فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1393)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ارسلان جمشیدنیا*، رضا صادقی صفحات 1-9
  ساقه خواران نیشکر در ایران شامل دو گونه Sesamia cretica Led. و S. nonagrioides Lef. می باشند که از مهم ترین آفات نیشکر محسوب می شوند. مهم ترین دشمن طبیعی ساقه خواران نیشکر در خوزستان زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae Gahan است که نقش مهمی در تنظیم جمعیت میزبان ایفا می نماید. به منظور ارزیابی تاثیر میزبان بر زنبور T. busseolae یک بررسی آزمایشگاهی انجام شد. برای این منظور، طول دوره بلوغ، دوره تخم ریزی، دوره پیش از تخم ریزی، میزان تخم ریزی و نسبت جنسی نتاج زنبور پارازیتوئید T. busseolae روی دو میزبان در دماهای 1±20، 1±25 و 1±30 درجه سلسیوس مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس روی هر دو میزبان نشان داد که دما تاثیر معنی داری بر دوره بلوغ، دوره پیش از تخم ریزی و میزان تخم ریزی زنبور T. busseolae دارد (0001 /0>P) و نسبت جنسی نتاج تحت تاثیر دما قرار نگرفت. دما بر دوره تخم ریزی زنبور روی S. cretica تاثیر معنی داری داشت (0001 /0>P) ولی روی S. nonagrioides تاثیری نشان نداد. میزان تخم ریزی زنبور پارازیتوئید در هر سه دمای آزمایشی روی تخم های S. cretica بیشتر از تخم های S. nonagrioides می باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق تخم-های ساقه خوار S. cretica در مقایسه با میزبان دیگر، میزبان برتری برای زنبور T. busseolae محسوب می شوند.
 • نسیبه موذنی*، حمزه ایزدی، جهانگیر خواجه علی صفحات 11-17
  نگرانی در رابطه با حفظ سلامت و مشکلات محیطی مربوط به کاربرد آفت کش های شیمیایی در انبارها موجب تمرکز تحقیقات برای پیدا کردن جایگزینی امن با کارایی بالا برای سموم شیمیایی شده است. در این تحقیق سمیت نیمارین روی لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد، Ephestia kuehniella و شب پره هندی، Plodia interpunctella مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه غلظت کشنده پنجاه درصد (LC50)، داده ها با شیوه پروبیت تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در مورد هر دو آفت بین غلظت نیمارین و حساسیت لارو آفت رابطه مستقیم وجود دارد. اثر گذاری سم روی هر دو آفت با گذشت زمان رابطه مستقیم نشان داد و پس از 14 روز میزان مرگ و میر نسبت به 7 روز افزایش یافت. به طوری که دز کشنده پنجاه درصد شب پره آرد پس از هفت روز 4/1 و شب پره هندی 12/1 برابر بیش از چهارده روز بود. در مجموع حساسیت هر دو آفت نسبت به سم نیمارین تقریبا برابر و خیلی کم بود به طوری که میزان دز کشنده پنجاه درصد برای لاروهای شب پره آرد بعد از 7 روز 4252 و بعد از 14 روز 2994 پی پی ام محاسبه شد. این میزان در مورد شب پره هندی به ترتیب 4029 و 3581 پی پی ام بود.
 • حسین لطفعلی زاده* صفحات 19-30
  یکی از گروه های مهم در کنترل بیولوژیک آفات، زنبورهای خانوده ی Chalcididae می باشند. به منظور شناسایی فون زنبورهای این خانواده در استان آذربایجان شرقی، در طی سال های 1390 تا 1391 با استفاده از تور حشره گیری و تله مالیز نمونه برداری هایی انجام شد. در این بررسی 11 گونه متعلق به هفت جنس از زیرخانواده Haltichellinae جمع آوری و شناسایی شد که سه گونه تاکنون از ایران گزارش نشده اند (**) و پنج گونه نیز برای فون استان آذربایجان شرقی جدید می باشند (*). برای جنس های جمع آوری شده کلید شناسایی مصور فراهم شد. فهرست گونه های شناسایی شده عبارتند از: *Antrocephalus hypsopygiae Masi، **Hockeria magna Bouček، **H. singularis Bouček، *H. susterai Bouček،*H. unicolor Walker، Kriechbaumerella gracilis (Nikol\''skaya)، *Lasiochalcidia cincticornis (Walker)، Neochalcis fertoni (Kieffer)، Neohybothorax hetera (Walker)، **Proconura brbara (Masi) و *P. nigripes (Fonscolombe).
 • سعید باقری*، فرحان کچیلی، محمد سعید مصدق، پرویز شیشه بر، ابراهیم سلیمان نژادیان صفحات 31-45
  طی سال های 90- 1389 توزیع فضایی، سطوح دقت و تعداد نمونه برای ارزیابی جمعیت سفید بالک یاس Aleuroclava jasmini (Takahashi) در باغ های مرکبات استان خوزستان بررسی شد. بدین منظور، نمونه برداری طبقه ای تصادفی از41 باغ، در چهار جهت جغرافیایی باغ و از چهار سمت درختان (5 برگ کامل روی هر سمت درخت) انجام شد. جمعیت تخم، سنین 1-4 پورگی و پوسته های شفیرگی در یک سانتی متر مربع از سطح زیرین برگ ها شمارش شد. نتایج نشان داد که میانگین جمعیت برای تخم و پوره ها به ترتیب 9/34 و 13/49 پوره در سانتی متر مربع برگ بود. بین میانگین تغییرات نسبی RV در دو نسل بهار و پاییزآفت، جهت های جغرافیایی باغ و نیز جهت جغرافیایی برگ ها روی درختان برای هیچیک از مراحل نشو و نمایی آفت اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتایج پراکنش فضایی بین باغ های مختلف با استفاده از دو مدل آیوائو و قانون توان تیلور نشان داد که مدل تیلور به نحو مطلوب تری داده ها را برازش می نماید (R2 بین 94/0 تا 96/0). ضرایب رگرسیونی معادله خط(b) برای تخم، پوره ها و پوسته های شفیرگی به ترتیب 82/1، 67/1 و 79/1 بوده که بیانگر توزیع تجمعی جمعیت ها در پهنه باغ های استان می باشد. میزان شاخص تجمع عمومیK (Kcommon) برای جمعیت به ترتیب 29/0، 57/0، 36/0، 7/0و 79/0تعیین شد. پایین ترین سطح دقت مجاز برای این آفت 5/12 درصد تعیین شد. تعداد نمونه ثابت برای شمارش مرحله تخم، پوره، پوسته شفیرگی، مجموع دو مرحله زیستی زنده و کل جمعیت در سطح 25 درصد به ترتیب 55، 28، 45، 23 و 20 برگ تعیین شد.
 • فرزاد مجیدی شیل سر* صفحات 47-58
  باکتری var. kurstaki Bacillus thuringiensis (Berliner) از عوامل بیمارگر حشرات می باشد که امروزه برای کنترل حشرات زیان آور به دو صورت پاشش مخلوط اسپور با کریستال و انتقال ژن کریستال سمی دلتا آندوتوکسین به ژنوم گیاه میزبان کاربرد دارد. این بررسی به منظور ارزیابی تاثیر بی تورین روی کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در شرایط مزرعه ای در سال 1389 در شهرستان رشت انجام شد. در این پژوهش از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار محلول پاشی (5/0، 1 و 5/1 لیتر در هکتار از باکتری باسیل و تیمار شاهد آب پاشی) و تعداد محلول پاشی (یک، دو و سه بار) استفاده شد. قبل از آلوده سازی مصنوعی مزرعه با کرم ساقه خوار برنج، محلول پاشی با مقادیر مختلف این باکتری انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین تیمارهای آزمایشی، دو و سه بار محلول-پاشی بی تورین به میزان 5/1 لیتر در هکتار با دو و سه بار کم ترین درصد آلودگی جوانه های مرکزی مرده را در مقایسه با تیمار شاهد داشت و نیز بیش ترین کارایی در تیمار با سه بار محلول پاشی مشاهده شد. همچنین مصرف سه بار محلول پاشی بی تورین با مقدار یک لیتر در هکتار در مرحله ی رویشی گیاه برنج آلودگی جوانه های مرکزی مرده را به 52/0 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. در مرحله ی زایشی گیاه برنج در مزرعه، کم ترین درصد آلودگی خوشه های سفید شده در نسل دوم آفت در تیمار 5/1 لیتر در هکتار با دو و سه بار محلول پاشی به ترتیب 78/0 و 83/0 درصد به دست آمد. همچنین محلول پاشی بی تورین با 5/1 لیتر در هکتار با دو و سه بار مصرف در مرحله ی زایشی گیاه برنج از کارایی (93/42 و 48/48 درصد) بیش تری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود. بنابراین در مناطقی که آلودگی بیش از یک دسته تخم و یا یک عدد پروانه ساقه خوار در مترمربع وجود داشته باشد، تا سه بار محلول پاشی قابل توصیه می باشد.
 • مریم عجم حسنی* صفحات 59-67
  با توجه به جایگاه ارزشمند عوامل میکروبی در کنترل آفات، بررسی برهم کنش سیستم دفاعی حشره با قارچ های بیمارگر می تواند راهکاری نوین در اتخاذ برنامه های مدیریت آفت محسوب شود. لذا در این تحقیق، ایمنی سلولی لاروهای سن چهارم Spodoptera litura Fabricus در برابر دو جدایه از قارچ Beauveria bassiana شامل Fashand و 566و ذرات (Latex Bead) با بررسی فعالیت سلول های خونی پروهموسیت، پلاسموتوسیت، گرانولوسیت، اونوسیتویید و آنزیم فنل اکسیداز انجام شد. غلظت 106 اسپور در میلی لیتر از جدایه های قارچی و106 ذره در میلی لیتر لاتکس بید به لاروها تزریق شدند و در فواصل زمانی 1، 3، 6، 12 و 24 ساعت واکنش آن ها با هموسیت ها گزارش شد. تیمار شاهد شامل لاروهایی بودند که با آب مقطر تزریق شدند. تعداد کل سلول ها، تعداد پلاسموتوسیت ها و گرانولوسیت ها در زمان های 3 و 6 ساعت پس از تزریق حداکثر بود که تفاوت معنی داری را با شاهد نشان داد. اما به تدریج پس از 6 ساعت تعداد کل سلول ها و تعداد افتراقی سلول های خونی کاسته شد. تعداد پروهموسیت ها در 3 ساعت ابتدایی پس از تزریق کاهش معنی داری نشان داد. پلاسموتوسیت ها و گرانولوسیت ها در فرایند گره زایی شرکت کرده و منجر به نابودی عامل بیگانه شدند. گره زایی در فواصل زمانی 3 و 6 ساعت پس از تزریق عوامل بیگانه در همولنف حشره مشاهده شد. فعالیت فنل اکسیداز در حضور سوبسترای L-DOPA اندازه گیری شد. این پارامتر با تعداد سلول های خونی در زمان های مختلف ارتباط مستقیم نشان داد. بالاترین فعالیت این آنزیم 3 و 6 ساعت پس از تزریق تیمارها بود. نتایج این آزمایش ایمنی شناسی حاکی از آن است که سلول های خونی لارو S. litura در مقابله با عامل بیگانه ای چون اسپور قارچ و ذرات سنتزی لاتکس بید فعالیت خوبی از خود نشان داده اند چنان که همراه با افزایش تعداد سلول های موثر در ایمنی، با تشکیل گره اطراف اسپور، توانستند آن ها را از بین ببرند.
 • راحله نیک بین* صفحات 69-80
  یکی از عوامل مهم در ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی، تعیین نرخ حمله آن ها در تراکم های مختلف میزبان و به عبارت دیگر واکنش تابعی است. در این پژوهش، واکنش تابعی وابسته به سن زنبور Bezdenko Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا در تراکم های 5، 10، 20، 30، 40، 60 و 80 عدد از تخم بید آرد Zeller Ephestia kuehniella در شرایط دمایی 1±23 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8:16 ساعت بررسی شد. نتایج مربوط به تجزیه واکنش تابعی، برای روزهای اول و دوم عمر زنبور پارازیتوئید واکنش تابعی نوع سوم و برای روزهای سوم تا نهم عمر نوع دوم را نشان داد. قدرت جستجو (a)، زمان دستیابی (Th) و حداکثر نرخ پارازیتیسم (T/Th)زنبور پارازیتوئید تحت تاثیر سن آن قرار گرفت. با افزایش سن پارازیتوئید قدرت جستجو کاهش معنی داری نشان نداد، در حالی که زمان دستیابی میزبان با افزایش سن زنبور به طور معنی داری افزایش یافت و کم-ترین مقدار آن در روز اول عمر به میزان 573/0 ساعت به دست آمد. همچنین با افزایش سن پارازیتوئید، حداکثر نرخ پارازیتیسم زنبور کاهش معنی داری از خود نشان داد به طوری که از مقدار 75/41 تا 51/5 به ترتیب در روزهای اول تا نهم کاهش پیدا کرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سن زنبور در تعیین نوع واکنش تابعی زنبور T. brassicae موثر بوده و کارایی این زنبور در روزهای اول و دوم عمر نسبت به روزهای دیگر عمر بیشتر می باشد.
|
 • Arsalan.Jamshidnia *, Reza Sadeghi Pages 1-9
  The sugarcane stem borers, Sesamia cretica Led. and S. nonagrioides Lef. are the most important pests of sugarcane in Iran. The egg parasitoid wasp, Telenomus busseolae Gahan is the most important natural enemy of Sesamia spp. in Khuzestan province that play an important role in regulating populations of sugarcane stem borers. In order to evaluate the effect of host species on T. busseolae a laboratory investigation was carried out. Adult longevity, oviposition period, preoviposition period, fecundity and sex ratio of T. busseolae were studied on two hosts at three constant temperatures (20±1, 25±1 and 30±1 ºC). Results of analysis of variance showed that temperature had a significant effect on adult period, preoviposition period and fecundity of T. busseolae (P< 0.001) and had no effect on progeny sex ratio on both hosts. Oviposition period significantly affected by temperature on S. cretica (P< 0.001) and not affected on S. nonagrioides. Total fecundity of T. busseolae at all temperatures tested was higher on S. cretica than S. nonagrioides. Based on our results S. cretica eggs are the most favorable host for T. busseolae.
 • Nasibeh.Moazeni *, H. Izadi, J. Khajeali Pages 11-17
  Concerns over health and environmental problems associated with using synthetic insecticides in storages, have led to an intensification of efforts to find safe, effective and viable alternatives. In this research, susceptibility of larvae of Ephestia kuehniella and Plodia interpunctella was investigated to neemarin. Probit analysis of concentration-mortality data was conducted to estimate the LC50. Our results showed that mortality of the both pests increased as concentration of the insecticide increased. Effectiveness of the insecticide against both pests was proportional to pesticide concentration and time of treatment. It was more effective in 14 than 7 days after treatments. The exposure time was comparatively increased neemarin efficacy against E. kuehniella more than P. interpunctella. In conclusion, susceptibility of both pests to neemarin was the same and relatively low. LC50s of E. kuehniella larvae after 7 and 14 days were 4252 and 2994 ppm, respectively and for P. interpunctella larvae were 4029 and 3581 ppm, respectively.
 • Hossein .Lotfalizadeh * Pages 19-30
  The family Chalcididae is considered as an important group in biological control of pests. Sampling was carried out in 2011-2012 using net and Malaise trap due to study of the family fauna in some part of East-Azarbaijan province. A total of 11 species belonging to 7 genera in the subfamily Haltichellinae were collected and identified. Of which, three species have not been recorded from Iran (**) and five species are new for fauna of East-Azarbaijan province (*). An identification key was provided for identified genera. List of identified species are as follow: Antrocephalus hypsopygiae Masi*, Hockeria magna Bouček**, H. singularis Bouček**, H. susterai Bouček*, H. unicolor Walker*, Kriechbaumerella gracilis (Nikol\'skaya), Lasiochalcidia cincticornis (Walker)*, Neochalcis fertoni (Kieffer), Neohybothorax hetera (Walker), Proconura brbara (Masi)** and P. nigripes (Fonscolombe)*.
 • Saeed.Bagheri *, F. Kocheili Mosaddegh, P. Shishebor, E. Soleyman Nezhadian Pages 31-45
  Spatial distribution, precision levels, number of samples for Jasmine whitefly, Aleuroclava jasmini (Takahashi) (Hemi.: Aleyrodidae) was studied during 2010 and 2011 growing seasons in citrus orchards of Khuzestan Province, Iran. To do this, the samples were taken from 41 citrus orchards, in four geographical directions and four sides of a tree (five leaves on each sides of a tree) with stratified random sampling method. Number of eggs, 1st-4th instar nymphs and exuviae per 1 cm2 on lower surface of mature leaves were counted. Results showed that maximum of mean density of eggs and pupae in each citrus orchards was 34.9/cm2 and 49.13/cm2 on each leaf, respectively. There was no significant differences between the relative variation at each developmental stages at two spring and autumn generations, geographic directions of trees in citrus orchard and different geographical sides of each tree. The data of spatial distribution for the pest population among all citrus orchards with both Iwao’s Patchiness regression method and Taylor’s Power Law indicated that Taylor\'s Power Low showed a better fit than Iwao\'s model. The regression coefficient (b) for eggs, pupae and exuviae were 1.82, 1.67 and 1.79, respectively showing negative binomial distribution among populations. The common K for egg, pupae and exuviae, sum of alive stages and total population were determined 0.29, 0.57, 0.36, 0.7 and 0.79, respectively. The lowest level of permissible precision was determined 12.5% for this pest. Number of fixed samples in the precision level of 0.25 for egg, pupae, exuviae, sum of alive stages and total population were calculated 55, 28, 45, 23 and 20 leaves, respectively.
 • Farzad.Majidi, Shilsar* Pages 47-58
  Bacillus thuringiensis (Bt) is widely used in two forms, toxic crystal and a mix of spores and crystal for controlling of harmful insects. This research carried out in order to evaluate the effect of Bithurin on striped stem borer, Chilo suppresslis (SSB) under field conditions in Rasht during 2010. The experiment was conducted in a complete randomized design with two factors including: Dose and usage times with 3 replications. Results showed that 1.5 and 1 liter per hectare with two and three application times of Bithurin had the most effect on SSB and reduced the percentage of dead hearts to 0.42 and 0.47 %, respectively. Also, the highest efficacy in first generation of SSB was observed in the treatment of 1.5 liter per hectare with three times spraying (61.22%). In this study, spraying of one liter Bithurin with three times per hectare in the rice vegetative stage reduced the percentage of dead hearts to 0.52% in comparison with control. In reproductive stage of rice, percentage of the lowest infection white heads observed in 1.5 liter per hectare in plots with two and three times application, 0.78 and 0.83%, respectively. Also, the highest efficacy observed in plots with 1.5 liter per hectare with two and three times application in comparison with control (42.93 and 48.48%), respectively. Infection of white heads reduced by 3.84% in comparison with control in rice field. Therefore, if in a field infection is higher than the norm, 2-3 times of spraying can be recommended.
 • Maryam.Ajamhasani * Pages 59-67
  Since microbial factors have important role in control of pests, determination of interactions between immune system and entomopathogenic fungi can be useful in IPM programs. Cellular immunity of 4th instars of Spodoptera litura (Fabricus) was investigated against two isolates of Beauveria bassiana (Fashand and 566) and latex-bead. Number of prohemocytes, granulocytes, oenocytoids and phenoloxidase activity was measured too. A concentration of 106 spore/mL of spores and 106 particle/mL latex-bead were injected to larvae and their interactions with hemocytes were recoreded at 1, 3, 6, 12 and 24 h time-intervals. For control, distilled water was injected to larvae. The number of hemocytes were maximum after 3 and 6 h of injection. Nodulation was occurred 3 and 6 h after injection. Phenoloxidase activity was determined in the presence of L-DOPA as a substrate after injection of fungal spores and latex beads. Phenoloxidase activity was highest in 3 and 6 h post injection. Result showed that hemocytes and phenoloxidase in S. litura had an important role in immune reaction. So, with increasing of hemocyte number, hemocytes aggregated around spores and lead to spore death.
 • Rahele.Nikbin*, A. Sahragard, M. Hosseini Pages 69-80
  One of important aspects in evaluating the efficiency of a natural enemy is the attack rate across a range of host densities, i.e., its functional response. In this research, age-specific functional response of wolbachia-infected strain of parasitoid, Trichogramma brassicae to different egg densities (5, 10, 20, 30, 40, 60 and 80) of Ephestia kuehniella at 23 ± 1° C, 60 ± 5% RH and 16:8 h (L:D) photoperiod was evaluated. The type III functional response was obtained for one and two day old wasps, and a type II for 3 to 9 day old ones. Searching efficiency (a), handling time (Th) and maximum parasitism rate (T/Th) of parasitoid wasps were significantly affected by their ages. With increasing in parasitoid age a non-significant declining trend was shown in searching efficiency (a) but handling time (Th) increased significantly as adult parasitoid aged and the lowest value was observed at 1st day of parasitoid’s life (0.573 h). Also, by increasing in parasitoid age maximum parasitism rate (T/Th) clearly declined and it ranged from 41.75 to 5.51 hosts at 1st up to 9th days of wasp life. The results illustrated that age-specific functional response of T. brassicae wasps were different and the highest efficiency gained in the first two days of their life.