فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (پاییز 1392)
 • ویژة پژوهش های رضوی
 • تاریخ انتشار: 1392/09/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 5
 • مقالات
 • سید مصطفی مطهری، رضا یاری صفحه 10
  این گفتار، مروری است بر میراث مکتوب بازمانده از 94 تن راویان امام رضا(ع) که به تفکیک انواع نوشته ها معرفی شده است. که نوشته اند. نمونه یک نسخه کتاب المسائل از حسین بن مهران، و نسخه عبدالله بن محمد تمیمی رازی در پی آمده است. مبنای اصلی مقاله، دو کتاب رجال نجاشی و الفهرست شیخ طوسی است.
  کلیدواژگان: امام رضا(ع)، میراث مکتوب، راویان امام رضا(ع) - آثار، المسائل حسین بن مهران (کتاب)، نسخه عبدالله بن محمد تمیمی رازی (کتاب)، رجال نجاشی (کتاب)، فهرست طوسی (کتاب)
 • بینونت خالق و مخلوق با تاکید بر مناظره عمران صابی با امام رضا (ع) / برگرفته از درس گفتارهای آیت الله سید جعفر سیدان
  اصغر دوازده امامی مطلق صفحه 40
  این گفتار، به بینونت و نفی سنخیت میان خالق و مخلوق به عنوان یکی از اصول مهم توحید در بیان امام رضا(ع) می پردازد، که آن حضرت در مناظره با عمران صابی بر آن تاکید می ورزد. اثر این مطلب بر جبر و تفویض نیز بررسی شده است. نقد دیدگاه فلسفی و عرفانی در این زمینه در پی آمده است.
  کلیدواژگان: توحید - اصل بینونت، جبر و تفویض، امام رضا(ع) - توحید، امام رضا (ع) - مناظره با عمران صابی، توحید - نقد دیدگاه فلسفی، توحید - نقد دیدگاه عرفانی
 • محسن احتشامی نیا، فهیمه فهیمی نژاد صفحه 55
  نویسندگان، با معرفی رساله جوامع الشریعه که امام رضا7 در پاسخ مامون نوشته، و ارزیابی سندی و دلالی آن، اعتبار رساله را نتیجه می گیرند. سپس به مرور درونمایه آن در پنجاه موضوع در سه بخش عقاید، احکام و اخلاق می پردازند و چکیده نتایج را در یک جدول نشان می دهند.
  کلیدواژگان: امام رضا(ع) - آثار مکتوب، جوامع الشریعه (کتاب)، حدیث جوامع الشریعه - ارزیابی سندی، حدیث جوامع الشریعه - ارزیابی دلالی، حدیث جوامع الشریعه - درونمایه، احادیث امام رضا(ع) - جوامع الشریعه
 • اسناد و متون
 • سید نعمه الله الجزائری، عبدالحسین طالعی صفحه 75
  این رساله، شرح سید نعمت اله جزائری (متوفی 1112 ه.ق.) بر خطبه توحیدیه امام رضا(ع) است. متن این خطبه را بزرگانی مانند شیخ صدوق، مفید، طوسی، طبرسی، مجلسی و دیگران در آثار خود آورده اند. همچنین شماری از بزرگان به شرح آن پرداخته اند، به صورت رساله مستقل یا ضمن آثار خود، از جمله: محمد باقر مجلسی، سید محمد باقر طباطبایی یزدی، علی اکبر نهاوندی. در اینجا شرح سید نعمت اله جزائری به نقل از کتاب چاپ نشده اش لوامع الانوار فی شرح عیون الاخبار نقل شده که در شرح عیون اخبار الرضا(ع) تالیف شیخ صدوق نوشته است. شرح این خطبه برای نخستین بار به چاپ می رسد.
  کلیدواژگان: امام رضا(ع)- خطبه ها، خطبه توحیدیه رضویه، توحید - خطبه ها، عیون اخبار الرضا(ع) (کتاب)، لوامع الانوار فی شرح عیون الاخبار (کتاب)، جزائری، سید نعمت اله
 • علامه محمدصالح حائری مازندرانی، سیدمحمد حسینی لرگانی صفحه 97
  این گفتار، حول محور چند قصیده عربی مانند قصیده دالیه سروده متنبی و لامیه معری است که شیخ محمد صالح حائری مازندرانی (متوفی 1391 هجری قمری) در مدح امام رضا7 تخمیس کرده است. متن اصلی این تخمیس ها در نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بوده که برای نخستین بار به چاپ می رسد. محقق در مقدمه، به شرح حال و آثار و جایگاه ویژه حائری مازندرانی در ادبیات عرب اشاره می کند.
  کلیدواژگان: امام رضا(ع)، ادبیات عرب، متنبی، قصیده دالیه، معری - قصیده لامیه، حائری مازندرانی، صالح - اشعار عربی، ادبیات رضوی - قصاید عربی
 • بایسته های پژوهشی
 • محمد بیابانی اسکویی صفحه 119
  بایسته های پژوهشی، کلید پژوهش هستند که راهنمای تحقیق در هر موضوع به شمار می آیند. نویسنده در این گفتار، حدود 350 موضوع را در ضمن 37 عنوان کلی در حوزه پژوهش های مر بوط به امام رضا7 پیشنهاد داده است. او در مقدمه، به این نکته مهم اشاره می کند که تحول و تغییر معنای کلمات، سبب تغییر مفاهیم یک فرهنگ می شود. لذا یکی از وظایف پژوهشگران حوزه دین، بازگرداندن کلمات به معنای اولیه آنهاست. برخی از موضوع های پیشنهادی در زمینه فطرت، علم، عقل، قرآن، توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل، اسماء و صفات الهی، مهدویت، رجعت، معراج و شیطان است.
  کلیدواژگان: بایسته های پژوهشی رضوی - عقاید، اصول عقاید - راهنمای تحقیق، کلمات کلیدی دینی - معناهای اولیه
 • گزارش و معرفی
 • محمود ملکی تراکمه ای صفحه 143
  این گفتار، مروری و نقدی بر کتاب موسوعه الامام الرضا(ع) است که به سرپرستی سید محمد حسینی قزوینی در هشت جلد منتشر شده است. نویسنده در آغاز گفتار خود، ابتدا بیست کتاب دانشمندان سده های دوم و سوم از سخنان امام رضا(ع) گرد آورده اند، نام می برد. و بعد از آن هشت کتاب از دانشمندان سده های چهارم تا کنون در این موضوع یاد می کند. شیوه نگارش، ساختار کتاب، و پس از آن یازده نقد بر کتاب در ادامه گفتار آمده است.
  کلیدواژگان: موسوعه الامام الرضا(ع) - معرفی و نقد، امام رضا(ع) - منابع مکتوب، امام رضا(ع) - سخنان، حسینی قزوینی - سید محمد
 • چکیده
 • ترجمه: تحسین بدری صفحه 191
|
 • Seyyed Mostafa Motahhari, Riza Yari Page 10
  this article aims at introducing the remained written works of 94 narrators of Imam Riza, which have been grouped into different categories. In the following a sample of the book "Al-Masael" by Husain ibn Mehran and a version by Abdulllah ibn Mohammad Tamimi Razi are included. The base of the present article is the book Rijal by Najashi and Al-Fihrest by Sheikh Toosi.
 • Mohsen Ehteshaminia, Fahimeh Fahiminejad Page 55
  the authors first introduced Risalah "Javame AlSharia" by Imam Riza which is written in response to Mamoon, then they evaluate its documentations to assert the authenticity of this Risalah. In the following,, they review the contents of it in 50 subjects in three categories of Beliefs, Ahkams, and Ethics, putting the result in the table.
 • Seyyed Nematullah Al Jazayeri, Abdulhussein Taleee Page 75
  this article is about the explanation of the sermon of Imam Riza on the Unity of God by seyed Nematullah Jazaeri. The text of this sermon has been mentioned by great scholars like sheikh Sadoq, Mofid, Toosi, Tabarsi, Majlisi, and others. Some of the great scholars attempted to write explanation on it, such as Mohammad Baqir Majlisi, sayed Mohammad Baqir Tabatabaee Yazdi, Ali Akbar Nahavandi. Here, we mentioned the explanatory by sayed Nematullah Jazaeri from his book " Lavame Al Anvar fi Sharh Uyoon Al Akhbar" which has been written in explaining Uyoon Al Akhbar by sheikh Sadoq. This explanation is publishing for the first time.
 • Allameh Mohammad Saleh Haeri Mazandarani, Seyyed Mohammad Hoseini Largani Page 97
  this article is about some Arabic Ghasida like the Ghasida "Daliya" from Motnabi and Lamiya Moarri which sheikh Mohammad Saleh Haeri Mazandarani (death. 1391 lunar calendar) made them into Takhmis of praising Imam Riza; the original texts of these Takhmis are in the manuscript section of the central library of Tehran university which is published for the first time. The researcher pointed to the biography, works and special place of Haeri Mazandarani in Arab Literature.
 • Mohammad Biabani Oskouei Page 119
  the research worthy topics are the keys for research. The author collected 370 subjects under 37 main topics regarding Imam Riza. In the introduction, he highlighted that change in the meaning of words, which results in alteration of a culture. So, one of the significant duties of researchers in religious domain is to bring words back to their original meaning. Some suggested subjects are about Fitrah, Knowledge, Logic, Quran, Unity of God, Imamat, Justice, Names and Attributes of God, Mahdaviat, Rejat, Meraj and Satan.