فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال شصت و نهم شماره 4 (پیاپی 280، پاییز 1393)
 • سال شصت و نهم شماره 4 (پیاپی 280، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اعظم مختاری، امید مددگار *، محمد معصومی، محمدرضا محزونیه، آرش قلیانچی لنگرودی صفحات 311-323
  زمینه مطالعه
  عامل مولد اسهال ویروسی گاو (BVDV) عامل مضرات اقتصادی، بهداشتی قابل توجهی در مزارع پرورش گاو است. به دلیل ناکارآمدی نسبی برنامه های ریشه کنی این ویروس، در سال های اخیر برای مبارزه با آن تدابیر متعدد ضد ویروسی نظیر ژن درمانی به فراوانی به کار گرفته شده است. یکی از روش های ارزیابی کیفیت این تدابیر، استفاده از این ابزارهای ضد ویروسی در رده های سلولی اختصاصی بیان کننده آن ژن از طریق القای بیان ژن توسط پلاسمید حامل یا عفونت با وکتورهای ویروسی است.
  هدف
  این مطالعه با هدف تهیه یک رده ی سلولی بسیار بیان کننده بخشی از ژنوم BVDV برای ارزیابی کارآمدی روش های درمانی و پیشگیرانه علیه این ویروس انجام شد.
  روش کار
  بدین منظور پس از کشت سویه استاندارد NADL از BVDV و استخراج vRNA، افزوده سازی ژن های کد کننده ''UTR5 و 3NS از ژنوم این ویروس و سپس کلونینگ این قطعات ژنی در پلاسمید لنتی ویروسی pWPI- linker B در فرادست ژن GFP انجام شد. پس از تایید کلونینگ، لنتی وکتور های حاوی 3BVDV- NS و ''UTR5 BVDV- در سلول های T293 با استفاده از سیستم packaging نسل سوم تولید شدند. در مرحله بعد سلول های MDBK بیان کننده دائمی ''UTR5 و 3NS با استفاده از عفونت با لنتی ویروس های بیان کننده 3BVDV- NS و ''UTR5 BVDV- تولید گردیدند.
  نتایج
  کارآمدی عفونت با لنتی وکتورهای حامل ترانس ژن با آزمون های مشاهده مستقیم با میکروسکوپ فلورسنت، وسترن بلاتینگ و RT-PCR بررسی و با گروه کنترل مقایسه گردید و حضور و بیان ژن های مورد نظر تایید شد.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان دهنده تولید موفقیت آمیز رده ی سلولی MDBK بسیار بیان کننده این دو ژن از BVDV بود و لنتی وکتورها به دلیل بیان طولانی مدت و پایدار ژن تا چندین نسل سلولی و امکان عفونی نمودن بسیاری از رده های سلولی نسبت به سایر وکتورهای ویروسی ارجحیت دارند.
  کلیدواژگان: BVDV، عفونت، لنتی وکتور، MDBK، ترانسفکشن
 • محسن رشیدی، سعید حبیبان دهکردی، آیدا کراچی، الهام شکیبا، فاطمه حسین پور، ستار استادهادی* صفحات 325-333
  زمینه مطالعه
  ورم پستان به عنوان یکی از پرهزینه ترین بیماری های موجود در گاوهای شیری می باشد و موجب کاهش چشمگیری در میزان تولید شیر می گردد. این بیماری، یکی از دلایل اصلی استفاده از آنتی بیوتیک در گاو های شیری است.به نظر می رسد که استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن اصلی مربوط به شیوع ورم پستان در گله های گاو شیری باشد.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی و تعیین فعالیت ضدباکتریایی نانوسیلور علیه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان های تحت بالینی در گاو است.
  روش کار
  MIC با روش رقیق کردن در مایع (براث میکرودایلوشن) و MBC با کشت دادن متوالی باکتری روی مولر هینتون آگار، در غلظتی که هیچ رشد مشخصی ایجاد نشود، تعیین گردیدند. برای مطالعات in vivo، به موش های آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان های تحت بالینی، به مدت 5 روز نانوسیلور با دوز g/mLμ 25 تزریق شد.
  نتایج
  نتایج نشان داده است، که MIC و MBC نانوسیلور علیه استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از ورم پستان های تحت بالینی در گاو، g/mLμ 5 می باشد. به علاوه زمان فعالیت ضد میکروبی نانوسیلور علیه استافیلوکوکوس اورئوس،7 دقیقه بعد از افزودن نانوذرات نقره است. مطالعات in vivo بررسی اخیر، نشان داده است که تزریق g/mLμ 25 نانوسیلور به مدت 5 روز، به طور کامل موش های آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان های تحت بالینی را درمان کرد.
  نتیجه گیری نهایی: این نتایج in vitro و in vivo به وضوح نشان می دهد که نانوسیلور فعالیت ضد باکتریایی خوبی علیه استافیلوکوکوس اورئوس دارد.
  کلیدواژگان: ورم پستان، گاوشیری، موش، نانوسیلور، استافیلوکوکوس اورئوس
 • محمد مهدی رنجبر، صدیقه نبیان *، محمد طاهری، غلامرضا نیکبخت بروجنی، علی نیک پی صفحات 335-345
  زمینه مطالعه
  کنه بوافیلوس سبب انتقال برخی از اجرام پاتوژن و کاهش تولید در گاو می شود. پروتئین تروپومیوزین، تنظیم گر فعالیت اکتین بوده و نقش مهمی در واکنش های ایمنی، آلرژی و تهیه واکسن دارد.
  هدف
  روش های مرسوم شناسایی دقیق شاخص های آنتی ژنتیک (اپی توپ ها)، طاقت فرسا، زمان بر و پرهزینه است، لذا توجه ما در این مطالعه به سمت توسعه روش های سریع تر نظیر پیشگویی اپی توپ های احتمالی مورد شناسایی سلول B و +4TCD، مبتنی بر توالی و ساختار پروتئین می باشد.
  روش کار
  از گستره وسیعی از برنامه ها و ابزارهای ایمونوانفورماتیک جهت آنالیز آنتی ژنسیتی، فراوانی ساختار ثانویه پروتئین و دومن ها، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مرتبط با مکان اپی توپ های خطی، اپی توپ های سلول B، قطعات پپتیدی متصل شونده به آلل های MHC کلاس 2 گاو استفاده گردید.
  نتایج
  آنالیز پروتئین با الگوریتم های مختلف و انتخاب اپی توپ های مورد توافق در بیشتر ابزارها منجر به به دست آمدن سه پپتید برگزیده با خاصیت اپی توپی برای سلول B 80-62-EQLSQANSKLEEKDKALQA-COOH) AA2(NH، 185-170-AMVEADLERAEERAETG-COOH) AA2(NH و 218-200-VGNNLKSLEVSEEKALQKEET-COOH)AA2(NH و یک پپتید برای سلول T 207-192-LEEELRVVGNNLKSL-COOH) AA2(NH گردید.
  نتیجه گیری نهایی: جهت تحریک رضایت بخش سیستم ایمنی تنها قطعاتی از پروتئین (اپی توپ ها) کافی می باشد. انتخاب اپی توپ های بهینه سبب تمرکزپاسخ ایمنی و تهیه واکسن مناسب شده و از پاسخ های آلرژیک و نامطلوب می کاهد.
  کلیدواژگان: کنه بوافیلوس، اپی توپ ها، ایمونوانفورماتیک، پروتئین تروپومیوزین
 • مریم شفیعی، شعبان رحیمی*، محمد امیر کریمی ترشیزی، تقی زهرایی صالحی صفحات 347-352
  زمینه مطالعه
  بیماری کلی باسیلوز در طیور با کاهش رشد، کاهش عملکرد، تلفات بالا و خسارات اقتصادی زیادی همراه است.
  هدف
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مصرف ایمونوگلوبین (IgY) اختصاصی اشریشیاکلی سروتیپ 1: K2O، بر میزان کاهش باکتری مزبور در محتویات ایلئوم و تاثیر آن بر مرفولوژی مخاط روده بوده است.
  روش کار
  درآزمایش اول، مرغ های تخم گذار تترا–اس ال قهوه ای (TSL) با آنتی ژن کامل اشریشیاکلی سروتیپ 1:K2O ایمن شدند. در تزریق نخست، از g m 250 آنتی ژن همراه با mg 250 ادجوانت کامل فروند استفاده شد. دوز یادآور، سه مرتبه و در فواصل 14 روز، تزریق دوم و سوم با ماده ادجوانت ناقص فروند و تزریق چهارم بدون ادجوانت انجام شد. خون گیری و جمع آوری تخم مرغ ها10روز پس از نخستین تزریق آنتیژن انجام گرفت. در آزمایش دوم،180 قطعه جوجه نرگوشتی یک روزه (سویه کاب) در6 گروه، شامل 3 تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه پرنده به مدت 42 روز پرورش داده شدند گروه های آزمایشی شامل گروه 1 کنترل مثبت با تلقیح باکتری ولی بدون دریافت پادتن، گروه 2 کنترل منفی بدون تلقیح باکتری و بدون دریافت پادتن، گروه 3 تلقیح باکتری+ دریافت پادتن در جیره غذایی، گروه 4 تلقیح باکتری+ دریافت پادتن در آب آشامیدنی، گروه 5 دریافت پادتن در آب آشامیدنی، و گروه 6 دریافت پادتن در جیره غذایی بوده است.
  نتایج
  شمارش باکتری در محتویات ایلئوم گروه هایی که پادتن اختصاصی ضد اشریشیاکلی دریافت کرده بودند به طور معنی داری کاهش یافت (0/05> p). همچنین پادتن اختصاصی سبب بهبود سلامت روده در گروه های دریافت کننده پادتن نسبت به گروه کنترل مثبت (تلقیح باکتری بدون دریافت پادتن) گردید (0/05> p). نتیجه گیری نهایی: بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری نمود که مصرف پادتن اختصاصی اشریشیا کلی در آب یا خوراک جوجه های گوشتی سبب کاهش موضعی شدن این باکتری در روده می شود.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، ایمونوگلوبولین Y، مرفولوژی روده، اشریشیاکلی، پودرزرده
 • محمد یخچالی *، ایوب ابن آدم نژاد صفحات 355-362
  زمینه مطالعه
  توکسوکارا کانیس یکی از شایع ترین انگل های کرمی روده باریک سگ و از عوامل مطرح در بروز بیماری مشترک بین انسان و دام است. تخم های این نماتود از طریق مدفوع دفع و خاک را آلوده می کند.
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر مطالعه آلودگی توکسوکارا کانیس بر اساس آزمایش مدفوع سگ ها و خاک پارک های عمومی مناطق مختلف شهرستان پیرانشهر بود.
  روش کار
  در مطالعه حاضر از فروردین 91 الی اسفند 91، 150 نمونه مدفوع و 150 نمونه خاک به صورت تصادفی از سطح شهرستان پیرانشهر جمع آوری شد. برای شناور سازی نمونه های مورد نظر از روش کلیتون –لین استفاده شد.
  نتایج
  میانگین آلودگی در سگ های تحت مطالعه 31/3% و در خاک 8% بود. آلودگی در سگ ولگرد 32/14 %، در سگ گله 25/7% و در سگ نگهبان 33/89 %تعیین شد. آلودگی در سگ های کمتر از یکسال (54/54)% اختلاف معنی داری با سگ های بالغ (22/44)% داشت (p<0.05) درصد آلودگی انگلی در سگ های نر (38/46)% بیشتر از سگ های ماده (25)% بود (p<0.05) بالاترین فراوانی آلودگی در سگ های تحت مطالعه در فصل بهار (42/1 %) و کمترین میزان آن در فصل پاییز (24/32)% بود (p<0.05) میانگین تعداد تخم شمارش شده در گرم مدفوع E.P.G) 963/7±2195/7) و در خاک 3/6± 5 بود. میانگین E.P.G در سگ های نگهبان، گله و ولگرد اختلاف معنی دار داشت (p<0.05) از 150 نمونه خاک، 12 (8)% نمونه آلوده به تخم توکسوکارا کانیس بودند. بیشترین آلودگی خاک با تخم توکسوکارا کانیس در نمونه های خاک اطراف کشتارگاه (16%، 3/6 ± 5)E.P.G.=ثبت شد (p<0.05) بالاترین میزان آلودگی خاک به تخم توکسوکارا کانیس در فصل بهار (15/13)% بود و فراوانی آلودگی با سایر فصول اختلاف معنی داری داشت (p<0.05) نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه بیانگر حضور آلودگی انگل توکسوکارا کانیس در سگ ها و خاک مناطق مختلف شهرستان پیرانشهر بود که از نظر بهداشت عمومی در منطقه می تواند نگران کننده باشد.
  کلیدواژگان: سگ، خاک، توکسوکاراکانیس
 • محمد مهدی مولایی*، امید آذری، سالار اسماعیل زاده صفحات 363-369
  زمینه مطالعه
  شاخ زدایی در گاو به منظور کاهش صدمات و افزایش امنیت در محیط مزرعه انجام می گیرد. علاوه بر استفاده از روش های اصلاح نژادی با توجه به سن دام روش های مختلف شیمیایی و فیزیکی برای شاخ زدایی وجود دارد. هرکدام از این روش ها دارای مزایا و معایبی می باشند.
  هدف
  در مطالعه حاضر امکان استفاده از اسانس گل درخت میخک جهت شاخ زدایی در گوساله های تازه متولد شده مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  12 راCس گوساله 5 روزه سالم از دو جنس نر و ماده به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه اول (T) میزان mL 0/5 اسانس گل درخت میخک، در گروه دوم (کنترل یا C) میزان mL 0/5 دی متیل سولفوکساید (حلال اسانس)، و در گروه سوم (N) میزان mL0/5 نرمال سالین در زیر جوانه شاخی سمت چپ گوساله ها تزریق شد. جوانه شاخی سمت راست در تمام گروه ها برای تایید شاخ دار بودن گوساله ها به عنوان گروه کنترل منفی (B) در نظر گرفته شد. در طول مطالعه پارامترهای حیاتی (درجه حرارت بدن، تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب) و میزان رشد شاخ در فواصل زمانی مشخص در گوساله ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه، تزریق اسانس گل درخت میخک باعث توقف رشد شاخ شد، ولی رشد شاخ در گروه های C و N تفاوت معنی داری را با گروه B نشان نداد. همچنین تزریق هیچ یک از مواد فوق اثر نامطلوبی بر پارامترهای حیاتی گوساله ها نداشت.
  نتیجه گیری نهایی: بر پایه نتایج حاصل از این مطالعه، تزریق اسانس گل درخت میخک در جوانه شاخی می تواند یک روش موثر جهت توقف رشد شاخ در گوساله های تازه متولد شده بدون هیچگونه عوارض نامطلوب در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: گوساله، اسانس گل درخت میخک، جوانه زدایی
 • اردشیر محیط *، راضیه شهبازی بنی، محمدحسن زاده، ماریا جلیلی کلوانی صفحات 371-378
  زمینه مطالعه
  بررسی عوامل کاهش دهنده اثرات نامطلوب تنش گرمایی به منظور بهبود عملکرد جوجه های گوشتی دارای اهمیت زیادی است.
  هدف
  در این مطالعه اثرات ملاتونین، گاماآمینوبوتیریک اسید (گابا) و دوره ی تاریکی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  تعداد 143 قطعه جوجه گوشتی یک روزه (آرین) در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل با 4 تیمار، 13 واحد آزمایشی و 11 مشاهده در هر واحد آزمایشی استفاده شد. تیمارها شامل افزودن ملاتونین به مقدار m g / k g 40 جیره در سن 30 تا 40 روزگی، افزودن گابا به مقدار m g / kg 100 جیره در سن 10 تا 40 روزگی، برنامه تاریکی در سن 10 تا 40 روزگی و گروه شاهد بودند. همه تیمارها از سن 35 تا 40 روزگی، روزانه به مدت 6 ساعت در معرض تنش گرمایی(oC(1±40 قرار گرفتند. صفات تولیدی در پایان هر هفته اندازه گیری شد. در سنین 10، 30 و40 روزگی غلظت گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، HDL و LDL خون، و در 35 و 38 روزگی غلظت 3T، TBARS و کورتیکوسترون خون آن ها اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SAS و رویه GLM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  مکمل گابا مصرف خوراک را بطور معنی داری در هفته های دوم (01/0< p) و سوم (p<0.05) افزایش داد. تیمار گابا بطور معنی داری (0/01< p) در هفته چهارم از نظر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی نسبت به شاهد برتری داشت. در 30 روزگی گلوکز خون در تیمار گابا نسبت به شاهد افزایش معنی دار (0/01< p) نشان داد. در 40 روزگی نیز تیمار ملاتونین و گابا افزایش معنی داری (0/01< p) را برای HDL خون نسبت به گروه شاهد نشان دادند. در 38 روزگی سطح کورتیکوسترون خون در تیمار گابا بطور معنی داری بالاتر از تیمارهای ملاتونین و تاریکی بود (p<0.05) در 38 روزگی همه تیمارهای آزمایشی کاهش معنی داری (0/01< p) را برای TBARS نسبت به گروه شاهد نشان دادند.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از گابا در جیره بیشترین تاثیر را نسبت به سایر تیمارها در بهبود عملکرد و کاهش اثرات تنش گرمایی در جوجه های گوشتی داشت.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، دوره تاریکی، گاما آمینوبوتیریک اسید، تنش گرمایی، ملاتونین
 • دنیا نیک آیین، احمد عرفان منش، حسن قربانی چوبقلو، حجت الله شکری، زهرا طوطیان، هادی باقری، علیرضا خسروی* صفحات 379-384
  زمینه مطالعه
  عسل یک ترکیب قندی فوق اشباع دارای خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی می باشد. از آنجایی که در سال های اخیر بیماری های قارچی و نیز مقاومت دارویی افزایش داشته است استفاده از ترکیبات طبیعی با خاصیت تحریک سیستم ایمنی می تواند مفید واقع شود.
  هدف
  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر سه نوع عسل ایرانی بر قدرت کشندگی و تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای صفاقی در موش BALB/c بود.
  روش کار
  در این مطالعه سه نوع عسل از مناطق مختلف ایران تهیه گردید و در یک دوره 10 روزه به موش خورانده شد. بعد از آن موش ها یوتانایز گردیده و ماکروفاژهای صفاقی آنها کشت داده شد. روی این سلول ها آزمایش قدرت کشندگی و سنجش تولید نیتریک اکساید انجام گردید.
  نتایج
  این مطالعه نشان داد که عسل قدرت کشندگی ماکروفاژها را افزایش می دهد و این افزایش در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود (p<0.05). در مورد تولید نیتریک اکساید، نسبت به گروه کنترل در گروه تیمار شده با عسل مناطق شمالی و مرکزی کاهش و در گروه تیمار شده با عسل جنوبی و مخلوط افزایش مشاهده گردید (p<0.05). در هیچ یک از گروه ها تحریک ماکروفاژها با لیپوپلی ساکارید (LPS) افزایش معنی داری را در تولید نیتریک اکساید نشان نداد (p<0.05).
  نتیجه گیری نهایی: عسل دارای خاصیت ضد التهابی بوده و علاوه بر این، می تواند با افزایش قدرت کشندگی ماکروفاژها، توانایی آنها را در حذف کنیدی آسپرجیلوس فومیگاتوس افزایش دهد.
  کلیدواژگان: آسپرجیلوس فومیگاتوس، عسل، ماکروفاژ، قدرت کشندگی ماکروفاژ، نیتریک اکساید
 • امین اسمعیلی راد، مجتبی علیشاهی*، مسعود قربانپور، مهدی زارعی صفحات 385-393
  زمینه مطالعه
  پوسته میگو یکی از فرآورده های فرعی مهم در روش های فرآوری میگو می باشد که می تواند محیط را آلوده کند، در حالیکه پوسته، حاوی مقادیر فراوانی از کیتین و کیتوزان می باشد و می تواند به عنوان تحریک کننده ایمنی و رشد در آبزیان استفاده شود.
  هدف
  در این مطالعه اثرات تجویز خوراکی کیتوزان به دست آمده از پوسته میگوی Litopenaeus vannamei بر برخی فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی بررسی شد.
  روش کار
  پوسته های میگو از کارخانه های فرآوری میگو جمع آوری شد و کیتوزان از آنها استحصال شد. سپس 300 قطعه ماهی کپور معمولی به 4 گروه مساوی در 3 تکرار (مجموعا 12 آکواریوم) تقسیم شدند. ماهی ها با غذای غنی شده با 0(%به عنوان کنترل)، 0/25(%2.5G)، 5/0%)5(G و 1%)10(G کیتوزان به مدت 60 روز تغذیه شدند. نمونه های خون هر 20 روز از هر گروه در طی آزمایش گرفته شد. نمونه ها برای اندازه گیری فاکتورهای خونی شامل: WBC، RBC، PCV، Hb، تعداد تفریقی سلول های سفید و شاخص های گلبولی MCV(، MCH و)MCHC استفاده شد. در انتهای مطالعه شاخص های رشد نظیر: نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد.
  نتایج
  تجویز خوراکی کیتوزان در دوزهای مختلف اثری بر فاکتورهای خونی کپور معمولی نداشت (p>0.05). در حالیکه نتایج نشان داد همگی شاخص های رشد در 10G در مقایسه با کنترل بهبود پیدا کردند (0/05< p). ضریب تبدیل غذایی و نرخ ویژه رشد در تیمار 10G به ترتیب 0/64±2/98 و 0/09±0/60 بود، در حالیکه همین پارامترها در گروه کنترل به ترتیب 30/0±82/3 و 0/04±0/44 مشخص گردید. غلظت های کمتر کیتوزان (0/25% و 0/5)% شاخص های رشد ماهیان را بصورت معنی داری تغییر ندادند (p>0.05) نتیجه گیری نهایی: اگرچه کیتوزان استحصال شده از میگوی پا سفید غربی در غلظت 1% شاخص های رشد ماهی کپور معمولی را بهبود بخشید، ولی تاثیر معنی داری بر روی فاکتورهای خونی دیده نشد. بنابراین کیتوزان 1% می تواند به عنوان یک محرک رشد در کپور معمولی استفاده شود.
  کلیدواژگان: کیتوزان، ماهی کپور معمولی، شاخص های رشد، فاکتورهای خونی، میگوی پاسفید غربی
 • جلیل پورحاجی موتاب، مسعود سرگزی، سید رشید تونی*، سید حجت حسینی صفحات 395-399
  زمینه مطالعه
  طرح حلقه های روده ای در طبقه بندی پرندگان دارای اهمیت می باشد و در بعضی پرندگان بین دو جنس اندازه روده ها متفاوت است، در این رابطه تاکنون تحقیقاتی برروی پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مروارید انجام نشده است.
  هدف
  مطالعه ریخت شناسی بافتی روده کوچک مرغ مروارید.
  روش کار
  20 عدد مرغ مروارید بالغ نر و ماده انتخاب شد و روده کوچک آنها مورد مطالعه ریخت شناسی قرار گرفت، سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه ها به روش هماتوکسیلین و ائوزین (H & E) رنگ آمیزی شدند.
  نتایج
  یافته های ماکروسکوپی در اساس، مشابه سایر پرندگان بود با این تفاوت که در مرغ مروارید تهی روده دارای تعداد کمی حلقه است. در یافته های میکروسکوپی لایه مخاطی روده کوچک در مرغ مروارید چین های مخاطی حلقوی به داخل روده ایجاد نمی کند ولی کرک هایی از جنس مخاط به داخل روده برجسته می شوند که بافت پوششی آنها از سلول های استوانه ای ساده همراه با تعداد اندکی سلول جامی تشکیل شده بود. در ایلئوم نیز، تعداد سلول های جامی در جهت انتهای ایلئوم تا حدودی کاهش می یابد.
  نتیجه گیری نهایی: روده ها در هر دو جنس دارای اندازه و ساختمان مشابه بوده وحلقه های روده ای مستقیم و کم تعداد است.
  کلیدواژگان: روده کوچک، ریخت شناسی بافتی، مرغ مروارید
 • قاسم اکبری، مسعود ادیب مرادی*، حسن گیلانپور، امیر رستمی، آمینه عارفی صفحات 401-409
  زمینه مطالعه
  سنجاب ایرانی یک گونه از خانواده سنجاب ها در خاور میانه بوده و در رابطه با آناتومی دستگاه های مختلف این حیوان اطلاعات کمی موجود می باشد.
  هدف
  در این مطالعه ساختار پنیس 6 سنجاب بالغ نر مورد بررسی آناتومیکی و بافت شناسی قرار گرفت.
  روش کار
  پنیس در هر حیوان بعد از آسان کشی با کتامین و زایلازین، از ناحیه ریشه، تنه و قسمت آزاد با استفاده از تکنیک های بافت شناسی و رنگ آمیزی H&E، ورهاف و تری کرومایسن مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  (یافته های آناتومیکی) پنیس به رنگ صورتی روشن با میانگین طول m C 0/27 ± 5/89 می باشد. یک خمیدگی به سمت خلفی– شکمی، بخش آزاد پنیس را که دارای گلانز در بخش میانی و ساختار ناخنی شکل در نوک پنیس است، از بخش بدنه پنیس جدا می کند. (یافته های بافت شناسی) مجاری غدد کوپر بعد از ورود به بالب منشعب گشته و یک ساختار غده ای وسیع در بالب ایجاد می کنند، و در آخر به صورت مجرای واحد در طول بدنه پنیس همراه با میزراه و در زیر آن تا بخش آزاد پنیس ادامه می یابد. اجسام غاری در بدنه پنیس باهم ادغام شده و تشکیل یک جسم غاری واحد و هلالی شکل را می دهند که توسط سپید پرده احاطه شده و در انتهای بخش آزاد پنیس به استخوان تبدیل می شود. از سپید پرده رشته های همبندی وارد جسم غاری شده و فضای جسم غاری را محدود می کند. بر اساس یافته های بافت شناسی، پنیس سنجاب ایرانی از نوع بینابینی می باشد.
  نتیجه گیری نهایی: یافته های این تحقیق اطلاعات مهمی در مورد آناتومی و بافت شناسی پنیس سنجاب ایرانی در اختیار قرار می دهد که به عنوان اطلاعات پایه در مقایسه مورفولوژی پنیس و گسترش دانش بیولوژی تولید مثلی مفید می باشد.
  کلیدواژگان: جونده، بالب پنیس، پنیس
 • سالار درافشان *، امیر وفایی سعدی، علی نکویی فرد صفحات 411-421
  زمینه مطالعه
  تولید ماهیان تتراپلویید قزل آلای رنگین کمان به منظور استفاده از آنها در ایجاد گله های تریپلویید عقیم به روش غیرالقایی جهت معرفی به سامانه های پرورشی حایز اهمیت است.
  هدف
  تعیین شوک حرارتی بهینه برای القای تتراپلوییدی در قزل آلای رنگین کمان با تاکید بر اندازه تخمک بود.
  روش کار
  به این منظور، سه شوک های گرمایی C°28، 30 و 32، به مدت 1، 5 و 10 دقیقه و در زمان های 45، 55، 65، 75 و 85 ساعت — درجه پس از لقاح بر دو گروه با اندازه تخمکی متفاوت(mm(0/12 ± 4/2 و 0/20 ± 5/5 در دمای انکوباسیون C° 11 اعمال گردید. درصد القای تتراپلوییدی در لاروهای دارای شنای فعال با استفاده از سنجش ابعاد گلبولی و نیز تعداد مناطق سازمان دهنده هستکی تعیین شد. با توجه به درصد بازماندگی تا مرحله شنای فعال، بازده تتراپلوییدی تعیین شد.
  نتایج
  درصد القای تتراپلوییدی در گروه تخمکی بالای mm 5 در محدوده 18 تا 69% و در گروه تخمکی زیر mm5 در گستره 18 الی 76% بود. بالاترین بازده تتراپلوییدی در گروه تخمکی بیش از mm5 (13)% با شوک حرارتی C °28، به مدت 10 دقیقه و 65 ساعت — درجه پس از لقاح و در گروه تخمکی زیر mm5 با شوک حرارتی C °28، به مدت 5 دقیقه و 75 ساعت — درجه پس از لقاح (7)% حاصل شد.
  نتیجه گیری نهایی: اگرچه القای تتراپلوییدی در قزل آلای رنگین کمان پیش از این انجام شده است اما نتایج این تحقیق برای اولین بار نشان داد که بازده تتراپلوییدی علاوه بر موارد مرتبط با شوک، متاثر از قطر تخمک مولدین است.
  کلیدواژگان: تغییر کروموزومی، اندازه تخمک، قزل آلای رنگین کمان
 • امید صفری*، جواد باقری دربادام، مجید ناصری زاده صفحات 423-430
  زمینه مطالعه
  ماهی خواجو (Schizothorax pelzami) یکی از گونه های مهم بومی با ارزش اقتصادی در شمال شرق ایران می باشد.
  هدف
  در مطالعه حاضر چرخه تولید مثل، زمان و محدوده دمای تخم ریزی در ماهی خواجو مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  243 قطعه ماهی خواجوی صید شده ابتدا مورد زیست سنجی قرار گرفتند و سپس مراحل توسعه تخمدانی و سنجش مقدار هورمون های استروئیدی جنسی (تستوسترون، 17 بتا استرادیول، پروژسترون و 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون) پلاسما در طی دوازده ماه نمونه برداری مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  حداکثر مقدار معنی دار (p<0.05) شاخص گنادی %(10/3) و قطر تخمک (mm (1605/6در فروردین ماه مشاهده گردید. نتایج نشان داد که غلظت هورمون های جنسی تستوسترون و 17 بتا استرادیول در طی مرحله کورتیکال آلوئولی (شهریور ماه) به طور معنی داری (05/0)p<شروع به افزایش نمودند و در انتهای مرحله زرده سازی یعنی در بهمن ماه با متوسط دمای آب C o13 به حداکثر مقدار (به ترتیب ng/mL 6/99 و 143/4) معنی دار (p<0.05) رسیدند. غلظت هورمون پروژسترون در مرحله آخر زرده سازی شروع به افزایش نمود و در اسفند ماه به حداکثر مقدار ng/mL(49/3) معنی دار (p<0.05) خود رسید. غلظت هورمون 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون با یک مرحله تاخیری نسبت به هورمون پروژسترون در فروردین ماه به طور معنی داری (p<0.05) افزایش یافت.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ماهی خواجو دارای الگوی یکبار تخم ریزی در سال می باشد و هورمون های استروئیدی جنسی تستوسترون و 17 بتا استرادیول در زرده سازی و پروژسترون و 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون در بلوغ نهایی تخمک نقش دارند. بهترین زمان تخمریزی 3/49 در طی ماه های اسفند تا فروردین در طیف دمایی oC 17/3-715/7 بود.
  کلیدواژگان: پلاسما، هورمون های استروئیدی جنسی، ماهی خواجو، دوره تخم ریزی
|
 • Mokhtaria., Madadgaro.*, Massumim., Mahzounieh, M.R., Ghalyanchi Langroudi, A Pages 311-323
  Background
  Bovine viral diarrhea virus (BVDV) causes significant economic and health effects in cattle farms. Because of the relative inefficiency of BVDV eradication programs، in recent years، numerous strategies such as anti-viral gene therapy has been used extensively to fight it. One of the ways to evaluate the quality of these anti-viral strategies is the study of their efficacy in the specific cell lines expressing those viral genes through the induction of gene expression by transfection of plasmids or infection of viral vectors.
  Objectives
  This study was performed for preparation of a cell line expressing some portions of BVDV genome to evaluate the efficacy of preventive and therapeutic strategies against this virus.
  Methods
  After the culture of BVDV NADL، vRNA was extracted and proliferation of 5''UTR and NS3-coding genes and cloning of these gene segments was performed in the upstream of GFP gene in pWPI-linker B lentivirus plasmid. After confirmation of cloning، lentiviral vector containing BVDV-NS3 and BVDV-5''UTR were generated in 293T cells using third-generation packaging system. Then MDBK cells persistently express 5''UTR and NS3 were generated by the infection with lentiviral vectors containing BVDV-NS3 and BVDV-5''UTR.
  Results
  The efficacy of infection with lentiviral vectors carrying transgenes، examined by fluorescence microscopy، Western blotting and RT-PCR tests، were compared with control groups and the presence and expression of the above mentioned genes were confirmed.
  Conclusions
  The results indicate that the successful production of a MDBK cell line expressing both genes of BVDV and lentiviral vectors are preferred to the others for their persistent and long-term gene expression in several cell generations and the ability to infect many different cell lines.
  Keywords: BVDV, infection, lentiviral vector, MDBK, transfection
 • Rashidim., Habibian Dehkordis., Karachia., Shakibae., Hosseinpourf., Ostadhadi, S.* Pages 325-333
  Background
  Bovine mastitis is the most costly disease in dairy cows and causes significant decrease in milk production. This disease is one of the main reasons of antibiotic therapy in dairy cows.
  Objectives
  Staphylococcus aureus is counted as a major pathogen associated with the outbreaks of mastitis in dairy herds. Therefore, the purpose of the present study is to examine the antibacterial activity of nanosilver against Staphylococcus aureus isolated from subacute mastitis in cow.
  Methods
  The MIC was calculated by a broth microdilution method, and the MBC was measured by subculturing the bacteria from the wells that showed no apparent growth onto Mueller-Hinton agar. For the in vivo experiment of the current investigation we injected 25 µg/mL of nanosilver for 5 days treat mice contaminated with Staphylococcus aureusisolated from subacute mastitis.
  Results
  The results showed that the MIC and MBC of nanosilver for Staphylococcus aureusisolated from subacute mastitis was 5µg/mL. In addition, the results of the present study demonstrated that the time of the antimicrobial action of nanosilver against Staphylococcus aureus is 7 minutes after adding nanoparticles of silver. Also 5 days treatment with 25 of nanosilver treated contaminated mice with Staphylococcus aureus isolated from subacute mastitis.
  Conclusions
  These in vitro and in vivo results clearly indicate that the nanosilver might have a good antibacterial activity against Staphylococcus aureus.
  Keywords: bovine mastitis, dairy cow, mice, nanosilver, Staphylococcus aureus
 • Ranjbar, M.M., Nabians.*, Taherim., Nikbakht, Gh.R., Nikpei, A Pages 335-345
  Background
  Boophilus tick is responsible for the transmission of some pathogens (types of germs) and the reduction of fertility in Cattles. Tropomyosin protein plays an important role in regulating actin function, immune and allergic reactions and vaccine production.
  Objectives
  Accurate identification of antigenic determinants (epitopes) is difficult, time consuming and not economic, thus we focused on development of rapid methods such as prediction based on sequence and structure of protein.
  Methods
  A wide array of Immunoinformatics softwares and tools were used for the analysis of antigenicity, frequency in protein secondary structure and domains, physic-chemical factors related to region of linear epitopes, B cell epitopes, and binding peptide segments to MHC II alleles in cattle.
  Results
  Protein analysis with different algorithms and evaluated accuracy of our result with different profiles of protein results in 3 selected epitopes (AA62-80(NH2-EQLSQANSKLEEKDKALQA-COOH), AA170-185(NH2-AMVEADLERAEERAETG-COOH) and AA200-218 (NH2-VGNNLKSLEVSEEKALQKEET-COOH)) for B cell and a epitope AA192-207(NH2-LEEELRVVGNNLKSL-COOH) for T cell.
  Conclusions
  For desirable stimulation of immune system, only some segments of protein (epitopes) are enough. Selecting efficient epitopes causes concentration immune responses, preparation suitable vaccine and reduces allergic and adverse responses.
  Keywords: Boophilus tick, epitopes, immunoinformatic, tropomyosin protein
 • Shafieem., Rahimis.*, Karimi Torshizi, M.A., Zahraei Salehi, T Pages 347-352
  Background
  Colibacillosis in poultry, reduces growth and performance, increases mortality and causes economic losses.
  Objectives
  An experiment was conducted to study the effect of egg yolk powder and antibody (IgY) on intestinal morphology and reduction of bacterial colonization in broilers infected with E. coli.
  Methods
  Ten laying hens were immunized with E. coli O2: K1. The eggs were collected for providing IgY antibody and egg yolk powder with freeze dryer. In the second experiment,180 day-old broilers were randomly divided into 6 treatment groups with 3 replicates of 10 birds per replicate including: (1) positive control (challenged with E.coli but did not receive antibody); (2) negative control (did not challenge with E.coli and did not receive antibody); (3) the group was challenged with E.coli and received 0.4% yolk powder; (4) the group received specific antibody in drinking water and challenged with E. coli; (5) the group received specific antibody in drinking water; (6) the group received 0.4% yolk powder in diet. All groups received the same dietary energy and protein. FI, WG and FCR were measured on weekly basis. On days 21 and 42, one bird per pen was euthanized, samples of jejunum were collected for histo-morphological examination and samples of ileal contents were collected for E. coli O2: K1 enumeration.
  Results
  The results indicated that number of E. coli in positive group was significantly higher than other groups. Number of E. coli in ileum of the birds which received antibody in drinking water or fed with diet supplemented with egg yolk powder was significantly lower than the other infected groups (p|£|0.05). Using specific antibody improved intestinal health compared to positive control group.
  Conclusions
  According to results of this experiment it can be concluded that using E. coli specific antibody in food or water of chickens reduces intestinal colonization of this bacterium.
  Keywords: broiler, egg yolk antibody (IgY), intestinal morphology, E. coli, yolk powder
 • Yakhchalim.*, Ebn, Adamnezhad, A Pages 355-362
  Background
  Toxocara canis is one of the most frequent small intestinal helminths of dogs with zoonotic importance through which the soil is contaminated with the eggs through the fecal excretion.
  Objectives
  This study was carried out to determine T. canis infection in dogs and soil of public parks of Piranshahr city using fecal examination.
  Methods
  In the present study, a total of 150 feces and 150 soil samples were randomly collected from Piranshahr city in the period April 2012 to April 2013. The specimens were subjected for floation using Clayton-lane method.
  Results
  The average rate of infection in examined dogs and soil was respectively 31.3% and 8%. The infection in stray dogs, sheepdogs and watchdogs were respectively 32.14%, 25.7%, 33.89%. The infection had significant difference between age groups of <1 year-old (54.54%) and >1 years-old (22.44%) (p<0.05). The infection rate in male dogs (38.46%) was significantly higher than female dogs (25%) (p<0.05). The highest infection rate was in spring (42.1%) and the least in fall (24.32%) (p<0.05). The average egg number per gram of feces (EPG) and soil were 2195.7±983.7 and 5±3.6, respectively. The EPG had significant difference with examined animals. Of 150 examined soil samples, 12(8%) were positive for eggs of T. canis. The highest infection rate was found to be from soils of slaughterhouse area (16%, EPG 5±3.6) (p<0.05). The highest infection rate was in spring (13.15%) which had significant difference with other seasons (p<0.05).
  Conclusions
  The results showed that T. canis was parasite in dogs and soil of different areas of Piranshahr city in which it could be of public health concern in the region.
  Keywords: dog, soil, Toxocara canis
 • Molaei, M.M.*, Azario., Esmaeilzadeh, S Pages 363-369
  Background
  The purpose of dehorning in cattles is to decrease injuries and increase security in farms. Besides breeding managements, different chemical and physical methods are used for dehorning of livestock, depending on their age, each of which has advantages and disadvantages.
  Objectives
  This study was performed to evaluate the effects of clove oil on disbudding new born calves following injection under horn bud.
  Methods
  12 five-day-old healthy calves from both sexes were divided randomly into 3 equal groups. In group 1 (T) 0.5 mL of clove oil, in group 2 (Control / C) 0.5 mL of dimethylsulfoxide (DMSO) and in group 3 (N) 0.5 mL of normal saline was injected under left horn bud. Right horn bud in all calves was considered as control group 4 (B) to ensure that all calves are horned. During the study, the rate of horn growth and clinical parameters (Temperature/Pulse/ Respiratory rate) in calves was evaluated in determined time intervals between groups.
  Results
  In the current study, injection of the clove oil stopped horn growth but there were no significant differences in horn growth rate between groups C, N, and B. Injection of clove oil, DMSO and normal saline had no significant effects on clinical parameters, significantly.
  Conclusions
  According to the results of this study, injection of clove oil under horn bud can be an effective method to stop horn growth without any undesirable effects on clinical parameters.
  Keywords: calf, clove oil, disbudding
 • Mohita.*, Shahbazi Benir., Hassanzadehm., Jalili Kolavani, M Pages 371-378
  Background
  Searching for factors that reduce the adverse effect of heat stress (HS) on broiler performance has particular importance.
  Objectives
  The present study was designed to investigate the influence of dietary melatonin, gamma-amino butyric acid (GABA) and dark period on growth performance, carcass characteristics and blood parameters of broiler under heat stress condition.
  Methods
  A total of 143 one-day-old chickens (broiler line Arian) were used in an unbalanced completely randomized form with 4 treatment, 13 experimental units and 11 birds per experimental unit. The treatment consists of 40 mg of melatonin/kg diet from the age of 30 to 40 days, 100 mg (GABA)/kg diet from the age of 10 to 40 days, dark of period from 10 to 40 days of age and control. All treatments were kept a circular HS (40±1°C) for 6 h from 35 to 40 post hatch. Weekly growth performance of chickens was determined and blood samples were taken, on days 10, 30 and 40 of age for measurement of glucose, cholesterol, triglyceride, HDL and LDL parameters. On days 35 and 38 of age T3, Thiobar Butyric Acid Reacting Substances (TBARS) and corticosterone parameters were measured. Data were analyzed by using of GLM procedure of SAS.
  Results
  The diet supplementation of GABA increased feed intake in the second (p<0.01) and third (p<0.05) weeks of age. Dark period reduced body weight in the third weeks of age (p<0.05). The treatment of GABA in the fourth week increased body weight compared to the control group (p<0.01) and a significant decrease for FCR was observed in the fourth weeks (p<0.01). Addition of GABA in diet increased serum glucose at 30 days of age (p<0.01), in the both melatonin and GABA treatment groups serum HDL was increased at 40-day-old (p<0.01). Control chickens showed significantly (p<0.01) higher TBARS compared to the experimental group birds at 38-day-old.
  Conclusions
  The results demonstrated that dietary GABA had the most beneficial effects in reducing the adverse effects of heat stress on the broiler chicken.
  Keywords: broiler, dark period, Gamma, amino butyric acid, heat stress, melatonin
 • Nikaeind., Erfanmanesha., Ghorbani Choboghloh., Shokrih., Tootianz., Bagherih., Khosravi, A.R Pages 379-384
  Background
  In recent years, immunocompromised patients are at high risk for the development of invasive aspergillosis. Due to the increase of antimicrobial resistance, natural agents with medicinal and immunomodulatory effects has gained more attention. Honey is a natural substance with documented antimicrobial, anti-inflamatory and wound healing effects.
  Objectives
  The purpose of this study was to evaluate the effect of three Iranian kinds of honey on Killing Power and Nitric Oxide Production in Peritoneal Macrophage in BALB/c mice.
  Methods
  Male BALB/c mice were gavaged with three different kinds of honey for a 10-day period. Then the mice were euthanized and their peritoneal macrophages were cultured. Macrophage killing and nitric oxide production was evaluated.
  Results
  Our results showed that honey could significantly increase the killing power of macrophage which was significantly higher than in control group (p<0.05). Nitric oxide production in groups treated by northern and central honey was lower than the control group, whereas in groups treated by southern and mixed honey nitric oxide production was significantly higher than control group (p<0.05). LPS stimuli had no significant effect on neither macrophage killing nor nitric oxide production (p>0.05).
  Conclusions
  In conclusion, honey could act as an immunomodulator during Aspergillus fumigatus infections.
  Keywords: Aspergillus fumigatus, honey, macrophage, macrophage killing, nitric oxide
 • Esmaeili Rada., Alishahim.*, Ghorbanpourm., Zarei, M Pages 385-393
  Background
  Shell is one of the most important by-products of shrimp processing methods which can potentially pollute the environment, whereas shrimp shell contain large amounts of chitin and chitosan and can be used as immune and growth stimulator in aquaculture.
  Objectives
  The purpose of present study was to investigate the effect of oral administration of chitosan extracted from Litopenaeus vannamei's shell on some hematological and growth factors of common carp.
  Methods
  Shrimp shells were collected from shrimp processing plants and chitosan was extracted. Then 300 common carp were divided into 4 equal groups in 3 trirepcats (12 aquarium totally). Fish were fed with basal food supplemented with 0% (as control group), 0.25% (G2.5), 0.5% (G5) and 1% chitosan (G10) for 60 days. Blood samples were taken every 20 days from each group during the experiment. Samples were used for hematological parameters include: WBC, RBC, PCV, Hb, leukocyte differential count and globular indices (MCV, MCH and MCHC). At the end of study growth indices include: Specific Growth Rate, percentage weight gain and Food Conversion Rate were calculated.
  Results
  The results showed that oral administration of chitosan in different dose didnt affect hematological parameters of Common carp (p>0.05). Meanwhile results indicate that all growth indices improved in G10 compare to control (p<0.05). FCR and SGR in G10 treatment were 2.98±0.64 and 0.60±0.09, versus 3.82±0.30 and 0.44±0.04 in control group, respectively. Lower concentration of chitosan (0.25% and 0.5%) induced no significant change in growth indices of fish (p>0.05).
  Conclusions
  Although Chitosan extracted from white leg shrimp in concentration of 1% improved growth indices of common carp, no significant impact were seen in hematological parameters. Therefore, 1% chitosan can be used as a growth stimulant in Common carp.
  Keywords: Chitosan, common carp, growth indices, hematological factors, Litopenaeus vannamei
 • Pourhaji Motabj., Sargazim., Touni, S.R.*, Hosseini, S.H Pages 395-399
  Background
  The loop pattern of the small intestine is of considerable importance in categorizing them and the intestine length of the two sex is different. In this respect there is no research performed on pheasant family as guinea fowl.
  Objectives
  In this research histomorphology of guinea fowl's small intestine was studied.
  Methods
  For this study 20 adult male and female guinea fowls were selected and their small intestines were studied morphologically. For each guinea Fowl, a tissue sample was obtained and prepared using Haematoxylin and Eosin Stain Kit.
  Results
  Macroscopic results suggest that they are basically much akin to other poultry with this difference that in guinea Fowl there are less loop patterns in Jejunum. From the microscopic point of view, guinea fowl's small intestine mucosa membrane does not include internal Plicae circulars, but there are villi (made of mucus) instead. The outer edge of the villus is formed of simple columnar epithelium with a few Goblet cells. In the Ileum goblet cells are reduced as we reach the end of it. CONCLUTIONS: Intestines in both sex have the same length and structure and loop patterns are straight and few in numbers.
  Keywords: guinea fowl, histomorphology, small intestine
 • Akbari, Gh., Adibmoradim.*, Gilanpourh., Rostamia., Arefi, A Pages 401-409
  Background
  The Persian Squirrel (Sciurus anomalus) is a member of the family Sciuridae in the Middle East and very little information is available about the anatomy of the different organs of this animal.
  Objectives
  In this study, histological and macro anatomical structures of penis were examined on 6 adult male Persian squirrels.
  Methods
  Each animal was sacrificed after anesthesia with ketamine and xylazine then dissected openwith the penis exposed from its root. The penises were first grossly examined, and then root, body and free part of peniswere studied, using histological technics and staining H&E, TCM and Verhoeff.
  Results
  Grossly, the color of penis was bright pink andthemean length of that was 5.87 ± 0.68 cm. A caudo-ventral curvature separates the free part of the penis, i.e.the glans in the middle part and the nail in the head part, from the body part. Histologically, the ducts cooper are branched after entering in penile bulb and make a large glandular structure in the bulb, then as a single duct continue along the body of penis with urethra and below it continue up to the free part. Two corpora are confluent in the body and form a uniform and crescent of corpus cavernosum that surrounded by tunica albuginea and converted to os penis in the free part. Therefore, from a histological standpoint, the Persian squirrel penis belongs to the intermediatetype.
  Conclusions
  These findings provide vital information on the penile anatomy of the Persian squirrel, which will serve as a basis for comparing penile morphology among thesuborder hystricomorpha and expand knowledge of the reproductive biology in this animal.
  Keywords: hystricomorphic rodent, penile bulb, penis
 • Dorafshans.*, Vafaei Saadia., Nekoeifard, A Pages 411-421
  Background
  Tetraploid rainbow trout has a key role in producing infertile triploid fish by indirect method and introducing them in cultivation system.
  Objectives
  The purpose of the present study was to determine the optimal heat shock for tetraploidy induction in rainbow trout with emphasis on egg size.
  Methods
  The efficiency of different shock temperatures: 28, 30 and 32 °C, durations: 1, 5 and 10 min and starting time: 45, 55, 65, 75 and 85 degree-hour post fertilization (dhPF) on two different egg size diameters (4.2 ± 0.12 and 5.5 ± 0.20 mm) for tetraploidy induction in rainbow trout were analyzed. Tetraploidy rates were determined using red blood cell sizes as well as number of nucleolar organizing regions (NORs) at swim up stage.
  Results
  Tetraploidy rates were in the range of 18-69 and 18-76 % for the groups of eggs over and less than 5 mm in diameter respectively. The statistical analysis showed that the highest tetraploidy efficiency (13%) for the larger egg size achieved by treating eggs at 28°C, for 10 min starting at 65dhPF. While for the smaller egg size, the highest efficacy (7%) was observed in group treated at 28°C, for 5 min starting at 75 dhPF.
  Conclusions
  Although tetraploidy induction has been done previously in rainbow trout, for the first time, the results of this study showd that tetraploidy efficacy was affected by egg size as well as other shock related parameters.
  Keywords: chromosome change, egg size, rainbow trout
 • Safario.*, Bagheri Dorbadamj., Naserizadeh, M Pages 423-430
  Background
  Snow trout (Schizothorax pelzami) is an economically important species endemic in the north east of Iran.
  Objectives
  The purpose of the present study was to investigate the reproduction cycle, time and temperature range of spawning.
  Methods
  The biometry of 243 fishes was measured and the ovarian development stages and plasma sex steroid hormones (testosterone, 17b- estradiol, progesterone and 17a-OH-progesterone) were measured during 12-months sampling.
  Results
  The (p<0.05) maximum significant gonadosomatic index (10.3 %) and ova diameter (1605.6 mm) were observed during April. The results showed that the concentration of sex hormones testosterone and 17b- estradiol began to increase significantly (p<0.05) during cortical alveoli stage (in September) and reached the maximum level (6.99 and 143.4 ng/mL, respectively) in February with the mean water temperature 13 oC at the end of vitelogenesis stage. The progesterone concentration began to increase at the end of vitellogenesis stage and reached (p<0.05) maximum significant level (3.49 ng/mL) in March. The concentration of 17a-OH-progesterone increased significantly (p<0.05) with a lag phase compared to progesterone in February.
  Conclusions
  The results of present study showed that snow trout had a single-spawning strategy and sex steroid hormones testosterone and 17b- estradiol involved in the vitellogenesis stage and progesterone and 17a-OH-progesterone involved in the final ova maturation. The best spawning time was within March to April with temperature range 15.7-17.3 oC.
  Keywords: plasma, sex steroid hormones, snow trout, spawning times