فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 31 (دی 1391)
 • پیاپی 31 (دی 1391)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/11/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • اخبار
  صفحه 1
 • اخبار مکانیزاسیون
  صفحه 2
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 4
 • دسترنج یک سال کشاورز در جیب دلالان
  صفحه 5
 • زمان ما برای تغییر الگوهای کشاورزی محدود است
  صفحه 7
 • زمین های زراعی جهان کاهش می یابد؟
  صفحه 8
 • ارزیابی تعدادی از علف کش ها در کنترل تعدادی از علف های هرز پهن برگ سیب زمینی
  حسن قرایی، آرش روزبهانی، مهدی مین باشی معینی صفحه 9
 • سن غلات
  محمود حسین پور، نادر نظری صفحه 10
 • سرمازدگی در گیاهان
  دکتر علی بامدادیان، مهندس سودا کوثری صفحه 12
 • بررسی رقابت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز
  پرشنگ حسینی، حمید رحیمیان مشهدی، حسن علیزاده صفحه 14
 • ارزیابی تحمل تنش اسمزی در ارقام کلزا در شرایط آبکشت
  معصومه نعمتی، علی اصغری صفحه 16
 • عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان از خاک و چوب
  الهام یوسفی همدانی، بهران شریف نبی، مسعود بهار صفحه 32
 • تعیین مزیت نسبی صادرات پسته ایران
  محمود محمودی میمند، دکتر رضا صداقت، دکتر ابراهیم سری دیوشلی صفحه 35
 • تنش های دمائی
  صفحه 36
 • بازاریابی محیط زیست، راهی به سوی توسعه کشاورزی
  پیام همدانی مجرد صفحه 38
 • اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلمه ای گلخانه ای
  صفحه 40
 • باز دارنده های استولاکتات سینتاز
  صفحه 42
 • NPK ترکیبی ساده یا پیچیده
  مهدی محسن نسب صفحه 44
 • EM چیست؟
  دکتر رضا ابراهیمی صفحه 46