فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 8 (آبان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله مروری
 • سیامک محبی، مرضیه شاه سیاه، فاطمه رجعتی، محمد مطلبی، محمدهادی عباسی، مهدی اسدی، محمد جواد قاسم زاده، ابوالفضل مظفری، غلامرضا شریفی راد صفحات 782-792
  نماز، بزرگ ترین عبادت و مهم ترینسفارش انبیاء الهی به ویژه پیامبر اعظم است. نماز، جزء جدایی ناپذیر همه شرایع الهی بوده و در هر دینی به صورتی خاص وجود داشته است. نمازدر اسلام و قرآن از اهمیت و منزلت خاصی برخوردار است که آثار و برکات این فرضیهبزرگ در جای جای کتاب آسمانی با تعابیری لطیف و نغز و موجز بیان شده به گونه ای که تعمق در آنها شور و جزبه ای وصف ناپذیر در پویندگان طریق سعادت بر می انگیزد. فلسفه،فایده و آثار، شرایط و آداب و اوصاف نماز در آیات و روایات بسیاری آمده که پرداختنبه همه آنها در این جا ممکن نیست. از سویی مقوله سلامت اجتماعی و تحقق آن در جوامع انسانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بشر تلاش های زیادی باسرمایه گذاری های خرد و کلان و استفاده از مدرن ترین امکانات جهت دستیابی بهآسایش، امنیت، حیات و سلامت اجتماعی طی قرون متمادی انجام داده اما وقایع اجتماعی و آمارهای موجود در این خصوص مبین این امر است که انسان در این راستا به توفیقاتچشمگیری نرسیده و سلامت اجتماعی هنوز یکی از اساسی ترین دغدغه های بشر است. به هر حال مطالعه راجع بهسلامت اجتماعی، ابعاد آن و عوامل پیش بینی کننده و ارتقاء دهنده آن به دلیل اهمیتفراوان همیشه توجه جامعه شناسان و کارشناسان حوزه های اجتماعی سلامت را به خود جلبنموده است. اگر چه به ابعادسلامت جسمانی و روانی نماز در گذشته توجه شده و مطالعاتی صورت گرفته اما بعد سلامتاجتماعی نماز همچنان مغفول مانده و نیازمند بررسی و تحقیقات بیشتر می باشد.نویسندگان این مقاله سعی نموده اند تا در این بررسی، به سازه های سلامت اجتماعی نماز بر اساس آیات، روایات و احادیث پرداخته و هر یک را به تفکیک معرفی و طبقه بندینمایند.
  کلیدواژگان: نماز، سلامت اجتماعی، سازه های سلامت، حیاتاجتماعی
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • مرضیه جوادی، محمدکریم بهادری صفحات 793-802
  مقدمه
  به طور خلاصه یک سیستم بهداشتی، بدون وجود نظام بیمارستانی کارا و موثر نمی تواند به اهداف خود نایل گردد. برای نیل به این مساله، به بیمارستان هایی نیاز است که به برنامه ارتقای سلامت به عنوان یک خدمت کلیدی مهم توجه داشته باشند. از این رو این مقاله با هدف تعیین عوامل موثر بر بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت صورت گرفته است.
  روش ها
  این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی –همبستگی است. جامعه مورد پژوهش بیمارستان های منتخب شهر اصفهان می باشند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ارتقای سلامت بوده که اعتبار و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تعیین عوامل از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. تعیین کفایت حجم نمونه با استفاده ازروش کیسر مایر الکین صورت گرفت. روش تحلیل داده ها، تحلیل عاملی و نرم افزار مورداستفاده SPSS بوده است.
  یافته ها
  در بین مولفه های موثر نیازسنجی (ارزیابینیاز) ارتقای سلامت برای گروه های بیماری متفاوت (90/0)توانمندسازی کارکنان برای ارتقای سلامت (82/0)، تعریف الزامات ایمنی و سلامت درمحیط کار (84/0)، توانمندسازی جامعه برای مدیریت بیماری ها (88/0) دارای بالاترینمیزان تاثیر بوده اند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به میزان تاثیر مولفه ها،می توان نتیجه گرفت که بیمارستان ها برای استقرار برنامه های ارتقای سلامت، بایستیبه ارتقای سلامت جامعه وکارکنان توجه ویژه ای نماید.
  کلیدواژگان: ارتقای سلامت در بیمارستان، ارتقایسلامت بیمار، ارتقای سلامت کارکنان، ارتقای سلامت جامعه
 • اسدالله شمس، نجمه بهمن زیاری، آیان کردی، ازاد شکری، شیرین سادات هادیان زرکش مقدم صفحات 803-811
  مقدمه
  سطح رضایتمندی، مهم در ارایه ت است و ارء ت ارایه ه در اورژاز و دو ر ت ا دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات ارائه شده در بخشاورژانس بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا (س) انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی– تحلیلی در سال 1390-1391 در بین 780 مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانیالزهرا شهر اصفهان انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و روایی و پایاییشده بود. جهت دستیابی به نتایج و یافته ها، اطلاعات در برنامه نرم افزاری SPSSنسخه 17 درج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سطح کلی رضایت 1/7٪ افراد ضعیف، 2/34٪ متوسط و 7/58٪ افراد در سطحخوب بود. بینابعاد رضایت و جنسیت، پوشش بیمه ای و نحوه انتقال - رابطه معنی داری به دست نیامد (05/0P). همچنین نتایج نشان داد با افزایش سن، میزان رضایت ازمدیریت بخش افزایش و رضایت از امکانات رفاهی و محیط فیزیکی کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  در حالی که خدماتارائه شده به مراجعین اورژانس به طور نسبی رضایت بخش گزارش شد، در بعد امکاناترفاهی و فضای فیزیکی میزان نارضایتی بالا بود، بنابراین پیشنهاد می شود این بیمارستان در جهت ایجاد فضای آرام و امکانات رفاهی برای بیمار و همراهان تلاش کند.
  کلیدواژگان: رضایت، بخش اورژانس، خدمات درمانی، بیمارستان
 • یدالله یوسفی، مهدی جهانگیری، علیرضا چوبینه، سید حمیدرضا طباطبایی، آرزو نوروزی صفحات 812-818
  مقدمه
  جوایمنی توصیفی از بینش های مشترک کارکنان از نحوه ی مدیریت ایمنی بوده و ارزیابی آنیکی از ملزومات برنامه های ارتقا رفتارهای ایمن در محیط های کاری به شمار می رود.یکی از ابزارهای معتبر جهت ارزیابی جو ایمنی پرسشنامه جو ایمنی نوردیک (NOASACQ-50) می باشد که روایایی و پایایی آن در زبان های مختلفی مورد بررسیقرار گرفته است. هدف از این مطالعه تهیه ویرایش فارسی پرسشنامه مذکور و سپس بررسیروایی و پایایی آن می باشد.
  روش ها
  در مرحله اول رواییزبانی نسخه فارسی پرسشنامه از طریق ترجمه به زبان فارسی و بالعکس انجام شد و درمرحله بعد ویژگی های روان شناختی آن در بین 200 نفر از کارکنان یک صنعت کاشی وسرامیک مورد ارزیابی قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از آزمون Kuder Richardson-20 استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه19 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  دربررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ثبات داخلی، کمترین و بیشترین مقدار ضریبکودر ریچاردسون به ترتیب مربوط به بعد اولویت ایمنی کارکنان و ریسک ناپذیری(684/0) و بعدهای قدرت ایمنی مدیریت (926/0) و اولویت و توانایی ایمنی مدیریت(923/0) به دست آمد. ضریب کودر ریچاردسون برای کل حیطه های جو ایمنی مورد بررسی درپرسشنامه نیز 942/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  ویرایش فارسی پرسشنامه جو ایمنی نوردیک از روایی و پایایی قابل قبولی برای ارزیابی جو ایمنی برخورداراست.
  کلیدواژگان: جو ایمنی، پرسشنامه نوردیک، زبان فارسی، روایی، پایایی
 • حمیدرضا پورزمانی، حسن هاشمی، بیژن بینا، حسین موحدیان عطار صفحات 819-826
  مقدمه
  شیرابه دارای مقادیر بالایی از آلودگی هایآلی به همراه آمونیاک، هیدروکربن های هالوژنه، فلزات سنگین و نمک های غیرآلی است. ازمیان روش های مختلف، فرایندهای غشایی برای تصفیه شیرابه همراه یک فرایند بیولوژیکی بیشتر توسعه پیدا کرده است به طوری که از فرایندهای غشایی برای جداسازی مایع- جامداستفاده می گردد. هدف از این مطالعه،تعیین راندمان بیوراکتور غشایی در تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست است.
  روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی است کهبه صورت مقطعی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد.در این مطالعه راکتور SBR 5 لیتری درتلفیق با غشای فیبر توخالی با تخلخل حدود 50٪ و فشار MPa 02/ 0بهره برداری می شد. حدود150 نمونه از نظر شیمیایی آنالیز شد که میانگین غلظت COD، آمونیاک، فسفرTSS شیرابه ورودی و خروجی راکتورMBR و نیز راندمان حذف پارامترهای مذکور توسط فرایند مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  راندمانبیوراکتور در حذف COD، BOD5،TSS، آمونیاک و فسفربه ترتیب حدود 2/99، 99،2/98،87 و 98٪ بوده است. طبقآزمون tزوجی تفاوت معنی داری از نظر آماری بین مقادیر ورودی و خروجی بیوراکتور غشاییوجود دارد(05/ 0P-value<). این امر نشانگر راندمان مناسب بیوراکتوردر حذف آلاینده های شیرابه بوده است. ولی بر اساس آزمون tتک نمونه ای، مقادیر پارامترهای کیفی پساب خروجی از بیوراکتور با مقادیراستاندارد سازمان محیط زیست تفاوت معنی داری دارد (05/ 0P-value<).
  نتیجه گیری
  بر خلاف راندمان بالای بیوراکتور، برای دستیابی به خروجی مطابق با استانداردهای محیط زیست، انجام پیش تصفیه شیرابه خام بافرایندهایی نظیر میکرواسکرینینگ، ترسیب شیمیایی، عریان سازی بار بالای آمونیاک،راکتورهای بی هوازی بسیار موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: بیوراکتور غشایی، شیرابه، کمپوست
 • مهنوش رئیسی، سید همام الدین جوادزاده، فیروزه مصطفوی، الهه توسلی، اکبر حسن زاده، غلامرضا شریفی راد صفحات 827-836
  مقدمه
  سواد سلامت عبارت از میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر، درک اطلاعات اولیه وخدمات سلامتی است که برای تصمیم گیری متناسب لازم می باشد. سالمندان به عنوان یکیاز مهمترین گروه های در معرض خطر اثرات ناخوش آیند سطح پایین سواد سلامت به شمار می آیند.رفتارهای ارتقادهنده سلامت در سالمندان، تاثیر بالقوه ای در پیشبرد سلامتی و کیفیت زندگی آنان داشته و به همان نسبت موجب کاهش هزینه های مربوط به مراقبت های بهداشتی خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سواد سلامت و رفتارهای ارتقادهنده سلامتی درسالمندان شهر اصفهان به عنوان یک گروه آسیب پذیر انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و به شیوه مقطعی بر روی 354 نفر سالمند که با روشنمونه گیری خوشه ایمتناسب با حجم جامعه انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان (TOFHLA) و سیاههوارسی مربوط به رفتارهای ارتقادهنده سلامت بود. اطلاعات به روش مصاحبه و به صورت پرسشگری درب منازل جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 18، آمارتوصیفی و آزمون های آنالیز واریانسیک طرفه و کای اسکوئر استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی سالمندان 97/6±67 بود. در این مطالعه بین سطح سواد سلامت و انجام فعالیت فیزیکی و مصرف میوه و سبزی ارتباط آماری معناداری مشاهده شد (001/0 P<). به طوری که در سالمندان با سواد سلامت بالاتر میزان فعالیت فیزیکی و مصرف روزانه میوه و سبزی بیشتر بود. بین سطح سواد سلامت و وضعیت سیگار کشیدن ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش برنامه ریزی در جهت آموزش و توسعه رفتارهای ارتقادهنده سلامت در سالمندان و لزوم توجه بیشتر به امر سواد سلامت در برنامه های ارتقا سلامت توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، رفتارهای ارتقادهنده سلامت، سالمندان
 • امیر حسین نافذ، مهناز نیک آئین، مریم خاتم زاده، بی بی فاطمه نبوی، اکبر حسن زاده صفحات 837-850
  مقدمه
  برای تولیدکمپوست مناسب، پایش میکروارگانیسم های شاخص و پاتوژن ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی باکتری های کلیفرم و سالمونلا در کمپوست سازی از زائدات شهری و پس ازاستفاده ازکمپوست بر روی خاک، انجام شد
  روش ها
  نمونه برداری از 5 قسمت شامل زباله خام، توده اولیه، مرحله فعال، خنک شدن و محصول، در ماه های آذر، دی وبهمن 1390 به دفعات 5 مرتبه انجام شد. پارامترهای بررسی شده عبارتند از: دما، رطوبت، C/Nو pH، کلیفرم های کل و مدفوعی و سالمونلا. برای بررسی وضعیت کمپوست در خاک، 5 کیلوگرماز کمپوست بر روی خاک پخش گردید و تا 20 روز پس از استفاده، نمونه برداری و آزمایشات فیزیک وشیمیائی و بیولوژیک در فواصل 5 روز انجام شد.
  یافته ها
  حداقل و حداکثردما مربوط به زباله خام و مرحله ترموفیلیک با C° 22 و C°61 بود. میانگین کلیفرم های کل و مدفوعی از MPN/gDW107×71/1و 107×02/1 در زباله خام به MPN/gDW103×3/2 و 103×18/1 در محصول کمپوست کاهش یافت. میانگین سالمونلا در زباله خام MPN/gDW415 بوده که مقدار آن به MPN/gDW28در کمپوست رسید. جمعیت کلیفرم های کل و مدفوعی پس از استفاده از کمپوست روند کاهشیداشته و پس از 20 روز به حدود MPN/gDW150 و 18 رسید. مقدار سالمونلا نیز از MPN/gDW28 در کمپوست در طول 5 تا 10 روز به نزدیک صفر رسید.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشانداد مرحله ترموفیلیک بیشترین تاثیر را بر روی کاهش باکتری های کلیفرم و مرحلهتثبیت بیشترین تاثیر را بر سالمونلا دارد. اما با توجه به آلودگی کمپوست استفادهشده بر روی زمین به دلیل بالاتر بودن مقادیر کلیفرم مدفوعی و سالمونلا نسبت بهمقادیر استاندارد، بایستی برای کاربرد این کمپوست جهت محصولاتی کهدر تماس با زمین هستند فاصله زمانی مناسب بین استفاده از کمپوست و برداشت محصول درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: مواد زائد، کمپوست سازی، باکتری های شاخص و پاتوژن
 • حبیب الله دهقان، روح الله پروری، اعظم حقی، حسن رجبی وردنجان صفحات 851-858
  مقدمه
  یکی از روش های برآورد شدت فعالیت، استفاده از مقیاس شدت تلاشدرک شده (Rating of Perceived Exertion)می باشد. این مطالعه با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس شدت تلاش درک شده بر اساس تغییرات ضربانقلب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.
  روش ها
  این پژوهش از نوع مداخله ای است که بر روی 10 دانشجوی پسرانجام شد، بدین صورت که در دو نوبت در 4 سطح فعالیت سبک، متوسط، سنگین و بسیار سنگین با استفاده از دستگاه تردمیل در اتاقک شرایط جوی (WBGT=19.4±0.3)، شدت فعالیت افراد در دو مقیاس 10-0و 20-6 شدت تلاش درک شده و تعداد ضربان قلب اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون وآزمون تی زوجی انجام شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی بین دو مقیاس 10 و 15 امتیازی شدت تلاش درک شده با ضربان قلب به ترتیب 83/. و 85/. بود (001/0P<).همچنین ضریب همبستگی بین دو مقیاس 10 و 15 امتیازی شدت تلاش درک شده با ضربان قلب کار به ترتیب 89/. و 91/. به دست آمد (001/0P<). مقادیر دو مقیاس 10 و 15 امتیازی شدت تلاش درک شده در سطوح مختلف فعالیت در دو نوبت آزمون اختلاف معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، هر دو مقیاس 10 و 15 امتیازی شدت تلاش درک شده برای برآورد شدت فعالیت جسمانی از روایی مناسبی برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، مقیاس شدت تلاش درک شده، برآورد شدتفعالیت، ضربان قلب
 • منصوره دهقانی، پریسا آزادبخت، راضیه پاکیزه خو، زهرا زمانیان، حسن هاشمی صفحات 859-868
  مقدمه
  پدیده آلودگی هوا از مهمترین مشکلات زیست محیطی می باشد که سلامت انسان ها را تهدید می نماید. گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت هایصنعتی به شدت آلودگی هوا را افزایش داده است که از عواقب آن تشدید بیماری های قلبیو تنفسی می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین آلاینده های هوا وتعداد مراجعه کنندگان بیماران قلبی- تنفسی به بیمارستان های منتخب آموزشی شیراز است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این مطالعه ارتباط بین آلاینده های مونواکسیدکربن (CO)، دی اکسیدگوگرد (SO2)،ازن (O3)، و مواد معلق با قطر کمتر از 10 میکرون (PM10) با تعداد مراجعه کنندگان بیماران قلبی- تنفسی به بیمارستان های آموزشی شیراز در طی یک دوره آماری شش ماهه 1391-1390 است. سپس با استفادهاز نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و با استفاده از روابط رگرسیونپواسنی وآزمون آماری تی به تجزیه و تحلیل تاثیر آلاینده های هوا برتعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان های آموزشی شیراز پرداخته شد. سطح معنی داریبرابر با 95% اطمینان و 05/0=αاست.
  یافته ها
  اگر چه مقایسه میانگین غلظت مونواکسیدکربن،دی اکسیدگوگرد وازن در شهر شیراز با میزان استاندارد نشان داد که میزان آنها در حد استاندارد است، ولیکن میانگین غلظت مواد معلق با قطر کمتر از 10 میکرون ازحد استاندارد بیشتر می باشد. نتایج آنالیز تک متغیره نشان داد که اگر چه رابطه معنی داری بین مونو اکسید کربن و تعداد مراجعین به بیمارستانهای منتخب وجود دارد(0/05> P)، ولیکن رابطه بین سایرآلاینده های هوا و تعداد مراجعین دیده نشد (0/05P>).
  نتیجه گیری
  اگر چه مطالعه حاضرنشان داد که مواد معلق با قطر کمتر از 10 میکرون مهمترین عامل آلاینده هوا درشیراز است، ولیکن بیشترین ارتباط بیماران قلبی–تنفسی پذیرش شده دربیمارستان های منتخب شیراز مربوط به آلاینده مونواکسیدکربن است. درحالی که در تهران رابطه معنی داری بین غلظت دی اکسیدگوگرد و دی اکسید نیتروژن با تعداد پذیرش شده بیماران در اثر حملات آسم وجود دارد.در استرالیا مهمترین عامل آلاینده که باعث افزایش پذیرش بیماران در بیمارستان به دلیل مشکلات تنفسی، مرتبط به آلاینده های مواد معلق با قطر کمتر از 10 میکرونو ازن است، در حالی که در امریکا و اروپا ازن مهمترین عامل افزایش در مراجعهبیماران به بیمارستان است.
  کلیدواژگان: آلاینده های هوا، شیراز، بیمارستان منتخب، پذیرش بیماران قلبی، تنفسی
 • مرضیه جوادی، امیراشکان نصیری پور، محمدرضا ملکی، پوران رئیسی صفحات 869-876
  مقدمه
  معمولامشکلات مختلفی درزمینه ایمنی بیمار در حین انجام مراقبت های بهداشتی اتفاق می افتد. این حوادث شاملخطاهای انتقال خون، دارو یا جراحی اشتباه، صدمات حاصل از جراحی، خودکشی های قابلپیشگیری، عفونت های اکتسابی، زخم های بستر و... است. با توجه به این که درصدغیرقابل اغماضی از بیماران در مواجهه با سیستم های نظام سلامت خصوص بیمارستان هادچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات می گردند و برای اینکه سازمان هایبهداشتی- درمانی به عنوان مراکز قابل اطمینان تلقی گردند، لازم است یک نظام اثربخشمدیریت ریسک جهت شناسایی ریسک های مختلف و چگونگی مقابله و مدیریت کردن هر یک از آنهاطراحی و اجرا گردد. یکی از عناصر مهم در مدیریت ریسک ها وجود برنامه های سازمانی پیشگیری از آسیب است.این مطالعه به منظور بررسی و تبیین عوامل موثر در تنظیم برنامه های پیشگیری از آسیب در بیمارستان ها تنظیم گردیده است.
  روش ها
  اینمطالعه یک پژوهش کاربردی چند مرحله ای است که به صورت مقطعی انجام شده است.بهمنظور تدوین الگوی مدیریت ریسک های بالینی با هدف شناخت عوامل موثر بر پیشگیری از آسیب وریسک های بالینی از مرور و بررسی متون معتبر مدیریت ریسک دربخش سلامت استفاده شد. مدل های مذکور به طور دقیق بررسی ودر قالبجداول تطبیقی با یکدیگر مقایسه ومنطبق شدند. وحدود 62متغیر اولیه استخراج شد ودرقالب یک پرسشنامه با یک تیم 20 نفره متشکلاز پرستاران وپزشکان اعتبار یابی شد. پرسشنامه نهایی با 39متغیر مورد تایید گروه مذکور قرارگرفت.تایید نهایی الگو از طریق توزیع پرسشنامه در بین جامعه مطالعاتی درقالب نمونه ای 290نفری که با استفاده از روشخوشه ای وتصادفی اانتخاب شده بودند وهمچنین استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. داده ها با استفادهاز نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند.
  یافته ها
  عامل برنامه های پیشگیرانه وکنترلی در الگوی مدیریت ریسک های بالینی در مجموع 6/13%از واریانس هارا تبیین نمود. این عامل در الگوی مدیریت ریسک های بالینی با استفاده از روش تحلیلعاملی اکتشافی سوال ها با چرخش واریماکس در 5آیتم بار گذاری شد. بار عاملیمتغیرهای این عامل دردامنه مطلوبی از8/0 تا 5/0 قرار داشت که نشان دهنده تناسبمطلوبیت این متغیرها از دیدگاه جامعه مطالعاتی بوده است. بالاترین متغیر در عامل برنامه هایپیشگیرانه وکنترلی ریسک های بالینی «استقرارمکانیزم های مشخص برای شناسایی ریسک از قبیل گزارشحوادث،موارد ارجاعی از طرف پرسنل،مرور مدارک پزشکی بیماران،مرورشکایات بیماران یا بررسی اطلاعات و داده های مربوط به بهبود کیفیت» با بار عاملی 818/0 و پایین ترین متغیر «ایجاد و برقراریارتباط موثر با واحدهای کلیدی همچون مدیریت کیفیت، واحد پرستاری، کادر پزشکی و واحدکنترل عفونت به منظور تقوبت تاثیر برنامه مدیریت ریسک» با بار عاملی53/0بود.
  نتیجه گیری
  برای استقرار الگوی مدیریت ریسک های بالینی لازم است در کنار سایر عوامل زیرساختی و سازمانینسبت به تهیه تدوین برنامه های پیشگیرانه و کنترلی در جهت حذف و کاهش ریسک های موجود در فضای ارایه مراقبت های سلامت اقدام شود. این عامل دارای آیتم های مختلفی است که باید در تنظیم و اجرای برنامه مدنظر قرار گیرد. یکی از مهمترین این آیتم هاتوجه به آمار و اطلاعات ریسک ها و تهیه گزارشات آماری به طور سیستماتیک می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک های بالینی، ایمنی، بیمارستان، پیشگیری، ریسک
 • آذر طل، سیما اسماعیلی شهمیرزادی، فرشته مجلسی، داود شجاعی زاده، منور مرادیان صفحات 877-885
  مقدمه
  علی رغم اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر به عنوان یک راهبرد اساسی درتامین رشد و بقای کودک، میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران با توصیه های سازمان جهانی بهداشت و یونیسف فاصله دارد. در این راستا، عوامل موثر بر رفتارشیردهی مبتنی بر سازه های تئوری اعتقاد سلامتی در زنان سه ماهه سوم بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  اینپژوهش یک مطالعه مقطعی است که266 نفر از زنان سه ماهه سوم بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه دو بخشی اطلاعات دموگرافیک (8 سوال) وابزار سنجش رفتار شیردهی بر اساسسازه های تئوری اعتقاد سلامت (55 سوال)بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های t-test،One- way ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان 09/4±85/28 سالبود. میانگین نمره منافع درک شده در بین سازه های تئوری اعتقاد سلامتی بالاترین(93/11±55/81) و خود کارآمدی درک شده (19/5±41/33) پایین ترین امتیاز را کسب نمودند. سازه حساسیت درک شده با متغیرهای سن(05/0p=) و موانع درک شده بامتغیرهای شغل (02/0)، سن (01/0P=) و راهنما برای عمل با سطح تحصیلات زنان باردار (007/0P=)، نمایه توده بدنی (01/0P=) و سن (001/0P=)ارتباط آماری معنی داری داشتند. ارتباط آماری معنی داری بین سازه منافع درک شده و سطح تحصیلات همسر(024/0P=) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که خودکارآمدی درک شده درارتباط با رفتار شیردهی در زنان باردار ضعیف می باشد. به نظر می رسد مداخلات تئوری محور آموزش بهداشت و ارتقا سلامت مبتنی بر منابع درک شده خودکارآمدی در ارتقارفتار شیردهی موثر باشد.
  کلیدواژگان: رفتار شیردهی، تئوری اعتقاد سلامتی، سه ماهه سوم بارداری
 • علیرضا روشنفر، زهرا پاداش، سمانه مختاری، زهرا ایزدی خواه صفحات 886-895
  مقدمه
  کمال گرایی ویژگی شخصیتی است که با تلاش برای بی عیب بودنو وضع استانداردهای بسیار بالا برای عملکردو گرایش به ارزیابی منتقدانه رفتار خود و دیگران مشخص می شود. هدف پژوهش حاضربررسی تاثیر کیفیت زندگی درمانی بر کمال گرایی بوده است.
  روش ها
  پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروهگواه بوده، جامعه آماری این پژوهش افراد مراجعه کننده به 3 مراکز مشاوره شهراصفهان (مرکز مشاوره دولتی دانشگاه صنعتی، مرکز مشاوره بوستان، مرکز مشاوره الفبایزندگی) در سال 1391 بودند. نمونه پژوهش شامل 32 مراجعه کننده بود که از بین افراد دردسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. مراجعه کنندگانگروه آزمایش، به مدت 8 جلسه در هشت هفته تحت آموزش به شیوه کیفیت زندگی درمانی قرار گرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزاراندازه گیری، سیاهه کمال گرایی هیل با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 است. داده ها توسط نرم افزار SPSSنسخه 18 و روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و05/0P<از نظر آماری معنادار تلقی شد.
  یافته ها
  این تحقیق نشان داد که قبل از آموزش، اختلاف معنی دار بین گروه های مورد مطالعه در نمراتکمال گرایی وجود نداشت(P>0/01). اما پس از مداخله آموزشی، افزایش معنی داری در میانگین نمرات کمال گرایی در گروه مداخله ملاحظه گردید (01/0P<). همچنین این روش پس از مداخله آموزشی، بر روی گروه مداخله بر خرده مقیاسه ای کمال گرایی ازجمله حساسیت بین فردی، تلاش برای عالی بودن، درک فشار از سوی والدین، نظموسازماندهی، هدفمندی، استانداردهای بالا برای دیگران وکمال گرایی انطباقی وغیرانطباقی تاثیر داشته است(05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش تاییدکننده تاثیر مثبت آموزش کیفیت زندگیدرمانی بر کمال گرایی افراد می باشد و می توان در مراکز درمانی با توجه به ارتباط بیماری های روان تنی با کمال گرایی و به ویژه در مراکز آموزشی جهت کاهش کمال گراییناسالم افراد برنامه های عملی تدوین و اجرا نمود.
  کلیدواژگان: آموزش، کیفیت زندگی درمانی، کمال گرایی
|
 • Rajati Rajati, Marzieh Shahsiah, Fatemeh Rajati, Mohammad Matlabi, Mohammad Hadi Abasi, Mohammad Javad Ghasemzadeh, Mohammad Javad Ghasemzadeh, Abolfazl Mozafari, Gholamreza Sharifirad Pages 782-792
  Prayer is the most principle worship andthe most important divine prophet’s advice especially by holy messengerMuhammad. Prayer has been established by the divine religions and has been as an importablecomponent in all ofthem. Prayer meets the especial altitude in Islam. The effects and blesses ofthis holy value has been cited with fine and summary expression in the Quran. Refection in these unique expressions leads to indescribable rapture inthose who wish to follow the path to felicity. The philosophy، benefits،effects، requirements، and rites of prayer have been explained in many sayingof Imams and Quran Ayat. The realization of social health isinevitable necessity in human communities. Although mankind has attempted toobtain comfort، safety، living، and social health through macro and microinvestment over the centuries، the social facts and current census show that mankind hasnot achieved significant progress in this matter. Indeed، the social health hasremained as one of the most essential human concerns. However، as this matterhas been important، sociologists and experts of social science have paidattention to the study of social health and its dimensions، predictors، andpromoters. Althoughit has been paid attention to mental and social health of prayer، social healthhas been neglected yet. This topic require to further studies and evidences. The authors have been attempted to investigate the social health construct ofprayer based on Quran Ayat and saying of Imams.
  Keywords: Prayer, Social Health, Health Constructs, Social Life
 • Maryam Yaghoubi, Maryam Yaghoubi, Marzieh Javadi, Mohammad Karim Bahadori Pages 793-802
  Background
  Increasing of chronic patients who need permanent support andstaff who are daily exposed to psychological stress need to hospitals that note to health promotion programs. Healthpromoting Hospitals (HPH) was expressed by the World Health Organization in the 1990s. So a large numberof hospitals in the world have implemented health promotion programs. But hospitalsin Iran not implement health promotion programs.
  Methods
  This study was a descriptive - analytical survey in selectedhospitals of Isfahan. After determining effective dimension and factors on healthpromotion was designed the questionnaire. The validity of questionnaire was computedby experts judgment and the reliability of its was computed by using Cronbachalpha. Afterwards، toconfirm the acquired factors were used confirming factor analysis (CFA). The adequacy of sample volume was made by using Kaiser Meyer Olkin method. Factor analysis (exploratory andconfirmatory) and structural equation approach has been done by SPSS and Amos software
  Findings
  Finally، between dimensions of HPH model patient empowerment (0/94)، and organization healthpromotion (0/84) have the highest regression weight or effect and healthpromotion need assessment has lowest regression weight between the constituentcomponents of each dimension، staff empowerment (0/84)، defining the safetyrequirements in the workplace (0/84) and community empowerment for disease control (0/88) have the highest effect.
  Conclusion
  To create a HPH، various dimensions and factors is efficient. Thehospital must have regard to patient، organization and staff Health promotion.
  Keywords: Health, Healthpromoting Hospitals, Patient Health promotion, Staff Health promotion, Community Health promotion
 • Asad Allah Shams, Najmeh Bahman Ziari, Ayan Kordi, Azad Shokri, Shrin Alsadat Hadian Zarkesh Moghadam Pages 803-811
  Background
  Satisfactionlevel is animportant indicator for measuringthe quality of services. Enhancing the quality of services provided in the emergencydepartments need to have thecorrect understanding of the current situationand problems of thesedepartments. This study wasperformed to examine patients satisfaction andtheir problems in the emergencydepartment of Alzahra Hospital.
  Methods
  Thisdescriptive- analytical study was done among 780 referrals admitted to emergencydepartment of Alzahra hospital in Isfahan in 2010-2011. The research tool was aquestionnaire that developed by the researchers and its reliability andvalidity were pre-approved. The SPSS software was used for data analysis.
  Findings
  Satisfaction level of %7. 1 of people was weak، %34. 2 moderate and %58. 7 was good. Betweensatisfaction and sex، type of insurance coverage and the way of transfer tohospital was not any significant relationship (P> 0. 05). Satisfactionin all aspects (except for thesatisfaction of non-medical personnel that was not related to the frequency of admission) had a negative correlation with educationand frequency of admission (P <0. 05). The results also showed that when age increases، satisfactionof management increases and satisfaction of facilities and physical space reduce.
  Conclusion
  Althoughservices provided to patients was relatively satisfactory،there was higher level of dissatisfaction about facilities and physical space. Therefore، it is recommended to create a relaxingatmosphere and improving facilities for patients and their relatives.
  Keywords: Satisfaction, Emergency Department, Health Care, Hospital
 • Yadolah Yousefi, Mehdi Jahangiri, Alireza Choobineh, Seyed Hamidreza Tabatabaei, Arezoo Nowrozi Pages 812-818
  Background
  Safety climate is a description of employees'' safety sharedconcepts about safety management. Assessment of safety climate is one of therequirements for promoting safe behaviors in the workplace. Nordic SafetyClimate Questionnaire (NOSACQ-50) is a valid tool for measuring safety climatethat its reliability and validity has been investigated in different languages. The aimof this study was to investigate the reliability and validity of the Persianversion of NOSACQ-50.
  Methods
  In thefirst stage، linguistic validation was done by forward and backwardtranslation. In the next stage، Psychometric validation of the Persian versionof the questionnaire was investigated among 200 employees of a tile and ceramicindustry. Kuder Richardson-20was used for reliability assessment and datawere analyzed by SPSS 19.
  Findings
  Assessment of questionnaire internal consistency showed thatminimum and maximum value of Kuder Richardson were for workers’ safety priorityand risk non-acceptance (0. 648) and management safety empowerment (0. 926) dimensions’ respectively. The quantity of Kuder Richardson for all dimensionsof questionnaire was 0. 942.
  Conclusion
  Linguistic validity and reliability of Persian version ofNOSACQ-50 was acceptable for measuring safety climate.
  Keywords: Safety Climate, NordicQuestionnaire, Persian language, Reliability, Validity
 • Hamid Reza Pourzamani, Hassan Hashemi, Bijan Bina, Hossein Movahedian Attar Pages 819-826
  Background
  Leachatecontaining high levels of organic pollution with ammonia، halogenatedhydrocarbons، heavy metals and inorganic salts. Among the various methods fortreating leachate، has been developed membrane processes so that a morebiological process of membrane processes is used for separation of solid -liquid. The aimof this study was to evaluate the efficiency of Membrane bioreactor efficiencyin treatment of composting plant leachate.
  Methods
  This study is a cross-sectional study was carried outat a laboratory scale. In this study، SBR used with 5 litercombined with hollow fiber membrane reactor about 50% porosity and operational pressureMPa 0. 02. 150 samples were analyzed andaverage concentration of COD، ammonia، phosphorus and TSS was measured in inletleachate and bioreactor effluent. Finally removal efficiency was determined.
  Findings
  Bioreactor efficiency removal for COD، BOD5،TSS، ammonia and phosphorus، respectively were approximately 99. 2، 99، 89. 2،87and 98٪. The paired t test، showed astatistically significant difference between the input leachate and bioreactoreffluent (p-value <0. 05). based on one-sample t test، there aresignificantly different between values of the bioreactor effluent quality and standardsvalues (p-value <0. 05).
  Conclusion
  Raw leachate pretreatment processes such as microscreening، chemical precipitation، and ammonia stripping، anaerobic reactorswould be very effective in bioreactor performance.
  Keywords: Membranebioreactor, Leachate, Compost
 • Mahnoush Reisi, Homamodin Javadzade, Firouze Mostafavi, Elahe Tavassoli, Gholamreza Sharifirad Pages 827-836
  Background
  health literacy is ameasure of individual’s ability to read، comprehend، and act on medicalinstructions. Individuals with limited health literacy have less healthknowledge، lower use of preventive services، delayed diagnoses، worseself-management skills and incur higher health care costs. Older adults are oneof the most important at risk group. Health promoting behaviors in older adultshave Potential impact on their health، quality of life and reduce the costsrelated to health care. So the purpose of this study was to assess healthliteracy level in older adults and to investigate the Relationships betweenhealth literacy and health promoting behaviors.
  Methods
  A cross-sectional surveyof 354 older adults was conducted in Isfahan. The method of sampling wasclustering. Health literacy was measured using the Test of Functional HealthLiteracy in Adults (TOFHLA). Data collected using home interviewing. For data analyzingwas used SPSS 18 and descriptive statistics and One Way ANOVAs and k squaredtests.
  Findings
  Approximately 79. 6% of adults were found tohave inadequate health literacy. They tended to be older، have fewer years ofschooling، lower household income، and being female. Individualswith inadequate health literacy were more likely to report limitations inactivity and less consumption of fruit and vegetables (p<0. 001). Nosignificant association was found between health literacy and smoking status.
  Conclusion
  Low health literacy isvery prevalent in older adults so it indicates the importance of healthliteracy issue in health promotion. Therefore with simple educational materialsand effective interventions for low health literacy group we can improve healthpromotion in society and mitigate the adverse health effects of low healthliteracy.
  Keywords: Health Literacy, Health PromotingBehaviors, Older Adults
 • Amir Hossein Nafez, Mahnaz Nikaeen, Bibi Fatemeh Nabavi, Maryam Hatamzadeh, Akbar Hassanzadeh Pages 837-850
  Background
  Monitoring of indicator and pathogenic microorganisms isessential for proper composting. The aim of this study was to evaluate thechange in population of coliformbacteria and Salmonellaspp. in composting process of municipal wastes andafter its application on soil.
  Methods
  The samples were taken from each raw waste pile، initial pile، active phasepile، cooling phase pile and the final product in December، January and February. Samples were analyzed for temperature، moisture، C/N، pH، total and fecalcoliforms and Salmonella spp. To evaluate the condition of applied compost on soil، 5kg of compost was spread on the soil and sampling، physicochemicaland biological experiments were performed at intervals of 5 days up to 20 days after use.
  Findings
  The minimum andmaximum temperatures were related to raw waste and thermophilic phase with 22°C and 61°c، respectively. Average total and fecal coliforms from 1. 71×107 and 1. 02×107 MPN/g DW in the raw wastewas reduced to 2. 3×103 and1. 18×103 in the final product، respectively. Salmonella spp wasalso reduced from 415 MPN/gDW at beginning of the compostingprocess to 28 MPN/g DWin the final product. After compost application، total and fecal coliformpopulations decreased and on day 20 reached to 150 and 18 MPN/gDW،respectively. Salmonella spp. also decreased to about zero by day 5-10.
  Conclusion
  Theresults of this study revealed thatthermophilic stage has the greatest impact on coliformbacteria، and Salmonella spp. are the most affected by thestabilization phase. But considering the contamination ofapplied compost because of high levelsof fecal coliform and salmonella compared to standard values، theappropriate interval between compost application and harvest should be considered for crops that are incontact with soil.
  Keywords: Solid waste, Composting, Indicator, pathogenic bacteria
 • Habibollah Dehghan, Rooholah Parvari, Azam Haghi, Hassan Rajabivardanjan Pages 851-858
  Background
  The Borg Rating of Perceived Exertion (RPE) is a way of measuring physicalactivity intensity level. Purpose of this study is evaluation of validity and reliability the RPE scale (Persian version) based on heart rate variability in students of Isfahan University of MedicalSciences.
  Methods
  An interventional study conducted on 10 male students، Heart rate (HR) and RPE in two 0-10 and 6-20 RPE scale were measured in four activity levels with using treadmillmachines in the Climatic chamber (WBGT = 19. 4 ± 0. 3). Data analysis wasperformed with using Pearson Correlation test and paired-samples t -test.
  Finding
  The results showedthat the correlation coefficient between RPE scale with HR was respectively0. 83 and 0. 85 (p<0. 001). The correlation coefficient between RPE scale withthe difference between activity and rest heart rate (ΔHR) was respectively 0. 89and 0. 91 (p<0. 001). The two RPE scale quantities in different activity levelsin two times were not significantly different.
  Conclusions
  based on Results of this study، both 10 and15 point scale of rating of perceivedexertion for estimate the intensity of physical activity are valid.
  Keywords: Validity, Reliability, BorgRPE Scale, Heart Rate, Isfahan University of Medical Sciences
 • Mansooreh Dehghani, Zahra Zamanian, Parisa Azadbakht, Razieh Pakizehkho, Hassan Hashemi Pages 859-868
  Background
  The phenomenonof air pollution is a major environmental problemwhich threatens people’s health. Urbanization and industrialactivities increaseair pollution، which cause cardiopulmonary diseases. The aim ofthis study was to investigate the correlation ofShiraz air Pollutants with the referring patients due to the cardiopulmonarydisease in Shiraz educational hospitals.
  Methods
  This is an analytical-descriptivestudy. In our study the correlation between major air pollutants includingcarbon monoxide (CO)، sulfur dioxide (SO2)، ozone (O3)، and particle matter with diameter less than 10 micron (PM10) and hospitaladmission to the hospitals due to the cardiopulmonary disease overa period of six months in 2012. Then we used SPSS statisticalversion 16 methods using Poissonregression and t-testto analyze the relationship betweenthe impacts of air pollutants on the hospital admission in Shiraz selectiveeducational hospitals. Significance level is equalto 95% confidence and =α0. 05
  Findings
  The findings show that the mean concentrations of CO،SO2 and O3emissions were lowers than standard، while the mean PM10 concentration was more than standard limit. In addition،uni-variate analysis showed that there was a significant relationship between carbon monoxide and thenumber of referral patients to thehospitals (p>0. 05) but therelationship between the other air pollutants and referral patients were not significant (p>0. 05).
  Conclusions
  The studyrevealed that PM10is one of the most important air pollutants in Shiraz. The significantrelationship between hospital admissions and the cardiopulmonary disease is related to CO. There was a significantrelationship between air pollutantssuch as SO2 and NO2 concentrations with asthma attacks inTehran. In Australiathe main reason for admission to hospitalfor respiratory problemsis related to particulate matterPM10 and ozone، but in Americaand Europe، ozone is the most important pollutant in referring patients tothe hospital.
  Keywords: Air Pollution, Shiraz, SelectiveEducational Hospitals, Cardiopulmonary Disease
 • Aamirashkan Nasiripour, Mohamadreza Maleki, Pouran Raiesi, Marzieh Javadi Pages 869-876
  Background
  Patientsafety problems of many kinds occur during the course of providing health care. They include transfusion errors and adverse drug events; wrong-site surgery andsurgical injuries; preventable suicides; restraint-related injuries or death; hospital-acquired or other treatment-related infections; and falls، burns،pressure ulcers، and mistaken identity. Regarding the huge number of patientwho were imposed by these hazards and to assuring health services it should beset an efficient clinical risk management (CRM) system in order to prevent andcontrol of them. An important factor in clinical risk management is lossprevention plan. This study aimed to reveal the variables affecting lossprevention factor in clinical risk management model.
  Methods
  This is an applied multi-stage and cross sectional research. In order to clarifying variables affecting loss prevention factor of clinicalrisk management model. in order to clarifying variables affecting lossprevention factor of clinical risk management the valid resources of CRM suchas dominant health care organizations web sites، books and journals were used. The CRM models were adjusted and 62 preliminary variables were extracted. Thesevariables were validated by a 20- person team constituting top nurses andphysicians and experts. Final questionnaire included 40 items which distributedto a sample of 290 persons which were selected through clustering andrandomized method. For analyzing data، Explanatory factor analysis was used inSPSS18.
  Findings
  Loss prevention factor in CRM model showedrespectively 13. 6% of the total variances of variables. This factor in CRMmodel using varimax rotation was loaded with the 5 variable. Factor loading ofvariables loaded in this factor were in a range of 0. 8 to 0. 5. The highestfactor loading (0. 81) was indicated in variable of “developing mechanism forrisk identification such as incident reporting، staff referrals، medicalrecords reviews، review of patientcomplaints and …. The lowest factor loading (0. 53) was related to variable of «developing and maintaining collaborative relationships with keydepartments such as medical and nursing staff، infection control in order toenhance program effectiveness».
  Conclusion
  For establishing a CRM model in Iran''s hospital along offundamental and organizational factors، it would be necessary to set lossprevention plan. This plan must constitute of 5 variables such as: eventreporting، risk identification techniques، concern to education of personneland patients، and effective communication.
  Keywords: Clinical Risk Management, safety, hospital, prevent, risk
 • Azar Tol, Sima Esmaeli Shahmirzadi, Fereshteh Majlessi, Mahmoud Mahmoudi Majdabadi, Davoud Shojaeizadeh, Monavar Moradian Pages 877-885
  Background
  According to WHO and UNICEF emphasison breastfeeding as an essential strategy in child growth and survival،nevertheless، there is a significant space in breastfeeding and WHOrecommendation in Iran yet. This study aimed to assessing the effective factorsof breast feeding behavior based on Health Belief Model constructs among womenin third trimester of pregnancy referee to health care networks of TUMS in2012.
  Methods
  This study was across sectional on which 266 women in third trimester of pregnancy referee tohealth care networks in 2012 were selected randomly. Instrument of datagathering was a two part one included demographic variables (8 items) andself-administered breast feeding assessment based on HBM (55 items). Data wasanalyzed with SPSS software version 18 using independent t-test، ANOVA andperson correlation coefficient. Significant level was set at 0. 05.
  Findings
  Mean and SD ofparticipant age was 28. 85± 4. 09 years. Mean and SD of perceived benefits andself-efficacy were the most and the least on (81. 55± 11. 93) and (33. 41± 5. 19) respectively. Perceived susceptibility had significant relation with age (P=0. 05)، perceived barriers had significant linked with occupation (P=0. 02) and age (P=0. 01) and cues to action had significant relation with women educational level (P=0. 007)، BMI (P=0. 01) and age (P=0. 001). Furthermore،perceived benefits had significant relation with husband educational level only (P=0. 024).
  Conclusion
  study findingsrevealed that self-efficacy in pregnant women regarding breast feeding behaviorwas poor. Thus، it seems that using health education and promotion interventionprograms based on self-efficacy resources such as encouragement، social supportand verbal persuasion can be efficient on promoting breast feeding behavior.
  Keywords: Breast FeedingBehavior, Heath Belief Model, Third Trimester of Pregnancy
 • Ali Reza Roshanfar, Samaneh Mokhtari, Zahra Padash Pages 886-895
  Background
  Perfectionism is a character of personality thatindicates striving to be perfect and having high standards for practice. it is a tendency to evaluate one'' s andothers behavior critically. Aim of this study was investigating theeffectiveness of Quality of Life Therapy on the perfectionism.
  Methods
  This was a semi experimental research with pretest andposttest with control group. Thestatistical population was individuals referring 3 counseling centers (Industrial university counseling center، Bousatan counseling center &Alefbaye-zendegi counseling center) in autumn and winter of 2012. Researchsample included 32 individuals were selected through available sampling andallocated into two groups of experimental and control. The experimental groupwas trained 8 sessions of instruction for eight weeks in quality of lifetherapy. At the end، both groups received posttest. The measurement instrumentwas Hill perfectionism inventory with Kronbach''s alphaof coefficient 0/92. Datawere analyzed with Covariance and Mancova Analysis through SPSS-18.
  Findings
  The results showed that there were significantdifferences between the scores of perfectionism in experimental and controlgroups in posttest (P<0/01). It was also shown that، this interventionQuality of Life Therapy significantly reduces the subscales of perfectionismincluding: interpersonalsensitivity، striving for excellence، perceived parental pressure،organization، high standard for others، adaptive and maladaptive perfectionism.
  Conclusion
  This study indicated the efficacy of Quality of LifeTherapy on perfectionism. So، institutions should include health andeducational develop and implement training programs to reduce maladaptiveperfectionism.
  Keywords: Education, Quality Of Life Therapy, Perfectionism