فهرست مطالب

علوم اجتماعی - سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)
 • سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • داریوش بوستانی صفحه 1
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمان صورت گرفت. در حوزه ی سرمایه ی اجتماعی، نظریه ی کلمن و پاتنام به عنوان چارچوب نظری، انتخاب گردید. متغیرهای مستخرج از مدل، عبارتند از: سرمایه ی اجتماعی (شبکه روابط پاسخگو با معلمان و مسئولان مدرسه، شبکه روابط خانواده پاسخگو با مدرسه، شبکه ی روابط پاسخگو با اعضای خانواده و گروه دوستی)، سرمایه ی مالی(درآمد خانوار) و سرمایه ی انسانی (تحصیلات والدین). متغیرهای وابسته ی تحقیق نیز در قالب شش رفتار پرخطر مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: خشونت، فکر کردن به خودکشی و اقدام به خودکشی، مصرف سیگار، مصرف مشروبات الکلی، رابطه جنسی و مصرف تریاک. به طور کلی، یافته های این پژوهش، مبنتی بر حجم نمونه (565 n=) با آشکارسازی نقش محوری مولفه های سرمایه اجتماعی در کاهش بروز رفتارهای پرخطر، چارچوب نظری پژوهش را تایید می کند. آن جا که نقش سرمایه ی انسانی و مالی خانواده(تحصیلات والدین و درآمد خانواده) در بروز رفتارهای پرخطر کم رنگ شده و گاه به آن دامن می زند، مولفه های سرمایه ی اجتماعی قوی تر ظاهر شده و نقش بازدارنده ایفا می کند.
  کلیدواژگان: رفتار پرخطر، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی، دانش آموز، دبیرستان
 • حسین بهروان، ندا بهروان صفحه 33
  مقاله به این پرسشها پاسخ داده که نظریه برچسب در کنار نظریه های ساختاری(عینی وذهنی)، کنترل اجتماعی وانتخاب عقلانی، چقدر می تواند احتمال بازگشت مجرمان را به زندان درپی ارتکاب مجدد جرم، تبیین کند؟ این نظریه ها روی هم چقدر می توانند بازگشت را تبیین کنند؟ روش تحقیق پیمایش وپاسخگویان زندانیانی بودند در زندان مرکزی مشهد که حداقل دوبار سابقه محکومیت داشته اند. حجم نمونه340 نفر، شامل 98نفرزن و242 نفر مرد است.روش نمونه گیری طبقه ای متناسب(جنسیت) وتصادفی سیستماتیک با استفاده از فهرست افراد با سابقه در زندان بود. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه واجرا توسط پرسشگر در زندان بود.نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر عوامل مختلف بر بازگشت به ترتیب عبارتند از: برچسب،انتخاب عقلانی، ساختاری عینی(پایگاه اجتماعی،نوع جرم) و ساختاری ذهنی، کنترل اجتماعی. لذا نظریه های برچسب، انتخاب عقلانی، ساختاری وکنترل اجتماعی به ترتیب بیشترین تاثیررا درتبیین بازگشت دارند. نتایج، تاثیر اندک عوامل ساختاری (ذهنی) وکنترل اجتماعی، شاید به دلیل تشابه وضعیت مجرمان باسابقه درزندان، و نیز اهمیت تاثیر برچسب، انتخاب عقلانی و عوامل ساختاری عینی را درتبیین بازگشت نشان می دهد. این نظریه ها روی هم به تبیین بازگشت کمک کرده اند. درپایان راهکارهایی برای کاهش بازگشت به زندان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: جرم، بازگشت به زندان، نظریه برچسب، نظریه ساختاری، نظریه کنترل اجتماعی، نظریه انتخاب عقلانی
 • حبیب الله دعایی، سمیرا پور، فاطمه خریدار صفحه 63
  امروزه، تعارض کار– خانواده چالشی برای پرستاران و حرفه پرستاری محسوب می شود. در این مقاله، روابط میان تعارض بین افراد (شامل تعارض نقش و ابهام نقش)، حمایت سازمانی و گرانباری شغلی با تعارض کار- خانواده و قصد ترک خدمت با استفاده از یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از میان 448 پرستار بیمارستان قائم(عج) 100 نفر براساس نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده، آزمون حداقل مربعات جزئی(PLS) و رویه هالاند به کار گرفته شد. نتایج حاصله روابط معنادار و مثبتی را بین متغیرهای تعارض بین افراد با قصد ترک خدمت و تعارض کار– خانواده نشان می دهد. همچنین، نتایج نشان داد که حمایت سازمانی، تعارضات پرستاران را تعدیل نموده و قصد ترک خدمت کارکنان را کاهش می دهد و تعارض کار- خانواده به صورت مثبتی قصد ترک خدمت پرستاران را تحت تاثیر قرار می-دهد. از طرفی، رابطه معناداری میان تعارض کار- خانواده و گرانباری شغلی وجود دارد که قصد ترک کارکنان را افزایش می دهد. بنابراین، با توجه به افزایش روزافزون بروز تعارض کار– خانواده درمیان کارکنان سازمان ها، شناخت عواملی که روی قصد ترک خدمت کارمندان اثرگذارند، می-تواند به واحد منابع انسانی سازمان جهت حفظ کارمندان مطلوب یاری رساند.
  کلیدواژگان: تعارض کار- خانواده، قصد ترک خدمت، حمایت سازمانی، گرانباری شغلی، پرستاران بیمارستان قائم
 • فریبا سیدان، نرگس نجفی نژاد صفحه 89
  درجامعه ماگسترش روابط و دوستی دختران و پسران،بعنوان رفتاری فرهنگی و اجتماعی،پدیده نسبتا جدیدی است که درسالهای اخیرابعادتازه ای یافته است.نتایج برخی ازپژوهش ها حاکی از آنندتغییرارزشهاوسبک زندگی نوجوانان و جوانان در بروزاین پدیده نقش مهمی ایفا می نمایند.دراین زمینه روندتغییرات ودگرگونی های فرهنگی واجتماعی در عصر ارتباطات و اطلاعات با چنان سرعتی انجام گرفته که افراددر عین حال که از آن متاثرند،گاه در مواجه وانطباق با آن،با مشکلاتی نیز روبریند.این پژوهش بااهدافی چون سنجش نگرش دختران نسبت به رابطه با جنس مخالف و بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثربرآن انجام شده است.با بکارگیری روش پیمایشی،جامعه آماری پژوهش، دختران دانش آموز در مقطع سنی 18-16 دبیرستانهای منطقه 13 آموزش و پرورش تهران را شامل شده و تعداد381 نفراز آنان به شیوه نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند.یافته های پژوهش نشان می دهدنگرش تعدادقابل ملاحظه ای(7/45 درصد)از دختران دانش آموز نسبت به این گونه روابط مثبت،3/32%درصد بینابین و22%درصد از دختران منفی است.نتایج آزمون فرضیات نشان می دهدمیان متغیرهای مستقل نگرش خانواده ودوستان،اعتقادات،ارزشهاوپایبندی دینی،سبک زندگی وپایگاه اقتصادی اجتماعی بانگرش دختران نسبت به رابطه باجنس مخالف،رابطه ای معناداروجوددارد.نتایج تحلیل چندگانه نشان دادسه متغیر نگرش خانواده،ارزشها و پایبندی دینی و نگرش دوستان،بر روی هم45درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: مدرنیسم، هویت اجتماعی، ارزش ها، نگرش، دوستی با جنس مخالف، سبک زندگی، دختران
 • امید قادرزاده، خالد عبدالله زاده صفحه 119
  وجود همفکری، همدلی و همگرایی فرهنگی و پذیرش اجتماعی در بین اقوام، یکی از مطمئن ترین راه های نیل به همبستگی و وفاق اجتماعی در جامعه ی چند قومی ایران به شمار می آید. این مقاله با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی، به بررسی میزان حساسیت های بین فرهنگی در نزد ساکنان کرد و ترک شهر قروه و عوامل مرتبط با آن می پردازد. در بخش نظری، بر مبنای مدل نظری شش گانه ی حساسیت های بین فرهنگی میلتون جی بنت، یک چارچوب مفهومی تنظیم گردیده و در قالب آن فرضیه های اصلی مطرح شده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه در مورد 400 نفر نمونه از کردها و ترک های ساکن در شهر قروه انجام گرفته است. نتایج تحقیق بر وجود حساسیت بین فرهنگی در میان اقوام یادشده دلالت دارد؛ با این وصف، حساسیت بین فرهنگی در میان کردها شدت بیش تری دارد. یافته ها نشان می دهد که با گسترش پهنه ی ارتباطات واقعی بین قومی و ارتباطات مجازی و بالا رفتن آگاهی و شناخت بین قومی، حساسیت های بین فرهنگی تعدیل و کاهش می یابد. عوامل یاد شده در کنار عوامل زمینه ای میزان درآمد و مذهب، در مجموع 48 درصد تغییرات حساسیت بین فرهنگی را در نزد گروه های مورد بررسی تبیین می کند.
  کلیدواژگان: آشنایی بین فرهنگی، ارتباطات بین فرهنگی، ترک ها، حساسیت های بین فرهنگی، کردها
 • گلمراد مرادی، وحید قاسمی صفحه 155
  این مقاله بر موضوع داده کاوی متمرکز است. داده کاوی فرآیندی پیچیده جهت شناسایی الگوها و مدل های صحیح، جدید و به صورت بالقوه مفید، در حجم وسیعی از داده ها است، به طریقی که این الگوها و مدلها برای انسانها قابل درک باشند. داده کاوی که تا حدودی هم کشف دانش نامیده می شود، فرایند تحلیل داده ها از دیدگاه های متفاوت و خلاصه کردن آنها به اطلاعات مناسب می باشد. اطلاعاتی که می تواند در افزایش سوددهی و تقلیل هزینه ها مفید باشد. این مقاله بر اساس اسناد و مدارک(روش کتابخانه ای) و اطلاعات حاصل از مطالعات انجام شده انجام گرفت. قابل ذکر است که برای بسط بسیاری از مطالب هم از داده های موجود استفاده شد ولی در کل روش غالب در این مطالعه توصیفی و کتابخانه ای بود. در مقاله حاضر پس از ارائه خلاصه ای از تفاوت های میان روش های آماری و داده کاوی، به زمینه های استفاده از داده کاوی، استفاده کنندگان، مراحل انجام داده کاوی و روش های استفاده از داده کاوی و همچنین محدودیت های آن اشاره شده است.
  کلیدواژگان: داده کاوی، کشف دانش، اطلاعات آماری، داده
 • محمود هوشمند، مسعود نیکوقدم صفحه 177
  جمعیت هر کشوری، نقش مهم و اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‎کند به طوری که همواره از آن به عنوان عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورها یاد می‎شود. اما در کنار اندازه مطلق جمعیت و یا نرخ رشد جمعیت، توجه به ترکیب یا ساختار سنی جمعیت و تغییرات آن، بسیار حائز اهمیت است چراکه می‎تواند منشاء بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع شود. لذا در این تحقیق، اثر جمعیت در هریک از گروه های سنی سه‎گانه (زیر15سال، 15تا64 سال، و بالاتر از 65 سال) و همچنین بار تکفل سنین جوان و پیر بر درآمد سرانه را از طریق وارد کردن کانال‎های اثرگذاری آن گروه سنی بر رشد اقتصادی، مورد بررسی قرار می‎دهیم. به منظور بررسی رابطه علیت بین متغیرهای جمعیتی و متغیرهای اقتصادی از یک سو و رابطه علیت بین متغیرهای اقتصادی با درآمد سرانه و رشد آن از سوی دیگر، از روش علیت تودا-یاماموتو استفاده شد. همچنین به منظور بررسی میزان اثرگذاری هریک از گروه های سنی و نیز بار تکفل بر درآمد سرانه و رشد آن، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد.
  کلیدواژگان: ساختار سنی جمعیت، درآمد سرانه، آزمون علیت تودا، یاماموتو، روش ARDL
|
 • Dariush Boostani Page 1
  This study aimed to study the risky behavior and its relationship with social capital amongst the high school students of Kerman city. Social capital theories of Colman and Putnam were selected as the theoretical framework. The abstracted variables of research model are social capital (network ties of respondent with teachers, family and friends. network ties of respondents’ family with school), economic capital (family income) and human capital (parents’ education). Dependent variables were six risky behaviors, which are violence, suicide and thinking to it, smoking, drinking, sexual relationship and opium use. Finding based on a sample of 565 cases, affirmed the theoretical framework meanwhile discovering the critical role of social capital indicators in risky behavior reduction. While the role of human and economic capital in risky behavior was fragile, social capital indicators had more powerful effect and played a deterrent role.
  Keywords: Risky behavior, Social capital, Human capital, Economic capital, student, high school
 • Hossein Behravan, Neda Behravan Page 33
  This article aims to analyze the importance of labeling, structural, rational choice and control theories to predict part and partially the re-prison rate. The method is survey and respondents involved the prisoners of at least two record of accusation. Sample size amounts 340 prisoners including 98 female and 242 male who were selected by using stratified, systematic and random strategies from the list. Data was gathered by researcher made and administered questionnaire. Results indicated that the most important factors in predicting re-prison rate related to the following theories respectively: labeling, rational choice, structural (objective dimension, i.e. social status, kind of crime), structural (subjective dimension, i.e. social and economic satisfaction and sense of discrimination) and control theories. Also, results showed that above theories altogether improved the prediction coefficient. The results are analyzed sociologically. It was concluded that less importance of structural (subjective dimension) and control theories may be related to the similar situations of prisoners in these respects, since the sample included all recorded prisoners. Also, it was concluded that society is responsible for prison re-entry in social structure as well as social interaction with released prisoners to be reconsidered.
  Keywords: labeling theory, structural theory, rational choice theory, control theory, prison re, entry
 • Habibollah Doaei, Samira Pour, Fateme Kharidar Page 63
  Today, the work-family conflict is a challenge to nurses and nursing. In this regard, the Ghaem hospital's 448 nurses making random sample of 100 individuals were studied. To analysis collected data, partial least squares (PLS) and Haland procedures were employed.The results were significant and positive relationship between the variables of a conflict between people intention to leave, and work - family conflicts shows. Also, results showed that organizational support, conflict mitigation and nurses to staff turnover will reduce work-family conflict and intention to leave positively affect the nursing intention to leave. On the other hand, a significant relationship between work-family conflict and Job Workload, which increases the staff intention to leave. Thus, given the increasing incidence of labor work-family conflict among employees, understanding the factors that effect on employees intention to leave, can help organizations human resources department in order to maintain good employees.
  Keywords: work, family conflict, intention to leave, organizational support, job workload, Ghaem hospital nurses
 • Fariba Seyedan, Narges Najafinejad Page 89
  As a social and cultural behavior,the relationship between boy and girl is almost a new phenomena in our society.It seems to cause many worries at the various social level by reason of creating some of issues and problems.This research focuses on two main
  Purpose
  firstly,To examine girls’ attitude toward relationship with opposite sex and to explore effective elements upon the girl’s attitude toward the relationship with opposite sex.Using the survey method,a sample of 381girls from students with a mean age of 16/94 was selected.They have been choosen by the Quota sampling.The descriptive findings showed that 45/7 percent had positive attitude toward this kind of relationship,32/3 percent had a moderate attitude and the girls with negative attitude were 22 percent.The findings showed that there was significant relationship between familys’ attitude,friends’ attitude,life style, religious values and dependent variables.Using a multi-variable regression analysis with the aim of determining the models’soundness was indicative of three variables:persistence on religious values,friends’ attitude,and familys’ attitude explained 45 percent of dependent variable’s variance.Although in the area of the opposite sex interpersonal relationship,the trend changes is moving toward positive attitude and modern values.
  Keywords: girls, lifestyle, modernism, attitudes, values, social identity, relationshipship with opposite sex. KeyWords:girls, lifestyle, modernis
 • Omid Ghaderzadeh, Xalid Abdollazadeh Page 119
  Cultural integration and social admission among ethnicities is one of the most trusted ways to reach social integration in multiethnic society of Iran. Using a sociological approach, this thesis assesses the extent of intercultural sensitivity and its associated factors among Kurds and Turks of the city of Qurve. According to the theoretical sextuplet model of intercultural sensitivities of Milton Bennett, in the theoretical framework, a conceptual framework has been designed and main hypothesizes have been designed according to it. Using survey and questionnaire, the thesis has been done on 400 subjects of Kurds and Turks in the city of Qurve. The results of the research signify intercultural sensitivities among Kurds and Turks of Qurve, though; intercultural sensitivities have been more among Kurds than Turks of Qurve. The results of the research also show that increasing amount of relations as well increasing extent of knowledge and familiarity among ethnicities reduce intercultural sensitivities. In sum, the mentioned elements and the elements of income and religion explain 48 percent of changes of intercultural sensitivities among studied groups.
  Keywords: Intercultural familiarity, intercultural relations, Turks, intercultural sensitivity, Kurds
 • Golmorad Moradi, Vahid Ghasemi Page 155
  This article of focused on data mining, which is very complex to recognize the correct, new models which are potentially useful in data, hence they will be useful, and acceptable for all humans. Data mining is also called the exploration of knowledge, is the process of data analysis in the different aspect to summarize them into the suitable information, which is able to increase profits and to decrease the expenses. This article is based on documents (library method) and information. It is necessary to say that the present data is also used to develop the information, but, as whole, the dominant methodology is descriptive librarian. In the present article, there is a abstract of the statistical methods and data mining which are limited to users, the process of data mining and other limitations.
  Keywords: Data Mining, Knowledge Discover, Statistics Information, Data
 • Mahmoud Hooshmand, Masoud Nikooghadam Page 177
  Population in all countries plays a fundamental role in economic growth and economic development. But besides absolute size and growth rate of population, the more important factor will be “age structure” or “age distribution” of population, because it can be as source of many economical, social, and political challenges. In this research, we investigate effect of changes in population shares in three age groups (under 15, 15-64, and above 65) and also young and old dependency ratio on iran’s per capita income by Considering Effect Channels. In this research, we use toda-yamamoto causality approach for test causality relationship between demographic variables and economic variables and also causality relationship between economic variables and per capita income. On the other hand, we apply Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) approach for identify effect of changes in population shares in three age groups and also young and old dependency ratio on level and growth rate of per capita income.
  Keywords: Population Age Structure, Per Capita Income, Toda, Yamamoto causality test, ARDL Approach