فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال بیست و ششم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال بیست و ششم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدیس ابراهیم زاده، حسن ابراهیم زاده صفحات 154-167
  اثرات درمانی سرده بنگ (Hyoscyamus) به خاطر وجود تروپان آلکالوئیدهای مختلف همواره مورد توجه بوده است. کاربرد روش های مهندسی ژنتیک برای تولید گیاهانی از این سرده با خواص دارویی ارزشمندتر و ازدیاد آنها در زمان کوتاه تر و با صرف هزینه کمتر یکی از جنبه های مورد توجه می باشد. رویانزایی بدنی و شناخت آن ممکن است کمک شایانی در دستیابی به اهداف فوق بنماید. در این پژوهش تلاش شده است سازوکار رویانزایی از طریق بررسی آنزیمها در مراحل مختلف تشکیل رویان تا حدی روشن شود. کشت قطعات جداکشت برگی بنگ سیاه (H.niger) در محیط کشت MS واجد BAP (1-mgL 5/1) و IAA (1-mgL 2/0) منجر به رویانزایی موفقیت آمیزی شد. بررسی تغییرات فعالیت آنزیمها نشان داد سوپر اکسید دیسموتاز و پراکسیداز بیشترین فعالیت را در کالوس واجد رویان اولیه، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز بیشترین فعالیت را درکالوس رویانزا، و پلی فنل اکسیداز بیشترین فعالیت را در کالوس داشتند. همچنین الگوی الکتروفورزی ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، اکسین اکسیداز و استراز در مراحل مختلف تشکیل رویان بررسی شد و وجود ایزوفرمهای مختلف (به ترتیب 7، 6، 1، 5، 6، 7 و 2 ایزوفرم) در این مراحل مشخص گردید. جرم مولکولی ایزوفرمها تعیین شد و پس از بررسی فراتنظیمی، فروتنظیمی و یا تعدیل نوارهای ایزوفرمی، ایزوفرمهای اصلی و نهادی دخیل در رویانزایی نیز معرفی گردید.
  کلیدواژگان: Hyoscyamus niger، آنزیمهای پاداکساینده، رویانزایی بدنی
 • مینا بقایی امند*، رضا حیدری، رشید جامعی صفحات 168-175
  در این مطالعه اثر غلظتهای مختلف ساکارز بر پایداری آنتوسیانین استخراج شده از میوه آلبالو در pH های پایین (2و3) تحت شرایط دمای بالا(90درجه سانتی گراد) و در طول زمان بررسی شد. شاخص تخریب آنتوسیانین (DI)، بر اساس تغییرات جذب در 520 نانومتر مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، نمونه های حاوی ساکارز بیشترین میزان تخریب آنتوسیانین را در 90درجه سانتی گراد نشان دادند که حاکی از وقوع فرآیند قهوه ای شدن در طول این دوره بود. اندازه گیری فورفورال که نشان دهنده تخریب آنتوسیانین می باشد پس از 20 ساعت اعمال حرارت در نمونه های حاوی آنتوسیانین + ساکارز بیشتر از نمونه هایی بود که تنها دارای آنتوسیانین و ساکارز بودند. نتایج نشان داد که فرآیند قهوه ای شدن که نشان دهنده تخریب آنتوسیانین و قند می باشد به عواملی مانند pH و غلظت ساکارز بستگی دارد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، ساکارز، آلبالو، فورفورال
 • سعید پیری 1*، علی ایمانی، حسن معصومی، داوود بدرزاده صفحات 176-183
  میوه های مناطق معتدله از جمله میوه های دانه ریز و به ویژه توت فرنگی از میوه های مهم باغبانی به شمار می روند که اکثرا برای تشکیل میوه نیاز به گرده افشانی و به دنبال آن تلقیح مادگی گل دارند. بنابراین، برای تحقق این عمل، گرده زنده و باقوه نامیه و قابلیت جوانه زنی خوب ضروری است. لذا آزمون قوه نامیه دانه گرده و اطلاع از کیفیت آن در این نوع میوه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا، آزمایشی برای بهینه سازی محیط کشت دانه گرده توت فرنگی و تعیین بهترین محیط کشت برای توت فرنگی با 9 نوع محیط کشت محتوی غلظتهای مختلف اسید بوریک(0، 25 و 50 میلی گرم در لیتر)، ساکارز (5/7، 10 و 15 در صد) و آگار(2 در صد) در شرایط درون شیشه ای در قالب طرح آماری کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل نشان دادکه بیشترین جوانه زنی در ترکیب محیط کشت B25S15 (25میلی گرم در لیتر اسید بوریک و 15در صد ساکارز) با 66/87 درصد جوانه زنی بوده و کمترین جوانه زنی در ترکیب محیط کشت B0S7.5 (0 میلی گرم در لیتر اسید بوریک و 5/7 درصد ساکارز) با 33/5 درصد جوانه زنی اتفاق افتاد. همچنین قوه نامیه دانه گرده توت فرنگی دو ماه پس از نگهداری در دما های 20- و 80- درجه سانتی گراد، نشان داد که دانه گرده نگهداری شده در دما های فوق از نظرحفظ قوه نامیه دانه گرده و یا درصد جوانه زنی تفاوت معنی دار نداشتند. همچنین نتایج حاصل از کشت گرده در محیط کشت انتخابی نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی دانه گرده(93/ 83 درصد) در دمای آزمایشگاه به دست آمد و کمترین درصد جوانه زنی دانه گرده از آن دمای 10 درجه سانتی گراد با 66/51 درصد جوانه زنی بود.
  کلیدواژگان: درون شیشه ای، جوانه زنی، دانه گرده، توت فرنگی
 • فرخنده رضا نژاد، روشنک طراحی صفحات 184-195
  تولید کالوس و میزان آنتوسیانین در رز گالیکا (.Rosa gallica L) از جداکشتهای رویشی (دمبرگ، برگ و ساقه) و گلی شامل بساک، مادگی و گلبرگ تحت اثر عوامل فیزیکی (نور و تاریکی) و شیمیایی (تنظیم کننده های رشد شامل 2، 4-D، BAP و GA3) در زمانهای مختلف بررسی شد. جداکشتها روی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) تغییر یافته واجد ویتامینها و تنظیم کننده های رشد لازم کشت شدند و تحت تیمار تاریکی و نیز دوره نوری 16/8 ساعت با شدتهای نوری1000 و 2000 لوکس قرار گرفتند. جداکشتها هر دو هفته یک بار روی محیط کشت تازه واکشت شدند. نتایج نشان داد که غلظت 3-2 میلی گرم در لیتر 2،4-D و 1 میلی گرم در لیتر BAP برای تحریک تولید کالوس در جداکشتهای مختلف بهینه بودند. GA3 سبب کاهش کالوس زایی شد. پس از 4 روز تولید کالوس در جداکشت ساقه و پس از 8 روز، القای کالوس در سایر جداکشتها شروع شد و در طی هفته های بعد کالوسها بسیار بزرگ و حجیم شدند. اثر تیمارهای نوری (1000 و 2000 لوکس) و تاریکی، اثر معنی داری برکالوس زایی نشان ندادند اما نور با شدت 2000 لوکس تا حدودی سبب بازدارندگی کالوس زایی در جداکشتهای رویشی و بساک شد. کالوسهای ایجاد شده در این گونه در نور، قرمز رنگ و محتوی آنتوسیانین بودند که بالاترین میزان در جداکشتهای برگی با شدت نوری 2000 لوکس مشاهده شد. کالوسهای رشد یافته در تاریکی سفید تا کرم رنگ، نرم و شکننده و محتوی میزان بسیار اندکی آنتوسیانین بودند.
  کلیدواژگان: کالوس زایی، آنتوسیانین، تاریکی، نور، تنظیم کننده های رشد، Rosa gallica L
 • رئوف سید شریفی*، محمد ضعیفی زاده صفحات 196-207
  به منظور بررسی تاثیر سطوح کود نیتروژن بر عملکرد دانه، فیلوکرون و سرعت ظهور برگ سه رقم ذرت، آزمایشی در سال زراعی1386 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی به سطوح نیتروژن (صفر، 80، 160 و 240کیلو گرم در هکتار) و کرتهای فرعی به ارقام ذرت (SC-301، DC-370و SC-404) اختصاص داده شدند. نتایج نشان داد فیلوکرون، فاصله زمان بین ظهور دو برگ متوالی، تحت تاثیر رقم، سطوح نیتروژن و اثر متقابل این دو قرار دارد. با افزایش مقدار نیتروژن، سرعت ظهور برگها افزایش و فیلوکرون کاهش یافت. واکنش ارقام از این نظر متفاوت بود. سرعت ظهور برگها در رقم SC-301 بیشتر از دیگر ارقام مورد بررسی بود. بالاترین سرعت ظهور برگ و نیز کوتاه ترین زمان برای فیلوکرون در ترکیب تیماری رقم SC-301با به کارگیری 240 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به دست آمد. عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح کود نیتروژن، رقم و اثر متقابل رقم در سطوح نیتروژن قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه به رقم SC-404 و کمترین آن به SC-301 تعلق داشت. مقایسه میانگین ترکیب تیماری رقم در سطوح نیتروژن نشان داد که بالاترین عملکرد دانه به رقم SC-404 با مصرف 240 کیلوگرم کود نیتروژن تعلق داشت. ولی، از نظر آماری اختلاف معنی داری در عملکرد دانه این رقم در سطوح کودی 160 و 240 کیلوگرم در هکتار مشاهده نگردید. کمترین عملکرد دانه به رقم SC-301 در حالت عدم استفاده از کود تعلق داشت. بنابراین به نظر می رسد در شرایط محدودیت طول دوره رشدی، به منظور افزایش سرعت ظهور برگ، کاهش فیلوکرون و دستیابی به عملکرد مناسب، بهتر است رقم SC-301با سطح کودی 240 کیلوگرم کود نیتروژن به کار گرفته شود و چنانکه محدودیتی از نظر طول دوره رشد نباشد برای افزایش عملکرد دانه رقم SC-404 با سطح کودی 240 کیلوگرم نیترو‍‍‍‍ژن در هکتار مناسب خواهد بود.
  کلیدواژگان: ذرت، نیتروژن، فیلوکرون، سرعت ظهور برگ و عملکرد
 • علی طویلی، مرتضی صابری*، علیرضا شهریاری، محمد حیدری صفحات 208-216
  گیاهان در مراحل مختلف زندگی با شرایط تنشی گوناگونی مواجه هستند. این شرایط توسط عوامل زنده یا غیر زنده ایجاد می شود و بر جوانه زنی و رشد گیاهان اثر می گذارد. وجود فلزات سنگین در خاک یکی از مهم ترین تنشهای محیطی محسوب می شود که می تواند منجر به کاهش رشد و تولید انواع اکسیژنهای واکنش گر گردد. سالیسیلیک اسید یک هورمون گیاهی بر ای کاهش اثرات مضر بسیاری از تنشها شناخته شده است. در تحقیق حاضر اثر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید به مدت 10 ساعت در سطوح 0، 100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر، بر روی جوانه زنی و رشد بذورB. tomentellus تحت شرایط تنش با کادمیوم در سطوح 0، 10، 20 و 30 میلی گرم در لیتر مطالعه شد. نتایج مبین کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه در اثر حضور کادمیوم بود. به طوری که طول ریشه چه و طول ساقه چه در غلظت 30 میلی گرم در لیتر محلول کادمیوم کمترین مقدار را نشان داد. در مقابل، سالیسیلیک اسید درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه را در شرایط تنش با کادمیوم و غیر تنش افزایش داد. درصد جوانه زنی در غلظت 200 میلی گرم در لیتر و برای طول ریشه چه در غلظت 300 میلی گرم در لیتر محسوس تر بود.
  کلیدواژگان: کادمیوم، سالیسیلیک اسید، جوانه زنی، Bromus tomentellus، تنش
 • معصومه نبئی، *، پرتو روشندل، عبدالرحمان محمدخانی صفحات 217-225
  بابا آدم (Arctium lappa) گیاهی دارویی از تیره کاسنی است. بذرهای گیاه بابا آدم دارای خواب هستند، بنابراین کوتاه نمودن دوره خواب و افزایش میزان جوانه زنی بذرها توسط روش های آزمایشگاهی می تواند در احیای این گیاه موثر باشد. در پژوهش حاضر تیمارهای به کار گرفته شده برای شکستن خواب بذرهای گیاه مذکور عبارت بودند از نیترات پتاسیم 2/0 درصد، اسید سولفوریک 75 درصد (به مدت 5 و 10 دقیقه)، آب داغ (70 و 90 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه) و آب جاری (در دو مدت زمان 24 و 48 ساعت). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی بذرها (85 درصد) در اثر اعمال تیمار نیترات پتاسیم 2/0 درصد (برای مدت زمان 48 ساعت) قابل دسترسی است. تیمارهای اسید سولفوریک، آب داغ و آب جاری نیز اثرات قابل توجهی بر افزایش درصد جوانه زنی نشان دادند (به ترتیب، 66، 65 و 24 درصد). بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق و با توجه به اثرات منفی اسید سولفوریک 75 درصد بر رشد و نمو دانه رستها، مناسب ترین و کارآمدترین تیمارها برای شکست خواب بذرهای گیاه بابا آدم نیترات پتاسیم 2/0 درصد و آب داغ (70 درجه سانتی گراد) پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: گیاه بابا آدم، شکست خواب بذر، تیمارهای شیمیایی، تیمار آب داغ و آب جاری
 • خورشید نیک زاد چالشتری، ریحانه عموآقایی* صفحات 226-237
  شرایط محیطی نامساعد نظیردماهای غیربهینه، به طور قابل توجهی از جوانه زنی و رشد گیاهان ممانعت می کند و ممکن است سبب کاهش محصول آنها شوند. پرایمینگ دانه ها به عنوان روشی امیدبخش برای افزایش و بهبود جوانه زنی بسیاری از گیاهان در شرایط تنش در نظر گرفته شده است. در این تحقیق اثر پرایمینگ بر جوانه زنی دو رقم گوجه فرنگی (فالکاتو و زیتونی)، در دماهای غیربهینه بررسی شد. پرایمینگ با خیساندن دانه ها در محلول پلی اتیلن گلیکول 6000 با هوادهی مداوم (روش اسموپرایمینگ) و در ورمی کولیت مرطوب (روش هیدراسیون) برای 24 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد انجام گرفت. دانه ها در ظروف پتری محتوی دو لایه کاغذ صافی قرار داده شدند و در اتاقکهای رشد و در چهار سطح دمایی مختلف (10، 15، 20 و 25 درجه سانتی گراد) انکوبه گردیدند و میانگین جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی، زمان رسیدن به 50 درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که هر دو تیمار پرایمینگ، میزان و سرعت جوانه زنی دانه گوجه فرنگی را حتی در دماهای غیر بهینه بهبود بخشیدند.
  کلیدواژگان: پرایمینگ دانه، پلی اتیلن گلیکول، جوانه زنی، دما، گوجه فرنگی
|
 • Pages 154-167
  The Hyoscyamus genus has always been regarded as an important medical plant and its therapeutic effects are attributed to its contained different tropan alkaloids. Utilizing genetic engineering for production of plants belonging to this genus with more valuable pharmaceutical properties without consuming much time and cost is one of the most regarded points in this issue. Somatic embryogenesis and gathering knowledge about it is a great help. For this perpose we attempted to perform successful somatic embryogenesis، and to get more knowledge about its mechanism via assessing enzymes in different stages of embryo formation. In this study، leaves were cultured on MS medium containing BAP (1. 5 mgL-1) and IAA (0. 2mgL-1) lead to a successful embryogenesis. The results show that highest activity of superoxide dismutase and peroxidase had the highest activity in primary embryo-holding callus، catalase and ascorbate peroxidase had the highest activity in embryogenic callus but polyphenol oxidase had the highest activity in callus. In different stages of embryo formation from leaf explants of H. niger showed that changes of activities of these enzymes in various stages of embryo formation. The electrophoresis patterns of iso-enzymes of superoxide dismutase، peroxidase، catalase، ascorbate peroxidase، polyphenol oxidase and auxin oxidase showed the presence of 7، 6، 1، 5، 6، 7، and 2 isosymes in these enzymes respectively. The molecular mass of the isozymes were determined and up-regulation، down-regulation، and modulation of the isosymal bands were assessed. The main as well as concervative isozymes involved in embryogenesis were also identified.
  Keywords: Hyoscyamus niger, antioxidant enzymes, somatic embryogenesis
 • Pages 168-175
  In this study the effect of different concentrations of sucrose was examined on the anthocyanins stability that was extracted from sour cherry (Prunuscerasus L.) at low pH (2،3) under high temperature (90°C) and during time. Degradation index of anthocyanin (DI) was evaluated according to absorbance at 520 nm. According to the results، samples with sucrose havehighest content of degradation of anthocyanins at 90°C، which indicated browning occurred during this period. Furfural measurement an indication of anthocyanin degradation، were higher after 20 hr heating in the samples with anthocyanin + sucrose than samples with and without sucrose. Results indicated that browning is depends on the pH and sucrose concentration.
  Keywords: Anthocyanin, sucrose, Prunuscerasus L, furfural
 • Pages 176-183
  Callogenesis and anthocyanin content of vegetative explants such as leaf، stem، petiole and floral ones (petal، pistil، anther) from Rosa gallica were investigated under physical (light and dark) and chemical (different combinations of 2، 4-D، BAP and GA3) factors at different periods. The explants were cultured on the modified MS medium supplemented with vitamins and growth regulators. Cultures were exposed to dark and a 16/8 h (light dark) photoperiod at 1000 and 2000 lux light intensities. The calli (with the original explant) were then routinely subcultured onto fresh medium of the same composition at two weeks intervals. Combinations of 1mg l-1 BAP and 2- 3 mg l-1 2، 4-D were the most suitable treatment for callus induction in various explants. GA3 was resulted in callogenesis reduction. Callogenesis was started after 4 days in stem explants and after 8 days in the other explants. Calli grew and became massive and enlarged in the next weeks. Dark and 1000 and 2000 lux light intensities showed no significant different on callus induction although 2000 lux light intensity somewhat reduced callogenesis in anther and vegetative explants. Calli produced in light were red like and accumulated anthocynin. Anthocynin content was the higher in calli obtained from explants exposed to 2000 lux light intensity. Calli grown in dark were white to cremish، soft، fraible and contained a bit of anthocyanin.
  Keywords: Anthocyanin, Calli, Floral explants, Light, Rose
 • Pages 184-195
  Callogenesis and anthocyanin content of vegetative explants such as leaf، stem، petiole and floral ones (petal، pistil، anther) from Rosa gallica were investigated under physical (light and dark) and chemical (different combinations of 2، 4-D، BAP and GA3) factors at different periods. The explants were cultured on the modified MS medium supplemented with vitamins and growth regulators. Cultures were exposed to dark and a 16/8 h (light dark) photoperiod at 1000 and 2000 lux light intensities. The calli (with the original explant) were then routinely subcultured onto fresh medium of the same composition at two weeks intervals. Combinations of 1mg l-1 BAP and 2- 3 mg l-1 2، 4-D were the most suitable treatment for callus induction in various explants. GA3 was resulted in callogenesis reduction. Callogenesis was started after 4 days in stem explants and after 8 days in the other explants. Calli grew and became massive and enlarged in the next weeks. Dark and 1000 and 2000 lux light intensities showed no significant different on callus induction although 2000 lux light intensity somewhat reduced callogenesis in anther and vegetative explants. Calli produced in light were red like and accumulated anthocynin. Anthocynin content was the higher in calli obtained from explants exposed to 2000 lux light intensity. Calli grown in dark were white to cremish، soft، fraible and contained a bit of anthocyanin.
  Keywords: Anthocyanin, Calli, Floral explants, Light, Rose
 • Pages 196-207
  In order to investigate the effects of nitrogen levels on grain yield، phyllochron and leaf emergence rate of maize cultivars، a split plot experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted at the Research Farm of Islamic Azad University of Ardabil during 2007 cropping. Factors were: nitrogen levels in main plots (0، 80، 160 and 240 Kg N ha-1) and maize cultivars in three levels (SC-301، DC-370 and SC-404) in sub plots. The results showed that phyllochron، time between the appearance of successive leaves on a shoot، was significantly affected by corn، nitrogen levels and interaction of nitrogen levels × maize cultivars. With increased nitrogen levels، the phyllochron was decreased but rate of leaf appearance was increased. Response of maize cultivars was different to these characteristics. Leaf appearance rate in SC-301 was more than SC-404 and DC-370. The highest leaf appearance rate and the least of time for phyllochron was obtained in treatment compounds of SC-301 with application of 240 kg N/ha. Grain yield was significantly as affected by nitrogen levels، cultivar and interaction of cultivar × nitrogen levels. Maximum grain yield was in SC-404 cultivar and minimum of it was in SC-301 cultivar. Means comparisons showed that maximum grain yield was obtained in SC-404 with application of 240 kg N/ ha. However، no significant different was between application of 160 and 240 kg n/ha. Minimum grain yield belonged to SC-301 without application of nitrogen fertilizer. If growth period was limited، it seems that SC-301 with 240 kg N/ha was applied in order to increasing leaf appearance rate and decreasing of phyllochron. However، if growth period wasn’t limited، it would be better to use of SC-404 with application of 240 kg N/ha.
  Keywords: Corn, Nitrogen, Phyllochron, Grain yield, leaf appearance rate
 • Pages 208-216
  Plants deal with different stresses including biotic and abiotic stresses during their life. The stresses affect germination and growth of plants. Heavy metals such as cadmium in soil could decrease seed germination and growth of plants. It has been found that salicylic acid is able to reduce negative effects of the heavy metals on different aspects of plant life. The current research was carried out to evaluate probable positive effects of salicylic acid on germination and initial growth properties of B. tomentellus when facing with cadmium stress. For this purpose، an experiment including B. tomentellus seeds pretreatment with 0، 100، 200 and 300 mg/L levels of salicylic acid for 10 hours was conducted. Also، stress condition was prepared using cadmium levels of 0، 10، 20 and 30 mg/L. Results indicated that cadmium decrease germination percentage، rate of germination، radicle and plumule length while using salicylic acid inhibit negative effects of cadmium. Germination percentage and radicle length showed the highest one when 200 and 300 mg/L of salicylic acid was used، respectively.
  Keywords: Cadmium, Salicylic acid, Germination, Bromus tomentellus, Stress
 • Pages 217-225
  Arctium lappa is a medicinal plant of Asteraceae. To break dormancy and increase the germination of its seeds، various methods was tested including KNO3 (0. 2% for 48 h.)، H2SO4 (75% for 5 and 10 min.)، hot water (70 and 90 °C، each for 15 min.)، and tap water (for 24 and 48 h.). Results revealed that the treatment with KNO3 was more effective، yielding 85% germination. On the other hand، treatments with H2SO4، hot (70°C) and tap water also exhibited considerable effects on the germination rate and percentage (in turn- 66%، 65% and 24%). Overall، according to the obtained results and with regard to the negative effect of H2SO4 on the consequential growth of seedlings، KNO3 (0. 2% for 48 h.) and hot water (70°C) would be suggested as the most efficient treatments to break seed dormancy of Arctium lappa.
  Keywords: Arctium lappa, seed dormancy, chemical treatments, hot, tap water treatments
 • Pages 226-237
  The unsuitable climatic conditions such as suboptimal temperatures inhibit seed germination and plant growth and their yield may be reduced. The priming is considered as a promising technique for increasing of seed germination percentage and improvement of germination rate of many plants in stress condition. In this research effect of priming was investigated on seed germination of two tomato cultivars (Cherry and Falcato) under suboptimal temperatures. Priming was accomplished by soaking seeds in a polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) aerated solution (osmopriming) and in moist vermiculite (hydration) for 24 h at 250C. Seeds were laid in Petri dishes with two filter papers and were incubated in growth chambers at 10، 15، 20 and 250C and calculated the germination mean، mean germination time، germination velocity and T50. Result showed that both priming treatments improved germination percentage and rate of tomato seeds، even under suboptimal temperatures.
  Keywords: Germination, PEG, Seed priming, Temperature, Tomato