فهرست مطالب

 • پیاپی 59 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید مرتضی قاسم زاده صفحات 11-12
 • حسین آقایی نیا، رسول عابد صفحات 13-52
  در مقاله پیش رو، تلاش می کنیم تا به بررسی قلمرو دو قانون درباره یک موضوع بپردازیم. قانون نخست؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، در خصوص رفتارهای مجرمانه ای است که موضوع اصلی عنصر مادی جرم، امور سمعی و بصری است. در مقابل، قانون دوم؛ قانون جرائم رایانه ای، ارتکاب جرائم سمعی و بصری از رهگذر به کارگیری رایانه را موضوع عنصر مادی جرم قرار داده است، که این امر منجر به تعامل ها و تعارض هایی میان این دو قانون شده است. در بخش نخست این مقاله، قلمروها و در بخش دوم نیز تعامل های این دو را بررسی می نماییم.
  کلیدواژگان: آثار دیداری و شنیداری، مبتذل، مستهجن، فناوری اطلاعات
 • حمید ابهری، رضا زارعی صفحات 53-82
  یکی از موضوعات مبتلابه و مورد اختلاف بین محاکم حقوقی، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه اماکن استیجاری مشاع به درخواست یک یا چند نفر از مالکین می باشد. این موضوع در جایی که عین مستاجره، یک ملک تجاری باشد، به دلیل وجود عواملی همچون حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی برای مستاجر، پیچیدگی های بیشتری دارد. با فرض امکان صدور حکم تخلیه عین مستاجره، نحوه اجرای حکم صادره نیز از دیگر موضوعات قابل بحث می باشد که همگی با سکوت قانونگذار همراه گردیده است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظرات مختلف، با توجه به قواعد حقوقی و نیز ملاک مقررات قانونی مشابه، حکم قضیه در فروض مختلف با توجه به رویه قضایی، بیان گردد.
  کلیدواژگان: تخلیه، ملک، مشاع، تجاری
 • محمد جواد جاوید، محمد صادقی، مصطفی شفیع زاده خولنجانی صفحات 83-116
  رابطه «حق» و «تکلیف» رابطه ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطه متقابل در هیچ حقی نمی تواند نباشد، مگر آن که مجازا لقب «حق» گرفته باشد. همان گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.
  کلیدواژگان: تکالیف طبیعی، تکالیف شهروندی، حقوق بشر، حقوق شهروندی
 • محمود صادقی، مهدی جوهری صفحات 117-144
  تشخیص «ذینفع» در دعاوی ناشی از اختراع (Action patent) موضوعی است که کوشش شده است در این مقاله به اختصار تبیین شود. دستیابی به این هدف، مستلزم ارائه مفهوم لغوی واژه ذی نفع و نیز تفاوت آن با کلمات مشابه است و در این راستا قواعد کلی و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی و همچنین رویه قضایی مد نظر قرار گرفته است. که نتیجه گرفته می شود به طور کلی ذی نفع به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره مند و منتفع می شوند.
  کلیدواژگان: ذینفع، دعوا، دادرسی، اختراع
 • محمدحسن صادقی مقدم، مجتبی اشراقی آرانی صفحات 145-172
  علی رغم تحولات فناوری در صنعت هواپیمایی، جامعه جهانی هر روزه شاهد حوادث و سوانح زیانبار و وحشتناک هواپیمایی در کشورهای مختلف (به ویژه کشورهای جهان سوم) است. گزارش های کارشناسان و مقامات مسئول هواپیمایی در خصوص سوانح هوایی حکایت از آن دارد که عیب تولید هواپیما که عموما با عبارت نقص فنی بیان می شود اگر سبب تام حادثه نباشد، حداقل جزئی از سبب را تشکیل می دهد. در این خصوص مسئولیت مدنی تولید کننده هواپیما از جهت ارکان تشکیل دهنده (فعل زیانبار، عیب تولید، رابطه سببیت و خسارت) متاثر از پیچیدگی های این وسیله حمل و نقل و مقررات حقوق هوایی قرار گرفته که این مقاله در صدد است به تبیین نظریه ای عمومی در این باره بپردازد.
  کلیدواژگان: هواپیما، عیب تولید، خطر، ایمنی هوایی، رابطه سببیت، خسارت، حقوق هوایی، مسئولیت مدنی
 • محسن صفری، رضا زهروی صفحات 173-204
  کودک انگاری و گستره آن خواه به لحاظ مبدا گستره کودکی و خواه به جهت منتهای آن در اسناد گوناگون منطقه ای و بین المللی و نیز در قوانین موضوعه داخلی و خارجی مطمح نظر قرار گرفته، لزوم تبیین معیارهای آن مسلم گردیده، ضرورت پژوهش های تطبیقی جهت رفع نواقص و خلاء های مندرج در آن از طریق شفافیت بخشی و ارائه معیارهای منطقی، مشروع و قانونی و دارای نگرشی جامع و مبرا از تک بعدی آشکار شده است.
  بر این پایه، این مقاله در جهت نقد جدی و تطبیقی «کودک انگاری سن مدار محض» بی آنکه ابدا مدعی یا درصدد ارائه تفصیلی سایر محورها و مناط های کودک انگاری (غیر از سن و سال) باشد- می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم کودک انگاری و گستره و ارکان آن، اقسام نگرش های تک بعدی و غیر جامع «کودک انگاری سن مدار محض» را از منظرهای مختلف به چالش کشیده و از رهگذر نقد تطبیقی این گونه نگرش ها در میثاق حقوق کودک مصوب OIC و کنوانسیون حقوق کودک و نیز قانون موضوعه ایران و برخی کشورهای دیگر همچون فرانسه و انگلستان، نگرشی جامع و منطقی بر آموزه های علوم تربیتی و روان شناختی ارائه دهد که با آراء فقهای امامیه به عنوان منبع مکمل قانون موضوعه ایران نیز منطبق بوده، در نهایت بتواند زمینه اصلاح و تصویب بهتر قوانین مرتبط با کودک و کودک انگاری و حمایت از کودکان و امثال آن را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: کودک، کودک انگاری، میثاق حقوق کودک OIC، کنوانسیون حقوق کودک، حقوق انگلستان، حقوق فرانسه
 • اسدالله لطفی صفحات 205-234
  قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یکی از قواعد عقلی است که به موجب آن هرگاه انسان، احتمال ضرر در چیزی بدهد و یا عملی را موجب ضرر بداند به حکم عقل باید از آن اجتناب نماید تا از وقوع در ضرر وزیان محتمل، ایمن گردد، برهمین اساس چنانچه شخص به این احتمال اعتنا نکند و برعمل مزبور اقدام نماید و نهایتا دچار ضررگردد، مورد مذمت عقلا واقع می شود لذا گفته می شود دفع ضرر محتمل واجب است، تبیین و تشریح قاعده فوق، مستلزم بحث از جهات زیر است: معنا و مفهوم ضرر، مراد از ضرر در اصطلاح، منظور از وجوب در قاعده، مستند قاعده، موارد تطبیق و مصادیق قاعده، تعارض قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلا بیان.
  کلیدواژگان: ضرر، احتمال، وجوب، دفع، تعارض، عقاب
|
 • Hosein Aghaienia, Rasoul Abed Pages 13-52
  In this paper، we try to explain the legal area of two Acts on one topic. The first act، entitled “Act for punishment of persons who illegally intervene in audio and visual actions”، is on criminal conducts which their main issue of actual element is audio and visual products. In contrast، the second Act entitled “cyber-crimes Act” includes doing of crime by using of information technology like computer. So the first part of this paper is about the legal area of two acts and the second is devoted to examine their interaction together.
  Keywords: Audio, visual productions, obscene contain, information technology
 • Hamid Abhari, Reza Zarei Pages 53-82
  One of the practical and differential subjects in the civil courts is possibility of issuing and performance the verdict of rental places vacation with demand of some landlords. This topic becomes more complicate when the object of lease is a commercial property due to some factors like key money. In the presumption of issuing of verdict, the quality of performance the verdict is one else challenging topics that all of them are faced with legislator silence? In this article is tried with survey of and criticism of different views, to state the solution in different cases in company with procedure in regard to law Principles and similar articles.
  Keywords: vacation, property, joint ownership, commercial
 • Mohammad Javad Javid, Mohammad Sadeghi, Mostafa Shafizadeh Kholenjani Pages 83-116
  The relationship between “rights” and “obligations” is one of an inseparable nature. In the same way that “human rights” are perceived as being distinct from “citizenship rights”، “duties” and “obligations” of individuals as human beings are distinguishable from their obligations as citizens. The present paper presupposes the ties between rights and obligations to apply to any individual and “social right and obligation”، and investigates the dual obligations in both areas concerning rights. As for the relationship between natural and citizenship obligations، this paper is based on the premise that the same hierarchical relationship governs here as exists between natural rights and citizenship rights. Therefore، it is necessary that “citizenship obligations” be defined and interpreted along with “natural obligations”.
  Keywords: natural obligations, citizenship obligations, human rights, citizenship rights
 • Mahmod Sadeghi, Ma Pages 117-144
  It is widely accepted that a contract of private international law is governed by the law chosen by the parties. Nevertheless, the most general rule of Iranian law, i.e. article 968 of civil code, which has been adopted more than 77 years ago, provides for application of the law of the place where the contract is made. That is why in the silence of courts’ decisions; the Iranian authors are divided to those who accept this mandatory “judgment” of legislator and those who try to interpret it in a compatible sense. So it seems that we need to re-establish the concept and the extension of the principle of autonomy of the parties and explain why the different legal systems adopted this theory. We shall try finally to explain why the legislator could not impose the rules contrary to the general principles of law. The main objective of this article is then to demonstrate that the determination of the law on contract is not an option among different options but a mandatory rule. Finally, this article tries to present a “principle-its” interpretation of article 968, emphasizing its necessary” reform”.
  Keywords: applicable law on contract, law of the autonomy, conflict of laws, international contracts, article 968 of Iranian civil code, Iranian law, lex loci contractus
 • Mohammadhasan Sadeghimoghadam, Mojtaba Eshraghi Arani Pages 145-172
  In spite of technology developments in aviation industry، the world is beholder of every day air incidents and casualties in different –especially developing- countries. Experts'' reports show that aircraft product defect is definitely making part of the cause. In this regard the liability of aircraft manufacturers in view of liability elements (negligence، product defect، causal relationship and damages) has been affected by aviation law regulations and standards from which this article is going to provide a general theory.
  Keywords: Aircraft, product liability, aviation law, aviation safety, risk, causal liability, damages
 • Mohsen Safari, Reza Zahravi Pages 173-204
  Criteria for definition of child، whether in terms of its scope and extent of the child and whether the source for the utmost in various regional and international documents، as well as being object of desire in domestic and foreign laws، the necessity of identifying criteria defining Muslim، the direction comparative research necessity، and the defects fixes lack of clarity and presentation of the criteria contained in the rationalize، legitimate and legal and have a clear and comprehensive approach is evident from dimensional. On the basis of this article is to review and compare serious «Criteria for definition of child، age Upon circuit» - without which no claim or other mpg detailed attempt of criminalizing child (other than age) - it tries to explain the addition Like a child، and children and provide child support، etc.
  Keywords: child, Criteria for definition of child, OIC
 • Asadollah Lotfi Pages 205-234
  The principle of the incumbency of preventing contingent damage is one of the principles of jurisprudence according to which a man should avoid an act that he feel it may cause damage. But if he refuses to do so and consequently face a damage then he may be blamed. Therefore it is said that it is obligatory to prevent any contingent damage. The present article is an attempt to explore this principle including its meaning، scope، etc.
  Keywords: damage, contingent, incumbency, preventing conflict, Punishment