فهرست مطالب

Veterinary Science and Technology - Volume:4 Issue: 2, Summer and Autumn 2012
 • Volume:4 Issue: 2, Summer and Autumn 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/12/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمد موسوی*، سید سعید میرزرگر، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، رضا امیدبیگی، علیرضا خسروی، علیرضا باهنر صفحات 1-8

  عفونت قارچی، یکی از مهمترین مشکلات در آبزی پروری است. اخیرا، استفاده از بعضی مواد شیمیایی نظیر مالاشیت گرین به منظور کنترل آلودگی های قارچی در آبزی پروری با محدودیت مواجه شده است. در دهه اخیر، محققین بر استفاده از عصاره های گیاهی و روغن های ضروری در آبزی پروری توجه خاصی نموده اند. در این مطالعه، حداقل غلظت مهاری (MIC)و حداقل غلظت کشندگی قارچی (MFC (یک ترکیب جدید از چهار اسانس گیاهی (globulus Eucalyptus ،Menthapiperita ،officinalis Salvia و Thymus vulgaris)توسط روش رقت سازی سریالی تعیین گردید. سپس، غلظت نیمه کشندگی اسانس ترکیبی در 48 ساعت و 96 ساعت بر روی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد ارزیابی قرار گرفت. MIC و MFC اسانس ترکیبی به ترتیب 025/0 میکرولیتر در میلی لیتر و 050/0 میکرولیتر در میلی لیتر برای فوزاریوم سولانی و 018/0 میکرولیتر در میلی لیتر و 035/0 میکرلیتر در میلی لیتر برای ساپرولگنیا پارازیتیکا بود که کمتر از مقادیر به دست آمده در ارتباط با مالاشیت گرین (060/0 میکرولیتر در میلی لیتر و 300/0 میکرولیتر در میلی لیتر برای فوزاریوم سولانی و 045/0 میکرولیتر در میلی لیتر و 120/0 میکرولیتر در میلی لیتر برای ساپرولگنیا پارازیتیکا) بود (05.0<p .(نتایج تعیین غلظت نیمه کشندگی 48 و 96 ساعته برابر با 98/34 بود. بر اساس نتایج بدست آمده، اسانس ترکیبی مورد استفاده در این تحقیق، می تواند به عنوان یک ترکیب ضدقارچ در هچری ها و مراکز تکثیر ماهیان سردآبی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عفونت قارچی، هچری های آزادماهیان، اسانس گیاهی، MIC، MFC، LC50
 • علی اکبر رحمانی آملی*، یاسر طوسی زاده، زهره سعادتفر صفحات 9-16

  در این مطالعه، رشد و نمو مغز ماهی خاویاری (تاس ماهی روسی) بین سنین 1 تا 36 روزگی پس از خارج شدن از تخم، مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت. ابتدا لاروهای ماهی کشته شده و سپس از آنها نمونه بافت شناسی تهیه شد. این مطالعه بر روی 5 بخش مهم مغز متمرکز بود: تلن سفالون (مغز قدامی)، دین سفالون، مزن سفالون، مخچه و رومبن سفالون. تلن سفالون در لام های بافت شناسی تهیه شده در نمونه هایی با سن یک هفته قابل دیدن بود. در طول رشد و نمو مغز ماهی، اندازه مغز قدامی نسبت به سایر قسمت های مغز تغییرات قابل توجه چندانی را نشان نمی دهد. تغییرات محسوس در اندازه دین سفالون در سن 3 هفتگی قابل رویت است. رشد و نمو مزن سفالون در دوران لاروی به نسبت کم بوده و این قسمت شکل لوله مانند دوران جنینی خود را حفظ کرده است. مخچه در تاس ماهی روسی همانند سایر ماهیان استخوانی-غضروفی، بسیار توسعه یافته و حجیم است. کفه رومبن سفالون در روزهای اولیه به شدت خمیده شده است اما به مرور این خمیدگی از بین می رود.

  کلیدواژگان: ماهی خاویاری، تاس ماهی روسی، رشدونمو، مغز
 • محمدحسین راضی جلالی*، حسین حمیدی نجات، مسعود قربانپور، صالح اسماعیل زاده، عباس صحبتی صفحات 17-24

  فاسیولوز مناطق گرمسیری عمدتا به دلیل آلودگی نشخوارکنندگان به انگل فاسیولاژیگانتیکا در آسیا و آفریقا دیده می شود. تشخیص فاسیولوز به دلیل حساسیت کم آزمایش مدفوع یکی از مسایل چالش برانگیز در این بیماری می باشد. به منظور ارزیابی آزمایش الایزا در تشخیص فاسیولوز گوسفند با استفاده از آنتیژن های خام و دفعی- ترشحی انگل تعداد 50 نمونه سرم مثبت و 45 نمونه سرم منفی مورد سنجش قرار گرفته و نتایج با بازرسی پس از کشتار مقایسه گردیدند. ارزش off-cut برای آنتی ژن خام 469/0 و برای آنتی ژن دفعی- ترشحی 516/0 تعیین گردید. با استفاده از آنتی ژن خام حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به ترتیب 82 درصد، 6/95 درصد، 3/95 درصد و 83 درصد و با استفاده از آنتی ژن دفعی- ترشحی مقادیر مذکور به ترتیب 92 درصد، 93 درصد، 8/93 درصد و 4/91 درصد محاسبه گردیدند. با توجه به نتایج این مطالعه انجام آزمایش الایزا با استفاده از آنتی ژن دفعی- ترشحی می تواند یکی از ابزارهای تشخیص فاسیولوز گوسفند در مناطق گرمسیری باشد.

  کلیدواژگان: فاسیولا ژیگانتیکا، الایزا، گوسفند
 • علی مشاوری نیا *، ولی عابدی، حسن صفایی صفحات 25-30

  نوزما آپیس یک انگل داخل سلولی اجباری متعلق به شاخه میکروسپوریدا است. این انگل عامل اصلی ایجاد نوزموزیس در زنبورعسل بویژه زنبور عسل اروپایی می باشد. نوزموزیس باعث تعویض ملکه، کاهش تولید عسل و کاهش جمعیت یک کلونی می گردد. در مطالعه حاضر تعداد 54 زنبورستان به صورت تصادفی در دو بازه زمانی فروردین تا تیرماه سال 1390 و فروردین تا تیرماه سال 1391 در استان خراسان شمالی نمونه برداری شدند. برای تعیین آلودگی به نوزما آپیس، نمونه های گرفته شده در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. در نمونه های گرفته شده از 30 زنبورستان در بهار سال 1390 آلودگی به نوزما دیده نشد در حالیکه در 12 زنبورستان از 24 زنبورستان نمونه گیری شده در بهار سال 1391 آلودگی به نوزما آپیس مشاهده شد. مقایسه میزان بارندگی در دو دوره زمانی نمونه گیری نشان داد میزان بارندگی در منطقه مورد مطالعه، در بهار 1391 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 53 %افزایش داشته است. نتایج این مطالعه ارتباط مستقیم میزان بارندگی با میزان فراوانی آلودگی به نوزما را نشان داد .

  کلیدواژگان: فراوانی، بارندگی، نوزما آپیس، زنبورستان، استان خراسان شمالی
 • ایوان دینف * صفحات 31-36

  مشاهدات بالینی و مطالعات آسیب شناختی وسیعی به منظور تعیین اثر دانه های گیاه بلسکی (aparine Galium (بر روی صفات تولدی مثلی و سلامت جوجه های گوشتی انجام شده و یک تاثری منفی بر روی صفات تولدی مثلی مشاهده شده است. (نسبت تغییرات تغذیه، میزان رشد و برابری). نتایج تحقیقات، اجازه زدن این حدس را که سلامت جوجه های گوشتی تحت تاثری انسداد مکانیکی رودوی به علت رسوب و تجمع دانه های علف های هرز در مسری گوارشی جوجه ها است را به ما داد.

  کلیدواژگان: گالیوم آپارین، جوجه های گوشتی، مطالعات بالینی و آسیب شناسی ظاهری
 • حسن برجی*، الهام مقدس، غلامرضا رزمی، محبوبه آزاد صفحات 37-42

  از آنجایی که اطلاعاتی در مورد عفونت های انگلی کبوتران اهلی در این ناحیه از کشور وجود ندارد، مطالعه حاضر بر روی کبوتران اهلی شهرستان مشهد واقع در شمال شرق ایران انجام شد. تعداد 300 کبوتر به منظور بررسی انگل های داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت. از مجموع 300 قطعه کبوتر 6.21)%تعداد=65 (و 3.15)%تعداد=46 (نمونه ها به ترتیب آلوده به نماتودها و سستودها بودند این در حالی است که هیچ نمونه ای ازترماتود یافت نشد.آلودگی به نماتود ها و سستودها به ترتیب به شرح زیر بود: آسکاریدیا کولومبه (37.20 ،(کاپیلاریا بورساتا(7.3 ،(%کاپیلاریا کودین فلاتا(85.1 ،(%اولیمدانا کلاوا(7.2 ،(%گونه های گونژیلونما(9.0 ،(%کوانوتنیا اینفاندیبولوم (11.11 (% و رایه تینا اکینوبوتریدا (48.6 .(%6 جنس مختلف از انگل های خارجی شامل کولومبیکولا کولومبه (8.42 ،(%سودولنشیا (1.16 ،(% اومناکانتوس استرامینوس(7.10 ،(منوپون گالینه (1.7 ،(%لیپوروس کاپونیس(3.5 ،(%آرگاس رفلکسوس(5.3 (%بود.تحقیقات بیشتربه منظور بررسی اثرات این انگل ها بر سلامتی و تولیدات کبوتران اهلی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: انگل، شیوع، livia Columba، مشهد
 • جمشید رزم یار*، محمد حیدر پور، مسعود رجبیون صفحات 43-48

  سندروم پرادراری/ پرنوشی در پرندگان معمول یک عارضه نمی باشد. در این گزارش یک طوطی خاکستری آفریقایی با افزایش گلوکوز خون، پرخوری و آسیب رسانی به خود مورد بررسی قرار می گیرد. رادیولوژی علائمی از بزرگی کلیه، درگیری کیسه های هوایی که در آزمایشات باکتری شناسی مشخص شد ناشی از درگیری با باکتری مایکوپلاسما بوده است را نشان داد. علائم بیماری شامل پرخوری، پر نوشی و پر ادراری با استفاده از رژیم درمانی انسولین بخوبی کنترل شد اما علائم آسیب رسانی به خود بویژه در ناحیه گردنبرای مدت بیشتری ادامه یافت. علت اصلی پرخوری و پرنوشی و پر ادراری و هیپرگلیسمی متوسط پرنده مشخص نشد اما ممکن است ارتباطی با سابقه مصرف طویل المدت داروهای کورتیکوستیروئیدی داشته باشد.

  کلیدواژگان: پرنوشی، پرخوری، پر ادراری، هیپر گلیسمی، انسولین
 • وحید نجارنژاد مشهدی، محمدرضا اصلانی * صفحات 49-53

  ین گزارش رخداد یک مورد غیر معمول تومور سلول های سنگفرشی را در یک راس میش 5 ساله توصیف می کند. در این مورد توده توموری در ناحیه پشتی – کمری دام واقع شده بود و ارزیابی بافت شناسی نمونه بیوپسی از آن چهره تومور فعال سلول های سنگفرشی شامل سلول های غیرتیپیک سنگفرشی همراه با پلیومورفیسم ، هیپرکروماتیسم ، میتوز غیر تیپیک و سلول های دیسکراتوتیک را نشان داد.

  کلیدواژگان: تومور سلول های سنگفرشی، گوسفند، توده پوستی، پیگمنتاسیون
|
 • Mohammad Mousavi*, Seyed Saeed Mirzargar, Hosseinali Ebrahimzadeh Mousavi, Reza Omidbaigi, Alireza Khosravi, Alireza Bahonar Pages 1-8

  Mold infection is one of the most important problems in aquaculture. Recently، administration of some chemicals such as malachite green in order to control mold infections has been limited in aquaculture. In the current decade، researchers have been more focused on using herbal extracts and essential oils in aquaculture. In this study، Minimum inhibitory concentration (MIC) and Minimum fungicidal concentration (MFC) of a new combination of four essential oils (Eucalyptus globulus، Mentha piperita، Salvia officinalis and Thymus vulgaris) were determined by serial dilution method. LC50 of the combined essential oils for 48 and 96 hours were then determined on Oncorhynchus mykiss fingerlings. MIC and MFC of combined essential oils were 0. 025μl/ml and 0. 050μl/ml for F. solani and 0. 018μl/ml and 0. 035μl/ml for S. parasitica، which was lower compared to malachite green. It was also 0. 060μl/ml and 0. 300μl/ml for F. solani and 0. 045μl/ml and 0. 120μl/ml for S. parasitica respectively (p)

  Keywords: mold infection, salmonid hatcheries, essential oil, MIC, MFC, LC50
 • Ali Akbar Rahmaniamoli*, Yaser Toosizadeh, Zohreh Saadatfar Pages 9-16

  Brain development of the Acipenser gueldenstaedtii (A. gueldenstaedtii) was described from days 1 to 36، post-hatch (dph) in this study. Larvae were euthanized، and serial sections of specimens were examined. Our ontogenical study was determined to concentrate on important parts of the brain containing forebrain، midbrain and hindbrain. The primary observation of the telencephalon was in 1-week-old specimens. The size of the forebrain remained relatively steady and did not demonstrate considerable changes، as compared to the other parts of brain. The diencephalon changes were noticeable in 3-week-old A. gueldenstaedtii. 2 major parts of mesencephalon، (tegmental portion and optic tectum) were detected during 4 weeks of development. As in other chondrosteans، the cerebellum appeared highly developed. Medulla oblongata appeared larger in 1-week-old specimens than in 4-week-old specimens.

  Keywords: sturgeon, Acipensergueldenstaedti, development, brain, histology
 • Mohammad Hossein Razi Jalali*, Hossein Hamidinejat, Massoud Ghorbanpoor, Saleh Esmaeelzadeh, Abbas Sohbati Pages 17-24

  Tropical fasciolosis caused by infection with Fasciola gigantica is regarded as one of the most important single helminthes infections of ruminants in Asia and Africa. Fasciolosis diagnosis، due to low sensitivity of coprological diagnostic method has been challenging for a long period. To evaluate the usefulness of ELISA for diagnosis of anti – Fasciola gigantica antibodies in parasitized sheep، crude، as well as excretory-secretory (E/S) antigens were examined with 50 positive and 45 negative serum samples. Results were compared with liver inspection in slaughterhouse. The cut off values were determined in 0. 469 and 0. 516 for crude and E/S antigen respectively. We found 82% of sensitivity، 95. 6 of specificity، 95. 3% positive predictive value and 83 % negative predictive value using crude antigen. We have also found 92% of sensitivity، 93% specificity، 93. 8% positive predictive value and 91. 4 % negative predictive value using E/S antigen. We concluded that ELISA، specially using E/S antigen، is a good tool for serodiagnosis of Fasciola gigantica infection in sheep herds.

  Keywords: Fasciola gigantic, ELISA, sheep
 • Ali Moshaverinia*, Vali Abedi, Hassan safaei Pages 25-30

  Nosema apis is an obligate intracellular parasite belonging to phylum Microsporidia. This para site is known as main causative agent of nosemosis in honeybees especially in the European honeybee (Apis mellifera). Nosemosis can cause queen supersedure, reduction of honey yield and dwindling the population of honeybees. A total number of 54 apiaries were randomly sampled from April to July 2011 and April to July 2012 in North Khorasan province, Iran. Collected samples were examined for infection to N.apis. In the collected bees from 30 apiaries, any Nosema infection was not observed in spring 2011, while of 24 apiaries sampled in spring 2012, 12 (50%) apiaries were infected with N. apis. The seasonal rainfall of spring in 2012 in the study area was 53% higher than the same period of last year. It was concluded that there has been a direct relationship between rainfall and frequency of N. apis infection in apiaries of North Khorasan province.

  Keywords: Frequency, Nosema apis, Apiary, North Khorasan Province
 • Ivan Dinev * Pages 31-36

  Clinical observations and gross pathological studies have been performed in field cases in order to determine the effect of cleavers (Galium aparine) seeds upon the productive traits and the health of broiler chickens. A negative impact upon productive traits (feedconversion ratio، growth rates and equalization) has been observed. The results of our studies allowed assuming that the health of broiler chickens was influenced by the mechanical ileus due to deposition and accumulation of weed seeds in the gastrointestinal tract of chickens.

  Keywords: Galium aparine, cleavers, broiler chickens, clinical, gross pathological studies
 • Hassan Borji *, Elham Moghaddas, Gholam Reza Razmi, Mahbobeh Azad Pages 37-42

  As there is no data available on parasite infection of pigeons (Columba livia) in the region, the present study was carried out on domestic pigeons in Mashhad city in the north-east of Iran. Three hundred specimens were examined for the presence of ecto and endoparasites. A total of 300 pigeons, %21.6(n=65) and %15.3(n=46) were infected with nematodes and cestodes respectively whereas no trematodes were found. The helminths and their prevalence were Nematoda: Ascaridia columbae (20.37%), Capillaria bursata (3.7%), Capillaria caudinfillata (1.85%), Eulimdana clava (2.7%), Gongylonema spp (0.9), Cestoda: Choanotaenia infundibulum (11.11%), Raillietina echinobothrida (6.48%). Six different species of ectoparasites: Columbicloa columbae (42.8%), Pseudolynchia canariensis (16.1%), Menocanthus stramineus (10.7%), Menopon gallinae (7.1%), Lipeurus caponis (5.3%), Argas reflexus (3.5%) and 2 haemoparasites species Haemoproteus columbae (50%) and Leucocytozoon spp. (2%) were identified. Further studies are recommended in assessing the effects of the parasites on the pigeons’ health and production.

  Keywords: Parasite, prevalence, Columba livia, Mashhad
 • Jamshid Razmyar *, Mohammad Heidarpour, Masoud Rajabioun Pages 43-48

  Polydipsia/polyuria syndrome is not a common manifestation in birds. Hyperglycemia was found on plasma chemistry in an African Grey Parrot (Psittacus erithacus)، which was presented with polyphagia and self mutilation symptoms. Radiography demonstrated signs of mild renalomegaly، air sac involvement which proved to be due to mycoplasma spp. infection on bactriological examination. The polydipsia، polyphagia and polyuria were treated successfully by insulin regime but self mutilation around the neck was to be most consistent sign for 45 days since the bird presented to our Faculty’s clinic. The exact origin of the Polydipsia/polyuria and mild hyperglycemia remains unclear but the history of long time topical cortone therapy might be involved.

  Keywords: Polydipsia, polyuria syndrome, African Grey Parrot, Hyperglycemia, insulin
 • Vahid Najarnezhad, Mohammad Reza Aslani * Pages 49-53

  Squamous cell carcinoma (SCC) is a malignant tumor of epidermal cells in which the cells show differentiation to keratinocytes and is common in the horses، cattle، cats and dogs but is uncommon in the sheep. This communication describes a case of cutaneous squamous cell carcinoma (SCC) in a 5-year-old ewe. The tumor mass located on lumbar back and histological evaluation of biopsy sample revealed features of active SCC including atypical squamous cells with pleomorphism and hyperchromatism and atypical mitotic figures with dyskeratotic cells.

  Keywords: squamous cell carcinoma, sheep, cutaneous mass, pigmentation