فهرست مطالب

مدیریت ارتباطات - پیاپی 43 (آذر 1392)

ماهنامه مدیریت ارتباطات
پیاپی 43 (آذر 1392)

  • 84 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1392/09/01
  • تعداد عناوین: 34
|