فهرست مطالب

معرفت کلامی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1392)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1392)
 • 158 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1393/08/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدعلی رضا حسینی، محمدتقی شاکر صفحه 7
  مسئله تعیین میزان نقش باورهای کلامی در داوری های رجالی، با توجه به بازگویی اجمالی اصل وجود اختلاف مبانی کلامی و تاثیرگذاری این تفاوت نگرش ها در نحوه تعامل با راویان در بازکاوی کتاب های رجالی و روایی، نیازمند تبیینی روشن است. اهمیت این بررسی به نگاه اجتهادورزانه از ورای داوری های صورت گرفته و با درک چرایی آن برای نوع تعامل با روایات کلامی، بازگشت دارد. نگاشته حاضر بر آن است که با نگرش روش شناختی و بر اساس تحلیل داده های رجالی و کلامی، جایگاه و میزان تاثیرگذاری اندیشه های عقیدتی در سنجش وثاقت یا تضعیف راوی را نمایان سازد. فرایند داده ها و تعمق نگاه در ریشه یابی مصادیق این گفتار، گویای اثرپذیری داوری های رجالی از باورهای کلامی است. این بررسی نشان دهنده آن است که حوزه این واکنش ها در فروع اصول عقاید و به صورت مشخص در نگرش به مسائل ذیل اصل امامت رخ نمایانیده است، که می توان آن را واکنش های درون مذهبی در برابر کنش های عقیدتی در بستر ارزیابی رجالی دانست.
  کلیدواژگان: علم غیب، داوری رجالی، اتهام غلو
 • محمدحسین زاده صفحه 29
  متواترات که گونه ای از دلیل های نقلی اند، در دانش هایی همچون کلام، فقه، تاریخ و دیگر دانش های همگن که ادله نقلی در آنها کارآمدند هستند، نقشی بسیار دارند. در نوشتار حاضر، درباره گزاره های متواتر با نگاهی معرفت شناختی و از این جهت که مفید یقین اند و می توانند مبدا برهان قرار گیرند، بحث می کنیم. پیش از آن، از باب مقدمه، لازم است درباره تعریف خبر یا گزاره متواتر بحث، و تعریف های ارائه شده را ارزیابی کنیم و درباره نیز شرایط اعتبار خبر متواتر بحث کنیم و، سپس ببینیم متواترات چه معرفتی به ما می دهند: معرفت ظنی یا یقینی؟ و اگر یقینی، آیا نوعی معتبر است یا شخصی؟ سرانجام به مسئله اصلی، یعنی بدیهی و مبدا برهان بودن آنها می رسیم. در این باره، نقدهایی را که متوجه بداهت و بلکه یقینی بودنشان شده است طرح و ارزیابی می کنیم و بدین نتیجه رهنمون می شویم که درجه معرفتی آنها فروتر از یقین بالمعنی الاخص است.
  کلیدواژگان: دلیل نقلی، خبر متواتر، خبر واحد محفوف به قرینه، بدیهی، درجه معرفت، علم تعارف، یقین بالمعنی الاخص، تراکم احتمال، اعتبار معرفت شناختی
 • محمد جعفری، داود فاضل فلاورجانی صفحه 57
  اواخر قرن دهم در حوزه فقه شیعه جریانی به راه افتاد که حدود دو قرن فضای فقه، اصول، کلام و فلسفه شیعه را از خود متاثر ساخت. این جریان که به اخباریگری مشهور است با حمله به علمای اصولی، علم اصول را به حاشیه کشاند. برخی اخباریان حتی اصولی ها را تا مرز کفر پیش برده، آنان را بدعت گذار، کافر و مروج اهل سنت قلمداد کردند. پیامدهای این تفکر موجب شد تا عوامل بروز این جریان همواره مدنظر علما قرار گیرد و برخی بزرگان به بررسی و نقد آن بپردازند. از جمله عواملی که شهید مطهری -به نقل از آیت الله بروجردی و همچنین شهید صدر آن را محتمل دانسته اند، امکان تاثیرپذیری اخباریان از جریان حس گرای معاصر آنها در غرب است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد است با بررسی شواهد مختلف و مراجعه به آرای سردمدار اخباریان در قرن دهم که معاصر فرانسیس بیکن است، درباره این نگاه به داوری بنشیند. به مناسبت، با استناد برخی شواهد، برخی عوامل بروز این اندیشه و پیامدهای آن را نیز بررسی کرده ایم.
  کلیدواژگان: اخباریگری، حس گرایی، نص گرایی، فرانسیس بیکن، محمدامین استرآبادی
 • رضا برنجکار، مهدی نصرتیان اهور صفحه 77
  اعتقادات از جمله مهم ترین بخش های هر دین به شمار می آید؛ زیرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پایه ریزی است. به همین جهت در میان متکلمان بحث های بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. یکی از این بحث ها، امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به راستی آیا در اعتقادات می توان تقلید کرد؟ در صورت امکان، محدوده آن کجاست؟ در پژوهش پیش رو به این مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستیابی به جمع بندی ای صحیح در باب امکان تقلید در اعتقادات، و تبیین حدود کاربست آن است. در مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته می شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه های مطرح و ادله آنها، و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد که در اعتقادات فرعی می توان تقلید را جایز دانست؛ هرچند که در آنها نیز وظیفه اولیه، استدلال و رجوع به نقل قطعی است.
  کلیدواژگان: تقلید، تدین، استدلال، اعتماد
 • معصومه وحیدی، مهدی دهباشی، جعفر شانظری صفحه 95
  شر در قرون اخیر به صورت منطقی و قرینه ای(علیه وجود خدا) مطرح و به منزله نقدی بر آموزه های دینی مطرح شده است. فیلسوفان و متکلمان راه حل های متنوعی ارائه داده اند که از جمله پاسخ ها، پاسخ هیک (فیلسوف و متکلم مسیحی) است که تئودیسه پرورش روح است و نیز پاسخ علامه طباطبایی که قایل به عدمی بودن شر شده، آن را لازمه عالم مادی و اختیار انسان می داند. این دو نظریه عدل باور با وجود نقاط اشتراک، دارای تفاوت های بنیادین اند. در مقایسه و تطبیق دو نظریه، ابعاد مسئله روشن تر می شود و راه حل جدیدی به دست می آید. لذا مقاله حاضر به بررسی و تطبیق این راه حل ها می پردازد.
  کلیدواژگان: شر، خیر، تئودیسه، پرورش روح، جان هیک، علامه طباطبائی
 • علی محمد قاسمی صفحه 121
  آن گاه که حکمت الهی صفت ذات باشد، به این معنا خواهد بود که در ذات، جهل، راه ندارد، و هنگامی که صفت فعل باشد، یا منظور از آن احکام و اتقان افعال الهی است (اعم از افعال تکوینی یا اوامر و نواهی تشریعی)، و یا منظور هدفمند بودن فعل الهی است؛ چراکه انجام کار لهو و عبث، قبیح و به دور از شان واجب تعالی و حکمت اوست. ازاین رو نظر اشاعره مبنی بر معلل به اغراض نبودن افعال الهی مردود و توجی هات و تاویلات آنان از آیات مربوط نیز، ناپذیرفتنی است؛ زیرا لازمه چنین نظریه ای انجام فعل قبیح از سوی خداست که محال خواهد بود؛ درحالی که ذات باری، صرف الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات، مستجمع صفات کمالیه و برخوردار از غنا و علم مطلق است و لازمه چنین وجودی، حکمت نیز هست. این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین معنای اقسام حکمت الهی، برداشت های نابجای اشاعره را از برخی آیات قرآنی، نقد و بررسی کند.
  کلیدواژگان: حکمت، حسن و قبح، عبث، باطل، لهو، حق، اشاعره
 • ملخص المقالات
  صفحه 147
|
 • Seyeed Ali Reza Hosseini, Mohammad Taghi Shaker Page 7
  The issue of determining to what extent theological beliefs contribute to Rejali judgments, considering the synoptic review of the original existence of the discrepancy in theological bases and effectiveness of these discrepancies on the way of interacting with the narrators of hadiths while revising books about Rejali and narration, needs obvious explanation. The importance of this survey is ascribed to the Ijtihadi (based on independent judgment) look behind the passed judgments along with understanding its role in the way of interacting with theological narrations. Using a methodological attitude and analyzing Rejali and theological data, the present paper seeks to expose the stand and rate of the effectiveness of ideological thoughts in measuring the reliability or unreliability of the narrator. The process of data and outlook depth in probing in to the instances of this issue indicates that Rejali judgments are influenced by theological beliefs. This survey indicates that the area of these reactions manifests itself in the principles and the braches of beliefs and specifically in the way of dealing with the issues under the principle of Imamate and it can be consider as inter-religion reactions against ideological actions in the area of Rejali evaluations.
  Keywords: prescience (omniscience, divining power), Rejali judgment, hyperbole accusation
 • Mohammad Hosseinzadeh Page 29
  Mutavatirat (unanimously agreed on) which are a kind of arguments based on transmitted knowledge, have a significant role in such sciences like theology, history and homogenous sciences in which the arguments based on transmitted knowledge are powerful. This paper discuses Mutavatir propositions using an epistemological view in that they have certainty and can be the genesis proof. As an introduction, the paper first defines Khabar (tradition) or mutavatir proposition, evaluates the presented definitions and expounds the conditions of the validity of a tradition and then to discover what kind of knowledge we get from mutavatirat: suppositional or certain? If certain, then is it valid or personal? Finally, the paper addresses the principal question, i.e. their being self-evident and origin of theorem. The criticisms which are directed to their self-evidence or certainty are assessed. It is concluded that their epistemological degree is inferior to certainty in its strict sense.
  Keywords: traditionary evidence, tradition, sole tradition fraught with context, self, evident, extent of knowledge, common knowledge, certainty in its strict sense, epistemological validity
 • Mohammad Jafar, Davood Fazel Flavarjani Page 57
  At the end of the tenth century AH a new trend in Shia figh came to existence and it influenced the atmosphere of figh, (Osul), theology and Shia philosophy for two centuries. Attaching Shiah scholars, this trend, known as traditionalism, marginalized the principles of Islam. Some of the traditionalists accused scholars of Usool of heresy and considered them heretic, heathen and propagandists for Sunnism. The consequences of this thought led scholars to expound the main causes behind the emergence of this trend. so that some great scholars critized its results. Among these causes anticipated by Shahid Mutahhari, quoting from Ayatollah Borujerdi and Shahid Sadr. Traditionalist might have been influenced by their contemporary western sensualists. This article, using a descriptive-analytic method, seeks to investigate the different evidence and thoughts of the tenth century's eminent traditionalists who were contemporary with Francis Bacon and evaluate this perspective. Accordingly, referring to some evidence, some of the causes of this thought and its ramifications have been examined.
  Keywords: traditionalism, sensualism, text, believers, Francis Bacon, Muhammad Amin Astarabadi
 • Reza Berenjkar, Mahdi Nasiriyan Ahur Page 77
  As fiqh and morality cannot be established without proving the beliefs, beliefs are among the most important issues of every religion. There have been long and heated discussions among theologians about the means for recognizing the beliefs. One of these discussions is related to the possibility or impossibility of imitation of beliefs i.e. referring to a religious authority. The question that arises is can one refer to religious authority and act according to his verdicts? If possible, to what extend? The following paper seeks to come to correct conclusions as to whether or not imitation of beliefs is possible and demonstrate its limits. Using a descriptive-analytical approach, the paper first discusses and then criticizes the leading views and proofs given in this regard. It seems that imitation regarding secondary religious teachings is allowed, provided that one uses reasoning and refers to authentic traditions.
  Keywords: imitation, religiosity, reasoning, belief
 • Masoomeh Vahidi, Dr. Mahdi Dehbashi, Dr.Jafar Shanazari Page 95
  In recent centuries, the issue of evil has been logically and contextually discussed against the existence of God and criticisms have been leveled to religious teachings. Philosophers and theologians suggest different solutions among which are Hick, the idea of theodicy of spiritual cultivation proposed by a Christian philosopher and theologian and Allame Tabatabaii’s belief that evil is not-existent and has to do with the material world and man’s free will. Despite having some similarities, these two views about justice have fundamental differences. This paper makes a comparison between these two views, sheds light on the different aspects of this question and provides a new solution.
  Keywords: evil, goodness, theodicy, spiritual cultivation, John Hick, Allame Tabatabaii
 • Ali Mohammad Ghasemi Page 121
  Since Divine wisdom is an essential attribute, ignorance has no place in Essence; and when it is a quality act, it either means accuracy and perfection of Divine Acts (including ontological acts or legislative obligations and prohibitions) or purposefulness of Divine act, because performing useless acts is unbecoming and unworthy of The Most High Necessary Existence and His wisdom. Therefore, the Asharite's belief that there is no purpose behind divine acts is rejected, and their justifications and interpretations of the relevant verses are not acceptable, this entails doing foolish because act by God, which is impossible, whereas the Essence of the Divine, the Pure Being, the Necessary Existence has, in every aspect, attributes of perfection and possesses absolute independence and knowledge. So wisdom is prerequisite for such a Being. This paper which seeks to clarify the meaning of the various kinds of divine wisdom investigates and criticizes the Asharites’ misconceptions of some Quranic verses.
  Keywords: wisdom, good, bad, vain, falsehood, fun, God, the Asharites