فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 38، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمد ملکوتیان، بهنام حاتمی صفحات 1-13
  مقدمه
  به علت مقاومت میکروارگانیسمها در برابر آنتی بیوتیک ها، استفاده از گیاهان دارویی جهت دستیابی به ترکیبات جدید و غلبه بر آنها، امری مهم و ضروری می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ترکیبات موثر و خواص ضد باکتریایی اسانس رزماری بر روی اشرشیاکلی، به عنوان یکی از شایعترین باکتری های بیماریزا و تعیین سینتیک اثر آن می باشد.
  روش بررسی
  پس از جداسازی گیاه رزماری از دیگر گیاهان اقلیم شهر کرمان و خشک نمودن آن، استخراج اسانس به روش تقطیر با آب انجام گردید. اسانس بدست آمده، بوسیله گازکروماتوگرافی جرمی آنالیز و ترکیبات موجود در آن شناسایی شد.جهت تعیین خواص ضد باکتریایی، از روش های استاندارد انتشار دیسک، تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی و تعیین حداقل غلظت کشندگی استفاده شد. ضمنا سینتیک اثر اسانس بر روی باکتری نیز تعیین گردید.
  یافته ها
  در آنالیز اسانس رزماری، 20 ترکیب شناسایی شد که 09/82 درصد این ترکیبات شامل 1،8 Cineole، Borneo، -pinen α، Camphor، Linalool، Camphene، limonene و Verbenone می باشد. قطر هاله عدم رشد بدست آمده در غلظت μg/Disc 32 اسانس، از قطر هاله عدم رشد آنتی بیوتیک های جنتامایسین، پنی سیلین، استرپتومایسین و اریترومایسین بیشتر می باشد. همچنین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد(MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) در این مطالعه به ترتیب برابر 3000 و 3200 حاصل شد. زمان مورد نیاز برای نابودی کامل اشرشیاکلی نیز 25 دقیقه بدست آمد.
  نتیجه گیری
  بررسی های انجام گرفته در این مطالعه نشان داد اسانس گیاه رزماری جمع آوری شده از شهر کرمان دارای خاصیت ضدباکتریایی بسیار خوبی بر علیه اشرشیاکلی بوده، بطوریکه نسبت به برخی آنتی بیوتیکهای دارویی رایج، این خاصیت را در غلظت کمتری، نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رزماری، اسانس، اشرشیاکلی، میکروارگانیسم، ضدمیکروبی
 • نسیم باقری نسامی، حسن مظفری خسروی*، آزاده نجارزاده، ابراهیم صالحی فر، حسین فلاح زاده صفحات 14-23
  مقدمه

  پرفشاری خون یکی از مهمترین چالش های سلامت بشر در حال حاضر و از مهمترین عوامل خطرساز بیماری های قلبی-عروقی و کلیوی است. درمان و کنترل این مشکل به کمک روش های نوین و کم عارضه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام گردید.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی تصادفی شده با طول دوره مکمل یاری سه ماهه با مشارکت 60 نفر از بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه آزمون و دارو نما تقسیم، که گروه آزمون روزانه یک کپسول حاوی 100 میلی گرم کوآنزیم Q10 خوراکی و گروه دارونما روزانه یک کپسول مشابه فاقد مکمل دریافت کردند. قبل از شروع مداخله و پس از دوازده هفته فشارخون سیستول و دیاستول اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانه فشارخون سیستول قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون به ترتیب از 150 به 130 میلیمتر جیوه رسید (002/0 P =). این ارقام در گروه دارونما به ترتیب 150 و 147(52/0 P =) بدست آمده است. میانه فشار خون سیستول قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداده ولی در پایان مداخله این دو گروه تفاوت معنی داری داشته اند (01/0 P =). میانه فشارخون دیاستول قبل و بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداده و در هر گروه نیز قبل و بعد تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که مصرف روزانه 100 میلی گرم کوآنزیم Q10 طی 12 هفته همراه با درمان دارویی معمول در بیماران مبتلا به پرفشاری خون خفیف به کاهش معنی دار فشارخون سیستولی منجرمی شود. بنا بر این استفاده از آن به عنوان مکمل تکمیلی توصیه می شود.
  واژه های کلیدی:

  کلیدواژگان: پرفشاری خون، فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستول، کوآنزیم Q10
 • رستم گلمحمدی، نیلوفر دامیار*، ایرج محمد فام، جواد فرد مال صفحات 24-32
  مقدمه

  امروزه استرس تبدیل به یک پدیده جهانی رو به رشدی شده است که تمامی گروه های شغلی و محیط های کاری را در تمام کشورها تحت تاثیر قرار می دهد. بر طبق مطالعات، رانندگی اتوبوس یکی از موقعیت های پر استرس شغلی می باشد. استرس می تواند از طریق تداخل با عملکرد ایمن راننده، منجر به بروز حادثه شود. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت استرس شغلی رانندگان اتوبوس های شرکت واحد شهر همدان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی در بهار سال 1390 انجام شد. جامعه آماری، کلیه رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر همدان بودند. تعداد 54 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس مورد استفاده قرار گرفت. آزمون های آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها، شامل t-test و ANOVA بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد 76% از رانندگان سطح استرس بالا، 16% سطح استرس متوسط و 8% سطح استرس پائین دارند و بیشترین همبستگی نمره استرس شغلی به ترتیب با روابط بین فردی و استرس فیزیکی به دست آمد. در این مطالعه رابطه استرس شغلی با خصوصیات دموگرافیک رانندگان از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0< P).

  نتیجه گیری

  سطح بالای استرس رانندگان، ضرورت اجرای یک برنامه جامع مدیریت استرس را در سطح سازمان نشان می دهد. رسیدگی به وضعیت ارتقاء و امنیت شغلی و برقراری امکان ارتباط موثر رانندگان با سرپرستان و فراهم کردن امکان مشارکت آنها در تصمیم گیری ها بایستی در اولویت اول با هدف بهبود وضعیت استرس شغلی رانندگان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رانندگان اتوبوس، استرس شغلی، استرس فیزیکی، روابط بین فردی
 • محمدحسن احرامپوش، داوود حسین شاهی، اصغر ابراهیمی، محمد تقی قانعیان، محمدحسن لطفی، سید وحید غلمانی، اکبر صالحی وزیری، شیرین ایت اللهی، پروانه طالبی صفحات 33-43
  مقدمه
  استفاده از سیستم های تصفیه فاضلاب طبیعی با تکنولوژی پایین مانند وتلند های مصنوعی علاوه بر کاهش هزینه های اقتصادی به اصلاح محیط زیست نیز کمک می کنند. هدف از این مطالعه تعیین کارآیی روش وتلند مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهر یزد بوده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک پژوهش مداخله ای آزمایشگاهی است که در آن کارایی روش وتلند زیرسطحی در حذف پارامترهای، PO4-P، NH3-N، NO3-N، TSS، BOD5، COD کلیفرم کل و کلیفرم گوارشی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 2 راکتور بصورت پایلوت به روش وتلند مصنوعی با جریان زیر سطحی با زمان ماند چهار روز ساخته شد. طی 2 ماه نمونه ها از ورودی و خروجی راکتورها برداشته شد و مطابق با روش های استاندارد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ver 11.5 و Excel 2003 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  طبق نتایج بدست آمده راندمان حذف پارامترهای، PO4-P، NH3-N، NO3-N، TSS، BOD5، COD کلیفرم کل و کلیفرم گوارشی در وتلند گیاه نخل مرداب به ترتیب برابر با 74، 73، 84، 40، 36، 33،70 و 38 درصد ودر وتلند شاهد به ترتیب برابر با 44، 34، 77، 15، 3/0، 1، 17 و 26 درصد بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه، وتلند مصنوعی با جریان زیر سطحی در حذف مواد آلی و جامدات دارای راندمان بالایی بوده و قادر به دستیابی به استانداردهای زیست محیطی ایران برای مصارف کشاورزی و آبیاری می باشد. همچنین این گیاه راندمان مناسبی در حذف مواد مغذی و کلیفرم کل و کلیفرم گوارشی بوده است. البته لازم است بررسی های بیشتری بر روی کارآیی این روش در حذف توترینت ها، فلزات سنگین، تخم انگل و ویروس های روده ای انجام گیرد.
  کلیدواژگان: تصفیه طبیعی، وتلند، گیاه نخل مرداب
 • سفیه حسینی یزدی، قاسم آهی، محبوبه آهی صفحات 44-55
  مقدمه
  سرطان به عنوان سومین عامل مرگ پس از بیماری های قلبی و تصادفات در ایران شناخته شده است، به همین علت همواره جزء اولویت های تحقیقاتی قراردارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس اقتصادی با شادکامی و کیفیت زندگی در بیماران 20 تا 35 ساله سرطانی شهرستان کاشمر اجرا گردید.
  روش بررسی
  نمونه تحقیق را 60 نفر از بیماران سرطانی ساکن کاشمر تشکیل داد. از این تعداد 59 درصد را مردان و 41 درصد را زنان تشکیل می دادند که به شیوه نمونه گیری دردسترس از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد نظر اجرا، نتایج جمع آوری و با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش درباره ارتباط استرس اقتصادی و شادکامی در بیماران سرطانی نشان داد که استرس اقتصادی (خرده مقیاس پول پرسشنامه فقر اقتصادی) و استرس اقتصادی فعلی با شادکامی ارتباط معکوس دارند، طوری که افزایش یک واحد در استرس اقتصادی (خرده مقیاس پول پرسشنامه فقر اقتصادی) و استرس اقتصادی فعلی به ترتیب به اندازه 41/0 و 34/0 شادکامی را کاهش می دهد.
  یافته های پژوهش درباره ارتباط استرس اقتصادی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی نشان داد که استرس اقتصادی (خرده مقیاس پول پرسشنامه فقر اقتصادی) و استرس اقتصادی فعلی با کیفیت زندگی ارتباط معکوس دارند، طوری که افزایش یک واحد در استرس اقتصادی (خرده مقیاس پول پرسشنامه فقر اقتصادی) و استرس اقتصادی فعلی به ترتیب به اندازه 42/0 و 27/0 کیفیت زندگی را کاهش می دهد.
  نتیجه گیری
  آنچه از جمع بندی نتایج بدست آمده از پژوهش های انجام شده و این پژوهش حاصل شد این است که داده های بدست آمده از بیماران سرطانی نشان داده که تشخیص، درمان و هزینه های سرطان درماندگی های روانشناختی قابل توجهی بوجود می آورد و این بر کیفیت زندگی و شادکامی این بیماران تاثیر منفی دارد.
  کلیدواژگان: استرس اقتصادی، کیفیت زندگی، شادکامی، سرطان
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، سعیده نوروزی*، علی نوروزی، اقدس حاجی زاده، اعظم زارع صفحات 56-66
  مقدمه

  بلوغ فرایند رشدی مهم و مرحله ای از زندگی می باشد. دختران نیازهای مراقبتی بهداشتی متعددی دارند و باید در مورد موضوعات خاص خودشان مورد توجه قرار گیرند. بهداشت بلوغ منجر به حفظ و ارتقاء سلامت روانی، جسمی و عاطفی فرد می شود. این مطالعه با هدف بررسی بکارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و کنترل کننده ی بهداشت بلوغ در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردکان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی از نوع مداخله ای و غیر مداخله ای انجام پذیرفت. جامعه مورد بررسی، دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهرستان اردکان و نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ایبود. تعداد نمونه با توجه به نتایج مطالعات مشابه 120 نفر تخمین زده شد. داده ها به وسیله پرسشنامه پیش ساخته جمع آوری گردید برای اندازه گیری اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و پایایی از طریق آزمون مجدد استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی، تی زوجی، تی مستقل، کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  بعد از مداخله، میانگین نمره آگاهی، سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتار در گروه مداخله و غیر مداخله تفاوت معنی دار آماری داشت، ولی در میانگین نمره راهنمای عمل، اختلاف معنی دار مشاهده نشد. بین میانگین نمره آگاهی، سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتار قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه شاهد اختلاف معنی دار آماری وجود داشت(00/0 p=)، اما بین میانگین نمره حساسیت درک شده، راهنمایی برای عمل، اختلاف معنی دار مشاهده نشد. همچنین بین میانگین نمره آگاهی، سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتار قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه مورد اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد(00/0 p=).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های این بررسی تاثیر و کارایی مدل اعتقاد بهداشتی را در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و کنترل کننده در دختران سنین بلوغ، درباره بهداشت این دوران راتایید می کند.

  کلیدواژگان: بهداشت دوران بلوغ، الگوی اعتقاد بهداشتی، اردکان
 • امیر شیخ محمدی، محمد منشوری، احمدرضا یزدانبخش، مهدیه سردار صفحات 67-77
  مقدمه
  4-کلروفنل یکی از انواع کلروفنل هایی است که در پساب صنایعی اعم از پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، صنایع تولید حشره کش و...یافت شده و سبب آسیب به محیط زیست می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی فرایند Fe°/H2O2 در تجزیه 4-کلروفنل از محلولهای آبی و بررسی ترکیبات واسطه تولیدی حاصل از واکنش بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در طول آزمایش مقادیر بهینه پارامترهای مختلف از قبیل pH، پراکسید هیدروژن، پودرآهن، زمان بهینه وسرعت اختلاط در حذف4- کلروفنل بررسی شد. به منظور بررسی ترکیبات واسطه تولیدی، آزمایشات کلر باقیمانده، UV215 و COD نیز انجام گرفت.
  یافته ها
  در این تحقیق pH بهینه 4 تعیین شد و همچنین نسبت های مولی بهینه پراکسید هیدروژن بر 4-کلروفنل برابر با 8/18، پراکسید هیدروژن بر پودرآهن برابر با 4/0، زمان بهینه 5 دقیقه و سرعت اختلاط rpm 180 بدست آمد. در نهایت به منظور بررسی میزان معدنی شدن 4-کلروفنل از شاخص COD استفاده شد که نشان داد، ترکیب4-کلروفنل به طور کامل معدنی نشده است. در عین حال افزایش میزان غلظت یون کلرور وسنجش UV215 پس از زمان بهینه 5 دقیقه نشان داد خاصیت کلرینه و حلقه بنزنی ترکیب اولیه کاهش یافته، که این امر نشان دهنده بهبود تجزیه پذیری 4-کلروفنل بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به کلیه نتایج بدست آمده و در نظر گرفتن مقاومت بالای ترکیب 4-کلروفنل در برابر تجزیه توسط فرایندهای بیولوژیکی، می توان از فرایند Fe°/H2O2 برای تبدیل نمودن این ترکیب به سایر ترکیباتی آلی که قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی بالاتر و سمیت کمتری داشته باشند استفاده نمود.
  کلیدواژگان: فرایند اکسیداسیون پیشرفته، شبه فنتون، 4، کلروفنل، COD، تجزیه شیمیایی
 • محمدحسین باقیانی مقدم، داوود شجاعی زاده، اعظم محمدلو، حسین فلاح زاده، محمد رنجبری صفحات 78-88
  مقدمه
  عفونت ادراری دومین عفونت شایع در کودکان است. در سال اول زندگی شیوع آن در پسران بیشتر بوده و بعد از آن در تمام دوران کودکی در دختران بیشتر است. از عوارض حاصل از عفونت ادراری، پرفشاری خون، کاهش عملکرد کلیه، پروتئین اوری و در نهایت بیماری های کلیوی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی بر روی 138 نفر ازمادران دارای دختر کمتر از 6 سال در سال 91-1390 انجام گرفت.اطلاعات توسط پرسشنامه وبصورت تصادفی جمع آوری گردید وبا استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمره آگاهی تنها در9/2% موارد مطلوب بود. حساسیت درک شده در 7/58% موارد، شدت درک شده در 7/66% موارد، موانع درک شده در 2/65% موارد، مطلوب گزارش گردید. بین حساسیت، شدت، رفتار و خودکارآمدی همبستگی مستقیم وجود داشت. همچنین بین شدت،تهدید، راهنمای عمل و خودکارآمدی،بعلاوه بین شدت و خودکارآمدی و بین راهنمای عمل،رفتار و خودکارآمدی و بین رفتارو خودکارآمدی همبستگی مستقیم وجود داشت و بین موانع، حساسیت،منافع،شدت،راهنمای عمل و خودکارآمدی همبستگی معکوس معنی داری وجود داشت و بین شدت و سن مادر، بین تهدید و شدت، بین رفتار وخودکارآمدی و تعداد فرزندان، بین رفتار و وضعیت اشتغال مادر، بین راهنمای عمل و خودکارآمدی و میزان درآمد خانواده وبین راهنمای عمل، رفتارو خودکارآمدی با سابقه ابتلای کودک به عفونت ادراری، رابطه معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان نمرا ت حاصل از سازه ها،پیشنهاد می شود تا برنامه های آموزشی مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی به منظور بهبود رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، عفونت ادراری، پیشگیری، مادران
 • محمدحسین فلاح، غلامعلی حیدری صفحات 89-97
  مقدمه
  هوش هیجانی از پنج مولفه درون فردی، بین فردی، انطباق پذیری، مدیریت استرس و خلق کلی تشکیل شده است. سطح پایین هوش هیجانی را می توان از طریق آموزش افزایش داد. محققان معتقدند که شادکامی، شامل حالت خوشحالی و یا سرور (هیجانات مثبت)، راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب (عواطف منفی) است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر افزایش شادکامی دختران خوابگاهی است.
  روش بررسی
  این پژوهش با روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده انجام شد. که دارای دو گروه است و هر دو گروه دو بار مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نخستین ارزیابی با اجرای یک پیش آزمون و دومین ارزیابی با اجرای یک پس آزمون صورت گرفت که گروه آزمایش مورد مداخله 10جلسه آموزش مولفه های هوش هیجانی به مدت 2 ساعت قرار گرفتند و باگروه کنترل مقایسه شدند. 443 نفر از دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در سال 1390 با روش نمونه گیری مناسب انتخاب شدند. در ادامه از بین دانشجویانی که نمره شادکامی آنها از میانه پایین تر بود 60 نفر به طور تصافی انتخاب شدند (30 نفر گروه کنترل و 30 نفر گروه آزمایش).
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان می دهد که میانگین تفاضل نمرات شادکامی پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش با میانگین تفاضل نمرات شادکامی پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معنی دار دارد (001 p
  نتیجه گیری
  آموزش مولفه های هوش هیجانی باعث می شود تا فرد، بهتر بتواند با مسایلی که ویژه محیط های خوابگاهی است، کنار آید و از شادکامی بالا تری برخوردار شود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، شادکامی، دانشجویان
 • محمد علی مروتی شریف آباد، سعیده نوروزی، صدیقه لایقی، علی نوروزی صفحات 98-106
  مقدمه
  سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع بعد از سرطان پستان در دنیا می باشد. ترغیب زنان جامعه به شرکت در برنامه های غربالگری سرطان دهانه رحم موجب تشخیص، درمان به موقع و کاهش عوارض و مرگ ناشی از این بیماری می گردد. الگوی اعتقاد بهداشتی، به عنوان یک الگوی اکتشافی جهت ارزیابی اینکه چرا افراد از خدمات پیشگیرانه استفاده نمی کنند در تحقیقات متعددی بکار گرفته شده است. هدف از این مطالعه تعیین کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در انجام غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان 20 تا 65 ساله شهرستان لردگان استان چهار محال بختیاری بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بصورت مقطعی بر روی زنان 20 تا 65 ساله شهرستان لردگان انجام شد. تعداد نمونه 300 زن ازدواج کرده بودند که به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که از زیر مقیاس های اطلاعات شخصی، آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده و راهنما برای عمل تشکیل شده بود. برای اندازه گیری اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از آزمون- بازآزمون استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون لوجستیک، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی 75/2±12/7، حساسیت درک شده 09/1±45/3، شدت درک شده 45/1±92/5، منافع درک شده 22/1±33/2، موانع درک شده 60/3±14/14 و راهنما برای عمل 05/1±04/1 بود. تنها 37 درصد از افراد مورد مطالعه گزارش نمودند که تابحال تست پاپ اسمیر را انجام داده اند. میانگین تعداد دفعات انجام تست پاپ اسمیر در این افراد 01/1±58/0 بدست آمد. بر اساس نتایج آنالیز رگرسیون لوجستیک فقط آگاهی(017/0 p=) و موانع درک شده (025/0 p=) به طور معنی داری انجام تست پاپ اسمیر را پیش بینی نمودند، بعلاوه منافع درک شده به طور معنی داری تعداد دفعات انجام تست پاپ اسمیر را پیش بینی نمود (04/0 p=).
  نتیجه گیری
  نظر به اینکه بخش محدودی از سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی دفعات و یا انجام تست پاپ اسمیر را پیش بینی نمودند می توان نتیجه گیری کرد که الگوی فوق در تبیین رفتار غربالگری سرطان دهانه رحم چندان کارآمد نبوده و پیشنهاد می گردد که کارآمدی سایر الگوهای آموزشی در پیش بینی این رفتار مورد بررسی قرار گیرد. بعلاوه سازه های موانع درک شده، منافع درک شده و آگاهی در برنامه ریزی های مداخله ای مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، تست پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم
 • محمدرضا پارسایی، محمد جمشیدی اردشیری، محمود موسی زاده، محمدرضا امیر اسماعیلی، اصغر نظام محله صفحات 107-118
  مقدمه
  در سال 1994 مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا برای به حداقل رساندن احتمال آلودگی کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی با عوامل بیماریزای منتقل شونده با خون احتیاطهای همه جانبه را تدوین کرده است، لذا این پژوهش برای مشخص نمودن کیفیت و نحوه اجرای آن در درمانگاه های اورژانس بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت تا راهکارها و پیشنهادهای مناسب را در جهت زمینه های ترویج به کارگیری این احتیاطهای عمومی ارائه نماید.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی(توصیفی-تحلیلی) و ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست بوده است. حجم نمونه برابر با220 نفر می باشد. داده ها پس از ورود در نرم افزار SPSS با بهره گیری از آمار توصیفی (جدول فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آزمونهای استنباطی (آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک) تجزیه و تحلیل شده است.
  یافته ها
  5/45 % از افراد مورد مطالعه مرد و 5/54% زن بودند. میزان رعایت کلی احتیاطهای همه جانبه در مردان و زنان به ترتیب 1/48% و 6/58% بوده است. براساس نتایج آزمون کای دو، تفاوت های مشاهده شده دررعایت کلی احتیاط های همه جانبه از نظر جنس، سابقه خدمت، رسته خدمتی، گروه سنی، شرکت در جلسات آموزشی وموجودبودن لوازم وتجهیزات معنی دار بوده است (05/0> P).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان داد میزان رعایت کلی احتیاط های همه جانبه توسط پرسنل درمانگاه اورژانس در سطح متوسط بوده است در حالی که خطر انتقال ویروس هپاتیت B و HIV در این گونه تماسها بسیار زیاد می باشد. لذاپیاده سازی استانداردهای کنترل عفونت، اقدامات لازم در جهت ارتقاء انطباق کارکنان با مسائل حفاظت فردی، کنترل های مهندسی، رویکردهای شناختی، استراتژی های اصلاح رفتار و ترکیب کردن مبانی نظری با تجربه های آموزشی به منظور ارتقاء مهارتها برای بکارگیری اصول استاندارد احتیاط های همه جانبه ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: احتیاطهای همه جانبه، اورژانس، بیمارستان
 • محمد افخمی عقدا، زهرا یزدانیان پوده، محمود کمالی زارچی، کاظم رستگار، مریم فلاحتی، زهرا دهقان، عصمت حکیمیان صفحات 119-132
  مقدمه
  رضایت شغلی می تواند از عوامل مهم و تاثیر گذار بر رضایت زناشویی باشد لذا در بین تمامی نهادها، سازمان ها و موسسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیتی ویژه داشته و همه زوج ها به دنبال آن هستند که از زندگی زناشویی لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند نهایتا رضایت شغلی بخش مهمی از رضایت زندگی محسوب می شود. پژوهش حاضر به منظور شناسایی رابطه ی بین رضایت شغلی و رضایت زناشویی کارکنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان یزد در سال 1390 صورت گرفته است.
  روش بررسی
  روش این پژوهش توصیفی،تحلیلی، مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان یزد در سال 1390 که جمعا 112 نفربوده واز این تعداد 102 نفر متاهل می باشند که از طریق سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا وپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بود.که روایی و پایایی انها در مطالعات قبلی تایید گردیده است تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار spss win 13 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با فرضیه و سوالات تحقیق از همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 7/63 در صد شاغلین را زن و 3/36در صد را مرد تشکیل می دهند و بیشترین مدرک تحصیلی آنها لیسانس می باشد. میزان رضایت شغلی و رضایت زناشویی در دو جنس تفاوت داشت. بین سن و رضایت شغلی ورضایت زناشویی، بین سنوات خدمت و سطح تحصلات با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.اما هیچکدام از انها معنی دار نمیباشد و در مابقی متغیرها رابطه ای وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بعضی از ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی و رضایت زناشویی رابطه دارند که توجه و دقت بیشتری در خصوص ویژگی های شخصیتی افراد برای استخدام مناسب را می طلبد تا بتوان تواما رضایت شغلی و رضایت زناشویی را ارتقاء بخشید.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، رضایت زناشویی، سازمان بهزیستی یزد
 • علی جنتی، الهام دادگر *، معصومه قلی زاده، لیلی علیزاده، محمد تقی خدایاری صفحات 133-142
  مقدمه

  با افزایش چشمگیر موسسات و بیمارستان های خصوصی، بازار مراقبت سلامت به یک بازار رقابتی تبدیل شده و عوامل مختلفی بر انتخاب بیمارستان توسط بیمار برای دریافت خدمات موثر شده است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بیمارستان (دولتی و خصوصی) از دیدگاه بیماران طراحی و اجرا گردید.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بود که جامعه آماری آن را بیماران بستری بیمارستان دولتی امام رضا(ع) و بیمارستان خصوصی شمس تبریز تشکیل می داد. تعداد 376 نفر نمونه با استفاده از روش تخصیص متناسب بین دو بیمارستان تقسیم گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای خود ساخته ای بود و داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای(Chi-Square)، تی مستقل (T –Test) تحلیل گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهند که عواملی از قبیل مراجعه از طریق اورژانس،توصیه پزشک معالج، درآمد خانوار، نوع بیمه، کیفیت بیمارستان، واشتغال افراد خانواردر بیمارستان، هزینه خدمات ارائه شده در بیمارستان و آموزش ارائه شده به بیمار درمورد بیماری از عوامل تاثیر گذار بر انتخاب بیمارستان می باشند.

  نتیجه گیری

  هر چند بر اساس نتایج مطالعه عوامل مختلفی در انتخاب بیمارستان دولتی یا خصوصی موثر بودند، ولی بالا بودن درصد مراجعین اورژانسی به بیمارستان دولتی امام رضا(ع) و نقش بالای توصیه پزشکان معالج در انتخاب بیمارستان به علت انحصاری بودن پزشکان در مراکز آموزشی درمانی باعث گردید که عملا«بیماران نقشی در انتخاب نداشته و نقش عوامل مختلف در انتخاب بیمارستان کم رنگ تر شود

  کلیدواژگان: انتخاب، بیمارستان دولتی، بیمارستان خصوصی، مراقبت سلامت
 • سیمین ناصری، بهزاد هیبتی، انور اسدی، حافظ گلستانی فر *، عبدالله درگاهی صفحات 143-154
  مقدمه

  آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی به نیترات در بسیاری از مناطق دنیا به صورت یک مشکل جدی مطرح است. بالا بودن غلظت نیترات در آب برای کودکان مخاطره آمیز بوده و باعث ایجاد بیماری متهموگلوبینمیا می گردد. هدف از این پژوهش بررسی کارائی حذف نیترات با استفاده از کانی پامیس اصلاح شده با آهن و تعیین سینتیک و ایزو ترم های جذب می باشد.

  روش بررسی

  این تحقیق یک مطالعه تجربی بوده است که در مقیاس آزمایشگاهی به صورت ناپیوسته و در شرایط آزمایشگاهی) دمای C ° 25 (انجام گرفت. پارامتر های مختلفی از جمله غلظت اولیه محلول، زمان تماس و pH بررسی شد. در این پژوهش از دو مدل ایزو ترم فروندلیخ و لانگمایر جهت بررسی واکنش های جذب و محاسبه ثابت تعادل استفاده گردید. غلظت باقیمانده نیترات به وسیله دستگاه اسپکتوفتومتر UV/VIS (Shimadzo-1700، Japan) در طول موج های 220و 275 نانومتر اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که حذف نیترات از معادله فروندلیخ (998/0 R2>) پیروی می کند. در این مطالعه ضریب چسبندگی14/0 Kf = و مقدار نیترات جذب شده به ازای واحد جرم پامیس اصلاح شده برابر mg/g 65/0= qm(mg/g) می باشد. معادله شبه درجه دوم بهترین سازگاری را با توجه به داده های سنتیکی دارد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می توان از پامیس اصلاح شده با آهن به عنوان جاذب موثر در جهت حذف نیترات از محلول های آبی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پامیس اصلاح شده با آهن، نیترات، واکنشهای جذب، معادلات سینتیک
 • سیدکاظم کاظمینی، فاطمه اولیاء صفحات 155-163
  مقدمه
  هپاتیت ب یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی است در دنیا بیش از 400میلیون نفر با این ویروس به حالت ناقل یا بیمار آلوده اند.پرسنل بهداشتی در خطر ابتلای بیشتری برای بیماری های منتقله از راه خون شامل هپاتیت ب می باشند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آنتی بادی HBS بین پرسنل بهداشتی بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی شامل 52 نفر از پرسنل واکسینه شده بیمارستان مذکور بود. آنتی بادی HBS توسط روش الیزا بر روی نمونه های خون سنجیده شد. تیتر بیش از ml / Iu 10 بعنوان نتیجه مثبت در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار(16) SPSS و آنالیز داده های توصیفی و تست دقیق فیشر مورد ارزیابی واقع شد.
  یافته ها
  از بین 52 پرسنل واکسینه شده، 4/90% افراد تیتر مثبت و 6/9% تیتر منفی داشتند. زنان تیتر بالاتری نسبت به مردان داشتند،(96% در برابر 2/85%) ارتباط آماری بین سن، جنس، نظم بین نوبت های واکسیناسیون و تیتر آنتی بادی HBS معنی دار نبود. (5 0/0 > P) اما ارتباط بین مدت زمان گذشتن از آخرین نوبت واکسن و تیتر آنتی بادی معنی دار بود (46 0/0 = P).
  نتیجه گیری
  90% پرسنل بیمارستان علیه ویروس هپاتیت ب ایمنی داشتند نظر به اهمیت پرسنل بهداشتی در انتقال عفونتهای منتقله از راه خون، تزریق دوز یاد آور واکسن هپاتیت ب باید به افرادی که تیتر آنتی بادی آنها قابل قبول نیست انجام شود.
  کلیدواژگان: هپاتیت ب، آنتی بادی HBS، پرسنل بهداشتی بیمارستان
 • اسلام مرادی اصل، حسن وطن دوست، خدیجه شمشاد، مهدی سالاری جوزم، جواد رفیع نژاد صفحات 164-177
  مقدمه
  انسان در طول تاریخ همواره در معرض عوامل تهدید کننده متعدد پاتوژ‍ژن و غیر پاتوژن قرار داشته و از راه ها و عوامل مختلفی جهت درمان و کنترل آنها استفاده نموده است، یکی از این روش ها استفاده از زنبور و محصولات آن بوده است. سابقه استفاده از زنبور عسل و محصولات آن در درمان انواع بیماری ها به شناخت انسان از مزایای این حشره بر می گردد.
  روش بررسی
  این مقاله یک مطالعه مروری است. برای انجام این تحقیق مطالب علمی مرتبط با موضوع تحقیق از منابع و سایت های معتبر علمی جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  محصولات متنوعی نظیر عسل، موم، نیش، گرده، ژل رویال (سلطنتی)، پروپولیس و آپیلارنیل از جمله موادی هستند که در درمان بیماری های مختلفی مانند آلرژی ها، بیماری های خونی، گوارشی، قلبی، ریوی، مفاصل، کلیوی، عصبی (MS)، متابولیکی (دیابت)، داخلی، گوش، حلق، بینی و چشم، مقاربتی، نقص ایمنی (ایدز)، خونی، سرطان،روانی،پوستی، استخوانی و بیماری های حاصل از عوامل بیماریزا مثل ویروسها و ژیاردیاها، تریکوموناس ها، شاگاس و مالاریا استفاده می شوند.
  نتیجه گیری
  این مقاله مروری است بر برخی از جدیدترین دستاوردهای حاصل از زنبور عسل و محصولات آن که در کنترل و درمان بیماری ها در ایران و جهان به کار می رود.
  کلیدواژگان: زنبور درمانی، زهر زنبور، ژل رویال، عسل، گرده
 • شایسته شیرزادی، داود شجاعی زاده *، محمدحسین تقدیسی، آغافاطمه حسینی، پریناز دشمن گیر صفحات 178-188
  مقدمه

  سازمان جهانی بهداشت نیازهای آموزشی زنان و دختران را به عنوان یک اولویت مشخص کرده است، بنابراین ضرورت انجام مطالعه پیرامون بهداشت نوجوان و نقطه عطف آن یعنی بهداشت بلوغ دختران، امری بدیهی است.این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش از طریق بحث گروهی بر ارتقاء آگاهی بهداشت بلوغ جسمی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران انجام گرفت.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی (یک گروهی) می باشد، این مطالعه روی دختران 19-12 سال ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران انجام شد، همه افراد واجد شرایط(61 نفر) وارد مطالعه شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه شامل دو قسمت خصوصیات دموگرافیک و سوالات آگاهی در خصوص بهداشت بلوغ جسمی بود که قبل و یک ماه پس از مداخله تکمیل گردید. مداخله آموزشی به مدت 3 ماه انجام گرفت، اطلاعات حاصل جمع آوری و توسط نرم افزار 16 SPSS با استفاده از آزمون آماری ویلکاکسون مقایسه شدند.

  یافته ها

  پس از مداخله آموزشی در مقایسه با قبل از آن میانگین نمره آگاهی از 7/4 ± 85/12 به 17/2 ± 01/22 افزایش یافت که با توجه به نتایج آزمون آماری ویلکاکسون این تغییر نمره از لحاظ آماری معنی دار بود(001/0 P <).

  نتیجه گیری

  مداخله آموزشی از طریق بحث گروهی تاثیر مثبتی در بهبود آگاهی افراد مورد مطالعه در خصوص بهداشت بلوغ جسمی داشت، لذا شایسته است از این روش در آموزش مسائل مربوط به دوران بلوغ دختران نوجوان بهره گرفته شود.

  کلیدواژگان: آموزش، بحث گروهی، بهداشت بلوغ جسمی، دختران نوجوان، مراکزشبانه روزی بهزیستی
|
 • M. Malakootian, B. Hatami Pages 1-13
  Background
  due to the resistance of microorganisms against antibiotics، using medicinal plants to achieve the new compounds and overcome them is essential. In this study the effective compounds and antibacterial effects of rosemary essential oil on Escherichia coli، as one of the most common pathogenic bacteria was investigated and its kinetics was determined.
  Methods
  After collecting plant from grown plants in Kerman''s climate and drying it، the extraction of essential oil was done by hydrodistillation method. GC analysis was performed for Essential oil and compounds were identified. The antimicrobial activities were tested by the disc diffusion technique and were determined by minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentrations (MBC). The kinetic of the essential oil on bacteria was determined.
  Results
  Twenty compounds were identified in the rosemary essential oils، 82. 09% of which contained 1،8 Cineole، Borneo، α -pinen، Camphor، Linalool، Camphene، limonene and Verbenone. The diameters of the inhibition zones obtained by 32 µg/Disc concentration of essential oil، was more than diameters of the inhibition zones of antibiotics gentamicin، penicillin، streptomycin and erythromycin. The MIC and MBC in the study were obtained as 3000 and 3200 respectively. Complete death time for destruction of E. coli was also 25 minutes.
  Conclusion
  Rosemary essential oil collected from Kerman with some pharmaceutical antibiotics revealed to have very good antibacterial properties against Escherichia coli. Rosmarinus officinalis، Essential oil، Escherichia coli، Microorganism، Antibacterial
  Keywords: Rosmarinus officinalis, Essential oil, Escherichia coli, Microorganism, Antibacterial
 • N. Bagheri, H. Mozaffari-Khosravi, A. Najarzadeh, E. Salehifar, H. Fallahzadeh Pages 14-23
  Background

  Hypertension is one of the most important challenges in human health and is now the most important risk factor for cardiovascular and renal diseases. Thus، using new approaches to manage and treat this problem is important. This study aimed to determine the effect of coenzyme-Q10 supplementation on blood pressure in hypertensive patients.

  Methods

  This randomized clinical trial with a three-month supplementation and participation of 60 hypertensive patients was conducted. Patients were randomly divided into two groups; Placebo (PG) and Experimental EG groups. EG received a capsule containing 100 mg coenzyme Q10 daily but PG did not. S ystolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressure were measured before and twelve weeks after the intervention.

  Results

  The median SBP before and after the intervention in SG، was 150 and 130 mmHg (P=0. 002) respectively. The same figures in the PG was 150 and 147 mmHg (P=0. 52)، respectively. The median SBP was not significantly different between two groups before intervention، however at the end of the intervention it was significant (p=0. 01). The median DBP before and after the intervention was not significantly different between the two groups، a nd also in each group before and after the intervention was not significant.

  Conclusion

  This study indicates that supplementation of daily 100 mg of coenzyme Q10 during 12 weeks with conventional treatment in patients with moderate hypertension produces a significant reduction in SBP. So it can be recommend to be used it as a supplement for hypertensive patients.

  Keywords: Hypertension, Systolic blood pressure, Diastolic blood pressure, Coenzyme Q10
 • R. Golmohamadi, N. Damyar, E. Mohamadfam, G. Faradmal Pages 24-32
  Background

  Today، occupational stress has developed as a global phenomenon which is more affecting all occupational groups and workplaces in all countries. The bus driving job is one of the most stressful occupations. The main objective of this study was the assessment of occupational stress level in Hamadan city-bus drivers.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in spring 1390. The participants، were all Hamadan city-bus drivers. Fifty four drivers were chosen using simple random sampling. The required data gathering was done using Philip el rice standard job stress questionnaire. Data analysis was per formed through Statistical tests such as t-test and one-way ANOVA.

  Results

  The results indicated that 76% of the drivers are at a high، 16% at a middle and 8% at a low stress level. Job stress score had highest correlation with interpersonal relationships and physical stress، respectively. Furthermore، the results showed that the relationship between job stress and demographic characteristics was not statistically significant (P>0. 05).

  Conclusion

  High stress level in studied drivers indicated that implementation of a comprehensive stress management program is required. To improve the drivers'' occupational stress، job promotion and security، establish of effective relationship between drivers and supervisors and also providing the conditions for their participation in decision-making should gain a priority.

  Keywords: City, bus drivers, Occupational stress, Physical stress, Interpersonal relationship
 • Mh Ehrampoush, D. Hossein Shahi, A. Ebrahimi, Mt Ghaneian, Mh Lotfi, Sv Ghelmani, A. Salehi Vaziri, Sh Ayatollahi, P. Talebi Pages 33-43
  Background
  Using natural methods such as constructed wetland is one of the methods for municipal wastewater treatment that has the capacity of reducing costs of treatment and improving environment. The purpose of this study is to determine the efficacy of sub-surface constructed wetland in wastewater treatment in Yazd.
  Methods
  This is an experimental study aimed of to determine the efficacy of sub-surface constructed wetland for the removal of COD، BOD5، TSS، PO4-P، NH3-N، NO3-N، Total coli form and Fecal coli form Parameters. For this two reactors were constructed as pilot with retention time for 4 days. Within 2 months، samples were taken from the input and output reactors according to standard methods and were analyzed with the statistical software SPSS ver 11. 5 and Excel 2003.
  Results
  The results showed that the removal efficiency of COD، BOD5، TSS، PO4-P، NH3-N، NO3-N، Total coli form and Fecal coli form Parameters in Cyperus Alternifolius was 74، 73، 84، 40، 36، 33، 70 and 38% respectively، and in control wetland was 44، 34، 77، 15، 0. 3، 1، 17 and 26% respectively.
  Conclusion
  According to the findings، sub-surface constructed wetland has high efficiency in removing organic matter and solids and can be used، in Iran، for agriculture and irrigation. Also this plant has a high efficiency in removing nutrients and total Coli forms and fecal Coli forms. However more studies can be done on the effectiveness of this method to remove nutrients، heavy metals، parasites، parasite eggs and Intestinal virus.
  Keywords: Natural treatment, Wetland, Cyperus Alternifolius
 • S. Hoseini Yazdi, Gh Ahi, M. Ahi Pages 44-55
  Background
  The purpose of this study is to explore the relationship between economic stress، quality of life and happiness among cancer patients aged 20-35.
  Method
  The research sample was comprised of 60 (35 male and 25 female) cancer patients who were selected based on sampling. The questionnaires were completed and the results were collected and analyzed by multivariate regression analysis.
  Results
  Findings on relationship between economic stress with happiness revealed that economic stress (Economic Poverty Instrument - Money Subscale) and current economic stress is negatively associated with happiness. These relationships indicate that as economic stress (Economic Poverty Instrument -Money Subscale) and current economic stress increases، her level of happiness decreases.
  Conclusions
  Diagnosis، Costs and treatment procedures cause psychological problems that can have a negative effect on quality of life and happiness in patients with cancer.
  Keywords: Economic stress, Quality of life, Happiness, Cancer
 • Ss Mazloomy Mahmoodabad, S. Norouzi, A. Norouzi, A. Hajizadeh, A. Zarea Pages 56-66
  Background

  Puberty as a stage of life is an important developmental process. Teen girls have numerous health care needs and their specific issues should be considered. This study was conducted determine the effect of health belief model in adopting prevention and control of health behaviors during puberty among female high school students in Ardakan city.

  Methods

  This study is a randomized clinical trial of an intervention and non-intervention type. The parhicipants were the first grade secondary school students in the city of Ardakan. The sample was randomly selected. Sample size was 120 being estimated on the basis of similar studies. Data were collected by means of questionnaires. To measure the reliability of the questionnaire، content validity and test-retest reliability were applied. Data were analyzed by SPSS software using indicators such as central tendency and dispersion، paired T-test، chi-square، Spearman correlation coefficient، and ANOVA analysis.

  Results

  After the intervention، the mean score، perceived susceptibility، perceived severity، perceived benefits، perceived barriers، self-efficacy and behavior of non-intervention in the intervention group had a statistically significant difference، but for the mean action، significant differences were not observed. Knowledge score، perceived severity، perceived benefits، perceived barriers، self-efficacy and behavior before and after the intervention in the control group was statistically significant different، however، the mean score for perceived susceptibility، a cue to action، no significant difference was observed. The mean score of knowledge، perceived susceptibility، perceived severity، perceived benefits، perceived barriers، perceived self-efficacy، action and behavior before and after the educational intervention showed statistically significant difference.

  Conclusion

  The efficacy and efficiency of the health belief model in adopting of preventive behaviors and controls in adolescent girls about puberty health is supported.

  Keywords: Adolescent health, Health Belief Model, Ardakan
 • A. Sheikmohammadi, M. Manshouri, Ar Yazdanbakhsh, M. Sardar Pages 67-77
  Background
  4-Chlorophenol is used frequently in industries including refineries petrochemical، industries pesticide industries and many others. This compound causes damage to environment. The purpose of this research was the survey of 4-chlorophenole degradation by Fe°/H2O2 of synthetic wastewater and resulting intermediate compounds.
  Methods
  This study is an applied- experimental research which was performed in laboratory scale. The parameters such as pH، hydrogen peroxide، contact time، iron powder and mixing velocity were investigated in the removal of 4-chlorophenole. UV215 and COD indexes were studied related to produced intermediate compounds.
  Results
  The best conditions for the removal of 4-chlorophenol were achieved in pH 4، the ratio of hydrogen peroxide to 4-chlorophenol 18. 8، the ratio of hydrogen peroxide to iron powder 0. 4، contact time of 5min and mixing velocity of 180rpm. For investigating mineralization of 4-chlorophenol، COD index was used It was observed that 4-chlorophenol was not mineralized absolutely. Decrease of chlorinated properties and aromatic compounds in solution، as well as improve ment of 4- chlorophenol decomposition were achieved with increasing chloral ion and UV215 index in 5minute.
  Conclusion
  Regarding the results and considering the high resistance of 4-chlorophenole in biological treatment، can be used Fe°/H2O2 for producing compounds with high decomposition and low toxicity
  Keywords: Advanced oxidation process, Fenton, like, 4, chlorophenole, COD, Chemical degradation
 • Mh Baghiani Moghadam, D. Shojaeazadeh, A. Mohamadloo, H. Fallahzadeh, M. Ranjbary Pages 78-88
  Background
  Urinary tract infection is the second common infection in children. In the first year of life، UTI is more common in boys than girls but thereafter the incidence rate becomes much more common in young girls. UTI complication in children is various، such as early hypertension، impaired glomerular function، proteinuria and finally، end stage renal failure.
  Method
  The objective of this descriptive study was to illustrate the effect of mothers'' preventive behaviors on the Urinary tract infection of their girls using the Health belief model (HBM) in 2011-2012. For analyzing the data SPSS، software was used.
  Result
  The results indicated that the knowledge score was good only in 2/9% of cases. perceived susceptibility in 58/7% of cases، perceived severity in 66/7% of cases and Perceived barriers in 65/2% of cases. There was a direct correlation between the sensitivity، interests، behavior and self-efficacy Also، between intensity، threat، practice guide and self-efficacy، between interests and self-efficacy، between practice guide، behavior and self-efficacy، finally between behavior and self-efficacy. There was a significant inverse correlation between barriers، sensitivity، interests، practice guide and self-efficacy. And finally a significant correlation occurred between intensity and mother age، between threat and intensity، between behavior and self – efficacy and number of children، between behavior and mothers occupation، between practice guide، self – efficacy and family income and between practice guide، behavior، self – efficacy and history of child previous UTI. Conclussion: In accordance with the data، using Health Belief Model as an education curriculum to improve UTI prevention behavior is effective.
  Keywords: Health belief model, Urinary tract infection, Prevention, Mothers
 • Mh Falah, G. Heidari Pages 89-97
  Background
  The five components of emotional intelligenceare، intrapersonal، interpersonal، adaptability، stress management and general mood. Low levels of emotional intelligence can be increased through training. Researchers believe that happiness is a status of joy or satisfaction (positive emotions)، being satisfied with life and lack of depression and anxiety (negative emotion). The aim of this study is to evaluate the impact of emotional intelligence training on the level of happiness amongfemale students living in dormitory.
  Methods
  This study was conducted using a randomized clinical trial. There were two groups involved in this study and both groups were evaluated twice. In 2012، 443 female students all residing in dormitory of Islamic Azad University- Yazd were selected using appropriate sampling. Among students who got less than medium in their happiness score، 60 students were chosen randomly. (n = 30 control and 30 experimental group)
  Results
  Data analysis shows that the average of difference between happiness scores obtained from pre-test and post-test within trial group was significantly different than the scores of happiness recorded from pre-test and post-test within control group. p trial group had an effect on the pretest and posttest mean scores of happiness. On the other hand، analysis of covariance on the happiness variable using pretest score as covariate happiness and happiness the test score as the dependent variable is observed for both experimental and control groups with homogeneous variance using Leuven test showed significant difference between groups p
  Conclusion
  Teaching components of emotional intelligence will help the person to cope with issues of living in dormitory in a better way and to have more happiness.
  Keywords: emotional intelligence, happiness, students
 • Ma Morowatisharifabad, S. Norouzi, S. Layeghy, A. Norouzi Pages 98-106
  Background
  Cervix cancer is the second most common cancer among women worldwide after breast cancer. Health Belief Model (HBM) has been used as an exploratory model to assess why people do not use preventive health services. The aim of this study was to survey cervix cancer screening determinants in 20-65 year old women based on health belief model.
  Methods
  In a cross-sectional design، a total number of 300 women entered in the study using cluster random sampling. Data were collected by a questionnaire which was designed based on HBM. A test-retest approved reliability of the questionnaire and data were analyzed via SPSS software.
  Results
  Means and standard deviations of HBM constructs were as following: knowledge (7. 12±2. 75)، perceived susceptibility (3. 45±1. 09)، perceived severity (5. 92±1. 54)، perceived benefits (2. 33±1. 22)، perceived barriers (14. 14±3. 6) and cues to action (1. 04±1. 05). Only 37% had done pap smear test. Regression analysis revealed that knowledge and perceived barriers significantly predict the practicing of pap smear test. Moreover، the number of participants'' doing pap smear was predicted by perceived benefits.
  Conclusion
  As the number of participants''doing pap smear test was predicted only by the perceived benefits and the status of doing that was predicted only by knowledge and perceived barriers، and the other constructs of HBM were weak in predicting the behavior، investigating the application of other education models in future studies is recommended.
  Keywords: Health belief model, Pap smear, Cervix cancer
 • Mr Parsaee, M. Jamshidi, M. Moosazadeh, Mr Amiresmaili, A. Nezammahalleh Pages 107-118
  Background
  In 1994، the USA Center for Disease Control and Prevention developed the principles of General precaution to minimize the possibility of contamination of health care workers with pathogens transmitted by blood. Therefore This study was implemented to identify the quality and implementation of General precautions in emergency clinics at selected hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences to provide the appropriate guidelines and recommendations to promote the use of General precautions.
  Methods
  This study used a cross-sectional (descriptive - analytical) design. Totally 220 employees completed the checklists. After completion، data were entered into SPSS and were analyzed using descriptive statistics (frequency tables، mean، and standard deviation) and inferential tests (Chi-square test، logistic regression.
  Results
  Of the partieipants،45. 5% and 54. 5% of subjects were male and female respectively. General precautions overall compliance rate in male and female were 48. 1% and 58. 6% respectively. According to Chi square test results، the differences observed in the compliance with general precautions was significant regarding sex، working experience، job title، age group، participation in educational sessions and equipment /materials availability(P<0. 05).
  Conclusion
  The findings showed that the overall compliance rate adopted by the emergency clinie personnel with General precautions was at the intermediate level. Regarding that the risk of hepatitis B and HIV virus transmission in is very high among these employees، Implementing infection control standards، taking actions to improve staff compliance with personal protection issues، using engineering controls، cognitive approaches، strategies for behavior modification and combining theoretical education with experience are necessary to enhance skills necessary for applying the principles of general precautions.
  Keywords: General precaution, Emergency, Hospital, Mazandaran, Iran
 • M. Afkhami Aqda, Z. Yazdanian Pude, M. Kamali Zarch, K. Rastegar, M. Falahti, Z. Dehgan, E. Hakimian Pages 119-132
  Background
  Job satisfaction may be an effective factor influencing marital satisfaction. So، the family is especially important for all institutes، organizations and social foundations، and all couples seek for enjoying their wedlock. Finally، job satisfaction is an important part of life satisfaction. The aim of our study was to elucidate the association between job satisfaction and marital satisfaction in the employees of Welfare Organization of Yazd in 2011.
  Methods
  This was a descriptive، analytical cross-sectional survey. The study population consisted of all the employees of Yazd Welfare Organization during the year 2011 selected by census method. There were 112 subjects totally، 102 of them were married. Previously verified for validity and reliability، The Minnesota and Enrich questionnaires were used to assess job and marital satisfactions respectively. Data were analyzed through SPSS Win (ver. 13) by proper descriptive and inferential statistical methods using Spearman and Pearson correlation tests.
  Results
  Our findings showed that 63. 7% and 36. 3% of the subjects were female and male respectively. Most of them had an educational level of bachelor degree or higher. The status of job satisfaction and marital satisfaction was different between the genders. There was a relationship between age and job s atisfaction and satisfaction in marital status and job background but none of them were significant.
  Conclusion
  Our results showed that some personality traits are correlated with job satisfaction and marital satisfaction. So، these traits must be particularly considered during employment to improve job and marital satisfaction simultaneously.
  Keywords: Job satisfaction, Marital satisfaction, Welfare organization, Yazd
 • A. Jannati, E. Dadgar, M. Gholizadeh, L. Alizadeh, Mt Khodayari Pages 133-142
  Background

  With the dramatic increase in private institutions and hospitals، health services market has become somewhat a competitive market; in this position one of the most important duties of hospitals is to struggle to attract customer. So، the purpose of this research was to determine the most important factors that patients adopt to choose a public a or private hospital.

  Methods

  This research was a descriptive – analyical study. In this study، participants included patients who were in-patients in Shams and Emam Reza hospitals in Tabriz. By the sampling method، 376patients were chosen. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire which was made in 2 parts and its validity and reliability was confirmed. Finally Data were analyzed by Chi-Square، T-Test، fisher test.

  Results

  The results showed that among the factors influencing choice of hospital، emergency، doctor’s recommendation، family income، kind of inssurance، quality of hospital، and education presented to patient about illness، were the most important faehors.

  Conclusion

  According to the finding، al though factors such as family income، kind of inssurance، quality of hospital services and … were effecive on hospital choice، the role of patients was meager in choosing hospital.

  Keywords: Public hospital, Private hospital, Health services
 • S. Naseri, B. Heibati, A. Asadi, H. Gholestani, A. Dargahi Pages 143-154
  Background

  The contamination of nitrate (NO3−) in potable water has become a serious concern in many parts of the world. Increasing nitrate concentrations in drinking water causes two adverse health effects: induction of “blue-baby syndrome” (methemoglobinemia)، especially in infants، and the potential formation of carcinogenic nitrosamines. The objective of this study was to investigate the nitrate removal using modified pumice with iron and determining the adsorption isotherms and kinetic.

  Methods

  This fundamental and practical study was performed in batch conditions and room- temperature. Effects of the process parameters such as contact time، initial concentration and pH were investigated. In this study، Langmuir and Freudlich isotherms was survey to adsorption reactions and to calculate the equilibrium constant. Residual nitrate concentrations determined in 220 and 275 nm using a spectrophotometer (UV /VIS (Shimadzo-1700، Japan.

  Results

  Results of literature indicated that removal nitrate depend on Freundlich (R2>0. 998). In the study kf was 0. 14 and amount of adsorbed nitrate was qm (mg/g) =0. 65 for mass unit of modified Pumice. The pseudo second-order is found in the best fitness with the kinetic data.

  Conclusion

  The results indicate that modified pumice with iron can be employed as an effective adsorbed to removal of nitrate from water solutions.

  Keywords: Nitrate, Modified pumice with iron, Adsorption reactions, Kinetic equations
 • Sk Kazemeini, F. Owlia Pages 155-163
  Background
  Hepatitis B (HB) is one of the main health problems. Over 400 million people worldwide have been evaluated as infected patients or chronic carriers. Health care workers (HCWs) are of higher risk for infectious diseases including HBV infected patients. This study aims to evaluate the rate of HBS antibody among the HCWs of Shahid Sadoughi Burn hospital in Yazd.
  Methods
  This cross sectional descriptive study was conducted on 52 staff of the hospital approved vaccinated against HBV. HBS antibody was measured by ELISA in blood samples. Anti HBS titer of more than 10 lu/ml was considered positive. Collected data were analyzed by SPSS (16) software using descriptive data analysis and Fisher exact test.
  Results
  Among the 52 vaccinated staff of the hospital، 90. 4% subjects had positive titers but 9. 6% were negative. Females had higher titers (96%) than the males (85. 2%). There was not a statically significant correlation between age، sex، accurate vaccination intervals and titer of HBS antibody، (P >0. 05)، but a positive correlation was found between duration after the last dose of vaccine and titer of HBS antibody (P= 0. 046)
  Conclusion
  More than 90% of the HCWS had immunity against HBV. Considering the importance of health care workers in transmission of blood born infections، a booster dose of hepatitis B vaccine should be delivered to those not having acceptable HBS antibody titer against HBV.
  Keywords: Hepatitis B, HBS antibody, Health care workers
 • E. Moradi, H. Vatandoost, Kh Shemshad, M. Salari Gozam, G. Rafinejad Pages 164-177
  Background
  Human has encountered lots of pathogen and non-pathogenic agents all over the history and has used lots of methods for the control and treatment of such diseases. Apitherapy is one of such measures.
  Method
  This article is a review one. The related investigations were searched from websites and reliablepublished texts. Different databases were explored based on appropriate key words.
  Results
  Historically، using honey bee and its products for treating several diseases is reflected to human recognition from this useful insect. Several honey bee products including honey، sting، pollen، royal jelly، propels، and wax are products that have used for treating different diseases such as allergy، blood diseases، pulmonary and nervous disease، diabetics، audit، eye، immunosuppressive diseases، cancer، psychiatric، dermatosis، and virus and giardia borne diseases، shagas and malaria.
  Conclusion
  This review article will introduce some new products of honey bee in control and treatment of different disease both in Iran and all over the world.
  Keywords: Apitherapy, honey bee sting, royal jelly, honey, pollen
 • Sh Shirzadi, D. Shojaeizadeh, Mh Taghdisi, F. Hossein, P. Doshmangir Pages 178-188
  Background

  According to WHO these is priority for finding out the educational needs of women and yong women. Therefore it is essential to studyconcerning teen girls health and puberty health. the objective of this Study is to determine the effect of group discussion as a educational method on promoting the knowldeg of teen girls concerning puberty health who live in welfare boarding centers in Tehran.

  Methods

  This study is quasi-experimental study which conducted in welfare boarding centers of tehran among teen girls age 12-14 years old. Sixty and one eligible teen girls were selected for the study. To gather data a questionnaire was developed which included: Demographic information and awareness questions concerning puberty health which completed before and one month after training. Educational intervention was implemented for 3 month and the data was analysed using SPSS16 software and vilkaksun.

  Results

  After educational intervention it was found that the mean of knowledge score increased frome 12/85 ± 4/7 to 22/01 ± 2/17. Findings showed that there is statistical significant (P<0/001).

  Conclusion

  Group discussion as an educational intervention had a positive effect on improving the knowledge of teen girls concerning puberty health. It is concluded then that specific educational intervention can be applied related to puberty health of female adolescents.

  Keywords: Education, Group discussion, Female adolescents, Physical puberty health, Welfare Boardiing centers