فهرست مطالب

علوم و مهندسی جداسازی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، 1391)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رسول محمدیخواه، علی محبی، حسن هاشمی پور، حسین ابوالقاسمی صفحه 1
  در این مطالعه با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی مشخصه های جذب سطحی متان بر روی نانو لوله های کربنی تک دیواره انتها باز مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. این مشخصه ها شامل فاصله تعادلی جذب در لایه های جذبی مختلف، همدماهای جذب سطحی، ضریب انتقال جرم خود نفوذی، ظرفیت حرارتی و انتروپی دیفرانسیلی سیستم می باشند. همچنین اثرات تغییر قطر نانو لوله بر روی مشخصه های مذکور نیز بررسی شده است. هندسه های جذبی نیز بطور کیفی تجزیه و تحلیل شده اند که حاکی از اشکال هندسی متفاوتی از فاز جذبی هستند. نتایج نشان میدهند که فشار بهینه برای جذب سطحی در دماهای 77 و 298 درجه کلوین به ترتیب برابر 4 و 12 مگا پاسکال است که در مقایسه با مخازن تحت فشار گاز طبیعی با فشار بالای 30 بار بسیار ایمن تر جلوه می نماید. مقدار جذب سطحی در دمای محیط تقریبا برابر 62 درصد مقدار آن در دمای 77 درجه کلوین است که نشان دهنده پتانسیل عظیم نانو لوله های کربنی در جذب گازها است.
  کلیدواژگان: پوشش سطحی، جذب سطحی، دینامیک مولکولی، ضریب خود نفوذی، ظرفیت حرارتی، نانو لوله کربنی
 • سعید قدرتی، محمود عبداللهی، سید محمد جواد کلینی، محمود حکمتی صفحه 17
  تاثیر کلکتورهای Z11، Flomin و A3477 به همراه کف سازهای A65 و A70 بر بازیابی فلوتاسیون مس مجتمع شهربابک مورد بررسی قرار گرفت. زمان مناسب برای شناورسازی مس با استفاده از آزمون های سینتیکی 10 دقیقه بدست آمد. در ادامه با استفاده از روش های آماری غلظت مواد شیمیایی استفاده شده در مدار رمق گیر رافر به منظور دستیابی به حداکثر میزان بازیابی در مقیاس آزمایشگاهی بهینه شد. با توجه به نتایج بدست آمده 99/8 گرم بر تن Z11، 80/22 گرم بر تن Flomin، 05/5 گرم بر تن A3477، 52/12 گرم بر تن A65 و 68/7 گرم بر تن A70 به عنوان مقادیر شرایط بهینه جهت رسیدن به حداکثر بازیابی (31/91 درصد) تعیین گردید. مهم ترین عامل تاثیرگذار بر بازیابی کف ساز A70 بود در حالی که میزان غلظت Z11 و A65 تاثیر چندانی بر بازیابی نداشت.
  کلیدواژگان: فلوتاسیون، بهینه سازی، مجتمع مس شهربابک، مواد شیمیایی
 • علیرضا ضیاپور، یحیی همزه، علی ابیض صفحه 29
  در این تحقیق از پسماند لیگنوسلولزی سویا برای جذب رنگ اسیداورانژ 7 بررسی شده است. ابتدا، اثر غلظت رنگ اسیداورانژ 7، pH، دما و زمان تماس بر مقدار جذب بررسی شد و سپس تبعیت ایزوترم جذب از مدل های لانگمویر و فروندلیچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کارایی جذب به مقدار زیادی به pH محلول و به مقدار کمتری به دمای محلول وابسته است. سرعت جذب رنگ اسیداورانژ 7 با پسماند سویا سریع است و جذب در مدت زمان کمی کامل می شود. نتایج بررسی ایزوترم جذب نشان داد که هر دو مدل برای توصیف جذب رنگ اسید اورانژ 7 با سویا مناسب هستند. حداکثر ظرفیت جذب رنگ اسید اورانژ 7 توسط پسماندهای سویا برابر با 17/54 میلی گرم بر گرم محاسبه شد که از برخی از جاذب های ارزان مطالعه شده بیشتر و از برخی دیگر مانند پسماند لیگنوسلولزی کلزا کمتر است.
  کلیدواژگان: جذب، رنگ اسید اورانژ 7، پسماند لیگنوسلولزی سویا، ایزوتروم جذب
 • الهام حیدری، سید محمد قریشی صفحه 39
  در این پژوهش به استخراج اپی گالو کاتچین گالات (EGCG) به دو روش فوق بحرانی و سوکسله از چای سبز پرداخته و برای بهبود شرایط استخراج فوق بحرانی از اصلاح گر اتانول استفاده شده است. به منظور بررسی تغییرات میزان بازیابی EGCG نسبت به متغیرهای عملیاتی با استفاده از روش رویه ی پاسخ، یک مدل چند جمله ای مرتبه ی دوم ارائه گردیده است. صحت مدل پیشنهادی ارزیابی شده و تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف نظیر دما، فشار، دبی دی اکسید کربن و زمان دینامیک بر روی میزان بازیابی استخراج EGCG موردبررسی قرارگرفته است. مقدار بهینه میزان بازیابی 0/462EGCG در شرایط عملیاتی 43/7oC، 19/29 MPa، 1/5 ml⁄min و در 106min(زمان دینامیک) به دست آمده است.
  کلیدواژگان: استخراج فوق بحرانی، اپی گالو کاتچین گالات EGCG، سوکسله، اصلاح گر، طراحی رویه پاسخ
 • محمد جهانی، محمد نوع پرست، اکبر فرزانگان، غلامرضا لنگری زاده صفحه 49
  با توجه به توان کشی بالای آسیاهای نیمه خودشکن، پیش بینی توان مصرفی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر روش جامع و کاملی برای محاسبه توان مصرفی آسیاهای نیمه خودشکن وجود ندارد. با وجود این تلاش های گوناگونی برای یافتن مدلی مناسب جهت پیش بینی توان مصرفی آن ها توسط استارکی انجام شده است. لذا هدف از انجام این تحقیق یافتن مدلی مناسب و جامع جهت پیش بینی توان مصرفی آسیاهای نیمه خودشکن است. در این پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از هشت عملیات نمونه گیری از مدار آسیای نیمه خودشکن و نیز استفاده از روش SPI، مدلی تجربی برای پیش بینی توان مصرفی آسیای نیمه خودشکن مجتمع مس سرچشمه ارائه شد. به منظور اعتبارسنجی این مدل، سه عملیات نمونه گیری از کل مدار خردایش در زمان های گوناگون و در شرایط عملیاتی متفاوت انجام شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده به بهترین نحو قادر به پیش بینی توان مصرفی آسیای نیمه خودشکن سرچشمه است
 • شهریار عصفوری، حسین فراست زاده صفحه 65
  در این مطالعه اثر میسل های معکوس کاتیونی بر ساختار پروتئین آلبومین سرم گاوی (BSA) مورد تحقیق قرار گرفت. طیف UV، فرایند کپسوله سازی و تراکم BSA را به ترتیب به صورت یک اوج در حوالی طول موج 279 نانومتر و پراکنش نور نشان داد. از طیفسنجی سیرکولاردیکرویزم برای یافتن ساختارهای دوم پروتئین در میسل های معکوس و فاز آبی نرمال استفاده گردید. نتایج نشان داد که شکل بی نظم و متراکم، صفحات نامنظم و رندم کویل، افزایش یافته درصورتیکه فرم مارپیچ آلفا کاهش یافته است. علاوه بر این، طیف سنجی FTIR به همراه فناوری افراز برای تعیین حالت های آب در میسل معکوس بکار گرفته شد. بر اساس آنالیز داده ها، کمتر از 50% آب موجود برای انحلال پروتئین در دسترس می باشد. به طورکلی، نتایج نشان داد که محیط محدود و عدم وجود آب کافی دو عامل مهم تراکم پروتئین در این سامانه ها محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: میسل معکوس، جداسازی بیولوژیک، ساختار پروتئین، حالت آب، آلبومین سرم گاوی، سیرکولاردیکرویزم
 • سید محمد رئوف حسینی، مهین شفیعی صفحه 75
  اخیرا ثابت شده است که قارچ Fusarium oxysporum توانایی دارد تا نانوذرات فلزی را از طریق ترشح پروتئین های خاص به داخل محیط رشد خود، تولید کند. بنابراین، به منظور درک بیشتر چگونگی رشد و تولید پروتئین و همچنین فرایند بیوسنتز نانوذرات توسط این میکروارگانیسم، کشت آن انجام و سینتیک رشد سلول، مصرف پیش ماده و تولید پروتئین، به ترتیب با استفاده از معادلات لگاریتمی و Luedeking-Piret مدلسازی شد. همچنین، انطباق این مدل ها بر داده های آزمایشگاهی بررسی و نتایج آماری آن ارایه گردید. درنهایت، داده های حاصل از بیوسنتز نانوذرات سولفید مس ارایه شده و مکانیسم و سینتیک تولید آنها بررسی شد.
  کلیدواژگان: فوساریوم اوکسیس پروم، سینتیک، رشد، پروتئین، نانوذرات، سولفید مس