فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ایرج محمد فام، فرشید قربانی شهنا، علیرضا سلطانیان، مژگان اردستانی صفحات 1-10
  مقدمه
  یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت کارکنان، بهره‎وری و عملکرد سازمانی حوادث شغلی و رفتارهای ناایمن یکی از علل اصلی بروز حوادث ‎است. دستیابی به راه‎کار‎های کنترلی این رفتارها با استفاده از فنون مشارکتی هدف اصلی مطالعه حاضر می‎باشد.
  روش کار
  پدر این مطالعه رفتارهای نایمن کارکنان با استفاده از روش نمونه برداری از رفتار‎های ایمنی مورد بررسی قرار گرفت و پر ریسک‎ترین رفتارهای ناایمن با استفاده از روش مقایسه زوجی تعیین شد. سپس با استفاده از رویکرد مشارکتی دات موکراسی طی 6 مرحله ایده های کنترلی در زمینه رفتارهای فوق با مشارکت گروه اپراتور‎ها، سرپرستان، مهندسین، تیم HSE، مدیران و روسا استخراج گردید.
  یافته ها
  8/48 درصد از رفتار‎های بررسی شده ناایمن و فراوان‎ترین رفتار ناایمن عدم استفاده یا استفاده ناصحیح از وسایل حفاظت فردی با نسبت 4/63 درصد بود. پوسچرهای نامناسب و تجمع و تردد زیر بارهای معلق نیز در رده های بعدی رفتارهای ناایمن قرار گرفتند. با کاربرد رویکرد مشارکتی دات موکراسی، ایده های کنترلی کاربردی در زمینه وسایل حفاظت فردی، آموزش، تشویق و تنبیه، تجمع و تردد زیر بار‎های معلق و ایده های متفرقه دیگری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  تکنیک مشارکتی دات موکراسی روشی موثر جهت دستیابی به راه‎کارهای کاربردی متنوع در زمینه کنترل رفتار‎های ناایمن کارکنان می‎باشد.
  کلیدواژگان: رفتار ناایمن، حوادث، مشارکت، دات موکراسی
 • پروین نصیری ، بهزاد فولادی، محمدرضا منظم، غلامرضا حسن زاده، سعید فراهانی، مصطفی حسینی، لیلا ابراهیمی قوام آبادی صفحات 11-20
  مقدمه
  مواجهه با صدا به عنوان یک عامل مخاطره آمیز شناخته شده است و یکی از اثرات اولیه آن ایجاد استرس ناشی از صدا می باشد. کورتیزول- به عنوان هورمون بیان کننده استرس - در مطالعات ردیابی استرس ناشی از صدا استفاده می گردد. در این مطالعه دو هدف بررسی گردید: 1-اندازه گیری و مقایسه غلظت های کورتیزول بزاقی صبح و عصر روزکاری و استراحت در دو گروه (کارگران که در معرض مواجهه با صدای صنعتی می باشند و گروه شاهد که در مواجهه با صدای صنعتی نمی باشند). 2- تعیین ارتباط بین مواجهه با صدای صنعتی و غلظت های کورتیزول بزاقی گروه ها.
  روش کار
  200 نفر مرد در این مطالعه شرکت نمودند. نمونه های بزاقی به ترتیب در ساعت 7 و 16 جمع آوری شدند. هم چنین تراز صدا توسط دستگاه صدا سنج و دوزیمتر تعیین گردید. آزمون های t جفتی - مستقل و رگرسیون جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  بین غلظت کورتیزول بزاقی صبح روز استراحت و کار در هر دو گروه اختلافی دیده نشد(P<0.012). با مقایسه غلظت کورتیزول بزاقی عصر در روز کار با روز استراحت در گروه کارگران اختلاف معنادار دیده شد(P<0.05)، در حالی که این امر در خصوص گروه شاهد مشاهده نگردید. غلظت کورتیزول بزاقی عصر روزکاری در کارگران در معرض صدای صنعتی در مقایسه با غلظت کورتیزول بزاقی عصر روزکاری در گروه شاهد به طور معناداری بالاتر بود(P<0.001).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص گردیدکه مواجهه با صدای صنعتی در تراز های بالاتر از dBA 80 بر میزان ترشح کورتیزول بزاقی تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: استرس ناشی از صدا، کورتیزول بزاقی، مواجهه با صدای صنعتی
 • ابوالفضل رحیمی، محمد جواد جعفری، محمدحسن بهزادی، محمدحسن رجبی صفحات 21-30
  مقدمه
  نظریه های موجود بیانگر این است که میزان مواجهه شغلی با فرمالدیید سبب کاهش مقادیر پلاکت های خون افراد مواجهه یافته می گردد. در این مطالعه ضمن تعیین میزان مواجهه شغلی شاغلین یک کارخانه صنعت چوب با فرمالدیید، تاثیر میزان مواجهه شغلی با این ماده بر مقادیر پلاکت های خون آنان مورد مطالعه قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه موردی میزان مواجهه شغلی تمام شاغلین شرکت صنعت چوب شمال با فرمالدیید مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان مواجهه شغلی با فرمالدیید براساس روش 2541 توصیه شده توسط انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت آمریکا(NIOSH) تعیین گردید. تعداد پلاکت های خون نیز با استفاده از روش معمولی شمارش سلول های خونی و اندکس های مربوطه اندازه گیری شد. ضمنا به منظور جمع آوری اطلاعات دموگرافیکی شامل سن، سابقه کار، میزان تحصیلات و هم چنین علایم ناشی از مواجهه با فرمالدیید یک پرسشنامه تهیه شد که کلیه کارگران شرکت کننده در طرح پس از توجیه هدف مطالعه به وسیله مسوول اجرای طرح به سوالات مندرج در پاسخنامه جواب دادند. کلیه مندرجات اعلامیه هلسینکی در خصوص جنبه های اخلاقی مطالعات پژوهشی بر روی انسان رعایت گردید. طرح حاضر قبل از اجرا توسط کمیته اخلاق دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. کلیه افراد قبل از آزمایش از مراحل آن مطلع شدند و از آنان رضایت نامه کتبی مبنی بر تمایل بر شرکت در مطالعه دریافت گردید.
  یافته ها
  میزان مواجهه شغلی کارکنان بخش های گوناگون خط تولید نئوپان بین 52/1- 5/0پی پی ام اندازه گیری شد که از میزان مجاز توصیه شده (3/0 پی پی ام) بیشتر بود. شیوع کلیه علایم تحریکی تماس با فرمالدیید مثل سوزش چشم، سوزش بینی، سوزش گلو و... در شاغلین خط تولید به صورت معنی داری نسبت به کارکنان اداری بیشتر بود. هم چنین نتایج نشان داد که میزان شیوع هر یک از علایم تحریکی در بین نمونه های هر دو گروه مورد و شاهد نیز با هم تفاوت دارند، به گونه ای که در گروه مورد شیوع اشک ریزش با میانگین رتبه 98/8 دارای بیشترین امتیاز و درد قفسه سینه با میانگین رتبه 20/3 دارای کمترین امتیاز بود، ولی در نمونه های شاهد، شیوع سرفه با میانگین رتبه 62/6 دارای بیشترین امتیاز و درد قفسه سینه با میانگین رتبه 53/5 دارای کمترین امتیاز بود. میانگین و انحراف معیار پلاکت درگروه مورد، 79/41 ± 33/207 هزار در میلی متر مکعب و در گروه شاهد، 05/71± 60/254 هزار در میلی مترمکعب بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود داشت (05/0< p). بررسی ضریب همبستگی بین مواجهه با فرمالدیید و تعداد پلاکت های خون در گروه مورد نشان داد که بین دو متغیر فوق رابطه معنی داری وجود ندارد (05/0>p) به عبارتی افزایش میزان مواجهه باعث کاهش بیشتر تعداد پلاکت های خون نمی شود.
  نتیجه گیری
  کاهش تعداد پلاکت های خون در افراد در معرض مواجهه با فرمالدیید نسبت به گروه شاهد بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: فرمالدیید، پلاکت خون، علایم، مواجهه شغلی
 • فریده گلبابایی، حمیدرضا پورآقا شاهنشین، محمدرضا پورمند، علی کریمی، عباس رحیمی فروشانی صفحات 31-40
  مقدمه
  به منظور کنترل آلاینده های گازی شکل حاصل ازمنابع آلودگی هوا، روش های مختلفی وجود دارد که از جمله کاراترین و مقرون به صرفه ترین آن ها می توان به بیو فیلتراسیون اشاره نمود. هدف از این مطالعه استفاده از گونه خالص سودوموناس پتیدا به عنوان بستر متحرک در یک بیوراکتور دو فازی همزن دار با 10% فاز آلی جهت حذف آلاینده تولوئن از جریان هوا میباشد. تولوئن (متیل بنزن)، گروه ترکیبات آروماتیک است و به عنوان یک حلال شیمیایی کاربرد دارد. غلظت های کم تا متوسط تولوئن، سب خستگی، سرگیجه، ضعف، رفتار نامتعادل، نقصان حافظه، بی خوابی، کم اشتهایی و کم شدن دید و شنوایی می گردد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی در ابتدا باکتری سودوموناس به صورت خالص در فاز آبی حاوی محلول مواد مغذی و ریز مغذی تکثیر شده و با آلاینده تولوئن خو می گیرد. سپس محلول حاوی میکروارگانیزم سودوموناس پتیدا به همراه 10% روغن سیلیکون وارد تانک اصلی بیوراکتور شده و هم چنین جریان هوای حاوی غلظت های معین تولوئن در 5 محدوده غلظتی از Mg/m 3283 تا Mg/m 34710 ودو هواگذرm3/h 0.06 وm3/h 0.12وارد بیو راکتور میشود. پس از آن مقدار آلاینده و میزان co2 در ورودی و خروجی بیوراکتور اندازه گیری میگردد. در نهایت کارایی بیوراکتور حاوی سودوموناس پتیدا طی 17 روز کاری برای هر متغیر بررسی می شود.
  یافته ها
  یافته های حاصل بیانگر این مطلب بود که در هواگذرهای m3/h 0.06وm3/h 0.12بیوراکتور حاوی گونه خالص سودوموناس پتیدا به ترتیب کارایی حداقل 97% و 25% را در محدوده غلظتی Mg/m 3283 تا Mg/m 34710 نشان میدهد. تحلیل های آماری صورت گرفته توسط روش ANOVA بیانگر این مطلب بود که در دو هواگذر m3/h 0.06و m3/h 0.12، راندمان حذف و درصد معدنی شدن اختلاف معنی داری را نشان می دهند.(Pvalue =0.01).
  نتیجه گیری
  نتایج حذف بسیار بالا به علت شرایط بهینه ایجاد شده برای سودوموناس در بیوراکتور دو فازی همزندار با 10% فاز آلی می باشد.
  کلیدواژگان: بیوراکتور دو فازی همزن دار، سودوموناس پتیدا، تولوئن
 • رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، ابراهیم درویشی صفحات 41-50
  مقدمه
  درصنعت فولاد دمنده های هوا که جهت تامین هوای فشرده مورد استفاده قرار می‎گیرند، از منابع صدای آزاردهنده محسوب می‎گردند. هدف این مطالعه تحلیل آکوستیکی سالن دستگاه دمنده هوای یک صنعت فولاد و مطالعه ویژگی های صدای آن به منظور طرح کنترل صدا می باشد.
  روش کار
  اندازه‎گیری تراز صدا و تجزیه فرکانسی آن با استفاده از ترازسنج صدا مدلCASELLA-Cell.450 انجام گردید. توزیع تراز صدا در سطح کارگاه به صورت نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار Surfer تهیه شد و ویژگی های جذب صوتی سطوح سالن و عایق‎بندی صوتی اتاق کنترل از طریق محاسبات متداول مورد تحلیل آکوستیکی قرارگرفت. با توجه به هدف کنترل مواجهه کارگران برای تعیین میزان مواجهه آنان با صدا از دوزیمتر مدل TES-1345استفاده گردید. طراحی مجدد درب و پنجره اتاق کنترل و نصب مواد جاذب صوت در سقف سالن دمنده پیشنهاد و سپس با ارزیابی مجدد صدا میزان تاثیر مداخلات در واحد مورد بررسی برآورد گردید.
  یافته ها
  در سالن دمنده، تراز کلی فشار صوت (dB (Lin 4/95 فرکانس غالب آنHz 2000 در شبکه خطی Lin تعیین شد. تراز کلی فشار صوت در داخل اتاق کنترل (‎dB(A 4/95 بود. سطح جذب موثر صوتی سطوح داخلی سالن مذکور Sab.m2 082/0و زمان بازآوایی معادل آن 9/3 ثانیه و برای اتاق کنترل به ترتیب Sab.m2 04/0 و 4/3 ثانیه برآورد گردید و افت انتقال صوت دیوار جداکننده بین این دو قسمت(‎dB(A 7/13 تعیین شد. میانگین دوز صدای دریافتی کارگران230درصد تعیین گردید. نصب جاذب در سقف سالن سطح جذب موثر صوتی سطوح را به Sab.m2 33/0 افزایش داد و میزان افت انتقال صوت با اصلاح درب و پنجره ‎dB 20 برآورد شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه خصوصا در بررسی توزیع تراز فشار صوت در محدوده داخل کارگاه و اتاق کنترل معلوم نمود که عامل اصلی نشت صدا در اتاق کنترل درب و پنجره بوده که در صورت اصلاح آن ها و نصب هم زمان جاذب در سقف سالن، دز مواجهه کارگران با صدا به 6/49 درصد و فقط با اصلاح درب و پنجره اتاق به 65/69 درصد کاهش می‎یابد.
  کلیدواژگان: تحلیل آکوستیکی، دمنده هوا، کنترل صدا، صنعت فولاد، جاذب صوت
 • مهدی اصغری، سید ابوالفضل ذاکریان، محمدرضا منظم، مرضیه عباسی نیا، یوسف محمدیان، عبدالرسول رحمانی صفحات 51-60
  مقدمه
  رضایت شغلی احساسی است که باعث افزایش انگیزه، بهره وری و رشد افراد در کار می شود. هم چنین با توجه به اثرات منفی ثبت شده از فرسودگی شغلی، این سندرم بر روی عملکردهای شغلی از قبیل کیفیت کار، سلامت عمومی و رضایت شغلی میتواند تاثیرگذار باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی شغلی در کارگران یکی از صنایع خودروسازی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه که به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شد، تعداد 120 نفر از کارگران شاغل در یک صنعت خودروسازی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد نمونه ها با استفاده از نمونه گیری ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه رضایت شغلی Barry field، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ) و پرسشنامه مقیاس خودسنجی نشانگان فرسودگی شغلی بود. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه 95% افراد رضایت شغلی کم و متوسط را عنوان نمودند. از سویی دیگر6/73% افراد مستعد فرسودگی شغلی بوده و 55% افراد دارای اختلال در سلامت روان بودند. بین رضایت شغلی و تمام موارد سلامت عمومی رابطه معکوس و معناداری به دست آمد. هم چنین بین متغیرهای سلامت عمومی و متغیر فرسودگی شغلی همبستگی مستقیم و معناداری وجود داشت و بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی نیز رابطه معکوس و معناداری برقرار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به محرز شدن رابطه بین رضایت شغلی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی لازم است مدیران صنعت یاد شده برنامه هایی را جهت ارتقا و بهبود انگیزه شغلی، روابط انسانی و احساس خودکارامدی اجرا نمایند.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، سلامت عمومی، صنعت خودروسازی
 • سکینه مهدوی، احسان حیدری فارسانی، عبدالحمید تاجور صفحات 61-70
  مقدمه
  عامل انسانی اصلی ترین نقش را در بروز حوادث دارد. آمار ها نشان داده عامل بیش از 80 درصد حوادث درصنایع پتروشیمی، اشتباه و خطای انسانی می باشد. هدف این مطالعه، شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی قابل پیش بینی منجر به حادثه و آسیب به تجهیزات در واحد بازیافت گوگرد و آب ترش می باشد.
  روش کار
  این مطالعه مورد پژوهی کیفی، جهت شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی کلیه اپراتور های شاغل در اتاق کنترل واحد آب ترش پالایشگاه نفت انجام شد. با مشاهده مستقیم فعالیت ها، اسناد و مصاحبه، وظایفی که باعث ایجاد حادثه بودند شناسایی شده و با روش تجزیه و تحلیل وظایف شغلی سلسه مراتبی (H.T.A) آنالیز شدند و نتایج در قالب چارت های H.T.A ارایه شد. انواع خطاهای انسانی ممکن درمراحل کاری وظایف شناسایی شده با روش SHERPA بررسی شدند در روش SHERPA خطاهای عملکردی، بازدید، بازیابی، ارتباطاعاتی و انتخاب مورد بررسی قرار گرفته و سپس اطلاعات به دست آمده وارد برگه های کار شد.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل برگه های کار SHEPA نشان می دهد از مجموع 118 خطای مورد شناسایی 50 درصد یا نیمی از خطاها از نوع بازیابی می باشند. هم چنین 22/22 درصد خطای ارتباطی و 22/22 درصد از نوع خطای عملی است. خطای انتخاب نیز 55/5 درصد پیش بینی شده است.
  نتیجه گیری
  برای کاهش وقوع هر خطای شناسایی شده و محدود کردن پیامدهای ناشی از آن ها، اقدامات کنترلی مناسب در قالب تغییرات در طراحی از جمله نصب بر چسب با رنگ مناسب نصب نشانگر دیجیتالی و نصب چراغ هشدار ضروری است که باید بر اساس نوع سیستم به کار رود. هم چنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد SHEPA کارایی لازم را برای سایت های عملیاتی دارد.
  کلیدواژگان: خطای انسانی، حوادث صنعتیف، H.T.A، SHERPA
 • رضا ارجمندی، پروین نصیری، احمد اسماعیلی صفحات 71-80
  مقدمه
  مدیران صنایع امروزی از طرفی با حجم بسیار وسیع اطلاعات رسیده از درون و برون سازمان و از طرف دیگر با موارد بی شماری از مشکلات و تهدیدهای درون و برون سازمانیمواجه می باشند که نیازمند تصمیم گیری مناسب است. یکی از مهم ترین مشکلاتی که مدیران به خصوص در کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، انتخاب و هدایت برنامه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) متناسب با نیازمندی های سازمان های تحت مدیریت ایشان میباشد، زیرا سازمان ها مانند انسان دارای دوره های مختلف عمر سازمانی هستند که هر یک از این دوره ها ویژگی ها و نیازمندی های خاص خود را دارد.
  روش کار
  در این مقاله با استفاده از ویژگی های هر دوره از عمر سازمان و تهیه پرسشنامه تعیین مرحله ی عمر سازمانی،سازمان های مختلف با توجه به مرحله عمر سازمانی به 5 گروه تفکیک می شوند. سپس با مقایسه جدول برنامه های HSE مورد نیاز برای هر مرحله از عمر سازمان و نتایج به دست آمده از کارت های امتیازی تعیین برنامه های HSE، در سازمان های مورد مطالعه به ارایه پیشنهاداتی جهت اجرای برنامه های متناسب با مراحل عمر سازمانی پرداخته می شود.
  یافته ها
  پرسشنامه تعیین مراحل عمر سازمانی با استفاده از 10 معیار، کارت های امتیازی تعیین برنامه های HSE با استفاده از 47 معیار برگرفته از عناصر مدل 7 عنصری انجمن تولید کنندگان نفت وگاز(OGP) و جدول برنامه های متناسب با هر مرحله از عمر سازمانی از یافته های این پژوهش هستند.
  نتیجه گیری
  در سازمان های مورد مطالعه با توجه به مرحله عمر سازمانی در اجرای تعدادی از برنامه های HSE نقص و یا به طور کلی عدم اجرا مشاهده شد که با پیشنهاد روش های مدیریتی و با تاکید بر ارتقاء فرهنگ HSE و بهبود تعهد و رهبری، رهنمودهایی جهت اصلاح ارایه شد.
  کلیدواژگان: دوره عمر سازمان، ویژگی ها و نیازمندی های هر دوره عمر، برنامه های HSE
|
 • Pages 1-10
  Introduction
  Industrial accident is one of the most minatory elements for worker’s health، productivity and organizational performance. Unsafe behavior is the main reason associated with occurrence of accidents. The main goal of this study was application of participatory techniques to achieve control measures of these behaviors.
  Material And Method
  Using safety behavior sampling technique in this study، behaviors of staffs were evaluated and then the most risky behaviors were determined by paired comparison method. By application of participatory approach of dotmocracy in six steps، controlling ideas were derived by participation of operators، supervisors، engineers، HSE team and managers.
  Result
  48. 8% of the behaviors were unsafe. Misuse or notusing of the personal protective equipments with 63. 4% was the most frequent unsafe behavior. Awkward postures، aggregation or passing under suspended loads were also followed by the unsafe behaviors. By application of participatory approach of dotmocracy، several applicable ideas in personal protective equipment، education، reinforcementand punishment، aggregation or passing under suspended loads and other ideas were achieved.
  Conclusion
  Dotmocracy participatory technique is an effective way to achieve various practical solutions in control of worker’s unsafe behaviors.
  Keywords: Accident, Unsafe behavior, Participation, Dotmocracy
 • Pages 11-20
  Introduction
  Noise exposure is known as a risk factor for hearing loss and one of its effects is noise-induced stress. Cortisol، as stress hormone- is used in noise-induced stress assessments studies. The aims of this study were: (1) measuring and comparing saliva cortisol concentrations in the morning and evening in normal work day and rest day between two groups، (2) assessing the relationship between industrial noise exposure and salivary cortisol concentrations between two groups.
  Material And Method
  Two hundred male workers (100 industrial and 100 office employees) participated in this study. Morning and evening saliva samples were collected at 7 a. m and 4 p. m، respectively. Noise exposure levels were assessed by sound level meter and noise dosimeter. All measurements occurred in two days: one in rest day and other in working day. Descriptive statistics، paired and independent sample t-test and regression analysis were used as statistical tools with α=0. 05.
  Result
  On the rest day and work day، between morning salivary cortisol was no significant difference in two groups. Comparing evening cortisol concentrations in work day with rest day a significant difference was observed، in worker group، but it was not significant in the other group. The evening cortisol in the working day in was significantly higher among workers than officers.
  Conclusion
  This study revealed that industrial noise exposure with levels higher than 80 dBA has a significant effect on salivary cortisol elevation.
  Keywords: Noise exposure, Salivary cortisol, Noise stress
 • Pages 21-30
  Introduction
  Existing literatures indicate that occupational exposure to formaldehyde may decrease blood platelets. In this study، the influences of occupational exposure to formaldehyde on the number of blood plateletsand clinical symptoms were studied while determining the occupational exposure of employees of a wood industry to formaldehyde.
  Material And Method
  In a case study، the occupational exposure to formaldehyde was determined among 30 workers from production line and 30 administrative staffs of a wood company using US-NIOSH method No 2541. The number of blood platelets was determined using the normal blood count method and related indices. Demographic data as well as the clinical symptoms of exposure to formaldehyde were collected using a standard questionnaire. The smokers and those using drugs interacting with similar symptoms and blood characteristics were excluded from the study. Ethical principles for medical research involving human subjects announced in Helsinki declaration were considered. The research proposal had been approved by the university committee of ethics prior to its execution. Details of tests were explained for all subjects and a written consent was signed by each subject.
  Result
  Occupational exposure of workers in various parts of particle board production line ranged from 0. 5 ppm to 1. 52 ppm which was higher than the ceiling level (0. 3 ppm) recommended by US-ACGIH. The prevalence of all studied symptoms from formaldehyde exposure in workers was significantly higher than the administrative staffs. In case group، tearing rate was the highest average 8. 98 while the chest pain with an average rate of 3. 20 was the lowest. In control group، the prevalence of coughing with an average rate of 6. 62 was the highest and the chest pain with an average rate of 5. 53 was the lowest. The average number and standard deviation of blood platelets of workers in production line and staffs were statistically different with the range 207. 33±41. 79 and 254. 60±71. 05، respectively. The statistical tests showed no relationship between the level of occupational exposure to formaldehyde and the number of blood platelets (p>0. 05). This means that، increasing the exposure level would not lead to a further reduction in the number of platelets.
  Conclusion
  Occupational exposure to formaldehyde significantly changed the number of blood platelets.
  Keywords: Formaldehyde, Blood placket, Symptom, Occupational exposure
 • Pages 31-40
  Introduction
  There are different methods for controlling gaseous pollutants formed from air pollution sources that one of the most economical and efficient of them، is bio-filtration. The purpose of this study is Toluene removal from airstream by using the pure Pseudomonas putida bacteria as a fluidized bed in a two phase partitioning stirred tank bioreactor. Toluene (Metyle benzene) is one of the aromatic compounds which uses as a chemical solvent. low to moderate concentration of Toluene causes fatigue، dizziness، weakness،unbalance behaviour، memory loss، insomnia، loss of appetite، loss of vision and hearing.
  Material And Method
  In this experimental study at first، pure Pseudomonas putida in an aqueous phase containing nutrients and trace elements solution was duplicated and accustomed with Toluene. then solution contained microorganisms with 10% silicon oil was entered to bioreactor. The amount of CO2 and pollutant concentrations in the entrance and exhaust of bioreactor containing Pseudomonas putida was studied during 17 days for each variable.
  Result
  Experimental findings showed that in the 0. 06 m3/h and 0. 12 m3/h flow rate، the efficiency of bioreactor containing Pseudomonas putida in the concentration ranges of 283 Mg/m3 to 4710 Mg/m3 was at least 97% and 25% respectively. Statistical analysis (ANOVA) showed that in two flow rates of 0. 06 m3/h and 0. 12 m3/h removal efficiency and mineralization percentage had significant differences. (Pvalue =0. 01).
  Conclusion
  Achieving high efficiencies in pollutants removal was because of the prepared optimum conditions for Pseudomonas putida in the two phase partitioning stirred tank bioreactor with 10% organic phase.
  Keywords: Two phase partitioning stirred tank bioreactor, Pseudomonas putida, Toluene
 • Pages 41-50
  Introduction
  In the steel industry،air blowers used to supply compressed air are considered as sources of annoying noise. This study aims to acoustics analysis of theairblower workroomand sound source characteristics in order to present noise controlmeasuresinthe steel industry.
  Material And Method
  Measurement of noiselevel and its frequency analysis was performed usingsound levelmetermodelof CASELLA-Cell. 450. Distribution of noise level in the investigated workroom in form of noise map was provided using Surfer software. In addition، acoustic analysis of workroom and control room was performed in view point of soundabsorption andinsulation. Redesignofdoor and window of controlroom and installation of soundabsorbing materialson theceiling of the workroom were proposed and the efficiency of these interventionswasestimated.
  Result
  The totalsound pressurelevelin the blower workroom was 95. 4 dB (L) and the dominant frequency was 2000Hz. Sound pressure level inside the room control was 80. 1dB (A). The average absorption coefficient and reverberation time in the blower workroom was estimated equal to 0. 082 Sab. m2 and 3. 9 seconds respectively. These value in control room was 0. 04 Sab. m2 and 3/4 seconds respectively. In control room، sound transmission loss between the two parts of the wall dividing was 13. 7 dB (A). The average of noise dose in blower operators was 230%. With the installation of sound absorber on ceiling of workroom، average of absorption coefficient can increase to 0. 33 Sab. m2 and sound transmission loss of the new designed door and window was estimated equal to 20dB.
  Conclusion
  The main cause of noise leakage in the control room was insufficient insulation properties of door and windows. By replacing the door and window and installation of sound absorbing on ceiling of workroom، the noise dose can reduce to 49. 6%. New Improved door and window of control room can reduce noise dose to 69. 65% solely.
  Keywords: Acoustics analysis, airblowers, noise control, steel industry, soundabsorption
 • Pages 51-60
  Introduction
  Job satisfaction is a feeling of increased motivation، productivity and growth of personnel at work. Considering the negative effects of burnout، this syndrome can effect on occupational functions، such as quality of work، public health and job satisfaction. This study investigated the relationship between job satisfaction، general health and burnout is one of the automotive industries.
  Material And Method
  This study was a descriptive - analytical study conducted among. 120 workers in an automobile manufacturing industry in Tehran. the samples were selected using simple sampling method. Data were collected using، job satisfaction questionnaire Barry field، GHQ-28 and self-evaluation scale questionnaire. The data were analyzed using SPSS software.
  Result
  In this study 95% of individuals had low job satisfaction and moderated. In addition، 73/6% significant of people were likely to burnout، and 55% were people with mental health disorders. There was Inverse relationship between job satisfaction and general health the whole item. The direct correlation between the variables of general health and burnout، and there was a significant variable. The inverse relationship between job satisfaction and burnout، there was significant.
  Conclusion
  Given the obvious relationship between burnout and job satisfaction with public health، industry executives need to learn and improve incentive programs to promote employment، human relations and feelings of efficacy and bring into force.
  Keywords: General health, Burnout, Satisfaction, automobile industry
 • Pages 61-70
  Introduction
  The human factor played major role in the accident causation. Statistics show that human error and human mistake are the primary cause for more than 80 percent of the accidents in petrochemical industry. The aim of this study wasidentification and assessment of human error due to unsuitable design which causeaccident and damage to the equipment in thesour water and SRP unit of arefinery plant.
  Material And Method
  This research was qualitative case study to identify and assessment of human errors of worker in the control room of sour water within a oil refinery plant. The group of tasks with potential to causing accidents wereidentifiedby direct observation of activities and documents and individual interview. Hierarchical Task Analysis method (HTA) was used tojob analyze and the results were presented in HTA charts. All possible human errors in work stages were identified and assessed using SHERPA method. Action Errors، Checking Errors، Retrieval Errors، Communication Errors، Selection Errors were analyzed and their related data were entered in SHERPA work sheet.
  Result
  The findings showed that from all of the 118 identified errors 50% were Retrieval، 22/22% wereAction Error22/22% Communication and 5. 55% Selection Error.
  Conclusion
  To prevent and control occurring each of the identified errors and to limit the consequences of them، appropriate counter measures such as proper control measures in the form of changes in design، including install the appropriate colored tag، digital indicator and warning lights which must be used base on the kind of system consequently، of this study showed that SHEPA can be an efficientmethod to study humanness in operational site.
  Keywords: Human Error, Industrial accident, HTA, SHERPA
 • Pages 71-80
  Introduction
  Nowadays،industries managers face to lots of information from internal and external sources in one hand،challenges andthreats in the other hand، that need proper decisions to fix the problems. One of the most important challenges in developing countries is selecting and coordinating Health، Safety and Environment program proportional to organizations needs. Because، organizations have life cycles with special characteristics and needs like human.
  Material And Method
  In this article life cycles characteristics used to proper corporate life cycle questionnaire، and organizations separate to 5 categories according to their life cycles. Then، we compare HSE programs that were required to the organization life cycle with score cards results that shows available HSE programs in studied organizations، and offer suggestions to perform programs proportional to corporate life cycles.
  Result
  Corporate life cycles questionnaire with 10 indicators، available HSE programs score cards with 47 indicators according to OGP model and corporate life cycles proper programs table were results of this article.
  Conclusion
  The results showedweakness in the HSE programs implementation. Therefore، we offered the management methods like upgrade HSE culture and leadership for modification.
  Keywords: Corporate life cycles, characteristics, requirements of every period of life cycle, HSE programs