فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 71 (پاییز 1393)
 • پیاپی 71 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد جواد کتابداری، مینوفر منصف صفحات 1-9
  امواج سونامی هر ساله در نقاط مختلف دریاها و اقیانوسهای جهان بوقوع می پیوندند. این امواج با سرعت بسیار زیاد در جهات مختلف منتشر گردیده و در صورت رسیدن به ساحل خسارات جبران ناپذیری را براین مناطق و سازه ها و تاسیسات واقع در آنها وارد می سازند. لذا درکاین پدیده پیچیده و پیشبینی رفتار آن می تواند باعث کاهش خسارات وارده گردد. در تحقیق حاضر مطالعات شبیه سازی عددی پدیده سونامی انجام گرفت. هدف از تحقیق پیش بینی مشخصات موج سونامی هنگام رسیدن به ناحیه ساحلی بود. امواج سونامی با در نظر گرفتن آب دریا به صورت سیال لزج، معادلات ناویر- استوکس برای آب کم عمق به عنوان معادلات حاکم به همراه روش کسر حجم سیال برای شبیه سازی سطح آب در نرم افزار Flow3Dمدل سازی گردید. تولید موج با شبیه سازی یک موجساز پیستونی در مرز جانبی ناحیه مورد مطالعه صورت گرفت. یک تک موج در آب عمیق تولید و به سمت ساحل منتشر گردید. نتایج شبیه سازی، افزایش فابل توجه ارتفاع موج سونامی را پس از ورود به ناحیه ساحلی نشان داد. نرخ این افزایش بر حسب شیب مورد محاسبه قرار گرفت. همچنین اثر کاهش عرض ناحیه ساحلی بر افزایش ارتفاع این امواج مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سونامی، ارتفاع موج، شیب ساحل، عرض ساحل، شبیه سازی عددی
 • محمدرضا خلیل آبادی، محمد اکبری نسب صفحات 10-19
  در این پژوهش در نقطه ای از دریای عمان به مختصات جغرافیایی عرض 25 درجه ی شمالی و طول 57 درجه ی شرقی و به عمق 600 متر با استفاده از داده های اندازه گیری شده ی دما و شوری در فصول مختلف، پایداری ایستایی و انتشار دوگانه ی دما و شوری مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی پایداری ایستایی و همچنین رخداد یا عدم رخداد انتشار دوگانه ی دما و شوری و نیز نوع و میزان اهمیت آن در عمق ها و فصول مختلف، نیم رخ های دما، شوری، چگالی محلی، چگالی نهفته، بسامد شناوری و زاویه ی ترنر در فصول گرم و سرد سال محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ناپایداری ایستایی، انتشار دوگانه، انتشار همرفتی، دریای عمان
 • محمد علیزاده، مجید آقابابایی، احسان ابراهیمی صفحات 20-29
  در سال های اخیر از اینورتر برای کنترل سرعت موتورهای القایی سه فاز به طور گسترده ای استفاده می شود. به منظور کلیدزنی ادوات نیمه هادی به کار رفته در اینورترهای قدرت از روش های گوناگونی از جمله مدولاسیون پهنای پالس استفاده می شود. تکنیک های مختلفی برای مدولاسیون پهنای پالس وجود دارد. در این مقاله سعی شده است تا تکنیک های مدولاسیون پهنای پالس سینوسی و بردار فضایی به طور کامل توصیف و با شبیه سازی اینورتر قدرت در نرم افزار MATLAB و محاسبه اعوجاج هارمونیکی کل، ولتاژهای خروجی اینورتر در هر دو تکنیک با هم مقایسه شوند.
  کلیدواژگان: اینورتر، مدولاسیون پهنای پالس سینوسی، بردار فضایی، اعوجاج هارمونیکی کل
 • علی کاشفی نیا، سیدمحمود خردمند صفحات 30-41
  از عوامل تاثیرگذار در نگهداری از سیستم های دفاعی، تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری و فراهم آوردن شرایط محیطی ایده آل جهت افزایش توان و کارایی پرسنل، انتخاب صحیحیک سیستم تهویه مطبوع در شناورهای تندرو می باشد. با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس و متفاوت بودن این شرایط در نقاط مختلف منطقه ای و عدم توجه به این مساله در هنگام طراحی و تعیین ظرفیت سیستم های ایرکاندیشن در شناورهای هم کلاس نیاز به بهینه سازی می باشد. لذا به علت پایین بودن ظرفیت سرمایشی سیستم ایرکاندیشن تعدادی از شناورهای تندرو ندسا به هنگام ماموریتهای دریانوردیدر مکان های مختلف و نارضایتی پرسنل، جهت رفع این مشکل یک کار تحقیقاتی و میدانی در منطقه عملیاتیبندرعباس بر اساس مطالعات علمی پژوهشی صورت گرفت که روش کار و نتایج آن در این مقاله آورده شده است.در این مقاله انواع سیستم های تهویه مطبوع در شناورهای تندرو با تشریح مزایا و معایب آن بررسی شده است. محاسبات بار سرمایشی از سه روش جداول مهندسی شرکت های معتبر دریایی، روش مهندسی به کمک روابط علمی(محاسبات فرمولی) و روش محاسبه با نرم افزار کریر بر روی این کلاس از شناورهای تندرو انجام و با هم مقایسه شد.مبنای محاسباتی ما در این روش ها با توجه به مدل و طول شناور، حجم و مساحت کابین ها، جنس دیواره های شناور، شرایط اقلیمی و دیگر پارامترهای موثر بوده که در روش نرم افزاری به ظرفیت اسمی 30 هزار بی تییو در ساعت رسیدیم. ظرفیت های سیستم ایرکاندیشن قبلی بر روی این کلاس از شناورها زیر 20 هزار بی تییو در ساعت و یا 24 هزار بی تییو در ساعت بوده است. با توجه به دقت بالاتر محاسبات در روش نرم افزاری، ظرفیت اسمی بدست آمده مبنای انتخاب ظرفیت سرمایشی سیستم ایرکاندیشن در شناور مورد مطالعه قرارگرفت.پس از انتخاب سیستم جدید و نصب و آزمایشهای میدانی در شناور مورد نظر، ظرفیت سرمایشی جدید بر روی این کلاس از شناورها ایده آل و نیاز تهویه مطبوع مناسب برای شناور طرح را فراهم کرده است. در این روش ها 10 تا 15 درصد به عنوان ضریب اطمینان به ظرفیت بار سرمایشی محاسبه شده اضافه می گردد. از نتایج حاصله و ظرفیت سرمایشی جدید می توان جهت بهینه سازی سیستم ایرکاندیشن شناورهای قبلی و هم چنین افزایش توان دفاعی و روحیه پرسنل استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تهویه مطبوع، شناورهای تندرو، سیستم های دفاعی، روش های محاسباتی، تجهیزات ناوبری
 • نام محمد واقفی، حامد خیری، حسن باقری صفحات 42-52
  امروزه با افزایش ظرفیت و ابعاد کشتی ها و همچنین لزوم پهلوگیری شناورهای با رده های بالا در بنادر، نیاز به سیستم های ضربه گیر با ظرفیت جذب انرژی مناسب به طرز چشمگیری در اسکله های بنادر مشاهده می گردد. عملکرد اصلی فندر ها (ضربه گیر ها) آنست که در حین فرآیند پهلوگیری از بروز صدمه و خسارت به کشتی و اسکله جلوگیری بعمل آورد. بار وارده از ناحیه ی کشتی (در حین پهلوگیری) ممکن است بصورت یک ضربه ی دینامیکی، واکنشی ساینده و یا فشار مستقیم باشد لذا چنانچه این اثرات به بکار گیری تمهیداتی خنثی نگردند ممکن است موجب آسیب گسترده ی سازه ای (سازه ی کشتی و یا اسکله) گردند. بطور کلی میزان انرژی جذب شده و حداکثر ضربه ی وارده از جمله معیار های طرح اولیه ی ضربه گیر ها می باشند و در عین حال تاثیرات عوامل محیطی در پهلوگیری و نا مناسب بودن شکل،جنس و هندسه ی برخی ضربه گیرها باعث مشکلاتی درزمان پهلوگیری کشتی ها و تخریب این سازه ها می گردد. از این رو این مقاله با توجه به معیارهای و انجام یک مطالعه ی موردی به تعیین میزان این انرژی جهت 10 محموله بر می پردازد.
  کلیدواژگان: ضربه گیر، فندر، پهلوگیری، کشتی
 • مجید آقابابایی، احسان مرادی صفحات 53-59
  امروزه فیلترهای شانه ای در کاربرد های گسترده ای نظیر حذف نمودن هارمونیک های خطوط تغذیه و از بین بردن در هم ریختگی ناشی از اهداف ثابت در رادارهای نشان دهنده هدف متحرک استفاده می شوند. در این مقاله سه نوع فیلتر شانه ای 1- فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه محدود، 2- فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه نا محدود و 3- فیلتر شانه ای با استفاده از تبدیل فوریه سریع به طور کامل توصیف شده و با شبیه سازی در نرم افزار Matlab هر سه روش با هم مقایسه شده اند. در پایان روشی را برای بهبود عملکرد فیلتر شانه ای با استفاده از تبدیل فوریه سریع را بیان نموده ایم.
  کلیدواژگان: فیلتر شانه ای، فیلتر شانه ای با تبدیل فوریه سریع، فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه نامحدود، فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه محدود
|
 • Pages 1-9
  Tsunami waves happen every year in different locations of the seas and oceans of the world. These waves propagate with high celerity in different directions and when these waves reach the coast cause serious damage to the beach، coastal structures and facilities. Therefore understanding this complicated phenomenon and prediction of its behavior can minimize the damages. In this research a numerical simulation was performed on tsunami phenomenon. The objective of the research was to predict the wave characteristics as it reaches the coastal zone. Flow3D software was used for this purpose. Assuming viscous flow for sea water، Navier Stokes as governing equations together with volume of fluid method was used to simulate tsunami waves in FLOW 3D software. A single wave was generated using a simulated piston type wave maker in the lateral boundary of the study domain. Waves are generated in deep water and propagate towards the beach. The simulation results revealed the considerable increase in wave height in coastal zone. The rate of height increase versus slope was calculated. Furthermore effect of decrease in width of the coastal zone on wave height increase was considered.
  Keywords: Tsunami, Wave Height, Beach slope, Beach width, Numerical Modeling
 • Pages 10-19
  In this investigation، we study the status of a water column in the Oman Sea (25N، 57E) with the depth of 600m. We used temperature and salinity measurement data in both warm and cold seasons for study of static stability and double diffusion processes. For study of static stability and the occurrence of double diffusion and the importance of them in the water column، the profiles of temperature، salinity، density، potential density، buoyancy frequency and turner angle in the warm and cold seasons calculated and compared.
  Keywords: Static Stability, Double Diffusion, advection, Oman Sea
 • Pages 20-29
  Inverters extensively are used to control the speed of three phase induction motors in recent years. Pulse width modulation method is used for switching power semiconductor devices in inverters. There are several techniques for pulse width modulation. In this paper، we have tried to fully describe sinusoidal pulse width modulation and space vector pulse width modulation approaches، also by simulating the inverter in MATLAB software and calculating total harmonic distortion، inverter output voltages belonging to the both of pulse width modulation methods have been compared.
  Keywords: Inverter, Sinusoidal Pulse Width Modulation, Space Vector, Total Harmonic Distortion
 • Pages 30-41
  Influential factor in the maintenance of defense systems، navigation equipment and navigation aid providing Ideal environment to increase the throughput and efficiency of the staff، the right choice is an air conditioning system in Extremist vessels. Due to the Persian Gulf and the different climate conditions in different parts of the region and the lack of attention to the problem of determining the design capacity of the vessels conditioning systems also need to optimize class Construction. Therefore، due to the low number of vessels conditioning system cooling capacity Extremist Ndsa sailing in different locations during missions and personnel grievances، to fix this problem Research and field work in the operating area of Bandar Abbas on the basis of scientific studies that took Methods and results are presented in this paper. This paper describes the types of HVAC systems on vessels Extremist with its advantages and disadvantages are reviewed. Cooling load calculation of three tables، engineering companies، marine engineering approach to relationships Science (calculation formula) and the calculation method on this class of vessels software Carrier Extremist perform together were compared. According to our calculations based on the methods and models over the floating cabin area and volume، sex walls Floating climatic conditions and other parameters that the software method nominal capacity of 30 000 Btu/h arrived. Previous conditioning system capacity on this class of vessels under 20 000 Btu/hours or 24 000 Btu/ hours. Due to the higher accuracy computational methods، software selection based on the capacity of cooling capacity conditioning system was studied in the float. After selecting the new system installation and field testing of the vessel، the new cooling capacity this class of vessel ideally suited for floating design provides needed ventilation. In this method، 10 to 15% as a safety factor to the calculated cooling load is added. The new cooling capacity can be used to optimize the results of previous vessels and conditioning systems such an increase can be used defensively and staff morale.
  Keywords: Air Conditioning, Extremist vessels, Defense systems, Computational Methods, Equipment Navigation
 • Pages 42-52
  Today’s with increasing of capacity of the ports and ships dimension، the needs for applying an appropriate berthing (fenders) system has been also increased. The principal function of the fender system is to prevent the vessel or the dock from being damaged during the mooring process or during the berthing periods. Forces during the vessel berthing or anchoring may be in the form of impact، abrasive action from vessels، or direct pressure. These forces may extensive damage to the ship and structure if suitable means are not employed to counteract them. The amount of energy absorbed and the maximum impact force imparted are the primary criteria applied in accepted fender design practices. So considering the design criteria this article by using a case study obtains the energy of mooring of ten general cargos.
  Keywords: Berthing, Marine Fender, Mooring, Ship
 • Pages 53-59
  Comb filter find application in a wide range of practical systems such as in the rejection of power-line harmonics and clutter from fixed objects in moving-target-indicator (MTI) radars. In this paper we describe three types of comb filter. These three types are FIR comb filter، IIR comb filter and FFT comb filter، and also by simulating in MATLAB software we compare these three types’ filters. At the end we describe method for improve the FFT comb filtering.
  Keywords: Comb filter, FFT comb filter, IIR comb filter, FIR comb filter