فهرست مطالب

آبیاری و زهکشی ایران - سال هفتم شماره 1 (بهار 1392)

مجله آبیاری و زهکشی ایران
سال هفتم شماره 1 (بهار 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/03/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محسن قناعت، علیرضا مامن پوش، میتراآقابابایی صفحه 1
  واگذاری مدیریت آبیاری به مصرف کنندگان آب یک حرکت جهانی است که در روند تکوین آن نقش دولت ها در امر بهره برداری و نگهداری شبکه ها کاهش یافته و در عوض تشکلهای محلی مصرفکنندگان آب اختیار مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه را در دست میگیرند.
  تحقیق حاضر در محدوده ی شبکه آبیاری سمت راست آبشار شهرستان اصفهان انجام گرفته و هدف از آن پاسخ یافتن برای چند پرسش زیراست: آیا کشاورزان تمایلی برای وارد شدن به عرصه ی مدیریت شبکه از خود نشان می دهند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش باید دانست که در مورد شبکه ی آبشار آیا انتقال مدیریت آبیاری مفیدتر خواهد بود یا مدیریت آبیاری مشارکت مدارانه و از چه مرحله ای می بایست آغاز نمود؟
  به منظور پاسخ دادن به پرسش های فوق، تمایل به مشارکت کشاورزان مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق از روش توصیفی پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری گردید.
  نتایج حاکی از آن است که پتانسیل مشارکت و همکاری در کشاورزان به منظور دخالت در امور شبکه به طور کلی در حد متوسط قرار دارد. در رتبه بندی سوالات پرسشنامه، بالاترین سطح تمایل به همکاری در بین گویه های (سوالات) پرسشنامه مربوط به احساس مسئولیت زارع در خصوص تامین هزینه های نگهداری از کانال و دریچه های آبگیر و همچنین تمایل کشاورز به برداشت آب به میزان لازم و قانع بودن به مقدار حقابه اش می باشد. این موارد علاوه بر اشاره داشتن به پیدایش نوعی نگرش و احساس نیاز به مشارکت و همکاری در بینش کشاورزان می تواند به عنوان ایجاد نقاط مشترکی در انگیزه های زارعین با برنامه های رهیافت مطرح گردد. همچنین به عنوان شروعی مناسب، قابل توجه، تقویت و برنامه ریزی می باشد تا نیل به اهداف عالی رهیافت را در آینده امکان پذیر سازد.
  کلیدواژگان: مدیریت آبیاری مشارکت مدارنه، شبکه آبشار، رودخانه زاینده رود، بسترسازی
 • عباس خاشعی سیوکی، بیژن قهرمان، مهدی کوچک زاده صفحه 10
  آب زیرزمینی و مدیریت منابع آب نقش کلیدی در پایداری منابع آب در نواحی خشک و نیمه خشک ایفا می کند. دشت نیشابور یکی از مهمترین دشتهای پر آب در استان خراسان رضوی می باشد که نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی ایفا می کند. برداشت بی رویه از این منابع باعث ایجاد متوسط افت 74 سانتیمتر در سال شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی روش های آماری کلاسیک، سیستم های خبره (شبکه عصبی مصنوعیANN و سیستم های استنتاج فازی عصبیANFIS) در پیش بینی سطح آب زیرزمینی می باشد. در این تحقیق پارامترهای موثر بر تغییرات سطح ایستابی مانند بارندگی و تخلیه بصورت ماهانه تعیین شد و با استفاده از روش های زمین آماری نقشه های پهنه بندی شده ماهانه بدست آمد. بانک اطلاعاتی مورد نیاز بر ای آموزش و آزمایش سیستم های خبره از نقشه های رستری و با استفاده از نرم افزار ArcGIS9.3 حاصل شد. از نتایج فوق رابطه رگرسیونی پارامترهای موثر بر عمق سطح ایستابی بدست آمد. نتایج روش های مذکور نشان داد که برای مدل ANN بهترین دقت به ورودیa آذر ماه با0.94 R2= و 5.78 MAE=متر نسبت داده شد و در مدل ANFIS ورودی b شهریورماه با 0.86 R2=و 8.84 MAE=متر بهترین کارآیی را داشتند. مدل رگرسیونی همواره کمترین دقت را داشته اند.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، GIS، دشت نیشابور، مدلهای رگرسیونی چند متغیره، سیستم های خبره
 • محمد قبایی سوق، ابوالفضل مساعدی صفحه 23
  خشکسالی پدیده ای چند متغیره و ناشی از تغییرات عوامل مختلف هواشناسی می باشد و نوسانات هریک، می تواند سبب افزایش یا کاهش شدت این پدیده گردد. در این تحقیق، مدل چندمعرفه اسکالوگرام با استفاده از متغیرهای هواشناسی تبخیر تعرق پتانسیل، تعداد روزهای بارانی و مقدار بارش در هر یک از فصل های پائیز، زمستان و بهار جهت پایش خشکسالی گیاه زراعی گندم در دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و شیراز طی یک دوره ی 50 ساله ارائه شده است. در مدل اسکالوگرام تعمیم یافته با تصحیح سطوح آستانه و وزن دادن به متغیرهای هواشناسی، معایب مدل های اسکالوگرام پیشین تصحیح گردید. هم چنین با برازش توابع توزیع مختلف بر مجموع امتیازات متغیرهای هواشناسی به کمک اصل انتقال هم احتمال، مقادیر آن ها جهت استفاده بهتر در تصمیم گیری ها به شاخص اسکالوگرام تبدیل شدند. نتایج نشان داد مدل اسکالوگرام تصحیح شده با در نظر گرفتن توزیع زمانی بارش و دخالت دادن تبخیر تعرق، مدلی مناسب برای پایش خشکسالی می باشد. بر اساس نتایج این مدل، مقدار بارش زیاد در یک سال که بخش عظیمی از آن در دوره ی کوتاهی رخ داده است نمی تواند به تنهایی عاملی برای ایجاد ترسالی باشد و ممکن است سالی با بارشی به مراتب کمتر اما با توزیعی مناسب تر، سبب ایجاد سالی با وضعیت رطوبتی نرمال گردد.
  کلیدواژگان: خشکسالی، متغیرهای هواشناسی، گندم، اسکالوگرام، تابع توزیع احتمال
 • سمیرا امینی بازیانی، مهدی اکبری، حمید زارع ابیانه صفحه 36
  یکی از پارامتر های مهم جهت استفاده بهینه از منابع موجود آب در بخش کشاورزی تعیین آب مورد نیاز در سطح دشت های کشاورزی است. به منظور برآورد دقیق آب مورد نیاز در سطح دشت های کشاورزی، به اطلاعاتی در خصوص وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان، پراکنش و سطح زیر کشت نیاز است که اندازه گیری آن با استفاده از روش های سنتی مشکل و هزینه بر است. در حالی که تهیه آن ها به کمک سنجش از دور به سادگی قابل انجام است. لذا در این پژوهش با استفاده از سنجش ازدور سطح زیر کشت، تراکم کشت و پراکنش مکانی آن در دشت همدان- بهار واقع در استان همدان تعیین شد. ابتدا با پیش پردازش اطلاعات ماهواره +Landsat 7 ETM در طول دوره رشد، ضریب بازتاب پوشش سطح زمین، ضریب تابش پوشش سطح زمین در باند های مختلف محاسبه و شاخص های گیاهی NDVI و SAVI تعیین و سطح و تراکم کشت در منطقه مورد مطالعه محاسبه و با آمار سطح زیر کشت سازمان جهاد کشاورزی مقایسه شد. نتایج نشان داد که سطح زیر کشت برآورد شده از اطلاعات سنجش ازدور در درتاریخ 27/05/79 به علت تاریخ مناسب تصویر انتخاب شده، مطابقت خوبی با آمار سازمان جهاد کشاورزی در اراضی آبی دشت همدان- بهار دارد اما، در سایر تصاویر انتخابی آمار سطح زیر کشت گزارش شده بیش از مقدار واقعی می باشد. سطح زیر کشت گزارش شده در دشت همدان- بهار در تاریخ 17/03/79، برابرکل سطح زیر کشت دشت همدان- بهار و 2/1 برابر سطح کل اراضی آبی در این دشت است که با مقادیر برآورد شده از اطلاعات سنجش از دور مطابقت ندارد. تجزیه و تحلیل نتایج سنجش از دور نشان داد که تراکم کشت در دشت همدان- بهار به دلیل کشت دو محصول در سال از جمله گندم و جو در زمستان و سیب زمینی، ذرت دانه ای و علوفه ای و سبزیجات در تابستان نسبتا بالا و بین 63 تا 75 درصد است. نتایج سطح زیر کشت برآورد شده در تاریخ 27 مرداد 1379 نشان داد در صورتی که در انتخاب زمان تصاویر مورد استفاده دقت لازم به عمل آید، می توان از اطلاعات ماهواره ای وجود به عنوان یک ابزار مناسب و قابل اعتماد در بررسی سطح زیر کشت و مدیریت آبیاری در دشت های کشاورزی استفاده نمود
  کلیدواژگان: سنجش از دور، سطح زیر کشت، تراکم کشت، دشت همدان، بهار
 • علی اصغرمیرزایی، رضادلیرحسن نیا صفحه 49
  پیش بینی شوری آب زیرزمینی به علت پیچیدگی فرآیندهای هیدرولوژیکی، خصوصیات سفره آب زیرزمینی و تغییرپذیری آن ها و نیز تاثیر پارامترهای مختلف بر میزان شوری آب زیرزمینی کار مشکلی است. امروزه استفاده از سیستم های هوش مصنوعی به عنوان راهکاری جدید در تحلیل مسائل آبی، گسترش یافته است. در تحقیق حاضر قابلیت های مدل های شبکه های عصبی، منطق فازی-عصبی و منحنی سنجه دربراورد شوری آب زیرزمینی برای دو فصل در یک سال اراضی پایاب سدحاجیلر در استان آذربایجان شرقی مقایسه گردید و با استفاده از داده های دبی، شوری و تراز سطح ایستابی، مدل های مذکور و منحنی سنجه شوری تهیه گردیده است. همچنین دوره های آماری به دو فصل کم آبی و پرآبی تقسیم شده و کلیه مدل ها برای این دو دوره مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که منطق فازی-عصبی در مقایسه با شبکه های عصبی و منحنی سنجه از دقت بیشتری در برآورد شوری آب زیرزمینی برخوردار است و در بین الگوهای مختلف روش فازی-عصبی، الگوی اول (استفاده از دبی فصل)، با RMSE 55/1094 و R2 معادل 985/0 به عنوان بهترین الگو، و از بین الگوهای شبکه عصبی، الگوی سوم)استفاده هم زمان از پارامترهای دبی، سطح ایستابی فصل و دبی فصل قبل (با RMSE برابر 84/4066 و R2 معادل 82/0 به عنوان ضعیف ترین الگو شناخته شد. برتری الگوی منطق فازی-عصبی در مدل سازی پیک شوری و برآورد شوری سالیانه نسبت به دو روش دیگر به خصوص منحنی سنجه مشهود بوده است.
  کلیدواژگان: شوری آب زیرزمینی، شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی، عصبی، منحنی سنجه شوری
 • اسماعیل مکاری قهرودی، عبدالمجید لیاقت، محمد جواد نحوی، نیا صفحه 59
  آبیاری سطحی به دلیل سادگی، از رایج ترین روش های آبیاری به شمار می-آید. سرعت پیشروی آب در خاک، یکی از معیار های مدیریت سیستم های آبیاری و به خصوص تعیین زمان قطع جریان است. در مدیریت آبیاری سطحی، تابع نفوذ نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق مدل win SRFR3.1 برای مطالعه، ارزیابی و شبیه سازی مراحل مختلف آبیاری جویچه ای ارائه گردیده است. به همین منظور از یک سری آزمایش های صحرایی که به روش آبیاری جویچه ای در سه مزرعه آزمایشی گلمکان مشهد، توتون ارومیه و مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در طی دوره ی زمانی تابستان 1376 انجام شده و دارای طیف گسترده ای از نظر بافت خاک (سبک، متوسط و سنگین) بودند، استفاده شد. مقایسه ی نتایج مدل و داده های صحرایی نشان داد که مدل با دقت خوبی زمان های پیشروی و پسروی، فرصت و عمق نفوذ و بیلان حجمی را در جویچه های کوتاه تا نسبتا طولانی شبیه سازی نموده است. براساس نتایج این تحقیق بیشترین میانگین خطای مدل مربوط به برآورد حجم رواناب سطحی(2/6 درصد) و کمترین آن مربوط به برآورد حجم آب ورودی(32/3 درصد) می باشد.
  کلیدواژگان: آبیاری جویچه ای، زمان پیشروی، زمان پسروی، مدل win SRFR3، 1، نفوذ
 • امیر اسلامی، بیژن قهرمان صفحه 68
  یکی از مهمترین مولفه ها برای برآورد نیاز آبی گیاهان در معادله بیلان آب، تبخیر- تعرق می باشد. برای محاسبه این مولفه علاوه بر روش های مستقیم که وقت گیر و هزینه بر است روش های تجربی زیادی مانند روش استاندارد فائو پنمن- مونتیث ارائه شده که به کمک آن ها تبخیر- تعرق مرجع محاسبه می شود. تمامی مدل های برآورد ETo با ساختار ریاضی متفاوت نسبت به پارامترهای هواشناسی در اقلیم های مختلف حساسیت و خطاهای استاندارد متفاوتی دارند. از این رو لازم است عدم قطعیت در ساختار ریاضی این مدل ها تجزیه و تحلیل گردد. در این تحقیق علاوه بر آنالیز حساسیت هفت مدل برآورد ETo نسبت به پارامترهای هواشناسی در ایستگاه کرمان، میزان انحراف استاندارد ETo بر اساس پراش و هم پراشی پارامترها و مشتقات جزیی مرتبه اول و دوم ETo نسبت به این پارامترها بدست آمد. نتایج نشان داد که نااطمینانی داده ها در فصول سرد سال بیشتر از فصول گرم سال بوده و تمامی مدل های منتخب به دو پارامتر Tmax و Tmin حساسیت بیشتری نسبت به سایر پارامترها داشتند. همچنین بیشترین ضریب همبستگی با مقدار 52/0(+) مربوط به جفت پارامتر Rhmax و Rhmin و کمترین آن با مقدار 003/0(+) مربوط به جفت پارامتر U2 و Tmax بدست آمد. دامنه تغییرات انحراف استاندارد ETo در طی سال به ترتیب (49/5-78/0)، (5/8-43/2)، (61/8-75/1)، (03/1-18/0)، (09/1-19/0)، (96/0-16/0) و (56/0-15/0) میلیمتر در روز در مدل های فائو پنمن- مونتیث، بلینی کریدل اصلاح شده، پریستلی تیلور، هارگریوز سامانی، هارگریوز، ایرماک- Rs و ایرماک- Rn حاصل شد. بر اساس داده های این پژوهش در فصول سرد سال که دمای حداقل به سمت صفر میل می کند ΔETo بسیار زیاد (mm d-1 480-) بدست آمد.
  کلیدواژگان: آنالیز حساسیت، عدم قطعیت، تبخیر، تعرق، انحراف استاندارد، پراش داده ها
 • حسن باقری، حسین انصاری *، سید مجید هاشمی نیا صفحه 80

  پایداری و توسعه فضاهای سبز در گرو کسب میزان بالای بازده کاربرد آب در این فضاها است، لذا شناخت و کنترل عوامل موثر بر بازده کاربرد آب می تواند نقش موثری در بهره برداری بهینه از منابع آبی موجود داشته باشد. این تحقیق با هدف دستیابی به تاثیر پارامترهای اقلیمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری و نیز بررسی اثرات عبور و مرور ماشین آلات بر افزایش تلفات مذکور انجام گرفته است. برای بررسی تلفات تبخیر و بادبردگی از روش استقرار تک آبپاش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در فشارهای 2، 4/2 و 8/2 اتمسفر و نازل های A7، A10، A12، A15 و A17 و برای بررسی اثرعبور و مرور ماشین آلات بر تلفات فوق الذکر، سیستم آبیاری تحت فشار بلوار شهید منتظری شهر مشهد مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت. روابط حاکم بر تلفات تبخیر و بادبردگی با فشار کارکرد، سرعت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت عبور و مرور ماشین آلات مورد بررسی قرار گرفت. بررسی روابط استخراج شده، نشان داد که درجه حرارت هوا و سرعت باد محیط بخش عمده تلفات تبخیر و بادبردگی در فضاهای سبز پارکی را شامل می شود، اما در بلوارها، عمده تلفات متاثر از سرعت عبور و مرور ماشین ها بوده و در هر دو محیط رطوبت نسبی اثر معکوس بر تلفات دارد. مقایسه میزان تلفات تبخیر و بادبردگی در دو محیط مورد بررسی نشان داد که میزان تلفات تبخیر و بادبردگی در بلوارها به علت اثر عبور ماشین آلات، حدود 8 درصد بیشتر شده است. همچنین نتایج بررسی اثر نازل بر تلفات هم نشان داد که کم ترین میزان تلفات مربوط به نازل A12 است.

  کلیدواژگان: آبپاش اسپری، تلفات تبخیر و بادبردگی، فشار کارکرد آبپاش، فضای سبز
 • نسرین صالح نیا، محمد موسوی بایگی، حسین انصاری صفحه 93
  با توجه به رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای غذایی از یک سو و از سوی دیگر بروز خشکسالی های شدید و عواقب ناشی از آن باعث شده که پیش بینی این واقعه ی خزنده، امروزه بیشتر از هر زمان دیگری در جوامع مختلف بشری مورد توجه محققین قرار گیرد. در این مطالعه مشخصا به کمک مدل گردش عمومی HadCM3 نسبت به پیش بینی پارامترهای اقلیمی موثر بر وقوع خشکسالی شامل بارندگی، دمای حداقل و حداکثر ماهانه اقدام گردید. همچنین برای کاربردی کردن نتایج خروجی مدل گردش عمومی در دشت نیشابور، از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG5 استفاده شد. جهت پایش خشکسالی از مدل پایش خشکسالی پالمر که براساس شاخص پالمر (PDSI) توسعه یافته است، استفاده شد. برای انجام مراحل داده سازی و پیش بینی داده-های اقلیمی، دو دوره ی آماری 2010-1991 به عنوان دوره ی دیده بانی و دوره ی آماری 2040-2011 برای دوره ی پیش بینی مد نظر قرار گرفت. پیشبینی ها نشان دادند که در دشت نیشابور میزان بارش، 12و30 درصد افزایش در دو دهه اول و دوم و 5 درصد کاهش در دهه سوم را بهمراه خواهد داشت. دمای حداقل نیز در دهه ی اول نسبت به دوره ی پایه به طور کلی 6 درصد، در دهه ی دوم مشابه دهه ی اول و در دهه ی سوم، افزایش 4 درصدی را نسبت به دوره ی پایه بدست میدهد. در خصوص دمای حداکثر نیز نتایج خروجی مدل دردهه ی اول، دوم و سوم تنها یک درصد افزایش را نسبت به دوره ی دیده بانی نشان می دهد. نتایج خروجی مدل پایش خشکسالی در دشت نیشابور نیز نشان داد که طبقات متوسط، شدید و بسیار شدید خشکسالی در سه دهه ی آتی نسبت به 20 سال دیده بانی کاهش خواهند یافت. بررسی دهه ای دوره ی پیش بینی نشان داد که خشکسالی بسیار شدید در دهه ی اول پیش بینی از مجموع 120 ماه تنها 5 ماه را بخود تعلق داده است که نسبت به دو دهه ی دیگر پیش بینی، بیشترین مقدار را داراست.
  کلیدواژگان: سناریوی A1B، مدل HadCM3، نیشابور، شاخص PDSI، ریز مقیاس نمایی آماری، تغییر اقلیم
 • محمدتقی ستاری، فرناز نهرین، وحید عظیمی صفحه 104
  تبخیر- تعرق به عنوان یکی از اجزا مهم چرخه هیدرولوژیک نقش بسیار بزرگی در بررسی بیلان حوضه های آبریز دارد. در محاسبه نیاز آبی گیاهان و حجم تبخیر- تعرق، ابتدا مقدار تبخیر- تعرق مرجع (ET0) محاسبه و سپس توسط آن و با استفاده از روش های مختلف، تبخیر-تعرق برای هر نوع گیاهی محاسبه می شود. در این تحقیق جهت برآوردی دقیق از مقدار تبخیر- تعرق مرجع روزانه در منطقه بناب استان آذربایجان شرقی ابتدا براساس یک روش استاندارد و متداول فائو- پنمن- مونتیث و داده های هواشناسی ایستگاه بناب مقدار تبخیر- تعرق مرجع ET0محاسبه و سپس با ارائه سناریوهای مختلفی از ترکیب پارامترهای هواشناسی شامل میانگین، حداقل و حداکثر دما، میانگین، حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، بارش، سرعت باد و ساعات آفتابی به عنوان ورودی مدل شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه انتشار خطا به عقب و مدل درختی M5 در مقیاس زمانی روزانه سعی در برآورد دقیق تری از تبخیر-تعرق مرجع به عنوان خروجی مدل شده است. نتایج حاصل از بررسی های فوق نشان می دهد که گرچه روش شبکه عصبی مصنوعی با اختلاف خیلی کمی در مقایسه با روش M5 پیش بینی نسبتا دقیق تری از میزان تبخیر-تعرق مرجع ارائه می کند، اما روش M5 روابط ساده خطی، قابل فهم تر و کاربردی تری برای پیش بینی تبخیر-تعرق ارائه می کند.
  کلیدواژگان: تبخیر، تعرق مرجع، روش فائو، پنمن، مونتیث، شبکه عصبی مصنوعی، مدل درختی M5، بناب
 • سید حسین رجایی، کاظم اسماعیلی، علی اکبر عباسی، علی نقی ضیایی صفحه 114
  بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه های پخش سیلاب بر آبخوان که طی سالهای گذشته در سطح کشور احداث شده اند، یکی از مهمترین مباحث در این عرصه می باشد. تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در عرصه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. ایستگاه پخش سیلاب در شهرستان جاجرم در استان خراسان شمالی دارای 15 سال آمار ثبت شده است. در این تحقیق تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در 223 هکتار از سطح فاز یک عرصه ی پخش سیلاب مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه در 9 نوار پخش تعداد 27 نمونه و در مجاورت هر نوار در خارج از عرصه ی پخش سیلاب یک نمونه آزمایش نفوذپذیری سطحی به عنوان شاهد به روس استوانه های مضاعف انجام شد. نتایج نشان می دهد میانگین نفوذپذیری در نمونه های شاهد 22/5 سانتی متر در ساعت است که براساس تقسیم بندی نفوذ سطحی در محدوده ی نفوذپذیری متوسط قرار دارد. در داخل عرصه ی پخش سیلاب نفوذپذیری از 88/0 در نوار اول تا 19/4 سانتی متر در ساعت در نوار نهم متغیر و بطور میانگین برای کلیه ی نوارها 23/3 سانتی متر در ساعت می باشد. این تغییرات به دلیل تفاوت دفعات سیل گیری در نوارهای نه گانه است. کاهش نفوذپذیری در نوارهای مختلف نسبت به شاهد از حداکثر 83 درصد در نوار اول تا 7/11 درصد در نوار هشتم مشاهده می شود. نتایج نشان می دهد نوار 1 از نظر نفوذپذیری در رتبه ی کمی آهسته قرار گرفته است و نوارهای 2 تا 4 در نزدیکی طبقه بندی کمی آهسته قرار دارد و نوارهای 5 تا 9 همچنان در سطح متوسط باقی مانده اند. وابستگی کاهش نفوذپذیری به دفعات سیل گیری در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است.
  کلیدواژگان: آبخوانداری، پخش سیلاب، جاجرم، رسوب، نفوذپذیری
|
 • M.Ghanaat, A.R.Mamanpoush, M.Aghababae Page 1
  Abdication water management to consumers is a global movement which the responsibilities of governments have reduced in operation and maintenance of networks and reduced local associations of water consumers to manage operation and maintenance are available on the network, instead.This study had done within the right bank of Abshar Irrigation System in Esfahan city and its aim is answering some questions such as: Do the farmers are satisfied to participate network management and are there any requisite to operate in the situation? If so, its need to know that in case of Abshar irrigation network the transfer of irrigation management is better or irrigation management participatory), and which step should be started?AlphaTo answer these questions, the tendency of farmer participation has been to evaluated. Information that needed to do research and the questionnaire was collected by descriptive survey research.Our results indicate that the potential for cooperation in agricultural affairs networks are moderate.In ranking questions, the highest level of willingness to cooperate in the tales of (questions) questionnaire is sense of responsibility on farmers to pay for the maintenance of the canal and intake valves and tend of farmers to take enough water and being convinced to their right of water.These cases refers to creation of need to participate of farmers Furthermore common points causing is the willingness of farmers, As well as a good start, it is planned to achieve higher goals in the future approach.
  Keywords: irrigation management Participatory, Abshar Irrigation System, Zayandeh Rud River, Preparation
 • A. Khashei, Siuki, B. Ghahrama, M. Kouchakzadeh Page 10
  Groundwater and water resources management play a key role in sustainable water resources management in arid and semi-arid areas. Neyshaboor plain is one of the most plains of Khorasan Razavi province، which has an important role in agricultural production. Unallowable discharges of the resources is causing that water table has 74 cm drawdown. Purpose of this study is evaluated of classic models and expert systems (Artificial Neural Network ANN and Adaptive Neurao-Fuzzy Inference Systems ANFIS) in prediction of groundwater table. In this study، effected parameters in water table example (monthly precipitation and discharge) detected and raster maps was gained by geostatistical methods. Data bank was gained by Arc GIS software from raster maps to training and testing expert systems. Regression equations of effective parameters in water table were resulted from data bank. Results showed that ANFIS models often had the most accuracy to predict monthly and regression models had the lowest performance. The ANN models had suitable accuracy on summery months.
  Keywords: Groundwater, GIS, Neyshabur plain, Multivariable regression model, Expert system
 • Ghabaei Sough. M., Mosaedi. A Page 23
  Drought is a multivariate phenomena that caused by variation in some meteors. In this study، a new multivariable model purposed to monitor wheat drought in Mashhad and Shiraz synoptic stations during 50 years period. Purposed model was designed based on multivariable Scalogram model، with some meteorological variables as inputs such as annual evapotranspiration، number of rainy days and amounts of precipitation in autumn، winter and spring. In proposed model، imperfection of former Scalogram model including threshold levels and weights of meteorological variable were modified. In the new model drought condition will not be determined only based on precipitations amounts، but the other important meteors such as number of rainy days، evapotranspiration and especially time distribution of precipitation is considered. Results showed the modified Scalogram model، is enable to monitor agricultural drought of wheat by considering distribution of precipitation in time and the amount of evapotranspiration.
  Keywords: Drought, meteorological variable, wheat, scalogram, crop water requirement, Probability distribution function
 • S. Amini Bazyani, M. Akbari, H. Zare Abyane Page 36
  Cropped area، crop pattern and cropping intensity maps are the most important components of the water requirements in basin scale and also are the most difficult to measure. Conventional methods are very local، ranging from region to field scale. Estimates of the cropped area and crop pattern over the entire area، especially for irrigated areas، are essential، as these can differ substantially depending on the crop pattern and the management applied. Today، actual cropped area، crop pattern and cropping intensity under different conditions can be estimated by using satellites and remote sensing (RS) techniques. In order to obtain the crop pattern and cropping intensity، a set of satellite images was used. From a set of Landsat 7 images، NDVI and SAVI indicators were established. Based on these indicators the actual cropped area and cropping intensities were estimated and compared by cropped area that reported by agricultural organization in Hamedan–Bahar plain of Hamedan province. Results indicated that، the actual cropped area using remote sensing data was equal with irrigated area that reported by agricultural organization in summer season (27/05/79)، but in the other season the reported area was more than the actual cropped area. The reported cropped area was 1. 2 time of total irrigated area of Hamedan–Bahar plain. Cropped intensity of Hamedan–Bahar plain is between 63 and 75%، but cropping intensities can be much higher as a substantial area is used to grow two crops. Main winter crops are wheat and barley، summer crops are corn، potato and vegetables. The main advantage of the remote sensing approach applied here is that it is a nonspecific one and can be easily adapted to other conditions in terms of soil، weather، and crop. Besides the benefits of this non-specific approach، the methodology applied here gives a wealth of information in comparison to field trials، in terms of spatial and temporal resolution as well as in terms of difficult to measure processes such as cropped area، crop pattern، and cropping intensities.
  Keywords: Remote sensing, Cropped area, cropping intensity, Hamedan–Bahar plain
 • A. Mirzaee *, R. Delear Hasannia Page 49
  due to the complexity of hydrological processes characteristic of the underground water table and their variability and the effect of different parameters on thPredict the salinity of groundwater is difficult. The use of artificial intelligence systems has expanded as a new tool in the analysis of water issues، research now were compared models in Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)، Artificial Neural Networks (ANNs) and Rating Curve for measures Groundwater salinity For two seasons in a coastal area Dam Hajylr in East Azarbaijan province And using the data flow، salinity and water table level، the models and Rating Curve prepared. Also Courses Statistical into two seasons of low and probe water were divided. The results of this study showed that Neuro-Fuzzy Inference System Compared with Artificial Neural Networks and Rating curve Is more accurately and Between different models Neuro-Fuzzy Inference The first pattern with RMSE 1099/55 and R2/985 As the best model and Between different models Artificial Neural Networks The third pattern with RMSE 4066/87 and R2/82 was identified as the weakest Pattern. Superior of Neuro-Fuzzy Inference Modeling salinity peak And estimate annual salinity is Clearly than the other two models Especially Rating Curve
  Keywords: groundwater salinity, Artificial Neural Networks (ANNs), Neuro, Fuzzy Inference System (ANFIS), Salinity Rating Curve
 • E. Mokari Gahroodi, A.M. Liaghat, M.J. Nahvinia Page 59
  Surface irrigation، due to its simplicity، is regarded as the most common method of irrigation. Advancing velocity of water in soil is one of criteria for surface irrigation management and especially cutoff time determination. Infiltration function is very significant in surface irrigation management. In the present study، the model WinSRFR3. 1 was utilized to study، evaluate، and design furrow frrigation. To achieve the aims of the present study، a series of field experiments، using furrow irrigation، were carried out in three experimental farms، namely، Golmakan in Mashhad، Toutoun in Urumiyeh، and Safi Abad in Dezfoul in summer 1998. It is noteworthy that the aforementioned experiments had various soil textures. The comparison of data obtained from field and those from WinSRFR model indicated that WinSRFR has simulated advanced and recession time، infiltration opportunity and depth، and volumetric balance fairly accurately in small to pretty long furrow. According to the finding of the present research، the maximum mean error for WinSRFR model was related to runoff estimation (6. 2 %)، and its minimum to total water input (3. 32%).
  Keywords: Advanced time, Furrow irrigation, Infiltration, Recession time, Win SRFR3.1 Model
 • A.Eslami, B.Ghahraman Page 68
  Evapotranspiration is of fundamental components of water balance computations to estimate crop water requirement. To calculate this component there are a lot of direct methods which are expensive and time consuming. Many experimental methods such as FAO Penman-Monteith have been presented to calculate reference crop evapotranspiration. All ETo estimation models with different mathematical structure relative to meteorological parameters have different sensitivities and standard errors in different climates. Hence، it is necessary to analysis uncertainty in mathematical structures of these models. In this study، in addition to sensitivity analysis of seven models of estimating ETo relative to climatic parameters in Kerman station، also standard deviation value of ETo was obtained based upon variance and covariance of parameters and first-and second-order partial derivatives of ETo than these parameters. Results showed that data uncertainty in the cold seasons was more than warm seasons and all elected models had more sensitive to two parameter of Tmax and Tmin. Moreover، the maximum correlation coefficient was obtained +0. 52 which belongs to pair parameters of RHmax and RHmin and minimum one was +0. 003 which belongs to pair parameters of U2 and Tmax. Range of standard deviation of ETo for FAO Penman-Monteith، Modified Blaney- Criddle، Prestly-Taylor، Hargreaves-Samani، Hargreaves، Irmak-Rs، Irmak -Rn were achieved 0. 78-5. 49، 2. 43-8. 5، 1. 75-8. 61، 0. 18-1. 03، 0. 19-1. 09، 0. 16-0. 96، 0. 15-0. 56 mm d-1 during a year. Based on data in this research، ∆ETo is enormous (-480 mm d-1) in cold weather seasons when minimum temperature tends to zero
  Keywords: Sensitivity analysis, Uncertainty, Evapotranspiration, Standard deviation, Variance of data
 • H. Bagheri, H. Ansari, S.M. Hashemineia Page 80

  Stability and development of urban landscapes is depended on how use of water and water application in these lands. Therefore، identification and control of effective factors on water application are very important to proper use of landscape and optimal exploitation of water resources. This research is performed to obtain quantitative scale of evaporation loss and water loss in urban landscape and evaluation of effects of machinery traffic on these losses. Evaluating loss based on single irrigation sprayer method carried out for nuzzles namely 7، 10، 12، 15 and 17A with work pressures of 2، 2/4 and 2/8 (atmosphere) in agriculture faculty of Ferdowsi University of Mashhad. Also، evaluating effects of machinery traffic on losses of irrigation system carried out in Shahid Montazeri Blv. The relationships wind drifts and evaporation losses with climatic، environmental and systemic parameters namely evaporation، work pressure، wind speed، temperature، humidity and traffic speed are considered، too. The results show that temperature and environmental wind speed are the most important affecting parameters on wind drifts and evaporation losses in park landscape، but these losses are influenced by traffic speed in lined landscape as street landscape. Moreover، wind drifts and evaporation losses in both of them have an inverse relation with relative humidity. Anyway، losses of lined landscape in comparison with park losses were 8 percent more. The results show that wind drifts and evaporation losses are the least value for 12A nozzle، too.

  Keywords: Irrigation Sprayer, Wind Drift, Work Pressure, landscape
 • N. Salehnia, M. Mossavi Baygi, H. Ansari Page 93
  According to the increasing of population and human needs to food in one hand، and emerging of severe drought and its consequences in the other hand، has led to consideration of this creeping phenomenon prediction in different societies. In this research، predicting the influential climatic parameters on drought occurrence like monthly precipitation، minimum and maximum temperature was particularly done with HadCM3 large scale model. Also، the application of the large scale model outputs and transforming them in to the applicable data for regional drought prediction accomplished with LARS-WG5 downscaling model، in Neyshaboor Plain. Moreover، the palmer drought Monitoring Model based on palmer index (PDSI) applied. Data processing and climatic data prediction were satisfied with two statistical periods of 1991-2010 as observation period and 2011-2040 as prediction period. Also، according to the models output for Neyshaboor station in 20-years observation period، predictions showed that precipitation will increase in Neyshaboor station in the future 30-years period. On the whole، the climatic models result showed that will increase in future. The minimum temperature of climatic models outputs indicated that in the first decade relation to the base period 6% increasing overall، the second decade like the first one، and in the third decade yielded 4% increasing. The climatic models output for maximum temperature presented increasing trend in prediction period relation to the base period. This result indicated 1% increasing in all three decades for maximum temperature. The drought monitoring model output in Neyshabour station showed that medium، severe and very severe drought classes will decrease in future three decades in relation to the 20-year observation period. For decennial comparisons we found that the extreme drought in the first decade from 120 month only has five month in this decade، and other two decade less than first decade.
  Keywords: A1B Scenario, HadCM3, Neyshaboor, PDSI index, Statistical Downscaling, Change Climate
 • Mohammad Taghi Sattari, Farnaz Nahrein *, Vahid Azimi Page 104
  Evapotranspiration as an important element of hydrologic cycle plays a crucial role in the assessment of watershed balance. To calculate plant water requirements، first reference evapotranspiration (ET0) must be computed، then on this basis this calculation can be applied for any other plants. In the present study the precise assessment of daily reference evapotranspiration was carried out in Bonab station by standard FAO-Penman-Monteith then the combination of daily climatic parameters such as average، minimum and maximum of air temperature، average، minimum and maximum of relative humidity، rainfall، wind speed and sunlight hours were all considered as an input of Multi-Layered-Perceptrons Feed Forward Back Propagation Neural Networks and M5 model tree were both applied to achieve better results. It can be inferred that though the Neural Network approach may render more exact result than M5 model tree، however، M5 model tree provides a more understandable، applicable and simple linear relation in predicting evapotranspiration.
  Keywords: Reference Evapotranspiration, FAO, Penman, Monteith, ANN, M5 model tree, Bonab
 • S. H. Rajaie, K. Esmaili, A. A. Abbasi, A. N. Ziaei Page 114
  Study of Changes in surface soil permeability of flood spreading system، which in the past years has been built in the country، is one of the most important issues in this field. Changes in soil permeability have been studied in different fields. Flood spreading station is located in Jajarm city of North Khorasan province and 15 years of data have been recorded. In this study، the permeability of the soil in a field of 223 hectares of the first phase flood spreading has been studied. In this regard in 9 strips of spreading 27 samples and Adjacent to strip at outside the spreading area، Infiltration test have been done by double rings. Results show that the average permeability in control samples 5. 22 cm per hour which Classified based on surface permeability in the range of moderate permeability. In Flood spreading system، permeability has varied from 0. 88 at the first strip to 4. 19 cm per hour at the ninth strip And the average for all strips are 3. 23 cm per hours. These changes are due to differences in the frequency in flooding of strips. Permeability reduction in various strips in compared with observed area، have seen from maximum of 83% in fist strip to 11. 7 % in the eighth strip. The results show that the firs strip has slow permeability and strips 2 to 4 is in near slow classification and strips 5 and 9 still remain at a moderate level. Permeability reduction dependence of Flood number is significant at 99% confidence level.
  Keywords: Groundwater Recharge, Jajarm, Sediment, Permeability