فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue:2, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/08/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سیدمصطفی شیریزدی، سعید کارگر، علیرضا فرهبد، حسین نعمت زاده، محدثه ابوئیان جهرمی* صفحه 80
  مقدمه
  تشخیص زودهنگام سرطان پستان رابطه مستقیمی با آگاهی های زنان درباره سرطان پستان و روش های غربالگری آن دارد. هر چند سرطان پستان از اولویت های نظام بهداشتی استان یزد است، تاکنون آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در یزد در این زمینه مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر یزد در رابطه با روش های غربالگری سرطان پستان و رابطه آن با متغیرهای دموگرافیکی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-مقطعی در بین 438 زن مراجعه کننده به درمانگاه های شهر یزد در سال 1389 با استفاده از نمونه گیری خوشه ایانجام شد. برای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای استاندارد حاوی اطلاعات دموگرفیک، تعیین سطوح آگاهی، نگرش و عملکرد، علل عدم انجام و انجام خودآزمایی پستان و منابع اطلاع رسانی در زمینه سرطان پستان و روش های غربالگری تنظیم و امتیازدهی شد. نتایج توسط آزمون های آماری نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  در مورد روش های غربالگری سرطان پستان سطح آگاهی در حد متوسط تا ضعیف (%86/8)380 نفر و با سطح تحصیلات و سن رابطه معناداری دارد. نگرش در حد متوسط (%70/8)310 نفر و با سن و شغل رابطه معناداری دارد. عملکرد ضعیف (%65/8)288 نفر و با کلیه متغیرها به جز سابقه فامیلی سرطان پستان رابطه معناداری دارد. علت اصلی عدم انجام خودآزمایی پستان، عدم آگاهی از نحوه صحیح انجام خودآمایی پستان (%59/4)184 نفر گزارش شد. بااهمیت ترین منبع در خصوص اطلاع رسانی تلویزیون است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، زنان و دختران می بایست درباره این موضوع آموزش کافی کسب کنند.
  کلیدواژگان: غربالگری سرطان پستان، یزد، آگاهی، نگرش، عملکرد
 • محمدحسین انوری تفتی*، محمدمهدی میرجلیلی، مهدی اقاباقری صفحه 96
  مقدمه
  عفونت های انگلی روده ای در کشورهای در حال توسعه خیلی شایع است و عمدتا کودکان را مبتلا می سازد. مهدکودک ها مکان هایی هستند که کودکان برای کسب انگل های روده ای مستعدتر هستند.
  مواد و روش ها
  این مطاله مقطعی برای تعیین شیوع انگل های روده ای در میان کودکانی که در مهدکودک های شهر یزد نگهداری می شوند انجام گرفت.180 کودک زیر 6 سال به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. نمونه های تازه موضوع از هر کودک تهیه و به روش های مستقیم گسترش مرطوب و فرمالین- اتر آزمایش شدند. اطلاعات دموگرافیک و شاخص های تن سنجی کودکان نیز مثبت گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  در مجموع 10 درصد از کودکان حداقل به یکی از انگل های روده ای آلوده بودند.میزان های عفونت بشرح ذیل بودند: بلاستوسیستیس هومی نیس 2/8 درصد، ژیاردیا لامبلیا 2/8 درصد، آنتامبا کلی 1/1 درصد، کیلوماستیکس مسنیلی 1/7 درصد و دی آنتامبافراژیلیس 1/1 درصد. میزان عفونت در پسران 12/9 درصد و در دختران 6/9 درصد بود. ارتباط بین سن، جنس، شاخص های تن سنجی و عقونت های انگلی از نظر آماری معنی دار نبود. یک تفاوت معنی دار به لحاظ آماری بین عفونت با تحصیلات والدین و شغل مادران مشاهده گردید (0/05> p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، کاهش قابل ملاحظه ای در میزان عفونت های انگلی روده ای را در مقایسه با سایر مطالعات نشان داد. این کاهش ممکن است به دلیل ارتقاء بهداشت فردی و محیط باشد که بواسطه ارائه آموزش های عمومی، افزایش آگاهی های بهداشتی و بهبود تسهیلات بهداشتی، دفع صحیح زباله و فاضلاب، کنترل آب آشامیدنی و بهداشت مواد غذایی حاصل شده است.
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، کودکان، مهدکودک ها، یزد
 • محمد ملکوتیان*، مرضیه جاودان، فرناز ایرانمنش صفحه 103
  مقدمه
  دریافت غلظت بالای فلوراید باعث مشکلات بهداشتی در سلامت انسان است، لذا یافتن راهی برای حذف فلوراید مازاد از اهداف مهم در پروژه های تامین آب است. مطالعه با هدف بررسی کارایی بوکسیت معادن فعال استان یزد در حذف فلوراید آب آشامیدنی انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه تجربی است، از اردیبهشت تا آبان سال 1392 روی نمونه سنتتیک و آب منطقه کوهبنان در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. بوکسیت از معادن صدرآباد و شمال یزد استان یزد تهیه شد. آنالیز بوکسیت با روش طیف سنجی فلوئورسانس اشعه ایکس و طیف سنجی تفرق اشعه ایکس انجام گرفت. تاثیر پارامترهای pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظتهای مختلف فلوراید روی حذف بررسی گردید. شرایط بهینه روی نمونه واقعی انجام شد. به منظور درک بهتر فرایند جذب، سنتیک و ایزوترم جذب بررسی شد. میزان فلوراید به روش اسپادنس تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار Excel انجام شد.
  یافته ها
  حداکثر راندمان حذف در pH 7، زمان تماس 180 دقیقه توسط 25 گرم در لیتر بوکسیت معدن صدرآباد 75/31 درصد و 30 گرم در لیتر بوکسیت معدن شمال یزد 59/90 درصد بدست آمد. راندمان حذف در نمونه واقعی در شرایط بهینه به ترتیب 51/21 و 36/68 درصد است. ایزوترم فروندلیچ با ضریب همبستگی بیشتر از 99 درصد برای هر دو نوع بوکسیت نتایج بهتری را نشان داده است.
  نتیجه گیری
  بوکسیت معدن صدرآباد کارایی بالاتری نسبت به بوکسیت معدن شمال یزد است.
  کلیدواژگان: ایزوترم جذب، حذف فلوراید، بوکسیت صدرآباد، بوکسیت شمال یزد
 • محمدحسین باقیانی مقدم، طاهره هاشمی فرد*، سمیرا جعفری، پروین یدالهی، هاشمی فرد، ملیحه کمالی مرادزاده، فائزه هاشمی فرد صفحه 115
  مقدمه
  تولد فرایندی طبیعی است که می تواند منجر به حوادث مرگبار و صدمات جدی به مادر و جنین شود. زمانی که امکان زایمان طبیعی برای مادر وجود ندارد وامکان خطربرای مادرویاکودک وجوددارد، زایمان با سزارین انجام می شود. در بسیاری از موارد ضرورت پزشکی منجر به زایمان به روش سزارین نیست بلکه ناآگاهی، عقاید، رفتارها و نگرش های غیر آزمون شده و غلط تعیین کننده نوع زایمان بوده است.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع تجربی است که در مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انجام شده است.نمونه ها 130 نفر از زنان باردار نخست زا (65 نفر در هر یک از دو گروه نجربی و غیرتجربی)بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته و مشتمل بر 4 بخش بود. قبل از اجرای مداخله آموزشی پرسشنامه مربوطه توسط دو گروه تکمیل شد. سپس گروه تجربی، مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی طی جلسات 45 دقیقه ای دریافت کردند. زنان هر دو گروه 2ماه بعد از مداخله، مجدداپرسشنامه های مربوطه را تکمیل کردند.داده های گرداوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 18 و با استفاده از شاخصهای میانگین و انحراف معیار توصیف شد. رابطه بین سازه ها و متغیرهای دموگرافیک با استفاده از آزمونهای من ویتنی،کروسکال والیس و کای اسکوئر آنالیز شد.
  یافته ها
  در این پژوهش میانگین سنی زنان 24.36 ± 3.73 و میانگین سن بارداری 31.53 ± 2.35 بود.یافته های بدست آمده نشان می دهد که اختلاف معنی داری در میانگین نمرات حساسیت درک شده(0/001=P)،شدت درک شده(0/001=P)،منافع درک شده(0/01=P)، موانع درک شده(01/0=P)و آگاهی(0/001=P)زنان گروه تجربی نسبت به زنان گروه غیرتجربی بعد از اجرای آموزش وجود داشت، در حالیکه اختلا ف معنی دارآماری بین سازه خودکارامدی درک شده (p=0.069) و نوع زایمان انجام شده بین دو گروه بعد از مداخله آموزشی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در پژوهش حاضر اجرای مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی باعث افزایش آگاهی زنان باردار شده، اما بر عملکرد آنها موثر نبوده است. از آنجا که در انتخاب روش زایمان عوامل متعددی غیر از آگاهی دخیل است، لذا پیشنهاد می گردد بمنظور ارتقاء کارایی این الگو بطور همزمان از الگوهای دیگری که بر سایر عوامل نیز موثر باشد استفاده گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، مدل اعتقاد بهداشتی، روش زایمان، زنان باردار
 • یحیی پاسدار، میترا دربندی، سیدمصطفی نچواک* صفحه 124
  مقدمه
  شروع کار از سنین کودکی می تواند اثر منفی بر فرآیند رشد و وضعیت تغذیه ایجاد نماید. کودکان کار به علت مخاطرات شغلی در معرض انواع بیماریهای واگیردار و غیر واگیر دار همانند سوءتغذیه، کم خونی و عقب افتادگی در رشد هستند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغذیه و شیوع کم خونی در کودکان کار و غیر کار در شهر کرمانشاه انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه یک بررسی مورد- شاهدی بود که بر روی 90 پسر کار و 90 پسر عادی 18-8 ساله در شهر کرمانشاه انجام شد. پرسشنامه جمعیتی و پرسشنامه بسامد مصرف ابزارهای جمع آوری داده ها بودند. شاخصهای انتروپومتریک (تن سنجی) با استفاده از ابزارهای استاندارد اندازه گیری شدند. 5 میلی لیتر خون برای انجام آزمایش زیست شاخص های خونی از افراد شکت کننده در مطالعه گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین قد و وزن کودکان کار به ترتیب 3/7 سانتی متر و 5/7 کیلوگرم کمتر از کودکان غیر کار بود (0.02 = P). شیوع فقر آهن در کودکان کار دو برابر کودکان غیر کار بود (28٪ در مقابل 11/3 ٪، 0.01 = P). غلظت هموگلوبین در کودکان کار در مقایسه با کودکان غیر کار بطور معنی داری کمتر بود (0.05 = P).مصرف تمامی گروه غذایی بجز گروه نان وغلات درکودکان کار به طور معنی داری کمتر از کودکان غیر کار بود (0.001 = P).
  نتیجه گیری
  کودکان کار در معرض خطر ابتلا به سوءتغذیه و کم خونی هستند به همین دلیل نیازمند حمایت های ضروری تغذیه ای می باشند.
  کلیدواژگان: کودکان کار، وضعیت تغذیه ای، کم خونی و تن سنجی
 • محمدحسین غفوری، فربد عبادی فرد آذر، محمد عرب، محمد محمودی، نگار یوسف زاده، عزیز رضاپور* صفحه 132
  زمینه و هدف
  سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سال 2000 یکی از اهداف سه گانه نظام سلامت را مشارکت عادلانه برای تامین مالی هزینه های سلامت اعلام کرده است. اما مطالعات صورت گرفته در کشور بیانگر وضعیت نامطلوب عدالت در تامین مالی هزینه های سلامت می باشد. هدف از مطالعه حاضر مطالعه اندازه نابرابری در مخارج سلامت با رویکردهای متفاوت است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی مقطی و مبتنی بر جمعیت است که نمونه آن 792 خانوار ساکن شهر تهران می باشد. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت می باشد. جهت اندازه گیری نابرابری در مخارج سلامت از شاخص های FFC، شاخص تمرکز در مخارج سلامت، منحنی لورنز و هزینه های اسف بار سلامت می باشد. جهت انجام محاسبات ریاضی از نرم افزار Excel استفاده شده است.
  یافته ها
  شاخص FFC با روش بهینه برابر با 0/57 و با روش معمول برابر با 0/62 محاسبه شد، شاخص تمرکز در مخارج سلامت سرپایی 0/105-، در مخارج سلامت بستری برابر با 0/015 و برای کل مخارج سلامت برابر با 0/044- بود. همچنین 7/2 درصد از خانوارها با مخارج اسف بار سلامت مواجه شده بودند. نتایج نشان داد بیمه خود می تواند عامل بوجود آمدن هزینه های اسف بار سلامت باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده فاصله بسیار زیاد در وضعیت عدالت در سلامت کشور و اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور دارد. لذا باز نگری جدی در سیاست های تامین مالی، بیمه ای و ساختاری در نظام سلامت کشور نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: نابرابری، شاخص FFC، شاخص تمرکز، هزینه های اسف بار سلامت
 • علی چاپاریان*، حسین حکمتی مقدم، مهسا منصوریان صفحه 145
  زمینه
  پرتوهای یونیزان دارای خطرات دراز مدتی بویژه سرطان می باشند. از آنجا که پزشکان برای بیماران آزمونهای رادیولوژی را درخواست می نمایند، آنها باید از منافع و خطرات این آزمونها آگاه باشند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی آگاهی پزشکان استان یزد درباره خطرات پرتوهای یونیزان مورد استفاده در روش های تصویربرداری رادیولوژی بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی با استفاده از یک پرسشنامه شامل 25 سوال، آگاهی پزشکان در زمینه پرتوهای یونیزان و خطرات سرطانزایی آن در روش های تصویربرداری رادیولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سوالاتی در زمینه اطلاعات جمعیت شناسی شامل سن، جنس، تخصص و سابقه کار پرسیده شد. پرسشنامه ها در بین پزشکان شاغل در استان یزد توزیع و توسط آنها تکمیل شد. سپس پرسشنامه های تکمیل شده با نرم افزار آماری مناسبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو، ویلکس و آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. برای متغیرهای پیوسته و مقایسه تفاوت میانگین نمرات برای متغیرهای دو بخشی از آزمون t استفاده شد. ضریب همبستگی اسپیرمن برای یافتن رابطه بین متغیرهای سن و تجربه با آگاهی پزشکان انجام شد.
  نتایج
  میانگین نمره کل آگاهی 3/15 ± 14 از 25 سوال، و یا 12/6% ± 56% بود و محدوده نمرات از 11/5% تا 81% بود. میانگین نمره کل با سن و سابقه کار همبستگی نداشت، اما بین مردان و زنان(P value= 0.001) و همچنین بین دو گروه پاسخ دهنده اصلی یعنی پزشکان عمومی و متخصصین (P value= 0.012) تفاوت معنی داری وجود داشت. آگاهی پزشکان در مورد اثرات زیانبار اشعه شامل اثرات قطعی و اثرات تصادفی بسیار ضعیف بود.
  نتیجه گیری
  آگاهی پزشکان در مورد پرتوها به طور کلی ناکافی است. آموزش کافی به پزشکان در مورد خطرات ناشی از آزمونهای رادیولوژی ضروری به نظر می رسد، و تجدید نظر در برنامه درسی دانشجویان پزشکی در این زمینه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پزشکان، آگاهی، پرتوهای یونیزان، روش های تصویربرداری، سرطان
|
 • Mohammad Hassan Lotfi * Page 79
 • Seyyed Mostafa Shiryazdi, Saeed Kargar, Ali Reza Farahbod, Hosein Neamatzadeh, Mohaddeseh Aboueian, Jahromi * Page 80
  Background
  Early detection of breast cancer has a direct relationship with women's knowledge about breast cancer and its screening methods. Knowledge, attitude, and behavior of women in Yazd havent yet surveyed, however breast cancer is one of health institute's priorities. The objective of this study is to survey the knowledge, attitude, and behavior regarding breast cancer screening among women referring to health centers of Yazd city and its relationship with demographic variables.
  Material And Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted on 438 women referring to health centers of Yazd city in 2010 by using cluster sampling. For collecting data, a standard questionnaire contains demographic characteristics, determination of knowledge; attitude; and behavior, reasons for not practicing and practicing breast self examination, and informing sources for breast cancer and screening techniques is designed and rated. The data are analyzed by statistical tests of SPSS software.
  Results
  The knowledge of breast cancer screening techniques is about moderate to poor 380(86.8%) people and has a significant relationship with educational level and age. Attitude is about moderate 310(70.8%) people and has a significant relationship with age and job. Behavior is poor 288(65.8%) people and has a significant relationship with all variables other than familial history. The main reason for not practicing breast self examination is reported "not being aware of correct breast self examination practice" 184(59.4%) people. The most important source for informing is television.
  Conclusion
  The Knowledge, attitude, and practice of women referring to health centers of Yazd are consistent with most studies.
  Keywords: breast cancer screening, Yazd, knowledge, attitude, behavior
 • Mohammad Hosein Anvari Tafti *, Mohammad Mehdi Mirjalili, Mahdi Aghabagheri Page 96
  Introduction
  Intestinal parasitic infections are very common in developing countries and affect mostly children. Day care centers are places where children are more susceptible to acquire intestinal parasites.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted to determine the prevalence of intestinal parasites among children who attend to day care centers in Yazd city. Eighty hundred children under six years old were selected by cluster sampling. Fresh faecal samples were collected from each child and examined by direct wet mount and formalin-ether techniques. Demography data and anthropometric indicators of children were also recorded. The obtained data were analyzed using SPSS software.
  Results
  In total 10 % of children harbored at least one type of intestinal parasite. The rates of infection were as follows: Blastocystis hominis 2.8%, Giardia lamblia 2.8%, Entamoeba coli 1.1%, Chilomastix mesnili 1.7%, Dientamoeba fragilis 1.1.%. Infection rate in male was 12.9% and in female it was 6.9%. The relationship between sex, age, anthropometric indicators, and parasitic infection was not statistically significant. A statistically significant difference was observed between infection, parents’ education and mother's job (P<0.005).
  Conclusion
  The results of this study, showed a considerable decrease in the rate of intestinal parasitic infections in comparison with other studies. This may be owing to the improvements in personal environment, and health which have occurred through public education campaigns, health information raising, sanitation facilities improvement, proper waste and wastewater disposal, control of drinking-water, and food safety.
  Keywords: Intestinal Parasites, Children, Day–Care Centers, Yazd
 • Mohammad Malakootian *, Marzie Javdan, Farnaz Iranmanesh Page 103
  Introduction
  A high concentration of fluoride causes health problems in man. How to remove excess fluoride from water is the objective of this project. The study focuses on an evaluation of the performance of activated bauxite mines in Yazd province in order to remove fluoride from drinking water.
  Materials And Methods
  This study was an experimental one and conducted on synthetic samples and water from May to November of 2013 in Kuhbanan region at the Environmental Health Engineering Research Center. Bauxite was taken from Sadr Abad and Shomal-e-Yazd mines. Bauxite analysis was performed using X- Rey Fraction and X-Ray Diffraction. The effects of pH, contact time, adsorbent dose and different concentrations of fluoride on defluoridation were determined. The optimal conditions were performed on real samples. In order to better understand the processes of absorption, synthetic and adsorption isotherms were studied. Fluoride content was determined by the SPADNS method and data analysis was performed by Excel.
  Results
  The maximum removal efficiency for synthetic solution was obtained by 25g/L bauxite of Sadr Abad mine and 30g/L bauxite of Shomal-e-Yazd mine at pH 7, the contact time of 180 minutes as 75.31% and 59.90%, respectively and removal efficiency of actual samples in optimum conditions was 51.21% and 36.68%. Freundlich isotherm with a correlation coefficient greater than 99% showed better results for both types of bauxite.
  Conclusion
  bauxite from Sadr Abad mine is more efficient in comparison to bauxite from Shomal-e-Yazd mine.
  Keywords: Adsorption isotherm, removal of fluoride, Shomal, e, Yazd Bauxite, Sadr Abad Bauxite
 • Mohammad Hossein Baghianimoghadam, Tahere Hashemifard *, Samira Jafari, Parvin Yadolahi, Malihe Kamali Moradzadah, Faeze Hashemifard Page 115
  Introduction
  Pregnancy is a natural process that can lead to fatal accidents and serious injuries to the mother and fetus. When there is no possibility of vaginal delivery for the mother and There is a possible risk to the mother and children, Cesarean delivery is performed. In many cases there is no medical necessity for a cesarean delivery But ignorance, beliefs, behaviors and attitudes of non-false test has been determiner the method of delivery.
  Materials And Methods
  This was an experimental study that was done on pregnant women who were referee to health centers of Yazd city. The samples were 130 first pregnant mothers that were divided in two groups(65 case group and 65 control group). The samples were selected by random sampling. The data was collected by a researcher making questionnaire include 4 section. At first, two groups completed the questionnaires, then the intervention was conducted for case group based on the Health Belief Model in given 45-minute sessions. about 2month after intervention, two groups completed the questionnaires twice. The data was analyzed with SPSS18 and describing Parameters the mean and the standard deviation. The relationship between structural and demographic variables were analyzed using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Chi-square were analyzed.
  Results
  In this study, the mean age of women was 24.36 ± 3.73 and the mean gestational age 31.53 ± 2.35, respectively.The results showed that there was significant difference between case and control groups after intervention in Perceived susceptibility(p=0.001),perceived threat(p=0.001),perceived benefit(p=0.01), perceived barrier(p=0.01) and knowledge(p=0.001).There was no significant difference between self efficacy (p=0.069)and methods of delivery between two group after intervention.
  Discussion
  In this study educational intervention based on health belief model increased the awareness of pregnant women, However, it has not been effective on their performance. Because many factors other than knowledge are involved in the choice of delivery method, It is proposed to enhance the efficiency of this model simultaneously different patterns that can be used effectively on other factors.
  Keywords: Education, HBM, Method of Delivery, Pregnant Women
 • Yahya Pasdar, Mitra Darbandi, Seyyed Mustafa Nachvak * Page 124
  Nutritional Status of Working Children as a Neglected Group in Kermanshah West of Iran Print Persian Abstract Author(s): Yahya Pasdar, Mitra Darbandi, Seyyed Mustafa Nachvak * Study Type: Applicable | Subject: Public Health | Received: 2014/08/26 - Accepted: 2014/08/26 - Published: 2014/08/26 Article abstract:
  Introduction
  Working at an early age can have adverse consequences on health. Working children due to their occupational hazards are at risk of communicable and non-communicable diseases such as malnutrition, anemia and growth retardation. This study aimed to determine the nutritional status and prevalence of anemia in working and non-working children.
  Methods
  This case-control study was carried out as cross-sectional, on 90 working and 90 non-working 8-18 year-old boys in Kermanshah. The data gathering tools were demographic and food frequency questionnaires (FFQ). Anthropometric parameters were measured using standard tools. 5 ml blood for blood biomarkers test was collected from the participants.
  Results
  Average height and weight of working children were respectively 3.7 cm and 5.7 kg less than of the non- working children (P = 0.02). Prevalence of iron deficiency in working children was more than double in the non-working children (28% vs 11.3%, P = 0.01). Hemoglobin concentration was less significantly in working children compare to non-working children (p=0.05). The working children as significantly consumed all of the food groups except the bread and cereals less than the non-working children (P <0.001).
  Conclusions
  Working children are at risk to develop anemia and malnutrition so they need to emergencies nutritional supports.
  Keywords: Working children, nutritional status, anemia, anthropometry
 • Mohammad Hossein Ghafoori, Farbod Ebadifard Azar, Mohammad Arab, Mahmood Mahmoodi, Negar Yusef Zadeh, Aziz Rezapour * Page 132
  Background and
  Purpose
  In 2000 World Health Organization (WHO) has announced the fairness of financial contribution to health care costs, as one of the three goals of health systems. However, conducted studies in Iran reflect the dire situation in the context of health equity in terms of financing health care costs. The aim of the present study is to determine the disparities in health expenditures by means of different approaches.
  Materials And Methods
  The present study is a descriptive - analytic cross sectional population based study. The Sample consisted of 792 households residing in Tehran. Data was collected by WHO questionnaire. Indices of FFC, CI in health expenditure, Lorenz curve and catastrophic health care expenditure were used for measuring inequality in the distribution of health expenditures. Excel software was used to perform mathematical calculations.
  Results
  FFC index was 0.57 by optimized method and was equal to 0.62 by ordinary formulas. Concentration index in outpatient services was -0.105, CI in inpatient services was 0.015 and for total health expenditures was equal to -0.044. Also, 7.2 present of households were faced with catastrophic health expenditures. Moreover results showed that insurance can be a reason of catastrophic expenditures by itself.
  Conclusion
  Results indicated that there is a deep gap between the status of equity which is outlined in the 4th and 5th national plans of development and our current situation. So reforming in financial, insurance and structural policies is crucially needed.
  Keywords: Inequality, FFC index, Concentration Index, Catastrophic Health Expenditures
 • Ali Chaparian *, Hosain Hekmati Moghadam, Mahsa Mansourian Page 145
  Introduction
  Ionizing radiation has long-term risks, especially cancer. Since physicians request radiological examinations for patients, they need to be aware of its benefit and also risks. The aim of this study was to assess the overall knowledge of physicians in Yazd province about the radiation risks associated with diagnostic imaging procedures.
  Material And Methods
  In this descriptive study a questionnaire containing 25 questions was used to evaluate physicians’ knowledge of radiation doses received from radiological procedures and risks of cancer from diagnostic imaging. Their demographics such as age, sex, specialty and experience (years of practice) was also asked. Normality of data distribution was assessed using the Shapiro–Wilks test and the Kolmogorov–Smirnov test. A t-test was used for continuous variables and comparison of mean differences in scores for dichotomous variables. Spearman's correlation coefficient was carried out to look for any relationship between variables of age and experience with the knowledge of the physicians.
  Results
  The overall mean knowledge score was 14 ± 3.15 out of 25 questions, or 56% ± 12.6%, and the scores ranged from 11.5% to 81%. The total mean score did not correlate with age and experience, but there was a significant difference (P value= 0.001) between men and women and also among the two main respondent groups, general practitioners and specialists (P value= 0.012). Physicians’ knowledge about detrimental effects of radiation including both deterministic and stochastic effects was very weak.
  Conclusion
  The awareness of physicians about radiation is generally inadequate. Adequate training to practicing physicians about risks of radiological examinations seems needed, and revision of the curriculum of medical students in this area is recommended.
  Keywords: Physicians, Awareness, Ionizing radiation, Imaging procedures, Cancer
 • Mohammad Taghi Ghaneian, Masoumeh Tabatabaee, Pouran Morovati *, Mohammad Hassan Ehrampoush, Ali Dehghani Page 153
  Introduction
  Humic acid (HA) is one the original disinfection byproducts processors in water treatment. So, removing it is necessary before water chlorination. In the present study, photodegredation of humic acid in water using Ag/ZnO nano particle under UVc irradiation in batch system was investigated.
  Material And Methods
  Photocatalytic study was carried out to evaluate the effect of UVc (15w), irradiation time of (10 - 40min), pH (5 - 9), initial humic acid concentration of (10-50 mg/L) and Ag/ZnO dosage of (0.2 – 0.8 g/L) on humic acid removal. HA concentration was monitored spectrophotometrically by measuring the HA absorbance at 254 nm.
  Results
  HA removal efficiency was obtained 88% at pH 7, Ag/ZnO dosage 0.6 g/L, initial humic acid concentration 25 mg/L and irradiation time 40 min. The removal of HA from aqueous solution increased by increasing irradiation time and decreasing initial HA concentration. Also, the kinetic study was consistent with pseudo-first order reaction.
  Conclusion
  The results showed that photocatalytic degredation process using Ag/ZnO nanoparticles can be used efficiently for HA removal from aqueous solutions.
  Keywords: Humic acid, water treatment, Ag, ZnO nanoparticle, photocatalytic oxidation