فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 5 (پیاپی 51، مهر و آبان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهره کاظمی، علی اصغر احمد کیادلیری، حسن حق پرست صفحه 449
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی با هدف تعیین کارایی فنی و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی در بیمارستان های منتخب شرق کشور طی سال های 87-1385 با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها انجام شد.
  در این مطالعه، تعداد تخت فعال و تعداد پرسنل شاغل به عنوان متغیرهای نهاده و تخت روز اشغالی و پذیرش سرپایی به عنوان متغیرهای ستانده مورد استفاده قرار گرفتند. با به کارگیری فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در الگوی تحلیل فراگیر داده ها، مقادیر کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس برای بیمارستان های مورد مطالعه تعیین گردید. با برآورد انتقال مازادها و انتقال شعاعی نسبت به محاسبه مازاد یا استفاده بیش از حد مطلوب از نهاده ها اقدام گردید. به منظور برآورد مقادیر مورد اشاره از نرم افزار DEAP2 استفاده شد.
  میانگین کارایی فنی، کارایی مدیریتی و کارایی مقیاسی 11 بیمارستان مورد مطالعه طی سال های 87-85 به روش حداقل سازی نهاده به ترتیب معادل 0.880؛ 0.934 و 0.936 است. در مجموع، این بیمارستان ها طی این سال ها به طورمتوسط، از 17.66 تخت اضافی و 18.72 پرسنل اضافی استفاده کرده اند. به علاوه، میزان کارایی با نوع فعالیت و مالکیت بیمارستان ها ارتباط معنی دار داشت. نتیجه تحلیل ANOVA نشان داد که مقادیر کارایی طی دوره مطالعه تغییرات معنادار نداشته است.
  یافته های پژوهش، نشان دهنده آن است که بیمارستان های مورد مطالعه به صورت کارا فعالیت نکرده و ظرفیت ارتقای کارایی در بیمارستان های مورد بررسی بدون هیچگونه افزایشی در هزینه ها و به کارگیری همان میزان از نهاده ها وجود دارد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل فراگیر داده ها
 • رقیه صادقی، محمدعلی حیدرنیا، منصوره زاغری تفرشی، مریم رسولی، حمید سوری صفحه 459
  با توجه به افزایش استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد در ایران، تاکنون، مرور نظام مند مستندات و ترکیب آن ها و ارائه تصویری کامل از ابعاد این موضوع مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ لذا هدف از انجام این پژوهش، مطالعه فرا تحلیل اثربخشی طب سوزنی برای تسکین درد در ایران با محوریت بررسی اندازه اثر آن است. پژوهش حاضر فرا تحلیل 7 مطالعه استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد در جامعه ایرانی بود، که دارای ویژگی های ورود به پژوهش (تجربی، بررسی تاثیر طب سوزنی برای تسکین درد، چاپ شده در مجلات معتبر) بودند. برای یافتن بررسی های انجام شده در کشور، از مقاله های چاپ شده در مجلات معتبر داخلی، همایش ها و پایان نامه های موجود در بانک های اطلاعاتی؛ Magiran، SID Irandoc، Iranmedex، IRCT، استفاده شد. و سپس با استفاده از فرم استخراج اطلاعات شامل اطلاعات کلی مرتبط با مقاله (عنوان، نویسنده و زمان انجام مطالعه) مشخصات مطالعه (حجم نمونه گروه کنترل و شاهد، نوع درد، ابزار سنجش درد) و نتایج حاصله، اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزار آماری CMA تحلیل شد. مطالعات شامل 436 نمونه که 218 نمونه در گروه مورد و 218 نمونه در گروه شاهد بودند. بیش ترین مدت مداخله سه ماه با 9 جلسه درمان و کم ترین مدت 15 دقیقه بوده است. از 7 مطالعه فرا تحلیل شده، 5 مطالعه نشان داد که طب سوزنی دارای اثر معنی دار آماری در تسکین درد است. نتیجه تلفیق اندازه اثرها نشان داد که میزان تاثیر طب سوزنی در تسکین درد 1/310- است که در فاصله اطمینان 0/535- و 2/085- تغییر می کند (P<0/001). نتایج به دست آمده، نشان داد طب سوزنی واقعی برای تسکین درد موثر است، و با توجه به جدول اندازه اثر کوهن، اثربخشی طب سوزنی در دسته بزرگ قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ایران، تسکین درد، طب سوزنی، فرا تحلیل
 • راضیه لطفی، فهیمه رمضانی تهرانی، فریده یغمایی صفحه 467
  افزایش انتقال جنسی اچ آی وی، یکی از نگرانی های جدی بخش سلامت است و به رغم تلاش های انجام شده در زمینه ی پیشگیری از این بیماری، راه اصلی ابتلای زنان کشور به این بیماری محسوب می شود. برخی از مطالعات، بیانگر نقش حمایت اجتماعی در رفتارهای جنسی مرتبط با اچ آی وی/ ایدز هستند. لذا در این مطالعه ی اکتشافی سعی شده است، نقش حمایت اجتماعی در رفتار محافظت کننده ی جنسی از دیدگاه زنان در معرض خطر اچ آی وی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این رویکرد، با 25 زن در معرض خطر 21 تا 49 ساله بر اساس راهنمای مصاحبه نیمه ساختار یافته، مصاحبه ی عمیق فردی انجام شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند و در مراکز مشاوره ی بیماری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نیز مراکز گذری وابسته به یک انجمن غیردولتی انتخاب شدند. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت دستی به طور همزمان و با استفاده از روش نظریه ی پایه برای تحلیل و کدگذاری انجام شد. یافته ها نشان داد، حمایت اجتماعی یکی از مفاهیم مهم از نظر زنان در معرض خطر، برای کسب توانایی محافظت در برابر اچ آی وی محسوب شده است. «عشق در روابط زناشویی» و «درک نیازها و شرایط خاص توسط خانواده»، در طبقه ی حمایت عاطفی، «لزوم اطلاع رسانی و آموزش پیشگیری از اچ ای وی از سنین نوجوانی» و «کسب اطلاعات از مراکز مشاوره»، در طبقه ی حمایت اطلاعاتی، «دسترسی آسان و رایگان به آزمایش تشخیص اچ آی وی»، «کمک مالی برای رفع نیاز»، «ایجاد اشتغال»، «توزیع رایگان کاندوم»، «نیاز به وسیله ی پیشگیری زنانه» و «حمایت های قانونی و نظارت» در طبقه ی حمایت ابزاری قرار گرفتند.
  در طراحی برنامه ها و مداخلات پیشگیری از اچ آی وی در زنان، باید حمایت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اچ آی وی، ایدز، زنان، حمایت اجتماعی، مطالعه ی کیفی، رفتار محافظت کننده ی جنسی
 • مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، علی منتظری صفحه 479
  سوء رفتار با سالمندان یکی از اشکال خشونت در خانواده است که به صورت عمدی یا غیرعمدی به وسیله اعضای خانواده یا مراقب، به سالمند تحمیل شده وسبب ایجاد آسیب و اذیت به شخص سالمند می گردد و تاثیر به سزایی در کاهش سلامتی و امنیت سالمندان دارد. مطالعه حاضر، با هدف تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان با تجربه سوءرفتار در مقایسه با گروه سالمندانی که سوءرفتار توسط اعضای خانواده را تجربه نکرده اند، انجام گرفت. دراین مطالعه مقطعی، 360 سالمند ساکن شهرتهران (180 نفر با تجربه سوءرفتار و180 نفر بدون تجربه سوءرفتار)، در محدوده سنی 65 سال و بالاتر عضو کانون های جهاندیدگان شهر تهران شرکت نمودند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه چهره به چهره با سالمندان در کانون های جهاندیدگان یا منازل سالمندان انجام شد. سالمندانی که بر اساس نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت شناختی فاقد اختلال شناختی تشخیص داده شدند پس از کسب رضایت آگاهانه وارد پژوهش شدند. سپس، پرسشنامه بررسی سوءرفتار خانواده نسبت به سالمندان، نسخه فارسی پرسشنامه SF-36جهت سنجش کیفیت زندگی از منظر سلامت و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و فردی برای آنان تکمیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که گروه سالمندان بدون تجربه سوءرفتار، نسبت به سالمندان با تجربه درکلیه ابعاد هشت گانه به طور معنی دار از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بودند و درگروه سالمندان آزار دیده، سالمندان با تجربه هر یک از اشکال در مقایسه با سالمندان بدون تجربه همان شکل از سوءرفتار، به طور معنی دار در تمامی ابعاد نمره کمتری کسب نمودند (0/001>P). در بررسی رابطه متغیر جنسیت با کیفیت زندگی وابسته به سلامت تفاوت آماری معنی دار مشاهده شد (0/001>P). نتایج این مطالعه، بیانگر اهمیت و ضرورت ارائه خدمات بهداشتی، مراقبتی و حمایتی در جهت شناسایی قربانیان سوءرفتار نسبت به سالمندان، و پیشگیری و ارائه خدمات جهت حل این معضل با یک رویکرد میان رشته ای و تیمی است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سوءرفتار نسبت به سالمندان، اعضای خانواده، تهران
 • رضوان غفارزادگان، دریادخت مسرور رودسری، سرور پرویزی، محمد ابراهیم خمسه، حمید حقانی صفحه 490
  بیماری دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک با عوارض ناتوان کننده، با سیر مزمن و نامحسوس است. مزمن بودن دیابت و عوارض بالقوه آن اغلب باعث هزینه های مالی زیاد و کاهش کیفیت زندگی می شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن و توصیف متغیرهای فردی و اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شده است. این مطالعه از نوع مقطعی بود، که در آن 224 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت کردند. داده ها از طریق پرسشنامه مشخصات فردی و اجتماعی و پرسشنامه کیفیت زندگی که دارای 5 بعد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و بیماری و درمان بود، جمع آوری شده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مناسب، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که در بعد جسمی کیفیت زندگی 53/3 درصد افراد نمره بیشتر از میانگین را کسب کردند همچنین دربعد روانی 63/4 درصد افراد، در بعد اجتماعی 65/4 درصد، در بعد اقتصادی 51/8 درصد و در بعد بیماری و درمان نیز 51/4 درصد افراد نمره بیشتر از میانگین را کسب کردند و کیفیت زندگی کلی با متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و عوارض دیابت ارتباط معنی دار آماری داشت. ارزیابی کیفیت زندگی بیماران دیابتی با توجه به عوامل فردی و اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی، اطلاعاتی را فراهم می کند که می توان از آن در جهت برنامه ریزی مداخلاتی برای مدیریت بهتر دیابت و دستیابی به افزایش کیفیت زندگی این بیماران، استفاده کرد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، کیفیت زندگی، متغیرهای فردی اجتماعی
 • میترا پیامی بوساری، منصور غفوری فرد، علیرضا حیدری صومعه صفحه 497
  جنگ از وقایعی است که سبب پیدایش لطمات فیزیکی و روانی متعددی می شود. یکی از این عوارض، فقدان بینایی است که ممکن است در یک یا هر دو چشم به وجود آید. از آنجا که نابینایی ممکن است قدرت سازگاری جانبازان را تحت تاثیر تاثیر قرار دهد و با توجه به اینکه اثرات آسیب های روان شناختی نابینایی در جانبازان کمتر بررسی شده است، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سازگاری عاطفی و اجتماعی جانبازان محروم از یک چشم در شهر زنجان در سال 1390 انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی از نوع تحلیلی است که در آن تعداد 45 نفر از جانبازان محروم از یک چشم شهر زنجان بر اساس سرشماری انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سازگاری بل جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری ANOVA با استفاده از نرم افزارSPSS استفاده شد. در این مطالعه، 45 نفر شرکت داشتند و میانگین سنی آنها 7±48 سال بود. یافته های مطالعه نشان داد که در بعد سازگاری عاطفی، اکثر نمونه ها (53/4 درصد) دارای وضعیت سازگاری ضعیف بودند. در بعد سازگاری اجتماعی نیز، 44/4 درصد ازنمونه ها سازگاری ضعیف داشتند و سازگاری حدود 44/4 درصد نیز در حد متوسط بود. بین میانگین بعد سازگاری اجتماعی و رده های سنی تفاوت معنی دار دیده شد (0/017=P). اما بین میانگین بعد سازگاری عاطفی و رده های سنی تفاوت معنی دار دیده نشد (0/451=P). همچنین تفاوت معنی دار در میانگین سازگاری عاطفی بر حسب درصد جانبازی دیده شد (0/022=P). اما بین متغیر های تاهل، تحصیلات، ورزش، علت آسیب با میانگین بعد سازگاری عاطفی و اجتماعی تفاوت معنی دار دیده نشد (0/05=P). با وجود اینکه در این مطالعه اکثر جانبازان وضعیت سازگاری مناسبی در بعد عاطفی و اجتماعی نداشتند لذا از مسئولین مربوطه در سطح کلان کشور انتظار می رود که به وضعیت روانی این گروه از هموطنان عزیز توجه بیش از پیش مبذول دارند و با برگزاری جلسات آموزش در مورد مهارت های زندگی و نیز فراهم کردن زمینه حضور فعال این افراد در سطح اجتماع باعث ارتقای سلامت جسمی و روانی آنها شوند.
  کلیدواژگان: جانبازان، نابینا، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی
 • مرضیه کبودی، علی رمضانخانی، هومان منوچهری، ابراهیم حاجی زاده، مرجان حقی صفحه 505
  طی سه دهه گذشته، میزان باروری در ایران به طرز حیرت انگیزی کاهش یافته است. به رغم پژوهش های فراوان در حوزه جمعیت شناسی و باروری، از آن جا که گرایش اصلی پژوهش های انجام شده بر مبنای تحقیقات کمی بوده، نظریه پردازی در زمینه باروری به خصوص در سطح خرد با انتقاداتی مواجه شده است. با توجه به اینکه داده های حاصل از مطالعات کیفی می توانند درک کامل تری از فرآیند تصمیم گیری ارایه نمایند، لذا مطالعه حاضر به شیوه کیفی و با هدف تبیین الگوی تصمیم گیری فرزندآوری طراحی شد. این پژوهش به شیوه نظریه مبنایی انجام شد. مطالعه با نمونه گیری هدفمند شروع و با نمونه گیری نظری ادامه یافت. طی مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با سی و چهار زن و مرد متاهل، به اشباع در کسب داده ها رسیدیم. تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیه شده توسط اشتراوس و کوربین انجام شده، برای افزایش قابلیت اطمینان، از ملاک های ارایه شده توسط لینکلن و گوبا استفاده شد. مقوله «نیاز درک شده به فرزندآوری» به عنوان درونمایه اصلی ظهور یافت. نیاز به فرزندآوری لزوما به معنای تمایل قلبی افراد برای داشتن فرزند نیست، بلکه فرد تصور می نماید داشتن فرزند (دیگر) می تواند بخشی از نیازهای درک شده او را کاهش دهد. دو مقوله «نگرش فرد به پیامدهای فرزندآوری» و «هنجارهای درک شده» نیز شرایط علی «نیاز درک شده به فرزندآوری» هستند. پس از درک نیاز، در صورتی فرد قصد فرزندآوری می نماید که «کنترل بر شرایط پس از فرزندآوری» را مناسب ارزیابی نماید. تصمیم فرزندآوردن/نیاوردن به صورت تصادفی شکل نمی گیرد بلکه مبنای این تصمیم گیری، رفع یا کاهش یک سری نیازهای درک شده است. نظریه منتج از این پژوهش، با مراحل چهارگانه «کنش اجتماعی» پارسونز هماهنگ است. علاوه براین، با وجود شباهت به نظریه «عمل منطقی» و نظریه «رفتار برنامه ریزی شده»، تفاوت های اساسی نیز با آن ها دارد.
  کلیدواژگان: نظریه مبنایی، تصمیم گیری، فرزندآوری، کیفی
 • قدرت الله شاکری نژاد، علیرضا حیدرنیا، محمد اسماعیل مطلق، خدابخش کرمی، شمس الدین نیکنامی، محمود طاووسی، فرخنده امین شکروی صفحه 517
  عوامل رفتاری و روان شناختی متعددی در قصد ادامه مصرف قرص های جلوگیری از بارداری موثرند که درک و شناخت این عوامل، راهبرد عملی مناسبی برای افزایش قصد تداوم مصرف قرص بوده و موجب ارتقای سلامت زنان می گردد.
  این پژوهش، به صورت توصیف تحلیلی با هدف بررسی مقایسه تاثیر دو سازه خودکارآمدی (Self Efficacy-SE) و کنترل رفتاری درک شده (Perceived Behavioral Control-PBC) بر روایی ابزار و قدرت پیش بینی کنندگی نظریه عمل منطقی در زمینه افزایش قصد تداوم مصرف قرص جلوگیری از بارداری (OCP) در 180 زن 49-15 سال مصرف کننده جدید قرص منوفازیک LD تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز انجام شده و برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری خوشه ایدر سال 1391 استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه به روش مصاحبه چهره به چهره جمع آوری گردید.
  نتایج حاصله از بررسی روایی دو نسخه از نظریه عمل منطقی نسخه همراه با PBC (نظریه رفتار برنامه ریزی شده) و نسخه همراه با SE در تحلیل عاملی نشان داد که الگوی حاصل از هر دو نسخه، دارای برازش مطلوب هستند، اما شاخص های برازش نسخه همراه با SE، از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین وفق نتایج آزمون رگرسیون خطی الگوی نسخه یاد شده درصد بیشتری (35 درصد) قصد تداوم مصرف قرص را نسبت به الگوی نظریه رفتار برنامه ریزی شده (24 درصد) پیش بینی نمود.
  به نظر می رسد در اجرای برنامه آموزشی به منظور افزایش تداوم مصرف قرص، استفاده از سازه خودکارآمدی به جای سازه کنترل رفتاری درک شده در نظریه رفتار برنامه ریزی شده موثرتر است.
  کلیدواژگان: قرص جلوگیری از بارداری، نظریه عمل منطقی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، خودکارآمدی، کنترل رفتاری درک شده
 • نوشین پیمان، مهدی مقدس صفحه 527
  سالانه 3/5 میلیون نفر به خاطر حوادث ناشی از کار تلف می شوند که خسارتهای مالی آن 500 میلیارد دلار برآورد شده است و بسیاری از این حوادث را می توان با ارتقای رفتارهای ایمن کاهش داد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی سازه های الگوی باور بهداشتی در پیش بینی رفتارهای پیشگیری کننده از حوادث ناشی از کار در کارگران ساختمانی مشهد انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده است که بر اساس الگوی باور بهداشتی طراحی شده و طی آن ارتباط بین متغیرهای الگو و حوادث ناشی از کار به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار در 176 کارگر ساختمانی که از بین کارگران ساختمانی مناطق 13 گانه شهر مشهد به صورت تصادفی مرحله ای انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه حاوی سوالات مربوط به اطلاعات دموگرافیک و سازه های الگو بود. نتایج نشان داد که بین رفتارهای پیشگیری از حوادث ناشی از کار و منافع درک شده (0/319 =r)، موانع درک شده (0/263- = r)، تهدید درک شده (0/603 = r) و علائم برای عمل (0/265 = r) و خودکارآمدی درک شده (0/424 = r) ارتباط معنی داری از نظر آماری وجود دارد. شاخص های تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 41/7 درصد از پراکندگی مشاهده شده در استفاده از وسایل ایمنی توسط سه متغیر مستقل خود کارآمدی، تهدید درک شده، منافع درک شده توجیه می شود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد تهدید درک شده و خود کارآمدی بیشترین نقش را در پیش بینی دارا هستند. بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه به رابطه معنی دار بین تهدید درک شده با عملکرد، برنامه آموزشی بر اساس الگوی باور بهداشتی برای بالا بردن حساسیت و شدت درک شده در کارگران با تاکید بر افزایش خودکارآمدی پیشنهاد می گردد، که می تواند با درک بیشتر از منافع در رفع موانع مفید بوده و بدینوسیله رفتارهای پیشگیری کننده ازحوادث ناشی از کار را در کارگران ارتقا بخشد.
  کلیدواژگان: حوادث ناشی از کار، الگوی باور بهداشتی، کارگران، رفتار
 • علی اصغر ارسطو، علی منتظری، محبوبه عبدالعلی زاده، رویا قاسم زاده، کامبیز احمدی، احمد عزیزی صفحه 535
  این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی شاخص توانمندی کاری Work Ability Index (WAI) انجام شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از پرستاران و بهیاران بالای 40 سال بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اهواز (236 نفر) در سال 1389، جمع آوری شد. ابتدا پرسشنامه به روش forward- backward به فارسی ترجمه شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تکرارپذیری آزمون بازآزمون بررسی شد. روایی پرسشنامه، اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، قدرت تمایز ابزار و روایی همگرا با استفاده از گونه ایرانی SF-36 همچنین همبستگی سوالات با کل آزمون تعیین گردید. همخوانی درونی این ابزار، خوب و ضریب آلفای کرونباخ 0/77 بدست آمد. ضریب همبستگی درون گروهی در ارزیابی تکرارپذیری 83/0 بدست آمد. تحلیل عاملی، سه عامل درک فرد از توانمندی کاری (24/5 درصد از واریانس)، قابلیت های فکری و ذهنی افراد (22/23 درصد از واریانس)، بیماری و محدودیت های مربوط به سلامتی افراد (18/55 درصد از واریانس) را در ساختار توانمندی کاری تعیین کرد. آزمون های آماری نشان داد که این پرسشنامه توانایی جداسازی دو گروه از کارکنان که میزان متفاوتی از مرخصی استعلاجی داشتند، را دارد. براساس نتایج تحلیل روایی همگرا نشان داد، توانمندی کاری با تمام ابعاد SF-36 ارتباط معنی دار دارد. همبستگی گویه نمره کل برای هر سوال محاسبه گردید که به غیر از یک گویه، سایر موارد همبستگی مناسبی را نشان داد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که نسخه فارسی شاخص توانمندی کاری روایی و پایایی لازم را جهت سنجش توانمندی کاری و قابل استفاده در مراکز توانبخشی حرفه ای و یا جهت اهداف تحقیقی دارد.
  کلیدواژگان: شاخص توانمندی کاری، خصوصیات روان سنجی، روایی، پایایی، توانمندی کاری، ایران
|
 • Zohreh Kazemi, Aliasghar Ahmad Kiadaliri, Hassan Haghparast Page 449
  Objective (s): To determine technical efficiency and its relationship with environmental factors using data envelopment analysis (DEA) in selected hospitals through 2006-2008.
  Methods
  The number of active beds and human resources were used as input variables and bed occupancy and outpatient visits were used as outputs. Applying variable return to scale (VRS), the value of technical, managerial and scale efficiency were calculated. The over-utilization of inputs was measured using the estimation of slacks and radial movements. The DEAP-2 was used to measure the efficiency.
  Results
  Over the study period, the mean technical, managerial and scale efficiencies were 0.88, 0.934 and 0.936, respectively. There were 17.66% and 18.72% over-utilization of active beds and human resources during the study period. There was significant association between technical efficiency and type of activity and ownership of hospitals. The results of ANOVA showed that the technical efficiency did not change significantly through 2006-2008.
  Conclusion
  The results showed that there were inefficiencies in hospitals’ performance and it is possible to produce the same outputs with decreasead inputs. Moreover, it seems that environmental factors affect the hospital performance.
  Keywords: Hospital, Performance evaluation, Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA)
 • Roghyeh Sadeghi, Mohammad Ali Heidarnia, Mansoure Zaghari Tafreshi, Maryam Rasouli, Hamid Soori Page 459
  Objective (s): With regard to the increase use of acupuncture for pain relief in Iran, until now, there is no structured review of the existing scientific documents. The aim of this study was to provide a meta analysis of evidence on effectiveness of acupuncture in pain relief in Iran.
  Methods
  Using several databases seven studies were identified and included in this meta analysis. We included studies if the study was experimental, and the primary outcome was pain relief. Then the data were analyzed performing convential analysis using CMA statistical software.
  Results
  In all data for 436 individuals were available for analysis (218 cases and 218 controls). The longest intervention time was 3 months with 9 sessions and the least was 15 minutes. Among 7 studies, 5 studies showed that acupuncture had a significant effect on pain relief. The result of integration of data indicated the effect size value -1.310 (95% CI = -0.535 to -2.085 (P < 0.001).
  Conclusion
  The findings from this analysis indicated that acupuncture was effective in pain relief.
  Keywords: Iran, Pain relief, Acupuncture, Meta analysis
 • Razieh Lotfi, Fahimeh Ramezani Tehrani, Farideh Yaghmaei Page 467
  Objective (s): HIV/AIDS transmission via sexual intercourse among women is increasing and becoming as a serious concern. Studies suggest that social support might play a role in preventing HIV related sexual behaviors. We aimed to explore the perceptions and experiences of women at risk for HIV about social support.
  Methods
  A grounded theory methods was used for analyzing the participant's experiences and their perceptions. Twenty eight semi structured in-depth interviews were conducted with 25 women at risk of HIV/AIDS, aged 21-49 years, by purposeful sampling at voluntary counseling and testing centers or a NGO Drop in Centers (DIC) in Tehran, Iran. Qualitative analysis of the data was conducted manually and was guided by constant comparative analysis.
  Results
  Results showed that social support was the essential concept for the women in term of their ability to protect themselves against HIV/AIDS. Love and family support, employment, finantial support and informational needs appeard as some components of social support.
  Conclusion
  This qualitative study demonstrated the importance of considering social support from different sources for women at risk of HIV.
  Keywords: HIV, AIDS, Women, Qualitative study, Social support, Sexual protective behavior
 • Majideh Heravi, Karimooi, Nahid Rejeh, Ali Montazeri Page 479
  Objective (s): This study aimed to investigate the quality of life in older people suffering from abuse by family members in comparison with older patients without such experiences.
  Methods
  Using a quantitative design and a cross-sectional approach, 360 older people (180 abused and 180 non- abused older people) aged over 65 years was entered into the study. Data were collected using the Iranian version of Abbreviated Mental Test Score, the Domestic Elder Abuse Questionnaire and the Iranian version of 36-item Short form Health Survey (SF-36) via face-to-face interviews.
  Results
  It was found that the older people who did not experience abuse from family members reported higher quality of life in comparison with the abused older people(P<0.00001). Significant differences were observed between male and female with regard to health-related quality of life (P<0.00001).
  Conclusion
  The findings suggest that detecting the symptoms of abuse in older people is important. Indeed providing preventive and supportive care for this population seems necessary.
  Keywords: quality of life, elder abuse, family members, Tehran
 • Rezvan Ghafarzadegan, Daryadokht Masror, Soror Parvizy, Mohammad Ebrahim Khamse, Hamid Haghani Page 490
  Objective (s): Diabetes is one of the most common metabolic syndromes with debilitating complication, and chronic course. Chronic complications of diabetes and its potential costs are often causing of financial loss and decrease of quality of life. This study aimed to assess quality of life and its dimensions in patients with type II diabetes.
  Methods
  This was a cross-sectional study of 224 patients with Type II diabetes referred to the Endocrinology and Metabolism Institute of Iran University of Medical Sciences. Data were collected on demographic and quality of life including information on 5 dimensions (physical, psychological, social, economic and disease and treatment).
  Results
  The results showed that the physical quality of life in 53.3 percent of sample was more than average score. Also 63.4% of the patients scored higher than mean score on psychological dimension. This figure for social, economic and disease and treatment related dimensions were 65.4%, 51.8% and 51.4% respectively. Quality of life significantly was associated with age, gender, educational level, economic status and complications.
  Conclusion
  The findings confirmed that quality of life in diabetic patients was associated with demographic factors. Indeed in order to better manage patients subgroup of patients should be considered.
  Keywords: TypeIIdiabetes, quality of life, sociodemografic factor
 • Mitra Payami Bousari, Mansour Ghafouri Fard, Alireza Heyadari Some Page 497
  Objective (s): War is an event that causes physical and psychological disorders. One of these complications is blindness that may occur in one or two eyes. The blindness may affect the adjustment state of warfare veterans. This study aimed to investigate the emotional and social adjustment among warfare veterans with blindness.
  Methods
  This study was a cross-sectional study of 45 warfare veterans in Zanjan, Iran. Participants were suffering from one eye blindness. Data was collected by the Bell Adjustment inventory. We used SPSS software to analyze the data performing one-way analysis of variance.
  Results
  The mean age of veterans was 48±7 years. The results showed that 53.4% of the sample had poor emotional adjustment. With regard to social adjustment 44.4% of the sample had fair and 44.4% had moderate adjustment. There was a meaningful difference between social adjustment and age (p=0.017). Also there was a meaningful difference in mean emotional adjustment scores among veterans (p=0.022). However, there were no differences in mean emotional and social adjustment scores with marital status, education, exercise and reason of injury.
  Conclusion
  The findings indicated that many veterans with eye blindness suffer from poor emotional and social adjustment. Indeed further attention to this population and their needs are recommended.
  Keywords: veterans, blindness, emotional adjustment, social adjustment
 • Marzieh Kaboudi, Ali Ramezankhani, Houman Manouchehri, Ebrahim Hajizadeh, Marjan Haghi Page 505
  Objective (s): The Islamic Republic of Iran has experienced a dramatic decrease in fertility rates in the past three decades. Despite extensive research in the field of demography and fertility, many previous studies have been conducted based on quantitative methods and frequently criticized especially in the micro level. Since the qualitative research will provide a much deeper understanding of the decision-making processes, this study was conducted to understand and properly describe the decision-making process of childbearing in Kermanshah city.
  Methods
  Adopting the grounded theory approach, this study was started with a purposive sampling and continued with theoretical sampling with maximum variation in terms of age, gender and number of children. In-depth interviews were carried out with 20 married women and 14 married men. The constant comparative method was used to analyze the data.
  Results
  Individuals perceived certain needs in their lives. If a person believed that childbearing would reduce or fulfill these needs, then the childbearing demand will develop. Attitude to childbearing consequences and perceived norms were reasons for perceived childbearing needs. When the childbearing need was formed, a person plans to have or not have a child based on perception of capability in controlling current life conditions and in raising the child. If the person perceived that he/she could control the above conditions, “childbearing intention” was developed and if he/she considered the degree of control to be inappropriate, he/she would employ the strategy of childbearing avoidance and display the appropriate behavior according to this decision-making process.
  Conclusion
  We found that child bearing is not an accidental phenomenon; rather, it is a rational choice. The childbearing decision-making is a process on the basis of satisfying some needs.
  Keywords: Childbearing, Decision making, Grounded theory, Qualitative inquiry
 • Ghodratollah Shakerinejad, Alireza Hidarnia, Mohammad Esmaeil Motlagh, Khodabakhsh Karami Page 517
  Objective (s): Several psychological and behavioral factors might affect intention to continue using oral contraceptives pill (OCP). Understanding and knowledge of these factors are practical strategy to increase intention of continuing use of OCP and improve women’s health. The aim of this study was to investigate the effect of self- efficacy (SE) and perceived behavioral control (PBC) in predicting intention to continue OCP use.
  Methods
  This was a cross-sectional study of 180 women aged 15-49 years old new users of low dose (LD) pills attending family planning centers in Ahwaz, Iran.. Data were collected via face-to-face interviews using a structured questionnaire and analyzed by SPSS 16 and LISREL 8.80. Perfroming a confirmatory analysis we compared the optimized model with the original model.
  Results
  Both models showed a good fit for the data, but the optimized model [SE (X2/df)= 1.47 P= 0.0001 RMSEA=0.059 AIC=324] had a better fit than the original model [PBC (X2/df)= 1.62 P= 0.0001 RMSEA=0.068 AIC=361]. Also the optimized model can predict 35% of intention while the original model predicted 24% of intention.
  Conclusion
  The findings suggerst that in educational programs based on theory of planned behavior (TPB) to increase the intention of continuation of using OCP, self-efficacy is superior to perceived behavioral control.
  Keywords: Oral Contraceptive Pill (OCP), Intention of continuation, Theory of Planned Behavior, Self, Efficacy
 • Nooshin Peyman, Mahdi Moghadas Page 527
  Objective (s): This study aimed to determine the value of Health Belief Model in predicting preventive behaviors of occupational accidents among building workers.
  Methods
  The present study was a descriptive study of a random sample of 176 building workers in Mashhad, Iran. The study investigated the relationship between health belief model variables and occupational accidents in order to prevent injuries among building workers. The data were collected using two questionnaires including questions on demographic and the model structures.
  Results
  The results showed significant correlation between preventive behaviors of occupational accidents and perceived benefits (p<0.05 & r= 0.319), perceived barriers (p<0.05 & r= - 0.26), perceived threat (p<0.05 & r= 0.60), cues to action (p<0.05 & r= 0.26), and self-efficacy (p<0.05 & r= 0.42). The regression analysis revealed that the model worked extremely well. Indeed, the independent variables accounted for 41.7% of the variance in behavior. The perceived threat and self-efficacy had the most influential role in the prediction.
  Conclusion
  According to the results and due to the significant relationship between perceived threat and function, educational programs is recommended based on the health belief model to enhance the sensitivity and perceived intensity of the workers with emphasis on increasing self-efficacy.
  Keywords: Occupational accidents, health belief model, workers, behavior
 • Ali Asghar Arastoo, Ali Montazeri, Mahboubeh Abdolalizadeh, Roya Ghasemzadeh, Kambiz Ahmadi, Ahmad Azizi Page 535
  Objective (s): To evaluate the psychometric properties of the Persian version of Work Ability Index questionnaire (WAI).
  Methods
  In this methodological study, a sample of nurses and healthcare staff aged 40 years and above working in educational hospitals in Ahvaz (236 workers) in 2010, completed the questionnaire. Forward-backward method was applied to translate the questionnaire from English into Persian. The psychometric properties of Persian version of the WAI were assessed using the fallowing tests: Internal consistency and test-retest analysis (to test reliability), exploratory factor analysis, discriminant validity and convergent validity by determining the correlation between the Persian version of Short Form Health Survey (SF-36) and WAI score.
  Results
  The Cronbach’s alpha coefficient was estimated to be 0.79 and the ICC was 0.83. Factor analysis indicated three factors: self-perceived work ability (24.5% of the variance), mental resources (22.23% of the variance), and presence of disease and health related limitation (18.55% of the variance). Statistical tests showed that the questionnaire was capable of discriminating two groups of employees who had different levels of sick leave. Convergent validity analysis showed that the instrument significantly correlated with all dimensions of Persian version of SF-36. Item-scale correlation corrected for overlap showed the items had a good correlation except for item.
  Conclusion
  The finding showed that the Persian version of Work Ability Index is a reliable and valid measure of work ability and can be used both in research and practice.
  Keywords: Work Ability Index questionnaire, psychometric properties, reliability, validation study, work ability, Iran