درباره نشریه
ISSN:
2008-8191
eISSN:
2717-1604
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی صادقی
سردبیر:
دکتر رحمان صحراگرد
مدیر اجرایی:
مریم خاک رنگین
ویراستار فارسی:
دکتر فیروز صدیقی
تلفن:
071-36272292
دورنگار:
071-36272292
سایت اختصاصی:
jtls.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله آموزش مهارت های زبان
صندوق پستی:
1119
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/24
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Mohammad Hadi Sadeghi
Associate Professor faculty of law and political science,
University of Shirazu
Specialist: criminal law
سردبیر
دکتر رحمان صحراگرد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Rahman Sahra Gard
Professor
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا احمدی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Alireza Ahmadi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: TEFL, teaching English
دکتر بهزاد قنسولی
استاد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behzad Ghonsooly
Professor, English
Ferdowsi University of Mashhad
Ingrid Piller
Maquarie University, Australia
Specialist: Linguistics, Applied Linguistics
دکتر ناصر رشیدی
استاد
دانشگاه شیراز
Naser Rashidi
Professor
University of Shirazu
Specialist: TEFL
دکتر عبدالمهدی ریاضی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abdol Mehdi Riazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: L2 Education, Applied Linguistics, teaching English
دکتر سید آیت الله رزمجو
استاد
دانشگاه شیراز
Seyyed Ayatollah Razmjoo
Professor
University of Shirazu
Specialist: TEFL, Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
David Michael Singleton
Professor
Specialist: Applied Linguistics
دکتر حسین شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hossein Shokouhi
Associate Professor Deakin University of Australia
Specialist: Applied Linguistics
دکتر محمدحسن تحریریان
استاد تمام زبانهای خارجی
دانشگاه شیخ بهایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hassan Tahririan
Full Professor, English
Sheikh Bahaei University
Specialist: TEFL, Applied Linguistics
دکتر فیروز صدیقی
استاد Teaching English as a Foreign Language
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی و آموزش L2
Firooz Sadighi
Professor, English Department , College of Law and Humanities, Shiraz Islamic Azad University
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Linguistics and L2 Education
ویراستار فارسی
دکتر فیروز صدیقی
استاد Teaching English as a Foreign Language
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی و آموزش L2
Firooz Sadighi
Professor, English Department , College of Law and Humanities, Shiraz Islamic Azad University
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Linguistics and L2 Education
مدیر اجرایی
مریم خاک رنگین

دانشگاه شیراز
Maryam Khak rangin

University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۰