فهرست مطالب

تعامل انسان و اطلاعات - سال یکم شماره 1 (بهار 1393)
 • سال یکم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • یزدان منصوریان، امید علی پور صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی چگونگی پوشش و انعکاس اخبار مربوط به علم اطلاعات و دانش شناسی در مطبوعات کشور انجام شده و در آن روزنامه ایران که یکی از نشریه های کثیرالانتشار و عمومی است، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی است. بدین منظورکلیه صفحات روزنامه ایران در سال 1390 از وب سایت آن استخراج و پس از بررسی، موارد مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی استخراج و دسته بندی گردید.
  یافته ها
  روزنامه ایران به عنوان یکی از مطبوعات پرتیراژ کشور و با داشتن مخاطب عام –مطالب مربوط به این حوزه را باگستردگی و جامعیت قابل توجهی ارائه کرده است. با این مطالب ارائه شده درحد ارائه اخبار و با رویکردی کاملا توصیفی بوده و جای مطالب تحلیلی دراین زمینه نسبتا خالی است. مطالب ارائه شده در هفت طبقهء اصلی دسته بندی شده و مقوله ها و مفاهیم فرعی مرتبط با هر یک از این طبقات به تفکیک و در جدول هایی که شامل شواهد واقعی از متن روزنامه بودند، ارائه شده است. طبقه های اصلی یافت شده در این مقاله عبارتند از: رویدادهای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاه های کتاب وسایررخدادهای فرهنگی، مناسبت ها، جشنواره ها و جایزه های مرتبط باکتاب، علم اطلاعات ودانش شناسی، انعکاس اخبار نهادهای حوزه کتاب، اخبار کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی، حوزه نشر و علم سنجی و مطالعه، موانع و راهکارهای افزایش آن.
  نتیجه گیری
  اخبار انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مطلب ترویجی به قلم استادان، کتابداران شاغل و دانشجویان این رشته در روزنامه کمتر به چشم می خورد. به نظر می رسدکه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی می تواند درا ین زمینه فعال تر از گذشته عمل کند و از رسانه هایی مثل مطبوعات کثیرالانتشار برای معرفی این رشته و دامنه ی فعالیت های آن بیشتر بهره گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوای کیفی، مطبوعات، رسانه های گروهی، روزنامه های کثیرالانتشار، علم اطلاعات و دانش شناسی
 • زینب ابراهیمی میلاجردی، نصرت ریاحی نیا صفحات 10-26
  زمینه و هدف
  هدف اصلی این مطالعه آن است که کتاب های فارسی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی از نظر برخورداری از نمایه انتهایی و میزان رعایت استاندارد های نمایه سازی ایزو 999-1996 و بی. اس. 3700 مورد بررسی قرار گیرند.
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه کتاب های علمی فارسی تالیفی و ترجمه شده مربوط به حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی است که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1391 منتشر شده اند و دارای نمایه انتهایی کتاب هستند. برای گردآوری داده ها از سیاهه وارسی منطبق با استانداردهای نمایه سازی ایزو 999-1996 و بی. اس. 3700 استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد از مجموع 424 عنوان کتاب بررسی شده، 26% آن ها دارای نمایه انتهایی و 71% نیز بدون نمایه هستند. در کل میزان رعایت ملاک های ارزیابی در نمایه های پایان کتاب های کتابداری و اطلاع رسانی 56% است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان داد که درصد تهیه نمایه انتهای کتاب برای کتاب های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در شرایط نسبتا مطلوب تری در مقایسه با سایر حوزه های علمی قرار دارد اما با توجه به اهداف و کارکردهای رشته کتابداری رعایت استانداردها در نمایه پایان کتاب ها، ضعیف بوده است. زمانبر بودن تهیه نمایه، کمبود وقت و تعجیل در انتشار و عرضه کتاب، مسائل اقتصادی، کمبود نیروی متخصص و عدم پی بردن به اهمیت نمایه از جمله موانع تهیه نمایه برای کتاب ها هستند و آموزش راهکار اصلی برای بهبود وضعیت نمایه سازی است.
  کلیدواژگان: نمایه انتهای کتاب، کتاب های کتابداری و اطلاع رسانی، استاندارد ایزو 999، 1996، استاندارد بی، اس، 3700
 • محمدحسن زاده*، سکینه علیپور ایرانق، فاطمه زندیان صفحات 27-43
  زمینه و هدف
  این پژوهش به دنبال تبیین رابطه ی سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در مراکز ملی اطلاعات است.
  روش
  روش مورد استفاده در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، شامل دو پرسشنامه و یک سیاهه ارزیابی است. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای است و از روش های آماری توصیفی و تحلیلی برای پاسخ به پرسش های پژوهش و آزمون فرضیه ها استفا ده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که الف) در بین مدیران سه مرکز، در خصوص میزان ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش، مدیران کتابخانه ملی در وضعیت پایین تری قرار دارند اما در بین کارکنان سه مرکز، کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در وضعیت پایین تری قرار دارند. ب) مقایسه میانگین تسهیم دانش، نشان از میزان بسیار ناچیز تسهیم دانش در بین هر سه مرکز اطلاعاتی دارد که کتابخانه ملی ایران در بین سه مرکز اطلاعاتی، با کسب میانگین 2.16 (از 9 امتیاز) در وضعیت بهتری قرار دارد. ج) میزان استحکام روابط، اعتماد و هنجارهای مشترک در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (3.55، 3.46 و 3.61)، در پایین ترین سطح قرار دارد و کتابخانه ملی ایران (4.55، 4.91 و 4.76) نسبت به دو مرکز دیگر در بالاترین سطح است. د) رابطه موجود بین میزان تسهیم دانش و اعتماد در پژوهشگاه علوم و فناوری از قوت بیشتری برخوردار است و در هر سه مرکز اطلاعاتی، در جهت مستقیم می باشد. ه) رابطه موجود بین میزان تسهیم دانش و استحکام روابط در پژوهشگاه علوم و فناوری از قوت بیشتری نسبت به کتابخانه ملی برخوردار است و در ضمن، رابطه بین میزان تسهیم دانش و استحکام روابط در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری معنادار نیست و رابطه موجود میان هنجارهای مشترک و تسهیم دانش در هر سه مرکز اطلاعاتی (403/0؛ 392/0؛ 304/0)، رابطه ای معنادار و مثبت است و مقایسه بین سه مرکز اطلاعاتی، نشان می دهد که رابطه موجود بین میزان تسهیم دانش و هنجارهای مشترک در پژوهشگاه علوم و فناوری از قوت بیشتری برخوردار است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مراکز ملی اطلاعات برای ارتقای تسهیم دانش بین کارکنان خود باید اعتماد متقابل بین کارکنان، ایجاد هنجارهای مشترک و همچنین استحکام روابط بین آنها را تقویت نمایند.
  کلیدواژگان: تسهیمدانش، سرمایهاجتماعی، اعتماد متقابل، هنجارهایمشترک، روابط سازمانی
 • مریم صراف زاده، سهیلا علوی صفحات 44-56
  زمینه و هدف
  مقاله حاضر ارائه دهنده نتایج پژوهشی است که با هدف بررسی میزان آشنایی و استفاده از شبکه های اجتماعی توسط دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و نیز نگرش آن ها نسبت به این شبکه ها انجام شد.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی بوده و داده ها از طریق یک پرسشنامه تحت وب گردآوری شد. 113 دانشجوی کارشناسی ارشد پرسشنامه را تکمیل نمودند.
  نتایج
  یافته ها نشان می دهد که 35 درصد پاسخ دهندگان عضو هیچ کدام از شبکه های اجتماعی نیستند. فیلترینگ اینترنت به عنوان بزرگ ترین مانع استفاده از شبکه های اجتماعی شناخته شد. تصور منفی از شبکه های اجتماعی دومین مانع استفاده از این شبکه ها بود. 22 درصد از پاسخ دهندگان استفاده از شبکه های اجتماعی را اتلاف وقت می دانستند و 14 درصد هیچ فایده ای در استفاده از شبکه های اجتماعی نمی دیدند. 36 درصد از پاسخ دهندگان اعتماد خیلی کمی به اطلاعات منتشرشده در شبکه های اجتماعی داشتند. استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی مهارت های پایه استفاده از آن ها را داشتند اما مهارت آن ها در استفاده از امکانات و قابلیت ها پیشرفته تر شبکه های اجتماعی مثل تنظیمات حریم خصوصی اندک بود. پاسخ دهندگان به پرسشنامه دید مثبتی نسبت به استفاده از شبکه های اجتماعی برای اهداف آموزشی و حرفه ای داشتند.
  نتیجه گیری
  نویسندگان پیشنهاد می کنند که مهارت های استفاده از شبکه های اجتماعی باید در برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی گنجانده شود. برخی از فواید آموزش شبکه های اجتماعی به دانشجویان از این قرار است: آماده کردن دانشجویان برای استفاده از این فناوری ها در کتابخانه های محل اشتغال آینده؛ افزایش امکان استخدام دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی؛ استفاده اموزشی از این شبکه ها برای ارتباط نزدیک تر و بیشتر با دانشجویان و آماده کردن دانشجویان برای آموزش سواد شبکه های اجتماعی به دیگران.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی اینترنتی، دانشجویان، رسانه های اجتماعی، کتابخانه 2، کتابداری و اطلاع رسانی، فیس بوک، گوگل پلاس، علم اطلاعات و دانش شناسی
 • فاطمه زندیان*، آناهیتا دشتی، محمدحسن زاده صفحات 57-67
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر به بررسی میزان استناد به پایگاه های تمام متن در پایان نامه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران در طی سال های 1384 تا 1388 می پردازد.
  روش
  بدین منظور تعداد 9952 استناد مربوط به 172 پایان نامه موجود در کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش کتاب سنجی و از فن تحلیل استنادی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تنها 499 (01/5%) از 9952 استناد، استناد به پایگاه های اطلاعاتی تمام متن بوده است.
  یافته ها
  با استفاده از قانون برادفورد پایگاه هایEmerald، Irandoc، Proquest و ScienceDirect به عنوان پایگاه های هسته در علوم کتابداری و اطلاع رسانی معرفی شدند. بین میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی تمام متن در پایان نامه ها به تفکیک هر پایگاه، هر دانشگاه و هر موضوع تفاوت معناداری وجود ندارد. توزیع زبانی استناد به پایگاه های اطلاعاتی تمام متن نشان می دهد که بیشتر استنادها به زبان انگلیسی بوده است. همچنین میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی تمام متن در پایان-نامه بر اساس زمان رشد صعودی نداشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد، استناد به پایگاه ها (01/5%) بسیار کم است و روند رو به رشدی را برای استناد به پایگاه های اطلاعاتی نشان نمی دهد. همچنین از نظر زبان پایگاه های اطلاعاتی مورد استناد زبان انگلیسی (96/81%) زبان غالب است.
  کلیدواژگان: تحلیل استنادی، پایگاه های اطلاعاتی تمام متن، پایان نامه ها، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه های دولتی شهر تهران
 • فاطمه فهیم نیا، پروین گودرزیان صفحات 68-76
  زمینه و هدف
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه رابط کاربر این پایگاه ها از دیدگاه کاربران دانشگاه تهران و ارتباط آن با رضایت کاربران است.
  روش
  در این پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است که از میان آن ها با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند طبقه ای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده شیمی و زیست شناسی از پردیس علوم به عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس مولفه های ده گانه نیلسن و پرسشنامه رضایت کاربر QUIS تنظیم شده است جمع آوری شد. رابط کاربر هر پایگاه در 5 شاخص شامل خصیصه های کلی، خصیصه های جستجو،خصیصه های بازیابی، خصیصه های نمایش و خصیصه های کاربرپسندی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که پایگاه Elsevier با میانگین 88/3 از امتیاز بیشتری نسبت به پایگاه های دیگر برخوردار است. ازنظر کاربران مورد مطالعه، کیفیت رابط کاربر این پایگاه نسبت به پایگاه های دیگر در وضعیت بهتری قرار دارد. باید توجه داشت که این برتری نشان دهنده کیفیت پایگاه اطلاعاتی نیست و تعامل نسبتا خوب کاربران می تواند به دلیل آشنایی کاربران با این پایگاه و فرآیند جستجو و بازیابی منابع باشد.
  نتیجه گیری
  رضایت کاربران از پایگاه اطلاعاتی و فرآیند جستجو و بازیابی هدف اصلی در طراحی و توسعه پایگاه است. رضایت کاربران به صورت مستقیم تحت تاثیر ویژگی های رابط کاربر است، بررسی نقاط قوت و ضعف یک پایگاه و آشنا نمودن کاربران با این نقاط در تسهیل دستیابی به منابع موردنیازشان ضروری است.
  کلیدواژگان: رابط کاربر، کاربر، پایگاه اطلاعاتی، ارزیابی رابط کاربر، تعامل کاربر، کامپیوتر، رضایت کاربر
 • فاطمه زرمهر، عاصفه عاصمی، میترا پشوتنی زاده صفحات 77-89
  زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان استفاده از گجت ها در ارائه منابع و خدمات اطلاعاتی به نابینایان و کم بینایان از نظر ایشان می باشد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 16 SPSS انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میزان موافقت پاسخ دهندگان نابینا و کم بینا در مورد استفاده از منابع و خدمات اطلاعاتی به وسیله انواع گجت ها به طور کلی و با اطمینان 95% بیش از حد متوسط (52.88%) و در حد مطلوبی است. بر اساس میزان موافقت در رابطه با استفاده از هر یک از گجت ها در ارائه منابع و خدمات اطلاعاتی به نابینایان و کم بینایان به ترتیب تلفن همراه و کامپیوتر جیبی پی.دی.ای در رتبه اول (56.7%)، عینک گوگل در رتبه دوم (55%)، کتاب خوان الکترونیکی در رتبه سوم (54.4%)، تبلت در رتبه چهارم (54.2%) و سیستم رهیاب مجهز به آر.اف.ای.دی در رتبه پنجم (44.1%) قرار دارند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های موجود ازا ین پژوهش می توان به این حقیقت اذعان کرد که تصور نابینایان در رابطه با توانایی استفاده از این گجت ها در بهره مندی از منابع و خدمات اطلاعاتی در حد مطلوب و امکان پذیر می باشد. با دستیابی به این نتیجه می توان برنامه ریزی مناسبی برای فرآهم آوردن امکانات استفاده از تکنولوژی های جدید توسط این افراد در استفاده از منابع و خدمات اطلاعاتی، نمود.
  کلیدواژگان: منابع اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، گجت ها، نابینایان، کم بینایان
|
 • Yazdan Mansourian, Omid Alipour Pages 1-9
  Background And Aim
  The present study aims to explore the coverage and reflection of Knowledge and Information Science news in the Iranian press. Iran Newspaper which is one of the main public newspapers in the country has been selected as the case for this study.
  Method
  This study used content analysis as its research methodology and adopted an inductive approach in data analysis. All the pages of this newspaper during a year (from March 2011 to March 2012)، were downloaded from the newspaper website and their contents were inductively analyzed to identify Knowledge and Information Science related news.
  Results
  Iran Newspaper، as one of the most well-known and public press in the country، has covered the Knowledge and Information Science news with a reasonable coverage and comprehensiveness. However، the reports are mainly descriptive with less analytic perspective and there is a gap for more analytical news. The collected data were categorized into seven categories and all the concepts and subcategories were presented in the tables. The main identified categories in this study include: Tehran International Book events، other book exhibitions and cultural events، meetings and book awards، reflection of the news related to book and publication industry، scientometrics، reading and its promotion and hinders.
  Conclusion
  There is a gap of the news from ILISA (Iranian Library and Information Science Association) and also popular notes written by Knowledge and Information Science scholars، librarians and Knowledge and Information Science students. As a result it seems ILISA could be more active in publishing its news and use popular press to introduce this area to the public and promotes its activities in the public domains.
  Keywords: Qualitative content analysis, the Press, Public newspapers, Knowledge, Information Science
 • Zeynab Ebrahimi, Nosrat Riahinia Pages 10-26
  Background And Aim
  The purpose of this study was to investigate the extent of observing the standards of indexing (ISO 999-1996، BS 3700) of Library and Information Sciences books.
  Method
  The study used descriptive-analytical methodology and the population consisted of all the Persian books، written and translated، in the field of Library and Information Sciences published from 2006 to 2012 with the back-of-book index. To collect the data، a checklist based on the indexing standards of ISO 1996-999 and B. S. 3700 was used.
  Results
  The findings indicated that among the 424 books studied، 26% had index، while 71% lacks it. Overall، the extent of observing the evaluation criteria in the book indices in the field of Library and Information Sciences was 56%.
  Conclusion
  The results suggest that the extent of providing the index for the books in the field of Library and Information Sciences has a relatively optimal condition compared with those in other fields. However، considering the purposes and applications of the field of Library and Information Sciences، the standards in the indices have been poorly observed. Time-consuming nature of indexing، lack of time and accelerating pace of publishing and offering books، economic issues، lack of expert human resources، and lack of enough knowledge about the significance of index are some of the obstacles for preparing the index for the books.
  Keywords: Back of the, book index, Library, Information Sciences, ISO 999 Standard, B.S. 3700 Standard
 • Mohammad Hassanzadeh*, Sakineh Alipour Iranag, Fatemeh Zandian Pages 27-43
  Background And Aim
  The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and knowledge sharing at national information centers in Iran.
  Method
  This applied research was carried out using two questionnaires and a checklist. Data were collected from all the managers، but stratified random sample of staff members of three: main national information centers (National library، Regional Information Center of Science and Technology [RICEST]، and Iranian Institute for Information Science and Technology).
  Results
  research findings indicated that: A) from managers point of view، lowest relationship between social capital and knowledge sharing belonged to the national library. But results gained from staff members credited the lowest situation to the RICEST; B) all of three information centers coined low range of knowledge sharing، therein، National Library with mean 2. 17 out of 5 was the tallest among others; C) National Library was the highest among other centers regarding three dimensions (Relations، Trust and Shared norms) of social capital; D) Relationship between knowledge sharing and trust in all three institutes was significant But in Iranian Institute for Information science and Technology the relationship was more outstanding than others; and E) there was significant relationship between shared norms and knowledge sharing in all institutes.
  Conclusion
  In order for the National Information centers to improve the knowledge sharing culture among their staff members they should internalize mutual trust، provide them with shared norms and improve organizational communication.
  Keywords: Knowledge sharing, Social capital, Mutual trust, Shared norms, Organizational relations
 • Maryam Sarrafzadeh, Soheila Alavi Pages 44-56
  Background And Aim
  The present paper discusses results of a study which aimed to explore the knowledge and use of Online social networking by MLIS students in Iran and to explore their perceptions of using that technology for academic and professional purposes، and challenges they face for using them.
  Method
  The research method was explorative and empirical. Data was collected through a web-based survey questionnaire containing both open and close ended question. The link of questionnaire was emailed to MLIS students in Tehran. 113 students completed the questionnaire.
  Results
  The results show that 35 percent of respondents were not users of SNS. Internet filtering in Iran was identified as the major barrier on using SNS by MLIS students. Negative perceptions toward SNSs were identified as another big barrier for using SNSs by MLIS students. 22% of respondents felt that social networking would waste their time and some 14% saw on benefit on online social networking. 36% of respondents trusted very little to information released in SNSs. MLIS students were not sophisticated users of social networking sites. They have good level of skills on basic features of social networking sites. However، in more advanced features of SNSs such as privacy settings their skills seemed limited. Respondents to the questionnaire showed positive feedback on using SNS for academic and professional purposes.
  Conclusion
  There are several advantages for integrating SNS in LIS education. Preparing students for employing those technologies on their work places upon their graduation; increasing the employability of LIS students; reaping the educational benefits that SNSs offer and preparing students to teach social networking literacy competencies to others are some of the advantages of incorporating SNSs into LIS education. Authors suggest that skills to master online social networking must be taught in LIS education.
  Keywords: Online social networking, Library, Information Science education, higher education, Facebook
 • Fatemeh Zandian*, Anahita Dashti, Mohammad Hasanzade Pages 57-67
  Background And Aim
  The main objective of this research was to investigate the use of full-text databases in the LIS theses of Tehran State Universities within the years 2005 and 2009.
  Method
  For this purpose، the total of 9952 citations related to 172 existing theses in the academic central libraries were studied. The data collected were analyzed by the bibliometrics and citation analysis methods.
  Results
  The results showed that only 499 (5. 01%) out of the total of 9952 citations were of full-text databases. By the use of Bradford law، the Emerald، Iran Doc. Pro Quest and Science Direct were chosen as the core databases in LIS. There was no statistically significance difference in the use of full-text databases with regard to database، university and subject. Citing the linguistic distribution of full-text data showed that most citations were in English language. Finally، the amount of the use of full-text databases by the theses has not been increased between the years 2005 and 2009.
  Conclusion
  The results obtained in the present research showed that the use of databases was very low and no growing trend for citing databases did show. Also English language was Dominant language in citing databases.
  Keywords: Citation analysis, Full, text database, Thesis, Library, Information Science, Tehran state universities
 • Fatima Fahimnia, Parvin Goodarzian Pages 68-76
  Background And Aim
  The present investigation intends to compare and review various user interfaces from user standpoint and to ascertain its linkage with user satisfaction.
  Method
  The research incorporated a descriptive survey of University of Tehran graduate student body. Using a targeted sampling، graduate students from the faculties of chemistry and Biology were selected. The instruments used were: A researcher-constructed questionnaire based on Nielsen’s 10 component model; and QUIS user satisfaction questionnaire. Each database UI were evaluated based on five indicators of general features، search features، retrieval features، display features and user-friendliness.
  Results
  Findings indicated that with an average of 3. 88 the Elsevier database had the highest score. Users surveyed believed that the quality of user interface was in better shape than other UI. One should note that this advantage is not indicative of overall database quality and the relatively better interaction on the part of users could be ascribed to their familiarity with the said database and its resource location process.
  Conclusion
  the main purpose of designing and developing a database is to accruing user satisfaction in search and retrieval process. Hence User satisfaction directly connected to user interface.
  Keywords: User interface, ISI, Springer, Elsevier, Ebsco, Ovid, WOS, University of Tehran
 • Fatemeh Zarmehr, Asefeh Asemi, Mitra Pashootanizade Pages 77-89
  Background And Aim
  The purpose of the present study was to investigate the opinion of blind and visually impaired of the possibility of employing gadgets in delivering resources and information services to them.
  Method
  The research method was descriptive - survey and questionnaires were used to collect data. The data was analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Results
  The result showed that respondent approved the use of information resources and services through variety of gadgets and the fact that gadgets are generally more desirable. Based on the agreement in regard to the gadgets used as resources and information services to blind and visually impaired it was found that mobile phone and pocket PC were in the first place (56. 7%)، Google glasses in second place (55%) e-book readers in third place (54. 4%)، tablets in fourth place (54. 2%) and RFID systems in fifth place (44. 1%).
  Conclusion
  Based on the findings of the study it is concluded that blinds ability to use gadgets in optimal utilization of resources and information services is possible and more than desirable. As a results we can make proper use of the new technology in order to present resources and information services to blinds and visually impaired.
  Keywords: Information services, Information resources, Blind, Low vision, Gadgets