فهرست مطالب

فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی
پیاپی 10 (تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احمد به پژوه، رضا کرمی نژاد*، باقر غباری بناب، محسن شکوهی یکتا صفحه 1
  امروزه، هیجان ها تاثیر مهمی بر رفتارهای ما دارد. از این رو، در بسیاری از پژوهش های انجام شده در حوزه هوش هیجانی، پژوهشگران تلاش کرده اند رابطه هوش هیجانی با متغیرهای گوناگون را مورد بررسی قرار دهند، اما مطالعات اندکی با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش هوش هیجانی انجام شده است. این مطالعه با هدف آموزش هوش هیجانی و بررسی اثربخشی آن بر افزایش هوش هیجانی بر دانش آموزان با آسیب بینایی انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی و با استفاده از نمونه در دسترس شامل 19 نفر دانش آموز دوره راهنمایی با آسیب بینایی (9 نفر گروه آزمایشی و 10 نفر گروه گواه) بود. در این پژوهش برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پار کر (2000) و برای تحلیل داده ها از آزمون تی نمرات افزوده شده و تحلیل کو واریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که پس از 15 جلسه آموزش، مولفه های هوش هیجانی بین گروه آزمایشی و گروه گواه، پس از تعدیل اثر متغیر همپراش (پیش آزمون)، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با طراحی برنامه های آموزش هوش هیجانی مناسب می توان به افزایش آن در دانش آموزان با آسیب بینایی کمک کرد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، دانش آموزان، آسیب بینایی
 • عباسعلی حسین خانزاده*، علیرضا محمدی آریا صفحه 21
  رفتارهای اجتماعی مناسب و دیگر مهارت های سازشی پایه های سازش یافتگی شخصی و اجتماعی را در زندگی تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان کم توان ذهنی در محیط کار صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل تمامی معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی دوره راهنمایی استان تهران در سال تحصیلی 88-1387 بود که 142 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مهارت های اجتماعی محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی درصد و فراوانی، میانگین و روش تحلیل عاملی انجام شد. نتایج تحلیل داده ها مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان کم توان ذهنی را در محیط کار در 25 مهارت مشخص ساخت. با توجه به این که مهارت های اجتماعی از سطوح مختلفی برخوردار هستند که از سوی معلمان برای موفقیت دانش آموزان کم توان ذهنی در محیط کار اولویت بندی شدند، بنابراین پیشنهاد می شود از مهارت های اجتماعی شناسایی شده در پژوهش حاضر در برنامه ریزی شغلی دانش آموزان کم توان ذهنی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، کم توان ذهنی، محیط کار
 • محمد نریمانی*، مسعود طالبی جویباری، عباس ابولقاسمی صفحه 45
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه سبک اسنادی و تاب آوری در بین دانش آموزان آسیب دیده و دانش آموزان عادی بود. روش پژوهش حاضر علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان آسیب دیده و عادی در دامنه سنی 15 تا 19 ساله شهر ساری و قائم شهر بود. 120 دانش آموز (60 دانش آموز آسیب دیده و 60 دانش آموز عادی) از مدارس ساری و قائم شهر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه سبک اسناد (ASQ) و مقیاس تاب آوری کانرو و دیوید سون ((CD-RTS9 را تکمیل کنند. داده ها به وسیله آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار و استنباطی شامل تحلیل واریانس چند متغیره، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغییری تحلیل شدند. خلاصه نتایج تحلیل واریانس نشان داد که دانش آموزان معلول (نابینا و حرکتی) در مولفه های اسناد درونی- بیرونی ناخوشایند، اسناد موقت- پایدار ناخوشایند، اسنادکلی- اختصاصی ناخوشایند، و تاب آوری با دانش آموزان عادی تفاوت معنی دار داشتند، که نشان دهنده سبک اسناد بدبینانه تر این گروه می باشد. همبستگی مثبتی بین سبک اسناد با تاب آوری وجود دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مولفه های سبک اسناد توان پیش بینی تاب آوری را دارد (01/0>p). بر مبنای نتایج این پژوهش می توان به متخصصان تعلیم و تربیت پیشنهاد کرد که اقدام به تدوین و اجرای برنامه های درمانی ترکیبی برای دانش آموزان معلول نابینا/حرکتی همراه با اختلال های هیجانی کنند.
  کلیدواژگان: سبک اسنادی، تاب آوری، دانش آموزان معلول نابینا حرکتی
 • فرزانه ناهیدپور*، منصورعلی حمیدی، خدیجه زمانلو، مجید قلخانی صفحه 61
  یکی از مهمترین مشکلات افراد نابیناعدم سازگاری آن ها با ناتوانی شان است. اگر فرد نابینا نتواند با شرایط خود و محیطش سازگار شود، احساس عدم امنیت و ناکامی خواهد کرد که همین امر می تواند باعث بروز رفتارهای ناسازگارانه در او شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری بر افزایش سازگاری دانش آموزان نابینا بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه بود. به همین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 7 نفر از دانش آموز نابینا که با استفاده از پرسشنامه سازگاری نابینایان، ناسازگار تشخیص داده شده بودند، انتخاب گردیدند و در 10 جلسه مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری شرکت کردند. پس از پایان جلسه های مشاوره گروهی، شرکت کنندگان دوباره به پرسش نامه سازگاری پاسخ دادند. تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تی برای گروه های وابسته نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری در افزایش سازگاری عمومی، عاطفی، اجتماعی، و آموزشی دانش آموزان نابینا سودمند بوده است(01/0 P<). با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت رویکرد عقلانی-عاطفی-رفتاری روشی کارآمد در افزایش سازگاری دانش آموزان نابینا است.
  کلیدواژگان: دانش آموزان نابینا، سازگاری عمومی، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی، سازگاری آموزشی، رویکرد عقلانی، عاطفی، رفتاری
 • منصور سودانی*، مهناز مهرابی زاده هنرمند، ضرغام ضرغامیان صفحه 75
  هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش کسب معنا بر تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه شهر برازجان در سال تحصیلی 90-1389 بود. روش پژوهش شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. نمونه اولیه این پژوهش شامل 222 نفر بودند که پس از اعلام آمادگی جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون را تکمیل نمودند. سپس 40 نفر از کسانی که نمره آن ها در هر دو پرسشنامه یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود، به روش تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند. سپس آموزش کسب معنا طی 10 جلسه، 90 دقیقه ای به صورت 1 جلسه در هر هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در پایان همزمان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و پس از گذشت یک ماه آزمون پیگیری انجام شد. داده های حاصل از پژوهش، به روش کوواریانس یک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش کسب معنا موجب افزایش میزان تاب آوری و بهبود کیفیت زندگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است)05/0≥p). پیگیری با فاصله یک ماه، سودمندی آموزش کسب معنا را بر تاب آوری و کیفیت زندگی نشان داد. با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود مدارس دانش آموزان یا نیازهای ویژه کشور در قالب کلاس های آموزش خانواده از آموزش معنا جهت حل مشکلات اولیاء دانش آموزان و ارتقاء سطح تاب آوری و کیفیت زندگی آنان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: کسب معنا، تاب آوری، کیفیت زندگی، مادران، فرزند با نیازهای ویژه
 • زینب عابدی داریونی*، لعیا بشاش صفحه 93
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ابعاد همدلی در دانش آموزان با و بدون کم توانی ذهنی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان با و بدون کم توان ذهنی دوره ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی 90-89 بود. نمونه پژوهش شامل 733 نفر از دانش آموزان 11- 7 ساله (383 پسر و 350 دختر) دوره ی ابتدایی شیراز بود که 339 نفر از آنها دارای کم توانی ذهنی و به صورت نمونه در دسترس و 393 نفر بدون کم توانی ذهنی و به صورت تصادفی از مدارس ابتدایی شیراز انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه همدلی گریفیت (مارک دادز و همکاران، 2008) بود که دارای سه بعد عاطفی، شناختی و کلی می باشد و توسط مادران دانش آموزان تکمیل شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد همدلی (عاطفی، شناختی و کلی)، رابطه مثبت و معناداری به شرح زیر وجود داشت: 1) در بعد همدلی عاطفی، بین دانش آموزان (با و بدون کم توانی ذهنی) تفاوت معناداری وجود نداشت، اما در همدلی شناختی و همدلی کلی تفاوت بین این دو گروه در سطح 01/0معنادار بود. بدین صورت که دانش آموزان بدون کم توانی ذهنی در متغیرهای یاد شده بهتر از دانش آموزان با کم توانی ذهنی بودند.2) جنسیت در همدلی عاطفی در سطح 01/0 معنادار بود، یعنی دختران همدل تر از پسران بودند. در بعد همدلی شناختی چه در اثر اصلی و چه در تعامل بین دو گروه تفاوت معنی داری بین دختران و پسران وجود نداشت. سرانجام در همدلی کلی، در اثر اصلی، تفاوت بین دختران و پسران معنادار نبود اما در اثر تعاملی تفاوت در سطح 05/0 معنی دار بود. یعنی، دختران بدون کم توانی ذهنی همدل تر از پسران دارای کم توانی ذهنی بودند.
  کلیدواژگان: همدلی، دانش آموزان با کم توانی ذهنی، دانش آموزان بدون کم توانی ذهنی
 • نسترن سیداسماعیلی قمی*، علی شیخ الاسلامی صفحه 113
  در بین فعالیت های کودکان، نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیل به مقیاس وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه نشانه های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمک دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی بود. نوع پژوهش، توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان 11 ساله کم توان ذهنی و عادی شهر شهریار در سال تحصیلی 91-1390 که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 33 دانش آموز کم توان ذهنی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای33 دانش آموز عادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون ترسیم آدمک استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری u مان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین میزان اضطراب و افسردگی در نقاشی دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (0.05p<)؛ به این معنا که دانش آموزان کم توان ذهنی نشانه های اضطراب و افسردگی بیشتری را نسبت به دانش آموزان عادی در آزمون ترسیم آدمک نشان داده بودند. در نتیجه، می توان با بررسی نقاشی های کودکان به حالات عاطفی آنها از قبیل اضطراب و افسردگی پی برد و از آزمون ترسیم آدمک به عنوان یک ابزار تشخیصی یا کمک تشخیصی هم در کودکان کم توان ذهنی و هم کودکان عادی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، آزمون ترسیم آدمک، دانش آموزان، کم توان ذهنی
 • آرزو شاه میوه اصفهانی*، طاهره حیدری، احمد عابدی، مرضیه توکل نیا صفحه 129
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازی های گروهی در یادگیری مهارت های روانی- حرکتی کودکان پیش دبستانی کم توان ذهنی (سنین 5 تا 7 سال) بود. این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن شبه آزمایشی بود. برای این هدف، 20پسر پیش دبستانی کم توان ذهنی مدارس ویژه دانش آموزان با کم توانی ذهنی شهر اصفهان به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب، و به روش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند(10 کودک در گروه آزمایش و 10 کودک در گروه کنترل). ابزار مورد استفاده برای بررسی رشد حرکتی کودکان در پیش آزمون و پس آزمون، آزمون لینکن- اوزرتسکی بودکه به صورت انفرادی اجرا گردید. گروه آزمایشطی 15جلسه یک ساعته تحت مداخله بازی های گروهی قرار گرفتند و بر روی گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نشد. پس از پایان مداخله کودکان هر دو گروه از لحاظ مهارت های روانی-حرکتی با آزمون لینکن-اوزرتسکی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون مهارت های روانی-حرکتی در گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد(001/0>P). میزان اندازه اثر69 /0بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که بازی های گروهی مهارت های روانی-حرکتی کودکان کم توان ذهنی را افزایش می دهد. نتایج تحلیل واریانس چندگانه (مانوا) نشان داد که تفاوت در خرده مقیاس های تعادل(006/0=P)، مهارت انگشتان(001/0=P)، هماهنگی چشم و دست(001/0=P) مهارت تنه (005/0=P) معنی دار بود، اما در خرده مقیاس های مهارت عضلات بزرگ دست ها (7/0=P) و مهارت بازوها(17/0=P) و هماهنگی دست و پا(10/0=P) این تفاوت معنی دار نبود. بنابرین می توان از بازی های گروهی در کنار سایر روش ها برای تقویت مهارت های روانی – حرکتی کودکان پیش دبستانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کودکان پیش دبستانی، کم توان ذهنی، بازی های گروهی، مهارت های روانی، حرکتی
 • مریم علیخانی، علیرضا منظری توکلی*، حمدالله منظری صفحه 145
  این پژوهش با هدف کلی مطالعه عوامل مرتبط با اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه در شهر جیرفت در سال 1390 انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ی مادران دارای کودک با آسیب های بینایی، شنوایی و ذهنی بود که کودک آن ها در مدارس ویژه ی آموزش کودکان با نیازهای ویژه در شهر جیرفت در سال تحصیلی 90-1389 به تحصیل اشتغال داشتند. از طریق روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر از مادران دانش آموزان با نیازهای ویژه در سه گروه (نابینا، ناشنوا و کم توان ذهنی) انتخاب شدند. پس از پاسخ به پرسشنامه ها به صورت انفرادی، پرسشنامه اضطراب بک و محقق ساخته داده ها با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری داده ها تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که بین عواملی چون میزان اطلاعات مادران از نحوه تربیت و برخورد با کودک با نیازهای ویژه، محدودیتهای اجتماعی مادران، ریشه معلولیت کودک با نیازهای ویژه، تاثیر آسیب دیدگی فرزند بر روابط خانوادگی، احساس مسئولیت مادران، میزان حضور پدر با میزان اضطراب مادران دارای کودک با نیازهای ویژه رابطه معنی داری وجود دارد. در مجموع یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عواملی مربوط به کودکان با نیازهای ویژه وجود دارد که اضطراب مادران این کودکان را افزایش می دهد. با شناخت این عوامل می توان با بالابردن سطح اطلاعات مادران از آسیب های مختلف، چگونگی برخورد با این کودکان و روابط عاطفی مناسب در خانواده همراه با حضور پدر، به این گونه مادران کمک کرد.
  کلیدواژگان: اضطراب، عوامل مرتبط با اضطراب، کودکان با نیازهای ویژه
|
 • Ahmad Behpajooh, Reza Karaminejad*, Baqer Ghobari Bonab, Mohsen Shokoohi Yekta Page 1
  Nowadays, emotions have an important effect on our behaviors. Therefore, in many studies conducted on emotional intelligence (EI), the researchers have tried to find out the relationship of EI and different variables. However a few studies have been conducted to examine whether emotional intelligence training can improve EI. The purpose of the present study is to investigate EI training and to evaluate its effectiveness on the EI of students with visual impairment. We used a pre-post test experimental design through a convenient sample of 19 middle school students with visual impairments who are divided into two experimental (9 students) and control groups (10 students). In this study, EI is measured by the Bar-On Emotional Quotient-Inventory Youth Version (Bar-On & Parker, 2000). Also, T-test and analysis of covariance (ANCOVA) are used to analyze the gathered data. The results show significant differences between the two groups in EI after 15 sessions of emotional intelligence training. It is also revealed that it is possible to develop EI training programs for enhancing EI in students with visual impairment.
  Keywords: emotional intelligence, students with visual impairment
 • Abbas Ali Hosseinkhanzadeh*, Ali Reza Mohammdiarya Page 21
  This research aims at identifying the necessary social skills for students with mental retardation in work place. The present study is a descriptive-survey design. In this regard, 142 teachers are selected as sample using convenient sampling method. In the next stage, perspectives of teachers are surveyed using a researcher-developed questionnaire. After preliminary study and determination of the psychometric properties of the questionnaire, it is administered on the target samples. The data analysis identified the 25 necessary social skills for students with mental retardation in work place. As a conclusion, social skills include various levels prioritized by teachers for the success of persons with mental retardation in work place. Therefore, social skills identified in this study can be used in vocational planning for mentally retarded students.
  Keywords: social skills, mental retardation, work place
 • Mohammad Narimani *, Masoud Talebi Jooybari, Abbas Abolqassemi Page 45
  The present paper aims at comparing the attributional style and resilience in students with visual or motor disabilities and normal students. In this applied and field research, the statistical population includes all normal and disabled students aged between 15 and 19 years old in Sari and Qaemshahr Cities. 120 students (60 students with visual and motor disability and 60 normal students) from the school of Sari and Qaemshahr cities participated in the study. All participants were asked to complete the attributional style questionnaire (ASQ) and (CD-RTS9) resilience questionnaire. Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including means, standard deviation, multivariate analysis of variance, correlation coefficient and multivariate regression. The result of analysis of variance show that there is a significant difference between students with (visual and motor) disabilities and normal students in components of unpleasant internal-external attribution, unpleasant temporary-stable attribution, geneal-specific attribution and resilience. This indicates a more pessimistic attributional style in the first group. There is a positive correlation between attributional style and resiliency. The regression analysis shows that the components of attributional style can predict the resiliency (p<0.01). The results of this study suggest that education professionals should embark on planning and implementing combined therapeutic programs for students with visual and motor disabilities who suffer from emotional disorders.
  Keywords: attributional style, resilience, students with visual, motor disabilities
 • Farzanehnahidpoor *, Mansoor Ali Hameedy, Khadijehzamanlo, Majidghalkhani Page 61
  One of the most serious problems of blind people in their lives is the difficulty in adjusting to their disability. When the blind person doesn’t succeed in adjusting to his/her condition and to environment in general, insecurity and frustration will set in and that would cause to misbehaviors. Thus, the aim of current research was investigating the impact of group counseling with rational-emotive-behavior approach on increasing adjustment of blind students. The research method was Quasi-experimental method with pre-test and post-test design with one group. 7 blind students were selected via available sampling procedure that diagnosed maladjustment with utilizing blind adjustment questionnaire and participated at 10 sessions of group counseling with rational-emotive-behavior approach. after ending group counseling sessions, participants answered to adjustment questionnaire again. Analyzing data with paired samples t test indicated that group counseling with rational-emotive-behavior approach was effective at increasing general, emotional, social, and educational adjustment of blind students. With regard to research findings could say that, rational-emotive-behavior approach is affective method for increasing adjustment of blind students.
  Keywords: blind students, general adjustment, emotional adjustment, social adjustment, educational adjustment, rational, emotive, behavior approach
 • Mansoor Soudani*, Mahnaz Mehrabizadeh Hoanrmand, Zargham Zarghamian Page 75
  The purpose of this study is to investigate the efficacy of meaning training on resiliency and improving the life quality of mothers with children of special needs in Borazjan city. 222 mothers completed the questionnaire of World Health Organization Quality Of Life and Connor-Davidson Resilience Scale. Then 40 of these persons with one standard deviation below the mean score in both questionnaires were selected randomly for testing the hypothesis. These 40 persons were divided into two groups randomly (experimental and control group). At first the two groups took a pre-test, and then the experimental group received meaning training for 10 90-minute sessions. At the end, both groups took post-test simultaneously and after one month the follow-up test was done. The data of the study were analyzed by MANCOWA method. The results show that the meaning training has increased resiliency and improved the quality of life of the experimental group in comparison with the control group. A Follow-up study after one month shows the usefulness of meaning training on resiliency and quality of life.
  Keywords: meaning training, resiliency, quality of life
 • Zeinab Abedi Daryooni*, Laya Bashash Page 93
  Various researches have consistently shown that people with mental disabilities have difficulties in recognizing, describing and responding to the emotional states of others. The aim of this research is to compare empathy dimensions of two groups of students with and without intellectual disabilities. The statistical population of this research consists of all students with mild intellectual disability and typically developing students of elementary schools of Shiraz in the academic year of 2010-2011. 733 students, 339 with mild intellectual disabilities and 393 normal students, aged between 7 and 11 years old are selected as sample from elementary schools of Shiraz. The instrument of the study is the Griffith Empathy Measure (Dadds & et al, 2008). The scale has three dimensions; affectional, cognitive and general. Parents of the sample students are asked to complete the questionnaire. The reliability of the scale is studied by test-retest reliability (affectioal α=. 66, cognitive α=. 57, and general α=. 71). The validity is confirmed by internal consistency. The study achieved the following
  Results
  1) there is no significant difference between the two groups in the affectional empathy dimension. In contrast, results indicate significant difference in the cognitive and general dimensions, because the typically developing students had higher scores in the cognitive and general dimensions than students with intellectual disabilities. 2) In the affectional dimension, females achieved higher scores than males. 3) In the general empathy dimension, females without disability had higher scores than males with intellectual disability.
  Keywords: Keyworempathy, students with intellectual disability, typically developing students
 • Nastaran Seyed Esmaili Qomi*, Ali Sheykholeslami Page 113
  The purpose of this study is to compare signs of anxiety and depression in draw a person test in mentally retarded and normal students. In this descriptive research, the statistical population consists of all 11 year-old educable mentally retarded and normal students of Shahriyar city in the academic year of 2011-2012. 33 educable mentally retarded students are selected through convenient sampling and 33 normal students were selected using cluster random sampling. Draw a person test (DAP) is used to collect information. The data re analyzed using Mann-Whitney test. The results show that there is significant difference in the rate of anxiety and depression between educable mentally retarded and normal students reflected in their drawings. This means that educable mentally retarded students had shown greater measures of anxiety and depression in their drawings.
  Keywords: anxiety_depression_draws a person test
 • Arezoo Shahmiveh Isfahani*, Tahereh Heidari, Ahmad Abedi, Marzieh Tavakolniya Page 129
  The purpose of this research is to determine the effect of group plays on psychomotor development of educable mentally disabled boys (aged 5 to 7 years old). The statistical population of this study includes all boys with educable mental disability in preschool. The sample consists of 20 boys who are randomly selected from three special schools in Isfahan city. Then they are randomly assigned into two experimental and control groups. The instrument used in this research is Lincoln Oseretsky Test of Motor Proficiency and Education Group Play. A pretest is administered on both the experimental and control groups. Then education play training is employed on the experimental group for one mouth and 12 sessions. A post test is administered on both groups at the end of training. The results show there is a significant difference between the mean scores of Lincoln Oseretsky Test of Motor Proficiency in the experimental and the control groups in the post test (p<0.001). The effect size is 69%. It is therefore concluded that group play could increase psychomotor development in educable mentally disabled boys. So we can use group plays on psychomotor development in preschool children in addition to another methods.
  Keywords: play, psychomotor development, mentally disabled children
 • Maryam Alikhani, Alireza Manzari Tavakoli*, Hamdollah Manzari Page 145
  The purpose of this study is to examine and predict factors related to anxiety of mothers with exceptional children in Jiroft city in 2011. In this applied and correlative research, the statistical population includes all the mothers of mentally retarded, deaf and blind children who are being educated in schools special for exceptional children in Jiroft. The sample consists of 60 mothers of exceptional children who are selected by random sampling. The answers given to Beck anxiety and the researcher-made questionnaires are analyzed by using correlation coefficient and multiple regression method. Analysis of the data reveal that there is a significant correlation between the mother’s anxiety and the knowledge of mothers about how to raise and treat exceptional children, the social limitations of mothers, the root cause of disability of the exceptional child, the effect of the child’s disability on family relationships, sense of responsibility of mothers, and the father’s presence. In addition, the result of this study show there are factors that increase the mothers’ anxiety.
  Keywords: anxiety, anxiety, related factors, exceptional children