فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 15 (بهار و تابستان1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ایمان آریانیان*، عبدالعلی عبدی پور، غلامرضا مرادی صفحه 1
  در این مقاله نقش عناصر تشعشعی گوناگون در عملکرد آنتن آرایه بازتابی مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن طراحی و شبیه سازی عملکرد هر کدام، پاسخ فاز آن ها با هم مقایسه شده است. همچنین روابط مورد نیاز به منظور طراحی آنتن آرایه بازتابی معرفی شده و بر اساس آن یک نمونه آنتن آرایه بازتابی باند Ku طراحی و نتایج آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آنتن آرایه بازتابی، آنتن مایکرواستریپ، مشخصه فاز
 • احسان حبیب اللهیان*، مسعود شفیعی، حیدرعلی طالبی صفحه 9
  در این مقاله برای سیستم کنترل وضعیت یک میکرو ماهواره در مدار LEO، کنترل کننده ای مقاوم با روش سنتز μ طراحی شده و سپس با استفاده از شبیه سازی های خطی و غیر خطی دقیق در محیط SIMULINK، کنترل کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این ماهواره بعد از بررسی های لازم روش پایدارسازی سه محوره با استفاده از عملگرهای مغناطیسی و میله گرادیان جاذبه ای کمکی در نظر گرفته شده است و معادلات غیر خطی سمنتیکی و دینامیکی آن استخراج شده و سپس خطی سازی روی آن ها انجام گرفته است و در نهایت سیستم فوق به صورت یک سیستم خطی چند متغیره و متغیر با زمان تبدیل شده است. طراحی کنترل کننده برای این سیستم با مدل سازی سیستم متغیر با زمان کنترل وضعیت مغناطیسی به صورت سیستم دارای عدم قطعیت، انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: کنترل وضعیت ماهواره، کنترل مقاوم، سنتزμ، کنترل مغناطیسی وضعیت، میکرو ماهواره
 • جعفر باقری نژاد*، بهتاج رسولی پشته صفحه 19
  در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن را منعکس می سازد، مدلی برای تبیین رابطه میان سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و رضایت مشتری در سازمان ها ارائه شده است. در این پژوهش ضمن مرور جامع ادبیات موضوع سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و رضایت مشتری، مدل مفهومی با چهار معیار (شاخص های اقتصادی، آموزشی، نشر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات از راه دور) و یک متغیر مکنون (شاخص رضایت مشتری)، طراحی شد. مدل مذکور از طریق نظرسنجی از خبرگان امر مورد اعتبارسنجی اولیه قرار گرفت. سپس در یک مطالعه میدانی در سازمان تحت بررسی، برای آزمون تایید کارکرد و اعتبار سنجی مدل، داده های لازم گردآوری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نیز معادلات رگرسیونی تعاملی در قالب تحلیل مسیر و استفاده از نرم افزار های اس پی اس اس و لیزرل به تبیین عوامل رابطه ای بین متغیر های مکنون و مشاهده گر پرداخته شد. یافته های تحقیق بیانگر رابطه مستقیم و معنی دار عوامل اقتصادی و آموزشی مربوط به سرمایه-گذاری فناوری اطلاعات بر رضایت مشتریان در سازمان می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات، رضایت مشتری، مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر
 • یحیی روایی*، محمد مهدینژادنوری، محمدحسین مدنی صفحه 31
  در این مقاله به افزایش گذردهی کانال فیدینگ چند مسیری متغیر با زمان HF از طریق همسان سازی باز خور تصمیم پرداخته شده است. به این منظور استفاده از الگوریتم فیلترینگ وفقی QRD-RLS سریع چندکاناله به همراه ایده استخراج ضرایب در چند لحظه مشخص در حالت داده، پیشنهاد شده است. برای بررسی صحت عملکرد الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله کارایی آن با الگوریتم QRD-RLS معکوس مقایسه شده است. شبیه سازی تحت شرایط کانال با توجه به استاندارد MIL-STD-188-110B، انجام شده است. نتایج نشان می دهد روش پیشنهادی می تواند طول داده ارسالی در یک فریم و لذا میزان گذردهی را به ازای حجم محاسبات قابل قبولی، افزایش مطلوبی دهد. همچنین میزان گذردهی حاصله مشابه با حالتی است که از الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله در همسان سازی به صورتFull-Iteration استفاده شود.
  کلیدواژگان: کانال HF، گذردهی، همسان سازی بازخور تصمیم(DFE)، فیلترینگ وفقی، استخراج ضرایب
 • شکوفه جعفری فشارکی*، فرزاد توحیدخواه، حیدرعلی طالبی صفحه 39
  در این مقاله یک کنترل کننده بر اساس کنترل پیش بینی جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل کننده ی پیش بینی یک روش عملی شناخته شده جهت کنترل سیستم های مختلف در صنعت به شمار می رود. یکی از چالش های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل کننده ها بار محاسباتی آن ها و زمان بر بودن عملیات کنترلی آن در هر گام زمانی می باشد. در این پژوهش برای کاهش بار محاسباتی کنترل کننده ی پیش بین استفاده از توابع لاگر پیشنهاد شده است. برای نشان دادن امکان پذیری و اعتبار کنترل کننده ی طراحی شده، نتایج شبیه سازی حاصل از اعمال آن روی یک مدل از ماهواره آورده شده است. همچنین مقایسه ای بین زمان محاسبات کنترل کننده با استفاده از توابع لاگر و در غیاب آن ها انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: ماهواره، کنترل پیش بین، توابع لاگر
 • فهمیه طاهرخانی، منا نقده فروش ها*، علی نوراله صفحه 49
  یافتن الگوریتم هایی برای مسائل متنوع مطرح شده در هندسه محاسباتی از جمله مسئله شبه مثلث بندی مجموعه نقاط در صفحه جزو موضوعات علمی است که تاکنون زمینه فکری دانشمندان علم کامپیوتر را به خود اختصاص داده است. شبه مثلث-بندی S که مجموعه ای از n نقطه در صفحه است، افراز پوسته ی محدب این مجموعه نقاط از طریق اتصال چندین یال به تعدادی شبه مثلث می باشد که همه نقاط را در بر می گیرد. برای شبه مثلث بندی معیارهای بهینگی گوناگونی بررسی شده است که اغلب براساس وزن یال ها و گوشه ها بوده که در آن شبه مثلث بندی مجموعه نقاط با کمترین وزن یال ها جزو مسائل باز می باشد. به طور کلی شبه مثلث بندی کمینه به شبه مثلث بندی اطلاق می شود که تعداد شبه مثلث های ایجاد شده در آن دقیقا n-2 شبه-مثلث و تعداد کمترین یال های مورد نیاز در آن 2n-3 یال باشد، همچنین تمامی رئوس یک شبه مثلث بندی کمینه نوک دار می باشند؛ به این معنی که در بین تمام زوایای وابسته به آن رئوس، یک زاویه ی بزرگ تر از π وجود داشته باشد.
  هدف این مقاله ارائه روش هایی جدید برای شبه مثلث بندی مجموعه نقاط S در صفحه است تا بتواند تفکرات الگوریتمی جدیدی را در این زمینه باز کند. این مقاله نشان می دهد که ایجاد لایه هایی از پوسته محدب برای مجموعه نقاط و شبه مثلث بندی آن ها با دو الگوریتم خاص منجر به تولید شبه مثلث بندی کمینه خواهد شد. همچنین الگوریتمی جدید برای ایجاد یک چندضلعی ساده حلزونی شبه مثلث بندی شده ارائه می دهد که تولید چندضلعی های ساده تصادفی در دو زمینه مهم کاربردی، شامل بررسی عملکرد الگوریتم ها و ارزیابی زمان پردازنده مورد نیاز الگوریتم ها، حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: شبه مثلث بندی، پوسته محدب، زنجیره محدب و مقعر، قابلیت رویت، چندضلعی ساده
|
 • I. Aryanian*, A. Abdipour, Gh. Moradi Page 1
  In this paper, the role of radiation elements in the performance of reflect array antenna is studied, and each element is designed and simulated and the phase response is compared. Also, the relations needed for designing reflect array antenna are discussed and one sample reflect array antenna is designed in the KU band and the results are presented.
  Keywords: Microstrip antenna, Phase response, Reflectarray antenna
 • E. Habibollahian*, M. Shafiee, H.A. Talebi,  Page 9
  In this paper a robust controller using µ-synthesis method has been designed for attitude control system of a micro-satellite in LEO orbit. Then the controller has been evaluated with accurate linear and nonlinear simulations. After necessary evaluation three-axis stabilization method with only magnetic torques and auxiliary gravity gradient boom was been selected. Nonlinear kinematics and dynamics equation of this system was obtained and linearization was performed on it. Finally the system was converted into a multivariable linear time varying system and controller for this system was performed via µ-synthesis, which has been done by changing from time varying system into system with uncertainty.
  Keywords: Satellite attitude control, Magnetic attitude control, µ, synthesis, robust control, micro, satellite
 • J. Bagherinejad*, B. Rasouli Page 19
  In a research, that this paper reflects its results, a model for stating the relationship between investment in IT and customer satisfaction was developed. This study starts with extensive literature review on investment in IT and customer satisfaction. Then, a conceptual model with four criteria (including Economic, educational, diffusion of ICT and telecommunication) and one latent variable (indicator of customer satisfaction) were designed. This model’s primary validity was approved through expert opinion. Then, in a field study in the organization under study, the required data have been gathered for testing functional approval of the model. In the next stage of research, by using SEM techniques and interactive regression equation in the form of path analysis and using the software like SPSS and LISREL, we concentrated the factors of relationship between latent variable and observed variables. The finding of the research shows direct relationship between economic and educational factors of IT investment on customer satisfaction.
  Keywords: IT investments, Customer satisfaction, Structural Equation Modeling, Path Analysis
 • Y. Ravaei, * M. Mahdinejad Nouri, M.H. Madani Page 31
  Increasing data throughput of Multipath time-varying HF channel by employing decision feedback equalization is addressed. In this paper, we propose multichannel FQRD-RLS adaptive filtering algorithm employing weight extraction in Decision-directed mode. A comparison between this technique and IQRD-RLS algorithm is performed. Simulation is conducted under channel parameters with respect to MIL-STD-188-110B. The results show higher data throughput in a frame with acceptable computational cost. It is also shown that the achieved data throughput is as same as using MC-FQRD-RLS algorithm in Full-Iteration equalization mode, at a much lower computational cost.
  Keywords: HF channel, throughput, Decision feedback equalizer (DFE), Adaptive filtering, Weight extraction
 • Sh. J. Fesharaki*, F. Towhidkhah, H.A. Talebi Page 39
  In this paper a Model Predictive Method based controller is proposed to control a satellite. Model Predictive Control (MPC) has been well known as a practical control method for various systems in industry. A problem with this method is its computational effort and time consuming. To reduce computational load Laguerre functions have been proposed in this literature. Simulation results are given to show feasibility and the validity of the design. A comparison between the time consumed in the presence and the absence of the Laguerre functions is done too.
  Keywords: Satellite, Predictive control, Laguerre functions
 • F. Taherkhani, M. Naghdeforoshha*, A. Nourollah Page 49
  Finding algorithms for the diverse issues proposed in Computational Geometry including pseudo-triangulation of point set is among the scientific subjects, which has already attracted the attention of computer scientists'.A pseudo-triangle is a simple polygon in the plane with exactly three convex vertices, called corners. Three reflex chains of edges join the corners. A pseudo-triangulation for point set is a partition of the convex hull of point set into pseudo-triangles whose vertex set is point set.Many possible optimality criteria have been investigated for pseudo-triangulations which are often based on edge weights or angles in which computing a minimum weight pseudo-triangulation for a point set is among the open problems. A pseudo-triangulation is called minimum if it consists of exactly n-2 pseudo-triangles and the minimum number of edges needed for it is 2n-3. Every vertex of a minimum pseudo-triangulation is pointed. A vertex is pointed if it has an incident angle greater than π.With respect to the proposed cases, the aim of this thesis is to present new methods for pseudo-triangulation of point set in the plane, so that it can open new algorithmic reflections in this field. This research shows that the generation of convex hull layers for point set and their pseudo-triangulation, using two new algorithms which have been considered in this research, minimizes pseudo-triangulation. Also a new algorithm has been considered to generate spiral simple polygon such that the generation of random simple polygons has two main areas of application: testing the correctness and evaluating the CPU-time consumption of algorithms that operate on polygons.
  Keywords: Pseudo, Triangulation, Convex hull, Convex, concave chain, Visibility, Simple polygon