فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 1, 2013
 • تاریخ انتشار: 1392/01/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محبوبه نم نباتی، وحید زمان زاده، لیلا ولی زاده، زهره بدیعی صفحه 1
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر میزان ترخیص شدگان از بخش مراقبت های ویژه نوزادان به طور چشمگیری رو به افزایش است. برنامه ریزی های ترخیص می تواند کاهش بستری مجدد و به حداقل رسانیدن عوارض و مرگ و میر نوزادان را به همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه توصیف جامعی از اقدامات و کلیه تکاپوهایی است که جهت ترخیص نوزاد از بخش مراقبت های ویژه انجام می شود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت کیفی با رویکرد تحلیل محتوای مرسوم و با مشارکت 18 پرستار، پزشک و مادر بر اساس نمونه گیری هدفمند انجام شد. داده های مطالعه از طریق مصاحبه های جامع، مشاهده مشارکتی و پرونده های بیماران در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در شهرهای اصفهان و تبریز ایران انجام گردید. یافته ها از طریق تحلیل محتوای کیفی و به روش استقرایی و با کمک نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های تحقیق شامل دو مضمون و شش طبقه بودند که عبارتند از: الف- تعلیمات مادران (انگیزه یادگیری مراقبت، توجه به نیازهای آموزشی مادران، منابع یادگیری و آموزش های توانمند سازی)، ب- مهیاسازی معیارهای ترخیص نوزاد (حفظ سلامت نوزاد و اعتماد به توانمندی مادر).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان داد که تکاپوهایی جهت ترخیص نوزاد در بخش مراقبت های ویژه انجام می شود. این تلاش ها برای آماده کردن مادر برای مراقبت از نوزاد در بیمارستان و خانه انجام می گردد. برنامه ریزی های ترخیص به طور کامل اجرا نمی شود و به برنامه ای مدون وکامل بر اساس استانداردها نیاز است تا به حد مطلوب دست یابد. نتایج این تحقیق می تواند در ارتقای مراقبت های ویژه نوزادان سودمند باشد.
  کلیدواژگان: طرح ترخیص، مادر، آموزش، مراقبت های ویژه نوزادان، مطالعه کیفی
 • فاطمه سلمانی، احمدرضا یزدان نیک صفحه 6
  زمینه و هدف
  مشارکت پرستاران در امور بالینی باعث پیشرفت درمان بیماران و کاهش هزینه های درمان می گردد. همچنین عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع می تواند مراحل درمان و مراقبت بیماران را طولانی و با مشکلاتی مواجه سازد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشارکت پرستاران در جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی بر پیامدهای آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهراء(س) اصفهان انجام گردیده است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی می باشد.50 بیمار متصل به دستگاه تهویه مکانیکی بیش از 48 ساعت به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 25 نفره قرار گرفتند. درگروه مداخله آمادگی بیمار برای جداسازی به صورت سه بار در 24 ساعت با استفاده از چک لیست ارزیابی جداسازی برن توسط پرستاران آموزش دیده و در گروه کنترل جداسازی طبق معمول بخش مراقبت ویژه انجام گردید. یافته ها با کمک روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی مستقل، کای دو، آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که میانگین طول مدت تهویه مکانیکی(03/0 =P)، طول مدت اقامت بیمار در بخش مراقبت ویژه(006/0 =P) و میزان شکست در جداسازی (01/0 =P) در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی داری داشت. در حالیکه میانگین اشباع اکسیژن شریانی 2 ساعت بعد از جداسازی در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مشارکت پرستار در فرایند جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی، نسبت به روش های معمول اجرا شده در بخش های مراقبت ویژه باعث کوتاه تر شدن طول مدت تهویه مکانیکی و اقامت بیمار در بخش و همچنین کاهش شکست در جداسازی می گردد.
  کلیدواژگان: جداسازی، تهویه مکانیکی، بخش مراقبت ویژه، مشارکت پرستار
 • معصومه همتی مسلک پاک، لیلا هاشملو، حمیدرضا خلخالی صفحه 11
  زمینه و هدف
  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان، بهره گیری از تئوری های پرستاری به ویژه تئوری اورم، در ارتقاء عزت نفس این افراد می تواند موثر باشد. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر اجرای برنامه خود مراقبتی اورم بر عزت نفس سالمندان ساکن در خانه های سالمندان ارومیه انجام شد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر، مطالعه ای نیمه تجربی می باشد. 50 نفر از سالمندان که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی 25 نفره کنترل و مداخله تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های نیازهای سالمندان بر اساس مدل اورم و عزت نفس بود که در دو مرحله قبل و یک ماه بعد از اجرای برنامه خود مراقبتی سنجیده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، تی مستقل، ویلکاکسون و من ویتنی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه کنترل 48 درصد سالمندان نیازهایشان در سطح کم، 44 درصد متوسط و 8 درصد زیاد بود و در گروه مداخله این نیازها به ترتیب 44 درصد،52 درصد و 4 درصد گزارش شده است. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت معنی داری در دو گروه کنترل و مداخله از نظر سطوح نیاز نشان نداد (76/0 P=). در گروه مداخله میانگین امتیاز عزت نفس قبل از مداخله 80/25 بود که پس از مداخله به 96/27 افزایش یافت. مقایسه اختلاف میانگین های عزت نفس قبل و بعد از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی دار نشان داد(002/0 P=).
  نتیجه گیری
  اجرای برنامه خودمراقبتی اورم تاثیر مثبتی در افزایش عزت نفس سالمندان داشت. بنابراین توصیه می شود ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و پرستاران با تقویت خودمراقبتی در این افراد بر اساس تئوری های پرستاری و برنامه ریزی مراقبتی باعث بهبود عزت نفس در افراد سالمند ساکن خانه های سالمندان شوند.
  کلیدواژگان: مدل خودمراقبتی اورم، عزت نفس، سالمندان
 • شهین دخت نوابی ریگی، فتیحه کرمان ساروی، علی نویدیان، سمیه خزاییان، مهناز شهرکی پور، فریبا شهرکی ثانوی، اکرم جعفری صفحه 16
  زمینه و هدف
  مدل اعتقاد بهداشتی مدلی جامع جهت پیشگیری از بیماری می باشد. مطابق مدل اعتقاد بهداشتی، افرادی که نسبت به سرطان پستان حساس شوند، انگیزه بیشتری در انجام خودآزمایی پستان به عنوان یک رفتار بهداشتی ماهانه خواهند داشت. با توجه به اینکه میزان سرطان پستان در ایران 24 در هرصدهزار نفر و سومین علت مرگ در زنان ایرانی می باشد، این مطالعه با هدف تاثیر آموزش برآگاهی، نگرش (سازه های مدل اعتقاد بهداشتی) و عملکرد دبیران زاهدان انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت نیمه تجربی است که به صورت دو گروهه اثر دو روش آموزش (سخنرانی، شبیه سازی) بر آگاهی، نگرش و عملکرد به صورت قبل و بعد بر روی 100 دبیر با معیارهای 25 سال به بالا، بدون سابقه فامیلی سرطان پستان و رشته های غیرعلوم پزشکی در دبیرستان های شهر زاهدان در سال 1388 به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استانداردشده چمپیون بود که بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی طراحی شده بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 15 و آزمون های تی زوجی، تی مستقل، همبستگی پیرسون وآنالیز رگرسیون مدل خطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تغییرات نمره آگاهی و نگرش بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و تغییرات نمره عملکرد قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه با آزمون تی زوجی معنی دار بود. همچنین مقایسه بین گروهی میانگین نمره عملکرد گروه شبیه سازی با گروه سخنرانی تفاوت معنی داری داشت. سازه های شدت درک شده، خودکارآمدی با عملکرد ارتباط مستقیم و موانع درک شده با عملکرد ارتباط معکوس داشتند. تنها متغیر پیش بینی کننده بر اساس رگرسیون خطی یادگیری موثر، سازه انگیزه سلامتی بود
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی را در ارتقای رفتار خودآزمایی پستان تایید نمود، لذا این الگو می تواند در ارتباط با سرطان پستان و خودآزمایی پستان موانعی که باعث پایین بودن خودکارآمدی شده را تا حدودی از بین ببرد، شدت درک شده موضوع را پر رنگ نماید و انگیزه سلامتی در یادگیری آموزش خودآزمایی پستان ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: خودآزمایی پستان، مدل اعتقاد بهداشتی، آموزش
 • محمدحسن لاری زاده، فاطمه بهرام نژاد، شیواسادات بصام پور، حمید حقانی، محبوبه یاری صفحه 21
  زمینه و هدف
  استفاده از دهان شویه در پیشگیری از موکوزیت دهانی نقش دارد. لذا مطالعه ای با هدف تاثیر دهان شویه عسل در پیشگیری از موکوزیت ناشی از رادیوتراپی سر و گردن انجام شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی یک سوکور است. نمونه های مورد مطالعه 80 نفر از بیماران با پرتودرمانی سر و گردن مراجعه کننده به بخش پرتودرمانی بیمارستان شفای کرمان در سال 1389 بود. بیماران با روش نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربه تقسیم شدند. گروه تجربه 5 قاشق غذاخوری عسل را پس از مسواک زدن غرغره می کردند و گروه کنترل از آب به عنوان دهان شویه استفاده می کردند. در روزهای اول، هفتم و چهاردهم (مدت مداخله 14 روز بود) با کمک چک لیست استاندارد کنترل موکوزیت سازمان جهانی بهداشت، دهان بیماران از نظر موکوزیت بررسی می شد. با کمک آزمون های آماری تست دقیق فیشر و فریدمن تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت.
  یافته ها
  در گروه تجربه بیشتر واحدهای تحت پژوهش در روز اول به صورت خفیف(9/42%)، در روز هفتم (8/62%) و چهاردهم (6/68%) فاقد موکوزیت بودند. شدت موکوزیت در گروه کنترل در بیشتر واحدهای پژوهش در روز اول خفیف(5/29%)، در روز هفتم (4/29%) و در روز چهاردهم(4/32%) خفیف و متوسط بوده است. شدت موکوزیت در روزهای اول، هفتم و چهاردهم در گروه کنترل و تجربه با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری داشت(001/0 P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه موکوزیت با استفاده از دهان شویه به راحتی قابل پیشگیری است، لذا می توان از عسل به عنوان دهان شویه در پیشگیری و کاهش شدت موکوزیت در بخش های پرتو درمانی سر و گردن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پرتو درمانی سر و گردن، موکوزیت، دهانشویه، عسل
 • مصطفی راد، طاهره توفیقیان، عباس حیدری صفحه 26
  زمینه و هدف
  سکته قلبی از مهمترین علل مرگ در ایران و جهان می باشد. تفاوت در علائم و نشانه ها گاهی از اوقات باعث تاخیر در تشخیص سکته قلبی می شود. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه علائم و نشانه های سکته قلبی حاد در زنان و مردان انجام گردید.
  مواد و روش کار
  این پژوهش توصیفی مقایسه ای بر روی 110 بیمار (36 زن و 74 مرد) مبتلا به سکته قلبی مراجعه کننده به بخش های اورژانس قلب بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهد در سال 1389 انجام گردید. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از فرم انتخاب نمونه، پرسشنامه مشخصات فردی، فرم ثبت مشخصات درد، فرم ثبت یافته های الکتروکاردیوگرام و آزمایشگاهی، مقیاس عددی درد، پرسشنامه مک گیل ملزاک و دستگاه الکتروکاردیوگرام استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل از آزمون های آماری تی مستقل، کای دو و من ویتنی با نرم افزار 5/11 SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد درد قفسه سینه مهمترین علامت در دو جنس می باشدکه 77% زنان و 89% مردان از آن شاکی بودند. شدت درد احساس شده در اغلب زنان (48%)و مردان (35%) به صورت خیلی شدید گزارش گردید. نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که این تفاوت معنی دار می باشد (04/0=P). کیفیت درد در زنان و مردان تفاوت معنی داری داشت (001/0=P) به طوری که اغلب زنان (22%) درد را خنجری ولی مردان (31%) درد را سوزاننده توصیف کردند. از لحاظ نشانه های همراه، 63% زنان با بیشترین فراوانی تعریق و تهوع و 75% و 55% مردان به ترتیب تعریق و تهوع را ذکر کردند که آزمون آماری اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد (1/0=P). برای علامت همراه دیگر یعنی تنگی نفس نیز آزمون آماری کای دو اختلاف معنی داری را در دو جنس نشان داد (03/0=P). محل انتشار درد در بیشتر زنان به پشت و شانه چپ و در بیشتر مردان به شانه چپ گزارش شد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد زنان مبتلا به انفارکتوس حاد در مقایسه با مردان از لحاظ شدت و کیفیت درد و محل انتشار درد متفاوت هستند. بنابراین در بررسی این بیماران باید به این موارد توجه نمود.
  کلیدواژگان: انفارکتوس قلبی، علائم بالینی، جنسیت
 • رضا نوروززاده، محمدرضا حیدری صفحه 31
  مقدمه و هدف
  سندرم حاد کرونر یک عامل تهدید کننده سلامت و علت اصلی مرگ و میر در سالمندان است. شناسایی عوامل مرتبط با نشانه های اولیه سندرم حاد کرونر در کاهش عواقب ناشی از تشخیص دیر هنگام نشانه ها اهمیت دارد. این مطالعه به بررسی ارتباط عوامل خطرزا با نشانه های اولیه سندرم حاد کرونر در سالمندان می پردازد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است. نشانه های اولیه 446 بیمار با تشخیص سندرم حاد کرونر در 8 بیمارستان تهران(1385) مورد بررسی قرار گرفت. نشانه ها به دو گروه تیپیک و آتیپیک طبقه بندی شدند. ارتباط نشانه ها در بیماران بالا وپایین 65 سال با عوامل خطرزا، توسط آزمون های کای دو و تحلیل رگرسیون چندگانه بررسی شد.
  یافته ها
  بیماران سالمند(65> سال) و جوان تر(<65 سال) تفاوت معنادار آماری (05/0P<) در گزارش نشانه های قفسه سینه، درد بازو، درد فک یا گردن و تنگی نفس داشتند. طپش قلب بیشترین نشانه گزارش شده در بیماران بالای 65 سال (19/38%) و کمتر از 65 سال(08/37%) بود. تحلیل رگرسیون چند متغیره بعد از کنترل جنس و نوع سندرم حاد کرونر نشان داد که بیماران سالمند دارای عوامل خطرزای چاقی(69/0=OR و011/0=P)، پرفشاری خون(43/0=OR و002/0=P) و سیگاری بودن (51/0=OR و019/0=P) نشانه های اولیه سندرم های حاد کرونر را در مقایسه با جوان تر ها با احتمال کمتری گزارش می کنند.
  نتیجه گیری
  چاقی، پرفشاری خون و سیگاری بودن از عوامل خطری هستند که موجب کمتر گزارش کردن نشانه های اولیه سندرم حاد کرونر از سوی سالمندان می شوند. پرستاران و پزشکان می بایست در مواجهه با سالمندان مشکوک به سندرم حاد کرونر به اخذ تاریخچه دقیق توجه بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: سندرم حاد کرونر، سالمندی، نشانه های اولیه، نشانه های تیپیک، نشانه های آتیپیک
 • سمیه خزاییان، علی نویدیان، شهین دخت نوابی ریگی صفحه 35
  زمینه و هدف
  دیسمنوره اولیه یکی از شایعترین اختلالات ژنیکولوژیک در بین دختران نوجوان و زنان واقع در سنین باروری بوده و بر همه ابعاد زندگی آنان تاثیر نامطلوبی دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ژل خوراکی آلوئه ورا بر شدت دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 91- 1390 انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور بود و بر روی 80 نفر از دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه انجام شد. نمونه ها از نظر شدت دیسمنوره مشابه سازی شدند. سپس به طور تصادفی در دو گروه 40 نفری قرار گرفتند. این افراد از نظر سن، سن منارک، شاخص توده بدنی، طول و شدت خونریزی مشابه بودند. به افراد گروه مداخله برای هر سیکل شیشه هایی حاوی 120سی سی ژل آلوئه ورا و به افراد گروه کنترل نیز برای هر سیکل شیشه هایی حاوی 120 سی سی دارونما داده شد. افراد هر گروه طبق دستور دارویی، از 2روز قبل از قاعدگی تا 3 روز اول آن روزانه یک قاشق غذا خوری از ژل مربوطه را به مدت دو سیکل متوالی مصرف کردند. تاثیر دارو بر شدت دیسمنوره بر اساس سیستم امتیاز بندی چند بعدی گفتاری مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار 18 SPSS و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی همچون من ویتنی، کای دو، ویلکاکسون و فریدمن انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان دادند شدت درد، تعداد مصرف مسکن و میزان خونریزی در گروه مصرف کننده آلوئه ورا کمتر از گروه مصرف کننده دارونما بود اما از نظر ایجاد عوارض جانبی تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد آلوئه ورا با کاهش شدت دیسمنوره می تواند جایگزینی برای قرص های ضد التهابی غیر استروئیدی در مبتلایان به دیسمنوره باشد.
  کلیدواژگان: دیسمنوره اولیه، آلوئه ورا، درد، طب گیاهی
|
 • Mahboobeh Namnabati, Vahied Zamanzadeh, Lila Valizadeh, Zohreh Badiee Page 1
  Introduction
  With recent increased survived infants, it is considered to have the discharge plan modified with the aim of increasing survival rate and decreasing morbidity and mortality. Accordingly, the purpose of this qualitative study was to describe the preparations for discharge of infants from neonatal intensive care unit.
  Materials And Method
  A qualitative study (Conventional content analysis approach) was used. Data collection was done through interviews with 18 nurses, physicians and mothers and participant observation in neonatal intensive care units of university hospitals in Isfahan and Tabriz, Iran. MAXQDA, a qualitative data analysis package, was used for coding.
  Results
  Two themes and six categories were identified including: Teaching mothers (motivation, educational needs, learning recourses and enabling teachings) and providing discharge criteria (maintaining neonate`s health and trust to mother`s ability).
  Conclusion
  The result of the study revealed that not all, but some of the preparations elaborated during the process of discharge are incomplete and must be improved by developing a discharge plan to reach the ultimate goals of neonatal intensive care unit.
  Keywords: Discharge plan, mother, neonatal intensive care unit, teaching, qualitative research
 • Fatemeh Salmani, Ahmadreza Yazdannik Page 6
  Introduction
  Nurse's participation in clinical affairs improves patient care and reduces costs. Also, the lack of correct and timely decisions can prolong the treatment and care for patients and create problems. The aim of study was to determine the effect of nurse's participation in patient weaning from mechanical ventilator and on its outcomes on patients hospitalized in intensive care units in Esfahan Al-Zahra Hospital.
  Materials And Method
  This is a clinical trial in which 50 patients connected to mechanical ventilators for more than 48 h were selected through convenient sampling and were randomly divided into two groups of 25 subjects. In the Intervention group patients were prepared for weaning by trained nurses three times in every 24 hours using Burn’s wean assessment program in three shifts. Control group weaning followed the conventional care unit procedures. Findings were analyzed using descriptive and inferential statistical methods (t-test, chi-square and Fisher's exact).
  Results
  The findings showed that length of MV (P=0.03), length of staying time in intensive care units (P=0.006) and the weaning failure from mechanical ventilator (P=0.01) were all significantly different in the two groups; however, the average arterial oxygen saturation 2 hours after removal from mechanical ventilation was not significantly different between intervention and control group.
  Conclusion
  The results showed that nurse participation in the weaning process of the patients from mechanical ventilator is a safe method in day time and shortens the length of MVT and length of staying in ICU and, reduces the weaning failure compared to the conventional methods.
  Keywords: Weaning, mechanical ventilation, intensive care unit, nurse's participation
 • Masumeh Hemmati Maslakpak, Leila Hashemlo, Hamidreza Khalkhali Page 11
  Introduction
  Regarding the increase in the elderly population, using nursing theories especially Orem self-care model can be effective in self- esteem improvement. This study aimed at evaluating the effect of implementing Orem self-care model on the self- esteem of the elderly resident in the nursing homes in Urmia
  Materials And Method
  In this quasi-experimental study, 50 elderly people who have inclusion criteria were selected through available sampling and were randomly divided into two groups of control (25) and intervention (25). Self- esteem was evaluated via Rosenberg self-esteem questionnaire before and one month after implementing the self-care program. Data were analyzed via SPSS software v. 16, using descriptive and inferential statistical testes.
  Results
  Results showed that in the control group, need level in 48% of the elderly was low, in 44% moderate and in 8% high. In the intervention group this level was reported low in 44%, moderate in 52% and high in4% of the subjects. Chi-square test did not show a significant difference between the two groups regarding level of needs (P=0.76). In the intervention group, the mean score of self-esteem before the intervention was 25.70 which increased to 27.96 after the intervention. The difference between the means scores of self-esteem in the two groups was significant (P=0/015).
  Conclusion
  Implementing orem's self-care model had a positive influence on improving self- esteem of the elderly people. Therefore, nurses and other eldercare providers are suggested to reinforce self-care spirit in these patients, according to the nursing theories and health care programs, to improve self- esteem in the elderly resident in nursing homes.
  Keywords: Orem self, care model, self, esteem, elderly
 • Shahin, Dokht Navvabi, Rigi, Fatihe Kerman Saravi, Ali Navidian, Somayeh Khaziyan, Mahnaz Shahraki Poor, Fariba Shahraki Sanavi, Akram Jafari Page 16
  Introduction
  Health Belief Model is a comprehensive model in helping prevent diseases. According to this method, individuals who get sensitive to breast cancer are more motivated for a regular self-breast examination. Considering the 24 % of breast cancer in Iran placing the third leading cause of death in women, the present study was carried out to investigate the impact of teaching two methods of self-examination, based on health belief model, on knowledge, attitude and performance of school teachers in Zahedan.
  Materials And Method
  In this quasi –experimental study, the impact of two education methods (lecture & simulation) was investigated on knowledge, attitude (HBM) and performance as pretest and posttest on 100 school teachers in a multi-stage random sampling with inclusion criteria of at least 25 years of age, without a family history of breast cancer, and majoring in fields unrelated to medicine on Zahedan school teachers in 2008-2009’. Data were collected via standardized Champion questionnaire designed based on Health Belief Model and, then, analyzed applying SPSS V.15 and T paired, T students, correlation Pearson and, linear regression tests.
  Results
  Changes of knowledge, attitude (HBM) and performance mean scores obtained by paired T- test was significant in the both groups. However, between the two groups, only the performance mean score of the two groups was significantly different. Perceived severity Structures and self-efficacy showed a direct association with performance, while perceived barriers were inversely associated with performance. The only predictive variable of effective learning based on linear regression was health motivation.
  Conclusion
  The current study confirmed efficacy of health belief model on promotion behavior of self-breast examination. Therefore, this model can eliminate barriers which lower self-efficacy in breast cancer and self-breast examination. It also provides a motivation in learning self-breast examination.
  Keywords: Breast self, examination, health belief model, teaching
 • Mohammad Hasan Larizadeh, Fatemeh Bahramnezhad, Shiva Sadat Bassampour, Hamid Haghani, Mahboobeh Yari Page 21
  Introduction
  mouthwash helps prevent and treat mucositis. The aim of this study was to investigate the effect of honey mouthwash in the prevention mucositis due to head and neck radiotherapy
  Materials And Method
  In this clinical trial, single blind study, 80 patients with head and neck radiotherapy who attended in radiotherapy ward in Shafa Hospital, Kerman, 1389, was investigated. Applying simple sampling technique, the cases were selected and randomly divided into two groups of control and experiment. The experiment group (N=40) would gurgle 5 spoons of honey mouthwash after tooth brushing, and control group (40) used water as mouthwash. In this 14-day study, subject's mouths were examined regarding mucositis, based on WHO grading scale on the 1st, 7th, and 14th days. Data were then analyzed applying SPSS, v.16 and employing Fisher exact test, and Mann-Whitney test.
  Results
  In the experiment group, in the units under study the severity of mucositis was mild in the first day (42.9%) and lacking mucositis in both the 7th (62.8%) and 14th (68.6%) days. In the control group, the severity was mild in the 1st day (29.5%) in the most units under study, and was mild and moderate in the 7th (29.4%) and 14th (32.4%) days, respectively. There was a significant difference between 2 groups regarding mucositis intensity in the first, seventh & fourteenth days (P<0.000).
  Conclusion
  Since mucositis can be easily prevented by using mouthwash, honey mouthwash can be applied to prevent mucositis and reduce its intensity in head and neck-radiotherapy units.
  Keywords: Radiotherapy, Mucositis, Mouthwash, Honey
 • Mostafa Rad, Tahere Tofighian, Abbas Heidari Page 26
  Introduction
  Myocardial infarction is the leading cause of death in Iran and the world. Differences in signs and symptoms sometimes delay the diagnosis. This study aims at comparing clinical signs and symptoms of acute myocardial infarction in men and women.
  Materials And Method
  This analytic - descriptive research was carried out on 110 patients (36 women and 74 men) with MI experience who referring in emergency wards of Imam Reza (PBUH) and Ghaem hospitals. The subjects were selected randomly sampling. Data were collected from sample forms, individual information forms; the pain characteristics record forms, electrocardiogram and laboratory forms, pain numerical rating scale, Mc-Melzac pain questioner and electrocardiogram machine.
  Results
  The results showed that Chest pain was the most common initial symptom in both men and women so that 77% of women and 89% of men complained of chest pain. Intensity of infarction angina in women was more rigorous than men (P=0.04). Quality of pain described as sharp pain by most women and burning pain by men (P=0.01). Concerning accompanying signs, 63% of women and 75%, 55%of men reported sweat and nausea respectively which was not significant difference (P= 0.1).For other symptom (shortness of breath) chi square showed significant difference (P=0.03). Pain was reported to spread to back and left shoulder in most women and to left shoulder in most men.
  Conclusion
  findings showed that women who have MI are different on comparing by men from view of intensity, quality and location of pain.
  Keywords: Acute myocardial infarction, clinical signs, gender
 • Reza Norouzadeh, Mohammad Reza Heidari Page 31
  Introduction &
  Objective
  Acute coronary syndrome is health threatening and a major cause of mortality in elderly. Recognizing factors associated with symptoms of acute coronary syndrome are important in reduction of consequences of delayed diagnosis of symptoms. This study proposes to examine factors associated with early symptoms among elder with ACS.
  Material and Methods
  This is a cross sectional study. The early symptoms of 446 patients with diagnosis of ACS were assessed eight hospitals at Tehran-Iran (2006). Symptoms categorized as typical and atypical symptoms. Correlation between demographic and risk factors with age group and early symptoms were assessed using the chi-square test. Multivariate logistic regression analyses were conducted to determine factors related to early symptoms acute coronary syndrome.
  Results
  Elder (≥65yr) and younger (≤65) have a statistically significant difference in chest symptoms, arm pain, jaw or neck pain and dyspnea (P<0.001). Palpitation was the most common reported symptom in patients over 65 years (38.19%) and less than 65 years (37.08%). Multivariate logistic regression showed that elder patients with a history of hypertension (P=0.002, OR=0.43), smoking (P= 0.019, OR=0.51), and obesity (P=0.011, OR=0.69) have less chance to experience the early symptoms compared to younger patients, respectively.
  Conclusion
  Obesity, hypertension and smoking are risk factors which lower the initial symptoms of acute coronary syndrome in the elderly.Nurses and physicians should be careful attention in history taking of elderly suspected to acute coronary syndrome.
  Keywords: Acute coronary syndrome, early symptoms, typical symptoms, atypical symptoms
 • Somaie Kazaeeian, Ali Navidian, Shain Dokht Navabi Rigi Page 35
  Introduction
  Primary dysmenorrhea is a common gynecologic problem in teenage girls and women of reproductive age that has an adverse impact on women's quality of life. The aim of the present study was to determine the effects of oral Aloe vera gel on the intensity of primary dysmenorrhea in students of Zahedan University of Medical Sciences.
  Materials And Method
  This double – blind clinical trial was conducted over 80 students who suffered from primary dysmenorrhea. The subjects were matched in terms of dysmenorrhea severity. Then they were randomly divided into 2 groups of 40 subjects each. They were similar in age, menarche, body mass index, and length, and duration of bleeding. The subjects in the intervention group were given a bottle containing 120 cc Aloe vera gels for every cycle, and control group were given a bottle containing 120 cc placebos for every cycle, each. Subjects took one tablespoon of the given medicine every day, starting two days before menstruation until the first 3 days after the onset menstrual cycle for two successive cycles. Drug effects on dysmenorrhea severity were evaluated via verbal multidimensional scoring system. Data were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential statistical testes.
  Results
  Findings showed that there was a significant difference between aloe vera and placebo groups concerning the intensity of pain, number of Analgesics and amount of bleeding (P<0/05), but no significant difference was observed regarding the side effects (P>0/05).
  Conclusion
  Aloe vera seems to reduce the severity of dysmenorrhea so it can be a replacement to non-steroid anti-inflammatory tablets.
  Keywords: primary Dysmenorrhea, Aloe vera, pain, Herbal medicine