فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اطهر کاوه، محمدحسین مهدیان، یحیی پرویزی، رضا سکوتی اسکویی، محمدحسن مسیح آبادی صفحات 233-242
  ظرفیت ذخیره سازی کربن یکی از معیارهای ارزیابی پایداری زیست بوم است، بنابراین با بررسی عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر این فرآیند می توان اصلاح و احیای اراضی را دنبال کرد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی سناریوهای مدیریتی و اثرات آن ها بر ذخیره کربن در حوزه آبخیز سر فیروزآباد در استان کرمانشاه پرداخته شده است. پس از تلفیق لایه های شیب و جهت و تهیه نقشه واحدهای کاری به بررسی سامانه های مدیریتی رایج در قالب سناریوهای مدیریت بقایا، خاک ورزی و تناوب زراعی پرداخته و شاخص های مربوطه کمی شد. در مرحله بعد، حوضه به مناطق همگن تفکیک و نمونه برداری به صورت سیستماتیک تصادفی در واحدهای کاری انجام شد. سپس، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و وزن مخصوص ظاهری، بافت، میزان کربن آلی و در نهایت ذخیره کربن آلی خاک تعیین شد. نتایج تحلیل های چندمتغیره نشان داد با استفاده از تحلیل خوشه-ای، مدل با وارد نمودن هفت متغیر که به طور معنی داری بر کربن آلی خاک تاثیرگذار هستند و شامل شاخص شخم، توالی غلات در تناوب، کلش سوزانی، کوددهی دامی، الگوی تناوب، آیش زمستانه و جهت شخم بوده، توانست با ضریب همبستگی 724/0 و با ضریب کارایی 46/0، حدود 52 درصد تغییرپذیری ذخیره کربن خاک را پیش بینی کند. به طور کلی، می توان چنین نتیجه گیری کرد که آنالیز خوشه ایبرای بررسی ذخیره کربن در خاک توصیه می شود و نظام تناوب زراعی و نظام خاک ورزی از نمونه های بارز نظام های مدیریتی می باشند که بی شک از حیث ذخیره سازی کربن حایز اهمیت فراوانی هستند.
  کلیدواژگان: تحلیل خوشه ای، تناوب زراعی، خاک ورزی، ذخیره کربن آلی، مدیریت بقایا
 • علی باقریان کلات، غلامرضا لشکری پور، محمد غفوری، ناصر حافظی مقدس، غلامعلی گزنچیان، رضا غفوریان صفحات 243-254
  در سال های اخیر فعالیت مزارع پرورش ماهی در حاشیه رودخانه ارتکند کلات گسترش قابل ملاحظه ای یافته است. در این گونه فعالیت ها چنان چه ضوابط زیست محیطی رعایت نشود، ممکن است پیامدهای زیان باری را برای اکوسیستم رودخانه در پی داشته باشد. در این پژوهش، به منظور بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه ارتکند کلات در استان خراسان رضوی که متاثر از ورود پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلا در این رودخانه می باشد، بررسی های لازم در هفت ایستگاه مورد مطالعه قرار گرفت. برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زیستی آب رودخانه، طی یک سال و در چهار فصل مختلف اندازه گیری شد. نتایج آنالیز نمونه ها نشان داد، دامنه مقدار متوسط پارامترها در ایستگاه های مطالعاتی در مدت بررسی، برای دما بین 3/13 تا 15 درجه سانتی گراد، اسیدیته 9/7 تا 1/8، هدایت الکتریکی بین 354 تا 732 میلی موس بر سانتی متر، اکسیژن محلول ((DO بین 4/8 تا 6/9 میلی گرم در لیتر و برای اکسیژن مورد نیاز زیستی (BOD5) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) به ترتیب بین یک تا 7/3 و 5/2 تا 9/13 میلی گرم در لیتر متغیر بود. بررسی ها نشان داد، از نظر مکانی در ایستگاه های مورد بررسی به طرف پایین دست رودخانه، افزایش پارامترهای BOD5 و COD در سطح یک درصد معنی دار است. ضمنا کاهش میزان اکسیژن محلول از نظر زمانی یعنی در فصول مختلف سال در سطح یک درصد معنی دار می باشد. بررسی ها نشان داد، تغییرات پارامترهای BOD5، COD و DO عمدتا متاثر از تغییر شرایط محیطی و شدت فعالیت مزارع پرورش ماهی می باشد. هرچند که در پساب مزارع پرورش ماهی در شرایط کنونی مقادیر پارامترهای BOD5 و COD پایین تر از حد مجاز استانداردهای محیط زیست می باشد، بدیهی است با گسترش فعالیت مزارع پرورش ماهی قزل آلا و با تخلیه مستقیم پساب این مزارع به آب رودخانه، مشکلات زیست محیطی رودخانه افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: اکسیژن مورد نیاز زیستی و شیمیایی، اکوسیستم رودخانه، ضوابط زیست محیطی، قزل آلا، مواد آلوده کننده
 • فواد ناصرآبادی، اباذر اسمعلی عوری، حسین اکبری، رخساره رستمیان صفحات 255-265
  در مدل های هیدرولوژیک با انجام آنالیز حساسیت برای شناسایی پارامترهای مهم، می توان تعداد آن ها را برای فرایند واسنجی مدل کاهش داده و واسنجی مدل را سریع تر انجام داد. این پژوهش، کاربرد یک روش مفید برای تحلیل حساسیت پارامترهای مدل SWAT را شرح می دهد که با استفاده از آن، پارامترهایی که بیشترین تاثیر را در نتایج مدل دارند، مشخص شده و برای این پارامترها نسبت حساسیت و همچنین، نمودار ارتباط تغییرات پارامتر با نتایج شبیه سازی ارائه می شود. منطقه مورد پژوهش، حوزه آبخیز رودخانه قره سو واقع در استان اردبیل با مساحتی بالغ بر 4861 کیلومتر مربع میباشد. از مدل SWAT برای شبیه سازی رواناب ماهانه در منطقه مورد پژوهش استفاده شد. واسنجی به صورت دستی و بر اساس آمار سال های 1889 تا 1880 و اعتبارسنجی نیز بر اساس آمار سال های 1883 و 1828 انجام شد. چهار بخش مهم بیلان آب شامل رواناب سطحی، جریان جانبی، آب زیرزمینی و تبخیر و تعرق به عنوان تابع هدف انتخاب و حساسیت هر پارامتر بر روی آن ها بررسی شد. نتایج نشان داد که پارامترهای شماره منحنی (SCS (CN، ظرفیت آب قابل دسترس خاک (SOL_AWC)، چگالی توده خاک (SOL_BD)، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (SOL_K)، حداکثر نگه داشت تاج پوشش (CANMX)، ضریب تبخیر از لایه های خاک (ESCO) و حداقل نرخ ذوب برف در طول سال (SMFMN) در بخش های مختلف بیلان آب بیشترین تاثیر را داشتند.
  کلیدواژگان: چگالی توده خاک، ضریب تبخیر از لایه های خاک، ظرفیت آب قابل دسترس خاک، واسنجی، هدایت هیدرولیکی
 • داود نیک کامی، رضا سکوتی اسکویی، ابراهیم بروشکه، فانیذ حشمتی صفحات 266-274
  مواد و ذرات فرسایش یافته در عرصه های آبخیز به سه صورت بار محلول، معلق و بستر به وسیله رودخانه ها جابجا می شوند. در برآورد رسوبدهی حوزه های آبخیز، دانستن میزان بار معلق و بستر رودخانه ها لازم است. معمولا اندازه گیری بار معلق در ایستگاه های رسوب سنجی و به طور روزانه صورت می گیرد. ولی این امر در مورد بار بستر اتفاق نمی افتد. در حال حاضر، علی رغم تفاوت زیادی که در تشکیلات زمین شناسی و شدت بارندگی و رواناب حوزه های آبخیز وجود دارد، میزان بار بستر رودخانه ها به صورت ضریبی ثابت از بار معلق در نظر گرفته می شود. در این حالت، خطای زیادی در برآورد بار رسوبی حوزه ها صورت می پذیرد. در این طرح، پس از جمع آوری آمار بار بستر و معلق سه ایستگاه هیدرومتری بدلان بر روی رودخانه الندچای، پل یزدکان بر روی رودخانه قطورچای و مزرعه بر روی رودخانه بارون چای در استان آذربایجان غربی نسبت به تجزیه و تحلیل و برازش منحنی بین داده های بار بستر و معلق اقدام شد. بر اساس آنالیزهای آماری مشخص شد، تمامی داده ها در سطح 99 درصد معنی دار بوده و با توجه به ضرایب همبستگی، اقدام به تعیین رابطه رگرسیونی مناسب شد. نسبت بار بستر به بار معلق در ایستگاه های هیدرومتری یزدکان، بدلان و مزرعه به طور مجزا به ترتیب 79، 49 و 13 درصد بود. این ضریب برای همه ایستگاه های هیدرومتری استان مقدار 47 درصد را نشان داد.
  کلیدواژگان: بار بستر، بار معلق، تجزیه و تحلیل رگرسیونی، رسوبدهی، نمونه برداری
 • رضا سیاه منصور، حسین ارزانی، محمد جعفری، سید اکبر جوادی، علی طویلی صفحات 275-281
  عامل اساسی در تغییرات اکوسیستم های مرتعی و حوزه های آبخیز است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آتش سوزی بر خصوصیات کمی و کیفی رویشگاه و حفاظ پوششی خاک در برابر قطرات باران در مراتع مورد مطالعه است. منطقه انجام بررسی، ایستگاه تحقیقاتی گیاهان مرتعی گردنه زاغه در 35 کیلومتری شمال شرقی خرم آباد با عرض جغرافیایی °33 و ′29 شمالی و °48 و ′42 طول شرقی با ارتفاع متوسط 1960 متر از سطح دریا است. این بررسی با روش پیمایش و استفاده از ترانسکت های 200 متری و پلات های یک متری که با توجه به تیپ و مرفولوژی گیاهی ابعاد آن انتخاب شد، صورت پذیرفت. مقایسه نتایج دو عرصه شاهد و تیمار نشان می دهد که بین تاج پوشش آن ها اختلاف معنی دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، با گذشت دو سال بین مقدار مواد آلی و لاشبرگ و مقدار سنگ و سنگ ریزه اختلاف معنی داری وجود ندارد (01/0>P)، اما بین مقدار سطح خاک حفاظت شده در شاهد و تیمار اختلاف معنی دار است (01/0>P). این آمار نشان می دهد که بین تولید گیاهان کلاس I و IIIدرعرصه های شاهد و آتش سوزی با مقادیر به ترتیب 32/30 و 54/5 در عرصه شاهد و 84/24 و 72/2 گرم بر مترمربع در عرصه آتش سوزی اختلاف وجود دارد (01/0>P). منطقه شاهد با میانگین 32/69 درصد تاج پوشش نسبت به منطقه آتش سوزی با میانگین 6/51 درصد، در سطح یک درصد، در رتبه برتر قرار دارد. از نظر فرم رویشی، فورب ها از 8/46 درصد تاج پوشش در عرصه شاهد به 6/35 درصد در منطقه آتش سوزی کاهش داشته اند، در حالی که گراس ها از 2/53 درصد در عرصه شاهد به 4/64 درصد در منطقه آتش سوزی افزایش داشته اند. در نتیجه، آتش سوزی بر افزایش گراس ها و کاهش فورب ها موثر است.
  کلیدواژگان: پوشش تاجی، پوشش خاک، ترکیب گیاهی، تغییر اکوسیستم، حفاظت خاک
 • مجتبی صانعی، هدا حدیدی، محمدعلی بنی هاشمی صفحات 282-288
  بررسی پدیده آبشستگی موضعی ناشی از جت های ریزشی، در پایین دست سازه های هیدرولیکی، به منظور جلوگیری از فرسایش شدید حاصل از آن و به خطر انداختن ایمنی سازه، امری مهم و ضروری می باشد. در این مقاله، نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی درباره تاثیر عمق پایاب بر ابعاد آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی، ارائه می شود. ابتدا جت آب از روزنه هایی با مقاطع دایره ای، مربع و لوزی شکل، با مساحت یکسان و با دبی های در محدوده 46/2 تا 8/4 لیتر بر ثانیه، بر روی بستری از جنس شن با قطر متوسط برابر سه میلی متر و با عمق های پایاب در محدوده 10 تا 8/24 سانتی متر، ریزش نموده و ابعاد حفره آبشستگی اندازه گیری شد. نتایج تحلیل داده های آزمایشگاهی بیانگر آن است که با افزایش عمق پایاب تا حد معینی، حداکثر عمق آبشستگی، افزایش یافته و پس از آن، با افزایش بیشتر عمق پایاب، حداکثر عمق آبشستگی کاهش می یابد. همچنین، مشخص شد که ابعاد حفره آبشستگی با پارامترهای بی بعد و (عمق پایاب، عمق آبشستگی، اختلاف رقوم سطح آب در بالادست و پایین دست روزنه، شعاع هیدرولیکی روزنه، سرعت متوسط جریان خروجی از روزنه و شتاب ثقل)، رابطه توانی دارند. در نهایت، روابط بی بعدی برای برآورد ابعاد آبشستگی برای دبی ها و عمق های پایاب مختلف، پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: جریان آبشاری، روزنه، عمق پایاب، فرسایش بستر، مدل آزمایشگاهی
 • مرتضی خداقلی، راضیه صبوحی صفحات 289-298
  فرسایش بادی یکی از بارزترین مصادیق و اصلی ترین شناسه های جریان ویران گر بیابان زایی محسوب شده و در شمار مهم ترین مشکلات مانع راه توسعه و عمران در اغلب کشورهای قرار گرفته است. نسبت سطوح مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در ایران بیش از شش برابر متوسط جهانی است. از این رو، هدف این پژوهش، پهنه بندی اقلیمی منطقه غرب و جنوب غرب کشور با تکیه بر عوامل باد است. در این بررسی، 77 متغیر اقلیمی در بازه های زمانی ماهانه و سالانه از ایستگاه های هواشناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در داخل و مناطق مجاور منطقه مورد بررسی انتخاب و برای کاهش تعداد متغیرها و تعیین عوامل موثر از تحلیل عاملی به روش تجزیه مولفه های اصلی با دوران واریماکس استفاده شد. سپس، توزیع مکانی امتیازات عاملی در محیط Surfer ver10 ترسیم شد. نتایج تحلیل عاملی، شش عامل دمای گرمایشی -بارش، متوسط سرعت باد، سرعت باد غالب، رطوبت نسبی، سریع ترین سرعت باد و تابش را شناسایی کرد که این عوامل به ترتیب 01/24، 78/19، 65/14، 66/12، 85/9 و 09/3 درصد و در مجموع 84 درصد واریانس داده ها را شامل می شوند. در این منطقه، هفت پهنه اقلیمی به روش وارد تعیین شد که شامل ناحیه معتدل مدیترانه ای با بادهای نسبتا سریع، ناحیه گرم و نیمه خشک با بادهای سریع، ناحیه گرم و نسبتا خشک با هوای آرام، ناحیه بسیار گرم و خشک و بادی با بادهای سریع، ناحیه بسیارگرم و خشک و بادی، ناحیه نسبتا گرم و نیمه خشک با هوای آرام، ناحیه بسیارگرم و خشک و شرجی با بادهای نسبتا سریع است که به ترتیب 17، 5/10، 1/15، 1/22، 9/7، 9/9 و 4/17 درصد از مساحت را در منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص می دهند.
  کلیدواژگان: تجزیه مولفه های اصلی، تحلیل عاملی، عوامل اقلیمی، غرب و جنوب غرب ایران، فرسایش بادی
 • مهدی بشری، حمیدرضا مرادی، میر مسعود خیرخواه، مجید جعفری خالدی صفحات 299-309
  بررسی فرسایش خاک، بدون ساده سازی شرایط آزمایش، مشکل و گاهی غیرممکن است. محتوی رس خاک با پایداری خاک دانه ها و نفوذ، ارتباط معنی داری دارد که در مقادیر مختلف رس به صورت معکوس یا مستقیم نمایان می شود. خصوصیات خاک نیز طی رگبارهای متوالی تغییر یافته و در نتیجه بر میزان تولید رواناب و رسوب اثر می گذارند. از این رو پژوهش حاضر تلاش نمود با استفاده از شبیه ساز باران و کرت های فرسایشی تولید رواناب و رسوب طی رگبارهای متوالی در خاک های با محتوی رس مختلف را بررسی نموده و اثر سایر عوامل متداخل را حذف کند. در این راستا کرت های 5/1 مترمربعی با ترکیب صفر، 10، 20، 30، 40 و 50 درصدی از خاک رس در خاک فاقد رس، هر کدام در سه تکرار (مجموعا 18 کرت) به مدت نیم ساعت تحت دو آزمون متوالی بارش به شدت 70 میلی متر در ساعت و با فاصله زمانی 24 ساعته قرار گرفتند. نمونه-برداری و حجم سنجی رواناب طی رگبارها در هر 5/2 دقیقه انجام گرفت. با توجه به مقادیر مشاهده ای، غلظت رسوب در آزمون دوم 5/1 تا 2 برابر بالاتر از آزمون اول بود (میانگین کل برای آزمون های اول و دوم به ترتیب 2/9 و 15 گرم در لیتر)، اما حجم رواناب تولیدی از ترکیب صفر و 10 درصدی خاک رس، در آزمون اول بالاتر (به ترتیب مقادیر 2613 و 2045 میلی-لیتر) و در سایر ترکیب ها، حجم رواناب در آزمون دوم بالاتر بود (مقادیر 2694، 2677، 2315 و 2752 میلی لیتر به ترتیب برای ترکیب های 20، 30، 40 و 50 درصد رس). نهایتا تحلیل های آماری نیز نشان داد که در تمامی درصدهای ذکر شده از ترکیب رس، اختلاف مقادیر رواناب و رسوب بین آزمون های بارش اول و دوم معنی دار (01/0>p) است. نتایج موید تغییرات معنی دار در ویژگی های عرصه پژوهش طی زمان و نیز اثر بالای محتوی رس خاک در کمیت و کیفیت پدیده فرسایش است.
  کلیدواژگان: آزمون های متوالی، درصد رس، شبیه ساز باران، فرسایش خاک، کرت آزمایشی
|
 • Athar Kaveh, Mohammad Hossein Mahdian, Yahya Parvizi, Reza Sokouti Oskuee, Mohammad Hassan Masih Abadi Pages 233-242
  Carbon storage is one of the assessment criteria of ecosystem sustainability, so land improvement and reclamation can be followed by investigating the effective managerial factors. This study was conducted to investigate the management scenarios and their effects on carbon storage in Sar Firoozabad watershed, Kermanshah province, Iran. Mapping units were prepared with combination of slope and aspect layers. The common management systems in the form of scenarios of residue management, crop rotation, and tillage were investigated and relevant indices were quantified. In the next step, the watershed area was separated into homogeneous zones and soil sampling in the units, was performed using a randomized systematic method. After transporting the samples to laboratory, soil organic carbon storage was calculated by determining their bulk density, texture, and organic carbon. Results of multivariate analysis showed that seven variables of tillage index, cereal sequence, straw burning, manure application, rotation systems, winter fallow and plow direction predict 52 percent of the soil carbon storage variability with 0.724 correlation coefficient and 0.46 modeling efficiency, using the cluster analysis,. In general, it can be concluded that cluster analysis is recommended for investigating carbon storage in soils and rotation and tillage systems are significant examples of soil management components that are certainly very important in terms of carbon storage.
  Keywords: Cluster analysis, Crop residue management, Crop rotation, Organic carbon storage, Tillage
 • Ali Bagherian Kalat, Gholamreza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori, Naser Hafezi Moghadas, Gholamali Ghazanchian, Reza Ghafoorian Pages 243-254
  In recent years, activities on trout fish farming is developed significantly in Ortakand River. Fish production may have huge impact on the river ecosystem if an environmental rule is neglected. This research was carried out in Ortakand River in Kalat city in Khorasan Razavi with the aim of investigation of fish production projects effluent effect on the river water quality. Two fish farms and seven stations were selected and during one year in each season, water samples were collected. The samples were analyzed in the laboratory for determining some physic-chemical and biological parameters of water samples. The results showed that the average of these parameters were within a range between 13.3-15 °C of temperature, 7.9-8.1 of pH, 354-732 mmhos/cm of EC, 8.4-9.6 mg/L of DO, 1-3.7 and 2.5-13.9 mg/L of BOD5 and COD, respectively. The results showed that BOD5 and COD concentration had a significant increasing toward upstream (p<0.01), spatially. Meanwhile, amount of DO showed a significant decrease (p<0.01), temporaly. This research revealed that changes in concentration of BOD5, COD and DO were dominantly due to fluctuations of environmental conditions and activity rates of the farms. Although, the amount of COD and BOD5 in fish farms effluent in current situation are less than the standard environmental amount, but environmental impacts could be increased by activities of new fish farms,.
  Keywords: BOD, COD, Environmental rules, River ecosystem, Pollutants, Trout
 • Foad Naserabadi, Abazar Esmali Ouri, Hossein Akbari, Rokhsareh Rostamian Pages 255-265
  In hydrologic models, a sensitivity analysis could be performed to identify important parameters and reduce their numbers in an easier and faster calibration process. This study describes an application of a useful method for sensitivity analysis of Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model. This method determines parameters with the greatest impact on model results and gives a sensitivity ratio and an input-output relationship graph for each parameter. In this study, the SWAT model is used for a monthly rainfall-runoff simulation in Ghareh Su watershed with an area of 4062 km2. Calibration of the model were performed manually, using the recorded weather data from 2003 to 2008 and the validation was performed, using the recorded data from 2009 and 2010. The sensitivity analysis has been performed using One Factor At a Time (OAT) method to evaluate and demonstrate the influences of the model parameters on four major components of water balance, including surface runoff, lateral flow, groundwater and evapotranspiration. The results showed that the parameters of initial SCS runoff curve number for moisture condition Π (CN2), soil available water capacity (SOL_AWC), soil bulk density (SOL_BD), saturated hydraulic conductivity (SOL_K), maximum canopy storage (CANMX), soil evaporation compensation factor (ESCO) and minimum melt rate for snow during the year (SMFMN) have the greatest influence on remarked parts of water balance.
  Keywords: Calibration, Saturated hydraulic conductivity, Soil available water capacity, Soil bulk density, Soil evaporation compensation factor
 • Davood Nikkami, Reza Sokouti Oskuee, Ebrahim Brooshkeh, Faniz Heshmati Pages 266-274
  Eroded soil particles within watershed areas are transported in three shape of dissolved, suspended and bed loads by river water discharge. Knowing the amount of suspended and bed loads are necessary in estimating sediment yield of watersheds. Usually, suspended load is measured daily in hydrometric stations, while this does not happen for bed load. Although, there are many differences between geology formations, rainfall intensities and water discharges of watersheds, the amount of bed loads are considered as a constant unique coefficient of suspended load. So, there would be highly errors in watersheds’ sediment load estimates. In this research, after collecting bed and suspended load data of three hydrometric stations of Badlan on Alandchay, Pol Yazdakan on Ghotourchay and Mazraeh on Baroonchay Rivers in Western Azerbaijan, the data were analyzed and best relations were fitted between bed load and suspended loads. According to statistical analysis all data had high coefficient of correlation at the level of 99 percent and the best equations were chosen accordingly. The ratio of bed to suspended load in Yazdakan, Badlan and Mazraeh stations were 79, 49 and 13 percent, respectively. This ratio was 47 percent for all three stations.
  Keywords: Bed load, Regression analysis, Sampling, Sediment yield, Suspended load
 • Reza Siahmsnsour, Hossein Arzani, Mohammad Jafari, Seyed Akbar Javadi, Ali Tavili Pages 275-281
  The fire is one of the factors that have effect on the natural cycle of ecosystem. This project was established to deal with the effect of the fire on quality features of habitat in the research site of rangelands plants of Zagheh Gorge.It was occur at Khoramabad northeast 35 Km with 33° 29" N, and 48° 42" E, being at 1960 meters above the sea level. This study was formed by travel method, We Used Transects 200 m and plots 1 m that chose vegetation type and plants morphology Both Control area and treatment in Comparison Conclusion show that there are difference significant between canopy cover in the control area, and the fire (p<0.01). Also, after two years, there are not difference significant between organic matter, litter, pebble and rock (p<0.01). But there are significant difference between Soil Conservation level inside and outside of the fire area (p<0.01).This Statistics show that there are difference between the plant production of Class I and III in the control area and the fire with 30.32 and 5.54 in control area and 24.84 and 2.72 gr/m2 in the fire area (p<0.01). The Control area with 69.32 Percent of Canopy Cover is better than the fire area with 51.6(p<0.01) so, high percent of Canopy cover in the Control treatment caused heap of crucibles and numerous branches in this area. Forbs plants, decreased from 46.8 % in the control Canopy Cover area to 35.6 % in the fire area; whereas, grasses increased from 53.2 percent in the control area to 64.4 percent in the fire area. So, the fire is effective on increase of grasses and decrease of forbs.
  Keywords: Canopy cover, Fire, Plant composition, Soil conservation, Soil cover
 • Mojtaba Saneie, Hoda Hadidi, Mohammad Ali Bani Hashemi Pages 282-288
  Investigating local scour phenomena due to jet flow on downstream of hydraulic structure is an important and necessary issue. In this article, the results of a laboratory study about the impact of tail water depth on local scour below of jet flow are provided. Circular, square and rhombus sections with a water jet from a hole, and, with a discharge of 2.46 to 4.8 liters per second, on a medium material bed of d50 of three mm made of sand, with tail water depth ranged from 10 to 24.8 cm, for 60 minutes, was simulated. The dimensions of scour holes were measured and analyzed. Results demonstrated that the maximum scour depth, with increased tail water depth to a certain extent, increased, and then, tail water will be reduced with more depth. It also became clear that the dimensions of scour holes with the following parameters of, and their relation with power. Finally, the dimensional relationships for the estimation of scour depth of discharge and the tail water variety have been proposed.
  Keywords: Bed erosion, Experimental study, Free fall flow, Orifice, Tail water depth
 • Morteza Khodagholi, Raziyeh Saboohi Pages 289-298
  The wind erosion is one of the most striking examples and the most devastating flow identifiers of desertification among the difficult obstacle of development in many countries. The rate of affected area by wind erosion in Iran is more than six times the global average. So, the purpose of this study is climatic zonation in west and south-west of Iran with emphasis on wind. In this study, 77 annually and monthly climate variables were selected within and adjacent areas of studied location from weather stations of the Weather Organization of Iran. To reduce the number of variables and determining effective factors, factor analysis with varimax relation was used, and then the spatial distribution of the factor score area plotted in Surfer Ver. 10. The result of the factor analysis identified six factors of heating temperature-precipitation, wind mean speed, prevailing wind speed, relative humidity, the fastest wind speed and solar radiation. These factors included 24.01, 19.78, 14.65, 12.66, 9.85 and 3.09 percent and in total 84 percent of the data variance. In this region seven climate zones were determined with Ward method that include moderate Mediterranean region with relatively fast winds, hot and semi-arid region with fast winds, hot and relatively arid region with calm air, extreme hot, arid and windy with fast winds, extremely hot, arid and windy, relatively hot and semi-arid with calm air, extremely hot and arid with relatively fast winds that extend on 17, 10.5, 15.1, 22.1, 7.9, 9.9 and 17.4 percent of the study area, respectively.
  Keywords: Climatic factors, Factor analysis, PCA, West, south, western Iran, Wind erosion
 • Mehdi Bashari, Hamid Reza Moradi, Mir Masoud Kheirkhah, Majid Jafari Khaledi Pages 299-309
  Study of soil erosion without simplification of experimental conditions is difficult and sometimes impossible. Soil clay content has significant relationships with soil aggregates stability and infiltration, that these relationships in various clay contents may be positive or negative. Many properties of soil in successive rainfalls can be changed and also affect on runoff and sediment production. Hence, this study attempted to investigate the effect of soil clay content on runoff and sediment production during successive rainfalls under rainfall simulator using erosion plots and eliminates the effects of the overlapping factors. To achieve these aims, 1.5 m2 erosion plots containing soil without clay, combined with 0, 10, 20, 30, 40 and 50 percent of clay soil in three replications, respectively (totally 18 plots) and then were subjected to two successive runs under 70 mmh-1 rainfall intensity for 30 minutes and 24-hours intervals. Sampling and measuring the volume of runoff during rainfall was done each 2.5 minutes. Based on observed data, the amounts of observed sediment in the second runs were 1.5 to 2 times higher than those found in first runs (with a total average of 9/2 and 15/0 grams per liter, respectively for first and second runs), but amounts of runoff in 0 and 10 percent of clay soil mixtures were higher in first runs (2613 and 2045 volumes in milliliters, respectively), whereas for the other mixtures, runoff volume in second runs were higher (2694, 2677, 2315 and 2752 volumes in milliliters for 20, 30, 40 and 50 percent of clay mixtures, respectively). Finally, the statistical analysis showed that in both successive runs in all mentioned soils containing various clay soil mixtures, runoff and sediment values were different significantly (p<0.01). The results showed that there are significant temporal variations within soil properties and also soil clay content has great effects on the quality and quantity of soil erosion process.
  Keywords: Clay percent, Experimental plot, Rainfall simulator, Soil erosion, Successive runs