فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) - سال هجدهم شماره 1 (بهار 1393)
 • سال هجدهم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسینعلی حسن پور، احمد نورنگ، محمدحسین نبی زاده * صفحات 1-24

  زمان بندی سهم به سزایی در پیشبرد و موفقیت پروژه دارد. این موضوع همواره یکی از مسائل مورد توجه محققان علوم مدیریت و تحقیق در عملیات بوده است. همچنین ماهیت بسیار دشوار این مسئله، علت دیگری برای توجه زیاد محققان به آن می باشد. بنابراین تکنیک ها و روش های خاصی برای حل این مسائل مطرح شده اند. از سوی دیگر تشدید تحریم ها از سوی بیگانگان به منظور به تاخیر انداختن زمان انجام پروژه ها اهمیت اتمام به موقع پروژه ها دوچندان شده است. از این رو توجه بیشتر به استواری پروژه برای مدیران پروژه موضوعیت دارد.
  در این مقاله برای یک مسئله واقعی زمان بندی پروژه پالایشگاهی نخست مدل زمان بندی مقاوم ارائه شده و به دلیل اینکه زمان بندی پروژه با محدودیت منابع از جمله مسائل NP-Hard است، الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید برای حل این مسئله پیشنهاد شد. به منظور اعتبارسنجی مدل نیز چهار مسئله با ابعاد کوچک انتخاب و جواب های به دست آمده از الگوریتم های پیشنهادی با جواب دقیق به دست آمده حاصل از نرم افزار Lingo مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی کارا و همگرا به جواب بهینه می باشند.

  کلیدواژگان: زمان بندی پروژه تحت محدودیت منابع، پایداری، انعطاف پذیری، الگوریتم شبیه سازی تبرید
 • حمید خداداد حسینی، میثم شفیعی رودپشتی، اسدالله کردناییج، محمود محمدیان صفحات 25-53
  این مقاله با هدف طراحی مدل یکپارچه تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا نخست ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و چارچوب اولیه تحقق بازاریابی پایدار طراحی شد. سپس با استفاده از برخی از ابزارهای روش شناسی کیفی از جمله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق با خبرگان آشنا با موضوع، مدل اولیه توسعه پیدا کرده و مدل جامع تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. در آخرین مرحله از طریق برگزاری جلسه های گروه کانون مدل اصلاح شده و مدل مفهومی نهایی تحقق بازاریابی پایدار طراحی شد.
  نتایج نشان می دهند که بازاریابی درونی، بازاریابی فرهنگی یکپارچه، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی نوآورانه، بازاریابی ناب، بازاریابی استراتژی محور، بازاریابی سبز، بازاریابی اخلاق گرا و بازاریابی نوع دوستانه مدل های بازاریابی اثرگذار بر تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران هستند. در پایان پژوهش نیز برخی پیشنهاد های پژوهشی و کاربردی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بازاریابی پایدار، روش شناسی کیفی، صنعت خودروی ایران
 • عادل آذر، علیرضا طغیانی صفحات 55-81
  این مقاله مسائل برنامه ریزی خطی کاملا فازی که در آن ها همه پارامترها و متغیرها فازی هستند، مورد بحث قرار می دهد. جواب بهینه فازی زمانی واقعی است که در همه محدودیت های مدل صدق کند، یک جواب بهینه قطعی نمی تواند جواب بهینه مسئله ای فازی باشد. روش های جدید یافتن جواب بهینه مسائل برنامه ریزی خطی کاملا فازی با محدودیت های مساوی و نامساوی از جمله روش دهقان و همکاران، روش لطفی و همکاران، روش مومنی و همکاران و روش کومار و همکاران مطرح، بررسی و مقایسه می شوند. همچنین استفاده از متغیرهای کمکی فازی برای معادله کردن محدودیت های نامساوی فازی مطرح شده است. از آن جایی که کار با اعداد مثلثی فازی راحت تر است، برای مثال های عددی از اعداد مثلثی فازی معمول و یا اعداد مثلثی فازی LR استفاده شده است. برای نشان دادن مزایا و معایب روش های مطرح شده، مثال های عددی مختلفی حل می شوند.
  کلیدواژگان: مسائل برنامه ریزی خطی کاملا فازی، جواب بهینه فازی، اعداد فازی مثلثی
 • رضا راعی، محمدرضا رستمی، مریم هاشم پور صفحات 83-100
  وجود روش های مناسب پیش بینی روندهای آینده بازار سرمایه منجر به تصمیم گیری های بهتری از جانب فعالان این بازارها خواهد شد. اغلب به دلیل ماهیت غیر خطی و آشوب گونه بازارهای مالی مدل های کلاسیک پیش بینی عملکرد مطلوبی نداشته و اطلاعات موجود در داده ها با گذشت زمان به سرعت از بین رفته و در این صورت استفاده از آن ها در بلند مدت مفید نخواهد بود]1، ص 64[.
  هدف این مقاله به کار بردن الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. برای به کاربردن الگوریتم نخست با به کارگیری آزمون بزرگ ترین نمای لیاپانوف ماهیت آشوبی داده های شاخص کل بورس مورد بررسی قرارگرفت، سپس با به کارگیری الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان نقاط جاذب تحلیل و در نهایت با استخراج دنباله های اعداد منتهی به نقاط جاذب پیش بینی انجام شد.
  در پایان مقایسه نتایج پیش بینی با استفاده از آماره های سنجش خطا تایید کرد که الگوریتم مبنی بر بهینه سازی کلونی مورچگان داده ها را به خوبی و با کمترین خطا نسبت به مدل های گارچ تخمین می زند، البته نتایج بررسی با استفاده از آماره دایبولد ماریانو برابری نتایج پیش بینی را رد نکرد. الگوریتم ارائه شده این مقاله با تفکیک دنباله های جاذب روشی ساختارمند برای پیش بینی سیستم های آشوبی ارائه می دهد، بنابراین انتظار می رود که در بلند مدت و در پیش بینی های با نوسان های زیاد نتایج قابل قبولی ارائه دهد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی کلونی مورچگان، آشوب، دنباله های جاذب
 • محمدنبی شهیکی تاش، نورمحمد یعقوبی صفحات 101-125
  در این مقاله کارایی تکنیکی (TE) بر مبنای رویکرد مرز تصادفی (SFA) و با استفاده از براورد تابع تولید ترانسلوگ به روش حداکثر درست نمایی (MLE) در صنایع ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله نشان دهنده آن است که در بین 140 صنعت بررسی شده در کد چهار رقمیISIC، صنایع تولید «محصولات اساسی مسی»، «پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی پسته»، «تولید وسایل نقلیه موتوری» و «تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه» و «ساخت لاستیک مصنوعی» بالاترین سطح کارایی در میان صنایع ایران در سال 1388 را داشته اند. همچنین مطالعه جاری نشان می دهد که بیش ترین تغییرات کارایی در طول سال 1374 تا 1388 مربوط به صنایع «تولید ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی و نوشابه»، «تولید توتون و تنباکو»، «تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش» و «تولید تجهیزات بالا برنده» بوده است.
  کلیدواژگان: کارایی فنی، صنعت، حداکثر درست نمایی، تابع مرزی، طبقه بندی JEL: D16، L83
 • امیرحسین عبدالعلی پور، جمشید ناظمی، عباس طلوعی اشلقی، فرهاد حسین زاده لطفی صفحات 127-149
  با کاربرد سازگارترین فنون بهبود کیفیت خدمات، باز هم نمی توان به طور کامل امکان وجود نارسایی های خدماتی را از میان برداشت. کمینه سازی فاصله زمانی میان درک نارسایی خدماتی و جبران کاستی هایی که مشتریان در فرایند خدمات رسانی با آن مواجه شده اند و با حداقل هزینه، یکی از الزام های شرکت های پاسخگو در محیط رقابتی است.
  در مقاله حاضر، مدلسازی زمان پاسخ ترمیم خدمات به نحوی که از یک طرف بهینه سازی سود زنجیره ترمیم خدمت و از طرفی رضایت مشتریان مواجه شده با نارسایی را در بر داشته باشد، مورد توجه واقع شده است و تعارض بهینه سازی سود بین زنجیره کلی ترمیم خدمات و سود موضعی بخش ها یا شرکت های موجود در زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با رویکرد «برنامه ریزی دو سطحی»[1] مدلسازی شده است. بخش یا شرکت اصلی ترمیم کننده خدمات به عنوان رهبر و در سطح پایین تر آن نیز، بخش ها یا شرکت های موجود در زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی به عنوان پیرو نقش تصمیم گیرنده موضعی را بازی می کنند. بنابراین یک تصمیم بهینه به صورت مشارکتی در بین شرکت های واقع در زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی به کار گرفته می شود که در آن شرکت اصلی زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی به عنوان رهبر به صورت تعاملی با سایر شرکت های واقع در زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی به مذاکره می پردازد.
  در این مقاله برای حل مدل مربوطه، یک الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری توسعه داده شده و با یک مثال کاربردی نحوه تحلیل نتایج نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی دو سطحی، زمان پاسخ زنجیره ترمیم، نارسایی خدماتی، واکاوی رگرسیون
 • باقر عسگرنژاد نوری، علی صنایعی، سعید فتحی، علی کاظمی صفحات 151-169
  با کاربرد سازگارترین فنون بهبود کیفیت خدمات، باز هم نمی توان به طور کامل امکان وجود نارسایی های خدماتی را از میان برداشت. کمینه سازی فاصله زمانی میان درک نارسایی خدماتی و جبران کاستی هایی که مشتریان در فرایند خدمات رسانی با آن مواجه شده اند و با حداقل هزینه، یکی از الزام های شرکت های پاسخگو در محیط رقابتی است.
  در مقاله حاضر، مدلسازی زمان پاسخ ترمیم خدمات به نحوی که از یک طرف بهینه سازی سود زنجیره ترمیم خدمت و از طرفی رضایت مشتریان مواجه شده با نارسایی را در بر داشته باشد، مورد توجه واقع شده است و تعارض بهینه سازی سود بین زنجیره کلی ترمیم خدمات و سود موضعی بخش ها یا شرکت های موجود در زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با رویکرد «برنامه ریزی دو سطحی»[1] مدلسازی شده است. بخش یا شرکت اصلی ترمیم کننده خدمات به عنوان رهبر و در سطح پایین تر آن نیز، بخش ها یا شرکت های موجود در زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی به عنوان پیرو نقش تصمیم گیرنده موضعی را بازی می کنند. بنابراین یک تصمیم بهینه به صورت مشارکتی در بین شرکت های واقع در زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی به کار گرفته می شود که در آن شرکت اصلی زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی به عنوان رهبر به صورت تعاملی با سایر شرکت های واقع در زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی به مذاکره می پردازد.
  در این مقاله برای حل مدل مربوطه، یک الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری توسعه داده شده و با یک مثال کاربردی نحوه تحلیل نتایج نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی دو سطحی، زمان پاسخ زنجیره ترمیم، نارسایی خدماتی، واکاوی رگرسیون
 • حنان عموزاد مهدیرجی، احمد جعفرنژاد، محمد مدرس یزدی، علی محقر صفحات 171-191
  هدف از مدیریت زنجیره تامین، بهبود فعالیت های مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تامین به منظور بهبود وضع کلی سیستم زنجیره تامین است. ممکن است بین اهداف اجزا و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی زنجیره تامین، تضاد و تناقض های بسیاری مشاهده شود که این اختلالات و تناقض ها به مرور زمان منجر به کاهش قدرت و رقابت پذیری زنجیره تامین خواهد شد.
  در تحقیق حاضر سعی شده است تا با استفاده از رویکرد تئوری بازی ها و با در نظر گرفتن تعریف و مفهوم تعادل نش، یک مدل همکاری برای زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود ارائه شود. به منظور دستیابی به هدف مذکور، یک زنجیره تامین سه سطحی با تعداد نامحدودی تامین کننده، تولیدکننده و خرده فروش مورد نظر قرار گرفته است و با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها و بر اساس قرارداد جانبی یا مشارکت در سود، یک مدل همکاری به منظور حداکثرسازی سود کلی زنجیره تامین طراحی شده است. مدل پیشنهادی از منظر تقعر بررسی، با در نظرگرفتن یک مثال فرضی، سود کلی زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاسبه شده و تحلیل حساسیت پارامترهای مدل پیشنهادی با استفاده از طراحی آزمایش ها صورت پذیرفته است. در ضمن اعتبار مدل پیشنهادی به کمک رویکرد شبیه سازی و با استفاده از نرم افزار ارنا طراحی و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، تئوری بازی ها و قراردادهای همکاری، طراحی آزمایش ها، الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی
 • علی اصغر فانی، فاطمه شیخی نژاد، حسن دانایی فرد، علیرضا حسن زاده صفحات 193-221
  طی سالیان متمادی رفتار سیاسی یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی بوده است. دلیل این علاقه مندی گستردگی و فراگیر بودن این شیوه رفتاری در سازمان ها می باشد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مهارت سیاسی و اراده سیاسی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده به بررسی تاثیر درک سیاست های سازمانی بر رفتار سیاسی پرداخته است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان صنعت آب کشور می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری گروهی(طبقه بندی شده) استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده و روایی و پایایی پرسشنامه ها برای هر متغیر مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده های تحقیق توسط مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار لیزرل و اسمارت پی ال-اس انجام شد. نتایج حاصله نشان می دهد درک سیاست ها منجر به رفتار سیاسی می شود و اراده سیاسی ارتباط بین درک سیاست ها و رفتار سیاسی را در جهت منفی تعدیل می کند. در این تحقیق نقش تعدیل کنندگی مهارت سیاسی مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: درک سیاست های سازمانی، رفتار سیاسی، مهارت سیاسی، اراده سیاسی
 • امیر مانیان، بابک سهرابی، نیکتا شادمهری صفحات 223-235
  در سال های اخیر وب سایت ها به یکی از اصلی ترین ابزار سازمان ها برای ارتباط و ارائه خدمات به مشتریان و ذینفعان خود تبدیل شده اند. با توجه به این مطلب باید اذعان داشت که علی رغم صرف هزینه های زیاد برای طراحی و پیاده سازی وب سایت از طرف سازمان ها توجه بسیار کمی بر ارزیابی عملکرد وب سایت های طراحی شده مبذول می شود که این به جهت نبود وجود ابزارها و چارچوب های مناسب ارزیابی وب سایت می باشد. چارچوب های ارزیابی وب سایت می توانند به عنوان یک راهنمای خوب برای ایجاد یک وب سایت در فضای مجازی مورد استفاده قرار بگیرند و به مدیران وب سایت ها کمک کنند تا در مرحله طراحی و یا در زمان پیاده سازی و اجرا، وب سایت های خود را در جهت هر چه اثربخش تر بودن ارزیابی کنند.
  در همین راستا مقاله حاضر با بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه ارزیابی وب سایت در سال های 1995 تا 2011، به استخراج شاخص ها و عوامل موثر در ارزیابی وب سایت پرداخته و سپس با استفاده از آزمون انتروپی شانون شاخص های پر تکرار را شناسایی کرده و چارچوب مفهومی شامل شش عامل اصلی کیفیت اطلاعات، ظاهر وب سایت، قابلیت کاربری، پشتیبانی مشتریان، کیفیت و اعتبار سازمان و ویژگی های فنی، جهت ارزیابی وب سایت را ارائه داده است. در پایان نیز با بهره گیری از نظرات خبرگان این حوزه، مدل پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار داده است.
  کلیدواژگان: وب سایت، ارزیابی وب سایت، تحلیل محتوا، آزمون انتروپی شانون
|
 • Hosseinali Hasanpur, Ahmad Norng, Mohammad-Hossein Nabizadeh Pages 1-24

  Scheduling plays an important role in the development and success of the project; this has always been one of the main issues considered in operations and management science researches. Another reason for the focus of much research into it is the difficult nature of this problem. Therefore، special techniques and methods have been proposed to solve this problem. On the other hand، in order to intensify sanctions on foreign delaying projects، timely completion of projects has been accelerated. Therefore، attention to project robustness subject to project managements. In this article، a real issue is scheduled for a robust scheduling model of a refinery project. Since project scheduling has resource constraints such NP-Hard problems، simulated annealing algorithm was proposed to solve this problem. In order to validate the model، 4 problems with small size were chosen and the solutions obtained by the proposed algorithms were compared with the exact solution obtained by Lingo8 software. The results showed that the proposed algorithm is efficient and convergent to the optimal solution.

  Keywords: Robust project scheduling, Robustness, Flexibility, Simulated annealing algorithm, Particle swarm optimizition algorithm
 • Hamid Khodadad Hosseini, Maysam Shafiee Roodposhti, Asadollah Khord Naeig, Mahmoud Mohammadian Pages 25-53
  This paper seeks to describe an integrated management systems approach for the integration of corporate sustainability into other marketing models in I. R. Iran''s Automotive industry. At the first step، an extensive review of the published literature was conducted and an original framework for structuring the integration of corporate sustainability with other marketing models was determined. Then the framework was developed by experts with qualitative methodologies such as deep interview and open questionnaire. Finally، the research conceptual model was revised and completed by focus groups. The results showed that Internal Marketing، Integrated Cultural Marketing، Social Marketing، Innovated Marketing، Lean Marketing، Strategic Marketing، Green Marketing، Ethical Marketing and Humanity Marketing are effective in realization of sustainable marketing in I. R. Iran''s Automotive industry. Finally، after discussion، some research and practical suggestions are presented.
  Keywords: Sustainable marketing, Qualitative methodology, I.R. Iran's Automotive industry
 • Adel Azar, Alireza Toghyani Pages 55-81
  This paper discusses the problems of those full fuzzy linear programming in which all parameters and variables are fuzzy. Fuzzy optimal solution is real when all constraints of the model are satisfaied and a crisp optimal solution can not be optimal solution of the fuzzy problem. New methods are proposed، evaluated، and compared to find the fuzzy optimal solution of full fuzzy linear programming problems with equality and inequality constraints، including Dehghan et. al.، Lotfi et. al.، Momeni et. al.، and Kumar et al.، methods. Also the use of ranking function for defuzzification of the model and the use of fuzzy slack variables for converting dequity fuzzy constraints to equity ones are proposed. Since، working with triangular fuzzy number is more easier than others، for numerical examples، common triangular fuzzy numbers and LR triangular fuzzy numbers have been used. To illustrate the advantages and disadvantages of the proposed methods، different numerical examples have been solved.
  Keywords: Full fuzzy linear programming problems, Fuzzy optimal solution, Triangular fuzzy numbers
 • Reza Raee, Mohammadreza Rostami, Maryam Hashempour Pages 83-100
  Appropriate methods for prediction of future trends in capital markets lead to a better decision making for market participants. Classic methods don not perform well in prediction of financial markets due to the nonlinear and chaotic nature of these markets. Moreover، information extracted from data disappear quickly، so these method are not workable in the long run. The goal of this paper is using ant colony optimization algorithm for prediction of Tehran Stock Exchange''s total return index (TEDPIX) data. First، we used the largest Lyapunov exponent to the consider chaotic nature of TEDPIX and then the ant colony optimization paradigm we employed to analyze topological structure of the attractor behind the given time series and to single out the typical sequences corresponding to the different parts of the attractor. The typical sequences were used to predict the time series values. Eventually with respect to MSE، RMSE and MAE، ACO has lower error than GARCH and EGARCH models; however، Diebold Marino test shows that there is no difference if we use ACO or GARCH models for prediction; this represents that differences of error for different models in this article are very little. This article with detachment of typical sequences allows a structural method for prediction of chaotic data. So in prediction of data with many fluctuations and in long term، it can result to a better predictions. The algorithm of this paper is able to provide robust prognosis to the periods comparable with the horizon of prediction.
  Keywords: Ant Colony Optimization (ACO), Chaos, Typical Sequences
 • Mohammad Nabi Shahiki Tash, Noor Mohammad Yaghobi Pages 101-125
  This paper، based on the stochastic frontier approach (SFA)، measures the technical efficiency (TE) of Iranian manufacturing industries under the estimation of Translog production function used by the maximum likelihood technique. The findings indicated that out of 140 evaluated industries in this study، 5 industries including the refined primary copper products، cleaning and grading، packing pistachios، manufacture of motor vehicles، manufacture of plastics in primary forms and manufacture of plastics in primary forms، and of synthetic rubber have had the highest efficiency in 2009. The results also demonstrated that 4 industries; manufacture of food and beverages، manufacture of tobacco، manufacture of plastic except the footwear، and finally، Manufacture of lifting and handling equipment have experienced the greatest change for efficiency during the period 1995-2009 among the industries.
  Keywords: Technical efficiency, Industry, maximum likelihood, Frontier function
 • Amirhossein Abdolalipour, Jamshid Nazemi, Abbas Toloie Eshlaghi, Farhad Hosseinzadeh Lotfi Pages 127-149
  By using consistency service quality enhancement techniques، service failure possibility is not entirely obliterated even so. In a competitive environment، minimizing time break between the service failure perception and the service recovery with the lowest cost is one of the fast responsiveness companies’ requirements. In this article، modeling service failure response time has been considered، and not only service recovery chain profit optimization was carefully planned but also satisfaction of the consumers who were disturbed by a service failure was considered profoundly. Inconsistency between the optimization of service recovery chain’s total benefit and the existing sections or firms’ local benefit was modeled by bi-level programming approach. The core recovery firm or department plays leader character، and in lower levels، there are firms or departments as followers that make local decisions in the service recovery chain. In this article، a heuristic algorithm was developed to solve the model، and by means of an applied case study، aspects of the results analysis were also riverweed.
  Keywords: Bi, level Programming, Service recovery response time, Service failure, Regression analysis
 • Bagher Asgarnezhad Nouri, Ali Sanayei, Saeed Fathi, Ali Kazemi Pages 151-169
  Performance assessment is one of the activities، which has many advantages and can have a considerable effect on the performance of organizations. Inadequate accountability of senior managers of marketing in recent years has incurred a loss to the position of marketing unit. As a result، studying the effect of marketing activities on organizational performance is specifically important. Framework of marketing productivity shows that it is possible to establish a relation between marketing activities and organizational performance. On the other hand، results of studies in many academic fields conducted about a specific issue are usually confusing and contrasting. Meta-analysis is a research approach that helps the researcher to a large extent to identify the moderating variables in the results of previous studies. Despite that various researches have been conducted، such contrast is also observed in the relation between marketing activities and organizational performance. Characteristics of the research sample can be referred among the several reasons that have been mentioned for such divergence in similar studies. It was tried in the present survey to identify the role of moderating variables the regarding characteristics of the research sample in relation between marketing activities and organizational performance using meta-analysis approach. Given to the use of meta-analysis approach in the present paper، the statistical population consisted of all previous studies، which have explained and measured the relationship among marketing activities and organizational performance، and the researcher had access to them. On the basis of searching in the mentioned databases، 523 studies were gathered. With regard to the meta-analysis standards and the researcher constraints، ultimately 142 studies were selected to implement the mete–analysis method. The obtained results revealed that the moderating variables related to the characteristics of the research sample like the kind of industry، type of ownership of the organization and so on have led to a significant difference in the results of studies regarding the effect of marketing activities on the organizational performance of organizations.
  Keywords: Marketing activities, Organizational performance, Sample characteristics, Meta, analysis approach
 • Hannan Amoozad Mahdiraji, Ahmad Jaafarnejad, Mohammad Moddares Yazdi, Ali Mohaghar Pages 171-191
  Supply chain (SC) management aims to increase the overall profit through improvement of various activities and components. Many contradictions between parts and different levels of a SC have been identified in order to achieve overall objectives. Such shortfalls may result in decreased strength and competitiveness of the SC. The basics of game theory make it a suitable and reliable tool for solving contradiction situations by considering all levels and players goal. For Solving the problem mentioned above، game theory approach besides coordination mechanism are performed in this research. First of all an unlimited three echelon supply chain including S suppliers، M manufacturers and K retailers are considered. For this matter، a mathematical cooperative model based on specific assumptions is proposed. The model was performed in a numerical example and it is solved by genetic algorithm. The sensitivity analysis of proposed model was analyzed by design of experiment and finally the verification of the cooperative model is assessed by simulation and Arena software.
  Keywords: Supply chain, Game theory, coordination contracts, Design of experiment, Genetic Algorithm, Simulation
 • Ali Asghar Fani, Fatemeh Sheikhinejad, Hasan Danaee-Fard, Alireza Hasanzadeh Pages 193-221
  Over the years، political behavior has been one of topics of interest to researchers in the field of organizational behavior. The reason for this interest is the extensiveness of this type of behavior in the organizations. This study، with regarding political skill and political will as moderating variables، considers the impact of perceptions of organizational politics on political behavior. The statistical population consists of managers and workers of water industry. In this research، the stratified (classified) sampling is used. To collect data، the questionnaire from five-option Likert scale was used، and the validity and reliability for each variable were confirmed. The data analysis was done by structural equation modeling، and path analysis by using LISREL software and Smart PLS. The results showed that perceptions of politics lead to political behavior، and political will moderates the relationship between the perceptions of politics and the political behavior. In this research، the moderating role of political skill was not confirmed.
  Keywords: Perception of organizational politics, Political behavior, Political skill, Political will
 • Amir Manian, Babak Sohrabi Yurtchi, Nikta Shadmehri Pages 223-235
  In recent years، continuing growth in technology and strengthening competitiveness through the business environment have led websites to be a key instrument to communicate with stakeholders. Therefore، website effectiveness is considered as a vital factor to attract and retain customers. It is worthy to mention that despite of investing heavily in establishing websites by most of organizations، they do not attain their initial objectives، and the performance of websites is not satisfying. One of the critical reasons of such failures is the lack of proper website evaluation framework for practical use. In this vein، many studies have been conducted to identify the critical factors influencing on the website performance or quality ranging from Internet marketing researches to information systems design and human–computer interactions. This study identifies the factors، which must be taken into account in evaluating a website، using content analysis of 130 relative articles published between 1995 to 2011. We used Shannon Entropy to prioritize the most cited factors and their measurements based on computing the entropy of information and frequencies of addressing them in these articles. Based on the obtained results، we proposed a conceptual framework including 6 major factors: information quality، visual appearance، usability، customer support، technical features، and vendor''s specific quality and reputation.
  Keywords: Website, Website evaluation, Content analysis, Shannon entropy