فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مینا توانگر روستا*، علی دلاور، یحیی مهاجر صفحه 1
  زمینه
  باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف رشد و شکوفایی استعدادهای جوان کشور، شناسایی دانش پژوهان جوان، حمایت، تقویت و راهنمایی آنها به منظور ارتقای سطح دانش و بروز خلاقیت آنان بخش مهمی از رسالت آموزش و پرورش کشور را بر عهده دارد.
  هدف
  با توجه به چنین نقش کلیدی برای این نهاد در این پژوهش با هدف بررسی مستند و علمی جایگاه کنونی باشگاه و فاصله آن تا اهداف از پیش تعیین شده اش به طراحی و اجرای ارزیابی درونی پرداخته شد. بدین منظور بعد از مشخص ساختن اهداف درون دادی، فرایندی و برون دادی با توجه با الگوی عناصر سازمانی و نظر کمیته ارزیابی درونی باشگاه 10 عامل مرکب از 30 ملاک و 83 نشانگر در سطوح «نامطلوب، نسبتا مطلوب و مطلوب» تدوین گردید.
  روش
  در مرحله بعد با استفاده از عوامل و نشانگرهای تدوین شده از 2 پرسش نامه برای پیمایش 1093 نفر شامل روسای باشگاه و اعضای باشگاه استفاده شد. بعد از انجام نمونه گیری که شامل سرشماری کامل (برای روسا) و نمونه گیری تصادفی (برای اعضای باشگاه) بود، به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد.
  یافته ها
  با استفاده از روش آمار توصیفی وضعیت موجود عوامل درون دادی، فرایندی و برون دادی در سطح «نسبتا مطلوب» ارزیابی شد و می توان نتیجه گرفت که باشگاه پژوهشگران در حالت کلی در وضعیت «نسبتا مطلوبی» قرار دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  نمایان شدن قوت ها و ضعف های باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی از طریق ارزیابی درونی، علاوه بر مشخص ساختن جایگاه باشگاه و فاصله ای که تا اهدافش دارد نقطه شروعی برای ارتقا کیفی وضع موجود است و این پژوهش مناسب ترین سندی است که باشگاه می تواند جهت برنامه ریزی برای تغییرات و تحولات لازم از آن استفاده نماید و این مهم زمانی امکان پذیر می شود که مشارکت در تمامی واحدها در سطح کشور حاصل شده باشد، زیرا همان گونه که ارزشیابی فرایندی مشارکتی است، اعمال تغییرات و تلاش برای ارتقا و دگرگونی نیز فرایندی مشارکتی است.
  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، اعتبارسنجی، باشگاه پژوهشگران، جوان، کیفیت
 • محمد امینی*، حمید رحیمی، زهره صمدیان صفحه 21
  زمینه
  هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد.
  روش
  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر کاشان (دانشگاه کاشان، علوم پزشکی، آزاد اسلامی) به تعداد 17057 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 458 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته است که ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 83/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار استنباطی (آزمون t، تحلیل واریانس و...) استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که اگرچه وضعیت کلی اجرای برنامه های درسی معارف اسلامی در دانشگاه ها نسبتا در حدی مطلوب می باشد ولی در عین حال وجود مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مانع از آن می شوند که دروس مذکور در عمل اثربخشی و تاثیرگذاری لازم و مورد نظر را بر روی دانشجویان داشته باشند.
  نتیجه گیری
  در بین عوامل درونی مولفه ارزشیابی و در میان عوامل بیرونی عامل اجتماع و شرایط محیطی از نظر دانشجویان عمده ترین موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، دروس معارف اسلامی، عوامل بیرونی، عوامل درونی
 • جلیل اعتماد*، بهرام جوکار، سمیرا راهپیما، نرگس فخاری صفحه 45
  زمینه
  احساس شرم از جمله مهمترین هیجانات خودآگاه اخلاقی است که نقشی تعیین کننده در روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی دارد. به همین لحاظ تهیه ابزارهایی جهت سنجش این سازه ضروری می نماید.
  هدف
  هدف از این پژوهش فراهم کردن مقدمات لازم جهت استفاده از مقیاس شرم ساخته شده توسط رایزوی (2009) در میان جمعیت دانشجویی ایرانی بود.
  روش
  در این راستا به منظور سنجش روایی مقیاس ابتدا از نرمال بودن توزیع داده ها برای مقیاس شرم اطمینان حاصل شد، سپس برای کشف ساختار عاملی از تحلیل عامل با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد. از همبستگی این مقیاس با مقیاس های معتبر سنجش هیجانات خودآگاه شرم به عنوان روایی همگرا و از همبستگی با مقیاس شادکامی به عنوان روایی واگرا، استفاده شد. پایایی مقیاس نیز به شیوه همسانی درونی گویه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. شرکت کنندگان پژوهش 231 نفر از دانشجویان دختر (134) و پسر (97) دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز بودند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که مقیاس شرم در جمعیت ایرانی دارای ساختار دو عاملی می باشد که تحت عناوین «خطای اخلاقی» و «بی کفایتی خود» نام گذاری شدند. همبستگی این مقیاس با مقیاس هیجانات خودآگاه حاکی از آن بود که مقیاس شرم رایزوی دارای روایی همگرا می باشد و رابطه با مقیاس شادی نیز به عنوان شاخص روایی واگرا استفاده شد و نتیجه حاکی از این بود که مولفه خطای اخلاقی بر خلاف دو مولفه دیگر مقیاس شرم رابطه معناداری با شادی نداشت. علاوه بر این، مقایسه نمرات دختران و پسران بیانگر آن بود که دختران در برخی مولفه ها نمرات بالاتری از پسران داشته اند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش موید روایی همگرا، واگرا و همسانی درونی مناسب مقیاس برای استفاده در ایران بود. فرهنگ وابسته بودن مقیاس شرم با توجه به نتایج مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: هیجانات اخلاقی، شرم، تحلیل ساختار عاملی، روایی، پایایی
 • مریم قادری شیخی آبادی*، سیاوش طالع پسند، عظیم زارعی صفحه 69
  زمینه
  شاخص های عملکردی ابزاری مناسب برای طراحی و اجرای عملیات برنامه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و نیز ارزیابی این موسسات می باشند. به وسیله شاخص های عملکردی می توان عملکرد گذشته، وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه را بررسی نمود و با استانداردها مقایسه کرد.
  هدف
  هدف این مطالعه تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در بعدهای پژوهشی، آموزشی و محیطی؛ و رتبه بندی آنها بود.
  روش
  شرکت کنندگان موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و اعضای هیئت های نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام (45=n) بودند. همه اعضاء پرسش نامه ارزیابی عملکرد را تکمیل کردند. وزن نهایی شاخص ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. شاخص های ارزیابی عملکرد موسسات از طریق پرسش نامه به صورت خود اظهاری جمع آوری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که برای ارزیابی موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شاخص های بعد آموزشی مهمتر از سایر شاخص ها هستند. وزن بعد آموزشی از سایر بعد ها بالاتر بود (42/0)، بعدهای پژوهشی و محیطی دارای وزن تقریبا یکسان بودند (29/0). بیشینه وزن شاخص هایی که در سه بعد آموزشی، پژوهشی و محیطی رتبه نخست را به دست آورده بودند به ترتیب 39/0، 30/0 و 17/0 بود. دامنه تغییرات وزن ها در رتبه بندی شاخص های آموزشی بیشتر از سایر بعدها بود. رتبه هر یک از موسسات در بعدهای آموزشی، پژوهشی و محیطی تعیین شد.
  بحث و نتیجه گیری
  برای ارزیابی موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شاخص های بعد آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. رتبه بندی موسسات بر حسب بعدهای آموزشی، پژوهشی و محیطی ضمن فراهم آوردن تصویر دقیق تر امکان بیشتری برای مقایسه آنها به دست می دهد. تلویحات نظام رتبه بندی مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، آموزش عالی
 • هادی جعفری نژاد*، فریبرز درتاج، حسین دهقانزاد، انور صابری صفحه 97
  هدف
  این پژوهش به منظور تعیین رابطه رویکردهای یادگیری و ویژگی های شخصیتی با ترجیحات دانشجویان برای شش روش مختلف سنجش انجام گرفته است.
  روش
  تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بوده است. با روش نمونه گیری خوشه ایتعداد 410 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه پنج عاملی شخصیت نئو، پرسش نامه روش ها و مهارت های مطالعه و پرسش نامه روش های سنجش استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با ضریب همبستگی نشان داد که بین پنج ویژگی شخصیتی و دو رویکرد یادگیری با روش های سنجش رابطه وجود دارد، همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که دانشجویان با ویژگی شخصیتی گشودگی پایین روش چندگزینه ای را ترجیح می دهند. دانشجویان با ویژگی شخصیتی گشودگی و رویکرد یادگیری عمقی آزمون های تشریحی و کار عملی را ترجیح دادند. دانشجویان با رویکرد یادگیری عمقی و ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و روان رنجوری پایین آزمون های شفاهی را ترجیح دادند. در مورد روش سنجش مستمر، رگرسیون ها معتبر نبودند. دانشجویان با رویکرد یادگیری عمقی و ویژگی شخصیتی گشودگی پایین، روش سنجش کار گروهی را ترجیح دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  دانشجویانی که دارای ویژگی های شخصیتی گشودگی و وظیفه شناسی اند و از رویکرد یادگیری عمقی استفاده می کنند، بیشتر آزمون های تشریحی، شفاهی، کار عملی و گروهی را به عنوان روش سنجش انتخاب می کنند.
  کلیدواژگان: روش های سنجش، رویکردهای یادگیری، ویژگی شخصیتی
 • فرزانه رعایی*، علی دلاور صفحه 119
  زمینه
  فرا تحلیل دارای قدرت و توان زیادی است اما بعضی اوقات منجر به جواب های گمراه کننده و اشتباهی می شود.
  هدف
  مطالعه موردی نمونه هایی از آزمایشات بالینی و موارد مشاهده ای درباره عوامل و فاکتورهایی که اعتبار فرا تحلیل را تحت تاثیر قرار می دهد مانند میزان اثرات، تعداد تحلیل ها، مقیاس داده ها، انعطاف پذیری تحلیل ها، نحوه گزارش دادن و جدال بین علایق.
  روش
  روش استفاده شده در این تحقیق روش فرا تحلیل می باشد. در این مقاله مطالعه موردی درمان کورتیکواسترویید برای مننژیت حاد باکتریایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و فرا تحلیل این موضوع با 6 تحقیق از 11 تحقیق به طور گام به گام جلو می رود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج فرا تحلیل پیرامون درمان مننژیت حاد باکتریایی حاکی از این مسئله است که تحقیقات و پژوهش های زیادی با این عنوان در مکان های مختلف انجام شده است. هر کدام از نویسندگان غالبا دلایلی را برای استفاده از درمان استروییدی شناسایی کردند و حتی دلایلشان در بخش هایی متناقض می باشند اما باید توجه داشت که مشترکاتی نیز در پژوهش هایشان وجود دارد.
  کلیدواژگان: اندازه اثر، سوگیری، سوگیری گزارش دهی، فرا تحلیل
 • یوسف یوسفی*، نورعلی فرخی، غلامرضا صرامی صفحه 133
  زمینه
  امروزه ایجاد انگیزش در دانش آموزان به عنوان عامل ایجاد حرکت و جهت دهنده به فعالیت های آنان بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. با وجود اهمیت این موضوع، تضادهایی در نتایج تحقیقات انگیزش تحصیلی مشاهده می شود.
  هدف
  این پژوهش به منظور بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی با روش فرا تحلیل انجام گرفته است.
  روش
  جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه تحقیقاتی است که در پایگاه های SID، Magiran، Irandoc بین سال های 90-1370 در زمینه انگیزش تحصیلی انجام شده است. از این جامعه تعداد 132 پژوهش با توجه به ملاک های ورود در این مطالعه، انتخاب شد و اطلاعات آنها در کاربرگ فرا تحلیل که توسط محققان تنظیم شده بود ثبت گردید. برای تحلیل داده ها از محاسبه اندازه اثر کلی، شاخص تعداد ناکامل بی خطر (Nfs) و آزمون Q برای همگنی مطالعات با استفاده از نرم افزار CMA-2 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که به ترتیب متغیرهای راهبردهای یادگیری (479/0 ES=)، خودکارآمدی (405/0 ES=)، عزت نفس (384/0 ES=)، خود تنظیمی (333/0 ES=)، پیشرفت تحصیلی (329/0 ES=)، اضطراب امتحان (197/0- ES=) و جنسیت (037/0 ES=) بیشترین اثر را بر انگیزش تحصیلی دارند. بررسی همگنی مطالعات نشان داد که مطالعات تحت ترکیب در همه متغیرها، ناهمگن می باشد. بررسی شاخص تعداد ناکامل بی خطر نیز نشان داد که در هیچ یک از متغیرها، بین مطالعات تحت تلفیق، سوگیری انتشار وجود ندارد.
  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خود تنظیمی، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری، فراتحلیل
 • الهه حجازی*، زهرا نقش صفحه 169
  زمینه
  روایی از جمله مسائلی است که در آزمون سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  هدف
  هدف این مقاله معرفی اجمالی مقیاس بندی چند بعدی به عنوان روشی برای تعیین روایی ابزار، ارزیابی برون دادهای آن، مقایسه آن با دیگر روش های مشابه و سودمندی این روش در حوزه های مختلف روان شناسی است.
  روش
  مقیاس بندی چند بعدی بر روی مقیاس باورهای پسا انتقادی (باورهای دینی) در بین 419 دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دانشگاه تهران، امیر کبیر و علامه طباطبائی) که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند.
  یافته ها
  اجرای مقیاس بندی چند بعدی، وجود دو بعد در این مقیاس را نشان داد و از روایی ساختار این مقیاس حمایت کرد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان گفت که مقیاس بندی چند بعدی، روش مناسبی برای تعیین روایی ابزارهای روان شناختی است که ویژگی های افراد را بر اساس ابعاد مختلف ارزیابی می کنند.
  کلیدواژگان: مقیاس باورهای دینی، مقیاس بندی چند بعدی
 • سمیه جمالی پاقلعه*، احمد عابدی، مهناز جدیدی فیقان، زیور جمالی پاقلعه، الهام آقایی صفحه 193
  زمینه
  هیجانات تاثیر مهمی بر نگرش ها و رفتار دارند.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مشخصات روانسنجی مقیاس یادگیری اجتماعی هیجانی(SELS) در میان نمونه ای از دانش آموزان پسر پایه های چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان اجرا شد.
  روش
  تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی دانش آموزان پسر پایه های چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان که در سال تحصیلی 90-1389 درمدارس این شهر به تحصیل مشغول بودند. به همین منظور نمونه ای380 نفری از دانش آموزان این مدارس به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه یادگیری اجتماعی هیجانی(SELS) روی آنها اجرا شد. مقیاس یادگیری اجتماعی هیجانی یک پرسشنامه خود گزارشی و 20 گویه ای می باشد. که سه ملاک خود تنظیمی، روابط همسالان و تنظیم تکلیف را می سنجد. داده ها با کمک تحلیل عامل تاییدی تحلیل شدند.
  یافته ها
  ضریب آلفای کرونباخ کل و خرده مقیاس ها به ترتیب:85/0، خود تنظیمی 71/0، روابط همسالان 83/0 و تنظیم تکالیف 79/0 بود. تحلیل عاملی تاییدی نیز ساختارسه عاملی (خود تنظیمی، روابط همسالان و تنظیم تکلیف) را تایید کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد(SELS)یک ابزار سه عاملی است و ابزاری معتبر و پایا برای ارزیابی و سنجش ابعاد یادگیری اجتماعی هیجانی دانش آموزان دوره ابتدایی است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، مقیاس یادگیری اجتماعی هیجانی، ویژگی های روانسنجی
|
 • Mina Tavangar Roosta*, Ali Delavar, Yahya Mohajer Page 1
  Background
  Young Researchers Club of Islamic Azad University plays a major role in Iran’s education system with the purpose of helping young Iranian talents to thrive and prosper, identifying young researchers, and supporting, fostering and guiding them in order to promote their knowledge and reveal their creativity.
  Objective
  Considering the key role of this institution, the present research aims to carry out an internal evaluation of the Club so that a documentary and scientific investigation of the current status of the Club and the distance it has with its predetermined goals could be conducted. Therefore, after the inputting, processing, and outputting goals were identified, 10 factors consisting of 30 criteria and 83 indicators were provided at three levels of ‘undesirable, relatively desirable, and desirable’ with respect to the Organizational Elements Model and the viewpoints of the internal evaluation committee.
  Method
  At the next stage, 2 questionnaires were used to survey 1093 people including heads and members of the Club by employing codified factors and indicators. After sampling the collected data which involved a complete census (for heads) and random sampling (for the Club members), the data collection process was carried out.
  Results
  Using descriptive statistical method for the status quo, input, process, and output factors were evaluated as ‘relatively desirable’. It can be concluded that, in general, the Young Researchers Club is in a ‘relatively desirable’ status.Discussion and
  Conclusion
  In addition to determining the Club’s status and the distance it has with its goals, revealing the strengths and weaknesses of the Young Researchers Club of the Islamic Azad University can be a starting point for the qualitative improvement of the status quo. This research is the best document to be used by the Club in order to plan the necessary changes. This can be possible only when all units across the country make contributions, since applying changes and efforts to make promotions and transformations are collaborative processes, just the same as evaluation.
  Keywords: KeywInternal Evaluation, Young Researchers Club, Validation, Quality
 • Mohmmad Amini*, Hamid Rahimi, Zohreh Samadiyan Page 21
  The main purpose of this research was to investigate the obstacles to the effectiveness of Islamic knowledge courses in universities and higher education centers. The statistical population of this research included all students in Kashan universities (University of Kashan, University of Medical Sciences and Islamic Azad University) (n=17057). Using stratified random sampling method, 458 subjects were selected. Researcher-made questionnaire was used as the means of data collection, with reliability of 0.83 through Cronbach’s alpha. Inferential statistics (t-test, analysis of variance, etc.) were used in order to analyze the data. The results indicated that although the Islamic curriculums are in a relatively favorable status, there exists a series of internal and external factors which practically prevents such courses from having the expected efficiency and effectiveness on students. From the viewpoint of students, the component of evaluation as an internal factor and environmental or social conditions as the external factors are the major obstacles to the effectiveness of Islamic knowledge courses.
  Keywords: Islamic Knowledge Courses, Higher Education, Internal Factors, External Factors
 • Jalil Etemad*, Bahram Jokar, Samira Rahpeima, Narges Fakhari Page 45
  Background
  The feeling of shame is one of the most important moral self-conscious emotions which play a major role in interpersonal relationships and social adjustment. Therefore, it seems essential to provide instruments to measure this structure.
  Purpose
  The present paper aims to provide the necessary preliminaries in order to use Shame Scale designed by Rizvi (2009) among Iranian university students.
  Method
  In order to assess the validity of the scale, first, it was made sure that the data were normally distributed. Then, factor analysis with original components and varimax rotation method was used to discover factor structure. The correlation between this scale and other valid scales of measuring self-conscious emotions of shame was used as convergent validity and its correlation with happiness scale was used as divergent validity. Cronbach’s alpha coefficient was also used to measure the scale reliability through the method of the internal consistency of items. Participants in this study were 231 university students (female=134 & male= 97) of Shiraz University and Shiraz University of Medical Sciences.
  Results
  The results indicated that shame scale in Iranian population has a multiple-factor structure called ‘moral transgression’ and ‘self-inadequacy’. The correlation between this scale and the self-conscious emotions scale indicated that Rizvi’s shame scale has a convergent validity. Moreover, the relation with happiness scale was used as the divergent validity index. The results were indicative of the fact that unlike two other components, moral transgression component did not have a significant relation with happiness. Furthermore, a comparison between boys’ and girls’ scores showed that females had higher scores in some components.
  Conclusion
  In sum, results of this study confirmed convergent validity, divergent validity, and internal consistency of the scale suitable to be used in Iran. The shame scale being culture- dependent was discussed with regard to the results.
  Keywords: Moral Emotions, Shame, Factor Structure Analysis, Validity, Reliability
 • Maryam Ghaderi Sheikhi Abadi*, Siavash Talepasand, Azim Zarei Page 69
  Background
  Performance indicators can be appropriate tools for designing, implementing, and evaluating education, research, management, and other programs in universities and higher education institutions. Using performance indicators, one can investigate the past, current, and desired status of universities and compare it with the existing standards.
  Objective
  The present paper aims to determine the weight of the performance evaluation indicators of nongovernmental–nonprofit higher education institutions in research, educational, and environmental dimensions, along with providing a ranking for them.
  Method
  Participants consisted of nongovernmental-nonprofit institutions of higher education as well as members of monitoring and evaluation bodies of higher education centers in Kermanshah, Kurdistan, Hamedan, Lorestan, and Ilam provinces (n = 45). All members were asked to fill out the performance evaluation questionnaire. The final weight of indicators was determined through analytic hierarchy process. Performance evaluation indicators were collected through questionnaires in the form of a self-report.
  Results
  Results showed that the educational indicators were more important than other indicators for evaluating the nongovernmental-nonprofit higher education centers. The weight of educational dimension was more than other dimensions (0.42). The weights of research and environmental dimensions were almost the same (0.29). The maximum weight of the indictors that were placed first in educational, research, and environmental dimensions were respectively 0.39, 0.30 and 0.17. The range of weights was larger in educational indicators than in other dimensions. The rating of each institution was determined in educational, research, and environmental dimensions.Discussion and
  Conclusion
  When evaluating nongovernmental-nonprofit higher education institutions, the educational indicators should be prioritized. By ranking the institutions according to educational, research, and environmental dimensions, a more accurate image is provided and their comparison becomes easier. Implications of the ranking system were discussed.
  Keywords: KeywAnalytic Hierarchy Process, Performance Appraisal, Ranking, Higher Education
 • Hadi Jafarinajad*, Fariborz Dortaj, Hossein Dehganzadeh, Anvar Saberi Page 97
  Background
  Students differ in terms of mental abilities, learning style and rate, fitness, intelligence and aptitude, personality, interest in and motivation for learning, and academic activities as a means of assessing their learning.
  Objective
  The present paper aims to discover some of such differences. This study seeks to investigate the relationship that exists between personality and learning approaches in predicting students’ preferences based on six different methods of assessment.
  Method
  The present research is based on a descriptive-survey method and is of a correlative type. Sample: Using cluster sampling method, 410 participants were selected. Instrument: The instruments used in this study included NEO Five-Factor Personality Inventory, study skills questionnaire, and assessment methods questionnaire.
  Results
  Data analysis with a correlation coefficient showed that the five personality traits and two learning approaches had a relationship with assessment methods. Moreover, results of multiple regression were indicative of the fact that students with low openness personality trait preferred multiple choice method; whereas students with openness personality traits and deep approaches to learning, preferred descriptive examinations and practical projects. In addition, students with deep approaches to learning, conscientious personality traits and low neuroticism preferred oral tests. As for continuous measurement method, regressions lacked any significance. Students with deep learning approaches and low openness personality trait preferred team work assessment method. Discussion and
  Conclusion
  Students who possess openness and conscientiousness traits and adopt deep learning approach mostly select descriptive examinations, oral tests, teamwork, and practical projects as the assessment method.
  Keywords: Personality Traits, Learning Approaches, Assessment Methods
 • Farzaneh Roaei*, Ali Delavar Page 119
  Background
  Meta–analysis is a strong approach, but sometimes leads to wrong and misleading answers.
  Objective
  To conduct case studies of clinical trials and observed cases regarding factors that affect the credibility of meta-research, such as the effect size, the number of analyses, data scale, analyses’ flexibility, method of reporting, and conflict of interest. Research
  Method
  The meta-analysis method was adopted in this research. A case study of corticosteroid therapy in acute bacterial meningitis was discussed in this paper. In addition, the meta-analysis progressed in a step-by-step manner with 6 researches out of 11 ones.
  Results
  The results of the meta-analysis of acute bacterial meningitis indicated that numerous studies have been carried out under such a title in different places. Each author has identified reasons for the use of steroid treatment. Although their reasons were sometimes incomplete, it must be noted that their researches have some things in common.
  Keywords: Meta, analysis, Bias, Reporting Bias, Effect Size
 • Yousef Yousefi*, Noor Ali Farrokhi, Gholamreza Sarami Page 133
  Background
  Nowadays, authorities give more attention to the creation of motivation in students in order to direct their activities and make them active. Despite the importance of this issue, contradictions are seen in the results of educational motivation researches.
  Objective
  This study was aimed at reviewing researches conducted into factors affecting educational motivation and was carried out using meta-analysis method.
  Method
  The population of the present study consisted of all researches on learning motivation recorded in SID, Magiran, and Irandoc databases from 1992 to 2012. A sample of 132 researches was chosen according to the criteria for inclusion in the study, and their data was recorded on the meta-analysis worksheet prepared by the researcher. Overall effect size calculation, Number of Partial Safety (Nfs) and Q-test were used for data analysis using CMA-2 software.
  Results
  The results indicated that the following variables have the most effects in learning motivation respectively: learning strategies (ES=0/479), self-efficacy (ES= 0/405), self-esteem (ES= 0/384), self-regulation (ES=0/333), academic achievement (ES=0/329), test anxiety (ES= -0/196) and gender (ES= 0/037). The analysis of the homogeneity of studies showed that the combined studies were heterogeneous in all variables. The analysis of the number of partial safety indicator also suggested that there was no publication bias among integrated studies in variables.
  Keywords: Meta, analysis, Educational Motivation, Learning Strategies, Self, efficacy, Self, regulation, Academic achievement
 • Elaheh Hejazi*, Zahra Naghsh Page 169
  Background
  Validity is of particular importance in test development.
  Objective
  The aim of this paper is to briefly introduce the multidimensional scaling (MDS) as a method of determining construct validity, to assess its outputs, to compare it with other similar methods, and to show the utility of this method in different domains of psychology.
  Method
  Multidimensional scaling was performed on 419 students of Tehran state universities (Tehran, Amir Kabir, and Allameh Tabataba’i universities) who were selected randomly to investigate the efficacy of Post-Critical Beliefs (religious beliefs) scale.
  Results
  The implementation of multidimensional scaling showed the existence of two dimensions and confirmed the construct validity of the Post-Critical Belief scale.
  Conclusion
  Generally speaking, multidimensional scaling is a suitable technique for determining the validity of psychological instruments that are used to evaluate individuals’ characteristics based on different dimensions.
  Keywords: Multidimensional Scaling, Post, Critical Belief Scale
 • Somayyeh Jamali Paqale*, Ahmad Abedi, Mahnaz Jadidi Fiqan, Zivar Jamali Paqale, Elham Aqai Page 193
  Objective
  The present paper aims at investigating psychometric properties of Social Emotional Learning Scale (SELS) among a sample of 4th and 5th grade Iranian male students. Statistical Population: The statistical population consisted of all 4th and 5th grade male students of elementary schools who studied in schools of Isfahan during the school year 2010-2011. To do so, 380 students of Isfahan elementary schools were selected using multistage random cluster sampling method and were asked to fill out social emotional learning questionnaire. The SELS is a self-report questionnaire made up of 20 items, which assesses three criteria: self-regulation (SR), peer relationships (PR), and task articulation (TA). The data were analyzed using confirmatory factor analysis.
  Results
  Cronbach’s alpha coefficient for the total scale and its subscales were 0.85 (total), 0.71 (SR), 0.83 (PR) and 0.79 (TA). The confirmatory factor analysis also confirmed the accuracy of the three factors (task articulation (TA), peer relationships (PR), and self-regulation (SR)). The results suggested that SELS is a three-factor, reliable tool for assessing and evaluating dimensions of social emotional learning among elementary students.
  Keywords: Social Emotional Learning Scale (SELS), Psychometric Properties, Confirmatory Factor Analysis