فهرست مطالب

پزشکی قانونی - شماره 4 (پیاپی 67، زمستان 1391 و بهار 1392)
 • شماره 4 (پیاپی 67، زمستان 1391 و بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد امین ولیزاد حسنلویی، بهزاد بوشهری، سید حسن عادلی، محسن خدیر شربیانی صفحات 159-164
  مقدمه
  آنمی یکی از مشکلات شایع در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است که علل مختلفی دارد. از جمله علل آن می توان به خون گیری های مکرر برای انجام آزمون های مختلف آزمایشگاهی اشاره کرد که هنوز به درستی شناخته نشده است. از علل دیگر آن التهاب، بیماری های مزمن، خونریزی از دستگاه گوارش... می باشد. ما در این مطالعه به بررسی تاثیر خونگیری های مکرر بر میزان هموگلوبین بیماران بستری در ICU بیمارستان امام ارومیه پرداختیم.
  روش کار
  در این مطالعه که به صورت گذشته نگر انجام شده است پرونده 841 بیمار که در طی بازه زمانی یک ساله (1390) در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های امام خمینی و طالقانی بستری شده اند مورد بررسی قرار گرفته است که 641 بیمار به دلیل نداشتن معیارهای ورود از مطالعه حذف گردیدند و 200 بیمار وارد مطالعه شدند. اطلاعات جمع آوری شده از پرونده ها شامل سن، جنس، بیماری زمینه ای، هموگلوبین روز اول بستری، هموگلوبین روز هفتم بستری و میانگین حجم خون گیری در هفت روز بستری و میانگین تعداد خون گیری در هفت روز بستری می باشد.
  نتایج
  تمامی 200 نفری که وارد مطالعه شدند پس از هفت روز بستری در ICU دچار کاهش میزان هموگلوبین شده بودند به این ترتیب که میانگین هموگلوبین روز اول بستری بیماران gr/dl53/4 ± 85/12 و میانگین هموگلوبین روز هفتم بستری بیماران gr/dl 60/4 ± 18/11 بوده است. در این مطالعه ارتباط معناداری بین سن و میزان کاهش هموگلوبین پس از هفت روز یافت نشد. از نظر جنسیت نیز تفاوتی میان دو جنس از نظر میزان کاهش هموگلوبین وجود نداشت به طوری که میزان کاهش هموگلوبین در مردان پس از 7 روز gr/dl 7/1 و در زنان gr/dl 6/1 بود. همچنین بیماری زمینه ای بیماران ارتباط معناداری با میزان کاهش هموگلوبین نداشت. این مطالعه نشان داد که خونگیری های مکرر از بیماران منجر به آنمی می شود به طوری که هرچه میزان خونگیری روزانه (حجم خونگیری روزانه و تعداد خونگیری روزانه) از بیماران بیشتر می شود میزان کاهش هموگلوبین نیز بیشتر می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر خونگیری های مکرر (حجم خونگیری در روز و تعداد خونگیری در روز) بر کاهش میزان هموگلوبین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و تاثیر منفی آنمی بر پیش آگهی بیماری منطقی است تا با ارائه راهکارهای عملی از خونگیری های مکرر و غیر ضروری جلوگیری شود تا با این روش از میزان افت هموگلوبین در بیماران بستری شده کاسته شود
  کلیدواژگان: آنمی، بخش مراقبت های ویژه، خونگیری های مکرر
 • زهرا حسینی، زهرا خلقی، سمیه جابری، اکرم صدیقی، وجیهه صالحی، متین تفویضی صفحات 165-174
  زمینه
  شخصیت مفهومی کلی و پیچیده است و تاثیرات پایداری بر روابط زناشویی دارد. برخی از ویژگی های شخصیتی و اختلالات روانی، تنشها و تعارضات را بین زوجها افزایش میدهد و این تعارضات زناشویی میتواند نقش به سزایی در عدم موفقیت و ناپایداری کانون خانواده داشته باشد و تداوم زندگی زناشویی را تهدید نماید. تحقیق حاضر در صدد آن است تا ویژگی های شخصیتی در بین زوجهای متعارض و زوجهای عادی را با توجه به عوامل پنجگانه شخصیت مقایسه نماید.
  روش بررسی
  جامعه پژوهش شامل زوجین ساکن شهر اصفهان بود. از میان زوجهای متعارض 53 زوج و از میان زوجهای عادی نیز 53 زوج به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه پنج عاملی NEO-PI-R (240 سوالی) کاستا و مک کری بود که آزمودنی ها به آن پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها ازSPSS 16 و روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) در سطح معناداری 05/0 > p استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش مذکور نشان داد که بین زوج های متعارض و زوج های عادی در مقیاس های (با وجدان بودن، C)، (برون گرایی E)، (روان رنجورخویی، N)، در سطح 05/0 >p تفاوت معنادار وجود دارد و در مقیاس (توافق پذیری، A) و (انعطاف پذیری، O)، در سطح 05/0 > p تفاوت معنادار وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت که ویژگی های شخصیتی افراد، مانند روان رنجور خویی و برون گرایی و با وجدان بودن در ایجاد تعارض بین زوجین نقش دارد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه 5 عاملی نئو، زوجین متعارض
 • نوید نصیری*، مجتبی خلیلی، حسن رحیمی، حسین مولوی صفحات 175-183
  هدف

  هدف پژوهش بررسی رابطه عوامل فردی، اقلیمی و بوم شناختی با جرم قتل عمد در استان اصفهان می باشد.

  روش

  جامعه آماری تمام محکومین قتل عمد در زندان مرکزی استان اصفهان در سال1391 بوده که تعداد 167 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. روش تحقیق به صورت کمی بوده و جزء طرح های توصیفی- پیمایشی (غیرآزمایشی) قلمداد می شود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده و جهت تحلیل داده ها از آزمون X2 و نرم افزار SPSS استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند بین متغیرهای سابقه کیفری، سابقه بیماری روانی، سابقه خانوادگی، مصرف مواد، قومیت، مکان، فصل وقوع جرم، منطقه جغرافیایی و جرم قتل عمد تفاوت معنادار می باشد (000/0=p)، اما بین زمان (روز و شب) و جرم قتل عمد تفاوت معنادار نبود (37/0=p). به عبارت دیگر بیشتر محکومین قتل عمد سابقه کیفری، سابقه بیمار روانی، سابقه خانوادگی جرم و مصرف مواد نداشته، فارسی زبان بوده و جرم بیشتر در فصل زمستان، در خانه و در مناطق شمالی شهر اصفهان وقوع یافته است.

  نتیجه گیری

  از پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که عوامل اقلیمی و بوم شناختی بیش از عوامل فردی با بروز قتل عمد به طور مستقیم رابطه دارند

  کلیدواژگان: عوامل فردی، عوامل اقلیمی، عوامل بوم شناختی، جرم قتل عمد
 • احمد قلخانباز، سلمان خزایی، مریم افشاری، مختار سهیلی زاد، رضا فرازی صفحات 185-192
  سابقه و هدف
  تحقیق در خصوص زمینه های تکرار جرم و زندانی شدن، لازم و موثر است زیرا تنها با شناخت صحیح عوامل زمینه ساز آن ها است که می توان در جهت کاهش تکرار زندانی شدن اقدام نمود. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با تکرار زندانی شدن در زندانیان شهرستان تویسرکان انجام شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- تحلیلی در سال 1391 بر روی 93 نفر از زندانیان شهرستان تویسرکان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین مجموع زندانیان (247 نفر) انتخاب شدند. داده ها براساس چک لیست مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، رفتاری و مربوط به جرم جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از آمار توصیفی، آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  در مجموع 6/65% سابقه قبلی زندانی شدن را داشتند. از نظر تحصیلات نیز 70% افراد تحصیلات کمتر از سیکل داشتند و در 5/64% آن ها سن کمتر از 35 سال بودند. 6/79% آن ها قبل از زندانی شدن مصرف مواد مخدر داشتند. در این مطالعه، سابقه زندان در دوستان (2/5OR=) و مصرف مواد (5/9OR=) در زندانی شدن مجدد افراد نقش داشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش عوامل محل سکونت (غیر بومی شهرستان و استیجاری بودن منزل)، سابقه ارتکاب جرم در دوستان، مصرف مواد قبل از زندان، سن در اولین ارتکاب جرم با تکرار زندانی شدن رابطه معنا دار داشت. بنابراین می توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، با طرح و اجرای اصولی طبقه بندی و جداسازی زندانیان در زندان و آموزش آن ها، بهبود شرایط زندان و ارائه خدمات موثر به آن ها، پذیرش زندانیانی که آزاد می شوند از طرف خانواده ها، دوستان و نهادهای اجتماعی و جلوگیری از طرد آن ها اقدامات موثری انجام داد.
  کلیدواژگان: جرم، زندانی شدن، تکرار جرم
 • مریم وثوق، مهدی فروزش، ژاله محمدی صفحات 193-204
  زمینه و هدف
  یکی از مواردی که امروز در جوامع بشری به وضوح دیده می شود، مقوله ای است به عنوان همسرآزاری یا به عبارت دیگر بدرفتاری با همسر. خشونت در نهاد خانواده بی شک سلامت جامعه را نیز به خطر خواهد انداخت.
  روش انجام: این مطالعه از نوع تحلیلی، مقطعی می باشد. پرسشنامه ها در اختیار 1121 زن که در سال 89 به دلیل خشونت فیزیکی همسر، به اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان مراجعه نموده بودند، قرار گرفت. سپس اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری کی دو و Binomial و با توجه به سالنامه آماری سال 89 استان زنجان تجزیه تحلیل شد.
  یافته ها
  اختلاف آماری معنی داری در سطح 99% بین گروه های مختلف سنی زنان، تحصیلات، رتبه های تولد و شغل زنان، تحصیلات و شغل مردان و تعداد فرزندان وجود داشت. بیش ترین فراوانی در مورد علت اختلاف همسران مربوط به مشکل مالی با 2/23% بود. در 3/46% موارد تاریخ اولین همسرآزاری یک ماه بعد از ازدواج بود. 81% زنان 5 بار و بیش تر مورد همسرآزاری قرار گرفته بودند در حالی که 8/65% زنان یک بار به پزشکی قانونی مراجعه نموده بودند.
  نتایج
  ارایه آموزش های لازم به نوجوانان در مدارس و مراکز آموزش عالی و رسانه ها، بهره جستن از دستورات اسلامی، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره زناشویی برای کاهش اختلافات، تقویت بنیه علمی مشاوران، زمینه سازی هر چه بیش تر بسترهای مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و تلاش در جهت ارتقای برابری جنسیتی، تصویب و اجرای قوانین حمایت از زنان، تلاش در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد، برنامه ریزی و اجرای صحیح فعالیت های اقتصادی جهت افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری در سطح جامعه می تواند درکاهش همسرآزاری موثر باشد.
  کلیدواژگان: خشونت، همسرآزاری، زنان
 • پروانه محمدخانی، حمید خانی پور، فیروزه جعفری، اردشیر مبرم صفحات 205-214
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف بررسی عوامل خطر و محافظت کننده اقدام به خودکشی در زندانیان مرد با سوء مصرف و وابستگی به مواد انجام شد.
  روش
  در یک طرح همبستگی از جامعه زندانیان شهر تهران 230 نفر وارد مطالعه شدند. از ابزارهای مقیاس آگاهی و توجه با حضور ذهن، پرسشنامه دلایل زندگی، سیاهه کوتاه نشانه های روانی و پرسشنامه تاب آوری کونور- دیودسون برای جمع آوری داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  شیوع طول عمر اقدام به خودکشی در بین زندانیان 42٪ بود. شیوه اصلی اقدام به خودکشی مسموم سازی بود، در 27٪ از شرکت کنندگان سابقه بیش مصرف وجود داشت و در 15٪ موارد انگیزه بیش مصرف مردن بود. مقایسه های گروهی نشان داد افراد بدون سابقه اقدام به خودکشی با سایر گروهای با سابقه اقدام به خودکشی از لحاظ باورهای بقا و مقابله، ممنوعیت اخلاقی، ترس از عدم تایید اجتماعی و حضور ذهن رگه با هم تفاوت معنی دار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد مصرف چند دارویی، باورهای بقا و مقابله و باورهای مرتبط با مسوولیت پذیری نسبت به خانواده سابقه اقدام به خودکشی را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  اقدام به خودکشی مشکلی نسبتا شایع در بین زندانیان مرد با سو ء مصرف یا وابستگی به مواد است. عوامل مرتبط با شیوه مصرف مواد و باورهای دلایل زندگی به عنوان عوامل خطر و محافظت کننده اصلی این رفتار هستند.
  کلیدواژگان: اقدام به خودکشی، سوء مصرف مواد، عوامل خطر، دلایل زندگی
 • مسعود قادی پاشا، علی سالاری، امیر محمد کاظمی فر، محمد زارع نژاد، نرجس خاتون دهقانپور، جابر قره داغی صفحات 215-220
  زمینه و هدف
  اندام تحتانی شایع ترین ناحیه آسیب دیده در انواع مختلف صدمات ناشی از تصادفات بوده و اغلب باعث درمان های طولانی مدت، معلولیت های دائمی و پرداخت خسارت های سنگین می گردد. در این مطالعه سعی شده میزان نقص عضو اندام های تحتانی ناشی از تصادفات مورد بررسی قرار گیرد.
  روش تحقیق: در یک مطالعه مقطعی تحلیلی کلیه افراد مصدوم به دنبال سوانح ترافیکی ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی شهر کرمان در طی یک سال شمسی که منجر به آسیب در اندام تحتانی شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها بعد از انجام معاینات لازم و بررسی های تخصصی ثبت و با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  در این مطالعه بیشترین فراوانی رده سنی 20 تا 30 سال و 79% مصدومان تحصیلات زیر دیپلم داشتند. بیشترین فراوانی اعضای آسیب دیده در جمعیت مورد مطالعه تنه تیبیا و سپس قسمت فوقانی تیبیا بودند. بیشترین آسیب دیدگان راکبین موتورسیکلت با فراوانی 79% و بیشترین فراوانی آسیب ها معادل 50% در سمت راست مصدومین و بیشترین فراوانی نقص عضو بین 0 تا 5% بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که بیشترین محل های وقوع حادثه در کوچه و خیابان و بیشترین وضعیت حین تصادف راکبین موتورسیکلت و دوچرخه بودند لذا کنترل سرعت وسایل نقلیه و ایجاد تغییرات لازمه در طراحی موتورسیکلت و استفاده از لباس ایمنی در کاهش شکستگی های اندام تحتانی و به دنبال آن نقص عضو حاصله موثر خواهد بود. همچنین با توجه به این که اکثر مصدومان دارای تحصیلات زیر دیپلم بودند ارتقاء سطح آموزش گام بلندی در کاهش نقص عضو حاصل از سوانح ترافیکی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تصادفات، شکستگی، نقص عضو، پزشکی قانونی، کرمان
 • علیرضا کریمی، احمد شجاعی، مهدی نویدبخش، برهان بیگ زاده، شهاب فقیهی صفحات 221-226
  زمینه و هدف
  محاسبه خواص مکانیکی بافت مغز به منظور داشتن درک کامل و جامع از تغییرات ایجادی در آن، می تواند بسیار سودمند و کاربردی باشد. بافت مغز در زمره بافت های خیلی نرم قرار می گیرد که نمی تواند بار زیادی را تحمل کند. خواص مکانیکی این بافت می تواند در شرایط خاصی از بیماری تغییر یابد. پلاسمودیوم فالسیپاروم (Plasmodium falciparumیکی از انواع انگل های کشنده مالاریا است که می تواند با تغییر در خواص مکانیکی گلبول قرمز خون، منجر به این تغییر شود. تغییر خواص در بافت مغز در پلاسمودیوم فالسیپاروم، مالاریای مغزی نامیده می شود که با گیرکردن گلبول های قرمز آلوده در مغز ایجاد می شود. گیر کردن گلبول های قرمز آلوده که نسبت به گلبول های قرمز سالم بسیار سخت تر شده اند، می تواند منجر به کما در بیمار و در نهایت مرگ آن شود. بنابراین می توان با محاسبه و بررسی روند تغییرات خواص مکانیکی در بافت مغز آلوده به انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم نکاتی را درباره آن آشکار کرد. اما به دلیل محدودیت های موجود در بررسی این بیماری در پلاسمودیوم فالسیپاروم، مدل حیوانی آن یعنی پلاسمودیوم برگه ای نوع آنکا (Plasmodium berghei–ANKA) می تواند مورد استفاده قرار بگیرد که در ایجاد مالاریای مغزی با انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم شباهت های بسیاری دارد.
  روش ها
  در مطالعه حاضر پس از آلوده کردن هفت موش به انگل پلاسمودیوم برگه ای نوع آنکا، بافت مغز آن ها جدا شده و برای بررسی خواص مکانیکی در دستگاه تست کشش قرار گرفت. نمودار تنش-کرنش برای هر نمونه استخراج گردید و از ناحیه الاستیک خطی هر نمودار میزان دقیق سختی (مدول الاستیک) برای هر نمونه به دست آمد. در این جا منظور از تنش و کرنش به ترتیب حاصل نیروی اعمالی به نمونه بر مساحت آن، و میزان تغییر طول نمونه نسبت به طول اولیه آن می باشد. همچنین منظور از مدول الاستیک حاصل تقسیم تنش بر کرنش در ناحیه خطی نمودار تنش-کرنش می باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش میزان رشد انگل در خون موش از 5/1% به 6%، میزان سختی مغز 44/3 برابر گردید. در حالی که همین مقایسه بین میزان انگل در خون 5/5% با 6%، حکایت از افزایش 78/1 برابری داشت. اما مقایسه بین نمونه مغزهای کنترل و مغز آلوده با میزان انگل 6%، نشان از افزایش 07/4% مدول یانگ مغز داشت.
  نتیجه گیری
  نتیجه ای که از تلاش حاضر می توان گرفت این است که با رشد میزان انگل در خون، سختی مغز با رابطه ای کاملا مستقیم افزایش می یابد. انتظار این است که عامل اصلی این سختی در مغزهای آلوده به پلاسمودیوم برگه ای نوع آنکا، سخت شدن گلبول های قرمز و گیرکردن آن ها در عروق مغزی باشد.
 • محمد خوشحال، فریبرز وفایی، معصومه خوشحال صفحات 227-232
  مقدمه
  امروزه علی رغم پیشرفت های متعدد علمی در تشخیص و درمان بیماری ها روند شکایت از دندان پزشکان رو به افزایش است. افزایش جمعیت، افزایش تعداد دندان پزشکان، افزایش آگاهی جامعه و استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی از علل مهم این روند رو به رشد هستند. در این مقاله توضیحاتی در مورد مفاهیم قصور، قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، نقد این قوانین و آمار قصور در محاکم قضایی، به دندان پزشکان داده می شود.
  بحث: مجازات ها عمدتا شامل مجازات های انتظامی و یا پرداخت دیه است. رعایت موازین فنی و علمی در اقدامات تشخیصی و درمانی مهم ترین معیاری است که در بررسی شکایات دندان پزشکی مورد استناد محاکم قضایی و هیات های انتظامی قرار می گیرد.
  نتیجه گیری
  افزایش آگاهی از قوانین جاری بر دانشگاه های علوم پزشکی و مطب های خصوصی می تواند نقش مهمی در طرح ریزی روابط بین دندان پزشکان و بیمارانشان بر اساس ضوابط و قوانین حقوقی ایفا کند و همچنین در پیش گیری از قصور پزشکی موثر باشد.
  کلیدواژگان: قصور، دندان پزشکی، قانون مجازات اسلامی
 • سید سید محمد اسدی نژاد، عباس یداللهی باغلویی، سیده مریم اسدی نژاد صفحات 233-238
  زمینه و هدف
  جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آن ها در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. حال چنان چه مادرجانشین متاهل باشد با انعقاد قرارداد مزبور و انجام تعهدات حاصل از آن، نمی تواند وظایف قانونی زوجیت در برابر شوهر خود را به طور کامل انجام دهد؛ لذا این سوال مطرح می شود که در حالت فوق شوهر مادرجانشین دارای چه حقی نسبت به همسر خود می شود؟ و آیا می تواند قرارداد همسر خود را به دلیل تعارض با حق خود فسخ نماید؟
  یافته ها
  از مجموع مقررات قانونی در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده می توان گفت قانون گذار یک سری وظایفی را به عهده همسر نهاده و ضمانت اجراهایی را برای آن بیان داشته است. هر زنی از جمله مادر جانشین موظف بوده وظایف قانونی در برابر شوهر خود را که از آن تعبیر به تمکین می شود انجام داده و چنان چه بدون عذر موجه از انجام آن تخطی کند مشمول ضمانت اجراهای قانونی در این زمینه می شود.
  نتیجه گیری
  مادر جانشین با انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری نسبت به تخلف از ادای وظایف زوجیت در برابر شوهرش، مسوولیت می یابد و شوهر او می تواند از ضمانت اجراهای تمکین مانند سقوط نفقه و غیره علیه همسر خود استفاده نماید. همچنین او می تواند قبل از فراکاشتن جنین در رحم همسر خود، قرارداد مزبور را برهم زند.
  کلیدواژگان: مادر جانشین، تمکین، شوهر، نفقه
|
 • Dr Mohammad Amin Valizade Hasanloei, Dr Behzad Boshehri, Dr Seyyed Hassan Adeli, Dr Mohsen Khadir Sharbiani Pages 159-164
  Background
  Anemia is one of the common clinical problems of hospitalized patient in ICU ward that has different etiology. Repeated phlebotomy for laboratory evaluation can be one of the etiologies of anemia in ICU patients that wasn’t known clearly yet. The other causes are inflammation، chronic disorders and gastrointestinal bleeding. In this study we evaluated of the effect of repeated phlebotomy in hemoglobin range in patients admitted to intensive care unit of Urmia Emam Hospital.
  Methods
  In this retrospective study we evaluate the clinical records of 841 patients from March 2011 to march 2012 who were admitted to intensive care unit Emam Khomeini and Ayatollah taleghani hospital. 641 hospitalized patients were excluded from study because they had not inclusion criteria’s and only 200 patients were enrolled in the study. The collected clinical date’s from the medical records were included sex، underlying disease، serum hemoglobin level of first and seventh day of admission، mean number and volume of blood sampling during seven days of hospitalization.
  Findings
  Anemia was occurred in all of the 200 hospitalized ICU patients. The mean serum hemoglobin level of patients in the first and seventh day of admission was 12. 85 ± 4. 53 gr/dl and 11. 18 ±4. 6 gr/dl respectively. There was no significant relationship between age and sex of patients with serum hemoglobin level. The mean decreased level of hemoglobin in male patient after seven days of admission was 1. 7 gr/dl vs 1. 6 gr/dl in female patients. There was no relationship between underlying disease and degree of decreased hemoglobin. Our study revealed that recurrent blood sampling in ICU patients can causes anemia and it has a negative correlation with mean volume and the number of blood sampling.
  Conclusion
  Repeated phlebotomy can induced Anemia in ICU patients، then it is better to avoid from unnecessary blood sampling as much as possible.
  Keywords: Anemia, Intensive Care Unit, Repeated Phlebotomy
 • Zahra Hosseini, Zahra Kholghi, Somayeh Jaberi, Akram Seddighy, Vajihe Salehi, Matin Tafvizi Pages 165-174
  Background
  Personality is a general and complex concept which has resistant effectes on marital relationship. Some of personality traits and mental disorders will increase conflictions and tension between couples so that these confliction may have significant effects on family’s unsuccessfulness and instability also they may threat marital durability and stability. The aim of this study is to compare personality specifications between conflicting couples and normal couples regarding to the five factors inventory.
  Methods
  The sampling community includes 53 conflicting couples and 53 normal couples form Esfahan city who were selected by available sampling method. The measurement tool is Casta and Mac cery’s Neo five factors inventory (240 questions). For analyzing the data we use Spss 16 and Manova at significant level p < 0. 05.
  Findings
  The results of this study show notable differences in conciseness (C) and extroversion (E) and Neuroticism (N)، but there is not differences in Agreeableness (A) and O at significant level P <. 05.
  Conclusion
  According to this study، it can be concluded that personality specifications such as neuroticism and extroversion and conciseness are effective on confliction between couples.
  Keywords: Five, Factor NEO, PI, R Inventory, Conflicting Couples
 • Navid Nasiri, Mojtaba Khalili, Hassan Rahimi, Hossein Molavi Pages 175-183
  Background

  The goal of this research is investigation of relationship between individual، climatic، ecological factors and murder in Isfahan.

  Methods

  : The statistical universe was all the murderers that were inmates in central prison of Isfahan in 1391. We selected 167 subjects as statistical sample by using simple random sampling. The Method of research was quantitative and it is in descriptive-survey (none experimental) methods. We made a questionnaire to information gathering. We used T-test one-sample، X2 and SPSS software for data analysis.

  Findings

  The results indicate that there are pnificant differences between these variables: criminal history، mental disorder history، criminal history of family، substance used، race، location، season، region and murder (p=0. 000)، but there is no pnificant difference between time (day and night) and murder (p=0. 37). In other hand، the most of murderers don’t have criminal record، mental disorder history، criminal history of family and substance used; They are Persian; The most of murder happens in winter، at home and in north of Isfahan city.

  Conclusion

  The study concluded that the climatic and ecological factors more directly related to the incidence of homicide than the personal factors

  Keywords: Individual Factors, Climatic Factors, Ecological Factors, Murder
 • Ahmad Ghalkhanbaz, Salman Khazaei, Maryam Afshari, Mokhtar Soheylizad, Reza Farazi Pages 185-192
  Background
  Research on formation and frequency of crime is necessary because it is the only correct understanding of the underlying factors that can be act to reduce crime. This study examined factors associated with the repeated of imprisonments in prisoners of Tuyserkan city.
  Methods
  The present study is a descriptive – analytical study done over 93 prisoners، in Tuyserkan city in 2012. A random sampling of all prisoners (n= 247) were selected. The data based on a chech list including demographic، behavioral، and the mass was collected. After collecting the data، using descriptive statistics، chi-square test and logistic regression analysis were used. Fingings: In total، 65. 6% had a history of incarceration. The education levels of 70% of them were less than a cycle and on 64. 5% of them were older than 35 years. 79. 6% of them were using drugs before imprisonment. In this study، history of prison in their friends (OR =5. 2) and substance use (OR =9. 5) were involved in re-incarceration.
  Conclusion
  Based on the results of the study location، (city and leased to the expatriate''s home)، a history of crime in friends، drug abuse before prison، age at first offense with imprisonment of repetition was a significant relationship. So we can do effective procedures to prevent and reduce repeat offenses and released back to prison، the design and implementation of the principles of classification and separation of prisoners and education them، improve prison conditions and to provide effective services to them، accepting inmates that are released by family، friends and social institutions and effective measures to prevent their exclusion.
  Keywords: Offenses, Imprisonment, Repeated Offenses
 • Maryam Vosoogh, Dr Mehdi Forouzesh, Jaleh Mohammadi Pages 193-204
  Background
  One of the cases that clearly can be seen in human societies is risk of violence in the family. It will certainly put the health of society in danger.
  Methods
  This is a cross sectional analytical study. Questionnaire were given to 1121 women that due to wife abuse had referred to forensic medicine of Zanjan province in 2010. The questionnaire were analyzed by K2 and، Binomial tests and statistical year book of the province.
  Findings
  Significant statistical difference at 99% level was between age groups of women، women''s education، women''s birth rank، women''s job، men''s education، men''s occupation and number of children. Most frequency of differences were due to financial trouble with their wives about 23. 2%. In 46. 3% of cases the first wife abused was one month after morrtage. 81% of women were abuse more than five times، while 65. 6% of them had referred once to forensic medicine.
  Conclusion
  It can be helpful to provide the necessary training to youth in schools، higher education institutions and media، get help from Islamic orders، premarital counseling، consultation during marital life for reducing differences، strengthen the spirit of consultation and advice، the introduction of women''s participation as much as possible in economic and social activities، efforts to promote gener equality، enactment and enforcement of women''s protecting laws، efforts to improve economic and social situation، planning and implementation of economic activity for increase employment opportunities.
  Keywords: Women, Violence, Wife Abuse
 • Dr Parvaneh Mohammadkhani, Hmid Khanipour, Dr Firouzeh Jafari, Ardeshir Mobram Pages 205-214
  Backgrounds
  The aim of this study was to investigate risk and protective factors of suicide attempt in male prisoner with substance abuse or dependence.
  Methods
  In a correlational design from Tehran prison population 230 participants were enrolled in study. We assessed participants with Mindful Attention Awareness Scale، Brief symptom inventory، Connor-Davidson Resilience Scale and Reasons for Living.
  Findings
  Findings showed that the life time prevalence of suicide attempt was 42%، the main way for suicide attempt was self-poisoning، the life-time prevalence of overdose was 27% and in 15% of participants the main motive in overdose was dying. Group comparisons showed participants with history of suicide attempt have significant differences with non-attempters in terms of coping and survival beliefs، moral objections، social disapproval and trait mindfulness. Logistic regression showed that poly drug substance abuse history، beliefs about coping & survival and family responsibility predict history of suicide attempt. Cunclusion: Suicide attempt was a relatively common problem in male prisoner with substance abuse and dependence. Abusing more than one kind of substance and beliefs related to reasons for living were the main risk and protective factor in suicide attempt in male prisoners with substance abuse and dependence.
  Keywords: Suicide Attempt, Substance Abuse, Risk Factors, Reasons for Living
 • Dr Masood Ghadipasha, Dr Ali Salari, Dr Amirmohammad Kazemifar, Dr Mohammad Zarenezhad, Dr Narjes Khaton Dehghanpour, Dr Jaber Gharedaghi Pages 215-220
  Background
  Lower limb is the most common body region injured in various types of injuries resulting from car accidents and injuries in the second area affected anterior body injured and often cause common injuries in motorcycle accidents following long-term treatment، permanent disability and paying heavy damages. In this study، the defects of lower limbs due to accidents are investigated.
  Methods
  In an analytical study by a convenience sample، all subjects followed traumatic accidents referred to forensic medicine center in Kerman city، were studied which led to the solar year in the lower limb injury. After researching the data necessary examinations and special investigations، made up a questionnaire and data analysis software was SPSS 15.
  Findings
  In this study 18% of the total sample was female and 82% were male. Most people in the age group 20-31 years and 79 % had below diploma education. Tibia shaft and proximal area of tibia were so common frequency in the affected individuals. Most damaged (79%) were in motorcycle and bicycle riding. 50 % of injuries was on right side، left 45% and 5% were caused by both sides. 66% of those defects were between 0 to 5%.
  Conclusion
  Based on the results of this study and the fact that most of the incident location is on the street (70%) and the highest position to pass and bicycle (37%) therefore vehicle speed control and the necessary changes in motorcycle design and use of safety clothing of lower limb fractures and subsequent injury resulting is preventable. Since most of the injured are having education below high school diploma thus، creating access to higher education can be a longs step to decreasing the mentioned defected.
  Keywords: Accidents, Fractures, Defects, Forensic Medicine, Kerman
 • Alireza Karimi, Dr Ahmad Shojaei, Dr Mehdi Navidbakhsh, Dr Borhan Beigzadeh, Dr Shahab Faghihi Pages 221-226
  Background
  Characterizing the mechanical properties of brain tissue is deemed important for developing a comprehensive knowledge of the mechanisms underlying brain diseases. Mechanical properties of very soft tissues، such as brain until recently have been attracted the attention of researchers because these tissues do not tolerate mechanical loads. The mechanical properties of brain tissue، however، can change in some disease. Plasmodium falciparum (P. falciparum) is one of the hazardous types of malaria that can alter the brain tissue properties by parasitized red blood cell (PRBC). The most severe and challenging complication of P. falciparum infection is cerebral malaria (CM). CM is a clinically complex syndrome and during the CM، PRBCs sequestered in cerebral microvasculature and cause coma and eventually patient will die of it. Therefore it seems noticeable to investigate on variation of mechanical properties of brain tissue after infection.
  Methods
  The mixed gray and white matter samples are excised from seven rats which were infected by Plasmodium berghei-ANKA (PbA) strain and two rats as the control group. Then each removed brain tissue is carried out on uniaxial tensile apparatus and the stress-strain diagram for each brain tissue is obtained.
  Findings
  The results are shown that with increasing the level of parasitemia from 1. 5% to 6%، the elastic modulus of brain tissue is increased about 3. 44 times. The comparison between the 5. 5% and 6% level of parasitemia is indicated 1. 87 times increasing in elastic modulus. The comparison between the control group (0%) and 6% of parasitemia is depicted more than 4. 07 times increasing in brain tissue stiffness.
  Conclusion
  It can be concluded that، brain’s rigidity is resulted from stiff PRBCs which were sequestered in brain’s microvasculature. This suggests sequestration of the stiffened and less deformable parasitized red blood cells in the brain microvasculature.
  Keywords: Malaria, Plasmodium Berghei–ANKA, Brain Tissue, Mechanical Properties, Elastic Modulus
 • Mohammad Khoshhal, Dr Fariborz Vafaee, Dr Masoumeh Khoshhal Pages 227-232
  Background
  In spite of the numerous advancements in diagnosis and treatment of the disease، today، lodging files against dentists is increasing. Population growth، social awareness growth، and growing number of physicians، as well as implementation of lawyers and legal advisers are among the reason for such complains. In this study، we tried to get information to dentists on concept and principals of medical malpractice، new and old Islamic Punishment Law، criticism of these laws and statistics of malpractice in the courts.
  Methods
  Disciplinary penalties or punishments consisted primarily of compensation. Technical and scientific standards in diagnosis and treatment is the most important criterion in the evaluation of dental complaints are referred to courts and law enforcement staff.
  Conclusion
  Increasing knowledge of dentists about medical university and special office law can perform important roles on relationships between dentists and their patients based on legal terms، and has important role in prevention of the medical malpractice.
  Keywords: Malpractice, Dentistry, Islamic Punishment Law
 • Dr Mohammad Asadinejad, Abbass Yadollahi Baghlouee, Maryam Asadinejad Pages 233-238
  Background
  Surrogacy is the one method of therapy for infertility that due to of this، the egg of infertile woman with her husband،s spermia fertilized in vitro and for grow the producted embryo transfer to the other woman،s uterus that the name of this woman is surrogate mother. Whether the surrogate mother is married، with conclusion of this agreement and performance the obligations arise of this، she can t administrate her legal task of marriage against her husband. Therefore this question is arise what is the right of the husband of surrogate mother in this manner toward his wife and can he breach the agreement of his wife because the conflict with his right?
  Findings
  From collection of legal provision in civil law and the law to protect family we can say legislator enact tasks for husband and express sanctions for them. Every woman i. e. surrogate mother must enforce her duties against her husband that denominate obedience and whether violate them without reasonable excuse، consist in legal sanction in this ground.
  Conclusion
  surrogate mother with conclusion of surrogacy agreement، violate the administration her task of marriage against her husband that create her responsibility and husband can use the sanctions of obedience e. g. discharge of maintenance against his wife. He also annuls this contract before implant fetus in uterus of his wife.
  Keywords: Surrogate Mother, Obedience, Wife, Maintenance