فهرست مطالب

اسلام و پژوهش های مدیریتی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1392)

نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1392)

 • 148 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدمحمدحسین هاشمیان، عزیزالله خلیلی صفحه 5
  توجه به اصول و ارزش های سیاست های عمومی، دارای آثار منفی و مثبت بسیاری در زندگی عموم جامعه است. یکی از این اصول، اصل خدامحوری در جوامع اسلامی، با نگاه توحیدی است که به اشکال مختلف بر سیاست گذاری عمومی اثر می گذارد. در این مقاله، تاثیر خدامحوری در سه حوزه نظری، فرایندی و محتوایی بر سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. نقش خدامحوری در سیاست گذاری این است که فقط خدای متعال می تواند سیاست گذاری کند و اگر کس یا کسانی دیگر هم سیاست گذاری نمایند، باید ماذون از سوی او باشند. خدامحوری در فرایند سیاست گذاری، نقطه مقابل انسان محوری قرار دارد. نقش دیگر خدامحوری در مقام تحلیل محتوای سیاست های عمومی است. خدامحوری به عنوان شاخصی کلیدی در مقام تجزیه و تحلیل و سنجش و ارزیابی سیاست های عمومی و روش های کاربست آن مفید فایده خواهد بود.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری عمومی، ربوبیت، خدامحوری، فرایند سیاست گذاری، تحلیل محتوای سیاست ها
 • سید مهدی الوانی، محمد مهدی نادری * صفحه 23

  از جمله موضوعات مورد بحث در خط مشی ها و سیاست های کلی و کلان اقتصادی، خط مشی «بازتوزیع» است. در این زمینه، به ویژه این بحث مطرح می شود که آیا اجرای چنین سیاست هایی برای عدالت است و به استقرار و بسط آن مدد می رساند، یا بعکس، اتخاذ و اجرای سیاست هایی مانند سیاست بازتوزیع، اساسا ضد عدالت بوده، بر خلاف آن عمل می کند. ضد عدالت بودن سیاست هایی همچون بازتوزیع، به ویژه در تعارض و نقض آن نسبت به آزادی انسان در حق مالکیت تبیین شده است. در این نوشتار می کوشیم با تکیه بر آیات و روایات و معارف اسلامی و بهره گیری از روش رایج در حوزه های علمیه، که در اصطلاح روش اجتهادی نامیده می شود و می توان آن را نوعی تحلیل اسنادی به شمار آورد، نشان دهیم که اولا: اسلام طرف دار سیاست بازتوزیع است و از آن برای ایجاد و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بهره می گیرد؛ ثانیا: این سیاست، نقض آزادی انسان در اعمال حق مالکیتش به شمار نمی آید.

  کلیدواژگان: خط مشی، بازتوزیع، عدالت، مالکیت حقیقی، مالکیت اعتباری
 • عباسعلی مشکانی سبزواری، مهدی نیک بین، احمد رهدار، محمدرضا مشکانی صفحه 45
  درباره نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
  کلیدواژگان: فقه فردی، فقه پویا، فقه حکومتی، کارآمدی فقه، مدیریت جامعه، مدیریت فقهی، فرایند تکاملی انقلاب اسلامی
 • غلامرضا بردبار، مصطفی سلمان نژاد صفحه 69
  امروزه نقش و وظیفه بی بدیل تصمیم گیری در فعالیت های سازمانی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به این نقش، اندیشمندان مدیریت از آن به عنوان «قلب مدیریت» یاد می کنند. اما آنچه بیش از اهمیت تصمیم گیری مورد توجه می باشد، تاثیر فرهنگ و بینش انسان بر تفکر و عمل تصمیم گیری اوست؛ زیرا اگر مدلی که فرد بر اساس آن به تصمیم گیری می پردازد، مبتنی بر مبانی ای متعارض با فرهنگ جامعه او باشد، بعضا می تواند خسارات جبران ناپذیری را برای خود و جامعه در پی داشته باشد. شناخت این مبانی می تواند برای تصمیم گیرنده بسیار مهم و راهگشا باشد. بر این اساس، این مقاله به مبانی تصمیم گیری مدل «افق جهانی» می پردازد. روش تحقیق، تئوری داده بنیاد متنی است. نتایج تحقیق نشان داد که مبانی مدل تصمیم گیری افق جهانی، توحید، ولایت مداری، عدالت محوری، کمال گرایی و مردم گرایی می باشد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، مدل افق جهانی، مبانی، توحید، عدالت، کمال
 • مجتبی درودی صفحه 91
  مدیران مسلمان با ویژگی های رفتاری «رابطه گرایانه» خویش در سازمان می توانند با رعایت حال کارکنان و اهمیت دادن به آرا، باورها و احساسات آنان، به هدایت و رهبری شان پرداخته و از این طریق، بین خود و نیروی انسانی اعتماد و احترام متقابل به وجود آورده، و زمینه تامین نیازهای مادی و معنوی آنها را فراهم نمایند، بدین سان می توانند نقش بسزایی در مدیریت بهینه نیروی انسانی و رشد و تعالی آنان ایفا کنند. ازاین رو، این مقاله برآن است تا بر اساس روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی و تبیین ویژگی های رفتاری مبتنی بر سبک رهبری رابطه گرایی در سیره امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، می توان به هشت ویژگی اساسی «بصیرت بخشی»، «ایجاد تحول روحی و معنوی»، «خدمت گذاری»، «مشارکت جو»، «وحدت بخشی»، «اعتماد به نفس بخشیدن»، «سخنگوی پیروان» و «امیدبخشی» اشاره نمود.
  کلیدواژگان: رهبری، ویژگی، رفتار، شاخص، سبک، رابطه گرایی، وظیفه گرایی
 • مجید زارع شحنه صفحه 117
  تعهد عاطفی یکی از ابعاد سه گانه تعهد سازمانی است که اکثر سازمان ها به دنبال راهکارهایی برای ایجاد، حفظ و افزایش آن در سازمان هستند. سازمان های اسلامی، به دلیل تفاوت مبنایی با سازمان های غیراسلامی، نیازمند شیوه های خاص خود در افزایش تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن می باشند. به منظور شناسایی راهکارهای افزایش تعهد عاطفی در اسلام، پس از جمع آوری ادبیات تحقیق و پس از جست وجو در کتاب های اسلامی، یافته های خود را با تمرکز بر روش تحلیلی توصیفی، بیان کرده و به نتایج زیر دست یافته است:راهکارهای افزایش تعهد عاطفی از دیدگاه اسلام عبارتند از: نگاه مثبت و محبت آمیز به یکدیگر، ابراز و بیان مهر و محبت، رعایت انصاف، چشم پوشی و مدارا، عفو و گذشت، حسن خلق، حسن ظن، نرمی در گفتار، احسان به دیگران، ایجاد رابطه عاطفی، شفافیت در امور، انتصابات مقبولانه، رعایت مساوات و برابری، سعه صدر.
  کلیدواژگان: تعهد، تعهد سازمانی، عاطفه، تعهد عاطفی
 • الخلاصه
  صفحه 135
|
 • Seyyed Mohammad Hussein Hashemian, 'Azizullah Khalili Page 5
  Attention to the principles and values of general policies exerts many positive and negative effects on general public's life. One of these principles is God-centrism in Islamic societies with monotheistic look, which has different influences on general policy-making. The present paper investigates the effect of God-centrism on general policies in its three theoretical, procedural and content dimensions. The role of God-centrism in general policy-making means that only the Most High God can make policy and that if someone makes policy he must have His permission. God-centrism in the process of policy-making is the opposite of anthropocentrism. God-centrism also plays role in the process of content analysis of general policies. God-centrism as a key parameter will be useful in the process of analyzing, assessing and evaluating general policies and their application.
  Keywords: general policy making, divinity, God, centrism, the process of policy making, content analysis of policies
 • Seyyed Mahdi Alvani, Mohammad Mahdi Naderi Page 23

  The policy of "redistribution" is among the issues discussed in the field of general economic policies. In this regard, the question which is particularly discussed is: is the aim of implementing such policies is for justice and does it help its establishment and expansion? Or conversely, adopting and implementing such policies as policy of redistribution is essentially against justice. Anti-justice nature of such policies as policy of redistribution is particularly explained in terms of their contradiction with and violation of man's freedom in ownership right. Relying on Quranic verses, traditions and Islamic sciences and using the method common in seminaries which is terminologically called deductive method and can be considered a kind documentary analysis, the present paper seeks prove two points: 1- Islam supports the policy of redistribution and use it to establish and expand social-economic justice; 2- this policy is not considered as a violation of man' freedom in enforcing his ownership right.

  Keywords: policy, redistribution, justice, real (personal) ownership, conventional ownership
 • Abbas Ali Meshkati Sabzewari, Mahdi Nikbin, Ahmad Rahdar, Mohammad Reza Meshkani Page 45
  There are different views about the relationship between jurisprudence, society and society management. One group believes that there is no relationship between them. Another group holds that they have minimal relationship. Yet, another group considers jurisprudence as basic condition for society management and religious government. Among the last group, some believe in managing society by existing jurisprudence and others consider dynamic jurisprudence as the software for management of the society. The third group believes that governmental jurisprudence is the software for society management. The present paper criticizes minimal and negative views and proves maximal view. Then its rejects the monopoly of each three theories that believe in the managerial capacity of jurisprudence and believes that each of these three theories are compatible with certain period of developmental process of Islamic Revolution and are along with each other; personal and traditional jurisprudence is well-proportioned with the stage of establishment of Islamic Revolution, dynamic jurisprudence is well-proportioned with the stage of establishment of Islamic system and state, and governmental jurisprudence is well-proportioned with the stage of establishment of Islamic nation and civilization.
  Keywords: personal jurisprudence, dynamic jurisprudence, governmental jurisprudence, efficiency of jurisprudence, society management, jurisprudential management, developmental process of Islamic Revolution
 • Qolam Reza Bordbar, Mustafa Salmannezhad Page 69
  Nowadays, the unique role and function of decision-making in organizational activities is obvious for all. With such a role for decision-making, management thinkers call it "the heart of management. However, more attention is paid to the effect of culture and man's insight on thinking and decision-making than to the importance of decision-making, because if a model based on which one makes decision contradicts with the culture of his society, then it can sometimes lead to irremediable damages to him and society. It can be very important and helpful for one to recognize these principles. Therefore, the present paper takes a probing look at the principles of decision-making model of "global horizon". The research method is ground theory. The research findings indicate that principles of decision-making model of global horizon are monotheism, guardianship-orientation, justice-orientation, perfectionism and democracy.
  Keywords: decision, making, the model of global horizon, principles, monotheism, justice, perfection
 • Mujtaba Doroodi Page 91
  Muslim managers with their "relations-oriented" behavioral characteristics in an organization can guide and lead the staff through observing their physical and mental conditions and giving importance to their views, beliefs and emotions. As a result, they can build confidence and mutual respect between them and their man power and provide the ground for meeting their spiritual and material needs. Thus, they can play an important role in better management of man power and their perfection and transcendence. Therefore, the present paper in which a descriptive-analytical method is used seeks to recognize and elaborate on behavioral characteristics based on relationship-oriented leadership style in Imam Khomeini's way of life as a model for managers of Islamic system. Among the research findings are following characteristics: "giving insight", "bringing about mental and spiritual change", "providing service"," seeking contribution", "bringing about unity", "giving self-confidence", speaking on behalf of followers" and "raising hope".
  Keywords: leadership, characteristics, behavior, parameter, style, relation, orientation, task, orientation
 • Majid Zare Shahneh Page 117
  Affective commitment is one of the three organizational commitments. Most organizations try to find modus operands for making, retaining and increasing this commitment. Islamic organizations, due to their fundamental difference with non-Islamic ones, need their own methods to increase organizational commitment and its three dimensions. Having gathered the literature of the research and searched in Islamic books, the author explains his findings in order to recognize the modus operands for increasing affective commitment according to Islamic principles. A descriptive-analytical method is used in this research. According to research findings, the modus operands for increasing affective commitment in the view of Islam are as follows: positive and friendly attitude towards each other, showing love and affection, being fair, tolerance and forbearance, forgiveness, good character, good thinking, gentle talk, doing good for others, establishing affective relationship, transparency in affairs, acceptable appointments, observing equality and openness of vision.
  Keywords: commitment, organizational commitment, affection, affective commitment