فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید زارع ده آبادی، زهرا اسرار *، عبدالحمید نمکی شوشتری، شهرام پورسیدی صفحات 1-14
  نیتریک اکسید (NO) رادیکال آزاد بسیار فعال با طیف وسیعی از آثار فیزیولوژیک در گیاهان است. در پژوهش حاضر، آثار سدیم نیترو پروساید (SNP) به عنوان رها کننده نیتریک اکسید، بر سمیت ناشی از فلز سنگین آرسنیک در دو بخش هوایی و زمینی گیاه ریحان بررسی شد. پیش تیمار گیاهچه ها با غلظت های صفر و 150 میکرومولار سدیم نیترو پروساید در محلول غذایی هوگلند انجام شد. سپس، نمونه ها با غلظت های مختلف آرسنیک (صفر، 150 و 300 میکرومولار) تیمار شدند. تیمار آرسنیک به ویژه در غلظت بالای آن باعث تجمع معنی دار پراکسید هیدروژن (H2O2)، افزایش معنی دار پراکسیداسیون لیپیدها، نشت یونی غشا و کاهش رشد و بیوماس در برگ و ریشه گیاه شد. استفاده از پیش تیمار نیتریک اکسید پیش از آرسنیک میزان نشت یونی و پراکسیداسیون لیپیدها را کاهش داده، به افزایش پرولین، قندها و آمینو اسیدهای آزاد برگ و ریشه منجر شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که آثار سمیت آرسنیک اسید در ریشه گیاه ریحان بسیار شدیدتر از اندام های هوایی گیاه است و نیتریک اکسید احتمالا از طریق افزایش ترکیبات پشتیبان به ویژه محافظت کننده های اسمزی از جمله پرولین، آمینو اسیدهای آزاد و قندهای محلول آستانه تحمل گیاه ریحان در برابر آرسنیک اسید را افزایش داده است. علاوه بر این، از داده های حاصل از سنجش آرسنیک در بخش های مختلف گیاه چنین بر می آید که پیش تیمار SNP باعث کاهش انتقال آرسنیک از ریشه به اندام های هوایی ریحان شده است و این کاهش به علت مصارف تغذیه ای اندام های هوایی ریحان توسط انسان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آرسنیک اسید، سدیم نیترو پروساید، نیتریک اکسید، رشد، ریحان سبز (Ocimum basilicum L.)
 • راضیه کاید نظامی، حمیدرضا بلوچی صفحات 15-36
  به منظور بررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه عدس در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عوامل آزمایش شامل پیش تیمار با آب مقطر و سالیسیلیک اسید در دو سطح (2/0 و 5/0 میلی مولار) به مدت 4 ساعت و شاهد بدون پیش تیمار، سه رقم عدس (کرمانشاه، کیمیا و گچساران) و شوری که شامل پنج سطح (صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار) معادل (صفر، 5، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر) بودند. پس از جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، فعالیت آنزیم های کاتالاز، پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز و میزان مالون دی آلدئید ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنش شوری باعث کاهش درصد جوانه زنی شد. همچنین، سالیسیلیک اسید تاثیر مثبتی بر جوانه زنی داشته، باعث افزایش همه عوامل جوانه زنی در شرایط تنش و بدون تنش شد. سنجش فعالیت آنزیمی نشان داد که فعالیت آنزیم ها در شرایط تنش شوری افزایش یافته، سالیسیلیک اسید با کاهش اثر تنش شوری باعث کاهش فعالیت این آنزیم ها می شود. رقم کرمانشاه نسبت به دو رقم دیگر در برابر شرایط تنش شوری مقاومت بیشتری از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، آنزیم های آنتی اکسیدان، پیش تیمار بذر، تنش اسمزی، جوانه زنی
 • مینایه قدرتی، نادر چاپارزاده*، کمال الدین دیلمقانی صفحات 37-52
  آسکوربیک اسید به عنوان آنتی اکسیدان محلول در آب، در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک مانند مقاومت گیاهان به تنش های محیطی شرکت می کند. برای بررسی آثار تنش مس (5/6 میکرومولار) و کاربرد ریشه ای آسکوربیک اسید (5/0 میلی مولار) بر برخی نشان ویژگی های فیزیولوژیک پیاز خوراکی (Allium cepa L. cv. Red Azarshahr)، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تنش مس سبب کاهش معنی دار وزن خشک ریشه و برگ ها، محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و پتاسیم بافت های گیاهان 7 هفته ای شد. آسکوربیک اسید با افزایش محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و پتاسیم، وزن خشک گیاهان را به تنهایی و تحت تنش مس افزایش داد. تنش مس انباشتگی آمینو اسیدهای آزاد و قندهای محلول را افزایش داد. آسکوربیک اسید برون زا به طور معنی داری محتوای این ترکیبات را به تنهایی و تحت تنش مس کاهش داد. تحت تنش مس، پتانسیل اسمزی در تورژسانس کامل (Ψπ100) منفی تر بود و سازگاری اسمزی برگ ها افزایش معنی داری داشت. حضور آسکوربیک اسید تاثیر معنی داری در Ψπ100 برگ ها نداشت، در حالی که سازگاری اسمزی برگ ها را افزایش داد. پتاسیم در برگ های تحت تنش مس، سهم کمتری در Ψπ100 داشت. با افزودن آسکوربیک اسید برون زا سهم اسمزی پتاسیم نیز به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با به کار بردن آسکوربیک اسید برون زا، آثار مضر تنش مس کاهش و مقاومت گیاهان پیاز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: آسکوربیک اسید، پیاز، سازگاری اسمزی، مس
 • فاطمه دانشمند صفحات 53-66
  تنش خشکی باعث تحریک ساخته شدن گونه های فعال اکسیژن در سلول های گیاهی می شود و گونه های فعال اکسیژن نیز باعث پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و آسیب به غشاهای سلولی می شوند. در مطالعه حاضر، آسکوربیک اسید با هدف اهمیت کنترل تنش اکسیداتیو در بهبود مقاومت در برابر تنش آبی به کار گرفته شد. تنش کم آبی باعث کاهش وزن خشک اندام هوایی، درصد آب بافت، مقدار کلروفیل، کاروتنوئید، پروتئین، ترکیبات فنلی، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، افزایش پراکسیداسیون لیپیدها (مالون دی آلدئید)، نشت یونی، فعالیت آنزیم لیپوکسیژناز و مقدار پراکسید هیدروژن، قندهای کل و پرولین شد. کاربرد آسکوربیک اسید اثر معکوس بر شاخص های فوق داشت و نتایج این تغییرات باعث افزایش درصد آب بافت و بهبود رشد شد.
  کلیدواژگان: آسکوربیک اسید، اسمولیت، تنش خشکی، تنش اکسیداتیو
 • راضیه سلطانی نژاد، رویا رضوی زاده *، حکیمه علومی صفحات 67-80
  گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) از قدیمی ترین گیاهان دارویی در ایران است که از متابولیت های ثانویه موجود در ریشه این گیاه در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود. با کاربرد فلزات سنگین به عنوان الیسیتور (عوامل محرک) می توان تولید متابولیت ثانویه در گیاه را افزایش داد. در پژوهش حاضر، تاثیر غلظت های 1 و 10 میکرومولار اکسید مس و اکسید روی بر محتوای قند های احیا کننده (به عنوان پیش ساز متابولیت های ثانویه)، پرولین، گلیسیریزین، ترکیبات فنلی کل، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها و تانن ها در گیاهچه شیرین بیان بررسی شد. همچنین، همبستگی بین محتوای این متابولیت ها در گیاهچه های تیمارشده با استفاده از آزمون پیرسون مطالعه شد. میزان قندهای احیا کننده در غلظت 10 میکرومولار اکسید روی کاهش یافت، در حالی که میزان پرولین و گلیسیریزین درگیاهچه های تحت تیمارهای 1 و 10 میکرومولار اکسید مس و 1 میکرومولار اکسید روی نسبت به گیاه شاهد افزایش یافت. محتوای ترکیبات فنلی کل نیز با افزایش غلظت اکسید مس افزایش یافت. بیشترین مقدار فلاونوئید، در غلظت های 1 و 10 میکرومولار اکسید مس مشاهده شد. محتوای آنتوسیانین ها در غلظت 1 میکرومولار اکسید مس افزایش یافت. همچنین، محتوای تانن ها در گیاهچه های شیرین بیان در غلظت 10 میکرومولار اکسید روی افزایش یافت. بر اساس نتایج به نظر می رسد که در غلظت های 1 و 10 میکرومولار اکسید مس، میزان گلیسیریزین، ترکیبات فنلی، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها به طور درخور توجهی افزایش می یابد در حالی که اکسید روی تاثیر درخور توجهی بر میزان این متابولیت ها نداشت.
  کلیدواژگان: اکسید روی، اکسید مس، ترکیبات فنلی، شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.)، گلیسیریزین
 • معصومه احمدی خویی، لیلا شبانی*، سمانه باقری صفحات 81-94
  در پژوهش حاضر، محتوای ترکیبات فنولیک کل و اسانس در شش ژنوتیپ نعنا سبز (اصفهان، بجنورد، کاشان، کرمانشاه، میبد و یزد) پس از تلقیح با دو قارچ میکوریز آربوسکولار، گونه های Glomus etunicatum و G. mosseae بررسی شد. همچنین، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و تعداد کرک (محل اصلی بیوسنتز اسانس) در برگ های تازه گیاهچه های تلقیح شده اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که محتوای ترکیبات فنولیک و اسانس در گیاهچه های تلقیح شده در مقایسه با گیاهچه های شاهد بالاتر بود. این پاسخ در ژنوتیپ های مختلف تنوع معنی داری نشان داد. همچنین، ارتباط مثبت میان تجمع ترکیبات فنولیک کل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در برگ های گیاهچه های تلقیح شده با قارچ مایکوریز آربوسکولار مشاهده شد. نتایج نشان داد که میزان درصد اسانس همراه با افزایش میزان بیوماس و تعداد کرک برگ به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین، نشان داده شد که تحریک مسیرهای بیوسنتزی اسانس و فنل ها از طریق تلقیح قارچی میسر بوده، ژنوتیپ های مختلف گیاه نعنا نیز در پاسخ به این تحریک، پتانسیل های مختلفی را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: اسانس، کرک غده ای، فنیل آلانین آمونیا لیاز، ترکیبات فنولیک، نعنا
 • عذرا صبورا*، محجوبه شکری صفحات 95-114
  هدف از بررسی حاضر به دست آوردن ترکیب مناسبی از هورمون های نفتالن استیک اسید (NAA) همراه با بنزیل آمینوپورین (BAP) یا کینتین (KIN) برای کاهش دوره خواب بذر Peroveskia abrotanoides، بررسی اندام زایی و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی نوشاخه ها و ریشه های نوپدید در شرایط in vitro بود. بذرها پس از سترون شدن در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی BAP یا KIN (در غلظت های صفر، 1، 5/2 و 5 میلی گرم در لیتر) همراه با NAA)در غلظت های صفر، 1/0، 25/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) کشت شدند. تمام آزمایش ها بر اساس طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با کمینه 5 تکرار انجام شد. درصد جوانه زنی 30 روز پس از کشت و میزان شاخه زایی، تعداد برگ، سطح برگی، طول شاخه ها و ریشه های نوپدید هشتاد روز پس از کشت بذرها تعیین شد. بیشترین درصد جوانه زنی (93 درصد) در تیمار KIN mg/L 5 و تیمار KIN mg/L 5/2 + NAA mg/L 1/0 به دست آمد که نقش این سیتوکینین را در شکست خواب بذر نشان داد. تاثیر BAP در افزایش شاخه زایی بیشتر از KIN بود (30 نوشاخه پس از تیمار mg/L BAP 5/2). برعکس، NAA بر شاخه زایی P. abrotanoides اثر مهار کننده ای داشت و با افزودن آن به محیط کشت تعداد نوشاخه ها به نصف کاهش یافت. بیشترین سطح برگی (mm2 15) در محیط هایی به دست آمد که بذرها تنها با NAA تیمار شده بودند. بالاترین درصد کالوس زایی (حدود 80 درصد) در محیط های حاوی 25/0 یا 5/0 میلی گرم در لیتر NAA همراه با 5/2 میلی گرم در لیتر BAP یا KIN حاصل شد. غلظت متوسطی از سیتوکینین های بررسی شده به تنهایی یا همراه با غلظت متوسطی از NAA، نظیر تیمار KIN mg/L 5/2 + NAA mg/L 25/0، بیشترین تاثیر را در انباشتگی رزمارینیک اسید در اندام های نوپدید داشت (mg/g DW 21/75). در حالی که اندام های نوپدید رشد یافته روی محیط هایی که تنها حاوی NAA بودند، دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای رزمارینیک اسید کم تری بودند.
  کلیدواژگان: گیاه برازمبل (Peroveskia abrotanoides)، جوانه زنی، ریزازدیادی، کشت بافت
 • سعیدرضا حسین زاده، اعظم سلیمی، علی گنجعلی *، راهله احمدپور صفحات 115-132
  به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر ویژگی های فتوسنتزی، فلوئورسانس و محتوای کلروفیل در گیاه نخود تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شهریورماه سال 1390 در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. محلول پاشی متانول در 5 سطح: شاهد (بدون محلول پاشی)، 20، 25، 30 و 35 درصد حجمی انجام شد که به هر کدام از سطوح 2 گرم در لیتر گلایسین اضافه شد. محلول پاشی با فواصل 10 روز و 3 بار طی فصل رشد گیاهان انجام شد. محلول پاشی گیاهچه ها تا زمان جاری شدن قطره های محلول روی برگ ادامه یافت. عامل خشکی شامل تنش خشکی (25 درصد ظرفیت زراعی) و بدون تنش خشکی (100 درصد ظرفیت زراعی) بود. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری از نظر تثبیت ‍CO2، تعرق، هدایت روزنه ای، عملکرد کوآنتوم فتوشمیایی، ‍CO2 درون سلولی و محتوای کلروفیل پس از هر بار محلول پاشی وجود داشت (P≤0.01). مقایسه میانگین ویژگی های بررسی شده نشان داد که سطح 30 درصد حجمی متانول پس از هر بار محلول پاشی بیشترین مقادیر این صفات را داشت. آثار متقابل تنش خشکی و متانول تاثیر معنی داری (P≤0.05) بر میزان تثبیت ‍CO2، میزان تعرق، هدایت روزنه ای، عملکرد کوآنتوم فتوشمیایی، ‍CO2 درون سلولی و محتوای کلروفیل پس از هر محلول پاشی داشت. به طور کلی، با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که محلول پاشی برگی متانول صفات فتوسنتزی، عملکرد کوآنتوم فتوشمیایی (Fv/Fm) و محتوای کلروفیل را در شرایط تنش خشکی بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، عملکرد کوآنتوم فتوشمیایی، متانول، ویژگی های فتوسنتزی
 • حسین محمدزاده جلالی، مصطفی ولیزاده*، محمد مقدم، مریم احمدی صفحات 133-142
  به منظور ارزیابی ارتباط بین صفات کمی و نشانگرهای آنزیمی، 12 خانواده ناتنی یونجه حاصل از خزانه پلی کراس از نظر ویژگی های زراعی و نشانگرهای آنزیمی مربوط به همان بوته ها، در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بررسی شد. تعداد 35 بوته از هر خانواده در گلدان های مجزا به صورت طرح کاملا تصادفی در شرایط مزرعه ای کشت شدند. دو آنزیم استراز و پراکسیداز توسط ژل های اکریلامید افقی تجزیه شدند. تجزیه های آماری صفات مختلف بر اساس تفسیر ایزوزیمی نشان داد که بین برخی ایزوزیم های پراکسیداز و ویژگی های گیاهچه ای ارتباط معنی داری وجود دارد و در بیشتر موارد وجود نوار باعث افزایش ارزش این صفات شد. علاوه بر این، ایزوزیم POX-4 با وزن خشک برگ ارتباط معنی داری نشان داد. تجزیه آماری صفات مختلف بر اساس تفسیر آلوزیمی نشان داد که آلوزیم های EST-b1 و POX-b2 با هر دو صفت عملکرد و تعداد میانگره همبستگی معنی دار و مثبتی دارند. بنابراین، به نظر می رسد که می توان در صورت تایید پایداری نشانگرها از آنها در تحقیقات آینده برای استفاده در برنامه های اصلاحی یونجه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: خانواده های ناتنی یونجه، ویژگی های زراعی، نشانگرهای آنزیمی، همبستگی
|
 • Saeid Zare Dehabadi, Zahra Asrar *, Abdolhamid Namaki Shoushtari, Shahram Pourseyedi Pages 1-14
  Nitric oxide (NO) is a highly reactive free radical with a wide variety of physiological implications in plants. In this research، we investigated the protective effects of exogenous Sodium Nitroprusside (SNP) as a NO donor، against the toxicity caused by excess arsenic in sweet basil (Ocimum basilicum L.). Seedlings grown in a Hoagland nutrient solution were treated with SNP at 0 (control) and 150 µM and different concentration of arsenate at 0 (control)، 150 and 300 µM. Arsenic treatment (specially in 300 µM) significantly induced accumulation of hydrogen peroxide (H2O2) significantly increase in serious lipid peroxidation، electrolyte leakage (EL) and decreased the growth and the biomass of basil. Application of SNP before arsenic stress resulted in alleviated arsenic-induced electrolyte leakage and malondiadehyde (MDA) content and increased proline and free amino acid contents in shoots and roots of sweet basil، compared with the control. On the whole، our results showed stronger arsenic toxicity in the root than in the shoot and nitric oxide probably، was increased tolerance capacity in basil due to production of osmoprotecting compounds such as proline، sugar and free amino acid. In addition، analysis of ICP-results indicated that، As translocation from root to shoot of O. basilicum was limited by SNP pretreatment which is very important for human health.
  Keywords: Arsenic acid, SNP, Nitric oxide, Growth, Ocimum basilicum L
 • Raziyeh Kayednezami, Hamidreza Balouchi Pages 15-36
  In order to evalouate salicylic acid (SA) priming effects on lentil seed germination (Lens culinaris Medik.)، antioxidant enzyme activity and some physiological traites in salt stress condition، a factorial experiment was conducted at the Seed Technology Laboratory of Yasouj University in a completely randomized design with four replications. The first factor was hydropriming by distilled water and two levels of salicylic acid (0. 2 and 0. 5 mM) for 4 hr and the control without priming. The second was five levels of salinities (0، 50، 100، 150 and 200 mM NaCl) equal to (0، 5، 10، 15 and 20 ds. m-1) and the last one three cultivars of lens (Ghachsaran، Kermanshah and Kimiya). After germination، germination persentage، root and shoot length، dry weight، catalas، polyphenoloxidas and peroxidas activity، MDA and proline were measured. The results showed that the salinity decreased seed germination. Influence of SA was signification and increased percent of germination in the stressed and control treatments. Enzymes activity assay showed that enzyme activity was increased under salt stress conditions and SA reduced activity of antioxidant enzyme by decreasing the salinity effects. Kermanshah cultivar had more tolerance than other cultivars with respect to salinity stress.
  Keywords: Salicylic acid, Antioxidant enzymes, Seed priming, Osmotic stress, Germination
 • Minayeh Ghodrati, Nader Chaparzadeh *, Kamal-Ol-Ddin Dilmaghani Pages 37-52
  Ascorbic acid as a water soluble antioxidant molecule، participates in many physiological processes such as resistance to environmental stresses. To evaluate the effects of copper stress (6. 5 μM) and application of ascorbic acid through rooting medium (0. 5 mM) on some physiological characters of onion plants (Allium cepa L. cv. Red Azarshahr)، a completely randomized design with four replications was conducted. Results showed that excess Cu reduced the dry weight of roots and leaves، as well as content of photosynthetic pigments and K+ of seven-week-old plants. Exogenous ascorbic acid significantly improved dry weight of roots and leaves with increasing content of K+ and photosynthetic pigments in both the non-stressed and Cu-stressed plants. Cu stress led to accumulation of free amino acids and soluble sugars in roots and leaves. Treatment with exogenous ascorbic acid considerably reduced the contents of these compounds in both non-stressed and Cu-stressed plants. There was considerable reduction in osmotic potential at full turgor and significant increase in osmotic adjustment in leaves of Cu-stressed plants. Application of exogenous ascorbic acid had no effect on osmotic potential at full turgor، but significantly increased osmotic adjustment. In leaves of Cu-stressed plants K+ was the minor contributor to osmotic potential at full turgor. Also، by adding ascorbic acid، K+ contribution was increased in leaves of non-stressed and Cu-stressed plants. Results of the present study indicated that usage of exogenous ascorbic acid reduced harmful effects of copper stress and increased resistance to copper stress in onion plants.
  Keywords: Ascorbic acid, Onion (Allium cepa L.), Osmotic adjustment, Copper
 • Fatemeh Daneshmand Pages 53-66
  Drought stress increases the generation of reactive oxygen species and causes membrane lipid peroxidation and damages cell membranes in the plant cells. In this study، we investigated the role of ascorbate pre-treatment in inducing tolerance to oxidative stress and improving resistance to drought stress. Drought stress reduced growth parameters، percent of water content، chlorophyll، carotenoids، protein، phenolics and phenylalanine ammonialyase activity but increased lipid peroxidation، ion leakage، lipoxygenase activity and hydrogen peroxide، total sugars، and proline levels. Pretreatment with ascorbic acid decreased lipid peroxidation، ion leakage، lipoxygenase activity، the amount of hydrogen peroxide and total sugars content but increased the amount of chlorophyll، carotenoids، protein، phenolics and phenylalanine ammonialyase activity all resulting in increased water content and improved growth parameters.
  Keywords: Ascorbic acid, Osmolyte, Drought stress, Oxidative stress
 • Razieh Soltaninejad, Roya Razavizadeh *, Hakimeh Oloumi Pages 67-80
  Glycyrrhiza glabra L. (Licorice) is one of the oldest medicinal plants in Iran and secondary metabolites present in the plant root is used in food and pharmaceutical industries. With the use of heavy metals as elicitors، plant secondary metabolite production can be increased. In this study، the effects of the concentrations of 1 and 10 µM of zinc oxide and copper oxide on the contents of reducing sugars (as precursor of secondary metabolites)، proline، glycyrrhizin، total phenolic compounds، flavonoids and anthocyanins in Glycyrrhiza glabra seedlings were investigated. Also، the correlation between the content of these metabolites in the treated seedlings was examined using Pearson''s test. The amount of reducing sugars at concentration of 10 µM zinc oxide was decreased. Whereas، the amounts of proline and glycyrrhizin under treatment 1 and 10 µM copper oxide and 1 µM zinc oxide compared with the control plants was increased. The content of total phenolic compounds was increased with increasing concentrations of copper oxide. The highest amount of flavonoids was observed at concentrations of 1 and 10 µM copper oxide. Anthocyanin content was increased in concentration of 1 µM copper oxide. Also، the tannin content of the Glycyrrhiza glabra seedlings at concentrations of 10 µM zinc oxide was increased. Based on the result it seemed that at concentrations of 1 and 10 µM copper oxide the amount of glycyrrhizin، phenolic compounds، flavonoids، anthocyanins were significantly increased، whereas، zinc oxide had no significant impact on the levels of these metabolites.
  Keywords: Zinc oxide, Copper oxide, Phenolic compounds, Licorice (Glycyrrhiza glabra L.), Glycyrrhizin
 • Masoumeh Ahmadi-Khoei, Leila Shabani *, Samaneh Bagheri Pages 81-94
  In this study، total phenolic compounds and essential oils content of six mint genotypes (Bojnoord، Esfahan، Kashan، Kermanshah، Mybod and Yazd) were investigated following inoculation with two arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) strains (Glomus etunicatum and G. mosseae). Moreover، phenylalanine ammonia-lyase (PAL) enzyme activity and trichome (main sites of essential oil synthesis) number of fresh leaves were studied. The results revealed that mint plants inoculated with AMF (Glomus sp.) made higher phenolic and essential oils content than nonmycorrhizal mint plants. However، the response was found to be dependent on the genotype. Also، it was found that there was a positive correlation between total phenolic accumulation and PAL enzyme activity in leaves of inoculated plants with AMF. Increased oil yield was associated with significant biomass content and the number of glandular trichome. Result of this study showed that inducing biosynthesis pathway of essential oils and phenolic compound was possible through infection by mycorrhizal fungi، and that the different genotypes of mint showed different potentials in responding to this induction.
  Keywords: Essential oil, Glandular hair, Phenylalanine ammonia, lyase, Phenolic compounds, Mint
 • Azra Saboora *, Mahjoubeh Shokri Pages 95-114
  The aim of this study was to obtain a suitable combination of hormones including naphthalene acetic acid (NAA) with benzyl aminopurin (BAP) or kinetin (KIN) to lower seed dormancy of Peroveskia abrotanoides، studying in vitro organogenesis and evaluation of antioxidant activity of shoots and roots. The seeds were sterilized and cultured on Murashige and Skoog medium (MS) containing BAP or KIN (at 0، 1، 2. 5 and 5 mg/L concentrations) and NAA (at 0، 0. 1، 0. 25 and 0. 5 mg/L concentrations). All experiments were done based on factorial design in a randomized block design with at least five replicas. Germination percent was estimated after 30 days and number of shoots and leave، leaf area، root and shoot length were determined after 80 days. The highest germination percent (93%) was obtained by 5 mg/L KIN and 2. 5 mg/L KIN + 0. 1 mg/L NAA treatments which was indicative of the role of the cytokinin on the seed dormancy breaking. Effect of BAP on rising shoot number was greater than KIN (30 shoots after 2. 5 mg/L BAP treatment). In contrast to NAA that was inhibitor of shoot induction in P. abrotanoides، number of the shoots was reduced to half by addition of it to the media. The highest value of leaf area (15 mm2) was obtained by treated seeds in the media supported with NAA alone. The highest percentage of callus induction (80%) was obverved on media containing 0. 25 or 0. 5 mg/L NAA in combination with 2. 5 mg/L BAP or KIN. Intermediate concentration of the studied cytokinins alone or with intermediate concentration of NAA، such as 2. 5 mg/L KIN + 0. 25 mg/L NAA، had the highest effect on rosmarinic acid storage in de novo organs (75. 21 mg/g DW). While، the induced organs was grown on the media that supplemented just with NAA had less antioxidant activity and rosmarinic acid content.
  Keywords: Brazmble (perovskia abrotanoides), Germination, Micropropagation, Plant tissue culture
 • Saeed Reza Hossinzadeh, Azam Salimi, Ali Ganjeali *, Raheleh Ahmadpour Pages 115-132
  To evaluate the effects of foliar application of methanol on photosynthetic characteristics، chlorophyll fluorescence and chlorophyll content of chickpea under drought stress، a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications in 2011 at the Recearch Center for Sciences of Ferdowsi University of Mashhad. In this experiments، different levels of methanol including، 0 (control)، 20، 25، 30 and 35 volumetric percentage (v/v) were used as foliar applications at three times during growth season of chickpea، with 10 days intervals. Moisture regimes were at two levels، 25 and 100 percent of field capacity. Results showed that there was significant difference (P≤0. 01) between methanol concentrations after each spraying، regarding to chlorophyll content، CO2 assimilation، stomatal conductance، transpiration، CO2 concentration in stomatal chamber and Fv/Fm. Spraying with 30% volume level than the other treatments were effective on the physiological components، while was observed significant increase in chlorophyll content، stomatal conductance and assimilation CO2 compared to the control. Results indicated that interactions between drought and methanol after each spraying had significant differences (P≤0. 05) in traits such as content، assimilation CO2، stomatal conductance، transpiration، CO2 concentration in stomatal chamber، Fv/Fm. It could be concluded that spraying methanol improve photosynthetic characteristics، (Fv/Fm) and chlorophyll content in drought conditions.
  Keywords: Drought stress, Fv, Fm, Methanol, Photosynthetic characteristics
 • Hossein Mohammadzadeh Jalaly, Mostafa Valizadeh *, Mohammad Pages 133-142
  In this study، the relationships between some quantitative traits and enzyme markers in 12 half-sib families of alfalfa resulted from polycross nursery، were investigated in the Agricultural Research Station of University of Tabriz. First، thirty five individuals of each family were grown in separate pots in the from of completely randomized design at field conditions and then، they were analyzed for two enzymatic system by slab acrylamide gels. Statistical analysis of different data based on isozyme interpretation showed that there were a significant relationships between peroxidase and seedling traits. In addition، the presence of a band increased the mean values of related traits. Furthermore، POX-4 isozyme showed a significant relationship with respect to leaf weight. Statistical analysis of the studied traits based on allozyme interpretation showed that EST-b1 and POX-b2 had a positive correlation with both yield and number of internodes. Thus، it might be possible to use these enzymes as markers to select alfalfa genotypes in the early breeding stages after the stability of markers were verified in other experiments.
  Keywords: Alfalfa half, sib families, Agronomic traits, Enzymatic markers, Correlation