فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 18، 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مصطفی مرادی کفراج *، احمد رضوانفر، ایرج ملک محمدی صفحه 1
  امروزه تمایل دولت ها و تصمیم گیران ترویج از مدیریت متمرکز به سمت تمرکززادیی و خصوصی سازی خدمات، تغییر یافته است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه های تمرکززدایی خدمات ترویج کشور از دیدگاه مدیران بود. پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران ترویج کشاورزی کشور بود که 95 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. متغیر های پژوهش با استفاده از روش مرور منابع، تعیین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد(0/91=α). یافته ها، چهار عامل زیرساختی، نظارتی، انسانی و حمایتی را به عنوان سازه های موثر، مشخص ساخت. الزاماتی که برای موفقیت برنامه های تمرکززدایی خدمات ترویج پیشنهاد شد عبارتند از توسعه زیر ساخت های اقتصادی، توانمند سازی کشاورزان برای مشارکت در برنامه ها و آگاه سازی کارکنان از اهداف و فلسفه برنامه های تمرکززدایی.
  کلیدواژگان: اصلاحات ساختاری، تمرکززدایی، مشارکت، مدیریت ترویج، مشکلات ترویج کشاورزی
 • لیلا نعمت پور، کورش رضایی مقدم* صفحه 15
  با توجه به وضعیت نامناسب مواد آلی در خاک های کشور، فناوری تولید ورمی کمپوست، راهی بسیار مناسب برای استفاده بهینه از پسماند های آلی است. در این راستا، به منظور تامین ماده آلی مورد نیاز بخش کشاورزی و نیز اشتغالزایی برای زنان روستایی، طرح تولید ورمی کمپوست در استان فارس در حال اجراست. این پژوهش با هدف بررسی نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی تولید ورمی کمپوست در استان فارس انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان تولیدکننده ورمی کمپوست استان فارس تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده در 40 سایت و در بین 151 نفر و با ابزار پرسشنامه انجام گرفت که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (بین 0/67 تا 0/95) محاسبه گردید. یافته ها نشان داد زنان روستایی نسبت به تولید ورمی کمپوست نگرش مطلوبی دارند. متغیرهای نگرش نسبت به تولید ورمی کمپوست، انگیزه تولید ورمی کمپوست، تعداد اعضای سایت و فاصله تا اولین میدان تره بار، اثر مثبت، مستقیم و معنی داری بر نگرش زنان نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست دارند. نتایج بیانگر آن است که افرادی که چهار دوره تولید در سال دارند، درآمد بیشتری از تولید ورمی کمپوست کسب می کنند و بر این اساس میانگین نگرش نسبت به پیامدهای اقتصادی بالاتری نسبت به افرادی دارند که دو و یا سه دوره در سال تولید دارند. همچنین میانگین نگرش زنان عضو تشکل نسبت به پیامدهای اجتماعی و بهداشتی تولید ورمی کمپوست بیشتر از افرادی است که در سایت های خصوصی فعالیت می کنند. میانگین نگرش افرادی که فقط از کودهای دامی استفاده می کنند، نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تولید ورمی کمپوست به طور معنی داری بیشتر از میانگین نگرش افرادی است که هم از کودهای دامی استفاده می کنند و هم از دیگر مواد آلی. در پایان پیشنهادهای کاربردی برای بهبود تولید ورمی کمپوست از جمله ایجاد بینش در زمینه مدیریت پسماند ها و نیز شناسایی مناطق از نظر شرایط مناسب برای اجرای طرح ارائه شده است
  کلیدواژگان: ورمی کمپوست، تشکل، زنان روستایی، استان فارس
 • طاهر عزیزی خالخیلی، غلامحسین زمانی * صفحه 41
  در شرایط کنونی که تغییرات اقلیمی رو به افزایش است و کشاورزان نیازمند سازگاری و مقابله با این تغییرات هستند ادراک کشاورزان از ریسک کار کشاورزی می تواند روی تصمیم گیری ها و در نتیجه عملکرد آنان تاثیرگذار باشد. این تحقیق با هدف بررسی میزان ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی و میزان ریسک کار کشاورزی در این شرایط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و عوامل تاثیر گذار روی آن در شهرستان مرودشت استان فارس طراحی و اجرا گردید. آزمودنی های تحقیق شامل 307 نفر از کشاورزان شهرستان مرودشت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده سیستماتیک چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که روایی صوری (Face Validity) آن توسط چند تن از متخصصان تایید گردید و دامنه ضرایب آلفا کرونباخ برای مقیاس های پرسشنامه بین 0/71 تا 0/86 تعیین گردید. مطابق با یافته های تحقیق، کشاورزان میزان تغییرات اقلیمی در منطقه را زیاد ارزیابی کردند و همچنین ریسک کار کشاورزی در این شرایط را بسیار بالا عنوان کردند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چهار متغیر میزان عملکرد گندم، ادراک نسبت به میزان تغییرات اقلیمی، ادراک نسبت به وجود مشکلات برای مقابله با تغییرات اقلیمی، و ادراک نسبت به وجود هنجار اجتماعی مثبت برای مقابله با تغییرات اقلیمی، در مجموع قادرند 30/4 درصد تغییرات در متغیر وابسته ادراک نسبت به ریسک کار کشاورزی در شرایط تغییرات اقلیمی را تبیین نمایند.
  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، درک ریسک، ریسک کشاورزی، مقابله با تغییرات اقلیمی
 • مهدی نوری پور *، سعید هدایتی نیا صفحه 55
  یکی از اساسی ترین رسالت های آموزش عالی، تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت برای پاسخ گویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینه های مختلف شغلی است. در این میان عوامل آموزشی دوران دانشگاه، تاثیر بسزایی بر موفقیت تحصیلی و شغلی و در نهایت رضایت شغلی آتی افراد دارد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر، به شناسایی عوامل آموزشی موثر بر رضایت شغلی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی دانشگاه یاسوج پرداخته شده است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه به وسیله ی کارشناسان و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ از 0/611 تا 0/946 برای متغیرهای گوناگون به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ التحصیلان سال های 89-1386دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج بود (417=N) که، 201 نفر با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن، به صورت تصادفی به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. نتایج نشان داد 32/9 درصد از فارغ التحصیلان از شغل خود اظهار نارضایتی کرده و 67/1 درصد از شغل خود رضایت داشتند. از طرف دیگر نتایج همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین متغیرهای دانش نظری، دانش عملی، دانش سازگاری، امکانات و تجهیزات دانشکده، روش های تدریس در دروس تخصصی و مرتبط بودن شغل با رشته تحصیلی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. فزون بر این، تحلیل مدل رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که متغیرهای معدل، روش های تدریس در دروس تخصصی، مرتبط بودن رشته تحصیلی با شغل، امکانات و تجهیزات دانشکده و دانش سازگاری به عنوان مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده ی رضایت شغلی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: عوامل آموزشی، رضایت شغلی، فارغ التحصیلان، دانشگاه یاسوج
 • اصغر باقری* صفحه 73
  هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر به کارگیری عملیات و فناوری های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان سیب زمینی کار دشت اردبیل بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد. نمونه متشکل از 140 نفر کشاورز با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید و اطلاعات لازم با تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه گردآوری گردید. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن به کمک متخصصین به دست آمد. پایایی ابزار تحقیق با یک مطالعه راهنما بدست آمد (مقدار آلفا 87/.). نتایج نشان داد که کاربست برخی عملیات سنتی کشاورزی پایدار، نظیر وجین، شخم حفاظتی، استفاده از کود دامی در حد مطلوبی بود. برخی اصول استفاده از فناوری های شیمیایی، نظیر مصرف کود به مقدار توصیه شده، مصرف کود اوره به صورت سرک، مصرف بهینه کودهای فسفاته، و انتخاب زمان مناسب سمپاشی در حد نسبتا مطلوبی بود. کاربرد برخی از فناوری های مهم پایداری، نظیر آزمایش خاک، تغییر زمان کاشت و برداشت، کم خاک ورزی، ابقای بقایای نباتی، و مدیریت تلفیقی آفات در حد متوسط تا کم بود و کاربرد دیگر فناوری های مهم پایداری مثل کشت مخلوط و کشت همزمان، استفاده از کود سبز، کنترل غیر شیمیایی آفات و ضد عفونی بذر در حد کم تا خیلی کم بوده است. نتایج همچنین نشان داد که بین کاربست عملیات پایدار و متغیرهای تجربه کشاورزی و میزان کاربرد کودهای ازته و فسفاته رابطه منفی وجود داشت ولی، رابطه تماس با منابع اطلاعات کشاورزی، و مشارکت در برنامه های ترویج با به کارگیری این عملیات مثبت و معنی دار بود.
  کلیدواژگان: فناوری ها، عملیات کشاورزی پایدار، سیب زمینی، اردبیل
 • ذکریا محمدی تمری، مصطفی احمدوند *، صدیقه قاسمی صفحه 89
  جامعه ی کشاورزی نظیر سایر جوامع، به دلایل مختلفی پیوسته در حال تغییر است و این تغییرات بستگی به بهره برداران و نگرش های آنان دارد. بنابراین، شناسایی این نگرش ها برای درک رفتار اجتماعی کشاورزان، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش نیز با رویکردی اکتشافی و با استفاده از روش کیو، به واکاوی و دسته بندی نگرش شالیکاران شهرستان سوادکوه (استان مازندران) نسبت به تغییر الگوی کشت از برنج به مرکبات پرداخته شد. برای این منظور، گروهی از شالیکاران این شهرستان به صورت هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل 60 کارت کیویی (60 گویه) بود که بعد از ارزیابی فضای گفتمان تهیه شد. شالیکاران با مطالعه ی نظرات درج شده در کارت، آن ها را در قالب طیف امتیازدهی کیو در سه دسته موافق، مخالف و بی نظر دسته بندی کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیو، از نرم افزار PQmethod استفاده شد که ابزاری قدرتمند جهت شناسایی و دسته بندی الگوهای نگرشی متفاوت نسبت به یک پدیده می باشد. نتایج نشان داد که دسته بندی کارت های کیویی در سطح 0/01 معنا دار بود و این بدان مفهوم است که نگرش شالیکاران مورد مطالعه قابل تفکیک و دسته بندی می باشد. فزون بر آن، یافته های حاصل از آرایه های عاملی و امتیازهای استاندارد شده ی آن، نشان داد که نگرش شالیکاران در چهار الگوی نگرشی هم گرا به تغییر، واگرا به تغییر، بازنگران به تغییر و بی تفاوت به تغییر قابل تفکیک می باشند. بنابراین، پیشنهاد می شود مسئولین کشاورزی منطقه با سازوکارهایی مناسب، این نگرش ها را سازماندهی، هدایت و کنترل کنند، تا یکپارچگی کشت و افزایش تولید برنج در منطقه فراهم آید.
  کلیدواژگان: ایستار، الگوی کشت مرکبات، روش کیو، شالیکاران، سوادکوه
 • علیرضا عموبیگی، داریوش حیاتی * صفحه 109
  ارزیابی اثرات اجتماعی، فرایند ارزیابی یا برآورد پیامدهای اجتماعی است که احتمالا در اثر اجرای یک پروژه ی توسعه و یا خط مشی ویژه در سطح ملی و استانی به وقوع می پیوندد. این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات اجتماعی طرح مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه غرب شیراز (زیرحوزه بن رود زنگنه) از دیدگاه ذینفعان و ارائه راهکارهایی به منظور تقویت و مطلوبیت طرح در جنبه مذکور، با اتخاذ روش های کمی و کیفی و با استفاده از پیمایش و مصاحبه های نیمه ساختارمند اجرا شده است. نمونه های قسمت کمی این پژوهش شامل 268 نفر از اعضای شرکت های تعاونی طرح مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری بودند که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی استفاده گردید. در قسمت کیفی پژوهش حاضر، عوامل داخلی و خارجی موثر بر طرح از دیدگاه بهره برداران و با استفاده از تحلیل SWOT مورد بازشناسی و طبقه بندی قرار گرفت. نمونه های قسمت کیفی این پژوهش شامل 20 نفر از اعضای شرکت های تعاونی طرح جامع بودند. یافته های قسمت کمی پژوهش نشان داد که از دیدگاه بهره برداران، طرح مذکور بر شاخص های اجتماعی توسعه انسانی و شاخص حقوقی مربوط به اراضی منطقه تاثیرگذار و بر مسائل جمعیت شناختی بدون تاثیر بوده است. تحلیل درونی طرح از دیدگاه بهره برداران نشان داد که همسویی اهداف طرح با منافع مردم روستاییاز مهمترین نقاط قوت اجتماعی طرح و عدم نظارت و کنترل کافی بر حسن اجرای قوانین از مهمترین نقاط ضعف اجتماعی طرح بوده اند. همچنین تحلیل محیطی طرح از دیدگاه بهره برداران نشان داد که وجود شرکت های تعاونی طرح جامع و مشارکت اعضای شرکت های تعاونی از مهمترین فرصت ها و تغییر نگرش ها نسبت به طرح در نتیجه تغییر مدیران از مهمترین تهدیدهای اجتماعی طرح بوده اند. در پایان نیز به منظور تقویت و مطلوبیت طرح در جنبه های اجتماعی، راهکارهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات اجتماعی، طرح مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، دیدگاه بهره برداران، تحلیل SWOT
 • حمید کریمی گوغری*، شبیر کرمی، و احمد رضوانفر صفحه 129
  نظام ترویج کشاورزی یکی از نهادهای اساسی در فرآیند تحول نهادی و انسانی جامعه روستایی بوده؛ از این رو، نیروی انسانی شاغل در بخش ترویج، یک عامل کلیدی در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد وظیفه ای و زمینه ای کارشناسان ترویج کشاورزی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، 180 نفر از کارشناسان بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و ضریب اطمینان یک درصد، تعداد نمونه پژوهش 123 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری این مطالعه، روش طبقه ای با انتساب متناسب بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بوده که روایی صوری آن با استفاده از پانل متخصصان دانشگاه تهران به دست آمد، همچنین پایایی مقیاس های پرسشنامه پس از انجام پیش آزمون و با استفاده از آماره ی آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده های حاصل به وسیله نرم افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین تمامی ابعاد کیفیت زندگی کاری با عملکرد وظیفه ای و زمینه ای کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که کیفیت زندگی کاری به ترتیب توانایی تبیین 44% و 34% از تغییرات عملکرد وظیفه ای و زمینه ای کارشناسان ترویج کشاورزی مورد مطالعه را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، عملکرد شغلی، کارشناسان ترویج کشاورزی، استان کرمان
 • رضا موحدی *، طاهره چرختابیان صفحه 145
  هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی زمینه های خود اشتغالی و اشتغالزایی در دروس رشته ترویج و آموزش کشاورزی می باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را تعداد 147نفر از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی90-1389 تشکیل داده اند. نمونه های تحقیق نیز شامل120 نفر بوده که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفت و پایایی متغییرهای آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید (0/84 و 0/85= α). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پنج زمینه توانایی طراحی برنامه های آموزشی و ترویجی، توانایی تهیه رسانه های آموزشی و ترویجی، توانایی در فناوری های آموزشی و اطلاعات، توانایی در تدریس و توانایی در امکان سنجی و راه اندازی کسب و کار، از مهم ترین زمینه های خوداشتغالی و اشتغالزایی رشته ترویج و آموزش کشاورزی به حساب می آیند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، اشتغال، خود اشتغالی، اشتغالزایی، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشجویان، دانش آموختگان
|
 • Mostafa Moradi Kafraj *, Ahmad Rezvanfar, Iraj Malek Mohammadi Page 1
  Nowadays, tendency of governments and extension decision makers have changed from economy dominance to privatization and decentralization. The purpose of this study was to identify effective factors on success of decentralization of agricultural extension services in Iran from administrators’ perspective. Survey study was applied as a methodology of research. Statistical population consisted Agricultural extension administrators of Iran out of them 95 extension administrators were selected as statistical sample through stratified random sampling technique. The research instrument was a questionnaire that its content and face validity were established by investigating the attitudes of specialists. Questionnaire reliability was estimated by calculating Cronbach's Alpha (α= 0.91). Findings revealed four factors, infrastructure elements, regulatory, human resources and supportive as effective factors. Implications that have been presented for success of decentralization of extension services are development of economic infrastructures, empowering farmers for participating in the programs and informing extension staff about goals and philosophy of decentralization programs.
  Keywords: Structural Reforms, Decentralization, participation, Extension Management
 • Leila Nematpour, Korosh Rezaei-Moghaddam * Page 15
  Vermicompost production technology is the best way to optimize the use of organic wastes, due to the poor organic matter. In order to supply organic matter for agricultural sector and creating employment for rural women, vermicomposting project in Fars province was established. This study was conducted to investigate attitude of rural women to the social, economical, environmental and health impacts of vermicompost production in Fars province. The study population included all women involved producing vermicompost in Fars province. Questionnaire was used for data gathering. Stratified random sampling was used to collect data from of 40 sites and 151 rural women producing vermicompost. The Cronbach’s Alpha coefficients were obtained between 0.67 to 0.95.The findings showed that rural women have a favorable attitude towards the production of vermicompost. Attitude towards the production of vermicompost, vermicompost production’ motives, the number of members and the distance to the vegetables fields variables have been positive, direct and significant effects on women’s attitudes towards women vermicompost impacts. Results revealed that the average attitude of producers with four production periods in a year towards the economic is more than producers who have 2 or 3 production periods in a year because they earn more income from vermicompost production. Women who work in organized production system have higher positive attitude toward social and health impacts of vermicompost production than those who work in private site. The results indicated that the average attitude of women who only use animal manure for vermicompost production toward social, economic and environmental impacts of vermicompost production significantly higher than the average attitude of women who are using animal manure and other organic materials. Finally, practical recommendations have been provided for improving the production of vermicompost especially establishment of the attitude in management of wastes and identifying appropriate with suitable conditions to implementation the projects.
  Keywords: Vermicompost, association, Rural Women, Fars province
 • Taher Azizi, Gholam Hossein Zamani * Page 41
  Farmers’ agricultural risk perception can influence their decision as the climate change is increased, as well as their need to adapt with these changes. This research was conducted to investigate the farmers’ perception toward climate change and their perception toward risk of agriculture work under conditions, as well as factors affecting their perception. Research sample including 307 farmers of Marvdasht township, Fars province, which were selected using Multi Stage Stratified Systematic Random Sampling technique. A structured questionnaire was used for collecting data, and a panel of experts confirmed the face validity of the instrument. The Cronbach’s Alpha coefficients for scale were obtained between 0.71 to 0.86. Research findings revealed that according to farmers’ perceptions the amount of climate changes and risk of agriculture work in this situation for most items was high. Based on regression analysis, four variables including wheat yield, perception toward climate change, perception toward existing problems with climate change and perception toward existing positive social norm for confronting with climate change, could explain 30.4 % of variation in farmers’ risk perception of agriculture work under climate change conditions.
  Keywords: Climate change, Risk Perception, Agriculture Risk, Coping with Climate Change
 • Mehdi Nooripoor *, Saeeid Hedayati Nia Page 55
  One of the most important missions of higher education, is to train and to prepare efficient, competent and skillful workforce to meet real needs of the society in different fields of occupations. Among different factors, educational factors have a major impact either on educational achievement or on job satisfaction of the graduates. Thus, the aim of this study was to analyze educational factors affecting job satisfaction of agricultural graduates of Yasouj University. Survey research method with a pre-structured questionnaire was used in this study. The validity of questionnaire was verified using face validity procedure and its reliability was calculated between 0.611 to 0.946 using Cronbach's alpha coefficient. A sample of 146 agricultural graduates was selected and also studied using Patten’s Random Sampling Table and Systematic Random Sampling procedure. Results showed that 47.9 percent of respondents were employed. 67.1 of them were satisfied with their jobs. The results of correlation analysis also showed that variables such as coping knowledge, practical knowledge, theoretical knowledge, equipment, teaching methods and relevance of the job to educated major have a statistically significant relationship with job satisfaction. Moreover, the results of Logistic regression revealed that variables such as educational mean, teaching methods, relevance, equipment and coping knowledge are the most important variables in predicting job satisfaction.
  Keywords: Educational Factors, job satisfaction, Graduates, Yasouj University
 • Asghar Bagheri * Page 73
  The aim of this study was to investigate factors affecting application of sustainable agricultural technologies and practices by potato farmers in the Ardabil region. Survey research method using a questionnaire was used in this study. A sample of 140 potato growers was selected from the population using Cochran sampling formula. Face to face interviewing method was conducted to complete closed and open ended questions. The instrument was validated by a panel of experts. A pilot study was conducted for reliability (Alpha= 0.87). Results showed that application of some traditional sustainable practices, such as weeding, conservation tillage and application of organic manure was optimum. Agrochemical's use according to expert's recommendation, such as applying recommended extent of fertilizers, timely application of N, optimum application of N and P, and selecting appropriate time for spraying was moderate to high. Application of some determinant practices for sustainability, such as soil testing, change in planting and harvesting times for pest control, retaining plant residues, low tillage and IPM were low to moderate, however, for other determinant technologies, such as simultaneous and intercropping, application of green manure, nonchemical pest control and seed disinfection, the application was low and very low. Results also showed that application of sustainable agricultural technologies and practices was negatively correlated with farming experiences and NP/h. as well as it was positively correlated with contact with information sources and participation in extension.
  Keywords: Sustainable Technologies, practices, Potato, Ardabil
 • Zakariea Mohammadi Tameri, Mostafa Ahmadvand *, Sedighe Ghasemi Page 89
  Agricultural society like other societies is changing continuously due to different reasons. In this regard, the most changes depend on farmer's attitudes and beliefs. Therefore, identifying the attitude of farmers toward change in cropping pattern is an important first step in understanding their behavior. The main purpose of this research was to analyze attitudes of rice growers in Savadkooh County regarding change in cropping pattern from rice to citrus production. For this purpose, a discovery approach with the aid of Q method was used. Then, a group of farmers in the county was selected purposively. The research instrument involved 60 Q cards which were finalized with respect to the dialog space. The participants reviewed the cards and arranged them in agree, disagree and neutral categories. The PQ- method software was used to analyze the data. The software has a high ability for identifying and categorizing attitude patterns regarding a phenomenon. Findings revealed that categorizing the Q cards were significant at the 0.01 level. It means that the attitude of farmers can be categorized. The Q analysis identified four district perspectives of changing in cropping pattern, which can be described as: convergence, detergence, overview, and neutral to change cropping pattern. Therefore, it is recommended that the agricultural experts should implement suitable approaches for organizing, leading and controlling the attitude of farmers and consequently provide cropping integration and increasing rice production.
  Keywords: attitude, Cultivation pattern, Q-method. Rice farming, Savadkooh
 • Alireza Amobeigi, Dariush Hayati * Page 109
  Social impact assessment is a process that assesses or estimates social consequences which occur due to the implementation of a developmental project or special policy in national and provincial level. This research was conducted to assess social impact of Natural Resources Management Comprehensive Project in west part of Shiraz County (Bunroode Zangeneh sub watershed) as perceived by its beneficiaries to provide solutions to enhance the appropriateness of the project by using qualitative and quantitative research methods and survey technique and semi-structured interviews. The sample group in this study included 268 members of local Natural Resources and Watershed Management Cooperatives. Stratified random sampling was used to select the cooperatives members. In qualitative part of research, internal and external factors affecting the project were recognized and classified according to users’ viewpoint by using SWOT analysis. Twenty persons of the cooperatives members were selected as sample group for qualitative part of the research. Findings of this part of the research revealed that the project affected the social factors (human development, legal affairs toward land ownership). Internal analysis of the project revealed that compatibility of project goals with the interests of local people was one of the important social strengths of the project. Also, failure to adequately monitoring on the proper execution of the laws was one of the important social weaknesses of the project. External analysis of the project from users’ viewpoint revealed that existence of cooperatives and members’ participation was recognized as one of the important opportunities of the project. Also, changing attitudes towards the project as a result of changing the project managers was recognized as one of the important social threats of the project. Several recommendations have been presented at the end of the research to more appropriateness of the project execution in the future.
  Keywords: Social Impact Assessment, Natural Resources Management Comprehensive Project, User's Viewpoint, SWOT Analysis
 • Alireza Amobeigi *, Dariush Hayati Page 129
  Extension service is the main institution in the process of rural’s institutional and human change. Thus, human resources of extension system are a key factor in the process of rural and agricultural development. The main purpose of this study was to investigate the relationship between quality of work life and extension experts’ task and contextual performance in Kerman Province, Iran. The statistical population of the study included agricultural extension experts who worked in the Jihad-e-Keshavarzi in Kerman Province. A sample of 123 experts from target population was selected according to Krejcie and Morgan’s Table by considering one percent confidence coefficient. A proportional stratified random sampling method was used. Data were collected using a questionnaire developed for the study. Validity of the questionnaire was approved by panel of experts. In order to measure the reliability of questionnaire, Cronbach's Alpha coefficient was calculated. In order to analyze data, SPSSwin20 and LISREL8.5 were applied. Results showed that there was a positive and significant relationship between all components of quality of work life and task along with contextual performance among extension experts (P<0.01). Furthermore, results related to structural equation modeling (SEM) showed that quality of work life could explain 44% and 34% of variations of extension experts’ task and contextual performance, respectively.
  Keywords: Quality of work life, Job Performance, Agricultural extension experts, Kerman province
 • Hamid Movahedi *, Tahere Charkhtabian Page 145
  The main purpose of this study was to identify employability and self-employment areas in courses of agricultural extension and education. Major research used a survey methodology. The study’s statistical population consisted of 147 students and graduated majoring in agricultural extension and education between 2010-2011 academic year. Samples were 120 people which randomly selected. Data collection tool was a questionnaire which was face validated by a group of experts. Reliability of the variables was confirmed using calculating Cronbach's Alpha (α= 0.84 and 0.85). Both descriptive and analytical statistics were used in order to analyze data. Factor analysis results showed that the most important employability areas in agricultural extension and education courses were ability to design extension and education programs, produce extension and education media, educational and information technology, teach, and ability to start and conduct a business.
  Keywords: entrepreneurship, Employment, Self-Employment, Employability, Agricultural Extension, Education, Student, Graduates