فهرست مطالب

 • Volume:8 Issue: 1, 2014
 • تاریخ انتشار: 1392/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمید دالوند*، مهدی رصافیانی، حسین باقری صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  خانواده به عنوان مرکز و هسته اصلی مراقبتهاست و تحقیقات متخصصینی که با کودکان با ناتوانی کار می کنند نشان داده است که موثرترین خدمات آنهائی هستند که بر نقش خانواده در درمان تاکید می کنند. لذا هدف اصلی این مطالعه، مروری بر رویکرد خانواده محور می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه مروری است که از بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی بین سالهای 1985 تا 2012 برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
  یافته ها
  طبق مقالات بررسی شده و مستندات، رویکرد خانواده محور در دامنه وسیعی از تخصصها مانند؛ مراقبین بهداشتی (پزشکی، پرستاری، مامائی و...)، مداخلات زود هنگام، تیم توانبخشی، آموزش زود هنگام کودکان و آموزشهای عام وخاص کاربرد دارد و جوهره اصلی در رویکرد خانواده محور، دخیل کردن خانواده در تصمیم گیری، همکاری و ارتباط دو جانبه (خانواده و درمانگر)، احترام متقابل، پذیرش انتخاب خانواده ها، حمایت از خانواده ها، سهیم کردن آنها در اطلاعات، اختصاصی و منعطف بودن سرویس ارائه شده و تلاش در جهت توانمند سازی خانواده ها است.
  نتیجه گیری
  رویکرد خانواده محور، برای کودکان، والدین و خانواده ها و ارائه دهندگان خدمات موثر است و باعث ارتقاء خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی خانواده ها از خدمات ارائه شده می گردد. شاید بتوان گفت بخاطر فقدان آگاهی و آموزش کافی در مورد خدمات خانواده محور، فقدان مطالب آموزشی کاربردی و مبنای درمان و آموزش پزشکی و توانبخشی بر اساس مدل پزشکی، تاکنون در ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: رویکرد خانواده محور، توانبخشی، کاردرمانی
 • اسماء شیخ نجدی، آذر مهری*، بهروز دولتشاهی، سقراط فقیه زاده، روزبه کاظمی صفحات 10-18
  زمینه و هدف
  کارکرد اجرایی اصطلاحی است که به توصیف فرایندهایی می پردازد که برای کنترل هوشیارانه افکار، هیجانات و رفتارهای یک شخص ضروری هستند و نقش محوری در مدیریت زندگی روزانه یک شخص بر عهده دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین کارکردهای اجرایی با عملکردهای زبانی(درک شنیداری و نامیدن) در بیماران آفازی ناشی از سکته و مقایسه آن با افراد بزرگسال طبیعی فارسی زبان است
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی-مقطعی12بیمار آفازی و12 نفر به عنوان گروه کنترل شرکت کردند. آزمون زبان پریشی فارسی به منظور تایید آفازی و نیز ارزیابی درک شنیداری و نامیدن بر روی بیماران اجرا شد. جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی از آزمون های دسته بندی کارت ویسکانسین و برج لندن(بررسی توانایی های حل مسئله، برنامه ریزی، سازماندهی، حافظه فعال، خود- بازبینی، بازداری از رفتار نامرتبط، تغییربین مفاهیم و اعمال) استفاده شد.
  یافته ها
  در آزمون های کارکرد اجرایی گروه سالم بطور معنادار بهتر از گروه بیمار عمل کردند(001/0
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیماران آفازی با ضایعه لوب فرونتال علاوه بر نقایص زبانی شان، آسیب های شناختی نیز دارند. از طرفی هر چه توانایی نامیدن در بیمار آفازی بهتر باشد، عملکرد بیمار در آزمون های کارکرد اجرایی بهتر است.
  کلیدواژگان: کارکرد اجرایی، عملکرد زبانی، درک شنیداری، نامیدن، زبان فارسی
 • ملیح هادیزاده، احسان صداقت نژاد، سیدجواد موسوی*، سعید طالبیان، محمد پرنیان پور صفحات 19-27
  زمینه و هدف
  آزمون های ردگیری هدف، روش شناخته شده ای برای اندازه گیری و کمی کردن عملکرد سیستم عصبی- عضلانی است که در مطالعات متعددی جهت ارزیابی استراتژی های کنترل عصبی- عضلانی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سرعت و جهت فعالیت ایزومتریک تنه بر روی کنترل پذیری تنه در افراد سالم حین انجام آزمون های ردگیری هدف در صفحه گشتاوری فلکشن- اکستنشن و چرخش محوری می باشد.
  روش بررسی
  22 فرد سالم (13 زن و 9 مرد)، به صورت تصادفی آزمون های ردگیری هدف در 7 جهت مختلف (زوایای 0، 30، 60، ... و 180 درجه)، در سطح 0 تا 80 درصد حداکثر فعالیت ارادی و در وضعیت ایستاده مستقیم را انجام دادند. در این آزمون ها، هدف به صورت دایره ای متحرک تعریف شده بود که روی یک خط مستقیم در جهت مشخص شده و با سرعت 5، 6 و 7 درصد حداکثر فعالیت ارادی بر ثانیه حرکت می کرد. جهت فعالیت ایزومتریک تنه به صورت به هنگام و از طریق مانیتوری که مقابل شرکت کنندگان قرار داشت، به آن ها نشان داده می شد. میزان کنترل پذیری تنه با اندازه گیری متوسط خطاهای کنترلی (قدر مطلق خطا از هدف (Absolute Value Error from the Target: AVET)، خطا از مسیر هدف (Error from the Target Path: ETP) و خطا از هدف در مسیر هدف (Error from the Target in the Target Path: ETTP)) طی هر آزمون برای هر شرکت کننده محاسبه گردید. برای تعیین اثر سرعت و جهت فعالیت ایزومتریک تنه روی کنترل پذیری تنه از آنالیز واریانس استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که از لحاظ آماری جهت فعالیت، تاثیر معناداری بر AVET داشته (0.000 p =) ولی سرعت و یا هم کنش سرعت و جهت هیچ گونه تاثیر معناداری نداشته است. تجزیه خطا به دو قسمت مستقل نشان داد که تنها جهت فعالیت بر روی ETTP معنادار بوده (0.000 p =) و سرعت فعالیت بر روی هیچ یک از آن ها (ETP و ETTP) معنادار نبوده است. از طرفی جهت و سرعت فعالیت تاثیر معناداری بر شاخص Borg (شاخص سختی فعالیت) داشته است (0.000 p =).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، جهت اعمال فعالیت ایزومتریک تنه تاثیر معناداری بر روی کنترل پذیری تنه دارد. همچنین در فعالیت های چرخشی، میزان کنترل پذیری تنه به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد که در نهایت ممکن است باعث افزایش احتمال آسیب به سیستم کنترل عصبی- عضلانی تنه و خطر ابتلا به کمردرد شود.
  کلیدواژگان: آزمون های ردگیری هدف، کنترل پذیری عضلات تنه، سرعت و جهت فعالیت ایزومتریک تنه
 • علی پشابادی*، احمد فرخی، علی اشرف جمشیدی، مهدی شهبازی صفحات 28-34
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر در پی بررسی تاثیر کانون توجه بر توانایی تعادل نیمه پویا و میزان فعالیت الکتریکی عضلات در ورزشکاران است.
  روش بررسی
  تکلیف تعادل نیمه پویا در یک گروه 10 نفری ژیمناست مرد (2.09 ± 22.2 سال) دارای سابقه 5-3 سال فعالیت، در دو نوبت،یک بار در شرایط کانون توجه درونی یعنی تمرکز فرد بر پای خودش و بار دیگر در شرایط توجه بیرونی یعنی تمرکز فرد بر صفحه دستگاه تعادل سنج ارزیابی شد. نوسان های قامت با استفاده از دستگاه تعادل سنج بایودکس و میزان فعالیت الکتریکی دو عضله تیبیالیس آنتریور و سولئوس با دستگاه الکترومیوگرام ثبت شدند. داده های استخراج شده با استفاده ازآزمون تی همبسته تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان فعالیت الکتریکی عضلات برای حفظ تعادل در شرایط تمرکز بیرونی نسبت به شرایط تمرکز درونی کمتر بود. نوسان های در شرایط تمرکز بیرونی کمتر از شرایط تمرکز درونی بود.
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهند که بیرونی یا درونی بودن کانون توجه بر عملکرد تعادلی ورزشکاران تاثیر گذار است. در شرایطی که کانون توجه به فیدبک های بیرون از بدن باشد (نسبت به کانون توجه به خود بدن) تعادل بهتر و نیاز به فعالیت عضلانی کمتر خواهد شد.
  کلیدواژگان: کانون توجه، فعالت الکتریکی عضلانی، تعادل نیمه پویا
 • زهرا قربانپور، سیدعلی حسینی، روشنک وامقی*، مهدی رصافیانی، حمید دالوند، پوریا رضا سلطانی صفحات 35-42
  زمینه و هدف
  فلج مغزی شایع ترین علت ناتوانی حرکتی طولانی مدت در دوران کودکی می باشد. این کودکان برای بهبود حرکت نیاز به درمان طولانی مدت دارند، بنابراین نیاز به مداخلات و اموزش هایی هم در منزل وجود دارد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر اموزش مراقبت های ویژه ی روزمره ی زندگی به مراقبین در منزل، بر عملکرد حرکتی درشت در کودکان فلج مغزی 72-15 ماهه میباشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی تجربی، 40کودک 15تا72 ماهه ی مبتلا به فلج مغزی از بین مراجعه کنندگان به کلینیک های توانبخشی تهران مطابق معیارهای تحقیق انتخاب شدند. و پس از همتاسازی از نظر نوع فلج مغزی، نوع کلینیک، سن کودک، بهره ی هوشی، تعداد جلسات کاردرمانی و سطح عملکرد حرکتی درشت (gross motor function classification system: GMFCS) به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل: فرم مشخصات دموگرافیک، GMFCS و اندازه عملکرد حرکتی درشت (gross motor function measurement: GMFM66) بود. داده ها در 3 نوبت، قبل از مداخله، 1.5 ماه و 3 ماه بعد از مداخله توسط فردی غیر از محقق جمع اوری شد. اجرای مداخله به این شکل بود که محقق در منزل کودکان گروه مداخله حضور می یافت و آموزش های مربوط به مراقبت های ویژه ی روزمره ی زندگی را به صورت عملی طی 1 جلسه ی 4 ساعته در منزل همراه با تطبیق منزل ارائه میداد. سپس در طول 3 ماه اجرای مداخله را توسط والدین پیگیری میکرد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، کای اسکوئر، تی مستقل، آزمون با اندازه های تکراری و آنالیز کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عملکرد حرکتی درشت در هر دو گروه، 1.5 و 3 ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت معناداری داشت(0.001 (P<. همچنین پیشرفت نمرات عملکرد حرکتی درشت در پیش آزمون _ پس آزمون (1.5 ماه بعد از مداخله (0.006 (P< و پیش آزمون _ آزمون پیگیری (3ماه بعد از مداخله) (0.001 (P< هر دو بین گروه کنترل و مداخله تفاوت معنادار داشت و در گروه مداخله این تفاوت بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  آاموزش مراقبت های ویژه ی روزمره ی زندگی، به مراقبین، در منزل، باعث بهبود عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی 15 تا 72 ماهه میشود.
  کلیدواژگان: فلج مغزی، مراقبت های ویژه ی روزمره ی زندگی، عملکرد حرکتی درشت
 • الهه سجادی، غلامرضا علیایی*، سعید طالبیان، محمدرضا هادیان، شهره جلایی، رحیمه محمودی، الهه امینی صفحات 43-51
  زمینه و هدف
  حس عمقی که از جمله دقیق ترین حواس بدن است و باعث آگاهی از وضعیت بدن هر لحظه در فضا می شود، در حفظ سلامت فیزیکی و جلوگیری از آسیب اهمیت بالایی دارد. خستگی، یکی از عوامل برهم زننده ی حس عمقی است. با اینکه مطالعات زیادی به بررسی اثر خستگی بر حس عمقی مفاصل محیطی و کمر پرداخته اند ولی کار بر روی بررسی اثرات خستگی بر حس عمقی ناحیه ی گردن بسیار محدود بوده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خستگی موضعی بر حس عمقی گردن در افراد سالم با توجه به جنسیت بود.
  روش بررسی
  17 فرد جوان سالم (8 زن و 9 مرد) با میانگین سنی 44/3 ± 12/24 سال در زنان و 98/1 ± 77/23 سال در مردان، تست بازسازی سری-گردنی به وضعیت نوترال را که شامل؛ بازسازی دقیق وضعیت سر بروی تنه پس از چرخش عرضی به راست و چپ می باشد را برای ارزیابی دقت و پایایی حس عمقی با استفاده از آزمون t زوجی و من ویتنی، از طریق اندازه گیری خطای مطلق، خطای ثابت و خطای متغیر در دو موقعیت قبل و بعد از خستگی انجام دادند.
  یافته ها
  خستگی تغییر معناداری در شاخص های سنجش حس عمقی (خطای مطلق، خطای ثابت و خطای متغیر) در زنان و مردان ایجاد نکرد (05/0 P>)، بعلاوه تفاوتی بین زنان و مردان در شاخص های سنجش حس عمقی مشاهده نشد (05/0 P>).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل بیانگر آن است که خستگی بدنبال انقباض ایزومتریک عضلات بالابرنده ی کتف نمی تواند باعث برهم زدن دقت بازسازی زاویه در افراد سالم شود. همچنین، در این بررسی مقدماتی جنسیت تاثیری بر حس عمقی گردن نداشت.
  کلیدواژگان: حس عمقی گردن، خستگی، تست بازسازی سری، گردنی، خطای مطلق، خطای ثابت، خطای متغیر
 • ملاحت اکبرفهیمی، مهدی تهرانی دوست*، فرناز قاسمی صفحات 52-61
  زمینه و هدف
  اسکیزوفرنی از جمله بیماری های روانپزشکی است که دارای نقصانهایی در حوزه شناختی، هیجانی و اجتماعی هستند. اختلال در کارکرد از جمله مشکلات جدی در اسکیزوفرنی است. یکی از عوامل موثر در کارکرد اجتماعی، بازشناسی هیجان چهره می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط درک هیجان چهره منفی با کارکرد مبتلایان به اسکیزوفرنی است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی است. از بین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دارای پرونده در بیمارستان روانپزشکی روزبه تهران، تعداد 30 داوطلب واجد شرایط 45-20 سال (14 زن-16 مرد) به روش در دسترس انتخاب شدند. کارکرد کلی شرکت کنندگان توسط ارزیابی کارکرد کلی (Global Assessment of Functioning: GAF) و پاسخ ادراکی به چهره ترسیده و خشمگین با روش مطالعه پتانسیل وابسته به رخداد مغزی (Event Related Potential: ERP) توسط میانگین و زمان تاخیر N170 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در آزمون همبستگی پیرسون تنها دامنه N170 در پاسخ به چهره ترسیده و خشمگین با کارکرد کلی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دارای ارتباط مستقیم ومعنی دار بود(001/0 P<). در تحلیل رگرسیون گام به گام دامنه N170 در پاسخ به چهره خشمگین بهترین پیش بین کننده ی (26%) کارکرد کلی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی می باشد.
  نتیجه گیری
  اختلال در کارکرد کلی مبتلایان به اسکیزوفرنی می تواند ناشی از آسیب به مراحل ابتدایی درک و پردازش چهره باشد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، هیجان چهره، کارکرد کلی، N170، پتانسیل وابسته به رخداد مغزی
 • لیلا حاجی میررحیمی، نسرین ناصری*، علی امیری، زهرا فخاری صفحات 62-71
  زمینه و هدف
  پیچ خوردگی مچ پا یک آسیب های شایع در میان ورزشکاران است. علیرغم تحقیقات علمی پایه ای و کلینیکی بسیار زیادی که انجام شده است، باز هم میزان پیچ خوردگی مجدد مچ پا بالا است. از آنجا که دلایل پبچ خوردگی مجدد معلوم نیست، درمانهای توان بخشی هم با مشکلات زیادی مواجه می شوند. یکی از روش های درمانی که امروزه برای این عارضه مورد توجه قرار گرفته است استفاده از نواربندی کینزیولوژیک (kinesio taping) است. در این مطالعه، اثر سه روش نواربندی کینزیولوژیک بر بهبود عملکرد ورزشکاران مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا بررسی شد.
  روش بررسی
  30 ورزشکار مرد فوتبالیست و فوتسالیست مبتلا به پیچ خوردگی مچ پا در این مطالعه شرکت کردند. نواربندی در سه نوبت مجزا با سه روش برای این افراد چسبانده شد و تاثیر کوتاه مدت آن بر عملکرد اندام تحتانی از طریق دو تست تعادل ستاره ای و لی لی کردن به روش 8 بررسی شد.
  یافته ها
  در نواربندی با هدف اصلاح عملکرد و مکانیک، عملکرد ورزشکاران به طور معناداری افزایش یافت (0.00 = P). اما در روش اصلاح لیگامانی تاندونی اختلاف معنی داری دیده نشد(0.05 ≤ P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد دو روش اصلاح عملکرد و مکانیک تاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد ورزشکاران فوتبالیست و فوتسالیست با پیچ خوردگی مزمن مچ پا دارد، در حالیکه روش اصلاحی لیگامانی- تاندونی تغییر قابل توجهی در عملکرد این ورزشکاران ایجاد نمی کن د.
  کلیدواژگان: بی ثباتی مزمن مچ پا، نوار بندی، تست های عملکردی
 • علیرضا حسن پور، نسترن قطبی*، نسرین ناصری، شهره جلایی صفحات 72-80
  زمینه و هدف
  ورزشکاران گروه های مختلف ورزشی جهت انجام مهارت های مختص به رشته ی خود به تعادل دینامیک اندام تحتانی نیاز دارند.سوالی که می تواند مطرح شود این است که آیا ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی از لحاظ تعادل دینامیک اندام تحتانی با یکدیگر تفاوتی دارند؟ این مطالعه با هدف مقایسه ی تعادل دینامیک اندام تحتانی با استفاده از آزمون های عملکردی در ورزشکاران فوتبالیست، هندبالیست و تکواندو کار انجام شد.
  روش بررسی
  30 ورزشکار مرد سالم از 3 رشته ی ورزشی فوتبال، هندبال و تکواندو (هر کدام 10 نفر)با میانگین سنی 06/0 ± 83/23 سال در این مطالعه شرکت داشتند. مقایسه ی تعادل دینامیک اندام تحتانی توسط چهار آزمون دوی رفت و برگشت سریع (shuttle run:SR)، پرش به شکل 8 (figure of 8 hop:FEH)، پرش از سمتی به سمت دیگر (side to side hop:SSH) و پرش چابکانه (agility hop:AH) انجام شد و از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره ی آزمون های SR، FEH و AH در تکواندو کارها نسبت به فوتبالیست ها و هندبالیست ها بیشتر بود(به ترتیب 26/0 ± 11/7، 09/1 ± 86/9 و 31/1 ± 2/9). فوتبالیست ها در آزمون SSH بالاترین نمره را نسبت به تکواندوکاران و هندبالیست ها کسب کردند (84/0 ± 52/7) و هندبالیست ها در آزمون FEH نسبت به فوتبالیست ها نمره ی بالاتر و نسبت به تکواندوکاران نمره ی پایین تری را کسب کردند (94/0 ± 59/9).درمقایسه بین گروه های ورزشی تنها درنمرات آزمون های SR و AH تفاوت معنی داری مشاهده شد (به ترتیب03/0 p= و 01/0 p=).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که تعادل دینامیک اندام تحتانی در ورزشکاران رشته های ورزشی تکواندو،هندبال و فوتبال میتواند متفاوت باشد و به نظر می رسد فوتبالیست ها و هندبالیست ها نسبت به تکواندوکاران به سرعت و چابکی بیشتری جهت انجام مهارت هایشان نیاز دارند. این مسئله در طراحی تمرینات اختصاصی ورزشکاران باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون عملکردی، فوتبالیست، هندبالیست، تکواندوکار
 • آریان شمیلی*، نورالدین نخستین انصاری، مهدی عبدالوهاب، پروین راجی، محمود جلیلی، شهره جلایی صفحات 81-86
|
 • Hamid Dalvand *, Mehdi Rassafiani, Hossein Bagheri Pages 1-9
  Background And Aim
  Family is the center and core of the care. Researchers who work with children with disabilities have shown that effective services are those that are focused on the role of families in treatment. The main aim of this study was an overview of family-centered approach (FCA).
  Material And Method
  This study is a review of the national and international databases between 1985 and 201 2.
  Result
  Based on the exploration articles and documents، family-centered approach (FCA) has been advocated across a wide range of professions from health care (physician، nursing and midwifery)، therapy services، early intervention، early childhood education، special and general education. The main essence of FCA includes parental involvement in decision making، collaboration and partnership، mutual respect (family and therapist)، acceptance of the family’s choices، support، a focus on strengths، individualized and flexible service delivery، information sharing، and empowerment.
  Conclusion
  family-centered approach (FCA) is effective، for children، parents، families، and the service provider. It enhances health care and increases family satisfaction of service delivery system. Perhaps because of the lack of sufficient knowledge and education about FCA، lack of educational materials and training in the medical model، there is limitation in implementation of FCA in Iran
  Keywords: Family centered approach, Rehabilitation, Occupational Therapy
 • Asma Sheykh Najdi, Azar Mehri *, Behroz Dolatshahi, Soghrat Faghihzadeh, Rozbeh Kazemi Pages 10-18
  Background And Aim
  “Executive function” is a term describing the processes required for conscious control of thought، emotion، and action that have centered role in management of one''s day-to-day life. The purpose of this study was to examine the relationship between executive function and performance on selected linguistic tasks in persons with aphasia (PWA) and left frontal lobe lesions.
  Materials And Methods
  Subjects were 12 right-handed، left hemisphere stroke patients and 12 normal adults as control group. Farsi aphasia test were administered to determine of persence and type of aphasia، as well as auditory comperehension (AC) and naming scors. Wisconsin Card Sort Test (WCST) and Tower Of London (TOL) were used to assess the executive function skills of planning، working memory، mental flexibility، self monitoring، inhibition irrelevant behavior، shifting between concept and action.
  Results
  The control group scored higher than the individuals with aphasia on the executive function tests (P<0/001). In WCST there was not a significant correlation between the AC and category completed (CC) as well as preservative errors (PE). There was a significant correlation between the AC and total errors (TE) (p=0/02). There was a significant correlation between naming and CC (p=0/01) and TE (p=0/005). There was not a significant correlation when comparing the naming and PE (p=0/194). A comparison between naming scores and TOL showed a significant correlation (p=0/009). There was not a significant correlation between AC and TOL (p=0/113).
  Conclusion
  This study showed that individuals with aphasia have cognition disorder، other than language disorder. If they have a good naming ability، patients '' performance ontestsof executive function will be better.
  Keywords: Aphasia, Executive function, Language function, Naming, Auditory comprehension, Persian Language
 • Malihe Hadizadeh, Ehsan Sedaghat Nejad, Seyed Javad Mousavi *, Saeid Talebian, Mohammad Parnian Pour Pages 19-27
  Background And Aim
  The target tracking tests is a known method to quantify the performance of the neuromuscular system. It has been used in several studies for evaluation of neuromuscular control strategies. The purpose of the present study was to examine the effect of direction and speed of isometric trunk exertion on the trunk controllability during the target tracking tests in sagittal versus axial rotation torque plane.
  Materials And Methods
  Twenty- two healthy subjects (13 female and 9 male) randomly performed target tracking tasks at levels of 0% to 80% Maximum Voluntary Exertions (MVE) and seven different directions (0 ̊، 30 ̊، 60 ̊، …، 180 ̊) in upright standing posture. In this study، the tracking system included a moving target circle، which moved on a straight line in specific direction from 0 to 80% of individual MVE with speed of 5، 6 and 7% MVE/s. The d irection of isometric trunk exertion was presented to participants in the real time visual feedback by a computer monitor positioned in front of them. Trunk controllability was determined by computing the control errors (Absolute Value Error from the Target [AVET]، Error from the Target Path [ETP] and Error from the Target in the Target Path [ETTP]) during each performance. Analysis of variance was used to test the effect of speed and direction of isometric trunk exertion on trunk controllability.
  Results
  The results have shown that the direction of isometric trunk exertion had significant effect on the AVET and ETTP (p= 0. 000) while the effect of speed and interaction between direction and speed were not significant. The error decomposition in to two independent parts showed that the only direction of exertion on ETTP was significant (p= 0. 000) and speed of exertion on any of them (ETP and ETTP) was not significant. On the other hand، Borg scale (a simple method of rating perceived exertion) significantly affected by direction (p= 0. 000) and speed (p= 0. 000) of exertion during the target tracking tests.
  Conclusion
  According to the findings of the current study، the effect of d irection of isometric trunk exertion on the controllability was significant. Trunk controllability was significantly decreased during rotational exertions which may impair trunk neuromuscular coordination، increasing the risk of developing low back pain.
  Keywords: Target t racking t ests_T runk controllability_Speed_d irectio n of isometric trunk exertion
 • Ali Pashabadi *, Ahmad Farokhi, Ali Ashraf Jamshidi, Mehdi Shahbazi Pages 28-34
  Background And Aim
  The aim of present study was to examine effect of attentional focus on balance performance and EMG activity of athletes.
  Materials And Methods
  The semi-dynamic balance task of 10 gymnasts (22. 2±2. 09 years old) with 3-5 years of experience in two periods، one in internal focus (focus on leg) and one in external focus (focus on stabilometer plate) was assessed. Postural sways were measuredby Biodexstabilometer and muscular activity of tibialis anterior and soleus muscles were recorded using ME6000electromygram device. Data were analyzed using paired t- test.
  Results
  muscular activity for controlling posture was reduced in external focus condition than internal focus. Postural sways is more in internal focus condition than internal focus.
  Conclusion
  Research findings (enhanced performance and reduced EMG) showed that antinational focus conditions (internal or external) have significant effect on athletes balance performance. In conditions that attention is focused on external feedback and information (rather than focus on body itself) balance is enhanced and requirement to muscular activity will reduce.
  Keywords: Attentional focus, Electromyography, Semi, dynamic balance
 • Zahra Ghorbanpoor, Seyed Ali Hosseini, Roshank Vameghi *, Mehdi Rassafiani, Hamid Dalvand, Pooria Rezasoltani Pages 35-42
  Background And Aim
  Cerebral palsy is the most common physical disability in childhood. Children with cerebral palsy require long-term therapy for achieving improved motor function. It seems to be a need for treatment and training at home. The purpose of this study was to determine the impact of “handling training” for caregivers at home on the gross motor function of 15-72 months cerebral palsy children.
  Materials And Methods
  In this experimental single-blinded study، 40 children with cerebral palsy (15-72 months old) were recruited from some of Tehran public or private rehabilitation clinics based on pre-determined inclusion criteria، and after matching for child age، type of clinic referred to (public or private)، type of cerebral palsy، IQ score، GMFCS level and number of occupational treatment sessions already provided at the rehabilitation clinic. The children were allocated randomly into intervention and control groups. For data collection، a demographic information questionnaire، gross motor function measurement (GMFM66) test and gross motor function classification system (GMFCS) test were used. Data were collected on three occasions: before the intervention، 1. 5 months and 3 months after intervention. For intervention، researchers went to the intervention group''s homes and explained educations related to handling for caregivers in a 4-hours session. During 3 months، researchers would follow up to implement the intervention. Data were analyzed by one sample k-S، chi-square، independent sample t test، general linear model and analysis of Covariance.
  Results
  There were significant differences in gross motor function of two groups in 1. 5 months and 3 months after intervention than before intervention (p<0. 001). There were significant difference in gross motor function improvement in pre-post (1. 5 months after intervention) (p=0. 006) and pre-follow (3 months after intervention) (p<0. 001) between two groups and was greater in the intervention group.
  Conclusion
  Handling training on caregivers in home improves gross motor function in 15-72 months old cerebral palsy children.
  Keywords: Cerebra l palsy_Handling_Gross motor function
 • Elaheh Sajjadi, Gholamreza Olyeai *, Saeed Talebian, Mohammadreza Hadian, Shohreh Jalaei, Rahimeh Mahmoudi, Elaheh Amini Pages 43-51
  Background And Aim
  Proprioception is one of the most precise and delicate senses of the human body. It plays an important role in coordination and postural control by protecting the body against trauma and accidents. Although many studies have assessed the effect of fatigue on proprioception in the limbs and the low back region، but a few studies have investigated its possible effect on the cervical region.
  Material And Methods
  Seventeen (8 women، 9 men) young and healthy volunteers were asked to perform the Cervicocephalic Relocation Test (CRT) to the neutral head position by relocating the head on trunk after actively rotating the head to right and left sides، in two conditions; before and after muscular fatigue. Absolute، constant and variable errors were used to evaluate cervical joint repositioning accuracy.
  Results
  Fatigue had no effect on cervical joint position sense، Furthermore no considerable difference was seen between male and female subjects (p>0. 05).
  Conclusion
  The results suggest that following isometric fatigue of upper trapezuis muscles، no change is produced in the repositioning accuracy of both sexes. Furthermore، sex had no effect on cervical joint proprioception.
  Keywords: Cervical joint position sense, Fatigue, Proprioception, Cervicocephalic Relocation Test (CRT)
 • Malahat Akbarfahimi, Mehdi Tehrani Doost, Farnaz Ghassemi Pages 52-61
  Background And Aim
  Schizophrenia is a severe mental illness encompassing a spectrum of cognitive، social، and emotional impairments. One of the serious problems in schizophrenia is functional dysfunction. Emotional face recognition is an effective component of social functioning. The purpose of this study was to examine the relationship between negative emotional faces perception and global function in patients with schizophrenia.
  Materials And Methods
  The method of this study was analytical- descriptive. Using convenience sampling method 30 patients with schizophrenia (16 male/14female، 20-45 years old) were selected from Roozbeh Psychiatric Hospitalof Tehran University of Medical Science (TUMS) in Tehran، Iran. Their functionswere assessed by Global Assessment of Functioning (GAF)، and responses to emotional face perception (N170) were recorded by Event Related Potential (ERP). Data were analyzed using Pearson correlation test and linear regression in SPSS software version 15.
  Results
  Results showed that the mean amplitudes of N170 responses to fearful and angry faces in patients with schizophrenia were significantly correlated with the GAFscores (P<0. 001). Besides، the amplitudes of N170 responses to angry faces (as compared to fearful faces) could predicate the % 26 of the GAF scores changes by stepwise regression analysis.
  Conclusion
  Findings suggested that the functional dysfunction in patients with schizophrenia is due to the deficit in the early stage of facial expression perception.
  Keywords: Schizophrenia, Emotional Face, Global Functioning, N170, ERP
 • Leila Hajimirrahimi, Nasrin Naseri *, Ali Amiri, Zahra Fakhari Pages 62-71
  Bachground and
  Aim
  Ankle sprain is one of the most common injury among the athletic injuries. Around 70-80% of these injuries tend to be chronic. Despite extensive clinical and basic science research، the incidence of Chronic Ankle Instability (CAI) has not significantly reduced. Because the causes of CAI is not quite clear، the rehabilitation still deals with great challenges. one of the treatment methods which has been under special attention for this injuries is Kinesio Taping (KT). In this study، effects of three KT methods on performance in athletes with CAI was investigated.
  Materials And Methods
  Thirty male athletes (futsall، football) with CAI participated in this study. The KT was used in three distinct times with three different methods (mechanical، functional and ligament- Tendon Correction) for these people and their short- time effects on functional performance of lower limb was evaluated. This evaluation was done thorough two functional performance test (Star Excursion Balance Test and Figure of 8 Hop Test).
  Results
  In taping with the aim of functional and mechanical correction، functional performance after KT dramatically improved but in taping with the aim of Ligament-Tendon correction functional performance did not change significantly after taping.
  Conclusion
  The result of this study suggests that functional and mechanical correction have the significant effect on functional performance of futsaland football athletes with CAI، the ligament-tendon correction has not significant effect.
  Keywords: Chronic ankle instability, Kinesio tape, Functional performance tests
 • Alireza Hasanpour, Nastaran Ghotbi *, Nasrin Naseri, Shohreh Jalaei Pages 72-80
  Background And Aim
  Athletes from different sport fields are needed to lower extremity dynamic balance for their specific skills. The question can be raised is whether athletes from different sport fields are different in lower extremity dynamic balance? The aim of this study was to compare the dynamic balance of lower extremity of football، handball and taekwondo athletes with functional tests.
  Material And Methods
  Ten football، 10 handball، and 10 taekwondo healthy male athletes with the mean age of 23. 83±0. 06 years participated voluntarily in this study. The lower extremity dynamic balance was assessed by Shuttle Run test (SR)، figure of 8 Hop test (FEH)، Side to Side Hop test (SSH) and Agility Hop test (AH). All analyses were conducted using SPSS version 19.
  Results
  The scores of SR، FEH and AH tests were higher in taekwondo players compared to football and handball players (7. 11± 0. 26، 9. 86±1. 09 and 9. 2 ±1. 31، respectively). Football players gained the highest score in SSH test (7. 52±0. 84). The FEH test score in handball players was higher than football players (9. 59±0. 94). Statistical analysis showed significant differences between three groups on two tests (SR P=0/03 and AH P=0/01).
  Conclusion
  This study showed that lower extremity function of athletes from different fields of sport may be different. It seems that football and handball players need more agility and speed than taekwondo players for doing their own skills. This issue should be considered in designing the sport specific training protocol for athletes.
  Keywords: Functional test, Football, Handball, Taekwondo
 • Aryan Shamili, Noureddin Nakhostin Ansari, Mehdi Abdolvahab, Parvin Raji, Mahmood Jalili, Shohreh Jalaei Pages 81-86