فهرست مطالب

روان شناسی و دین - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1391)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1391)
 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/01/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمود نوذری، محمدرضا احمدی، عبدالاحد اسلامی صفحه 5
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل میزان دانش و مهارت مربیان در پاسخ گویی به پرسش های کودکان پیش دبستانی و دبستانی درباره خداست. این پژوهش بر روی 44 نفر از طلاب حوزه علمیه قم که مربی کودک بودند و مربیان دینی دو مدرسه غیرانتفاعی در شهر تبریز و قم اجرا شد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی میدانی است. ابزار پژوهش نیز مصاحبه نیمه سازمان یافته است. در تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد تحلیل در این پژوهش، فرد می باشد و از آمار توصیفی، مثل فراوانی و درصد، و از شاخص های مرکزی همچون میانگین، بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میزان دانش و مهارت مربیان در مجموع مقولات، بین متوسط و خوب می باشد. مربیان در مقوله آشنایی با اصول و روش آموزش مفهوم خدا و ویژگی مربی موفق، بالاترین نمره را به دست آورده اند و در دو مقوله آشنایی با تحول دین داری کودک و پرسش های خاص کودکان درباره خدا، پایین ترین نمره را کسب کرده اند.
  کلیدواژگان: دانش و مهارت، مربی، کودکی، مفهوم خدا، پرسش های کودکان درباره خدا
 • نجمه حمید، مصطفی دهقانی صفحه 23
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای مذهب محور بر میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی بوده است. طرح این پژوهش از نوع تجربی، پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری بوده است. از میان زوج های با مشکلات خانوادگی و تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره محقق، و با استفاده از نمونه گیری در دسترس، تعداد سی زوج انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای مذهب محور قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش عبارت بود از: 1. مقیاس عشق و علاقه؛ 2. پرسش نامه احترام به همسر؛ 3. پرسش نامه رضایت زناشویی اینریچ. داده های حاصل، با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده آشکار ساخت که میان گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی تفاوت معنا داری وجود دارد (001/0>P)؛ یعنی میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی در گروه آزمایش، به گونه ای معنا دار، بالاتر از پیش آزمون و گروه کنترل بوده است. این نتایج، همچنان در دوره پیگیری به گونه ای معنا دار پایدار بوده است (001/0>p).
  کلیدواژگان: تحلیل ارتباط محاوره ای مذهب محور، عشق و علاقه، احترام به همسر، رضایت زناشویی
 • الیکا پیمانفر، مهناز علی اکبری دهکردی، طیبه محتشمی صفحه 41
  این پژوهش با هدف بررسی نقش نگرش مذهبی در احساس تنهایی و احساس معنا در زندگی سالمندان انجام شد. 221 نفر از سالمندان به پرسش نامه نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران، پرسش نامه احساس تنهایی راسل و پرسش نامه معنا بخش بودن صالحی پاسخ دادند. نتایجی که از روش تحلیل واریانس چند متغیری و روش پیگیری شفه به دست آمد، نشان داد که هرچه سالمندان در سطح قوی تر نگرش مذهبی قرار داشته باشند، احساس معنا در زندگی در آنها نیز بیشتر است (05/0 p<). همچنین سالمندانی که در سطح نگرش مذهبی قوی قرار دارند، کمتر از سالمندانی که سطوح نگرش مذهبی ضعیف و متوسط دارند، احساس تنهایی می کنند. نگرش مذهبی، یک عامل پیشگیری کننده جهت کاهش مشکلات سالمندان به شمار می رود و بر این اساس، مسئولان مربوط می توانند با برنامه ریزی های مناسب، به تقویت باورهای مذهبی سالمندان بپردازند و زمینه های لازم جهت شرکت در فعالیت های مذهبی را برای سالمندان فراهم کنند؛ که این موارد در بهبود وضعیت روان شناختی سالمندان می تواند بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: نگرش مذهبی، احساس تنهایی، احساس معنا، سالمندی
 • ابوالفضل ابراهیمی، هادی بهرامی احسان صفحه 53
  این پژوهش با هدف ساخت پرسش نامه سنجش آخرت نگری، سازه آخرت نگری بر اساس مبانی نظری دین اسلام انجام گرفت. پس از بررسی اعتبار محتوایی و صوری توسط کارشناسان و اجرای آزمایشی، تعداد پرسش ها به هفتاد سوال رسید. پرسش نامه هفتاد سوالی در نمونه ای با تعداد 259 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. تحلیل عاملی با چهار عامل و با چرخش پروماکس انجام گردید و ساختار پرسش نامه با 44 سوال به دست آمد. این پرسش نامه به عنوان فرم آلفای پرسش نامه ارائه شده است. به منظور بررسی اعتبار آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه، افزون بر ارزیابی محتوایی پرسش نامه توسط کارشناسان دینی، از روش همبستگی بین نمره کل و خرده آزمون ها استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که قابلیت اعتماد این آزمون در حد قابل قبولی است و با تکیه بر پژوهش های کامل تر می توان از آن به عنوان مقیاسی معتبر در سنجش آخرت نگری استفاده کرد. این آزمون از پنج خرده مقیاس تشکیل یافته است که عبارت اند از: تکلیف گریزی، آمادگی، آخرت محوری، تعالی، و لذت جویی
  کلیدواژگان: آخرت، دنیا، نگرش، مقیاس، سنجش
 • هاجر مساح، حمید کاظمی، مریم قربانی صفحه 69
  در این پژوهش، رابطه بین ابعاد چهارگانه هویت (هویت شخصی، هویت ارتباطی، هویت اجتماعی و هویت جمعی) با جهت گیری مذهبی (درونی و بیرونی) بررسی شده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. تعداد 150 نفر از نوجوانان پسر و دختر با دامنه سنی 16 18 سال در مقطع تحصیلی دبیرستان به روش تصادفی ساده انتخاب و توسط نسخه چهارم پرسش نامه جنبه های هویت (AIQ- IV) و پرسش نامه جهت گیری مذهبی (آلپورت و راس، 1950) ارزیابی شدند. از همبستگی و تحلیل رگرسیون، به منظور بررسی ارتباطات متغیرها و تاثیر ابعاد هویت بر جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی استفاده شد.
  نتایج تحلیل رگرسیون بر روی هر دو جنس نشان می دهد که ابعاد هویت فردی، هویت جمعی و هویت اجتماعی، پیش بینی کننده جهت گیری مذهبی درونی است (568/0 = R، 01/0 >P) و از میان ابعاد هویت، تنها هویت فردی، پیش بینی کننده جهت گیری مذهبی بیرونی است (273/0=R، 05/0 >P).
  کلیدواژه ها: ابعاد هویت، جهت گیری مذهبی درونی، جهت گیری مذهبی بیرونی
  کلیدواژگان: ابعاد هویت، جهت گیری مذهبی درونی، جهت گیری مذهبی بیرونی
 • عباس پسندیده، محمود گلزاری، فرید براتی سده صفحه 85
  هدف این پژوهش، بررسی پایه نظری رضامندی از دیدگاه اسلام است. در این بررسی، از روش تحلیل محتوا و فهم روان شناختی متون اسلامی استفاده شده است. رویکرد نخست روان شناسی به رضامندی، بر پایه لذت و پرهیز از درد بوده است. سپس با آشکار شدن نقاط ضعف آن، رویکرد مبتنی بر سعادت، شناخت و فضایل درونی، جای گزین آن شد. یافته این بررسی نشان می دهد که پایه نظری رضامندی از دیدگاه اسلام، «خیرباوری» است. این، از سویی مبتنی بر این واقعیت خداشناختی است که همه امور به «تقدیر» خداوند رقم می خورد و همه تقدیرهای او «خیر» است؛ و از سوی دیگر، مبتنی بر این رفتار انسانی است که اگر انسان به آن واقعیت خداشناختی باور پیدا کند، به رضامندی دست خواهد یافت. نتیجه اینکه برای رسیدن به رضامندی، باید باور به خیر بودن تقدیر را به وجود آورد.
  کلیدواژگان: رضامندی، لذت، سعادت، تقدیر، خیرباوری، خیر مقدر، خیر موثر
 • نرگس شفیعی، فاطمه شهابی زاده، هادی پورشافعی صفحه 105
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی در ارائه الگوی شادکامی است. پانصد دانش آموز با روش چندمرحله ای از بین مدارس مقطع متوسطه شهرستان خوسف در سال تحصیلی 911390، مقیاس های جهت گیری مذهبی، مرکز کنترل بیرونی و شادکامی را تکمیل کردند و برای تحلیل نتایج، از روش تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بهره گرفته شد. نتایج نشان داد، تنها جهت گیری بیرونی مذهبی به طور غیرمستقیم از طریق افزایش مرکز کنترل بیرونی، موجب کاهش شادی در زندگی می شود و به طور مستقیم کاهش دهنده شادی در روابط اجتماعی است. بنابراین، نه تنها بررسی نقش جهت گیری مذهبی بیرونی در ادراک شادکامی مهم می باشد، بلکه مرکز کنترل، تبیین کننده نقش جهت گیری مذهبی بر شادکامی است.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، مرکز کنترل بیرونی، شادکامی
 • نمایه الفبایی مقالات و پدیدآورندگان سال پنجم (شماره های 17-20)
  صفحه 120
 • الخلاصه
  صفحه 125
|
 • Mahmud Nouzari, Mohammad Reza Ahmadi, 'Abdul Ahad Islami Page 5
  The present paper tries to analyze the degree of educator's knowledge and skill to answer pre-elementary and elementary student's questions about God. The statistical sample includes 44 seminary students who are trained as educators and religious instructors of children in two private elementary schools one in Tabriz and the other in Qom. The research method is a descriptive-field study. A semi-organized interview was used in this study and a content analysis method was used to analyze the data. The unit of analysis was individual. Descriptive statistics like frequency and percentage, and central indexes like mean were used in this research. The research findings show that the degree of instructor's knowledge and skill in all categories was between average and good. The instructor's score was the highest with regard to the knowledge of the principles and method of teaching the concept of God and regarding the characteristics of a successful instructor, and their score was the lowest with regard to the knowledge of development of kid's religiousness and their questions about God.
  Keywords: knowledge, skill, educator, childhood, concept of God, children's questions about God
 • Najmeh Hamid, Mustafa Dehqani Page 23
  The present paper aims at investigating the effectiveness of the course of religion-based transactional analysis on the degree of love, affection, and respect to the spouse and on marriage satisfaction. From among the spouses who have family and marital problems and who visited researcher's counseling center, thirty spouses were selected through available sampling and were divided into two groups: experimental and control. The experimental groups attended an eight-session course of learning transactional analysis but the control group did not take part in this course. A measurement scale of love and affection, a questionnaire about respect to spouse, and Enrich's questionnaire of marriage satisfaction were used in this research. The results show that there was a significant difference between the experimental group and control group in terms of degree of love, affection and respect to the spouse and concerning marriage satisfaction (R<0.001). That is, the degree of love, affection and respect to the spouse, as well as marriage satisfaction in the experimental group is significantly more than that before the test or that of the control group. These results are also significantly consistent in the follow up period (p<0.001).
  Keywords: religion, based transactional analysis, love, affection, respect to spouse, marriage satisfaction
 • Elika Peymanfar, Mahnaz Ali Akbari Dehkordi, Tayyebeh Mohtashami Page 41
  The aim of the present research is to investigate the role of religious attitude in the feeling of loneliness and feeling of meaningfulness of the life of the old. 221 of the old completed a questionnaire concerning religious attitude designed by Khodayarifard et al, Russell's questionnaire on loneliness and Salehi's questionnaire about meaningfulness. The results obtained by MANOVA and Scheffes's follow up method show that the stronger the religious attitude of the old is the stronger their feeling of meaningfulness in life (p<0.051) will be. Furthermore, the old who have a rigid religious attitude feel less lonely than those whose religious attitude is negative or not favourable. Religious attitude is considered a preventive factor which affairs help to decrease the problems of the old. Accordingly, those who are in charge of strengthen the religious beliefs of the old and prepare good grounds for them to participate in religious activities by designing some kinds of programs which contribute to improving their psychological condition.
  Keywords: religious attitude, feeling of loneliness, feeling of meaningfulness, the old
 • Abolfazl Ibrahimi, Hadi Bahrami Ehsan Page 53
  The present research is concerned with designing a questionnaire to evaluate belief in the life after death, based on the theoretical foundations of Islam. 70 items were included in the questionnaire after investigating the content and formal validity by experts and after testing the different aspects of the problem. 259 people who were selected randomly completed the questionnaire. A factor analysis was conducted with four factors and promax circuit. Cornbach's Alpha was used to check the validity of the test. In addition to the evaluation of the content of questionnaire by religious experts, the method of the correlation between total score and sub-tests was used to investigate the reliability of the questionnaire. The results show that the validity of the test is acceptable and it can be used as a valid scale for evaluating belief in the life after death together with an extensive research. The test includes five subscales: escaping duty, preparation, hereafter centredness, transcendence, hedonism.
  Keywords: the next world, this world, attitude, scale, evaluation
 • Hajar Massah, Hamid Kazemi, Maryam Qorbani Page 69
  The present paper investigates the relationship of the four-fold aspects of identity (personal identity, relational identity, social identity, and corporate identity) with internal and external religious orientation. A descriptive- correlational method is used in this research. The statistical sample includes 150 high school students from both sex between the age of 16 and 18 who were selected by simple sampling to complete a questionnaire about Identity aspects –IV verstion (AIQ-IV) and a questionnaire about religious orientation (Allport and Ross, 1950). Correlation and regression analysis were used to investigate the relationship between the variables and the effect of identity aspects on internal and external religious orientation. The results of regression analysis on both sex show that personal identity, corporate identity, and social identity predict internal religious orientation (p<0.01, R=0.568). From among the aspects of identity, only personal identity predict external religious orientation (p<0.05, R=0.273).
  Keywords: aspects of identity, internal religious orientation, external religious orientation
 • Abbas Pasandideh, Mahmud Golzari, Farid Barati Sadeh Page 85
  The present paper tries to investigate the theoretical basis of satisfaction from the view of Islam. The research is based on content analysis and psychological study of Islamic texts. The first approach to satisfaction lays emphasis on pleasure and avoiding pain. Then, another approach which based on happiness, cognition, and internal virtues came and replaced the first one and underlined its defects. The research findings show that Islam considers that the theoretical basis of satisfaction is "to believe in good" which is, on one hand, founded on the theological fact that all affairs are determined through divine "providence" and all that God determines is "good", and which, on the other hand, depends on human behavior. That is if man believes in this theological fact, he will attain satisfaction. Accordingly, people's belief in the good effect of divine providence contributes to the attainment of satisfaction.
  Keywords: satisfaction, pleasure, happiness, providence, believing in good, ordained good, influential good
 • Narges Shafiii, Fatemeh Shahabizadeh, Hadi Poorshafeii Page 105
  The present paper tries to investigate the role of religious orientation and external control center in providing a model for achieving happiness. Five hundred high school students in the academic year of 1390-1391 (2012-2013) from the city of Khoosf were selected by a multistage method to complete scales of religious orientation, external control center and happiness. Factor analysis method and path analysis were used for analyzing the results. The findings show that only external religious orientation can indirectly decrease one's happiness in life by means of increasing the external control center, and can directly decreases happiness with regard to social relations. Therefore, it is important to study the role of external religious orientation in achieving happiness as well as the control center, which explains the role of religious orientation in happiness.
  Keywords: religious orientation, external control center, happiness