فهرست مطالب

شیلات - شماره 3 (پاییز 1393)
 • شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رگس انوشه، رسول مدنی، سید ولی حسینی، عباس زمانی، تارا امامی صفحات 319-328
  در سال های اخیر آبزیان به منزله منبع استخراج آنزیم هایی مانند لیپاز مورد توجه قرار گرفته اند. امعا و احشای ماهی قزل آلای رنگین کمان منبع بسیار مناسبی برای جداسازی آنزیم است. در این تحقیق، آنزیم لیپاز از بخش قدامی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان تخلیص شد. برای تخلیص، از استون برای چربی زدایی، از آمونیوم سولفات برای راسب سازی، از اولترافیلتراسیون برای تغلیظ نمونه و از ستون کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون برای جداسازی آنزیم موردنظر استفاده شد. میزان فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص شده با استفاده از پارانیتروفنیل پالمیتات به منزله سوبسترا و میزان پروتئین این آنزیم با استفاده از روش لوری، در مراحل مختلف تخلیص سنجش شد. در این تحقیق پارامترهایی مانند درصد بازده و میزان تخلیص نیز در هر مرحله بررسی شد. نتایج نشان داد در آخرین مرحله تخلیص، میزان فعالیت و پروتئین آنزیم به ترتیب 171/6 واحد در میلی لیتر و 53/0 میلی گرم در میلی لیتر، درصد بازده تخلیص برابر با 53/7 و میزان تخلیص برابر با 49/5 بود. وزن مولکولی آنزیم تخلیص شده با استفاده از روش SDS-PAGE، 32 کیلو دالتون تعیین شد. بر اساس این تحقیق می توان نتیجه گرفت که آنزیم لیپاز روده ماهی قزل آلای رنگین کمان دارای کارایی مناسبی است و می تواند در آینده به منزله ماده افزودنی در صنایع مرتبط و تحقیقات بیوتکنولوژی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ضایعات ماهی، فعالیت آنزیم، کروماتوگرافی، لیپاز
 • دارا باقری، باقر مجازی امیری، هادی پورباقر، حمید فرحمند، افشار بارگاهی صفحات 329-345
  ترکیبات زنوبایوتیک قادرند در ماهیان تغییرات فیزیولوژیکی نظیر تغییر در تعادل آنزیم های بدن و پراکسیداسیون چربی کبد ایجاد کنند لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی نشانگرهای زیستی مرتبط با آلاینده ها نظیر سطوح آنزیم های ترانس آمیناز خون، گلوتاتیون اس ترانسفراز و گلوتاتیون رداکتاز کبدی، همچنین پراکسیداسیون چربی کبد ماهی بیاح (Liza persicus) در سواحل استان بوشهر به منظور بررسی امکان استفاده از این نشانگرها در پایش آثار آلاینده ها به ویژه آلاینده های نفتی در سواحل خلیج فارس انجام شد. برای این منظور هفت ایستگاه مختلف، به نام های بنود (ایستگاه کمتر آلوده به منزله ایستگاه کنترل)، هاله (پارک ملی نایبند)، نخل تقی (نزدیکی به مجتمع های پتروشیمی و صنایع نفتی)، کنگان (پایین دست مجتمع های پتروشیمی) و سه ایستگاه در بوشهر (جفره، صلح آباد و شغاب به علت نزدیکی به آلاینده های شهری و سوخت های فسیلی) انتخاب شد. ماهیان Liza persicus با میانگین وزنی 79/11±53/44 گرم و میانگین طولی 51/1±21/16 سانتی متر از این ایستگاه ها صید شدند. ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک حلقوی در رسوبات هر ایستگاه به منظور تعیین سطوح آلاینده ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی سنجش شدند. نشانگرهای تحت بررسی با استفاده از روش های بیوشیمیایی و اسپکتروفتومتری اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که سطوح آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز سرم خون و پراکسیداسیون چربی کبد در ایستگاه نخل تقی افزایش معنی داری نسبت به ایستگاه بنود دارد، در حالی که در سطوح آنزیم آلانین ترانسفراز خون بین ایستگاه کنترل با سایر ایستگاه ها تفاوتی مشاهده نشد. میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز کبدی در ایستگاه کنترل با ایستگاه های هاله، نخل تقی صلح آباد و شغاب و سطوح آنزیم گلوتاتیون رداکتاز کبدی بین ایستگاه کنترل با ایستگاه جفره تفاوت معنی داری داشت. در مطالعه حاضر ایستگاه کنترل در مقایسه با ایستگاه های آلوده تفاوت معنی داری با سطوح آنزیم های آسپارتات ترانس آمیناز، گلوتاتیون اس ترانسفراز و پراکسیداسیون چربی داشت که نشان دهنده امکان استفاده از این نشانگرها به منزله نشانگرهای مرتبط با آلاینده ها به ویژه آلاینده های نفتی، برای بررسی تاثیرات این آلاینده ها در سواحل خلیج فارس است.
  کلیدواژگان: آنزیم های ترانس آمیناز خون، پراکسیداسیون چربی، خلیج فارس، نشانگرهای زیستی، Liza persicus
 • حجت جعفریان، هادی جمالی، نفیسه پریچه، حوریه کول مقدم صفحات 347-359
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره مخمر ساکرومایسس سرویزیا (Saccaromyces cerevisiae) در رشد، تغذیه و بقای آلوین های قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب 4 تیمار و هر یک در 3 تکرار طراحی شد. عصاره مخمر ساکرومایسس سرویزیا در 4 سطح 0، 3 (S3)، 6 (S6) و 9 درصد (S9) وزن غذا به جیره غذایی پایه اضافه شد. آلوین ماهیان قزل آلا طی روز در 4 وعده بر اساس 5 تا 6 درصد وزن بدن به صورت دستی در 30 روز تغذیه شدند. آلوین ماهیان قزل آلا با وزن اولیه 176 میلی گرم به صورت تصادفی در 12 تانک فایبرگلاس 10 لیتری با تراکم 4 قطعه ماهی/ لیتر توزیع شد. نتایج نشان داد که مخمر ساکرومایسس سرویزیا نتوانست پارامترهای رشد و تغذیه را در آلوین ماهی قزل آلای رنگین کمان ارتقا دهد (05/0P>). وزن نهایی بدن و نرخ رشد ویژه (SGR) در تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری با تیمار شاهد نداشت (05/0P>). مخمر نانوایی نتوانست تاثیر مثبتی در ضریب رشد حرارتی (TGC) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) داشته باشد (05/0P>). همچنین، نتایج آنالیز لاشه نشان داد که تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد اختلاف معنی داری ندارند (05/0P>). این مطالعه نشان داد که عصاره مخمر ساکرومایسس سرویزیا کارایی بالایی بر ارتقای پارامترهای رشد و تغذیه آلوین های ماهی قزل آلای رنگین کمان ندارد.
  کلیدواژگان: آلوین، تغذیه، رشد، قزل آلای رنگین کمان، مخمر
 • حسین شاه بیک، احمد حلاجی ثانی، محمد رضا مهرنیا، صبا شبان صفحات 361-374
  تحقیق حاضر به منظور بررسی امکان سنجی استخراج اسیدهای چرب امگا 3 از روغن ماهی کیلکای معمولی انجام شده است. در این تحقیق ابتدا دستگاه تقطیر مولکولی لایه ریزان طراحی و ساخته شد. روغن ماهی در ابتدا متیله، سپس تحت دبی های حجمی ml/min1 تا ml/min5، دماهای 170- 250 درجه سانتی گراد و فشارهای 40- 01/0 میلی متر جیوه تقطیر مولکولی شد. نتایج آنالیز از طریق دستگاه کروماتوگراف گازی نشان داد که بهترین شرایط عملیاتی تولید اسیدهای چرب امگا 3 در دمای 230 درجه سانتی گراد، فشار mmHg02/0 و دبی ml/min5/3 است. هم چنان مشخص شد در صورتی که روغن ماهی متیله نشود یا فشار از mmHg1/0 بیشتر شود، تغلیظی صورت نمی گیرد.
  کلیدواژگان: امگا 3، تقطیر مولکولی، خالص سازی، ماهی کیلکا، متیلاسیون
 • احسان فرخی، احسان کامرانی، آرش اکبرزاده، هادی رییسی، ایوب سلیمانی صفحات 375-392
  این مطالعه با هدف تعیین میزان و ترکیب گونه ای صید ضمنی طی مدت فصل صید میگو در صیدگاه های استان هرمزگان در مهر و آبان 1391 صورت گرفت. عملیات نمونه برداری طی 54 فقره تورکشی از سه شناور میگوگیر صنعتی انجام شد. صیدگاه ها شامل مناطق اطراف جزیره هرمز و قشم بود. مدت زمان تورکشی بین 1 تا 5/3 ساعت (میانگین h1/0 ± 995/1) متغیر بود. در این مطالعه حدود 02/21933 کیلوگرم آبزی صید شد که از این مقدار 26/86 درصد صید ضمنی (80/18918کیلوگرم) و 74/13 درصد میگو (22/3014 کیلوگرم) بود، نسبت صید ضمنی به هدف 27/6 برآورد شد. در این مطالعه گونه های دورریز، دورریز درشت، تجاری و هدف به ترتیب 02/68، 35/3، 7/14 و 74/13 درصد از بیومس کل صید را به خود اختصاص دادند. در نمونه برداری ها 103 گونه متعلق به 64 خانواده که به تفکیک شامل 77 گونه ماهی استخوانی از 47 خانواده، 13 گونه ماهی غضروفی از 9 خانواده، 3 گونه بی مهره متعلق به 3 خانواده، 4 گونه میگو از خانواده پنائیده و لاک پشت دریایی، مار دریایی و ستاره دریایی بودند. نتایج این تحقیق بیانگر فشار زیاد صیادی روی گونه های تجاری و غیرتجاری در این منطقه است. در خصوص گونه های حاضر در ترال میگو به منظور اجرای مدل های مرسوم جمعیتی برای پایش جمعیت، اطلاعات زیستی و بلندمدت بسیار اندکی وجود دارد. نتایج این مطالعه می تواند برای ارزیابی خسارات ناشی از تور ترال میگو روی ذخایر ماهیان خلیج فارس و در مدل های ارزیابی ریسک اکولوژیکی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ترال، خلیج فارس، صید ضمنی، میگو، هرمزگان
 • سید محمد قمی بهبهانی، مهران جواهری بابلی صفحات 393-403
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مواد پرکننده در کیفیت حسی و شیمیایی کنسرو از ماهی مید (Liza klunzingeri) انجام شد. بدین منظور ماهیان مید به روش پخت اولیه بخارپز با دمای 100 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه آماده و در چهار محیط روغن، روغن (سیر)، سس گوجه فرنگی و آب نمک کنسرو، سپس 65 دقیقه در دمای 121 درجه سانتی گراد درون اتوکلاو قرار داده شدند. کنسروهای تولیدشده پس از گذراندن 15 روز درون انبار به منظور قرنطینه، ارزیابی حسی و شیمیایی شدند. نتایج نشان داد که در مجموع کنسرو ماهی مید با ماده پرکننده روغن با ارزیابی کلی 48/0±71/4، طعم و مزه 53/0±57/4، رنگ 57/0±00/4، بو 75/0±28/4 و قوام و بافت 53/0±42/4 بالاترین مطلوبیت را در بین کنسرو های تولیدشده داشت هرچند با مواد پرکننده روغن سیر و سس گوجه فرنگی اختلاف معنی داری نداشت (05/0p≥). دامنه تغییرات فاکتورهای شیمیایی برای پروتئین 09/20-42/18، چربی 53/6-84/4، رطوبت 15/71-60/68 و pH 69/6-94/5 درصد بود. نتایج نشان داد بالاترین میزان پروتئین در کنسرو ماهی در آب نمک، روغن (سیر) و روغن بوده است و بالاترین میزان چربی در کنسرو ماهی روغن و روغن (سیر) بود (05/0p<). نتایج ارزیابی حسی با دامنه تغییرات بین 1- 5 نشان داد؛ کنسرو ماهی مید از نظر مواد پرکننده، در روغن، روغن (سیر)، سس گوجه فرنگی و آب نمک به ترتیب از مطلوبیت بیشتری برخوردار بود.
  کلیدواژگان: ماهی مید، کنسرو، ارزیابی حسی، ترکیب شیمیایی
 • تکاور محمدیان، مالک سیلاوی، احمد رضا حسینی، بختیار حیدری، مهرزاد مصباح، سراج بیتا صفحات 405-412
  ماهی بنی (Barbus sharpeyi) از خانواده کپور ماهیان و ماهیان بومی استان خوزستان است. تکثیر مصنوعی این ماهی با استفاده از عصاره غده هیپوفیز ماهی کپور انجام می شود. با توجه به مشکلات تکثیر مصنوعی این ماهی در ایران، هدف از این مطالعه دستیابی به زی فن (بیوتکنیک) نوین تکثیر ماهی بنی در ایران است. در این تحقیق تاثیر هورمون LHRH-α2 همراه عصاره هیپوفیز ماهی کپور معمولی (CPE) به روش 3 تزریقه در ماهیان مولد بنی بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد لقاح در تیمار چهارم (6 میکروگرم/کیلوگرم هورمون LHRH-α2 در تزریق مرحله اول، 5/0 میلی گرم/کیلوگرم غده هیپوفیز در مرحله دوم و 3 میلی گرم غده هیپوفیز در مرحله نهایی) با 55±89/84 دارای بیشترین مقدار بود. بیشترین اثر نرخ تخم ریزی در تیمار سوم و چهارم به ترتیب 75 و 70 درصد حاصل شده که دارای بالاترین مقدار در نرخ جواب دهی مولدین ماده بنی بوده است. در گروه 2 با درصد لقاح پایین تر بیشترین میزان هم آوری کاری (2389±41212) مشاهده شد. شاخص تولیدمثلی درصد هچ نیز در تمامی گروه های آزمایشی بالا به دست آمد. نتایج حاکی از آن بود که روش تزریق سه مرحله ای از لحاظ عملکردی می تواند برای تکثیر مصنوعی ماهی بنی مناسب باشد.
  کلیدواژگان: تحریک تخم ریزی، زی فن تکثیر مصنوعی، شاخص تولیدمثلی، عصاره هیپوفیز کپور، ماهی بنی، هورمون LHRH، α2
 • مهدی مرمضی، محمد ذاکری، محمد تقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی صفحات 413-424
  این مطالعه با هدف بررسی شاخص های غذایی ماهی بوتک دهان بزرگ (Cyprinion macrostomum) در رودخانه سزار صورت گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از تیر تا آذر 1390 و با استفاده از تورهای پرتابی (سالیک) با چشمه های مختلف و تور انتظاری با چشمه 50 میلی متری انجام شد. برای آنالیز رژیم غذایی، 68 نمونه از گونه C.macrostomum بررسی شد. بررسی شاخص های غذایی در این گونه نشان داد که به طور میانگین میزان شاخص طول نسبی روده (RLG)، 07/0±33/5، میزان شاخص گاستروسوماتیک (GI)، 002/0±13/0، میزان شاخص فاکتور وضعیت (K)، 01/0±41/1، میزان شاخص شدت تغذیه (IF)، 77/20±96/340 و شاخص خالی بودن روده (CV) 47/5 است. تمام آیتم های غذایی شناسایی شده در روده ماهی لوتک دهان بزرگ به گروه فیتوپلانکتون های گیاهی یا پریفیتون ها تعلق دارند. جنس های Navicula، Cymbella، Diatoma و Nitzschia به منزله غذای اصلی، جنس های Microspora، Ulothrix، Oscillatoria، Fragillaria، RhoicospheniaScenedesmus، Tribonema، Synedra Gomphonema و Spirogyra به منزله غذای فرعی و جنس های Gyrosigma، Pinnularia Pediastrum، Diploneis و Melosira به منزله غذای اتفاقی مشخص شدند. آنالیز رژیم غذایی این گونه نشان می دهد که ماهی بوتک دهان بزرگ دارای رژیم غذایی پریفیتون خواری، دارای روده ای با حدود پنج برابر طول کل بدن و از نظر وضعیت چاقی و تغذیه ای در رودخانه سزار دارای شرایط نسبتا مناسبی است.
  کلیدواژگان: استان لرستان، بوتک دهان بزرگ، رودخانه سزار، شاخص های غذایی، (Cyprinion macrostomum)
 • امیر حسین ناصری، رضا اکرمی صفحات 425-434
  اثر مقطعی استفاده از پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا -1و3- گلوکان در شاخص رشد، ترکیب لاشه و فعالیت لیزوزیم سرمماهی قزل آلا با وزن اولیه 6/0± 6/19 بهمدت 6 هفته بررسی شد. ماهیان به میزان 5/1 گرم پربیوتیک در هر کیلوگرم غذا با چهار استراتژی تغذیه شدند که شامل تیمار شاهد: تغذیه با جیره پایه بدون مکمل پربیوتیک، تیمار 1: تغذیه مداوم با جیره حاوی مکمل پربیوتیک، تیمار 2: تغذیه با جیره حاوی پربیوتیک بهمدت یک هفته، سپس، تغذیه با جیرهپایه بدون پربیوتیک بهمدت یک هفته و تیمار 3: تغذیه با جیره حاوی پربیوتیک بهمدت 2 روز و در ادامه تغذیه با جیره پایه بدون پربیوتیک بهمدت 5 روز بود. در عملکرد رشد و تغذیه بین استراتژی های مختلف تغذیه ای تفاوت معنی داری مشاهده نشد(05/0p)و بیشترین محتوای چربی لاشه در تیمار 2 (05/0>p) مشاهده شد. بیشترین میزان فعالیت لیزوزیم سرم در تیمار مداوم پربیوتیک معادل 89/53 میلی گرم بر میلی لیتر و کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد معادل 88/16 میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد (05/0>p). این تحقیق نشان داد بهکارگیری مداوم پربیوتیک در مقایسه با استفاده مقطعی آن از کارایی بهتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: پربیوتیک، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، لیزوزیم، مانان الیگوساکارید و بتا، 1 و 3، گلوکان، مقطعی
 • مجید ناصری زاده، محمدعلی نعمت الهی، سید ولی حسینی صفحات 435-443
  سالانه میلیون ها قطعه ماهی پیرانا (Piaractus brachypomus) در حکم ماهی زینتی و آکواریومی به کشور وارد می شود. در کشورهای امریکای جنوبی گونه هایی از جنس Piaractus از جمله گونه مورد مطالعه را با هدف پرورش گوشتی نگهداری می کنند. هدف از این تحقیق بررسی رشد، بقا و پاسخ به استرس در تراکم های مختلف این ماهی با هدف تولید ماهی خوراکی در سیستم مداربسته است. برای این منظور سه سیستم مداربسته طراحی شد که هر کدام شامل سه مخزن 250 لیتری بود که 200 لیتر از حجم آن ها از آب پر شده بود. همچنین، یک مخزن 100 لیتری به منزله فیلتر بیولوژیکی تهیه شد. تیمارها با تراکم 50، 75 و 100 قطعه بچه ماهی در هر متر مکعب با میانگین وزن 11/0±52/3 گرم ذخیره سازی شدند و بچه ماهیان سه ماه پرورش یافتند. طی مدت آزمایش روزانه 10 درصد از آب مخازن پرورش تعویض شد. در این مدت ماهیان هر ماه برای بررسی تغییرات شاخص های رشد در تیمارهای مختلف بیومتری شدند. به منظور بررسی شاخص های استرسی همزمان با انجام عملیات بیومتری از ماهیان خونگیری شد تا پاسخ های کورتیزول و گلوکز تعیین شوند. نتایج نشان داد که در چنین شرایطی تراکم 100 قطعه ماهی در متر مکعب در برخی فاکتورهای رشد شامل میانگین وزن بدن، نرخ رشد مطلق و وزن کسب شده روزانه تاثیر منفی دارد (05/0>P)، اما فاکتورهای نرخ رشد ویژه، نرخ رشد نسبی و شاخص وضعیت تحت تاثیر تراکم نیستند(05/0P).تراکم 100 قطعه ماهی در متر مکعب در پایان سومین ماه آزمایش سبب افزایش فاکتورهای استرسی ماهیان شامل کورتیزول و گلوکز شد (05/0>P). در مجموع با توجه به کاهش میانگین وزن ماهیان و افزایش فاکتورهای استرسی در تیمار 100 قطعه ماهی در متر مکعب نسبت به تیمارهای با تراکم کمتر، در این آزمایش بهترین میزان تراکم برای پرورش ماهی پیرانا (P.brachypomus) 75 قطعه ماهی در متر مکعب تعیین شد.
  کلیدواژگان: استرس، تراکم، سیستم مداربسته، شاخص های رشد، ماهی پیرانا
 • اکبر نصرالله زاده، حمید علاف نویریان، مجیدرضا خوش خلق، مجید موسی پور شاجانی، محمود شکوریان صفحات 445-453
  این مطالعه به منظور بررسی تغذیه بچه ماهی نورس سفید با اسپیرولینای تولید داخل و مقایسه آن با جیره پایه (تجاری) در غذای بچه ماهی های سفید انجام شد. آزمایش به مدت 90 روز در شرایط کنترل شده صورت گرفت. در این آزمایش از جیره های حاوی صفر (جیره پایه یا تجاری)، 5/0، 1، 2 و 5 درصد پودر اسپیرولینا به صورت مکمل برای سه گروه از ماهی ها در 5 تیمار استفاده شد. 450 قطعه بچه ماهی نورس با میانگین وزن اولیه 081/0±475/0 گرم به طور تصادفی بین 15 آکواریوم شیشه ای 50 لیتری که با 40 لیتر آب چاه فیلتر شده بود، توزیع شدند. بچه ماهی ها در حد سیری در سه نوبت 8 صبح، 12 ظهر و 6 غروب تغذیه شدند. شاخص رشد ماهی های تغذیه شده با سطوح مختلف پودر اسپیرولینا در مقایسه با تیمار شاهد وضعیت مطلوبی نداشت (05/0>P). استفاده از پودر اسپیرولینا تا 2 درصد اثر مثبت در بقای این ماهی ها داشته (05/0>P)، اما در تیمار 5 درصد، بقا کاهش یافته است. در ترکیبات شیمیایی بدن اختلاف معنادار قابل توجه ای مشاهده نشد (05/0
  کلیدواژگان: ترکیبات شیمیایی بدن، جلبک اسپیرولینا، شاخص رشد، ماهی سفید، Rutilus frisii kutum
 • پیمان یاراحمدی، حمید فرحمند، حامد کلنگی میاندره، علیرضا میرواقفی صفحات 455-465
  امروزه پربیوتیک ها در نقش مکمل های غذایی غیر قابل هضم که سلامت گونه میزبان را بهبود می دهند، جایگزین دارو ها و مواد شیمیایی شده اند، بنابراین آزمایش اخیر با هدف بررسی اثر 2/0 درصد پربیوتیک ایمونوژن در جیره به مدت 7 هفته در برخی پارامترهای هماتولوژی و پروفایل بیوشیمی سرم قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 45/1±65/81 گرم انجام گرفت. 120 ماهی پس از دوره آداپتاسیون به مدت 10 روز در 6 عدد تانک فایبرگلاس 1000 لیتری به طور تصادفی تقسیم شدند. 2 جیره غذایی با سطوح انرژی و نیتروژن یکسان با 2 سطح مختلف پربیوتیک ایمونوژن (0/0 و 2/0 درصد به پیشنهاد کمپانی ICC) آماده شد. غذا دهی روزانه در ساعت 9 و 17 به میزان 2 درصد وزن بدن انجام می شد. در پایان دوره آزمایش از 3 عدد ماهی به ظاهر سالم در هر تکرار خونگیری به عمل آمد. در خصوص فاکتورهای هماتولوژی مشاهده شد که بین گروه ها تعداد کل گلبول قرمز، هموگلوبین، MCV، MCH و MCHC هیچ اختلاف معناداری وجود نداشت (05/0>p)، اما در گروه تغذیه شده با پربیوتیک ایمونوژن تعداد کل لکوسیت ها و درصد هماتوکریت به شکل معناداری در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافته بود (05/0>p). در خصوص پارامترهای بیوشیمی سرم مشخص شد که در گروه تغذیه شده با پربیوتیک ایمونوژن سطح گلوکز به شکل معناداری افزایش یافته بود (05/0>p). سطح تری گلیسیرید و پروتئین کل تفاوت معناداری نداشت، اما سطح کلسترول به شکل معناداری کاهش یافته بود (05/0>p). در خصوص آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و آلکالین فسفاتاز (ALP) سنجش شده در سرم بین 2 گروه هیچ تفاوتی مشاهده نشد (P>0.05).
  کلیدواژگان: ایمونوژن، پارامترهای بیوشیمی سرم، پربیوتیک، قزل آلای رنگین کمان، هماتولوژی
|
 • Narges Anoosheh, Rasool Madani, Seyed Vali Hosseini, Abbas Zamani, Tara Emami Pages 319-328
  Aquatics have been considered as resource for extract of enzymes such as lipase in past years. Viscera of rainbow trout are a very good resource for the isolation of enzyme. In this study، lipase enzyme was purified from the foregut of rainbow trout. For purification، was used the acetone to defat، ammonium sulphate for precipitation، ultrafiltration to concentration and chromatography of gel filtration in order to isolation. Enzyme activity with Nitrophenyl palmitate as substrate and protein of this enzyme by Lowry method were assessed in the different steps of purification. In this study، parameters such as purification efficiency and the purified was examined. The results showed that in the last step of purification، enzyme activity and enzyme protein were 6. 171 U/ml and 0. 53 mg/ml، respectively، purification efficiency was 7. 53% and the purified was 5. 49. The molecular weight of lipase was determined by SDS-PAGE 32 KDa. Based on this research it can be concluded that the lipase in the intestines of rainbow trout has been useful as an additive in the future can be considered related industries and in Biotechnology Research.
  Keywords: chromatography, enzyme activity, fish waste, lipase
 • Dara Bagheri, Bagher Amiri, Hadi Poorbagher, Hamid Farahmand, Afshar Bargahi Pages 329-345
  Xenobiotics change the physiological homeostasis including balance between enzymes and lipid peroxidation in fishes. The present study investigated changes of some physiological responses such as blood aminotransferase enzyme، glutathione-s-transferase (GST)، glutathione reductase (GR) and lipid peroxidation (LPO) in Liza persicus in northern Persian Gulf (Boushehr province) as biomarkers in biomonitoring programs. Six stations (Haleh، Nakhle Taghi، Kangan، Gofreh، Solhabad، Shogab) and a reference site (Bonod) were selected in the Boushehr province. The fish samples had an average length of 16. 21 ± 1. 51 cm [mean ± SD] and weight of 44. 53 ± 11. 79 g. PAHs concentration of coastal sediment were measured using GC-MS and the biomarker were measured using biochemical and spectrophotometric method. There was a significant difference between Nakhle Taghi station (The nearest station to petrochemical complex) and the control site (Bonod). There was no significance difference in blood alanine aminotransferase (ALT) between the stations. There was a significant difference in GST among Haleh، Nakhle Taghi، Solhabad، Shogab and the control site (Bonod). However، there was a significant difference in glutathione reductase activity between the Gofreh station and the Bonod station. This study indicated that xenobiotics biomarkers in the stations with a high level of pollution had significant difference with the control site (Bonod). In conclusion، Liza persicus and the studied biomarkers are potentially suitable for future biomonitoring programs.
  Keywords: biomarker, blood aminotransferase, lipid peroxidation, Liza persicus, Persian Gulf
 • Hojatolah Jafaryan, Hadi Jamali, Nafiseh Paricheh, Hori Kolmoghadam Pages 347-359
  The aim of present study was to evaluate the effect of different levels of yeast probiotic on growth، feed utilization and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) alevins. This experiment conducted in a completely randomized design with four treatments which had triplicates. Four levels of yeast (0، 3%، 6% and 9% of ration) were added to the basic diet. Fish alevins were fed by experimental diets 4 times a day at 5 to 6% of body weight for 30 days. Rainbow trout larvae (average individual weight، 176 mg) were randomly distributed with density of 4 fish/l into twelve 10 liter fiberglass tanks. The results indicated that the Saccharomyces cerevisiae could not influence growth and feeding parameters in rainbow trout alevin. The final body weight and specific growth rate (SGR) in experimental treatments had not significant difference in comparison with control treatment (P≥0. 05). The bakers yeast had not significant positive effects on food conversion efficiency (FCE)، thermal growth coefficient (TGC) and feed conversion ratio (FCR). This study showed that S. cerevisiae had not high efficiency in feeding parameters and growth performance of rainbow trout alevin.
  Keywords: alevin, feeding, growth, yeast, rainbow trout
 • Hossein Shahbeig, Ahmad Hallajisani, Mohammad Reza Mehrnia, Saba Shaban Pages 361-374
  The present study was designed to investigate the feasibility of extracting omega-3 fatty acids from cultriventris Clupeonella. Molecular Distiller was designed and built in order to study the effective parameters on the purity of extracted omega-3 fatty acid. Effects of feed methylation، feed temperature، distillation chamber pressure and feed flow rate on product purity were investigated. Clupeonella oil was methylated before feeding and feed from (1-5) ml/min; 170-250 °C; 40-0. 01 mmHg to the system. It was determined that distillation efficiency was lower without methylation separation. The best product was obtained with such process at 230 ºC. Separation would not be possible effective at vacuum pressure over than 0. 1 mmHg.
  Keywords: ω3, purification, molecular distillation, methylation, cultiventris Clupeonella
 • Ehsan Farrokhi, Ehsan Kamrani, Arash Akbarzade, Hadi Raeisi, Ayoob Solaimani Pages 375-392
  This study was conducted for estimation of bycatch shrimp trawl from fishing grounds of Hormozgan province. Sampling operation was carried by commercial trawler around Hormoz and Qeshm Island during fishing season in October and November 2012. Towing duration was between 1 to 3. 5h (2±0. 08h). Contribution of bycatch and target species was 86. 26% (18918. 80 kg) and 13. 74% (3014. 22kg) respectively. By-catch-to-shrimp ratio was estimated 6. 27. Small discard species، large discard species، commercial species and target species were constituted 68. 02%، 3. 35%، 14. 7%، 13. 74% of total catch respectively. In this study، species composition included 103 species belonging to 64 families that include 77 teleost species from 47 families، 13species elasmobranchia from 9 families، 3species invertebrate from 3 families، 4 species Penaeid shrimps and sea turtle، sea snake and sea stare. The results of this research indicate fishing pressure on commercial and non commercial species in this region. The little long term information exists for Bycach species shrimp trawl that used for conventional population models. The results of this study can be used for assessment damages shrimp trawl fisheries on the resources of the Persian Gulf and the ecological risk assessment models.
  Keywords: bycatch, Hormozgan, Persian Gulf, shrimp, trawl
 • Seyed Mohammad Qomi Behbahani, Mehran Javaheri Baboli Pages 393-403
  This study was conducted to evaluate the effect of filling media on chemical and sensory quality of canned mullet. For this purpose Mullet fish preparation with، steam precooking method at temperature 100°C for 10 minutes and were canned in the oil، oil (garlic)، tomato sauce and brine، cans autoclaved for 65 minutes at a temperature of 121°C. Cans produced after spending 15 days inside the warehouse for quarantine purpose were tested for organoleptic evaluation and chemical experiments. Results showed in total، canned Mullet fish in oil with the overall acceptability 4. 71±0. 48، flavor 4. 57±0. 53، colour 4±0. 57، odour 4. 28±0. 75 and texture 4. 42±0. 53 had the highest utility although there was no significant difference in oil (garlic) and tomato sauce filling media (P≥0. 05). The results of chemical tests showed changes of chemical factors were 18. 42-20. 09% for protein، 4. 84-6. 53% for fat، 68. 60- 71. 15% for moisture and 5. 94-6. 69 for pH. The results showed that the highest amount of protein in the canned fish in brine، oil، oil (garlic) and highest amount of fat in the canned fish in oil and oil (garlic) (P<0. 05). Results of organoleptic evaluation with a range between 1-5، showed canned produced with oil، oil (garlic)، tomato sauce and brine، respectively، were most favorable.
  Keywords: can, chemical composition, Liza klunzingeri, organoleptic evaluation
 • Takavar Mohammadiyan, Malek Silavi, Ahmadreza Hosseni, Bakhtiyar Hedari, Mehrzad Mesbah, Seraj Bita Pages 405-412
  Barbus sharpeyi in family Cyprinidae is an endemic fish of the province Khuzestan of Iran. These fish are produced by artificial breeding using carp pituitary extract (CPE). According to the problem of artificial breeding about this fish in Iran، the objective of this study was to obtain the effectiveness new method (LHRH-a2 hormone Combined with carp pituitary extract (3 injections) on reproduction index in Barbus sharpeyi. The results showed that the LHRH-a2 hormone combined with carp pituitary extract in three injection (specially treat2) lead to high spawning success (62% average) and weight of stripped egg mass/ weight of stripped egg mass (8. 49% average) and fertilization success (76. 57% average). Therefore، it can be concluded that like many other cyprinids، LHRH-a2 hormone combined with carp pituitary extract (3 injection) can be effectiveness for spawning induction in Barbus sharpeyi.
  Keywords: Barbus sharpey, biotechnic artificial breeding, carp pituitary extract, induce spawning, LHRH, a2 hormone, reproduction index
 • Mehdi Marammazi, Mohammad Zakeri, Mohammad Taghi Ronagh, Preeta Kochanian, Mahsa Haghi Pages 413-424
  This study was conducted for identifying the feeding indices of Botak fish (Cyprinion macrostomum) in the Sezar River. Monthly sampling was done from July to December 2011، using pursing net with different mesh size and gill net with 50 mm mesh size. In total 68 specimens of C. macrostomum were examined. The results of feeding indices showed that the mean of RLG was 5. 33±0. 07. Also، the mean of GI، K، IF and CV were 0. 13±0. 002، 1. 41±0. 01، 340. 96±20. 77 and 5. 47، respectively. Based on the results، Navicula، Cymbella، Diatoma and Nitzschia as main، Microspora، Coconeis، Oscillatoria، Pediastrum، Rhoicosphenia، Mougeotia، Tribonema، Synedra، Cosmarium، and Spirogyra as subsidiary and Ulothrix، Gyrosigma، Closterium Scenedesmus، Pinnularia، Gomphonema، Cymatopleura، Diploneis Oedogonium، and Melosira as an accidental food items were detected. Diet analysis showed that Cyprinion macrostomum is a priphyton feeder with a RLG of five processing an appropriate condition factor and feeding condition in the Sezar River.
  Keywords: Botak, Cyprinion macrostomum, feeding indices, Lorestan Province, Sezar River
 • Amir-Hossein Naseri, Reza Akrami Pages 425-434
  Effect of dietary prebiotic mannan oligosaccharide and β-1،3 glucan on growth performance، body composition and immunity response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were investigated for a six week culture period. Four feeding strategies were set، including feeding prebiotic-free diet continuously (control)، feeding dietary prebiotic continuously (T1)، feeding dietary alternately (one week prebiotic+one week control diet) (T2) and 2 Day prebiotic+5 Day control diet (3). The experiment carried out in 500 liters Plastic tanks. 32 juveniles rainbow trout with initially average weight 19. 6 ± 0. 06 were stocked in tanks and fed up a day. The results showed no significance difference was observed on growth performance and feeding indexs (P>0. 05). There was significant differences in composition carcass (P<0. 05). The highest protein content was observed in the control treatment and maximum fat was observed in treatment 2. There were significant differences in the serum lysozyme activity (P<0. 05). Continuous administration of prebiotic mannan oligosaccharide and β-1،3-glucan showed significantly higher serum lysozyme activity (53. 89) than those in the control group (16. 88). The result indicated that continuously applying mannan oligosaccharide and β-1،3- glucan into the diet compare to discontinuous administration caused improved growth performance and immunity response for rainbow trout.
  Keywords: body composition, growth, immunity response, mannan oligosaccharide, β, 1, 3glucan, rainbow
 • Majid Naserizadeh, Mohammad Ali Nematollahi, Seied Vali Hosseini Pages 435-443
  The main aim of this research is study of growth، survival، nutritional indices and stress response of P. brachymous in rearing conditions in a recirculation system. An experiment carried out in 3 recirculation treatments with 3 replications in 250-liter tanks with a volume of 200 litres water. An extra 100-liter tank prepared as biological filter. Tanks were stocked in 3 densities 50، 75 and 100 fingerling. m-3 with an average weight as 3. 52±0. 11 for duration of 3 months. Water replacement was 10% per day. Survival was determined with counting of dead fish daily and growth with monthly biometry. Blood was collected to determine cortisol and glucose as stress response indices. The results showed that intensity of 100 pis. /m3 has a negative effect on some of the growth indices: average of body weight، absolute growth rate، and daily gained weight (P<0. 05)، but no effect on Specific Growth Rate (SGR)، Relative Growth Rate (RGR) and Condition Factor (CF) (P>0. 05). In addition، the intensity 100 pi/m3 has negative effect on nutritional indices; FCR، protein production value، fat production value (P<0. 05). This stocking increased cortisol and glucose values in the fish (P<0. 05). It is concluded that since the intensity 100 pi/ m3 decreased the gain weight and increased stress responses in Pacu fish، it is suggested that 75 pi/m3 is the best intensity to produce edible fish with the defined experiment.
  Keywords: Growth rate, nutritional indices, stress response in Pacu, Piaractus brachypomus, to produce edible fish
 • Akbar Nasrollahzadeh, Hamid Noveyrian, Majidreza Khoshkholgh, Majid Mosapour Shajani, Mahmoud Shakourian Pages 445-453
  The aim of this study was to evaluate the spirulina powder in the diet of the southern Caspian kutum and compare with basal diet (lack of spirulina). The experiment was conducted for 90 days under controlled conditions. In this experiment، five commercial diets containing 0 (basal diet)، 0. 5%، 1%،2% and 5% spirulina powder was considered and fed to Triplicate groups of fish. Four-hundred and fifty fish with initial average weight of 0. 475±0. 081g were randomly distributed between 15 glass aquarium tank of 50 liters capacity which was filled with 40 liters of fresh filtered ground water. The fishes were fed at satiation at three times (8، 12 and 18). With increasing spirulina powder to 5% level all growth factors and fed efficiency were not improvement and was significant with other treatments (P<0. 05). The use of spirulina powder has position effect in the survival rate of kutum fry up to 2% level after that (5%) has been decreased. The chemical body composition has no differences in treatments (P>0. 05). In general، considering the growth factors، feed efficiency، the treatment 1 (commercial basal diet) is more reliable in the diet of southern Caspian kutum.
  Keywords: carcass component, growth factors, Kutum, Rutilus frisii kutum, Spirulina algae
 • Peyman Yar Ahmadi, Hamid Farahmand, Hamed Kolango Miyandare, Ali Reza Mirvaghefi Pages 455-465
  Current use of prebiotic as indigestible feed additive improves health statues of host، instead of drug and chemical material in aquaculture. The aim of this experiment was to investigate the effect of 2g. kg-1 prebiotic immunogene on hematological، biochemical and some serum enzymes parameter of rainbow trout after 7 weeks feeding. Hundred and twenty rainbow trout (81. 65 ± 1. 49 g) After checking the health status and acclimatized to laboratory condition for 10 days، they were equally stocked in six fiberglass tanks (1000 L) assigned to two levels (0 and 2 g kg-1) of Immunogen (commercial prebiotic، ICC Co; USA) with three replicates. During the experimental trial (7 weeks) fish were hand-fed (2% of BW) twice daily (09:00 and 17:00). At the end of trial the blood was collected using a hypodermic syringe from the caudal blood vessels and was used to evaluate the hematological and biochemical parameter. The results of this experiment indicated that some hematological parameter such as RBC، Hb، MCH، MCV and MCHC were not affected by immunogen (p>0. 05)، but the Hct and WBC were increased in rainbow trout immunogen (P 0. 05). Considering serum biochemical parameter it was observed that in the group fed with prebiotic immunogen increased the level of glucose (P<0. 05)، Although the level of triglyceride and serum total protein were not affected، but the level of serum cholesterol was increased in group fed with prebiotic immunogen (P>0. 05). The results indicated that administration of immunogen no effect on ALT، AST، LDH and ALP levels. These results indicate that fish blood parameters and serum biochemical profiles could be affected by immunogen، which should be taken into account in future studies.
  Keywords: hematological parameters, immunogen, prebiotic, rainbow trout, serum biochemical profile