فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/03/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پژمان تاج میری، جلیل حاجی زاده صفحات 1-11
  فون کنه های فیتوزئید درختچه های تمشک در حوزه مرکزی استان گیلان طی سال های 1389-1388 مورد بررسی قرار گرفت. طی این بررسی، در مجموع 19 گونه متعلق به 8 جنس و 3 زیرخانواده جمع آوری و شناسایی شد. اسامی گونه های شناسایی شده به شرح زیر است. گونه هایی که برای اولین بار از استان گیلان گزارش می شوند با علامت (*) مشخص شده اند. به علاوه یک کلید شناسایی برای کنه های فیتوزئید بوته های تمشک در استان گیلان ارائه می شود. Subfamily Amblyseiinae: Transeius wainsteini (Gomelauri، 1968); Transeius herbarius* (Wainstein، 1960); Amblyseius herbicolus (Chant، 1959); Proprioseiopsis okanagensis* (Chant، 1957); Amblyseius rademacheri (Dosse، 1958); Neoseiulus umbraticus (Chant، 1956); Neoseiulus sugonjaevi* (Wainstein and Abbasova، 1974); Neoseiulus marginatus (Wainstein، 1961); Neoseiulus barkeri Hughes، 1948; Neoseiulus tauricus* (Livshitz and Kuzenetsov، 1972); Neoseiulus multiporus* (Wu and Li، 1978) and Euseius amissibilis Meshkov، 1991. Subfamily Phytoseiinae: Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago، 1876); Phytoseius juvenis Wainstein and Arutunjan، 1970 and Phytoseius spoofi (Oudemans، 1915). Subfamily Typhlodrominae: Typhlodromus (Anthoseius) georgicus* Wainstein، 1958; Paraseiulus soleiger (Ribaga، 1904); Typhlodromus (Anthoseius) kazachstanicus* Wainstein، 1958 and Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-Shaul، 1982).
 • بهنام معتمدی نیا، محسن مروتی صفحات 13-19
  پسیل آسیایی مرکبات با نام علمیDiaphorina citri Kuwayama (Hem.:Psyllidae) یکی از خطرناک ترین آفات مرکبات است و عامل بیماری لکه سبز مرکبات می باشد. در این پژوهش برای معرفی بهترین حشره کش از دو روش استفاده شد روش اول پاشش حشره کش های دیمتوات (500 پی پی ام)، ایمیداکلوپرید (500 پی پی ام)، هگزافلومورون (کنسالت®) (1000پی پی ام)، پیری پروکسی فن(آدمیرال®) (2000 پی پی ام)، فوزالون (1000پی پی ام) و روغن ولک 1% و عصاره متانولی چریش 1% و روش دوم شامل تزریق با حشره کش های اکسی دی متون متیل وایمیداکلوپرید به داخل تنه درخت بود. نتایج دو ساله حاکی از این بود که بین نتایج دو سال اختلاف معنی داری وجود نداشت، ولی 3 و 7 روز پس از سمپاشی بین تیمارها اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد مشاهده شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که موثرترین تیمارها در 3 روز پس از سمپاشی مربوط به دیمتوات با 61/77 درصد تلفات و ایمیداکلوپرید با 49/70 درصد تلفات، از کارایی خوبی برخوردار بود. در 7 روز پس از سمپاشی دیمتوات با 55/71 درصد بیشترین درصد تلفات را داشت. در روش تزریق، درصد تلفات اکسی دی متون متیل و ایمیداکلوپرید به ترتیب 14/14 و86/15درصد بود که بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشت.
 • ناصر فرار، مصطفی حقانی صفحات 21-28
  تعیین الگوی فضایی حشره عامل مهمی در طراحی یک برنامه مناسب نمونه برداری و برنامه های مدیریت جامع آفات است. پروانه برگ خوار کنار Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae) از آفات درختان کنار در استان های جنوبی کشور به ویژه بوشهر، هرمزگان و خوزستان محسوب می شود. لاروهای این حشره از برگ درختان کنار تغذیه می کنند. با توجه به گسترش و توسعه باغ های درختان کنار در استان بوشهر مطالعات کامل در رابطه با آفات مهم این گونه خودرو و جنگلی بیش از پیش ضروری است. توزیع فضایی جمعیت لاروهای پروانه برگ خوار کنار T. postica روی گونه درخت کنار Ziziphus spina-christi در شرایط طبیعی در سال های 1385 تا 1387 در استان بوشهر انجام گرفت. شاخه 50 سانتی متری از درخت کنار به عنوان واحد نمونه برداری انتخاب شد. پس از نمونه برداری اولیه، تعداد 40 نمونه انتخاب شد. الگوی فضایی لارو سن پنجم پروانه برگ خوار کنار با استفاده از روش رگرسیونی (روش تیلور و آیوائو) تعیین شد. در تعیین نوع برهمکنش مگس پارازیتوییدPales murina Mes (Diptera: Tachinidae) نسبت به تراکم میزبان از رگرسیون خطی بین میانگین تراکم آفت و پارازیتویید در تاریخ های مختلف استفاده شد. نتایج حاصل از روش رگرسیون بین واریانس و میانگین تعداد لاروهای روی گیاه میزبان در طول دوره نمونه برداری با استفاده از روش تیلور (R2=0.98) و آیوائو (R2=0.86) به طور معنی داری بزرگتر از یک بود که نشانگر، توزیع تجمعی است. شیب خط رگرسیون bبرای مدل تیلور و آیوائو به ترتیب 99/1 و 45/3 تعیین شد. به این ترتیب الگوی توزیع فضایی لارو سن پنجم این حشره از نوع تجمعی است. نوع برهمکنش پارازیتویید نسبت به تراکم آفت، وابسته به تراکم تعیین شد.
 • جواد نوعی، هادی استوان صفحات 29-38
  کنه های راسته Astigmata دارای انتشار جهانی بوده و برخی گونه ها از مهم ترین آفات محصولات انباری هستند. طی سال های 1385-1384، بررسی فونستیک برای جمع آوری و کنه های راسته Astigmata دارای انتشار جهانی بوده و برخی گونه ها از مهم ترین آفات محصولات انباری هستند. طی سال های 1385-1384، بررسی فونستیک برای جمع آوری و شناسایی کنه های انباری برنج استان گیلان انجام شد. نمونه های برنج آلوده به کنه، جمع آوری و به آزمایشگاه کنه شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان منتقل شدند؛ کنه های موجود، با استفاده از قیف برلیزاستخراج و درمحلول لاکتوفنل شفاف شدند؛ سپس در محیط هویر روی لام های میکروسکوپی، نصب و با استفاده از منابع موجود شناسایی شدند. طی این بررسی، نه گونه از راسته بی استیگمایان، متعلق به چهار خانواده و نه جنس، جمع آوری و شناسایی شدند. در بین آن ها هشت گونه برای فون کنه های استان گیلان جدید می باشند که با علامت (*) مشخص شده اند. اسامی گونه های شناسایی شده به شرح زیر می باشد: Acaridae Ewing and Nesbitt، 1942 Acarus siro* Linnaes، 1758 Aleuroglyphus ovatus* (Troupeau، 1878) Suidasia nesbitti* Hughes، 1948 Tyrophagus putrescentiae*(Schrank، 1781) Chortoglyphidae Berlese، 1897 Chortoglyphus arcuatus *(Troupeau، 1879) Glycyphagidae Berlese، 1887 Lepidoglyphus destructor*(Schrank، 1781) Glycyphagus privatus* Oudemans، 1903 Gohieria fusca (Oudemans، 1902) Histiostomatidae Kramer، 1876 = Anoetidae Oudemans، 1904 Histiostoma feroniarum*(Dufour، 1839)
 • وحیده مصطفی لو، علی افشاری، محسن یزدانیان، محمدحسن سرایلو صفحات 39-47
  اثرات کشنده و زیرکشنده ی آفت کش های کلرپایریفوس و آبامکتین، روغن ولک و مخلوط آن ها بر تخم و لاروهای سن چهارم کفشدوزک Mulsant Cryptolaemus montrouzieri در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. لاروهای سن چهارم با کلرپایریفوس در سه غلظت 500، 1000 و 2000 پی.پی.ام به همراه یک درصد روغن و آبامکتین در سه غلظت 50، 100 و 200 پی.پی.ام به سه روش تماس موضعی، قرارگرفتن در معرض باقیمانده های سموم و تغذیه از طعمه های سم پاشی شده تیمار شدند و تخم های کفشدوزک به روش فرو بردن آن ها در محلول آفت کش ها تیمار شدند. سم پاشی تخم ها موجب کاهش معنی دار درصد تفریخ آن ها، درصد زنده مانی لاروهای سن اول، طول دوره ی لاروی و وزن شفیره های حاصل شد. کم ترین درصد تفریخ تخم ها (29 درصد) و وزن شفیره ها (8/9 میلی گرم) در تیمار کلرپایریفوس 2000 پی.پی.ام+ آبامکتین 200 پی.پی.ام+ روغن مشاهده شد. همچنین، در نتیجه ی سم پاشی لاروهای سن چهارم، درصد زنده مانی آن ها، طول دوره ی شفیرگی و وزن شفیره ها در هر سه روش در معرض قرارگیری کاهش یافتند. کم ترین درصد زنده مانی لاروهای سن چهارم (50 درصد) و طولانی ترین دوره ی شفیرگی (7 روز) در تماس موضعی با کلرپایریفوس 2000 پی.پی.ام+ آبامکتین 200 پی.پی.ام+ روغن مشاهده شد. با توجه به اثرات منفی کلرپایریفوس بر نشوونمای مراحل نارس کفشدوزک کریپتولموس، جایگزینی این آفت کش با یک آفت کش ایمن تر در باغ های مرکبات شمال کشور ضروری به نظر می رسد.
 • مهدی دسترنج، علیرضا بندانی صفحات 49-57
  کرم غوزهHelicoverpaarmigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae) یک آفت همه جایی و پلی فاژ است که بهبسیاریازگونه های گیاهی حمله می کند. مهمترین روش کاهش خسارت کنترلشیمیایی است، اما صدمه به محیط زیست و بروز مقاومت در حشرات آفتموجب شده است که راه های جایگزین برای کنترل آفات به جای استفاده از آفت کشهای شیمیایی در نظر گرفته شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره پروتئینی تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز کرم غوزه می باشد. برای این منظور لاروهای سن چهار حشره تشریح شده و پس از جداسازی دستگاه گوارش آنزیم آلفا آمیلاز استخراج شد. عصاره پروتئینی تریتیکاله هم با استفاده از کلرید سدیم 1/0 مولار استخراج شد. بررسی تاثیر عصاره پروتئینی روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به دو روش سنجش آنزیمی و سنجش در ژل زایموگرام انجام شد. نتایج نشان داد که روند مهارکنندگی وابسته به غلظت بود. در بالاترین (17 میکرو گرم پروتئین) و پایین ترین غلظت (0625/1 میکرو گرم) عصاره پروتئینی تریتیکاله به ترتیب حدود 70 درصد و 30 در صد مهار آنزیم آمیلاز مشاهده شد. بیشترین فعالیت مهارکنندگی در اسیدیته 8 مشاهده شد. در بررسی اثر مهارکننده در ژل نیز روند مهار به صورت وابسته به دز دیده شد. در بالاترین غلظت مهارکننده دو باند فعالیت آنزیم به طور کامل حذف شدند در حالیکه از شدت باند اصلی کاسته شد. در پایین ترین دز استفاده شده دو باند ذکر شده حذف شدند ولی شدت باند اصلی همچنان زیاد بود.
 • محمد فاضل حلاجی ثانی، مهدی ضرابی صفحات 59-64
  سفیدبالک ها از آفات نهالستان های مرکبات در شمال کشور هستند. این حشرات با تغذیه از شیره گیاهی سبب تضعیف درختان و نهال های مرکبات شده و موجب کاهش رشد آنها می شوند. همچنین با ترشح عسلک و جذب قارچ Berk. & Desm. Capnodium citri، عامل بیماری فوماژین سبب کاهش سطح فتوسنتزی درختان و کوچک ماندن میوه ها می شوند. در این بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت سفیدبالک مرکبات Dialeurodes citri به عنوان گونه غالب سفیدبالک در منطقه مطالعه شد. نمونه برداری از غرب مازندران به صورت هفتگی انجام شد. نمونه برداری از جمعیت حشرات کامل با شمارش آنها روی 20 برگ پرتقال تامسون ناول (4 برگ از 5 درخت) انجام گرفت. نمونه برداری از سایر مراحل شامل تخم و پوره ها و پوپاریوم مطابق روش نارانجو و فلینت (Narranjo and Flint،1994) انجام شد. نتایج بررسی مشخص کرد که حشرات کامل نسل اول از اوایل خرداد ماه در طبیعت ظاهر شده و در اواخر خرداد ماه به اوج جمعیت خود رسید. جمعیت حشرات کامل در نسل دوم و سوم به ترتیب در اواسط مرداد و اوایل مهر ماه به اوج -رسیدند. آفت دارای جمعیت بالایی در باغ های مرکبات به ویژه نهالستان ها و درختان زیر 5 سال است. یک نسل کامل آفت در تابستان حدود 50 روز طول کشید. تخم ها بسته به شرایط محیطی از 10 تا 28 روز تفریخ شدند. سنین پورگی 21 تا 32 روز و شفیرگی 10تا 14روز طول کشید. زمستان گذرانی آفت به صورت پوره سن آخر و پوپاریوم در زیر برگ ها است. سفیدبالک مرکبات سه نسل در سال دارد.
 • مهدی اسفندیاری، امیر آینه بند صفحات 65-68
  گیاه زراعی Amaranthus cruentus L. تاج خروسی از خانواده Amaranthaceae است که می تواند به عنوان علوفه دام مورد استفاده قرار گیرد. این گیاه به تازگی به طور وسیع در استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفته است. در تابستان 1390 طی مطالعه ای روی ویژگی های زراعی این گیاه در اهواز، خسارت یک سرخرطومی روی آن به طور وسیع مشاهده شد. پس از بررسی ها این گونه Hypolixus pica Fabricius، 1798 تشخیص داده شد. این اولین گزارش از خسارت یک حشره آفت روی این گیاه زراعی در ایران است. برخی علائم خسارت این آفت در این گزارش شرح داده شده است.
|
 • Tajmiri, Pejman, Jalil Hajizadeh Pages 1-11
  During 2009-2010, a survey was carried out to study the fauna of raspberry shrubs phytoseiid mites in central area of Guilan Province. During this study, 19 species belonging to 8 genera and 3 subfamilies were collected and identified. The list of identified species is as follows. New species for Guilan Provine mite fauna are marked by an asterisk (*).Also, an identification key for identification of phytoseiid mites of raspberry shrubs in Guilan province, is provided. Subfamily Amblyseiinae: Transeius wainsteini (Gomelauri, 1968); Transeius herbarius* (Wainstein, 1960); Amblyseius herbicolus (Chant, 1959); Proprioseiopsis okanagensis* (Chant, 1957); Amblyseius rademacheri (Dosse, 1958); Neoseiulus umbraticus (Chant, 1956); Neoseiulus sugonjaevi* (Wainstein and Abbasova, 1974); Neoseiulus marginatus (Wainstein, 1961); Neoseiulus barkeri Hughes, 1948; Neoseiulus tauricus* (Livshitz and Kuzenetsov, 1972); Neoseiulus multiporus* (Wu and Li, 1978) and Euseius amissibilis Meshkov, 1991. Subfamily Phytoseiinae: Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago, 1876); Phytoseius juvenis Wainstein and Arutunjan, 1970 and Phytoseius spoofi (Oudemans, 1915). Subfamily Typhlodrominae: Typhlodromus (Anthoseius) georgicus* Wainstein, 1958; Paraseiulus soleiger (Ribaga, 1904); Typhlodromus (Anthoseius) kazachstanicus* Wainstein, 1958 and Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-Shaul, 1982).
 • Motamedinia, Behnam, Mohsen Morovati Pages 13-19
  Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) is one of the dangerous citrus pests and is the vector of citrus greening disease. For introduction of the most effective insecticide, two methods were carried out in this study. At the first method dimethoate (500ppm), imidacloprid (500ppm), hexaflumaron (1000ppm), pyriproxifen (Admiral®) (2000ppm), phosalone (1000ppm), petroleum olil (Volk®) (1%), Neem extract (1000ppm) were sprayed. Second method was done with injection of oxydemeton-methyl, imidacloprid to trunk of tree. Results showed that there were no significant differences between results of two years experiments (2005-5006), but there were significant differences among treatments in 3 and 7 days after spraying of insecticide at the level of 1%. Three days after spraying of insecticide the highest mortality was obtained for dimethoate (77.61%) and imidacloprid (70.49%). Seven days after sparing of insecticide, dimethoate caused 71.55% mortality. In the injection method, oxydemeton-methyl and imidacloprid caused 14.13% and 15.86% mortality, respectively and results showed any significant differences between the treatments.
 • Farar, Naser, Mostafa Haghani Pages 21-28
  The spatial distribution pattern of pests can be useful in planning and performing the integrated pest management. The Konar moth, Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae), is a defoliator of Konar (Ziziphus spina-christi), in south of Iran especially Bushehr, Hormozgan and Khuzestan provinces. The Larva is defoliator of Ziziphus spp. Extension of Konar cultivation in south of Iran as an economic orchards caused complete studies on some important pests. The spatial distribution of T. postica fifth instar larvae was studied in field conditions on the Ziziphus spp. during 2006-2008. A 50 cm of branches of each Konar tree was selected as sampling units. With a primary sampling sample size was determined as 40. In this research, the spatial distribution pattern of fifth instar larvae of T. postica using regression models (Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression) was determined. Population density of T. postica and its parasitoid, Pales murina Mes. (Diptera: Tachinidae), was studied by Regression and Linear equation. The results showed that Taylor’s power law (R2=0.98) and Iwao’s patchiness regression, (R2=0.86), that the Konar moth larval population was aggregated on the host plant branches. As the slop of regression was significantly greater than 1, and it implies that large samples are required to obtain density estimates at an acceptable level of precision. The relationship between eating and behaviors of different larval instars fitted both Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression model. The slop of regression, b, was 1.99 and 3.45 for Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression, respectively. Then spatial distribution of fifth larval instars of T. postica on Z. spina-christi was estimated aggregated (clumped). Regression and Linear equation between mean of 5th instar larva density of T. postica and percentage of parasitism of P. murina also showed that parasitoid acts as a density dependent factor.
 • Noei, Javad, Hadi Ostovan Pages 29-38
  The astigmatic mites are cosmopolitan and some species are the most important pests of stored products. During 2006-2007, faunal study was carried out to collect and identify rice stored mites in Guilan Province, Northern Iran. Infected rice samples were collected and taken to acarology laboratory agriculture collage Guilan University. The mites were extracted by Berlese funnel and cleared in lactophenol; Then were mounted in Hoyer’s medium on microscopic slides and identified using available references. During this study, 9 species of Astigmata belonging to four families and 9 genera, were collected and identified. Among them 8 species considered to be new records for Guilan Province mite fauna which are marked by an asterisk (*). The list of identified species is as follow: Acaridae Acarus siro* Linnaes, 1758 Aleuroglyphus ovatus* (Troupeau, 1878) Suidasia nesbitti* Hughes, 1948 Tyrophagus putrescentiae*(Schrank, 1781) Chortoglyphidae Chortoglyphus arcuatus*(Troupeau, 1879) Glycyphagidae Lepidoglyphus destructor*(Schrank, 1781) G. privatus* Oudemans, 1903 Gohieria fusca (Oudemans, 1902) Histiostomatidae= Anoetidae Histiostoma feroniarum*(Dufour, 1839)
 • Mostafaloo, Vahideh, A. Afshari, M. Yazdanian, M. H. Sarailoo Pages 39-47
  The lethal and sublethal effects of chlorpyrifos+oil, abamectin, and chlorpyrifos+abamectin+oil on the immature stages of Cryptolaemus montrouzieri Mulsant were investigated under laboratory conditions. chlorpyrifos was applied at 500, 1000 and 2000 ppm with 1% oil and abamectin at 500, 100, and 200 ppm concentrations on fourth instar larvae through three exposure methods, including topical direct contact, residual contact and feeding on sprayed preys. The eggs of C. montrouzieri treated via dipping in pesticide solutions. Dipping eggs in pesticide solutions affected significantly their hatching percent, first instars larvae survival, and pupa weight. The lowest egg hatching percent (29 percent) and pupa weight (9.8 mgr.) were observed in chlorpyriphos 2000 ppm+abamectin 200 ppm+oil. Survival of the fourth instar larvae and pupa developmental period and weight were also significantly affected in each exposure method. The lowest survival of fourth instar larvae (50 percent) and longest pupa duration (7.0 days) were obtained in topical contact with chlorpyriphos 2000 ppm+abamectin 200 ppm+oil. In conclusion, because of the adverse effects of chlorpyriphos on the development of immature stages of the ladybird, replacing it with a safer pesticide is necessary to increase the compatibility of biological and chemical control programs in citrus orchards of northern Iran.
 • Dastjerdi, Mehdi, Alireza Bandani Pages 49-57
  Boll worm, Helicoverpaarmigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae) is a cosmopolitan and polyphagous pest that attacks many plant species. The most important control method is based on the use of pesticides which is a concern to environment as well as insects\\
 • Fazel Halaji Sani, Mohammad, M. Zarabi Pages 59-64
  Whiteflies are considered as citrus orchards pests in the north of Iran. The whitefly consumes large quantities of sap with its sucking mouthparts and weakens the plant. Further injury is caused by sooty mold fungus, Capnodium citri Berk. & Desm., which grows over fruit and foliage in the copious amount of honeydew excreted by the whitefly. This black fungus may cover the leaves and fruit so interferes with the proper physiological activities of the trees. In this investigation, biology and dynamics of the dominant species, citrus whitefly, Dialeurodes citri was studied in the west of Mazandaran province. Weekly sampling was done. Sampling of the adult stage was done with 4 leaves from 5 trees (20 samples). Sampling of other stages of the pest (egg, nymph, puparium) was taken according to Naranjo and Flint method (1994). The results indicated that adult insects of first generation emerged in late May. The peak of adult population was in mid June, early August and late September, respectively. Population density of the pest was high in citrus orchards, especially in nurseries and young citrus orchards. It was found that a complete life cycle took 50 days in summer. Depending on the conditions, the eggs hatching took 10-28 days. Nymphal stage took 21-32 days. The pupal stage was 10-14 days during summer. The pest overwinters as last nymphal stage and pupae under leaf underside. Citrus whitefly has 3 generations in a year.
 • Esfandiari, Mehdi, Amir Aynehband Pages 65-68
  Amaranth crop, Amaranthus cruentus L. (Amaranthaceae), can be used as forage crop. Recently, this crop has been studied in detail in Khuzestan province. During a study on agronomy characteristics of this crop in Ahvaz in summer 2011, widespread damage of a curculionid beetle was observed on the cultivated crop. The beetle was identified as Hypolixus pica Fabricius, 1798. This is the first report of an insect pest on the mentioned Amaranth crop in Iran. Here we report some damage symptoms of this curculionid pest on Amaranthus cruentus.