فهرست مطالب

اخلاق وحیانی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392)
 • 212 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/05/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی موحدیان عطار، محمد جواد دانیالی* صفحه 5
  قرآن کریم محوری ترین دعوت خود را دعوت به تسلیم در مقابل خدا قرار داده است. همچنین در آیین هندو به طور عام، و در برخی مکاتب آن به طور خاص، این اصل، جایگاهی به برجستگی جایگاه تسلیم در اسلام دارد. از طرفی، تسلیم در مقابل حقیقت را می توان جامع ترین اصل اخلاقی دانست. از این رو، بررسی تطبیقی این مفهوم می تواند مبنایی جهانی برای اخلاق فراهم کند که قرآن نیز آن را می پذیرد و بر آن تاکید دارد. این پژوهش تلاش دارد با تامل در این آموزه اساسی، آن را به مثابه مبنایی برای اخلاق الاهی جهانی، فراپیش نهد. به این منظور، این اصل اساسی از باب موردپژوهی، در دو دین بزرگ از دو گونه اصلی ادیان جهان، بررسی شده است.
  کلیدواژگان: تسلیم، خدا، اخلاق جهانی، همگرایی، اسلام، آیین هندو
 • محمد ذبیحی صفحه 29
  بر اساس آموزه های دینی ما، قرآن کتاب هدایت بشر و نجات انسان است و مخاطبان بی واسطه آن، همه آدمیان می باشند. البته دایره تاثیرگذاری آن، منحصر به انسان نیست؛ زیرا اگر انسان که لیاقت و صلاحیت بار امانت الاهی را یافته، به درستی به وظایف الاهی و انسانی خود عمل نماید، نه تنها خود او به کمال نهایی می رسد، که بسیاری از موجودات دیگر نیز از طریق او، از آثار هدایتی این کتاب آسمانی بهره مند خواهند شد؛ چه این که بسیاری از آسیب های پدید آمده در جهان طبیعی، پیامد رفتارهای نادرست انسان با محیط طبیعی است.
  پژوهش پیش رو با توجه به جایگاه بی بدیل انسان در نظام آفرینش که برخوردار از سنت های الاهی است و همچنین شایسته دریافت های تشریعی شده است تلاش دارد با سود جستن از متون دینی به ویژه قرآن کریم، بیان کند که یکی از بنیادی ترین اصول اخلاقی، «اعتدال» و «میانه روی» است. مدعا این است که اگر انسان که شاکله اصلی او بر اساس اعتدال و میانه روی است شکل نهایی خود را بیابد، در پرتو این اصل زیستی و اخلاقی، نه تنها خود به سعادت که آرمان نهایی بشری است دست می یابد، بلکه دیگر موجودات (اعم از همنوعان و دیگر آفریده های مادون او) نیز از آسیب اخلاقی و محیطی حفظ می شوند.
  کلیدواژگان: انسان، اخلاق، تکوین، تشریع، اعتدال، علم و عدل
 • مریم لاریجانی* صفحه 45
  ارتباط وثیق دو مقوله «دین» و «اخلاق» که گزاره های مشترک فراوانی دارند، از جمله مسائلی است که به طور جدی، مطمح نظر اندیشمندان و متفکران بوده است.
  در این مقاله، ابتدا برای احتراز از خلط بحث، غرض از «دین» و «اخلاق» مشخص شده و سپس رابطه «دین» و «اخلاق» در سطوح چهارگانه، ترسیم گشته است؛ این سطوح عبارت است از:سطح اول: ارتباط مضمونی؛سطح دوم: ارتباط به لحاظ اعتبار و حجیت و ابتنای یکی بر دیگری در این جهت؛سطح سوم: کمک دین و اخلاق به اجرا و تحقق خارجی یکدیگر، فارغ از دو سطح قبل؛سطح چهارم: کمک به شناسایی حیطه و مضمون یکدیگر.
  تفکیک این سطوح، به فهم بهتر رابطه «دین» و «اخلاق»، کمک شایانی خواهد کرد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: دین، اخلاق، ارتباط دین و اخلاق، حجیت، کمال نهایی، اخلاق اسلامی
 • امیر خواص، سیدمحمدحسن صالح* صفحه 63
  بررسی اخلاق در ادیان ابراهیمی از موضوعاتی است که ما را در شناخت مشترکات فرهنگی ادیان، بسیار یاری می کند. در این میان، بررسی منابع و خصوصیات اخلاق یهودی به عنوان قدیمی ترین دین ابراهیمی، جایگاهی کلان و بایسته دارد. در این مقاله، ابتدا اصلی ترین غایت در اخلاق یهودی یعنی «خداگونگی» نقد و بررسی شده است. همچنین ویژگی های اخلاق یهودی مطرح شده است که ما را در مقایسه تطبیقی آن با مکاتب اخلاقی دیگر، یاری می رساند. مهم ترین این ویژگی ها عبارتند از گستردگی، عمل گرایی، قومی گرایی و عدم طرح منسجم مباحث. در پایان، مهم ترین منابع گزاره های اخلاقی دین یهود را بازخوانی می کنیم که منشا تقسیم بندی ادوار تاریخی اخلاق یهود شده است. از میان این منابع، بر دو منبع «کتاب مقدس» و «تلمود» تکیه بیش تری شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق یهودی، خداگونگی، عمل گرایی اخلاقی
 • مصطفی فرهودی* صفحه 87
  اخلاق در دین زرتشت، پیوند عمیقی با سرشت هستی دارد. اقتدار مطلق اهوره مزدا در جهان و نجات انسان در دین زرتشت، در گرو زیست اخلاقی انسان است. از این رو، این آرمان با رعایت تمام آنچه به عنوان اعتقادات، آیین و مناسک تلقی می شود، باید در ساحت های مختلف زندگی انسانی تحقق یابد. آدمی در هر رتبه و جایگاه، باید با تمام قوا همراه با رعایت اخلاق، تلاش کند تا امشاسپندان را در خویشتن، متوطن سازد و جهانی را که به دست اهریمن آلوده گردیده، پاک کند و اهریمن را از پا در آورد. داشتن قلبی سلیم همراه با ایمانی سرشار از معرفت، بسیار ارزشمندتر از رفتار بیرونی است. انسان با یاری خرد که توام با اختیار است، می تواند زمینه رشد اخلاقی را فراهم سازد. شایسته توجه است که اهریمن با آسیب رساندن به دانایی انسان و تقدیری که برای انسان رقم خورده، می تواند مانعی جدی در به کمال رسیدن انسان باشد.
  کلیدواژگان: اهوره مزدا، اهریمن، اخلاق، خرد، اختیار، تقدیر، مینوی خرد
 • سید حسین شرف الدین* صفحه 105
  با رویکرد ارزشی و هنجاری، همه کنش های ارادی و اختیاری انسان، بدون استثنا، محکوم قواعد و معیارهای اخلاقی اند و ناگزیر با یکی از الزامات دوگانه ایجابی و سلبی (بایدها و نبایدهای عقل عملی) یا شق ثالث (قطب خنثی و عاری از هر نوع الزام هنجاری بر پایه منطق سه قطبی) منطبق خواهند بود. ارتباطات جمعی، به عنوان یکی از عرصه های گسترده ارتباطات انسانی با میانجی گری فناوری های رسانه ای نیز علاوه بر پذیرش اجتناب ناپذیر این اصل جهانشمول، به دلیل برجستگی موقعیت، اهمیت و حساسیت کارکردی، گستره و عمق تاثیر، تنوع محصولات، تکثر و تعدد مخاطبان، و نقش محوری آن در بازخوانی، بازتولید، ویرایش و اشاعه فرهنگ، بیش از سایر عرصه ها به ضرورت متابعت اختیاری یا اجباری از قواعد ارزشی، دستورالعمل های اخلاقی و الگوهای رفتاری موجه و دارای پشتوانه های نظری و فرهنگی، محکوم شده اند. این نوشتار در صدد است تا با ارجاع به بنیادهای بینشی و ارزشی اسلام، الزامات و مرجحات عام هنجاری و باید ها و نبایدهای اخلاقی هدایت گر ارتباطات جمعی را با رویکردی دینی و با هدف تامین یکی از ملزومات حرفه ای یک رسانه دینی یا دارای رسالت و کارکرد دینی، استنباط و عرضه کند.
  کلیدواژگان: رفتار، ارزش، هنجار، اخلاق، فقه، اخلاق حرفه ای، رسانه
 • سیدطالب علوی* صفحه 151
  نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می باید بر پایه اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه گذاران) را روشن می کند. به هر صورت، از طریق مراجعه به قرآن و سنت، برخی اصول حاکم و هنجارهای اخلاقی از قبیل ربوی نبودن؛ غرری نبودن (بی اطمینانی مفرط)؛ عدم وجود قمار و میسر (درآمد بادآورده)؛ فقدان کنترل قیمت، دستکاری و دخالت در بازار؛ حق معامله در قیمت های عادلانه؛ حق دسترسی به اطلاعات دقیق، کافی و مساوی؛ عدم وجود ضرر، غبن، جهالت، احتکار؛ و... قابل شناسایی است.
  کلیدواژگان: کارایی، مهندسی مال، نظام مالی، اصول اخلاقی نظام مالی
 • صفحه 195
|
 • Ali Movahedian Attar, Mohammadjavad Daaniali* Page 5
  The Holy Quran has made the call to obedience to Allah its central call. Similarly, the doctrine of obedience has as prominent a position as it does in Islam in the religion of Hinduism generally, and in some of its denominations specifically. Moreover, obedience to the truth can be taken as the most comprehensive ethical principle. Therefore, the comparative study of this concept which is also accepted and emphasized by the Quran can provide a universal basis for ethics. The present study is an attempt to put forth a basis for a universal Divine ethics by pondering this fundamental doctrine. To this end, this substantial principle has been subjected to a case study in two great religions from the main types of world religions.
  Keywords: Obedience, Allah, Universal Ethics, Convergence, Islam, Hinduism
 • Mohammad Zabihi Page 29
  According to our religious teachings, the Quran is the book of guidance and salvation for mankind, thus, its immediate audience is also the mankind. Of course, its domain of influence is not restricted to mankind only since if mankind, who has become competent and worthy of the Dignitate Homenis, executes his Divine and humane obligations properly, not only he himself will find ultimate perfection, but many other beings will also benefit from the effects of this Revealed Book through him; this is because of the fact that an abundance of damages done to the natural world have been the consequences of mankind’s ill-treatment of the natural environment. Therefore, considering the unique stance of mankind in the creation- as he enjoys the Divine Laws and he has also become worthy of the reception of the Revealed Laws- the present study seeks to demonstrate that two of the most fundamental ethical principles are “moderation” and “temperance”, through making use of the religious texts, and in particular the holy Quran. The claim here is that if mankind, whose basic nature and structure is based on moderation, finds his ultimate form, then, in light of this biological and moral principle, not only he himself will find felicity- which is an ultimate human ideal- but also other beings (including his own kind and the rest of his inferior beings) will be protected from moral and environmental harms.
  Keywords: Mankind, Ethics, Genesis, Divine legislation, Moderation, Knowledge, justice
 • Maryam Larijani* Page 45
  The close relationship between the two issues of “religion” and “ethics”, which share a lot of common propositions, is among the issues that have been given serious attention by intellectuals and scholars. In this article, to prevent from confusing the issues, first what is really meant by the terms “religion” and “ethics” has been clarified and, then, the relationship between “religion” and “ethics” has been demonstrated in four levels which are as follows: Level 1: Content relationshipLevel 2: The relationship due to one of these issue’s validity, authority and basis being dependent on the other in this regard;Level 3: The mutual assistance of religion and ethics to each other’s implementation and external realization regardless of the previous two levels;Level 4: The assistance they give each other in the identification of each other’s scope and content The separation of these levels will help a great deal to reach a better understanding of the relationship between “religion” and “ethics”, an issue which is addressed in this paper.
  Keywords: Religion, Ethics, Relationship between Religion, Ethics, Authority, Ultimate Perfection, Islamic Ethics
 • Amir Khavass, Seyed Mohammad Hassan Saleh* Page 63
  The study of ethics in Abrahamic religions is among the undertakings that will greatly assist us in the understanding of the cultural commonalities of the religions. Meanwhile, studying the resources and characteristics of ethics in Judaism which is considered as the earliest Abrahamic religion is of great significance and importance. In the present research paper, first the principle end in Jewish ethics, i.e. theomorphy, has been reviewed. Moreover, the characteristics of Jewish Ethics have also been discussed as they can help us in conducting a comparative study of Jewish ethics and other ethical schools. The most important of these characteristics are broadness, pragmatism, ethnocentrism, and the absence of a coherent draft of the topics. Finally, the most important references of the Jewish ethical propositions will be revisited as they are the origin of the classification of different historical eras of Jewish ethics. Among these resources, the “Bible” and “Talmud” have been given more emphasis and attention.
  Keywords: Jewish Ethics, Theomorphy, Ethical Pragmatism
 • Mostafa Farhoodi* Page 87
  Ethics in Zoroastrianism has a strong bond with the nature of existence. In Zoroastrian religion, Ahura Mazda’s absolute authority in the world and the salvation of mankind is dependent upon mankind’s ethical life. Accordingly, this ideal must be realized in different aspects of human life by the observance of all that is considered as beliefs, rituals and rites. Human beings, in whatever position and rank they may be, must try at their full capacity, while observing ethics, to house AmeshaSpenta in themselves and to purify the world which has been contaminated by the Demon (Ahriman) and to annihilate the Demon. Having a sound heart accompanied by a faith based on an immense knowledge is to be treasured much more than the outward behavior. Human beings can pave the way for their moral development by seeking assistance with wisdom that is accompanied by freewill. It is noteworthy that the Demon can be a serious obstacle to human beings’ achieving perfection by damaging their wisdom and the destiny that is decided for them.
  Keywords: Ahura Mazda, Demon, Ethics, Wisdom, Free will, Destiny, MinuyeKherad
 • Sayyed Hossein Sharafoddin* Page 105
  With an axiological and normative approach, all voluntary and volitional actions of human beings are governed, with no exceptions, by ethical rules and norms and, thus, quite inevitably, they will be consistent with one of the dual types of affirmative or negative obligations (the “Dos” and “Don’ts” of the practical intellect) or the third type (the neutral pole, which is void of any kind of normative obligation based on the triple-poles logic). Moreover, the Mass media, as one of the vast domains of human communications with the mediation of media technologies, and due to the prominence of its position, its functional significance and sensitivity, the scope and the depth of its influence, the diversity of its products, the diversity and abundance of its audience, and its pivotal role in reviewing, reproducing, editing and promoting the culture, in addition to the inevitable acceptance of this universal principle, is bound, more than any other area, to a mandatory or optional conformance with the axiological rules, moral instructions, and justifiable patterns of behavior which enjoy theoretical and cultural support. The present paper seeks to educe and present the general normative preferences and obligations and the guiding ethical dos and don’ts of the mass media with a religious approach and with the purpose of providing one of the professional requirements of a religious media or one with a religious mission and function.
  Keywords: Behavior, Axiom, Norm, Ethics, Jurisprudence, Professional Ethics, Media
 • Sayyed Abutaleb Alavi* Page 151
  Unlike the common financial systems, the Islamic financial system is ethics-centered. Therefore, the engineering of the Islamic financial system must be organized based on moral principles and norms. These principles and norms which have been specified in the original Islamic references such as the Quran and the tradition, determine the rights and duties of the participants in an Islamic financial system, and clarify the rights of the units with surplus resources (i.e. the savers) and the units with shortage of resources (i.e. the investors). In any case, and by referring to the Quran and the traditions, it is possible to identify some of the governing principles and ethical norms in this regard, such as making sure the money is not usurious,that a transaction is not aleatory (extremely uncertain),and that there is no gambling involved (illegitimate windfall), as well as identifying deficiencies such as the absence of price control, market manipulation and interference, and factors such as transaction fees at fair prices, the right to access accurate, sufficient and equal information, and the absence of any loss, extreme lesion, ignorance, hording, … etc.
  Keywords: Efficiency, Financial Engineering, Financial system, Ethical Principles