فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و دوم شماره 6 (پیاپی 162، شهریور 1393)

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال هفتاد و دوم شماره 6 (پیاپی 162، شهریور 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/06/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهرناز طیبی کمردی، آرش پورغلامی نژاد، محمدرضا باغبان اسلامی نژاد، فتاح ستوده نژاد نعمت الهی* صفحات 341-351
  سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) به عنوان عوامل تنظیم کننده سیستم ایمنی شناخته شده اند. تاثیر ایمونومدولاتوری این سلول ها بر انواع سلول های سیستم ایمنی از جمله لنفوسیت های T و B، سلول های کشنده طبیعی، نوتروفیل ها، ماکروفاژها و نیز سلول های دندریتیک سبب شده است تا امروزه از این سلول ها در درمان بیماری های التهابی و به خصوص بیماری های خود ایمن مانند مالتیپل اسکلروزیس و آرتریت روماتویید استفاده گردد. منبع اصلی سلول های بنیادی مزانشیمی بافت مغز استخوان می باشد اما جداسازی این سلول ها از بافت های دیگر بدن از جمله بافت چربی نیز صورت گرفته است. از آنجایی که لنفوسیت های T به عنوان مهمترین سلول های سیستم ایمنی سلولی به حساب می آیند، تاثیر MSCها بر فعالیت این سلول ها در هدایت پاسخ ایمنی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. لنفوسیت های T در شرایط گوناگون، فنوتیپ و عملکرد متفاوتی خواهند داشت و بر اساس نوع شرایط حاکم، به زیر گروه خاصی با عملکرد و فنوتیپ خاص آن شرایط متمایز می شوند. MSCها منجر به تمایز سلول های T به سلول های T تنظیم کننده می گردند که نقش حایز اهمیتی در حفظ تولرانس و جلوگیری از ایجاد بیماری های خود ایمنی دارند. بنابراین در این مقاله مروری، سعی بر آن شده است تا اطلاعات سلول های بنیادی مزانشیمی موجود در ارتباط با عملکرد ایمونومدولاتوری آنها بر روی سیستم ایمنی، مکانیسم های احتمالی آن و تاثیر عملکرد این سلول ها در بهبودی بیماری های خود ایمن مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به هرحال افزایش اطلاعات ما از نحوه تاثیر این سلول ها در سرکوب سیستم ایمنی منجر به استفاده بهتر از آنها به عنوان یک ابزار امید بخش در درمان بیماری های خود ایمن خواهد شد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، بیماری های خود ایمن، ایمونومدولاتوری، لنفوسیت های T
 • صنمبر صدیقی*، امیر حسین توکلی، نیر داداش پور، کاظم حسینی صفحات 352-359
  زمینه و هدف
  به تازگی داربست های تهیه شده از بافت های زنده، به عنوان بستر رشد و تکثیر سلول بنیادی مورد توجه رشته پزشکی ترمیمی و مهندسی بافت قرار گرفته اند. مواد زیستی طبیعی به روشی نیاز دارند تا آنها را از تجزیه حفظ کرده، ایمنی زایی را کاهش داده و بافت را استریلیزه کند. هدف این مطالعه تهیه داربست از بافت چربی انسانی و بررسی ساختار پروتئینی پودر سلول زدایی شده حاصل از آن است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تولید مواد و بررسی تحلیلی روش ها است. بافت چربی مورد نیاز از مواد زاید حاصل جراحی لیپوساکشن و با کسب رضایت شفاهی بیماران تامین گردید. جراحی زیبایی مربوط به نواحی پهلو و شکم خانم های در رده سنی 42-38 ساله در یک کلینیک خصوصی طی زمستان 1391 تا بهار 1392 انجام شد. جهت تهیه داربست مناسب، سلول زدایی بافت چربی انسان با استفاده از روش های فیزیکی، شیمیایی و هضم آنزیمی انجام گردید. نمونه داربست حاصله تحت بررسی میکروسکوپ الکترونی و بررسی تحلیلی توسط ژل الکتروفورزیس با تکنیک (Blue-Native) و بیان ژن های لامینین، فیبرونکتین، کلاژن تیپ 1، کلاژن تیپ 4، دسمین، اکتین، اینتگرین، به روش(Real Time- Polymerase Chain Reaction (RT-PCR قرار گرفت.
  یافته ها
  تقریبا از هر ml 200 بافت چربی mg 10 ماتریکس به دست آمد. فقدان سلول و ماهیت پروتئینی (به طور عمده کلاژن نوع یک و چهار، فیبرونکتین و لامینین) پودر ماتریکس حاصله، با رنگ آمیزی ایمینوهیستوشیمی، بررسی ژنتیک و کروماتوگرافی تایید شد. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی خصوصیات ساختمانی سه بعدی مناسب داربست از جمله مشخصه متخلخل نمونه ها را مشخص نمود.
  نتیجه گیری
  ارزیابی تحلیلی و مقایسه ای بیان پروتئین های اختصاصی نشان داد که پودر ماتریکس تهیه شده از بافت چربی در این مطالعه علی رغم به کارگیری روش های هضم آنزیمی غنی از ترکیبات کلاژن و دارای توانایی عملکرد ترمیمی و ساختاری است و به ویژه می تواند فرصت جدیدی برای پیشرفت روش های ترمیم بافت نرم ایجاد کند.
  کلیدواژگان: بافت چربی، سلول زدایی، داربست طبیعی، مهندسی بافت
 • سارا رستمی، لیلا کهن*، محمد محمدیان پناه، فرشته فریدونی صفحات 360-366
  زمینه و هدف
  لپتین ادیپوکینی است که توسط سلول های چربی ساخته شده و نقش کلیدی در تکثیر و بقای سلولی، مهاجرت سلول و پاسخ ایمنی دارد. مطالعات نشان دادند که غلظت بالای لپتین سرم در افراد، با افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه همراه است. پلی مورفیسم G-2548A در ناحیه پروموتر ژن لپتین با تغییر سطح این هورمون همراه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم G-2548A ژن لپتین و خطر ابتلا به سرطان سینه انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 374 زن ایرانی در فاصله زمانی فروردین تا اسفند 1392 صورت گرفت. نمونه خون از 203 زن مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان نمازی شیراز و 171 زن سالم که از لحاظ سن (5±) با گروه بیمار همسان سازی شدند، جمع آوری شد. پلی مورفیسم G-2548A ژن لپتین به کمک روش(Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS ویراست 18 استفاده شد.
  یافته ها
  فراوانی آلل A در افراد کنترل و بیمار به ترتیب 60% و 72% بود. نتایج نشان داد که ارتباط آماری معناداری بین آلل A در موقعیت 2548- ژن لپتین و ابتلا به سرطان سینه وجود داشت (OR: 1.8، 95% CI: 1.3-2.4، P<0.001). در مدل ژنتیک مغلوب برای آلل A (مقایسه AA در مقابل AG+GG)، ژنوتیپ AA به طور قابل توجهی خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش داد (OR=2.2، 95% CI: 1.5-3.4، P<0.001).
  نتیجه گیری
  آلل A در ناحیه 2548- ژن لپتین به عنوان یک آلل مغلوب عمل کرده و خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، لپتین، پلی مورفیسم، ژنوتیپ
 • محمد جواد فاطمی، امیر اسدالله خواجه رحیمی، بابک نیکومرام، مریم سخایی، شبنم مصطفوی نیا، امیر آتشی*، میر سپهر پدرام، حمیدرضا آقایان، شیرین عراقی، مجید سلطانی، مجید مصاحبی محمدی صفحات 367-387
  زمینه و هدف
  سلول های بنیادی در درمان طیف وسیعی از بیماری ها کاربرد دارند و از بافت های مختلف بدن قابل جداسازی هستند. این سلول ها به دو روش ترشح سایتوکین ها و فاکتورهای رشد و نیز افتراق سلولی به درمان بیماری ها کمک می کنند. زخم های سوختگی یکی از مشکلات جراحی ترمیمی می باشند و ممکن است سلول های بنیادی بتوانند به ترمیم سریعتر این زخم ها کمک نمایند.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع مطالعه تجربی بوده و از دی ماه 1391 تا اردیبهشت 1392 در مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گردید. در این مطالعه 30 رت به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. چربی اینگوینال یک گروه ده تایی برای تهیه سلول بنیادی اتولوگ مورد استفاده قرار گرفت. از آمنیون آسلولار به عنوان اسکافولد برای انتقال سلول بنیادی استفاده شد. در هر 30 رت یک زخم سوختگی ایجاد شد. پس از 24 ساعت زخم اکسیزیون و در گروه اول پانسمان معمولی و در گروه دوم آمنیون آسلولار و در گروه سوم که پیش تر چربی آنها برداشته شده بود آمنیون آسلولار با سلول بنیادی برای پوشش زخم استفاده شد. سرعت ترمیم زخم و مشخصات پاتولوژی در سه گروه با هم مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین سطح تحت بررسی پس از استفاده از سلول بنیادی در طی 15 روز،cm2 4/53 با انحراف معیار 2/23± و حداقل و حداکثر سطح به ترتیب cm2 0/82 و cm2 10/5 بوده است. میانگین سطح تحت بررسی پس از استفاده از آمنیون آسلولار در طی 15 روز،cm2 31/10 با انحراف معیار 52/4± و حداقل و حداکثر سطح به ترتیب cm2 3/57 و cm2 9/21بود (شکل 5). میانگین سطح تحت بررسی پس از استفاده از پماد سیلور در طی 15 روز،cm2 06/9 با انحراف معیار 1/37± و حداقل و حداکثر سطح به ترتیب cm2 5/5 و cm2 12/33 بوده است. میانگین سطح زخم در گروه آمنیون آسلولار دارای سلول بنیادی از هر دو گروه دیگر در روزهای سوم تا 15 بعد از جراحی به طور معنادار کوچکتر بود (P<0.01). همچنین فیبروپلازی و واسکولاریزاسیون در زخم های دارای سلول بنیادی به طور معنادار بهتر از دو گروه دیگر بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  آمنیون آسلولار به عنوان یک اسکافولد مناسب به همراه سلول بنیادی با منشاء چربی می تواند به ترمیم زودتر زخم سوختگی منجر شود.
  کلیدواژگان: آمنیون، سلول بنیادی، بافت چربی، سوختگی
 • نسیم دانا، شیوا صفوی، نفیسه نیلی، بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی، شقایق حق جوی جوانمرد * صفحات 379-388
  زمینه و هدف

  شکست پیوند در حال حاضر یک مشکل عمده در جراحی بای پس عروق کرونر است. تجزیه کلاژن و الاستین، فراوان ترین پروتئین های ماتریکس خارج سلولی دیواره عروق توسط ماتریکس متالوپروتئینازها (MMPs) منجر به بازآرایی ماتریکس خارج سلولی و در نتیجه تغییر ساختار دیواره عروق می شود. هدف این مطالعه مقایسه خصوصیات بافت شناسی و بیوشیمیایی سرخرگ و سیاهرگ مربوط به شکست پیوند بود.

  روش بررسی

  در یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های قلب اصفهان طی تیر 1389 تا آذر 1390، بقایای عروق از عمل بای پس 80 بیمار جمع آوری شد و پس از یکنواخت سازی داده ها و حذف عوامل مخدوش کننده، نمونه های 11 بیمار مرد غیردیابتی بررسی شد. رگ های کاندید از نظر بافت شناسی، نسبت الاستین به کلاژن و میزان MMPs با سرخرگ آئورت مقایسه شدند. میزان MMP2،9، با استفاده از روش ژلاتین زایموگرافی تعیین و محتوای الاستین و کلاژن نمونه ها با روش آنزیماتیک اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میزان MMP-2 و MMP-9 فعال و غیرفعال در سرخرگ لیما (Left Internal Mammary Artery، LIMA) مشابه آئورت بود ولی میزان آنها در سرخرگ رادیال و ورید صافن به طور معنا داری بیشتر از آئورت بود. نسبت الاستین به کلاژن در سرخرگ لیما (1.92±1.15) شبیه آئورت (3.4±1.66) بود ولی این نسبت در ورید صافن (1.07±0.47) و شریان رادیال (1.14±0.39) به طور معناداری(p= 0/02) از میزان آن در آئورت کمتر بود. پلاک آترواسکلروز در رادیال اکثر بیماران وجود داشت ولی در لیما فقط در یک مورد مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  وجود پلاک آترواسکلروزیس در رادیال و ضخیم بودن لایه اینتیما در ورید صافن در اکثر بیماران و همچنین پایین بودن نسبت الاستین به کلاژن و بالا بودن میزان آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز در رادیال و ورید صافن می تواند منجر به شکست پیوند شود. نتایج این پژوهش استفاده از سرخرگ لیما را به عنوان مناسب ترین رگ کاندید برای عمل بای پس را تایید می کند.

  کلیدواژگان: عمل قلب باز، ماتریکس متالوپروتیینازها، شریان رادیال، ورید صافن، شریان لیما
 • زهره علیزاده*، زهره خردمند، مریم بهمن زاده، مریم سهرابی، فرزانه اثنی عشری، آرش دهقان صفحات 389-395
  زمینه و هدف
  تزریق گونادوتروپین ها به عنوان روشی برای القا نمودن همزمان تعداد زیادی از فولیکول ها و تخمک گذاری در انسان و حیوانات جهت افزایش تعداد اووسیت ها انجام می شود. با توجه به استفاده مکرر از گونادوتروپین ها در درمان ناباروری در دوره های متوالی، این مطالعه با هدف تاثیر این مواد در تحریک های متوالی بر اندومتر انجام گردید.
  روش بررسی
  در یک مطالعه تجربی مداخله گر آزمایشگاهی در سال 1391 که در مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت، در این مطالعه از موش های ماده نژاد NMRI به سن شش هفته در هفت گروه آزمایش استفاده شد. موش های گروه یک، دو، سه و چهار هر یک به ترتیب یک، دو، سه و چهار بار (Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG و 48 ساعت پس از آن (Human Chorionic Gonadotropin (hCG را به شکل تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. (برای گروه های آزمایش دو تا چهار، یک گروه کنترل با یک بار تزریق در نظر گرفته شد). 13 تا 16 ساعت پس از تزریق موش ها کشته و از شاخ رحم نمونه برداری و توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. پارامترهای مورد مطالعه شامل ضخامت سلول های اپی تلیال سطحی، ضخامت سلول های اپی تلیال غددی، ضخامت اندومتریوم، قطر غدد و تعداد بود.
  یافته ها
  بررسی های آماری نشان داد که اختلاف معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل برای پارامترهای ضخامت سلول های اپی تلیال غددی، ضخامت اندومتریوم و قطر غدد وجود ندارد (P>0.05). در حالی که ضخامت سلول های اپی تلیال سطحی با افزایش تعداد تزریقات افزایش معناداری را نشان می دهد (P≤0.03).
  نتیجه گیری
  تغییر در ارتفاع سلول های اپی تلیال سطحی که با افزایش تعداد تزریقات جهت تحریک تخمدانی ایجاد می شود می تواند از علل کاهش لانه گزینی باشد.
  کلیدواژگان: اندومتریوم، تحریک تخمدانی، لانه گزینی
 • علیرضا شریفی، شهاب دولتشاهی، عاطفه رضایی فر، طیب رمیم* صفحات 396-403
  زمینه و هدف
  عدم وجود یافته های کافی در حمایت از انجام بیوپسی در تشخیص مری بارت در حین آندوسکوپی نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه می باشد. در این مطالعه بافت های مخاطی ناحیه دیستال مری برای تشخیص مری بارت در مبتلایان به ریفلاکس مقاوم به درمان از طریق بیوپسی در حین آندوسکوپی بررسی و ارزیابی گردید.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت مقطعی در مراجعین بخش آندوسکوپی بیمارستان سینا، تهران، از سال 92-1391 در مدت یک سال انجام شد. اختلالات انعقادی، ابتلا به کانسر مری، تشخیص قبلی مری بارت، سندرم روده تحریک پذیر، بیماری های سایکولوژی و سابقه مصرف منظم NSAIDs معیارهای خروج بودند. در آندوسکوپی محل تبدیل اپیتلیوم سنگفرشی به استوانه ای معده بررسی و از ناحیه بالاتر از محل برخورد مخاط مری به معده 4-2 بیوپسی تهیه شد.
  یافته ها
  یکصدو پنجاه و سه بیمار 78 مرد (51%) و 75 زن (49%) و با میانگین سنی 47.92±17.57 سال در مطالعه شرکت کردند. میانگین BMI بیماران kg/m225.05±4.17 بود که 45/8% از آنها دارای BMI بیشتر از kg/m2 30 بودند. نمونه پاتولوژی در 31 مورد جهت بررسی پاتولوژیک کافی نبود. از 122 مورد باقیمانده 25 مورد نرمال و 97 مورد (79/5%) دارای ضایعه پاتولوژیک به ترتیب زیر بودند: 49 نفر (40/2%) ازوفاژیت خفیف، 24 نفر (19/7%) ازوفاژیت متوسط، 14 نفر (11/5%) ازوفاژیت شدید، هشت نفر (6/5%) مری بارت، یک نفر (0/8%) ازوفاژیت قارچی و یک نفر (0/8%) ازوفاژیت ائوزینوفیلیک. 117 بیمار (5/76%) به هلیکوباکتر پیلوری مبتلا بودند. حساسیت و ویژگی آندوسکوپی در تشخیص مری بارت در مقایسه با نمونه پاتولوژی به ترتیب 100% و 84/13% (CI 95%:78.53-89.09%) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  انجام نمونه پاتولوژی همزمان با آندوسکوپی برای بررسی هیستولوژی ضایعات ایجاد شده می تواند در تشخیص موارد ابتلا به مری بارت کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: مری بارت، رفلاکس معده به مری، آندوسکوپی، بیوپسی
 • موسی احمد پور کچو*، یدالله زاهد پاشا، سید احمد رسولی نژاد، محمود حاجی احمدی، پریسا پورداد صفحات 404-411
  زمینه و هدف
  چندین فاکتور خطر در رابطه با بروز رتینوپاتی نارسی (ROP) در نوزادان با وزن تولد کم دخالت دارند ولی به رابطه آن با نمره CRIB) Clinical Risk Index for Babies) کمتر پرداخته شده، از این روی این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین شاخص CRIB با وقوع رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس طراحی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی تمام نوزادان بستری شده با وزن تولد کمتر از 1500 گرم و سن حاملگی کمتر از 28 هفته و نوزادانی که سن حاملگی 34-29 هفته با وزن تولد 2000-1500 گرم دارند به شرط داشتن سیر کلینیکی ناپایدار، وارد مطالعه شدند. معاینه چشم پزشکی توسط رتینولوژیست که بی خبر از نمره CRIB بوده انجام و طبقه بندی ROP بر اساس طبقه بندی بین المللی آن انجام شد. نمره CRIB هر نوزاد در 12 ساعت اول بستری محاسبه و با بروز یا عدم بروز ROP و همچنین با شدت آن مقایسه گردید و P کمتر از 05/0 معنادار تلقی گردید.
  یافته ها
  از 256 نوزاد نارس بستری، 70% (180 نوزاد) مبتلا به درجاتی از ROP شدند که در 68/88% (124 نوزاد) سیر پسرفت (بهبودی) داشتند ولی در 31/11% (56 نوزاد) نیاز به درمان برای ROP پیدا کردند. در جمعیت نوزادان نیازمند به درمان 75% (42 نوزاد) با تزریق Avastin و 25% (14 نوزاد) با Laser در مان شدند. میانگین نمره CRIB در گروه با 4.79±2.74 ROP و در گروه بدون 3.78±2.00 ROP بود (P=0.004) ولی رابطه نمره CRIB با شدت ROP رابطه معنا داری نبود (P=0.152).
  نتیجه گیری
  شاخص CRIB قادر است در نوزادان نارس بروز ROP را پیش بینی کند اما نمی تواند شدت، پیشرفت و یا پسرفت آن را پیشگویی نماید.
  کلیدواژگان: رتینوپاتی نارسی، خطر، شیرخوار، نوزاد نارس
 • فریبا جعفری*، محمد علی نیلفروش زاده، سمانه پورعجم، مطهر حیدری بنی صفحات 412-416
  زمینه و هدف
  مقاومت به انسولین از جمله ریسک فاکتورهای مهم دیابت می باشد. مقاومت به انسولین می تواند با آلوپسی آندروژنیک نیز مرتبط باشد. مطالعه حاضر جهت بررسی رابطه بین آلوپسی آندروژنیک و دیابت نوع 2 انجام گردید.
  روش بررسی
  در یک مطالعه تحلیلی از نوع مورد- شاهدی، گروه مورد از زنان مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد از زنان غیردیابتی مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان های الزهرا، نور و امین اصفهان در سال 1390 انتخاب شدند. حجم نمونه در گروه مورد و شاهد 141 نفر برآورد شد.
  یافته ها
  میانگین سنی و نمایه توده بدنی در افراد شرکت کننده در مطالعه به ترتیب 58.96±12.8 سال و 25.6±4.15 kg/m2 بود. ارتباط معناداری بین دیابت ملیتوس نوع 2 و آلوپسی آندروژنیک دیده نشد (P>0.05). مقایسه توزیع فراوانی شدت آلوپسی بر اساس معیار بالینی لودویش به طور جداگانه نیز نتایج مشابهی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  ارتباط معناداری بین دیابت نوع 2 و آلوپسی آندروژنیک در بین زنان دیابتی و سالم دیده نشد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، آلوپسی آندروژنیک، زنان، مقاومت به انسولین
 • رضا بیرانوند، علی دل پیشه*، سمیرا سلیمانی، کوروش سایه میری، کیوان ویسی، شهناز قلاوندی صفحات 417-422
  زمینه و هدف
  امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از مفیدترین ابزار اپیدمیولوژیک در شناسایی مناطق جغرافیایی با خطر بالای ابتلا به بیماری سل می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی چگونگی انتشار بیماری سل با استفاده از GIS اجرا گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی کوهورت گذشته نگر، 6363 بیمار جدید که از فروردین سال 1384 تا پایان شهریور سال 1391 در استان خوزستان مبتلا به سل تشخیص داده شده بودند، با روش سرشماری مورد مطالعه قرارگرفتند. بروز بیماری سل بر اساس شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی با استفاده از GIS بررسی شد. اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 16 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نقشه ی GIS انتشار بیماری سل در شرایط اقلیمی و پوشش های گیاهی مختلف ترسیم شد. بین بروز بیماری سل و شرایط اقلیمی ارتباط معناداری از لحاظ آماری مشاهده گردید (P=0.017). بین بروز سل و پوشش گیاهی، ارتباط آماری معناداری مشاهده شد (P=0.004).
  نتیجه گیری
  خطر ابتلا به بیماری سل ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی دارد به طوری که خطر ابتلا به بیماری سل در مناطق با شرایط اقلیمی فراخشک و پوشش گیاهی مراتع کوهستانی بیشتر از سایر مناطق است. ارایه خدمات و مراقبت های ویژه به مناطق با خطر بالا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سل، GIS، شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی
|
 • Mehrnaz Tayebi Kamardi, Arash Pourgholaminejad, Mohammadreza Baghban Eslaminejad, Fattah Sotoodehnejadnematalahi* Pages 341-351
  Mesenchymal Stem Cells (MSCs) are well known as the regulator of the immune system. These multipotent non-hematopoietic progenitor cells have been originally isolated from bone marrow, and later on found in several other tissues, such as skeletal muscle, umbilical cord blood, adipose and fetal liver tissues. Immunomodulatory effects of MSCs on a variety of immune cells such as T and B lymphocytes, Natural Killer cells (NK), neutrophils, macrophages and dendritic cells, has made a good candidate of them for the treatment of inflammatory disorders, particularly autoimmune diseases such as multiple sclerosis and rheumatoid arthritis. In addition, several studies have indicated mechanisms by which MSCs could reduce immune cell proliferation and activation leading to immune tolerance induction. Since T lymphocytes are considered as the most important immune cells, effect of MSCs on the activity of these cells has a very special significance to direct immune response. Under various conditions, T-lymphocytes have different phenotype and performance and can be differentiated into particular subtype such as regulatory T cells. Both in vitro and in vivo studies have indicated that MSCs modulate innate and adaptive immune system by promoting generation of CD4+CD25+ T regulatory cells which have important role in immune tolerance induction and autoimmune disease prevention. MSCs are able to block pro-inflammatory and increase anti-inflammatory cytokines secretion. So such unique immunomodulatory features make MSCs ideal candidates for clinical application as immunosuppressants which can be considered for autoimmune diseases treatment. Therefore, in this short-review, we attempt to focus mainly on the existing information about MSCs in association with immunomodulatory function of them on the immune system. In addition, the possible mechanisms and the performance impact of MSCs in autoimmune diseases improvement are discussed here. However, increasing knowledge of how MSCs will influence on the immune system suppression, leading us to better use of these cells as a promising tool in the treatment of autoimmune diseases.
  Keywords: autoimmune diseases, immunomodulatory, mesenchymal stromal cells, T, lymphocytes
 • Sanambar Sadighi*, Amir Hosien Tavaccoli, Nayer Dadash Poor, Kazem Hosieny Pages 352-359
  Background
  With the aim of regenerating healthy tissues, different tissue engineering strategies pointed to extracellular matrix (ECM)-based scaffolds in tissue engineering and regenerative medicine and wound healing. It is a multidisciplinary science works to create biocompatible scaffolds with perfect physical parameters, mechanical integrity and high porosity to promote cell growth, migration and angiogenesis. With the increased incidence of obesity, subcutaneous adipose tissue is abundant and readily accessible. Liposuction surgeries yield from 100 mL to 3 L of lipoaspirate tissue. We present our prepared acellular ECM powders derived from human adipose tissue obtained from lipoaspirate, which contains large amounts of collagen suitable for induction of adipogenesis.
  Methods
  The study had been carried out from December 2012 to March 2013 in Tissue Bank and Research Center in Imam Khomeini Hospital Tehran, Iran. Fresh human adipose tissue was obtained by liposuction of abdominal fat pad in a private Day Clinic. By using wasted material of liposuction, we obtained 100 to 200 cc fat tissue from each patient. After physical (freeze-thaw-slicing-manual massage) and chemical (enzymatic-detergent-acid digestion) treatment, an acellularized matrix was created from fat tissue. The final material lyophilized and ground to powder. We analyzed ultra structure and biochemical properties of obtained ECM powder by using electron microscopy, immunohistochemistry (IHC) examination and proteomic studies.
  Results
  After mechanical and chemical process of decellularization, scanning electron micrographs of the samples showed smooth and contiguous collagenous components throughout the scaffold. IHC showed strong positive labeling for collagen IV and no evidence of nuclear material in the specimen. Separation of protein complex by Blue Native Polyacrylamide gel electrophoresis (BN-PAGE) has proven type I collagen triple helices associate to form banded fibrils. RNA preparation and Gene Expression Analysis (RT-PCR) by using specific primers for laminin, fibronectin, collagen type I and IV, desmin, and actin showed strong staining of our fat tissue scaffold with collagen type I, fibronectin, collagen IV and laminin.
  Conclusion
  The results show that our decellularization method produced an adipose ECM scaffold rich of collagen fibers, suitable and effective substrate for use in soft tissue engineering and regenerative medicine.
  Keywords: adipose tissue, extra cellular matrix, powder, tissue engineering
 • Sara Rostami, Leila Kohan, Mohammad Mohammadian Panah, Fereshteh Fereiduni Pages 360-366
  Background
  Leptin is an adipokine made by fat cells and plays a key role in proliferation, cell survival, migration and immune response. Several studies have suggested that individuals with high serum leptin concentrations would increase the risk of breast cancer. G -2548A polymorphism in the leptin gene is located in the promoter region and is associated with the change of leptin serum level. In this study, the association between G -2548A polymorphism in leptin gene and breast cancer susceptibility was investigated.
  Methods
  This case-control study was done on 374 Iranian women. This study was performed from March 2013 to February 2013. Blood samples from 203 women with breast cancer and 171 age (±5)- matched healthy women were collected. Breast cancer patients were selected from Namazi Hospital in Shiraz city. Genomic DNA was extracted from blood samples. The G -2548A polymorphism of leptin gene was determined using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. Data analysis was performed by SPSS version 18. Logistic regression analysis was used for association of breast cancer susceptibility and G -2548A polymorphism of leptin gene.
  Results
  The A allele frequency was 60% in control group and 72% in breast cancer patients. There was a significant association between A allele in -2548 position of leptin gene and breast cancer susceptibility (OR: 1.8, 95% CI: 1.3-2.4, P<0.001). In the reces-sive effect of the A allele (comparison between AA vs. AG+GG), AA genotype in -2548 region of leptin promoter sequence was significantly increased the risk of breast cancer (OR=2.2, 95% CI: 1.5-3.4, P<0.001).
  Conclusion
  It is concluded that A allele in the -2548 promoter region of leptin gene may act as a recessive allele and increase the breast cancer risk.
  Keywords: breast neoplasms, genotype, leptin, polymorphism
 • Mohammad Javad Fatemi, Amir Asadollah Khajerahimi*, Babak Nikoumaram, Maryam Sakhaei, Shabnam Mostafavi, Amir Atashi, Mirsepehr Pedram, Seyed Hamid Reza Aghayan, Shirin Araghi, Majid Soltani, Majid Mossahebi Mohammadi Pages 367-387
  Background
  Stem cells are applied in the treatment of wide range of diseases and can be separated from different tissues of the body. These cells can treat diseases by cytokine and growth factor secretion and also cell differentiation. Burn wound is a challenging problem of reconstructive surgery and stem cells may help wound healing process. We designed this study to evaluate the beneficial effect of fat derived stem cells for coverage of 3rd degree burn wound.
  Methods
  This study was experimental and has been done in Burn Research Center of Iran University of Medical Sciences during January 2012 to April 2013. Thirty rats randomly divided to three equal groups. Inguinal fat of 10 rats (one group) were used for preparation of autologous adipose-derived mesenchymal stem cells. Acellular amnion was used as a scaffold for stem cell transfer. Each of the thirty rats had been exposed to a cm deep 3rd degree burn on back area. 24 hours after surgery, the wound was excised and it had been covered by three
  Methods
  conventional dressing in the first group, acellular amnion in the second group and acellular amnion seeded with adipose-derived stem cell in the third group. The rate of wound healing and pathologic characteristics was compared in all three groups.
  Results
  Healing rate and decrease in wounds size was significantly better in acellular amnion seeded with adipose-derived stem cells compared with other two groups at 3rd and 15th days after surgery P<0.01. Also in histopathology examination, fibroplasia and neovascularization of wounds were significantly better in stem cells group than the other two groups P<0.001.
  Conclusion
  Acellular amnion seeded with adipose-derived stem cell can result in faster wound healing and better histopathology characteristic. The amnion as a scaffold and the fat derived stem cells as healing accelerator are recommended for coverage of the 3rd degree burn wounds after excision and it may reduce the need for skin graft.
  Keywords: adipose tissue, amnion, burn, stem cell, wound
 • Nasim Dana, Shiva Safavi, Nafiseh Nili, Badrodin Ebrahim Seyed Tabatabaei, Shaghayegh Haghjooy Javanmard Pages 379-388
  Background

  The occlusion of the artery and vein grafts are currently a major problem in coronary bypass surgery. Degradation of collagen and elastin, the most abundant extracellular matrix proteins in the vessel wall by matrix metalloproteinase (MMPs), leads to a rearrangement of the extracellular matrix and vascular wall structure. The present study aimed to compare the histological and biochemical characteristics of arteries and veins which could have a role in the failure of the graft.

  Methods

  This study was a cross-sectional study of 80 patients conducted at Heart Hospitals in Isfahan, Iran, between July 2012 and November 2013. Samples were collected from the remains of vessels used in bypass surgery of 11 male nondiabetic patients. The histologic, collagen elastin ratio and MMPs levels of the vessels were investigated. MMPs were determined using the Gelatin Zymography method. For elastin and collagen content measurement, the sample was digested by cyanogen bromide and hydrochloric acid and then hydroxyproline was measured with a spectrophotometer.

  Results

  The amount of active and inactive MMP-2 and MMP-9 of the left internal mammary artery (Lima) was similar to aorta, but the amount of MMP-2 and MMP-9 in the radial artery and saphenous vein were significantly higher than aorta. Elastin to collagen ratio in Lima (1.92±1.15) was similar to the aorta (3.4±1.66), but this proportion in saphenous vein (1.07±0.47) and radial artery (1.14±0.39) was significantly lower in the aorta (P≤0.05). Most patients had atherosclerotic plaque in radial while there was atherosclerotic plaque in Lima of only one case.

  Conclusion

  The presence of atherosclerotic plaques in radial and thickening of the intimal layer of the saphenous vein in the majority of patients and decrease of collagen to elastin ratio and the high level of matrix metalloproteinase enzymes in the radial and saphenous vein can induce early pathological conditions, and remodeling of the vessels involved. So the results of this study confirm that Left Internal Mammary Artery (LIMA) is the most suitable candidate for bypass surgery.

  Keywords: coronary artery bypass, left internal mammary artery, matrix metalloproteinases, radial artery, saphenous vein
 • Zohreh Alizadeh, Zohreh Kheradmand *, Maryam Bahmanzadeh, Maryam Sohrabi, Farzaneh Esna Ashari, Arash Dehghan Dehghan Pages 389-395
  Background
  Gonadotropins are commonly used for superovulation in human and animals to retrieve more oocyte and increase chance of pregnancy. Ovarian stimulation in assisted reproduction technology produces lower implantation rates per embryo transferred than natural and ovum donation cycles, suggesting suboptimal endometrial development due to the hormones used to recruit more oocytes. Due to the frequent use of gonadotropins in the treatment of infertility in successive periods, the aim of this study was to determine the endometrial changes in response to repeated ovarian stimulation.
  Methods
  This experimental interventional study has done in research center of Hamadan university of medical sciences in 2012. NMRI female mice six weeks old were used in this study and divided into 7 groups (5 each). The mice in group 1, 2, 3 and 4 received 1, 2, 3 and 4 times pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) and 48 hours later 7.5 IU human chorionic gonadotrophin (hCG) respectively. For each group were considered a control group which received on time gonadortropin injection. The mouses were killed 13-16 hours after hCG injection and middle part of uterine horn cut for histological study using Hematoxylin and Eosin staining. The parameters that studied were surface epithelium of endometrium, glandular epithelium, and endometrial height and axis of uterine gland.
  Results
  Our results showed that there are no significant differences in glandular epithelium, axis of glands and height of endometrium in experimental groups (P>0.05). The height of surface epithelium showed significant increases after ovarian stimulation in experiment group (P≤0.03). Our results showed that there are no significant differences in glandular epithelium, axis of glands, height of endometrium and height of surface epithelium between control groups and also it's experimental group (P>0.05).
  Conclusion
  Changes in the height of surface epithelium could be one of the reasons for decrease implantation rates with repeated ovarian stimulation.
  Keywords: endometrium, gonadotropins, implantation, ovulation induction
 • Alireza Sharifi, Shahab Dolatshahi, Atefeh Rezaeifar, Tayeb Ramim* Pages 396-403
  Background
  Lack of precise diagnostic criteria and sufficient findings in support of biopsy sampling during upper gastrointestinal endoscopy is one of the special challenge in endoscopy assessment in Barrett's esophagus. The aim of this study was to evaluate the mucosa in the distal esophagus tissues through a biopsy during upper gastrointestinal endoscopy in gastroesophogeal reflux disease patients whose symptoms dont improve or only partially resolve with treatment.
  Methods
  A cross-sectional study was done in patients with gastroesophogeal reflux disease medically resistant to treatment. The patients were assessed by gastroenterology department in Sina Hospital, Tehran, Iran, since September 2012 to September 2013. Patients with coagulopathy, esophageal varicose, esophageal cancer, earlier detection of developing Barrett's esophagus, history of irritable bowel syndrome, psychological disorders and using of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as aspirin, were excluded. Esophageal squamous epithelium and cylindrical tissue of stomach was carefully checked by endoscope. Then 2 to 4 biopsy of the Z-line above the gastroesophageal mucosa were obtained.
  Results
  One hundred and fifty three patients included 78 men (51%) and 75 females (49%) with a mean age of 47.92±17.57 years participated in the study. The mean of body mass index of patients was 25.05±4.17 kg/m2 and body mass index in 45.8 % of the patients more than 230 kg/m2. Biopsy specimens were taken in 31 cases were not enough for histological examination. In other patients, 25 cases (20.5%) were normal and 97 cases (79.5%) had the following pathological diagnosis: mild esophagitis (49 cases; 40.2%), moderate esophagitis (24 cases; 19.7%), severe esophagitis (14 cases; 11.5%), Barrett's esophagus (8 cases, 6.5%), fungal esophagitis (1 cases, 0.8%), and eosinophilic esophagitis (1 cases; 0.8%). 117 patients (76.5%) had H. pylori infection. Sensitivity and specifity of endoscopy for detection of Barrett's esophagus during upper gastrointestinal endoscopy were 100% and 84.13% (CI 95%:78.53-89.09%), respectively.
  Conclusion
  Our data showed that doing of accurate and adequate biopsy samples from lesions in upper GI endoscopy can be helpful in the diagnosis of Barrett's esophagus
  Keywords: Barrett's esophagus, biopsy, endoscopy, gastroesophageal reflux disease
 • Mousa Ahmadpour, Kacho*, Yadollah Zahed Pasha, Seyed Ahmad Rasoulinejad, Mahmoud Hajiahmadi, Parisa Pourdad Pages 404-411
  Background
  Several risk factors like prematurity, hyperoxia, hyperglycemia, duration of mechanical ventilation and supplemental oxygen use have been attributed to the occurrence of retinopathy of prematurity (ROP) in low birth weight infants. Clinical Risk Index for Babies (CRIB) score have been used to assess the severity of the newborn's disease and neonatal mortality. The relation between the CRIB score and the incidence of retinopathy of prematurity is less assessed. This study was carried out to determine the relation between the CRIB score and retinopathy of prematurity in preterm infants.
  Methods
  In a cross-sectional study all preterm infants admitted to NICU from March 2009 to November 2012, with a birth weight less than 1500 grams and gestational age less than 28 weeks and other premature infants with birth weight 1500 to 2000 grams and gestational age 29 to 34 weeks with an unstable clinical condition, were included. The CRIB score was recorded in firs 12 hours of admission to the NICU. Ophthalmologic examination was done by a retinologist unaware of CRIB score. ROP classification was done according to the international classification of ROP. The CRIB score compared with presence or non-presence of ROP and its stage, progression or regression of disease. A P-value less than 0.05 are considered significant.
  Results
  One hundred and eighty (70%) neonates out of 256 neonates developed ROP. In 124 (68.88%) neonates it resolved spontaneously on serial ophthalmologic examination, but fifty-six (31.11%) neonates were required treatment for ROP which 42 (75%) received Avastin and 14 (25%) neonates treated with Laser. The Mean±SD for CRIB score in ROP group was 4.79±2.74 and in a group without ROP it was 3.78±2.00 (P=0.004). No correlation was found between the severity of ROP and CRIB score (P=0.152).
  Conclusion
  The CRIB score can predict the occurrence of ROP, but cant predict its severity and progression or regression.
  Keywords: retinopathy of prematurity, risk, infant, premature
 • Fariba Jafari *, Mohammad, Ali Nilforooshzade, Samane Porajam, Motahar Heidari, Beni Pages 412-416
  Background
  Insulin resistant is important risk factors of diabetes and leads to development of chronic diseases such as diabetes and cardiovascular disease. Recent studies showed association between androgenic alopecia and insulin resistant. However, findings are controversial. Alopecia in women is a common heritable hair loss in central part of head. Aim of this study was investigation of androgenic alopecia distribution in type II diabetes and healthy women and hypothesis testing of relationship between diabetes and androgenic alopecia.
  Methods
  This is a case-control study. Case and control groups were selected from type II diabetes and healthy women respectively that were refered to clinics of Alzahra, Noor and Amin Hospitals in Isfahan City, Iran in 2011. Participants were selected based on random sampling. Sample size was estimated 141 subjects in each group. Participants were visited by doctor and severity of androgenic alopecia was determined based on Ludwish criteria. Data were analyzed with SPSS software and 2 test. P<0.05 was considered as significant.
  Results
  Mean age and body mass index were 58.96±12.8 year and 25.6±4.15 kg/m2 respectively in whole population. Findings not show any significant association between type II diabetes and androgenic alopecia (P<0.05). Comparison of distribution of alopecia severity according to Ludwish criteria separately showed similar result. In addition to, there was not any significant relationship between diabetes and alopecia after adjusting with body mass index as confounding factor (P<0.05).
  Conclusion
  In the present study, there was not any significant relationship between type II diabetes and androgenic alopecia among diabetes and healthy women. However, more researches need to investigate this relationship in both gender and assess insulin resistant indices as homeostasis model assessment-estimated insulin resistance and androgenic alopecia.
  Keywords: androgenic alopecia, diabetes mellitus, insulin resistant, women
 • Reza Beiranvand, Ali Delpisheh*, Samira Solymani, Kourosh Sayehmiri, Keywan Weysi, Shahnaz Ghalavandi Pages 417-422
  Background
  Distribution of Tuberculosis (TB) has a special template affected by geographic and social factors. Nowadays Geographical Information System (GIS) software is one of the most important and useful epidemiologic devise for identifying geographic areas and high risk population for infection by TB. Aim of this study was assessment of Tuberculosis distribution by GIS in Khuzestan province, Iran.
  Methods
  In this retrospective cohort study, documents of 6363 TB patients identified in Khuzestan province at the beginning of 2005 until the end of the September of 2012 were assessed and sampling method was census. The data was gathered by TB-Register Center. TB incidence was evaluated by GIS maps according to climatic and vegetation with 1:25,000 scale. The data was analyzed in SPSS software and means plot and Independent’s t-test, ANOVA with a significance level of less than 5% and Eta Correlation.
  Results
  Spread of Tuberculosis in climatic and vegetation were plotted in GIS maps, cumulative incidence rate was calculated separately for each area. There was a statistical significant relationship between cumulative incidence rate of disease and climatic (P=0.017) and the Eta correlation coefficient was 0.379 (P=0.011). There was a statistical significant relationship between cumulative incidence rate of TB and vegetation (P=0.004) and the Eta correlation coefficient was 0.388 (P=0.188). Mean age and median age of patients were 39.3±18 and 35±6.5 years respectively. For women, mean age was 2.1 years older than men and this difference was statistically significant. (P=0.0001).
  Conclusion
  The risk of TB infection is closely associated with the climatic and vegetation. So the risk of TB in extra-dry climate and vegetation of highland meadows is more than other areas. Special care and services to high-risk areas is recommended.
  Keywords: climatic processes, Geographic Information Systems, retrospective cohort studies, Tuberculosis