فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue: 4, 2014
 • تاریخ انتشار: 1392/11/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمودرضا دهقانی، فریدون عزیزی، علی اکبر حقدوست، نوذر نخعی، پیام خزائلی، زینت روانگرد صفحات 285-294
  زمینه و هدف
  آموزش پزشکی پاسخگو در تمام حیطه های عملیاتی خود اولویت مشکلات بهداشتی کشور را در نظر می گیرد. نظام ارایه خدمات (آموزش پاسخگو) به دلایل مختلفی هنوز با چالش های بسیار زیادی در جهت پیاده سازی آن روبه رو می باشد و فعالیت های توآورانه اعضای هیات علمی در ارتقای کیفیت آموزش پاسخگو ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف، بررسی وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو و فعالیت های نوآورانه اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بررسی ارتباط بین آن ها انجام شد.
  روش کار
  در مطالعه مقطعی حاضر که به صورت تلفیقی انجام شد، دیدگاه 72 نفر از اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد آموزش پزشکی پاسخگو و فعالیت های نوآورانه آنان توسط دو پرسش نامه مجزا بررسی شد.
  یافته ها
  تحلیل وضعیت کلی آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه اعضای هیات علمی بالینی کرمان نشان داد که وضعیت این آموزش در موقعیت ضعف- تهدید قرار داشت. میانگین امتیاز فرصت ها در دو گروه اعضای هیات علمی زن و مرد و میانگین امتیاز نقاط ضعف در زیرگروه های مرتبه علمی و گروه های آموزشی اختلاف آماری معنی داری داشتند (05/0 > P)، اما اختلاف آماری معنی داری بین تحلیل وضعیت آموزش پاسخگو، امتیاز نوآوری و سایر متغیرهای دموگرافیک و آموزشی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  موقعیت آموزش پزشکی پاسخگو (ضعف- تهدید)، وضعیت مناسبی برای این نوع از آموزش محسوب نمی گردد و جهت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان باید ساز و کار مناسبی پیش گرفته شود؛ همچنین استفاده از توان بالقوه اعضای هیات علمی در خصوص فعالیت های نوآورانه در آموزش پزشکی به ویژه آموزش پزشکی پاسخگو ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آموزش پاسخگو، نوآوری، هیات علمی بالینی، تحلیل وضعیت
 • وحید میرزایی، علی اکبر حقدوست، فریدون عزیزی صفحات 295-302
  زمینه و هدف
  آزمون تکوینی در طول دوره آموزشی، یعنی زمانی که هنوز فعالیت آموزشی مدرس در جریان است و با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت فراگیران و هدایت آن ها صورت می گیرد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین ارزیابی تکوینی دستیاران تخصصی از دیدگاه دستیاران و استادان آن ها بود.
  روش کار
  مطالعه حاضر، مقطعی بود. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ایو با توجه به تیپ دانشگاه و موقعیت جغرافیایی، هفت دانشگاه انتخاب شدند. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 98 دستیار و 12 نفر از استادان، وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته و فرم مصاحبه استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از دیدگاه دستیاران، در حیطه های شش گانه ارزیابی تکوینی، نحوه گرفتن شرح حال بیمار، چک کردن حضور فیزیکی دستیاران در کشیک ها، تحلیل بالینی و حضور به موقع بر بالین بیمار، به ترتیب بیشترین گزینه های مورد ارزیابی بودند و از دیدگاه استادان، نحوه گرفتن شرح حال، چک کردن حضور فیزیکی دستیاران در کشیک ها، بررسی روش های تشخیص بیمار و انجام دقیق و کامل معاینات، به ترتیب بیشترین گزینه های مورد ارزیابی بودند. در مورد حضور به موقع بر بالین بیمار، رعایت هزینه اثربخشی در درمان و حیطه مراقبت از بیمار، تفاوت معنی داری میان دانشگاه های مورد مطالعه وجود داشت.
  نتیجه گیری
  شایسته است با نظارت مسوولین مربوط بر اجرای روش های فعلی، از آن ها حداکثر بهره مندی صورت پذیرد و تنها به ارزیابی مواردی مانند حضور فیزیکی دستیاران بسنده نکنند و رعایت حفظ اسرار بیمار و یا تعهدات اخلاقی آن ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی تکوینی، دستیاران، استادان
 • محمدرضا محمودی صفحات 303-312
  زمینه و هدف
  هدف سیستم های ارزشیابی باید ارزیابی پیامدهای مطلوب باشد. هدف از مطالعه حاضر، طراحی و اعتبارسنجی پرسش نامه رویکردهای مطالعه و یادگیری محمودی (MASLAQ یا Mahmoodi studying and learning approaches questionnaire) برای شناسایی روش های مطالعه و یادگیری دانشجویان در آزمون ها بود.
  روش کار
  یک پرسش نامه 12 گویه ساختارمند بر اساس مقیاس تعدیل یافته 5 درجه ای لیکرت به صورت مقیاس آنالوگ بصری مورد استفاده قرار گرفت. این گویه ها با هدف جستجوی اطلاعات در خصوص رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان بین سوالات چند گزینه ای (MCQs یا Multiple choice questions) و سوالات کوتاه پاسخ (SAQs یا Short answer questions) که ممکن است پیامدهای یادگیری دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد، طراحی گردید. 34 دانشجو که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، به روش آزمون و آزمون مجدد قبل از شروع مطالعه، پرسش نامه را کامل نمودند.
  یافته ها
  پایایی پرسش نامه 12 گویه بر اساس آزمون- باز آزمون یک هفته ای با Cronbach''s alpha، 81/0 تعیین شد. پایایی پرسش نامه 12 موردی اعتبار یافته (189 پرسش نامه) توسط Cronbach''s alpha 77/0 تعیین گردید. دامنه ضریب توافق Kappa برای گویه های پرسش نامه، قبل و بعد از آزمون 60/0-34/0 بود. ضریب همبستگی درونی برای گویه های پرسش نامه قبل و بعد از آزمون محاسبه شد (001/0 > P، 93/0 = ICC). شاخص روایی محتوا برای کل پرسش نامه، 88/0 و روایی سازه نیز محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  این پرسش نامه معتبر، ابزار منحصر به فردی برای ارزیابی رویکردهای مطالعه و یادگیری و نیز ارزیابی استراتژی های یادگیری دانشجویان بر اساس انتخاب نوع آزمون می باشد.
  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، پرسش نامه، رویکردهای مطالعه و یادگیری، سوالات چند گزینه ای، پرسش کوتاه پاسخ
 • مریم مدی نشاط، حسین لشکردوست، محبوبه طباطبایی چهر صفحات 313-320
  زمینه و هدف
  اضطراب، ترس و نگرانی، سطح خلق و میزان همدلی دانشجویان با بیماران مبتلا به اختلالات روانی را دچار اشکال می کنند آن قدر که در خواب نیز رویای مواجهه با بیماران را دارند. این پژوهش به منظور ارزیابی کاربرد سناریوهای ایفای نقش بر تغییر خلق و همدلی دانشجویان با بیمار در بخش روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع شبه تجربی بود. جامعه پژوهش این مطالعه را 18 نفراز دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در طول یک ترم تحصیلی تشکیل دادند. 9 مصاحبه بررسی وضعیت روان دو نفره پرستار- بیمار به روش ایفای نقش توسط دانشجویان برگزار شد. با استفاده از پرسش نامه همدلی Jefferson و نیمرخ حالات خلق قبل و بعد از اجرای نقش، میزان همدلی و تغییر خلق آن ها اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین نمره همدلی دانشجویان قبل و بعد از ایفای نقش، اختلاف معنی داری نداشت (58/0 = P). در تغییر نمره خلق نیز اختلاف معنی داری مشاهده نشد (75/0 = P).
  نتیجه گیری
  ترس، نگرانی و اغتشاش فکری دانشجویان، بر میزان همدلی آن ها با بیمار و تغییر خلق آن ها تاثیرات منفی داشته است. پیشنهاد می شود ایفای نقش در بیش از یک ترم تحصیلی و با تعداد دانشجویان بیشتر، به همراه کاربرد سایر روش ها مثل نمایش فیلم برگزار شود.
  کلیدواژگان: همدلی، خلق، ایفای نقش، دانشجویان پرستاری
 • عصمت نوحی، ناهید فلاح نژاد، بهشید گروسی، علی اکبر حق دوست صفحات 321-331
  زمینه و هدف
  عدم رعایت اصول مطالعه موجب پایین آمدن سطح کارایی و بازدهی انسان، تضعیف روحیه و کاهش اعتماد به نفس، خستگی و دلزدگی از مطالعه می شود. مطالعه موثر مانند هر کار دیگری نیاز به یادگیری مهارت های ویژه دارد. این مهارت ها شامل روش های دریافت، ذخیره سازی و یادآوری صحیح مطالب است. هدف اصلی این پژوهش، نشان دادن نقش و تاثیر آشنایی با مهارت های تحصیلی شامل راهبردهای مطالعه و یادگیری در اصلاح سبک های مطالعه و خودکارامدی تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع مداخله ای (Interventional) بود که با استفاده از آزمون قبل و بعد از آموزش بر روی 75 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی جدیدالورود سال 1390 دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان انجام شد. دانشجویان یک پرسش نامه شامل چهار بخش اطلاعات دموگرافیک، راهبردهای مطالعه و یادگیری، خودکارامدی و رضایتمندی را تکمیل نمودند. جمع آوری اطلاعات در دو نوبت قبل و بعد از آموزش انجام و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، آزمون Paired t و شاخص های مرکزی و پراکندگی صورت گرفت و داده ها با استفاده از جداول توصیفی بیان گردید.
  یافته ها
  بین میانگین راهبردهای یادگیری قبل از مداخله (6/2 ± 5/10) و بعد از مداخله (8/1 ± 6/13) و همچنین بین میانگین راهبردهای مطالعه قبل از مداخله (8/1 ± 6/10) و بعد از مداخله اختلاف معنی داری وجود داشت (001/0 > P). بین میانگین خودکارامدی قبل از مداخله (2/3 ± 5/10) و بعد از مداخله (4/2 ± 3/12) و بین میانگین رضایتمندی قبل از مداخله (4/3 ± 4/9) و بعد از مداخله (9/2 ± 08/12) نیز اختلاف معنی داری مشاهده شد (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  راهبردهای یادگیری و مطالعه قابل آموزش و یادگیری هستند و با ارتقای این راهبردها احساس رضایتمندی و خودکارامدی در دانشجویان افزایش می یابد. با استفاده از نتایج این مطالعه، پیشنهاد می گردد که یک درس یک واحدی برای آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری جهت ارتقای این مهارت ها به دانشجویان دانشگاه ها طراحی شود.
  کلیدواژگان: مهارت های مطالعه، راهبردهای مطالعه، یادگیری، خودکارامدی، رضایتمندی، دانشجو
 • محمدرضا قطبی راوندی، نرگس خانجانی، مریم صابر، شیدوش دولتشاهی صفحات 332-340
  زمینه و هدف
  آموزش زبان تخصصی یکی از زیرمجموعه های آموزش زبان می باشد که از دهه 60 میلادی و مطرح شدن زبان انگلیسی به عنوان زبان علمی جهان مورد توجه مجامع علمی و پژوهشگران قرار گرفت. در آموزش زبان تخصصی، بررسی خواست گروه مخاطب که دانشجویان هستند بسیار مهم است، اما متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه ای در مورد این موضوع انجام نشده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی انتظارات دانشجویان از درس زبان تخصصی بود.
  روش کار
  این مطالعه به شکل مقطعی بین کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت و دانشجویان پزشکی که در ترم دوم سال 1390 درس زبان تخصصی داشتند، صورت گرفت. پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی بالایی داشت، توزیع شد. نتایج توصیفی با استفاده از نرم افزار Minitab تحلیل شدند.
  یافته ها
  199 دانشجو حاضر به شرکت و تکمیل پرسش نامه ها شدند که 4/36 درصد آن ها پسر بودند. میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه 3/0 ± 3/22 سال بود. 5/95 درصد دانشجویان به یادگیری درس زبان تخصصی علاقه مند بودند. بیشترین انتظار مربوط به درک کردن متون تخصصی بود و این که بتوانند متون تخصصی خود را به راحتی به فارسی ترجمه کنند. در بین فعالیت های مختلف دانشجویان به این که کلمات تخصصی جدید روی تخته نوشته و در مورد اجزای آن صحبت شود، تمایل بیشتری نشان دادند. همچنین اغلب دانشجویان مایل بودند که آزمون به زبان انگلیسی و شامل تمرین های دروس باشد.
  نتیجه گیری
  استادان می توانند با توجه به نظرات مطرح شده دانشجویان در این مطالعه، رضایتمندی بیشتری را در کلاس زبان تخصصی به دست آورند.
  کلیدواژگان: زبان تخصصی، توقعات، انتظارات، دانشجویان
 • عباس حیدری، مصطفی راد * صفحات 341-348
  زمینه و هدف

  بررسی میزان درستی شیوه پژوهش گزارش های تحقیقی، اطمینان خوانندگان را در به کارگیری نتایج آن ها افزایش می دهد. این مقاله با هدف بررسی صحت متدولوژی مقالات مداخله ای آموزش پزشکی، منتشر شده در مجلات مصوب داخلی صورت گرفت.

  روش کار

  مطالعه مقطعی، با جستجوی وسیع مقالات مداخله ای در تدریس آموزش پزشکی با مروری بر آرشیو تمامی مجلات مصوب پژوهشی در علوم پزشکی کشور و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، تعداد 30 مقاله بررسی گردید و میزان صحت متدولوژیک تمام مقالات، با استفاده از فرم مخصوص بررسی شد. پایایی فرم به روش همسانی درونی و روایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود. از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  بیش از 90 درصد مطالعات از نظر مناسب بودن طرح، مطلوب بودند. معیارهای ورود و خروج واحدهای پژوهش فقط در 8/26 درصد موارد مشخص شده بود. در 70 درصد موارد کور سازی صورت نگرفته بود. پایایی و روایی ابزار در 7/66 درصد از موارد وجود نداشت. مدت پیگیری مطالعه در 70 درصد موارد مشخص نبود و رضایت آگاهانه در 80 درصد موارد از آزمودنی ها گرفته نشده بود.

  نتیجه گیری

  در مواردی مانند پایایی و روایی ابزار، انتخاب نمونه ها، کور سازی، یکسان سازی گروه ها میزان عدم صحت آن بالا می باشد. توصیه می شود مجلات مرتبط با آموزش علوم پزشکی، به هنگام بررسی و چاپ مقالات مداخله ای آموزش علوم پزشکی، دقت بیشتری را از نظر صحت شیوه پژوهش مقالات معمول دارند.

  کلیدواژگان: آموزش علوم پزشکی، صحت متدولوژی، مجلات مصوب علمی، پژوهشی ایران
 • پرویز امینی، مرضیه کریمی افشار، ملوک ترابی پاریزی، بهرام جعفری صفحات 349-354
  زمینه و هدف
  دندان پزشکی حرفه پراسترسی می باشد و دانشجویان دندان پزشکی در معرض استرس های آموزشی و بالینی قرار دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان استرس و عوامل ایجاد کننده آن در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 صورت گرفت.
  روش کار
  این پژوهش مقطعی- توصیفی بود که بر روی دانشجویان دندان پزشکی کرمان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه استاندارد DASS-21 (Depression-anxiety-stress scale-21) و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک بود. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار آماری SPSS، با استفاده از آزمون آنالیز رگرسیون خطی (Liner regression) و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  6/32 درصد دانشجویان دارای استرس متوسط و 3/4 درصد دچار استرس شدید بودند و بین دو جنس تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین دانشجویانی که با والدین خود زندگی می کردند، با سایرین تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (047/0 = P). متاهلین به طور معنی داری استرس بیشتری داشتند (037/0 = P). بین سال تحصیلی و معدل نیز با استرس ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. عامل استرس در 66 درصد افراد مربوط به مسایل دانشگاه بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق، میزان استرس به نسبت بالا می باشد و توجه مسوولین به این موضوع ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: استرس، دانشجویان دندان پزشکی، کرمان
 • محمدرضا دارابی، اکبر درخشان، محمدعلی کیانی، غلامحسین ملکی، معصومه سعیدی صفحات 355-366
  زمینه و هدف
  رسالت اصلی دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. یکی از عوامل مهم و موثر در کیفیت آموزش عالی، استاد است و تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، مستلزم وجود کادر قوی هیات علمی می باشد. این پژوهش با هدف، بررسی نظرات استادان و دانشجویان در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به روش Cross sectional انجام گرفت. در این بررسی 240 نفر از استادان و 899 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به روش طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پرسش نامه ای روا و پایا را تکمیل نمودند. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های توصیفی تحلیلی مناسب آنالیز گردید.
  یافته ها
  معیارهای اعضای هیات علمی برای یک استاد خوب به ترتیب شامل: دانش پژوهی، مهارت ارتباطی، مهارت تدریس، مهارت ارزشیابی دانشجویان و سپس ویژگی های ظاهری استادان بود. معیارهای دانشجویان برای یک استاد خوب به ترتیب شامل: مهارت ارتباطی، دانش پژوهی، مهارت تدریس، مهارت ارزشیابی دانشجویان و سپس ویژگی های فردی و ظاهری استادان بود. آزمون ANOVA رابطه معنی داری را بین سابقه کار، رتبه و موقعیت اجتماعی، رشته تحصیلی استادان و اولویت مهارت ارتباطی، دانش پژوهی، روش تدریس، ارزشیابی و ویژگی های ظاهری استادان نشان داد (050/0 > P). آزمون ANOVA همچنین مشخص کرد که ارتباط آماری معنی داری بین رشته و ترم تحصیلی و اولویت مهارت ارتباطی، دانش پژوهی و ویژگی های ظاهری استادان وجود داشت (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  همسویی در حیطه های پنج گانه در دو گروه دانشجویان و استادان نشان دهنده تعامل بین دو گروه می باشد و این امر می تواند یادگیری را تسهیل کرده و در نهایت احساس رضایتمندی را در دانشجویان افزایش دهد و این خود گویای بهبود کیفیت در آموزش خواهد بود. از طرف دیگر، دادن اولویت بالا به حیطه مهارت های ارتباطی استاد توسط دانشجویان، بیانگر اهمیتی است که این قشر برای تعامل با استادان به عنوان پیش زمینه تعلیم و تربیت قایل شده اند.
  کلیدواژگان: دانشجو، استاد، معیار، استاد خوب
 • عفت شهرآبادی، محسن رضاییان، علی اکبر حقدوست صفحات 367-375
  زمینه و هدف
  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، برای مقایسه نتایج به دست آمده از سنجش عملکرد یادگیرندگان با هدف های آموزشی یا هدف های یادگیری انجام می شود. در این مطالعه هدف، تعیین پیش بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 1391 انجام شد. نمونه، به صورت تصادفی سهمیه ای بر اساس رشته (پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری- مامایی و پیراپزشکی) و جنسیت از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انتخاب گردید (370 = n). ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد تجربه دوره تحصیلی (Experience course questionnaire) بود. پرسش نامه شامل حیطه های تدریس خوب، اهداف روشن و استاندارد، ارزیابی مناسب، حجم کاری، مهارت های عمومی و یک گویه در رابطه با رضایت از دوره تحصیلی بود. همچنین معدل کل ترم های قبل دانشجویان، به عنوان پیشرفت تحصیلی (Academic achievement) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از دانشجویان مورد بررسی، 115 نفر (8/31 درصد) پسر و 247 نفر (2/68 درصد) دختر بودند. تفاوت معنی داری بین معدل پسران و دختران وجود داشت (001/0 = P). دانشکده پرستاری- مامایی بیشترین امتیاز (30/3 ± 23/15) را در متغیرهای پنج گانه تجربه دوره تحصیلی و دانشکده پزشکی کمترین امتیاز (35/4 ± 06/14) را دارا بودند (001/0 = P). بین متغیر تجربه دوره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت (164/0 = r، 004/0 = P). همچنین از بین متغیرهای مورد مطالعه بر اساس رگرسیون خطی چندگانه، اهداف روشن و استاندارد و ارزیابی مناسب، پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانشجویان (معدل کل) بود.
  نتیجه گیری
  از متغیرهای پنج گانه تجربه دوره تحصیلی، ضرورت توجه استادان به شیوه ارزیابی مناسب (تاکید اخص بر فهم مطالب تا محفوظات) و ارایه اهداف روشن و استاندارد جهت ارتقای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و عملکرد دانشجویان، از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. استادان مربوط بایستی بتوانند با مداخلات آموزشی لازم، زمینه ارتقا و پیشرفت دانشجویان را فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، پیشرفت تحصیلی، تجربه دوره تحصیلی، پیش بینی، دانشجویان
 • امیر امانی، سیدمهدی رضایت، احمد صبوری کاشانی، سپند ریاضی، رضا فریدی مجیدی صفحات 376-379
 • مظفر خزاعی صفحات 380-381
 • نازنین ضیاء شیخ الاسلامی، مریم بهسون صفحات 386-388
|
 • Mahmood-Reza Dehghani, Fereidoon Azizi, Aliakbar Haghdoost, Nouzar Nakhaee, Payam Khazaeli, Zinat Ravangard Pages 285-294
  Background and Objective
  Social accountability medical education in all fields considers health problems priorities in specified countries. Health provision (social accountability) encounters many challenges in its delivery due to more reasons and faculty innovations seem essential in promotion of education. This study was designed in order to investigate social accountability medical education and innovations of clinical faculty members.
  Methods
  In a cross-sectional and triangulation study، point of view of 72 clinical faculty members in Kerman University of Medical Sciences، Iran، about social accountability medical education and their innovations was investigated by two separated questionnaires.
  Results
  Situation analysis of social accountability medical education in Kerman University of Medical Sciences showed that this form of education is in weakness-threatened status. The score of strengths was significantly difference among men and women، and score of weakness was significantly difference among different educational groups and academic degrees (P < 0. 05). There was no significant difference between situation analysis of social accountability medical education، innovation and other demographic and educational variables.
  Conclusion
  Status of social accountability medical education (weakness-threatened) is not appropriate in Kerman University of Medical Sciences; in order to its promotion، there must be an appropriate mechanism. In addition، potentials of faculty members must be considered about innovation for social accountability medical education.
  Keywords: Accountability education, Innovation, Clinicians, Situation analysis
 • Vahidd Mirzai, Ali Akbar Haghdoost, Fereydon Azizi Pages 295-302
  Background and Objective
  Formative tests during the course means when the teacher is still teaching skills. The present study aimed to identify the strengths and weaknesses of students and guide them.
  Methods
  In this cross-sectional study، seven universities were selected using cluster random sampling in different type and geographical locations. Using a simple random sampling، out of 98 residents، 12 attending who were enrolled in the study. Data collection was done by questionnaire and interviewing forms. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  In the residents view in six items which were assessed in the questionnaire، taking history، physical presence of the residents، clinical analysis and on time presence on the bedside were the highest items evaluated. From the attending point views taking history، timely presence of the residents، diagnosis methods and exact physical exams were the most items being evaluated respectively. There were significant differences between evaluated universities on the items such as timely presence on the bedsides and following cost effective treatments and patient''s care.
  Conclusion
  Relevant authorities should monitor the implementation of the current methods of teaching to achieve maximum benefits، and not just evaluate items like physical presence. It seems respecting for patient''s privacy and ethical obligations must also be considered.
  Keywords: Formative evaluation, Resident, Attending
 • Mohammad Reza Mahmoodi Pages 303-312
  Assessment systems should aim at evaluating the desired learning outcomes. The aim of the present study was to design and validate a Mahmoodi Studying and Learning Approaches Questionnaire (MASLAQ) to identify students’ studying and learning methods in examinations.
  Methods
  A structured 12-item questionnaire was designed based on a modified 5-point Likert scale in outline of visual analogue scale to seek information on student’s studying and learning approaches between multiple-choice questions (MCQs) and short-answer questions (SAQs) examinations that may affect the student''s learning outcome. Thirty-four students who were selected by census، completed the questionnaire by test and re-test method before starting the research.
  Results
  One-week test-retest reliability of the 12-item questionnaire was measured by Cronbach’s alpha at 0. 81. Reliability of the validated 12-item questionnaire (189 questionnaires)، was measured by Cronbach’s alpha at 0. 77. Range of agreement coefficient of kappa for pre and posttest questionnaire items were 0. 34-0. 60. Intraclass correlation coefficient between the pre and posttest questionnaire items was ICC = 0. 93 (P < 0. 001). Content validity index was computed 0. 88 for the overall scale. Construct validity was also computed.
  Conclusion
  This validated and reliable questionnaire was the exclusive instrument to assess studying and learning approaches and to evaluate learning strategies of students based on selecting examination.
  Keywords: Validate, Questionnaire, Studying, learning approach, Multiple, choice question, Short, answer question
 • Maryam Maddi Neshat, Hossein Lashkardoost, Mahbubeh Tabatabaeichehr Pages 313-320
  Background and Objective
  The time nursing students have their first interviews with patients who have psychiatric problems they may not be aware of how to communicate with them; because stereotypes and stigma are associated with individuals who have psychiatric diagnosis. The aim of this educational project was to develop and evaluate the use of role-playing scenarios on mood change and empathy in undergraduate psychiatric nursing students.
  Methods
  This semi-experimental study was conducted with 18 undergraduate nursing students during one course of nursing training; and data were collected through Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) questionnaire and Profile of Mood States (POMS) before and after 9 nurse-patient roles for such communication trainings.
  Results
  Significant differences in mood and empathy of undergraduate nursing students were not found in pre- and post-role playing phases.
  Conclusion
  Significantly lower change mood and empathy with role-playing may reflect fear، confusion-bewilderment and concerns. Suggestions are offered as role-playing scenarios performed with more sessions، larger samples and use of other teaching methods such as educational video.
  Keywords: Role, playing, Empathy, Mood, Undergraduate nursing students
 • Esmat Noohi, Nahid Fallahnezhad, Behshid Garoosi, Aliakbar Haghdoost Pages 321-331
  Background and Objective
  Neglect to the principles study principles has reduced the level of human productivity and efficiency and is a cause of demoralization and loss of self-esteem، research boredom and disenchantment. Some learning special skills، such as methods of receiving، storing and recalling the correct content are needed to perform an effective study. This study aimed to show the role and impact of academic learning skills and study strategies in improving students'' study styles and their self-efficacy and satisfaction.
  Methods
  This interventional study، using pre-and post-training tests، was conducted on 75 new-entrant nursing and midwifery students of Kerman University of Medical Sciences، Iran، in 2011. Students completed a researcher-made questionnaire including four parts: demographic information، learning and study strategies، self-efficacy، and satisfaction، before and after the training. The data were analyzed using paired t-test.
  Results
  There were significant difference between the mean pre- (10. 5 ± 2. 6) and post-intervention (13. 6 ± 1. 8) learning strategies، pre- (10. 6 ± 1. 8) and post-intervention (13. 3 ± 1. 3) study strategies، pre- (10. 5 ± 3. 2) and post-intervention (12. 3 ± 2. 4) self-efficacy، and pre- (9. 4 ± 3. 4) and post-intervention (12. 08 ± 2. 9) satisfaction scores.
  Conclusion
  Learning and study strategies can be taught and learned. Upgrading learning and study strategies increases students'' sense of self-efficacy and satisfaction. According to our results، designing a course for training study and learning strategies is suggested to improve college students'' learning and study skills.
  Keywords: Study skills, Learning strategies, Study strategies, Satisfaction, Self, efficacy
 • Mohammad Reza Ghotbi Ravandi, Narges Khanjani, Maryam Saber, Shidvash Dolatshahi Pages 332-340
  Background and Objective
  Teaching professional English is one of the fields of teaching English started from the 60''s and simultaneous with the worldwide acceptance of English as a scientific language among scientists and researchers. In teaching Medical English، understanding the expectations of students is very important; however، up to now no study has been conducted about this topic. In this study، we evaluated the expectations of medical students from learning professional English.
  Methods
  This was a cross-sectional study. A reliable and valid questionnaire was distributed among all of the students in the faculty of health and medical students who had the professional English course in the second semester of 2011. Descriptive statistics was performed by Mini Tab.
  Results
  199 students volunteered to participate and complete the questionnaire out of whom 36. 4% were males. The mean age of the study samples was 22. 3 ± 0. 3 years. 95. 5% of the students were interested in learning Medical English. The most frequent expectation was to understand medical texts and being capable of translating the texts to Persian language. The most favorable class activity expected from the teacher was to write the meaning of the words on the board and explain its components. Furthermore، most students wanted the final exam to be in English and include workbook practices.
  Conclusion
  Medical English teachers can obtain higher satisfaction rate of students by considering the student expectations mentioned in this paper.
  Keywords: Medical English, Expectations, Students
 • Abbas Heydari, Mostafa Rad Pages 341-348
  Background and Objective

  Evaluation of methodological research reports increases the trust by the readers and users from application of results. This paper aimed to verify the accuracy of methodology in medical education interventional articles published in approved domestic journals.

  Methods

  This cross-sectional study was used with a broad literature review in medical education interventional articles published in approved domestic journals by a review of medical journals archives and search databases. Thirty articles archived and its methodological accuracy was evaluated by special forms. The reliability of the study was confirmed with internal consistency and its validity has been confirmed in previous studies.

  Results

  Over 90% of the suitability of the design was appropriate. Inclusive and exclusive criteria of subjects were found only in 26. 8% of the cases. Blindness in 70% of the cases was observed. The reliability and validity of the instrument were not found in 66. 7% of the cases. Fallow up length was not determined in 70%، and informed consent was not obtained in 80% of the subjects.

  Conclusion

  There was inaccuracy in cases such as the instruments reliability and validity، sample selection، blindness، groups matching، etc. Journal writers are recommended to pay more attention to accuracy of research methodology in publishing medical education interventional articles.

  Keywords: Medical education, Methodology accuracy, Iranian approved scientific journal
 • Parviz Amini, Marzieh Karimi-Afshar, Molook Torabi-Parizi, Bahram Jafaree Pages 349-354
  Background and Objective
  Dentistry is a stressful job and dental students are exposed to educational and environmental stresses. The aim of this study was to determine the stress level in dental students.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on students of School of Dentistry، Kerman University of Medical Sciences، Iran. Data were collected by Depression، Anxiety and Stress Scales (DASS-21) standard questionnaire and analyzed by linear regression and t-test.
  Results
  32. 6% of students had moderate and 4. 3% had severe stress. There was no significant differences between sex، academic year، mean of scores، and stress level. Married students had more stress (P = 0. 037). Students staying with their parents had low stress level (P = 0. 047). In 66% of students، the university issues were stressor.
  Conclusion
  Based on the result of this study، stress level among dental students is fairly high; greater attention to this issue is recommended.
  Keywords: Stress, Dental students, Kerman, Iran
 • Mohammad-Reza Darabi, Akbar Derakhshan, Mohammad-Ali Kiani, Gholam-Hosein Maleki, Masumeh Saeidi Pages 355-366
  Background and Objective
  The main goal of university includes educating specialists needed for society، promotion and development of the knowledge، developing research، and providing the background for society development. Undoubtedly، professor is one of the main and effective factors in high education quality، and training specialist workers requires strong faculty members that are experienced and skilled in various educational courses. We decided to utilize two، professor and student، groups opinions about the indices of a good university teacher.
  Methods
  In this descriptive-analytic and cross-sectional research، 240 professors and 899 students of Mashhad University of Medical Sciences، Iran، were selected by hierarchical and simple random sampling methods. The data were gathered by a researcher-made valid and reliable questionnaire.
  Results
  Teachers Characteristics for a good professor were respectively: Scholarships، communication skills، teaching skills، evaluation skills، and Physical characteristics and appearance of the teachers. Students Characteristics for a good professor، were respectively: communication skills، Scholarships، teaching skills، evaluation skills then Physical characteristics and appearance of the teachers. In the professors، ANOVA test showed there was a significant relationship between the work experience، rank and social field study of teachers and Priority communication skills، scholarship، teaching methods، evaluation and faculty characteristics (p <0. 05). In the students، ANOVA test showed there was a significant relationship between major and semester students and Priority communication skills، scholarship and faculty characteristics (p<0. 05).
  Conclusion
  The comparability between two groups in teaching and evaluation domains indicates that there is a good relationship between them; though، this mutual relationship can facilitate learning، then increase students’ consent، and finally increscent educational quality. On the other hand. Giving high priority to professors’ personal characteristics and relationship skills by students shows that، students put more importance on mutual relationship as an educational background.
  Keywords: Professor, Students, Mashhad University of Medical Sciences, Iran, Index, Good professor
 • Effat Shahrabadi, Mohsen Rezaeian, Aliakbar Haghdoost Pages 367-375
  Background and Objective
  Evaluation of academic progress is done by comparing the results of measuring the performance of learners with educational goals and learning objectives. The aim of this study was to survey the predictions of academic achievement evaluation of Rafsanjan University of Medical Sciences، Iran، based on the students'' course experience.
  Methods
  This cross-sectional study was performed in 2012-2013. Medicine، dentistry، nursing and paramedical students were selected based on their filed of study and gender by stratified random sampling from the Rafsanjan University of Medical Sciences (n = 370). Data gathering tool was a Course Experience Questionnaire (CEQ). The questionnaire fields included good teaching، clear and standards goals، appropriate assessment، workload، and general skills; one question about satisfaction of course was used to measure their course experience. Students’ grade point average (GPA) in previous semesters was used as an index for academic achievement.
  Results
  31. 8% of participants were boys and the rest (68. 2%) were girls. Statically significant difference existed between GPA of boys and girls (P = 0. 001). Nursing-midwifery students had the highest score (15. 23 ± 3. 30) in five course experience variables and medical students the lowest (14. 06 ± 4. 35) (P = 0. 001). CEQ and GPA had significant and positive correlation (P = 0. 004، r = 0. 164). Predictor factors of GPA were clear and standard goals and appropriate assessment.
  Conclusion
  This study represents the importance of appropriate assessment (particular emphasis on understanding until know something from memory) and of clear and standards goals at the beginning of the semester by teachers to promote academic achievement and performance of students. Thus، teachers should can promote and provide student''s progress with teaching appropriate intervention.
  Keywords: Evaluation, Academic achievement, Course experience, Predictor, Students
 • Amir Amani, Seyed Mehdi Rezayat, Ahmad Saboori Kashani, Sepand Riazi, Reza Faridi Majidi Pages 376-379
 • Mozafar Khazaei Pages 380-381
 • Nazanin Zia Sheikholeslami, Maryam Bahsoun Pages 386-388