را شکل دادند. در ابتدا دانش کاربردشناسی همه داوطلبان در کنش گفتاری معذرت خواهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج سه آزمون بکار رفته شامل آزمون باز پاسخ، پیامک تلفن همراه و مکالمه تلفنی در آغاز نشان دهنده همسان بودن دانش کاربردشناسی داوطلبان بود. درمرحله بعد دو گروه آزمایشی به ترجمه قسمتهایی از فیلمهای فارسی یا انگلیسی که کنشهای زبانی معذرت خواهی داشت پرداختند. این کار در گروه های دو نفره و با کمک مدرس صورت گرفت. به هر دو گروه اطلاعات مربوط به ساختارهای معذرت خواهی فارسی و انگلیسی داده شد. گروه سوم همان اطلاعات را دریافت کرد ولی آنها را نه در غالب ترجمه بلکه در مکالمات نمونه تمرین کردند. گروه چهارم به تماشای فیلمهای زبان انگلیسی پرداختند و از آنها خواسته شد جملات دارای معذرت خواهی را یادداشت کنند و در پایان جلسه تحویل دهند. به گروه کنترل هیچگونه اطلاعات کاربردشناسی زبان انگلیسی داده نشد و تنها در کلاسهای مکالمه موضوعی شرکت کردند. بلافاصله پس از پایان کلاسها همان سه آزمون قبلی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بهتر سه گروهی که اطلاعات ساختاری معذرت خواهی را دریافت کرده بودند، نشان از تاثیر تدریس اطلاعات کاربردشناسی داشت. هر چند که در آزمون بعد که به منظور آزمودن پایایی دانش آموخته شده در طول زمان گرفته شد دو گروه ترجمه مشترک موفق ترنشان دادند. در پایان چنین نتیجه گیری شد که تعاملات انجام شده بین فراگیران درحین ترجمه و تمرکز بر روی ساختارهای معذرت خواهی دو زبان می تواند به یادگیری پایا تر منجر گردد.

  کلیدواژگان: ترجمه مشترک، کنش گفتاری معذرت خواهی، کاربردشناسی، زبان آموزان ایرانی
 • عزیزالله میرزایی، علی روحانی، مریم اسماعیلی صفحات 79-102
  جنبه های زبان- منظور شناختی و منظور- جامعه شناختی کارکرد زبان در موقعیت ها، زبان ها و فرهنگ های گوناگون متنوع هستند. جداسازی این دو جنبه ی کارکرد زبانی به بررسی هنجارها و آداب اجتماعی- فرهنگی و همچنین اشکال و راهکارهای زبانشناسی که اساس عملکرد منظورشناسی گویندگان در شرایط مختلف کارکرد زبانی هستند کمک می کند. این مطالعه به بررسی تنوع زبان- منظور شناختی و منظور- جامعه شناختی در بیان کنش های گفتاری عذرخواهی، درخواست و امتناع در میان بومیان آمریکایی و زبان آموزان ایرانی می پردازد. 100 دانشجوی ایرانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و 50 آمریکایی در این پژوهش شرکت کردند. یک آزمون نوشتاری تکمیل گفتمان (WDCT) از طریق شیوه ی الگوسازی کاربر-محور طراحی شد و به منظور جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تنوع چشمگیری در به کارگیری قالب های معنایی، مفاهیم زبان-منظور شناختی و منظور- جامعه شناختی توسط گروه های شرکت کننده در زمان تولید کنش های گفتاری و متاثر از متغیرهای بافتاری و تفاوت های شخصی آنها وجود دارد. گویندگان آمریکایی از راهکارهای فرمولی زبان-منظورشناختی بیشتری استفاده کرده اند و نسبت به زبان آموزان ایران صریح تر بودند. همچنین تنوع قابل توجه ای در انتخاب شرکت کنندگان از فرمول های منظور- جامعه شناختی مناسب به منظور ملایم نمودن کنش های گفتاری و اجتناب از رنجش مخاطب خود وجود داشت. یافته های این مطالعه نشان داد که پیوستگی پیچیده ای بین ارزش های منظور- جامعه شناختی و شکل های متنوع و یا راهکارهایی که کاربران زبان در سطح زبان-منظورشناختی کارکرد زبانی به کار می گیرند وجود دارد. سرانجام پیشنهاد می شود که تنوع منظورشناسی از جنبه ی زبان- منظور شناختی و منظور- جامعه شناختی کارکرد زبانی در شرایط واقعی (یا شبه واقعی) مورد پژوهش قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: تنوع منظورشناسی، زبان منظور شناسی، منظور جامعه شناسی، کنش های گفتاری
 • شهاب مرادخانی صفحات 103-126
  استفاده از زبان اول در کلاس زبان به طور سنتی توسط زبانشناسان کاربردی سرکوب شده است. با این حال، در سال های اخیر، اعتقاد بر این است که استفاده از زبان اول می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی توسط معلمان مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، این مطالعه دو مرحله ای، به بررسی کاربرد استفاده از زبان اول توسط معلمان زبان انگلیسی پرداخت. در مرحله اول (فاز نظری)، تجزیه و تحلیل کاملی از ادبیات موجود در زمینه ی تغییر زبان (codeswitching) معلم با هدف دستیابی به یک الگوی جامع انجام شد. در مرحله دوم (فاز عملی)، به منظور اعتبار سنجی این الگو، یک جلسه ی تدریس چهار معلم زبان انگلیسی با استفاده از دوربین فیلمبرداری ضبط شد. نمونه های تغییر زبان در عملکرد آنها پیاده سازی و سپس بر اساس الگوی طراحی شده کدگذاری شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که الگوی طراحی شده در عملکرد معلمان نمود پیدا می کند. همچنین مشخص شد که در میان شرکت کنندگان در پژوهش، زبان اول بیشتر برای برآوردن نیازهای آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، کاربرد این یافته ها مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر ارائه شد.
  کلیدواژگان: معلم زبان، تغییر زبان، اعتبارسنجی ساختاری
 • عباسعلی زارعی، مریم توکل صفحات 127-145
  به منظور بررسی تاثیر ارائه مشارکتی و غیرمشارکتی انبوه و توزیع شده همنشین های واژگانی، تعداد 105 دانشجوی مورد تحقیق به 4 گرو تقسیم شدند. هر یک از گروه ها به روش متفاوتی مورد تدریس قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش، آزمونهای درک و تولید واژگانی از دانشجویان گرفته شد. به منظور مقایسه عملکرد فراگیران در درک همنشین های واژگانی از فرایند تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد نه شیوه تدریس و نه نوع ارائه تاثیر معنی داری در درک همنشین ها ندارند. فرایند تحلیل واریانس دو طرفه دیگری برای بررسی عملکرد فراگیران در آزمون تولیدی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه این بررسی نیز نشان داد هیچ یک از دو فاکتور موردنظر به تنهایی تاثیر معنی داری در تولید همنشین ها ندارند ولی تاثیر تعاملی آنها به لحاظ آماری معنی دار است. نتایج این تحقیق می تواند برای فراگیران و مدرسان زبان انگلیسی کاربردهای تئوری و عملی داشته باشد.
  کلیدواژگان: درک واژگانی، تولید واژگانی، همنشین های واژگانی، تدریس مشارکتی، ارائه انبوه، ارائه توزیع شده
|
 • Farzaneh Dehghan, Seyyed Ayatollah Razmjoo Pages 1-22
  This study aims to examine the strategies utilized by eleven postgraduate students in an EFL university context in their attempts to acquire the textual practices of their discipline. First- and second-year MA students, one Ph.D. student as well as individuals who had completed their MA programs in TEFL took part in interviews in order to elicit the strategies they used when they endeavored to write their discipline-specific writings, such as articles, proposals and theses. The results revealed that the participants utilized socio-affective, communication and resourcing strategies more than cognitive strategies. However, they ignored metacognitive strategies, which might be due to a lack of conscious awareness of certain writing genres in the field. Social apprenticeship strategies were not considered to be of great importance by participants. Students were highly dependent on their instructors for feedback, though without bearing any sense of collaboration with them or their peers. The role of the explicit instruction of metacognitive genre awareness as well as the provision of an atmosphere of collaboration among students has been emphasized.
  Keywords: disciplinary strategies, advanced academic writing, discipline, specific literacy, strategy, writing strategies
 • Mahmood Hashemian Pages 23-46
  This study aimed to examine cross-cultural differences in performing refusal of requests between Persian native speakers (PNSs) and English native speakers (ENSs) in terms of the frequency of the semantic formulas. Also examined in this study was whether Persian EFL learners would transfer their L1 refusal patterns into the L2, and if there would be a relation between their proficiency level and the transfer of refusal strategies. To do so, 66 PNSs (studying Archeology and Law) and 59 ENSs from both genders filled out the Persian and English versions of the same discourse completion test (DCT), respectively. Also, the Oxford Placement Test (OPT) was used to form 2 groups consisting of 61 high proficient (HP) Persian L2 learners and 81 low proficient (LP) ones, who all filled out the English version of the DCT. The refusals strategies used by the participants were turned into semantic formulas, and then classified into 3 groups of Direct, Indirect, and Adjuncts to Refusals. Findings showed no significant differences in the use of Direct refusal strategies between the ENSs and the PNSs. Unlike the PNSs who outweighed the ENSs in the use of Indirect strategies, the ENSs employed substantially more Adjuncts to Refusals. Findings also indicated the occurrence of pragmatic transfer in the use of Indirect and Adjuncts to Refusals by both the HP and LP L2 learners. However, the LP group was found to transfer their L1 refusal patterns more than the HP group.
  Keywords: semantic formula, pragmatic transfer, language proficiency, discourse completion test (DCT), refusal pattern
 • Ali Asghar Kargar, Firooz Sadighi, Ali Reza Ahmadi Pages 47-78

  The present study aims to investigate the relative effectiveness of different types of pragmatic instruction including two collaborative translation tasks and two structured input tasks with and without explicit pragmatic instruction on the production of apologetic utterances by low-intermediate EFL learners. One hundred and fifty university students in four experimental groups and one control group participated in pre-tests, post-tests and two month follow ups consisting of open-ended discourse completion tasks (OPDCT), mobile short message tasks (MSMT) and telephone conversation tasks (TCT). The results of the study indicated that pragmatic instruction may enhance interlanguage pragmatics (ILP). It was also found that the participants receiving explicit pragmatic instruction outperformed the implicit and control groups. Moreover, the two Collaborative Translation Task (CTT) groups showed better retention of pragmatic knowledge. It was concluded that collaborative translation may result in deeper processing of both pragmalinguistic and sociopragmatic knowledge leading to more appropriate pragmatic production.

  Keywords: pragmatic instruction, pragmalinguistic knowledge, sociopragmatic knowledge, apology speech act, collaborative translation
 • Azizollah Mirzaei, Ali Roohani, Maryam Esmaeili Pages 79-102
  The pragmalinguistic and sociopragmatic aspects of language use vary across different situations, languages, and cultures. The separation of these two facets of language use can help to map out the socio-cultural norms and conventions as well as the linguistic forms and strategies that underlie the pragmatic performance of different language speakers in a variety of target language use situations. This study explored the sociopragmatic and pragmalinguistic variations in the expression and realization of three speech acts of apology, request, and refusal by American native speakers and Iranian EFL learners. The participants were 100 graduate and undergraduate Iranian students and 50 American native speakers. A written discourse completion test (WDCT) was developed through a bottom-up procedure and used for collecting the data. The results showed that considerable variations emerged in the semantic formulae, sociopragmatic content, and pragmalinguistic forms the participants employed in realizing the speech acts in relation to the contextual variables and individual differences. The American participants employed more (pragmalinguistic) formulaic strategies and were generally more direct than the Iranian L2 learners. Further variability was also noticeable in the participants’ choice of sociopragmatic appropriacy formulae in order to mitigate their speech acts and avoid offending their interlocutors. The findings indicated that there is an intricate reciprocity between the sociopragmatic values and the variant forms or strategies that language users employ on the pragmalinguistic level of language use. It is then suggested that pragmatic variation be traced and probed on the two pragmalinguistic and sociopragmatic planes of language use in real-life (or simulated) contexts.
  Keywords: pragmatic variability, pragmalinguistics, sociopragmatics, speech acts
 • Shahab Moradkhani Pages 103-126
  The use of L1 in language classroom has been traditionally repressed by applied linguists. However، in recent years، it is believed that switching to L1 can be considered a pedagogical instrument by teachers rather than a heterodox. Consequently، this two-phase study was an attempt to investigate the functions that are fulfilled by EFL teachers through their use of L1. In the first phase (i. e.، theoretical phase)، a thorough analysis of the available literature on teacher codeswitching was conducted with the aim of developing a typology which would encompass various functions of teachers’ L1 use. In the second phase (i. e.، empirical phase)، in order to test the construct validity of the typology، data was collected from four EFL teachers by videorecording an entire session of their teaching. The instances of codeswitching in their performance were transcribed and coded in the light of the typology. The results of data analysis indicated that the typology has external manifestations in teachers’ instances of codeswitching. It was also discovered that، among the selected participants، L1 was mostly used to fulfill pedagogical functions rather than social ones. Implications of the findings are discussed and suggestions for further research are provided.
  Keywords: language teacher, codeswitching, construct validation
 • Abass Ali Zarei, Maryam Tavakkol Pages 127-145
  To investigate the effect of massed and distributed collaborative and non-collaborative presentation on L2 learners’ comprehension and production of lexical collocations، 105 participants at Takestan Islamic Azad University in 4 groups were assigned to four different treatment conditions (collaborative-massed; collaborative-distributed; noncollaborative-massed; and noncollaborative-distributed presentation of collocations). Participants were given recognition and production posttests. To compare the participants'' comprehension of collocations، a two-way ANOVA was used. Results indicated that the differences among the types of presentation and method were not statistically significant. Another two-way ANOVA was used to compare the learners'' production of collocations، which showed that there was no significant difference between types of presentation- massed and distributed. The differences between methods of teaching- collaborative and non-collaborative- were not statistically significant either. However، the results indicated that the interaction effect of method and presentation of lexical collocations was statistically significant in the production of collocations. The findings of the present study can have theoretical and practical implications for teachers and learners of English.
  Keywords: collaboration, collocation, lexical collocations, massed, distributed presentation