فهرست مطالب

تحقیقات بیماری های گیاهی - سال دوم شماره 4 (تابستان 1393)
 • سال دوم شماره 4 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • گیلدا نجفی پور *، سیدمحسن تقوی صفحات 1-16
  با دارا بودن بیش از 180 میزبان، بعنوان یکی از مهمترین بیمارگرهای گیاهی تلقی شده و سالیانه خسارات قابل توجهی را در سراسر دنیا به محصولات مختلف وارد می کند. به منظور بررسی خصوصیات ژنوتیپی باکتری مذکور، 58 جدایه از میزبان های مختلف شامل هسته داران، غلات، دانه داران، برخی علف های هرز و گیاهان زینتی در استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان با استفاده از آغازگرهای ERIC و REP انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از این آغازگرها قطعاتی با وزن مولکولی bp 250 تا bp1500 تکثیر شد. در آزمون rep-PCR، با استفاده از آغازگر ERIC سویه ها به پنج گروه تقسیم شدند که در این گروه ها ترجیح میزبانی قابل مشاهده نبود. این نتایج نشان می دهد که با استفاده از آغازگر مذکور نمی توان سویه ها را بر اساس میزبان از یکدیگر تفکیک نمود. در آزمون rep-PCR با استفاده از آغازگر REP نیز سویه ها به پنج گروه تقسیم شدند. در این گروه بندی علیرغم پراکندگی سویه های درختان میوه هسته دار در گروه های مختلف، بسیاری از آن ها به همراه سویه های رز، شمعدانی و پنیرک در یک گروه قرار گرفتند. اغلب سویه های غلات و سویه های درختان میوه دانه دار در گروه های جداگانه واقع شدند. این نتایج تا حدودی تاییدی بر وجود مزیت میزبانی در میان سویه های Pss می باشد. در این پژوهش استفاده از آغازگر REP در روش rep-PCR نشان داد که روش مذکور ابزار مولکولی مفیدی به منظور تمایز نسبی سویه های مختلف باکتری Pss می باشد. آنالیز خوشه ایروش سه گانه rep-PCR با استفاده از داده های قبلی حاصل از انجام BOX-PCR و داده های حاصل از انجام ERIC-PCR و REP-PCR درمطالعه حاضر، نشان داد که آنالیز ترکیبی این سه روش توانایی بیشتری در نمایش ترجیح میزبانی نسبی در میان سویه های مختلف Pss دارد.
  کلیدواژگان: ERIC، PCR، ترجیح میزبانی، P، syringae pv، syringae، Rep، PCR
 • عبدالستار دارابی، محمدرضا اصلاحی* صفحات 17-24
  بیماری سفیدک دروغی پیاز با عاملBerk Peronospora destructor یکی از بیماری های مخرب پیاز می باشد که هر ساله در مناطق مرطوب و خنک خسارات شدیدی به محصول پیاز وارد می کند. راه های مختلفی از جمله کاربرد قارچکش ها، تغییر تاریخ کاشت و استفاده از ارقام مقاوم برای کنترل بیماری پیشنهاد شده است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و همچنین فاصله ردیفهای کشت و فاصله بوته ها روی ردیفهای کاشت در جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان نسبت به بیماری سفیدک دروغی با هدف امکان کنترل غیر شیمیایی بیماری به صورت یک آزمایش فاکتوریل با سه عامل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 36 تیمار و 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. 4 تاریخ کاشت نشاء شامل 15 شهریور، 30 شهریور، 14 مهر و 29 مهر به عنوان عامل اصلی و 3 فاصله 20، 30 و 40 سانتی متر بین ردیفها و 5، 5/7 و 10 سانتی متر بین بوته ها روی ردیف ها به عنوان دو عامل دیگر در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت در سطح 1 درصد و اثر فاصله بین ردیفها و بوتها روی ردیفها در سطح 5 درصد معنی دار بود. به این صورت که شدت بیماری در تاریخ کشت 29 مهر (19/18درصد) نسبت به تاریخ کشت 15 و 30 شهریور (83/90 و 19/93 درصد) کاهش یافت و همچنین شدت بیماری در فاصله 40 سانتی متر ردیفها از هم 19/18 درصد بود و این در حالی است که شدت بیماری در ردیفهای با فاصله 20 سانتی متر از هم 71/72درصد اندازه گیری شد و همینطور شدت بیماری در بوته های با فاصله 5 سانتی متری از هم روی ردیف کشت 42/70 درصد بود. شدت بیماری در بوته هایی با فاصله 10 سانتی متری یاز هم 48/64 درصد اندازگیری گردید.
  کلیدواژگان: پیاز، بیماری سفیدک دروغی، تاریخ کاشت، تراکم بوته، Peronospora destructor
 • سودابه اندرگانی، سلیمان جمشیدی*، مهدی اورعی صفحات 25-34
  امروزه مهار زیستیعواملبیماری زایگیاهیباهدفکاهشتهدیدات زیست محیطی و خطرات آفت کش هایشیمیایییکاولویتمی باشد. در این راستا، استفادهازکارآییضدمیکروبیموادگیاهی درسال های اخیر موردتوجهقرارگرفتهاست. هدف این مطالعه ارزیابی اثر فرآورده های گیاهی به دست آمده از گیاه سرخارگل روی باکتری بیماری زای گیاهیPectobacterium caratovorum subsp. caratovorum عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی بود. عصاره های گل، برگ، ساقه و ریشه به روش خیساندن با حلال های آب، استون، اتانول، متانول و کلریدریک اسید به دست آمده و با دستگاه روتاری در خلا تغلیظ شد و اسانس گل با دستگاه کلونجر استخراج شد. فعالیت ضدباکتریایی عصاره ها و اسانس سرخارگل علیه این باکتری در آزمایشگاه و با روش انتشار دیسک و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که حساسیت باکتری به اسانس گل بیش از عصاره های سایر اندام ها بود. عصاره حاصل از ریشه نسبت به عصاره های به دست آمده از سایر قسمت های گیاه بازدارندگی بیشتری داشت. همچنین عصاره های استونی و آبی اثر چندانی بر باکتری از خود نشان ندادند. عصاره های برگی نیز بیشتر از این که کشنده باشند، دارای خاصیت بازداری از رشد بودند. با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد مواد گیاهی به دست آمده از سرخارگل می تواند کارآیی بالقوه قابل ملاحظه ای روی این باکتری داشته و در آینده برای مهار زیستی این باکتری مد نظر قرار داده شود.
  کلیدواژگان: سرخارگل، فعالیت ضدباکتریایی، حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت بازدارندگی
 • احسان حسنوند، سید حسین وفایی*، حسین میرزایی صفحات 35-44
  پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عامل Fusarium oxysporum f.sp.phaseoli یک بیماری مهم است و می تواند خسارت شدیدی را به محصول لوبیا درسراسر جهان وارد نماید و باعث کاهش عملکرد شود. روش های زراعی برای کنترل بیماری به طور کامل وثر نیست، بنابراین ارقام با مقاومت ژنتیکی برای مبارزه با این بیماری توصیه میگردد. به منظور شناسایی ارقام مقاوم آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار (شامل ژنوتیپهای مختلف لوبیا) با روش مایه زنی بوته به صورت قرار دادن ریشه آن در سوسپانسیون اسپور بیمارگر انجام شد. بوته ها تا چهار هفته پس از مایه زنی در شرایط گلخانه با دمای30-25 درجه سلسیوس نگهداری شدند. شدت علائم بیماری روی بوته ها با استفاده از مقیاس و دادن نمره از 1 تا 9 برای ارزیابی فنوتیپی مقاومت، اندازهگیری شد. براین اساس به ترتیب ژنوتیپهای ناز، صیاد، WA و صدری مقاوم، جگری، اختر و E9 نیمهحساس و خمین، کپسولی، ایج، شکوفا و تلاش حساس شناختهشدند سپسواکنش ژنوتیپها به قارچبا استفاده از نشانگر اختصاصی Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) ارزیابی گردید. بر این اساس ژنوتیپ های اختر، ناز، صدری، صیاد، E9 و WA با جفت آغازگر SU20 تکثیر و در الکتروفورز ایجاد باند750 جفت بازی کردند بنابراین دارای ژن مقاوم A55 میباشند اما ژنوتیپهای تلاش، شکوفا، جگری، ایج، خمین و کپسولی با جفت آغازگر اختصاصی SU20 تولید باند نکردند.
  کلیدواژگان: پژمردگی فوزاریومی، لوبیا، مقاومت، نشانگر مولکولی SCAR
 • ندا ثابت قدم*، عبدالرحمان فصیحیانی، عباس شرزه ای صفحات 45-54
  تحقیق حاضر به منظور تعیین دامنه میزبانی Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی در فارس،بین گیاهان زراعی رایج در منطقه انجام پذیرفت. بذور کدو، فلفل، خیار، طالبی و خربزه، هندوانه، هویج، نخود، چغندر قند، ذرت، گندم، لوبیا سبز، پیاز، بادنجان و گوجه فرنگی در گلدان های حاوی خاک ضدعفونی شده کشت و در شرایط گلخانه نگهداری شدند. گیا هچه ها با ریختن 50 میلی لیتر از سوسپانسیون با غلظت105×1 زئوسپور جدایه های Ph. capsici در هر میلی لیتر در اطراف ساقه، مایه زنی و در اطاقک رشد نگهداری گردیدند. درصد گیاهان بیمار در سه نوبت 5،10 و 15روز بعد اندازه گیری گردید. دوازده گونه گیاهی توسط Ph. capsici آلوده شدند و تولید علائم نمودند. بسته به نوع گیاهان علائم بیماری در گیاهان میزبان به صورت پوسیدگی در ناحیه طوقه و ریشه و زردی و پژمردگی در قسمت هوائی در گیاهچه های جوان ظاهر و نهایتا منجر به مرگ آنها پس از دو هفته گردید. بیمارگر مذکور مجددا از تمام گیاهان آلوده جداسازی گردید. کدو، فلفل، خیار، طالبی، خربزه، هندوانه، فلفل و بادنجان حساسترین میزبان و لوبیا، چغندر قند، نخود و پیاز حساسیت کمتری نسبت به Ph. capsiciداشتند. درگیاهان خانواده گندمیان نظیر گندم و ذرت علائم بیماری ایجاد نگردید و از آنها می توان در چرخه تناوب زراعی به منظور مدیریت بیماری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: فیتوفترا، گیاهان غیر میزبان، کدوییان، پوسیدگی طوقه و ریشه، گوجه فرنگی
 • فاطمه اصغرنژاد، صفرعلی مهدیان*، بهنام امیری بشلی، سید سامان سید جعفر نظری صفحات 55-70
  افلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه شدیدا سمی گونه های به خصوصی از قارچ آسپرژیلوس هستند که به دنبال رشد روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی و غذائی تولید می شوند. در این بررسی به ارزیابی تولید افلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 در چند گونه قارچ Asprgillus شامل: A. terreus،A. ustus، A. candidus، A. carneus، A. ostianus، A. auricomus، A. niveus، A. niger، A. fumigatus، A. parasiticus، A. caespitosus،A. awamori و A. sclerotiorum در محیط کشتی مناسب و ساده (سیب زمینی دکستروز براث PDB) و به روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (HPLC) پرداخته شده است. قارچ های یاد شده پس از جداسازی و خالص سازی مورد شناسایی قرار گرفتند و در 50 میلی لیتر محیط PDB مایه زنی شدند. قارچهای مایه زنی شده در شرایط مشابه محیط طبیعی رشد قارچ در دمای 26 درجه سانتیگراد، رطوبت 80% و تاریکی به مدت22 روز نگهداری و سپس افلاتوکسین های حاصل از آن ها استخراج شد. ترشحات قارچی نمونه ها توسط 10 میلی لیتر کلروفرم از عصاره فیلتر شده محیط غذائی استخراج و پس از تبخیر حلال، رسوب حاصله در 3 میلی لیتر متانول حل و فیلتر شده و به دستگاه HPLC تزریق گردید. نتایج آزمایشات نشان داد از میان 13 گونه قارچ آسپرژیلوس، گونه A. parasiticus بیشترین میزان افلاتوکسین کل را تولید نمود. افلاتوکسین G1 در گونه های A. terreus، A. fumigatus، A. carneus، A. niveus، A. parasiticus، A. caespitosus، A. ostianus و A. niger تولید نشد و افلاتوکسین G2 در گونه های A. niveus، A. ostianus، A. niger وA. sclerotiorumو افلاتوکسین B2 در گونه های A. carneus و A. sclerotiorum و افلاتوکسین B1 در گونه A. ostianusتولید نشدند. در گونه A. parasiticus میزان تولید افلاتوکسین B1 بیشترین و افلاتوکسین G1 کمترین مقدار در بین چهار نوع افلاتوکسین مورد آزمایش بود.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، مایکوتوکسین، افلاتوکسین، ایمنی غذایی، HPLC
|
 • Pages 1-16
  Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) is one of the most important pathogens، which infects over than 180 hosts and annually causes significant loss in various plants throughout the world. To investigate the genetic features of the bacterium، 58 isolates from different hosts including pome fruits، grains، stone fruits، some weeds and ornamental plants in Fars، Kohgiluyeh and Boyer Ahmad، Char Mahal-o-Bakhtiari and Isfahan provinces، were selected and evaluated، by ERIC and REP primers. Using these primers، 250-1500 bp DNA fragments were amplified. Analysis of ERIC-PCR fingerprint showed that five clusters exist within Pss strains، but any host preferences، were not visible. This result showed that using ERIC-PCR، we cannot differentiate various isolates of Pss from different hosts. In REP-PCR analysis Pss strains used in this study were divided into the five clusters. Although these isolates were distributed in several clusters، some host specialization could be seen in this heterogenous pathovar. Thus it seems that REP primer is a suitable molecular tool for discrimination of Pss strains which are isolated from different hosts. Cluster analysis of rep-PCR demonstrated that this method is reliable for showing host preference within Pss strains.
  Keywords: ERIC, PCR, host preference, P. syringae pv. syringae, Rep, PCR
 • Pages 17-24
  Peronospora destructor is casual agent of onion downy mildew disease and is one of the most destructive diseases in humid and cool regions. The different ways to control this disease include fungicide application، change of planting date and use of resistant cultivar. This study was done in improved population of Behbahan onion in order to evaluate the effects of planting date and distance between and in rows on the disease incidence with the aim of nonchemical control of the disease. This study was conducted in factorial experiment as randomized complete block design with 36 treatments and 4 replications in Behbahan Agricultural Research Station. Four planting times (to produce seedling) including 6 Sep، 21 Sep، 6 Oct and 21 Oct were considered as main plots and 3 planting distances; 20، 30 and 40 cm between rows and 5، 7. 5 and 10 cm between plants on rows as sub plots. The results showed that there was significant difference between planting time (P<1%) and between planting spaces (P<5%). The disease severity was reduced to (18. 19%) incase of the planting date test (21 Oct.). The Disease severity was 18. 19% and 72. 71% in 40 cm and 20 cm spacing between rows respectively. Also disease severity was 70. 42% and 64. 48% in 5 cm and 10 cm spacing between plants on rows respectively.
  Keywords: Downy mildew, onion, planting time, planting space, Peronospora destructor
 • Pages 25-34
  Recently، plant pathogen’s biocontrol is a priority considering hazards and environmental threats of chemical pesticides. Using plant materials as antimicrobes has typically attracted many attentions. The aim of current study was evaluation of plant materials obtained from purple coneflower against Pectobacterium caratovorum subsp. caratovorum the casual agent of potato soft rot. Aqueous، acetone، methanol، ethanol and HCl extracts of coneflower root، stem، leaf and flower were obtained byrotary set while flower essential oils were extracted using Clevenger apparatus. The antimicrobial activity of coneflower extracts and essential oil was evaluated in laboratory with disc diffusion and minimal inhibitory and bactericidal concentration methods. The bacterium was more sensitive to flower essential oil than extracts. Root extracts were more inhibitory compared with other organs’ extracts. Also، aqueous and acetone extracts had very limited antibacterial activities on studied bacterium. Leaf extract possessed more growth inhibitor characteristic rather than bactericide traits. Regarding the results، plant materials obtained from coneflower could be a potent candidate against potato soft rot bacterium and might be considered as a promising biocontrol agent in the future.
  Keywords: Echinacea, antibacterial activity, minimal inhibitory concentration, minimal bactericidal concentration
 • Pages 35-44
  Fusarium wilt in common bean by Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli occurs worldwide and can result in severe yield loss. Cultural methods are not completely effective to reduce disease loss، therefore are recommended genotypes with genetic resistance. In order to identify resistant genotypes an experiment was carried out by using a randomized completely design with three replicates and 12 treatments (common bean genotypes). Plants were root-dip inoculated with suspension of spores and held in a greenhouse at 25-30° C. Severity of symptoms on plants were measured basis on a scale of 1 to 9 to evaluate of phenotypic resistance four weeks after inoculation. The results showed that Naz، Sayad، WA and Sadri genotypes were resistant، Jegari، Akhtar and E9 moderately susceptible and Khomein، Capsoli، Aej، Shokofa and Talash susceptible. It also indicated that SCAR marker (SU20) was associated with resistance in some of genotypes but not all and among the genotypes evaluated، PCR amplification with primers SU20 produced a single DNA fragment of approximately 750 bp in Naz، Sayad، Sadri، Akhtar، E9 and WA genotypes، while Khomein، Capsoli، Aej، Shokofa، Jegari،and Talash did not.
  Keywords: Fusarium wilt, Common Bean, resistance, SCAR
 • Pages 45-54
  This research was performed to determine the host range of tomato isolates of Phytophthora capsici، among other common crops in Fars province. Seeds of tomato، squash، cucumber، melon، pepper، watermelon، pea، french bean، onion، carrot، corn، cantaloupe، eggplant، and wheat were sown in sterilized soil and kept in a greenhouse. Seedlings were inoculated by adding 50 ml of a zoospore suspension (1×105 spores per ml) of Ph. capsici onto the soil surface around the stem of each plant in the pot. Plants were kept in a growth chamber. Disease incidence was measured three times at 5، 10، 15 days post inoculation. Twelve of the tested plant species became infected with Ph. capsici and developed symptoms including crown and root rot، and yellowing، which led to plant death after two weeks. Ph. capsici was re-isolated from all symptomatic plants. Tomato، squash، cucumber، melon، pepper، watermelon، cantaloupe and eggplant were the most susceptible، while، pea، french bean، onion، carrot and sugar beet were less susceptible to the pathogen. Wheat and corn did not show any disease symptoms and were considered as non-hosts. The results of this study showed that common Poaceae crops in Fars province are non-host to Ph. capsici and can be used in crop rotation for disease management.
  Keywords: Phytophthora, non, host plants, Cucurbitaceae, tomato, root, crown rot
 • Pages 55-70
  Aflatoxins are very toxic secondary metabolites of some، Aspergilluss sp. that are produced when these fungi grow on different agricultural products under special environmental circumstances. In this study aflatoxinsB1، B2، G1 and G2 in some species of Aspergillus were investigated. These fungi included A. terreus، A. ustus، A. candidus، A. carneus، A. ostianus، A. auricomus، A. niveus، A. niger، A. fumigates، A. parasiticus، A. caespitosus، A. awamori and A. sclerotiorumthat were grown in potato dextrose broth (PDB) and aflatoxins thereof were measured using high performance liquid chromatography (HPLC) methods. Pure cultures of the aspergilli were prepared and identified to species، and then each species was cultured for 22 days in 50 ml flask containing PDB at 26 0C، 80% humidity and in darkness، conditions similar to natural habitat. Fungal exudates in the broth cultures were extracted with 10 ml chloroform، the organic solvent was evaporated and the precipitate was dissolved in 3ml methanol. After filtration through 0. 2 µm milipore filter، the final solute was injected into HPLC instrument. Maximum amount of aflatoxins was secreted by A. parasiticus while aflatoxin G1 was not produced in A. terreus، A. carneus، A. fumigatus، A. niveus، A. parasiticus، A. caespitosus، A. ostianus and A. niger. As well، A. niveus، A. ostianus، A. niger and A. sclerotiorum did not produce aflatoxin G2. No aflatoxin B2 was detected in A. sclerotiorum and A. carneus and no aflatoxin B1 was detected in A. ostianus. Among the four type of aflatoxins (B1، B2، G1 and G2)، B1 and G1 had respectively the maximum and minimum amount of secreted aflatoxins in A. parasiticus.
  Keywords: Aspergillus, aflatoxin, HPLC