فهرست مطالب

فضای جغرافیایی - پیاپی 46 (تابستان 1393)
 • پیاپی 46 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بررسی تطبیقی وقوع بزهکاری در مناطق اسکان غیررسمی شهرها / مورد مطالعه مناطق بی سیم و اسلام آباد شهر زنجان
  محسن کلانتری*، سمیه قزلباش، فریاد پرهیز صفحات 1-29
  وجود ناامنی و نرخ بالای بزهکاری از مسایل مهم مناطق اسکان غیررسمی بی سیم و اسلام آباد در شهر زنجان است. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی ویژگی ها و نوع و میزان جرایم و الگو های جغرافیایی بزهکاری در این مناطق است و می کوشد تا ویژگی های کالبدی مشترکی را که با وقوع بزهکاری در آن ها ارتباط دارد، تحلیل نماید.
  روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی است و داده های مورد استفاده به روش های اسنادی و میدانی گرد آوری شده است. برای شناسایی و تحلیل الگو های مکانی بزهکاری در این مناطق، مدل های آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای Case و Crime Analysis به کار گرفته شده است.
  یافته های پژوهش نشان می دهد، هر دو منطقه جزء مکان های تمرکز جرایم ارتکابی در شهر زنجان هستند. بیش از 23 درصد از جرایم شهر زنجان در این گستره کوچک (7/3 درصد از مساحت شهر) به وقوع پیوسته است. الگو های بزهکاری این دو منطقه کاملا متفاوت است، بیشتر جرایم ارتکابی در بی سیم، جرایم مواد مخدر، شرارت و درگیری است، در حالی که خرید و فروش اموال مسروقه و قاچاق کالا مهم ترین جرایم ارتکابی در اسلام آباد است. آزمون های آماری نشان می دهد، در هر دو منطقه وقوع بزهکاری حالت خوشه ای دارد، به نظر می رسد نرخ بالای تراکم جمعیت، نارسا یی های کالبدی و نابسامانی های نظام کاربری اراضی در شکل گیری الگو های بزهکاری در این محدوده ها موثر بوده است.
  اقداماتی چون بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت این محلات و اختصاص سرانه های تاسیساتی و تجهیزاتی، برقراری برنامه گشت های انتظامی، نورپردازی مناسب و حذف نقاط کور، مهم ترین راهکار های افزایش ایمنی در این محدوده ها است.
  کلیدواژگان: بزهکاری، بی سیم، اسلام آباد، زنجان
 • سعید جهانبخش، خلیل ولی زاده کامران، محمود خسروی، بتول زینالی*، صیاد اصغری صفحات 31-50
  در این تحقیق از داده های ساعتی گرد و غبار (قدرت دید افقی و کدهای هواشناسی) 87 ایستگاه سینوپتیکی کشور در سال 2008 استفاده شده است. بعد از استخراج روزهای گرد و غباری سال 2008 برای هر ایستگاه، روز 1 ژوئیه 2008 به خاطر داشتن قدرت دید افقی کمتر از 1000 متر (معیار تشخیص طوفان های گرد و غباری در این مطالعه) در اکثر ایستگاه های مورد مطالعه در نیمه غربی ایران به صورت موردی برای مطالعه انتخاب گردید. همچنین برای آشکار سازی پدیده گرد و غبار بر روی تصاویر ماهواره ای، از تصاویر مودیس ماهواره های آکوا و ترا در روز 1 ژوئیه ساعت های 7:15، 7:20 و 8:55 دقیقه استفاده شده است. در این مطالعه به منظور آشکار سازی گرد و غبار ایران بر روی تصاویر مودیس از شاخص بصری ترکیب رنگی کاذب و شاخص های کمی NDDI، BTD، BTDI و LRDI استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص رقومی LRDI و همچنین شاخص بصری ترکیب رنگی کاذب از قدرت تفکیک بهتری نسبت به شاخص های دیگر برای آشکار سازی گرد و غبار برخوردار می باشند. طبق مطالعات صورت گرفته و تصویر ماهواره ای طوفان های گرد و غباری غرب ایران منشا خارجی داشته و منابع عمده آن صحاری سوریه، عربستان، شمال آفریقا و بسترهای خشک دریاچه ای عراق می باشد.
  کلیدواژگان: طوفان های گرد و غباری، مودیس آکوا، ترا، سنجش از دور، ایران
 • سمیه گلدوی، مرجان محمدزاده، عبدالرسول سلمان ماهینی، علی نجفی نژاد صفحات 51-70
  در این مطالعه تغییرات ایجاد شده در اراضی جنگلی منطقه گرگان در فاصله زمانی 1988-2007 بررسی شده و سپس مدل سازی تغییرات جنگلی با روش رگرسیون لجستیک انجام شد. برای تهیه نقشه تغییرات اراضی جنگلی، نقشه های کاربری زمین منطقه در سال های 1988 و 1998 و 2007 با استفاده از تصاویر ماهواره ای تهیه و سپس آشکارسازی تغییرات با روش Post-Classification Comparison در نرم افزار Idrisi انجام گردید. همچنین، نقشه های کاربری زمین برای استخراج متغیرهای مدل استفاده شدند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد که تغییرات اراضی جنگلی در این دوره زمانی روند کاهشی داشته است. اعتبارسنجی نتایج مدل با محاسبه معیارهای Pseudo- R2 و ROC انجام شد. میزان ارزش Pseudo-R2 و ROC برای مدل در دوره زمانی مورد مطالعه به ترتیب بیش از 0/27 و 0/91 به دست آمد که مقادیری مطلوب هستند. در مرحله بعد، شرایط آینده اراضی برای سال های 2016 و 2025 با استفاده از مدل پیش بینی گردید. نتایج این مطالعه می تواند به مدیران و تصمیم گیران جهت نظارت و جلوگیری از تخریب اراضی جنگلی کمک نماید. نقشه های خروجی حاصل از اجرای مدل با تعیین محل های با احتمال تغییر بالا، به مدیریت و کاهش موثر تخریب اراضی و کنترل نحوه تغییر کاربری زمین منطقه در آینده کمک می نماید.
  کلیدواژگان: مدل سازی تغییرات، مدل رگرسیون لجستیک، اراضی جنگلی
 • الهام یوسفی*، اسماعیل صالحی، فاطمه قسامی، فاطمه جهانی شکیب صفحات 71-87
  لزوم توجه به اصول اکولوژی در برنامه ریزی کاربری اراضی، با توجه به تاثیراتی که یک برنامه ریزی اشتباه می تواند بر تخریب ساختارهای اکولوژیک مانند پوشش گیاهی درون و مجاورت شهرها و در نتیجه کاهش تنوع زیستی و پایداری فرایندهای اکولوژیک منطقه داشته باشد، امری ضروری است؛ بنابراین یک برنامه ریزی شهری کارآمد نمی تواند بدون توجه به اصول اکولوژی صورت گیرد. از همین رو در این تحقیق از متریک های سیمای سرزمین (تعداد لکه، نسبت مساحت طبقه، متوسط اندازه لکه، متوسط نزدیک ترین فاصله همسایگی) به صورت منفرد و توامان، برای تحلیل وضعیت اکولوژیکی فضای سبز شهر بیرجند استفاده شده است. سپس با توجه به رابطه تنگاتنگ بین فضای سبز و پارک های شهری به بررسی وضعیت پایداری اکولوژیکی پارک های شهری (در دو مقیاس محله ای و منطقه ای) پرداخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع است که فضاهای سبز عمومی موجود در سطح شهر بیرجند از نظر ترکیب و توزیع فضایی دارای شرایط مطلوبی نیستند و در حال حاضر شبکه موزاییک لکه های فضای سبز شهری از وسعت و پیوستگی لازم برای ارائه خدمات اکولوژیکی برخوردار نمی باشد. لذا باید از طریق ایجاد پیوستگی بین مناطق دارای لکه های سبز گسسته و با مساحت های کم، در بهبود وضعیت این مناطق، برداشت، که این موضوع در مکان یابی پارک های جدید بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
  کلیدواژگان: فضای سبز شهری، متریک های سیمای سرزمین، اصول اکولوژیک
 • عبدالله حسین پور*، محمدعلی قربانی، صابره دربندی صفحات 89-108
  تخمین صحیح مقدار رسوب و نقش آن در طراحی و مدیریت پروژه های منابع آب با در نظر گرفتن مشکلات فنی و اقتصادی، امکان احداث و بهره برداری از ایستگاه های رسوب سنجی، همیشه نقش حیاتی در پیشبرد صحیح مطالعات مهندسی رودخانه دارد. بنابراین ارائه راهکاری مناسب جهت برآورد دقیق بار معلق رودخانه ها بسیار سودمند خواهد بود. به علت عدم دستیابی به اطلاعات کامل و دقیق پارامترهای تاثیرگذار در فرآیند رسوب و همچنین ساختار کاملا غیرخطی برای مدل بندی آن در روش های مذکور نمی توان مدل جامعی به علت برآورد نه چندان دقیق و عدم امکان بررسی تغییرات زمانی رسوبات حمل شده توسط جریان معرفی نمود. هدف از این تحقیق، بررسی قابلیت مدل های شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک به منظور پیش بینی رسوب معلق در رودخانه اهرچای می باشد. در این مدل ها برای تخمین بار معلق از دبی جریان، بارش، دما و داده های رسوب پیشین استفاده شده است. این مدل ها در حوضه اهر چای واقع در استان آذربایجان شرقی به کار برده شده و نتایج آن با داده های مشاهداتی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. به منظور ارزیابی کارایی هر یک از مدل های فوق، مقادیر مشاهداتی و مقایسه آن با مقادیر محاسباتی توسط هر یک از مدل ها، از معیارهای ضریب تبیین(R2)، معیار نش - ساتکلیف(E) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) استفاده گردید. در نهایت مدل برنامه ریزی ژنتیک به عنوان بهترین مدل در برآورد رسوب رودخانه اهرچای شناسایی و توصیه می شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی ژنتیک(GP)، حوضه اهرچای، بار معلق، شبکه عصبی مصنوعی(ANN)، مدل سازی
 • فرامرز بریمانی*، مهدی جعفری، عثمان بلوچی صفحات 109-127
  با توجه به محرومیت جامعه روستایی، بررسی و تحلیل کیفیت زندگی این قشر از جامعه به عنوان یک ملاک سنجش در برآورده شدن نیازهای مادی و غیرمادی خانواده های روستایی و درک ذهنی و رضایت آن ها از این نیازها ضرورت می یابد. این مقاله نیز در پاسخ به این نیاز در دهستان مهبان شهرستان نیکشهر (در استان سیستان و بلوچستان) انجام شده است. هدف اصلی آن، ارزیابی و سنجش میزان رضایت مندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و تبیین عوامل موثر بر آن در دو بعد اقتصادی و اجتماعی می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی (آماری) مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از 273 سرپرست خانوار نمونه در 19 روستای بالای 20 خانوار به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری (همبستگی، آزمون T تک متغیره و تحلیل واریانس) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان رضایت مندی روستاییان از کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی پایین تر از حد متوسط می باشد. امکانات خدماتی بیشترین (0/361) و تسهیلات دولتی کم ترین (0/193) تاثیر را بر میزان رضایت مندی از کیفیت زندگی دارند. هم چنین مولفه های میزان تحصیلات و وضعیت شغلی با میزان رضایت مندی از کیفیت زندگی دارای ارتباط معناداری می باشند.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، کیفیت زندگی، شاخص های اقتصادی و اجتماعی، دهستان مهبان
 • جمیل امان اللهی*، شهرام کبودوندپور صفحات 129-149
  دانش سنجش از دور به طور فزاینده ای در دهه گذشته برای ارزیابی پدیده های اتمسفری به کار گرفته شده است. با توجه به معضل طوفان های گرد و غبار در مناطق غربی ایران، استفاده از مزایای سنجش از دور در بررسی منطقه ای و محلی این طوفان ها لازم و ضروری می باشد. در تحقیق حاضر سعی شده ارتباط و همبستگی بین داده های PM10 استخراج شده از سنجده مودیس و داده های PM10 ثبت شده در ایستگاه زمینی شهر سنندج با استفاده از مدل رگرسیون غیر خطی برای ماه های خرداد و تیر سال 1388 تعیین شود و با استفاده از تصاویر RGB و همچنین تصاویر نوع 1B سنجده مودیس (MODIS) با نام (MOD021KM)، الگو های حرکتی طوفان های گرد و غباری که این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند، مورد ارزیابی قرار گیرند. بیش ترین مقدار میانگین ماهانه PM10 در تیرماه و بیشترین مقدار میانگین ساعتی PM10 در طول شبانه روز در ساعت 12 ظهر مشاهده شد. ارتفاع لایه اتمسفری از سطح زمین در کوه های زاگرس و شدت باد در شرق عراق از مهم ترین عوامل موثر در ورود طوفان های گرد و غبار به مناطق غربی ایران هستند. میزان تغییرات زمانی و مکانی PM10 ثبت شده در ایستگاه زمینی سنندج با تصاویر ارائه شده توسط سنجده مودیس در ماه های خرداد و تیر یک رابطه مثبت و نسبتا قوی را از خود نشان دادند (85/0R =) که بیانگر قابلیت و قابل اطمینان بودن تولیدات مودیس در بررسی الگوهای حرکتی طوفان های گرد و غبار و همچنین برآورد میزان غلظت ذرات جامد معلق در هوای شهر سنندج است، به خصوص که سنجده مودیس با در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصیات این طوفان ها در خارج از مرزهای ایران مانند کشورهای عراق و عربستان می تواند ما را در ارائه برنامه هایی مدیریتی راهبردی در راستای کاهش و کنترل این طوفان ها یاری دهد.
  کلیدواژگان: سنجنده مودیس، PM10، طوفان های گرد و غبار، الگوهای حرکتی، مناطق غربی ایران
 • روح الله رضایی*، لیلا صفا صفحات 151-171
  تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثرات اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان زنجان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی سرپرستان خانوارهای روستایی در کلیه روستاهای بالای 100 خانوار در شهرستان زنجان که طرح هادی روستایی تا پایان سال 1389 در آن ها اجرا و تکمیل شده بود، تشکیل می دادند (8748N=) که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، 370 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر گروهی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بالاتر از 75/0 بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISRE مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور شناسایی و دسته بندی عامل های مرتبط با سازه اثرات اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان زنجان از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی (مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که پنج عامل فیزیکی- عمرانی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی و محیطی در حدود67/71 درصد از واریانس کل اثرات اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان زنجان را تبیین می نمایند.
  کلیدواژگان: طرح هادی روستایی، ارزیابی اثرات، شهرستان زنجان، مدل معادلات ساختاری
 • کیومرث روشنگر*، فریبا پرهیزجوان صفحات 173-197
  تخمین صحیح حجم رسوبات حمل شده بوسیله رودخانه در طیف وسیعی از مسائل مهندسی آب حائز اهمیت بالایی است. سیستم های هوش مصنوعی که مبتنی بر داده کاوی بوده و دارای توانمندی بالای محاسباتی می باشند برای شبیه سازی فرایند انتقال رسوب در رودخانه ها مورد توجه قرار گرفته است. فرایند اصلی این تحقیق عبارت است از پیش بینی بار کل رسوبی رودخانه آجی چای به کمک سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که برای نیل به این هدف مدل های متعددی متشکل از انواع پارامترهای هیدرولیکی رودخانه به صورت هم دیمانسیون و غیر هم دیمانسیون و لگاریتمی، با ترکیبات متعدد نرمال شده در شبکه های عصبی شعاع مبنا، پیش خور، رگرسیون عمومی و عصبی فازی تطبیقی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصله حاکی از این است که شبکه های عصبی شعاع مبنا و رگرسیون عمومی قابلیت و کارایی بهتری نسبت به مدل های دیگر از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: بار رسوبی، هوش مصنوعی، شعاع مبنا، رودخانه آجی چای، شبکه های عصبی
 • رسول دانش فراز*، هادی رزاق پور صفحات 199-211
  بر هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای بر اهمیت بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی پارامترهای هیدرولوژیکی همچون تبخیر و تعرق می افزاید، از سوی دیگر پیش بینی های اقلیمی جهت استفاده در برنامه ریزی های کلان کشور ضروری به نظر می رسند. مدل LARS-WG یکی از مشهورترین الگوهای مولد داده های تصادفی وضع هوا است که مقادیر تولیدی توسط مجموعه داده های اتمسفری شبیه سازی شده اند و به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در این تحقیق، با استفاده از داده های مشاهداتی بارش، دمای کمینه و بیشینه، ساعات آفتابی منطقه در دوره پایه و به کمک نوسانات اقلیمی حاصل از مدل گردش عمومی HadCM3 تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 وB1 به بررسی میزان پتانسیل تبخیر و تعرق در سطح استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل LARS-WG نشان می دهد در سطح استان در بازه زمانی (2065-2046) نسبت به (2030–2011) میانگین مجموع پتانسیل تبخیر و تعرق، دمای متوسط، و مجموع بارش سالیانه تحت سناریوی A1B به ترتیب 50/40 میلی متر و 2/13 درجه سانتی گراد افزایش، و 113/89 میلی متر در سال کاهش، و تحت سناریوی A2، به ترتیب 30/82 میلی متر و 1/57 درجه سانتی گراد افزایش، و 4/81 میلی متر در سال کاهش و تحت سناریوی B1، به ترتیب 32/49 میلی متر، 1/25 درجه سانتی گراد و 33/07 میلی متر در سال افزایش خواهد داشت. نتایج حاکی از بحرانی بودن وضعیت منطقه تحت سناریوهای A2 و A1B به ترتیب برای دو دوره (2030–2011) و (2065-2046) می باشد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، تبخیر و تعرق، آذربایجان غربی، مدل LARS- WG
 • محمد دارند*، زهرا دولتیاری، فریبا اصلانی اسلمرز، یسری عزیزی صفحات 213-233
  برای انجام این پژوهش از داده های روزانه ی بارش، دمای کمینه (شبانه) و دمای بیشینه (روزانه) ایستگاه همدید کرمانشاه طی بازه ی زمانی 1/1/1961 تا 31/12/2011 استفاده شد. برای شناسایی نمایه های فرین دما و بارش از 27 نمایه ی معرفی شده ی تیم تحقیقاتی شناسایی تغییر اقلیم و نمایه ها و 6 نمایه ی فرین دیگر بهره بردیم.قبل از انجام هرگونه تحلیلی ابتدا داده ها کنترل کیفی شدند و مقادیر پرت از سری زمانی داده ها حذف شدند.برای آگاهی در مورد رخداد تغییر اقلیم آزمون های آماری پیشنهاد شده توسط سازمان هواشناسی جهانی جهت واکاوی تغییر اقلیم به کار گرفته شد.از آزمون های انحرافات تجمعی و آزمون نسبت درست نمایی ورسلی برای شناسایی همگنی یا ناهمگنی داده ها و مشخص کردن نقاط جهش و تغییر سری زمانی نمایه ها استفاده شد.از آزمون من- ویتنی جهت برآورد معناداری سال جهش بهره گرفتیم. سپس معناداری روند هر کدام از 33 نمایه ی فرین یادشده توسط روش ناپارامتریک من کندال مورد آزمون قرار گرفت و به کمک تخمین گر شیب سن نرخ شیب روند به ازای هر دهه برآورد و محاسبه شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کرمانشاه نمایه های فرین های سرد روزهای یخبندان، بزرگ ترین دمای کمینه شب های سرد، روزهای سرد روبه کاهش است درحالی که فرین های گرم روزهای تابستانی، شب های حاره ای، روزهای گرم، شب های گرم، تعداد امواج گرما، میانگین دمای کمینه و میانگین دمای بیشینه افزایش یافته است. نمایه های فرین بارش روزهای همراه با بارش دست کم 5 و 10میلی متر، دوره های متوالی مرطوب و مجموع بارش روزهای مرطوب سالانه روند کاهشی نشان می دهند. در سال 1976 که جابه جایی مکانی ایستگاه کرمانشاه اتفاق افتاده است نمایه های فرین دما، و دچار جهش و تغییر ناگهانی شده اند. تغییرات رفتار سری زمانی این نمایه ها بعد از سال جهش به لحاظ آماری معنادار است.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، فرین های بارش و دما، آزمون های آماری، کرمانشاه
 • محمودرضا میرلطفی*، معصومه ملانوروزی صفحات 235-259
  بهبود شرایط زیستی و دست یابی به زندگی بهتر از هدف های مهم زندگی بشر بوده است. پس از قرن ها تلاش و کسب تجربه روی آوردن به صنعت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان رویکرد غالب از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. چرا که صنعت ضمن ایجاد اشتغال پایدار و دسترسی به رفاه بیشتر، بهبود کیفیت زندگی را برای روستاییان به همراه داشته است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی بر روی شهرک صنعتی خیام انجام گرفته، کیفیت عینی زندگی روستاییان نیشابور با استفاده از منابع اسنادی، بررسی های میدانی و تکمیل پرسش نامه و به کمک نرم افزار SPSS مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که فرض برابری شاخص های ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی در مولفه های بهداشتی و درمان، تفریح و اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی و مسکن در آزمون t دو نمونه ای تایید گردیده و برای مولفه های آموزش، اشتغال، درآمد، زیرساخت ها و تسهیلات رد شده است. در این راستا بین میزان کیفیت عینی زندگی روستاییان (شاغل در شهرک صنعتی) در قبل و بعد از اشتغال در شهرک صنعتی، تفاوت معناداری وجود دارد، زیرا 135 نفر(81/32 درصد)، از پاسخ دهندگان اعلام داشتند که کیفیت زندگی آن ها بعد از اشتغال در شهرک بهبود یافته است آماره z با 8/421- و سطح معنی داری 99 درصد نیز موید این مطلب است.
  کلیدواژگان: شهرک صنعتی، کیفیت عینی زندگی، مناطق روستایی نیشابور
|
 • Pages 1-29
  Crime event and fear of crime are major problems in Bisim and Islam abad informal settlements in Zanjan. This study aimed at comparative study of crime types and rates and geographical patterns of crime in these urban regions. At least common physical features، which are related to crime occurrence in these areas، had been studied. This study based on analytic-comparative method. The essential data has been collected through documentary and survey methods. In order to identifying and analyzing the spatial patterns of crime، some statistical and graphic methods have been applied through GIS، Case، and Crime Analysis software. The results show that more than 22. 3% of total crimes of Zanjan city have been reported from these small areas (3. 7% of the total areas of Zanjan city). The patterns of crime in these districts are all significantly different as drug smuggling، violence and brawl are the major crimes in Bisim while the significant crimes in Islam abad are illegal dealing and goods smuggling. According to the statistical method، spatial distributions of crimes in these areas are significantly clustered and the major hot spots of Zanjan city have been identified first in Bisim and second in Islam abad. Having high population density، these areas face many physical malformations and restrictions in urban services that affect geographical patterns of crime in these regions. Regarding enabling strategies، allocating some essential urban services، making balance in the type and composition of urban land use، improving the physical conditions of streets and setting regular police patrolling could help reducing crime in these districts.
  Keywords: Crime, Bisim, Islam Abad, Zanjan
 • Pages 31-50
  In this research has been used from Dust hourly data (Horizontal View and meteorological code) 87 synoptic stations in 2008 year. After extraction of dusty days، 1 July 2008 selected for case study Because of the horizontal visibility lower than 1000 m (Dust Storms diagnostic criteria in this study) in most stations in the western half of Iran. Also MODIS Images of Aqua and Terra in 1 July 2008 times 8:55، 7:20 and 7:15 has been used for detection Dust Storm on Satellite images. Visual indexes of true color image and NDDI، BTD، BTDI and LBTD digital Indexes have been used for detection of Dust Storm on MODIS images. Results indicated that LRDI digital index and false color composing have the higher resolution than the other indexes for detection of dust storms. According studied satellite images and other studies، Dust Storms source of western Iran is external that their mainis clouding deserts of Syria، Arabian، Northern Africa and Iraq dried beds.
  Keywords: Dust Storm, MODIS Aqua, Terra, Remote sensing, Iran
 • Pages 51-70
  In this study، changes in forest cover in Gorgan area was determined for the period 1988-2007 and forest change modeling was performed using logistic regression model. To prepare forest change map، land use maps of 1988 and 1998 and 2007 were generated using satellite imagery classification. Then، change detection was performed using Post-Classification Comparison method in Idrisi software. Also، land use maps were used to prepare the independent variables. Results from the model showed that forest change has increased in the period of study. Validation of model results was performed using Pseudo-R2 and ROC values which were more than 0. 27and 0. 91 respectively. Then، the future condition of forest areas for the years 2016 and 2025 were predicted using the results from the logistic regression model. The results of this study can help managers and decision makers to monitor and prevent the destruction of forest areas. Output maps of Logistic regression model show high probability changes in land use and their location which are helpful for resource management towards efficient reduction and prevention of forest degradation in the study area.
  Keywords: Change Modeling, Regression Logistic Model, Forest Cover
 • Pages 71-87
  Since improper planning can destruct ecological structures such as vegetation within cities and their surrounding and conclude loss of biodiversity and stability of ecological processes، it is important to attend to ecological principles in land use planning. Therefore an efficient urban planning cannot be formed without regard to ecological principles. Thus in this study the landscape metrics (MNN، NP، MPS، CAP)، individually and all together، has been used for analyzing the ecological status of green space in Birjand. Then due to the close relationship between green space and urban parks، the ecological sustainability of urban parks (in the local and regional scale) was evaluated. The results of this study indicate that Public green spaces in Birjand City، are not favorable from the aspect of composition and spatial distribution. and also mosaic network of green spaces don''t have sufficient extent and continuity for ecological services. so we should try to improve public green space regions status،that We can achieved this issue by the creation of connectivity between the regions that have discrete green patches with small area. and this issue is very important in site selection for new parks.
  Keywords: Urban Green Space, Landscape Metrics, Ecological Principles
 • Pages 89-108
  Correct estimation of suspended sediment and its impact on the design and management of water projects، have always vital roles in advancement of studies concerning the river engineering، especially with consideration of the technical and economic difficulties associated with the installation and operation of stations for measuring sedimentation. Therefore، presenting an appropriate strategy for accurate prediction of sediment load of rivers would be significantly valuable. The deficiency in having a full set of precise measurements for the influential parameters in the sedimentation process and also the complete non-linear nature of models for the corresponding methods result in the rather inaccurate estimation، and therefore without the possibility of evaluating the changes in the sedimentation carried by the flow as a function of time، it would be impossible to come up with a comprehensive model. The purpose of present study is the evaluation of capability of Artificial Neural Networks (ANN) and Genetic Programing (GP) in predicting the sediment load in the Ahar-Chai. In order to estimate the sediment load، flow rate data، precipitation data، temperature data، and earlier sedimentation data have been used in these models. These models were applied to the Ahar-Chai River located in the East-Azarbayjan Province and the results were investigated and were compared to the collected data. In order to assess the efficiency of each of aforementioned models، the calculated data using each model were compared to the observed data using parameters namely، Coefficient of determination (R2)، Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient (E) and root mean square error (RMSE). Finally، the Genetic Programing was identified as the best model in estimating the sedimentation in Ahar-Chai river was identified and recommended.
  Keywords: Artificial Neural Network (ANN). Sediment load, Modeling, Ahar, Chai River, Genetic programing (GP)
 • Pages 109-127
  Due to the deprivation of the rural population and study and analysis the quality of life this group of society as a measurement criterionis in meet to material and immaterial needs of rural families and mental perception and satisfaction of these needs is essential. This article has been done in response to this need in the Sub-district Mahban of Township Nikshahr (Sistan and Balouchestan province). Its main purpose، assessment of quality of life for rural residents to measurement of satisfaction and its and explanation the factors affecting it in economic and social dimensions. Research methods is descriptive - analytical using questionnaires. Research data have been obtained using random sampling of 273 households in 19 villages of households over 20. For data analysis was used statistical methods (correlation، one-sample T test and ANOVA). The results show that the satisfaction rate of the rural population is lower than average from quality of life in economic and social dimensions. Service facilities most (0/361) and government facilities the lowest (0/193) impact a have on satisfaction quality of life. Also components education and employment status have a significant relationship with satisfaction the quality of life.
  Keywords: Satisfaction, Quality of Life, Economic, Social Indicators
 • Pages 129-149
  In the last decade، remote sensing has increasingly been used to evaluate atmospheric phenomena with respect to the crisis created by the dust storms in West of Iran. It has been proven that remote sensing would facilitate environmental studies in the local and international scales. In present study، we tried to determine the relationship between the MODIS PM10 data and measured PM10 concentration in a ground station (i. e.، Sanandaj city in the west of Iran) during June and July 2009، using Non-linear regression model. RGB images and MODIS/Terra Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 1km (MOD021KM) were utilized to assessment of move pattern of the dusts storm in the study area. Based on obtained monthly and hourly means of PM10 data، the monthly and hourly maximum means were found to be in July and at 12 p. m.، respectively. Atmospheric boundary layer altitudes from land surface and wind intensity in Iraq are among the main culprits of the entrance of the dust storms to Iran from the westerner boundaries. The spatial and temporal variation in measured PM10 concentration in the ground station site located in Sanandaj city were completely correspond with the amount of suspended particulate matter shown by MODIS data. Correlation coefficients between MODIS PM10 data and PM10 data measured by the ground station site in Sanandaj city was 0. 85 in June and July. Our results indicated that MODIS products could be a reliable tool to assess dust storm movement patterns and to survey the concentration of particulate matter. MODIS scanner is able to provide us with the useful information on the condition and patterns of regional storms such as; Iraq and Saudi Arabia from the outside of Iranian boundaries as well as assisting us to implicate an informed management toward dust storms reduction and implication of control program in westerner regions of Iran.
  Keywords: MODIS Images, PM10, Dust storms, Movement Patterns, Westerner regions of Iran
 • Pages 151-171
  The main objective of this descriptive- correlative research was to analysis of effects of implementing the Rural Guide Plan (RGP) in the villages of Zanjan County. The population of the study contained all heads of rural households in the villages having more than 100 households in Zanjan County in which RGP has been implemented by the end of 2011 (N=8748). According to the Krejcie and Morgan table، a sample size of 370 was selected using a stratified random sampling method (n=370). A questionnaire was used to collect the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. A pilot study was conducted to establish reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficients for the main scales of questionnaire were higher than 0. 75. The data were analyzed by SPSSwin20 and LISREL8. 5 softwares. The Explanatory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis (Structural Equations Model) were used in order to categorize and identify the factors related to effects of implementing the RGP in the villages of Zanjan County and investigate the fitting indices surpasses model، respectively. The results showed that five factors namely، physical، economic، social- cultural، hygiene and environmental explained 67. 71 percent of total variances of effects of implementing the RGP in the villages of Zanjan County.
  Keywords: Rural Guide Plan, Effects Appraisal, Zanjan County, Structural Equations Model
 • Pages 199-211
  Greenhouse gases cause damage on the equilibrium of the climatic system which makes a very necessary investigation on climate change impact on the hydrological parameters such as evapotranspiration; on the other hand، in the future decade climatic forecast would play a major role to make a planning. LARS-WG is one of the most famous stochastic weather generators، and the generated data is simulated by the collection of the atmospheric data which can be used for the investigation of weather parameters. At this research، the observed data including precipitation، maximum and minimum temperatures، sunshine duration at the base time and by using climatic fluctuations caused by the general circulation model، HadCM3، under emission scenarios A1B، A2 and B1 are used for the evaluation of potential evapotranspiration in the West Azerbaijan province. The results from LARS-WG model indicated that at this region according to (2046 - 2065) toward to the time frame (2011 - 2030) statistics generated for the variables mean annual temperature and mean annual potential evapotranspiration، total annual rainfall، respectively are by A1B scenario، 50. 40 mm، 2. 13 °C would increase، and 113. 89 mm per year will be reduced، and by the scenario A2، 30. 82 mm and 1. 57 °C increase، and 4. 81 mm per year will be reduced. The statistics generated by the scenario B1 are 32. 49 mm، 1. 25 °C and 33. 07 mm per year will increase. According to the results، under the A2 and A1B scenarios for (2011 - 2030) and (2046 - 2065) are the most critical forecasting for the future status respectively.
  Keywords: Climate Change, Potential Evapotranspiration, West Azerbaijan Province, LARS–WG model
 • Pages 213-233
  To doing this study، daily precipitation، minimum and maximum daily data from synoptic Kermanshah station during 1/1/1961 to 31/12/2011 have been used. In order to detection extreme temperature and precipitation، 27 indices recommended by Expert Team Climate Change and Indices (ETCCDI) and 6 other extreme indices have been used. Before any analysis، data have been quality controlled and pert values eliminated from data time series. To investigation climate change occurrence، recommended statistics tests by World Meteorology Organization (WMO) have been used. Two test Cumulative Density Test (CDT) and Worseley Likelihood Ratio Test (WLRT) applied in order to clarify the homogeneity and non homogeneity and jump in the indices time series. The significant of the jump in time series examined by Mann Whitney test and significant trend tested by Mann Kendal. So changing rate of trend for each 33 indices estimated by Sen Estimator. The results showed that cold extreme indices including FD0، TNx، TN10P، TX10P in Kermanshah are decreasing while extreme warm indices SU25، TR20، TX90P، TN90P، WSDI، TMIN Mean and TMAX Mean are increasing. The indices of R5، R10، CWD and PRCPTOTO are decreasing. In 1976 displacement of Kermanshah station occurred that result in jumping of DTR، TN10P and TMIN Mean indices. The behavior of these indices after jumping year is significant.
  Keywords: Climate Change, Extreme Precipitation, Temperature, Statistical Tests, Kermanshah
 • Pages 235-259
  From the beginning of human life، individuals try to improve living conditions and to achieve better quality of life. After centuries of efforts of human and getting experienced، industry as a dominant approach has attracted significant attention especially in developing countries. Therefore، the purpose of this research is to measure the of effects of Khayyam Industrial Township and objective quality of Neyshabur rural life. The descriptive-analytical method is based on documentary surveys، field surveys and filling in a questionnaire. Data are analyzed by using Spss software. The results of t – test analyses supported the hypothesis concerning equality of the indices of Social، economic and infrastructural dimensions in elements of hygienic and، therapeutic، entertainment، Social and housing investments. However، the findings rejected this hypothesis for the elements of education، employment، income، infrastructures and facilities. In this connection، significant difference was also found between the objective life quality of villages before and after their employment at the industrial township، because 135 participants (81. 32%) stated that their life quality increased after they were employed. The Z value (- 8. 421، p< 0. 001) also confirmed these findings.
  Keywords: Industrial Township, objective life quality, Rural Areas of Neyshabur