فهرست مطالب

اقتصاد و جامعه - پیاپی 1 (بهار 1383)
 • پیاپی 1 (بهار 1383)
 • 170 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/03/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن نخست
  صفحه 5
 • بخش اول: مسائل اقتصاد ایران
 • به استقبال برنامه چهارم
  صفحه 8
 • چالشهای اصلی بخش انرژی با تاکید بر زیر بخش نفت
  سید غلامحسین حسن تاش صفحه 8
 • چالشهای اصلی نظام برنامه ریزی توسعه در ایران
  حجت الله میرزایی صفحه 18
 • اثرات کاهش ارزش پول بر شاخصهای قیمتی
  سهیلا پروین صفحه 24
 • ارزیابی سیاستهای کسری بودجه در ایران
  محمود کاظمیان صفحه 46
 • بخش دوم: مباحث نظری
 • نظریه ای در باب عدالت
  جان راولز ترجمه: حسین راغفر صفحه 72
 • بررسی و نقد دیدگاه جان راولز درباره عدالت
  عماد افروغ ترجمه: عماد افروغ صفحه 102
 • جان راولز و نوزایی فلسفه سیاسی
  سید علی محمودی صفحه 112
 • بررسی تطبیقی نظریه عدالت در دیدگاه جان راولز و شهید صدر
  محمد حسین صدر صفحه 124
 • علم اقتصاد و فقر عمومی
  حسین عظیمی صفحه 142
 • رابطه برابری با رشد اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی
  محمد اخباری صفحه 148