فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدحسین ضرغامی، علی دلاور، محمدرضا فلسفی نژاد، فریبرز درتاج، اکرم خوش سخن صفحات 9-36
  زمینه
  روش تحلیل شبکه در حوزه روان شناسی به این دلیل که بنیان آن مبتنی بر تئوری و مفروضات هستی شناختی و روش شناختی خاصی است، می تواند به عنوان پارادایمی مستقل تلقی شود که بر اساس آن تکنیک ها و فنون ویژه ای برای جمع آوری، تحلیل داده ها و برازش مدل های نظری پیشنهاد می دهد. این روش در مطالعه سازه های روان شناسی که ماهیت شبکه ای دارند، قابل استفاده است.
  هدف
  این پژوهش، به منظور آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در بررسی ارتباط نشانگان اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب تعمیم یافته صورت گرفته است.
  روش
  در این پژوهش از داده های پیمایش همبودی ملی آمریکا استفاده شده است.
  نتایج
  تحلیل شبکه ای این داده ها نشان می دهد، که نمی توان این دو اختلال را متمایز از یکدیگر دانست، بلکه باید در مطالعه، تشخیص و درمان آن ها به ارتباط بین نشانگانشان توجه نمود. علاوه بر این، تحلیل شبکه به درمانگر این امکان را می دهد تا بتواند تفاوت های فردی را به حوزه درمان بالینی اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب تعمیم یافته، وارد نماید.
  کلیدواژگان: تحلیل داده های شبکه ای، مدل های بازتابی و تجمعی، همبودی، اختلال افسردگی اساسی، اضطراب تعمیم یافته، روان سنجی
 • رضا شیخ، نجمه مودی صفحات 37-55
  زمینه
  پرسشنامه ها به عنوان مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها در رشته های علوم اجتماعی محسوب شده که دانشمندان تلاش های زیادی را طراحی آنها انجام داده اند. حاصل این تلاش ها ارائه نظرات و راهکارهایی عملی جهت بهبود و افزایش اعتبار و کارایی پرسشنامه ها می باشد.
  هدف
  هدف این تحقیق طراحی پرسشنامه بر اساس اصول بدیهی تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات است که به عنوان اصلی ترین نوآوری این تحقیق محسوب می شود.
  روش
  در این تحقیق پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشکده در دو مرحله بدون بکارگیری تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات و با بکارگیری آن طراحی و در بین 35 دانشجوی MBA توزیع شده است.
  یافته ها
  کارا و پایا بودن پرسشنامه های طراحی شده در سطح 95% مورد آزمون قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان دهنده کارا و پایا بودن پرسشنامه های طراحی شده با بکارگیری رویکرد جدید می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه اینکه با توجه به کارا و پایا بودن پرسشنامه های طراحی شده با رویکرد جدید پیشنهاد می شود تا طراحان پرسشنامه در حوزه های مختلف از این تکنیک در طراحی پرسشنامه استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: طراحی مبتنی بر بدیهیات، روایی، پایایی، طراحی پرسشنامه
 • رضوان صالحی، محمدرضا عابدی، ایران باغبان، پریسا نیلفروشان صفحات 57-75
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی(CAAS) در دانش آموزان سال اول دبیرستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بود. نمونه پژوهش شامل 400 دانش آموز(200 دختر و 200 پسر) بود که به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی و پرسشنامه شخصیت نئو بود. داده ها با استفاده از آزمونهای تحلیل عاملی و همبستگی تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد مدل مفروض با داده ها منطبق است و مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی دارای چهار عامل جداگانه است که عبارتند از دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد. همسانی درونی مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی نیز از طریق آلفای کرنباخ 91/0 و ضریب بازآزمایی به فاصله چهار هفته 92/0 بدست آمد. همبستگی این مقیاس با آزمون نئو نیز نشان داد که هر چهار مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی با چهار عامل از عوامل پنجگانه شخصیت که عبارتند از برون گرایی، توافق پذیری، تجربه گرایی و وجدان گرایی ارتباط مثبت معنادار و با عامل روان رنجوری ارتباط معکوس معنادار دارند. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی، ابزاری معتبر و مناسب برای سنجش میزان انطباق پذیری مسیر شغلی دانش آموزان می باشد.
  کلیدواژگان: انطباق پذیری مسیر شغلی، اعتبار، روایی، ساختار عاملی
 • بهمن کرد، حسن پاشا شریفی صفحات 76-92
  زمینه
  تنظیم و تعادل در هیجان ها راهبردی است سازگارانه برای ایجاد و سازمان دادن هیجان ها که به الگوی رفتارهای مراقبه ای منجر می شود و می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان داشته باشد.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، اعتبار و تحلیل عاملی پرسشنامه خوددلسوزی نف (2003) در بین دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صورت گرفت.
  روش
  در این پژوهش توصیفی پیمایشی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای نمونه ای 353 نفر (182 پسر و 171 دختر) از دانشجویان انتخاب شدند و پرسشنامه خوددلسوزی را تکمیل کردند. روایی سازه و روایی عاملی این پرسشنامه ارزیابی شد و اعتبار این پرسشنامه نیز از طریق همسانی درونی و روش تنصیف (دو نیمه کردن) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این مقیاس 6 عامل دارد که 112/75 این سازه را تبیین می کند که حاکی از روایی سازه این مقیاس است و نتایج تحلیل عاملی تاییدی و شاخص های آن نیز بیانگر برازش مطلوب این مقیاس است. ضرایب اعتبار این مقیاس با روش آلفای کرونباخ 779/0 و با روش دو نیمه کردن 76/0 برآورد شد. همبستگی بین خرده مقیاس های خوددلسوزی نشان دهنده روایی همگرایی آن است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان اذعان داشت نسخه فارسی پرسشنامه خوددلسوزی در میان جامعه دانشجویان کارشناسی از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است و می توان از آن برای سنجش خوددلسوزی و در پژوهش های روان شناختی بهره برد.
  کلیدواژگان: خوددلسوزی، اعتبار، روایی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی
 • زهرا کرمی باغطیفونی، نورعلی فرخی صفحات 93-125
  زمینه
  خلاقیت سازه ای است که اهمیت زیادی در روان شناسی تفاوت های فردی دارد، و نسبت به حوزه های مشابهی نظیر هوش کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. با وجود قدمت هفتاد ساله نظری و پژوهشی در زمینه خلاقیت، هنوز الگوی منسجمی برای درک خلاقیت ارائه نشده است.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش سیال، و هوش متبلور با خلاقیت و تبیین این رابطه بر اساس عوامل مکنون مرتبه بالاتر نظیر سرعت پردازش اطلاعات و باز بودن نسبت به تجربه ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بود.
  روش
  جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان علوم انسانی دانشگاه های تهران بود، که نمونه ای متشکل از 481 نفر از سه دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران به طور داوطلبانه انتخاب شدند. برای سنجش هوش از خرده مقیاس های آزمون وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)، برای سنجش خلاقیت از آزمون های تفکر واگرا، و پرسشنامه های خلاقیت در زندگی روزمره، پیشرفت خلاقانه و خود پنداره خلاقانه، برای سنجش سرعت پردازش اطلاعات، از دو آزمون مداد-کاغذی زاهلن- وربیندونگز (ZVT) و آزمون رمزگردانی (KDT) و برای سنجش باز بودن نسبت به تجربه ها از پرسش نامه پنج عامل شخصیت(NEO-FFI) استفاده شد. مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی مدل های مفروض و بررسی روابط بین این متغیرها که بر اساس ادبیات پژوهش تدوین شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت. جهت تدوین مدل علی خلاقیت، ماتریس همبستگی کلیه متغیرهای مورد پژوهش تهیه و تنظیم گردید و پس از تهیه ماتریس همبستگی با استفاده از نرم افزار (AMOS-18) محاسبات لازم صورت گرفت و برای مدل های پیشنهادی تحلیل، روش های مختلف برازش اجرا گردید.
  یافته ها
  نتیجه تحقیق نشان داد که باز بودن نسبت به تجربه ها در هر سه حالت (حالت اول، زمانی که از کلیه نشانگرهای خود سنجی خلاقیت و تفکر واگرا بصورت همزمان، حالت دوم، تفکر واگرا به عنوان متغیر وابسته و حالت سوم، خلاقیت خود سنجی به عنوان متغیر وابسته) به پیش بینی موفق و قدرتمند خلاقیت منجر می شود؛ سرعت پردازش اطلاعات تاثیر بسیار کم، اما معنی داری بر خلاقیت داشت.همچنین هوش سیال و هوش متبلور بسته به نوع سنجش خلاقیت اثرات متفاوتی بر این سازه داشتند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتیجه پژوهش گویای این است که شخصیت نقش بسیار مهمتری درخلاق بودن و تولیدات خلاقانه دارد و هوش و سرعت پردازش اطلاعات نیز در مرحله بعد در نوع کارهای خلاقانه تاثیر مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن نسبت به تجربه ها، سرعت پردازش اطلاعات
 • شیرین کوشکی، شکوه سادات بنی جمالی، حیدرعلی هومن صفحات 127-146
  پژوهش در زمینه هیجان های تحصیلی به علت عدم وجود ابزار مناسب مورد غفلت قرار گرفته است،
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل نظری و ویژگی های روانسنجی پرسشنامه هیجان های آموزشی در دانشجویان ایرانی بود. پکران و دیگران (2005) ابزار خود گزارشی برای اندازه گیری هیجان های مختلف آموزشی که دانشجویان معمولا در محیط های تحصیلی تجربه می کنند، معرفی کردند. این ابزار از مقیاس های گوناگونی برای اندازه گیری لذت، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در موقعیت های کلاس، یادگیری و آزمون تشکیل شده است.
  روش
  در این پژوهش ابتدا پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه و بعد از مطالعه مقدماتی و رفع اشکالات بر روی 300 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران اجرا شد.
  یافته ها
  بررسی ویژگی های روانسنجی اعم از پایایی و روایی و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد مقیاس های AEQ به طور قابل قبولی پایا و روا هستند واکثر مقیاس های پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش ضمن صحه گذاشتن بر اهمیت هیجانهای مختلف آموزشی، با معرفی این پرسشنامه به عنوان ابزار پایا و روا در جامعه ایرانی، مدل های نظری اهداف پیشرفت و هیجانات را به هم متصل می سازد.
  کلیدواژگان: هیجان های آموزشی، پایایی، روایی، دانشجویان، موفقیت و شکست
 • اصغر مینایی، علی دلاور، محمدرضا فلسفی نژاد، علیرضا کیامنش، یحیی مهاجر صفحات 147-179
  زمینه
  هدف سنجشهایی مانند تیمز آموزش و بهبود عملکرد دانش آموز است. در راستای دستیابی به این هدف، متخصصان حوزه سنجش آموزشی، رویکرد سنجش تشخیصی شناختی(CDA) را پرورش داده اند. در پژوهش حاضر تلاش شد تا یکی از مدلهای پرکاربرد در حوزه سنجش شناختی را در مورد داده های دانش آموزان پایه هشتم ایران در آزمون ریاضی تیمز 2007 بکار ببرد و نقاط ضعف و قوت دانش آموزان ایران را در مهارتها و صفات شناختی زیربنایی آزمون ریاضی (مدل شناختی کورتر و تاتسوکا، 2002) شناسایی نماید و عملکرد دختران و پسران را در این صفات شناختی مورد مقایسه قرار دهد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدل شناختی کورتر و تاتسوکا با داده های دانش آموزان پایه هشتم ایران در آزمون ریاضی تیمز 2007 از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته های مربوط به وضعیت تسلطی نشان می دهد که دانش آموزان ایرانی، بیشترین ضعف را در صفات P1(فرمولبندی معادلات)، P2(هندسه)، P4(به کارگیری قواعد جبر)، و P5(تفکر قیاسی) که صفات مربوط به پردازش شناختی هستند دارند. همچنین در دو صفت S5(بررسی صحت گزینه ها) و S6(الگوها و روابط) که به مهارتهای تفکر استقرایی مربوط می شوند نیز از عملکرد ضعیفی برخوردارند. در واقع می توان گفت که صفت S6 دومین صفت دشوار بعد از صفت P2 در بین دانش آموزان پایه هشتم ایران است. یافته های مربوط به عملکرد دختران و پسران نشان داد که تفاوتهای جنسیتی در این صفات و مهارتهای شناختی بسیار کم است. دامنه شاخص d کوهن از 30/0- تا 15/0+ با میانگین 03/0 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  بطور کلی پژوهش حاضر نشان می دهد که دانش آموزان ایران در اکثر صفات که برخی از آنها به مهندسی و علوم فیزیکی مربوط می شوند از سطح تسلطی ضعیف برخوردارند. از اینرو به نظر می رسد که سیاستگذاران آموزشی بایستی تغییرات اساسی در آموزش هندسه به عمل آورند، زیرا هندسه، آموزش مهارتهای تفکر ریاضی مهم را که برای مهندسی و علوم فیزیکی لازم هستند ممکن می سازد. در ارتباط با تفاوت های جنسیتی در ریاضیات نیز با توجه به یافته های پژوهش حاضر و سایر پژوهش های صورت گرفتهمی توان این نتیجه را گرفت که جنسیت یکی از بیشمار متغیری است که عملکرد در ریاضیات را، هر چند بسیار اندک، تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: سنجش تشخیصی شناختی، تیمز، ریاضیات، مدل
 • شهرام واحدی، طاهره حاجی پور صفحات 184-205
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی و تایید استواری ساختار عاملی پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی اجرا شد. در مطالعه مقطعی حاضر، 299 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده و پرسشنامه های خودکارآمدی دانشگاهی و تعلل ورزی تحصیلی را تکمیل کردند. برای تعیین ساختار پرسشنامه های خودکارآمدی دانشگاهی از تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی بهره گرفته شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل سه عاملی پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی (رشته ها، هم اتاقی ها و موقعیت اجتماعی) از بیشترین برازش با داده ها برخوردار است. خرده مقیاس های تعلل ورزی با مولفه های مقیاس خودکارآمدی دانشگاهی به غیر از هم اتاقی همبستگی منفی و معنی داری نشان داد. با بکارگیری نظریه سوال پاسخ (IRT) با این نمونه، ما نشان دادیم که بسیاری از گویه ها قدرت تمیز و ضریب دشواری مناسبی ندارند. تابع آگاهی آزمون و سوال در انتهای منحنی متمرکز شدند و نشان دهنده این است که مقیاس در دامنه بالاو پایین صفت مکنون خودکارآمدی دانشگاهی بسیار پایا است. بطور کلی، یافته های پژوهش نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی از برازش مطلوبی برای دانشجویان کارشناسی برخوردار است و از آن می توان به عنوان ابزاری روا در سنجش ابعاد توانایی دانشجویان برای انجام موفقیت آمیز انواع تکالیف مربوط به دانشگاه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی، ساختار عاملی، ویژگی های روانسنجی، نظریه سوال پاسخ
 • سحر پهلوان نشان، امید شکری صفحات 207-229
  پژوهش حاضر با هدف آزمون هم ارزی متریک مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA؛ پاکلک، 1997) در بین گروه های جنسی و سنی یک نمونه از نوجوانان ایرانی انجام شد. 500 نوجوان 18-12 سال (224 پسر و 276 دختر) به مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان پاسخ دادند. به منظور بررسی تغییرناپذیری عاملی SASA در بین گروه های جنسی و سنی از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی تک گروهی نشان دادند که در گروه های جنسی و سنی، الگوی دو عاملی SASA شامل بیم و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در تماس اجتماعی، برازش خوبی با داده ها داشتند. نتایج تحلیل عامل تاییدی چندگروهی، تغییرناپذیری بین گروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، واریانس ها و کواریانس های بین عاملی SASA را در بین گروه های جنسی و سنی نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر با تاکید بر هم ارزی روان سنجی SASA در بین گروه های جنسی و سنی نشان داد که روایی عاملی SASA در گروه های مختلف، متشابه است. بنابراین، الگوی ابعادی بیانگری وجوه شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی، در گروه های جنسی و سنی یکسان است.
  کلیدواژگان: اندازه گیری، هم ارزی، تغییرناپذیری، تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی، مقیاس اضطراب اجتماعی در نوجوانان، تفاوت های سنی و جنسی
|
 • Mohammad Hossien Zarghami*, Ali Delavar, Mohammsd Reza Falsafinezhad, Fariborz Dortaj, Akram Khoshsokhan Pages 9-36
  The foundation of network data analysis in psychology rests on particular theory, special ontological assumptions and particular methodology. Therefore it is possible to call network analysis as an independent paradigm with given techniques for data gathering and data analysis. This method can be used for studying psychological constructs with network entities (e.g. comorbidity phenomenon). Applying network data analysis in studying relationships of generalized anxiety disorder and major depression disorder symptoms (according to The US National Comorbidity Survey Replication (NCS-R)) shows that it is not possible to distinguish between them and we should consider symptoms relationships in studying, diagnosis and therapy for both of them.
  Keywords: network data analysis, comorbidity studies, reflective, formative models, psycho metrics
 • Reza Sheikh, Najmeh Moodi Pages 37-55
  Questionnaire as the most important tool of collecting data in the social sciences are considered, So, Scientists have made great efforts in their design. The result of these efforts, Introduced a number of Comment and guidelines for improving reliability and validity questionnaires. Survey researcher shows that Most designers rely on experience rather than scientific principles, therefore, Appling the principles axiom in the questionnaire design (based axiomatic design technique) is the main innovation of this paper. In this study, The faculty Assessment Questionnaire was designed in two stages. Questionnaire designed without applying the principles and using the axiomatic principles. Finally, The results show that the proposed approach leads to the design of the questionnaire with higher reliability and validity.
  Keywords: axiomatic design, Validity, Reliability, questionnaire design
 • Rezvan Salehi, Mohammad Reza Abedi, Iran Bagheban, Parisa Nilforooshan Pages 57-75
  The purpose of present research was to investigate factor structure, convergent validity and reliability of career adaptability scale (CAAS). The research statistic population was first-year high school students in shahrekord. The samples were 400 students (200 males, 200 females) that were selected by cluster random sampling. Research instruments were Career adaptability scale and NEO Personality Inventory. Data were analyzed by using factor analysis and correlation tests. Confirmatory factor analysis results indicated that the hypothesized model was consistent with data and Career adaptability scale had four separate factors include concern, control, curiosity and confidence. Its internal consistency by using Cronbach's Alpha was 0/91 and the 4-week test-retest coefficient was 0/92. Neo-scale correlation test also showed that every four career adaptability scales with four of the five factors of personality include extraversion, agreeableness, openness and conscientiousness positively correlated and have a significant inverse association with neuroticism factor. given to these results, It can be said Career adaptability scale is an appropriate and valid instrument for measuring student's career adaptability.
  Keywords: career adaptability scale, Reliability, Validity, factor structure
 • Bahman Kord, Hasan Pashasharifi Pages 76-92
  Background
  Emotional balance is a strategy for creating adaptive and care behaviors that can lead to a significant impact on the psychological well-being and health students.
  Objective
  This study aimed to investigate the validity, reliability and factor analysis of the self-compassion scale Neff (2003) among undergraduates student.
  Methods
  In this descriptive survey using a multistage cluster sampling, a random sample 353 patients (182 male and 171 female) students were chosen.
  Results
  Exploratory factor analysis revealed six factors of this scale with Extraction Sums of Squared Loadings (75/11) which this scale shows the construct validity. Cronbach's alpha coefficient and split-half reliability of this construct were 0/87 and 0/76 respectively. Correlations between the subscales represent the convergence validity.
  Conclusion
  The results show that the Persian version this scale has good reliability and validity among undergraduate students to measure these features can be used in psychological research.
  Keywords: self, compassion, Reliability, Validity, exploratory, confirmatory factor analysis
 • Zahra Karami Baghtifooni, Noor Ali Farokhi Pages 93-125
  Background
  Creativity is an important construct in the psychology of individual differences, and Compared to the similar areas such as intelligence, it has received little attentions of researchers. Seventy-year history of theory making and research on creativity, still there is not a consistent pattern for understanding creativity.
  Objectives
  The aim of Current study was to examine the relationship between fluid and crystallized intelligence with creativity and Explanation of this relationship based on higher order latent factors such as information processing speed and openness to experiences was taken place using structural equation modeling.
  Methods
  All Tehran Humanistic universities were selected as population and 481 students from Shahid beheshti, Allameh Tabatabayi and Tehran universities were chosen as sample study. The sub-scales of Wechsler Adult Intelligence Scale- Revised (WAIS-R) were used to measure intelligence, Divergent thinking tests and questionnaires on creativity in everyday life, creative achievement and creative self- concept were also used to measure creativity and in order to measure processing speed, ZVT, and KDT paper-pencil tests were used and finally to measure openness to experience, NEO-FFI inventory was used. Structural equation models were postulated to investigate inter-relationship of constructs based on literature. Covariance matrix of observed variables was used to investigate postulated models, then, using AMSO-18 All statistical computations were analyzed.
  Results
  Results showed that openness to experience, in all three cases (the first case, when all markers of self-assessment of creativity and divergent thinking are used simultaneously; the second case, when divergent thinking is used as the dependent variable and the third case, when self-assessment creativity is used as the dependent variable) will lead to successful and powerful prediction of creativity, Low impact processing speed has little but significant impact on creativity. Also, the fluid and crystallized intelligence had different effects on this structure depending on the type of creativity measurement.
  Conclusion
  In general, the research results indicate that the personality has a more important role in being creative and producing innovative products; and intelligence and the information processing speed are in the next stage of having positive impact on the type of creative works.
  Keywords: Creativity, fluid intelligence, crystal intelligence, openness to experience, information processing speed
 • Shirin Kooshki, Shokoohosadat Banijamali, Heidar Ali Hooman Pages 127-146
  Background And Objectives
  The purpose of the present research was to investigate Theorical model and psychometric properties of Persian version of AEQ were translated in to Farsi research on these areas negleted, may be because of lacking appropriate instrument. In response to this deficit, pekrun and et al(2005) developed a self-report instrument measuring various achievement emotions that students commonly experience in academic setting. The instrument contains scales for measuring enjoyment, hope, relief, anger, anxiety, shame, hopelessness, and boredom in class, learing and test contexts.
  Methods
  First, the AEQ were translated in to Faris. After the pilot studing and resolving the mistakes, the Questionnaire were carried out to a sample group consisting of 300 students who were studying in Islamic Azad university in Tehran. Psychometric properties and Factor analysis were used to analyze the collected data.0
  Results
  The results showed that the AEQ scales are acceptably reliable and valid, and most of Questionnaire scale have acceptable Fit with data.
  Keywords: Academic Emotions, Reliability, Validity, Students, Achievement, Failure
 • Asghar Minaei, Ali Delavar, Mohammad Reza Falsafinezhad, Ali Reza Kiamanesh, Yahya Mohajer Pages 147-179
  Studies of internationalmathematics achievement such as the Trends in Mathematicsand Science Study (TIMSS) have employed classical test theory and item responsetheory to rank individuals within a latent ability continuum. Although these approacheshave provided insights into comparisons between countries, they have yet toexamine howspecific attributemastery affects student performance and howthey canprovide information for curricular instruction. In the 2007 administration of TIMSS,two benchmark participants—Massachusetts andMinnesota—were tested followingthe same procedural methods, providing an opportunity for comparison within andacross the United States. Overall comparison of their performance showed Massachusettsand Minnesota to significantly outperform the United States. However,this article shows that there is a greater wealth of fine-grained information that canbe translated directly for classroom application at the attribute level when a cognitivediagnostic model (CDM) such as the deterministic, inputs, noisy, “and” gate (Junker& Sijtsma, 2001) model is used. Results showed a significant disparity betweenproportions of correctly answering and mastering skills required to solve an item.Advantages ofCDMsare discussed aswell as a CDM-basedmethod to filter distractorresponse categories that can aid instructors to diagnose a student’s attribute mastery.
  Keywords: Cognitive Diagnostic Assessment, TIMSS, Model, Mathematics, Mastery
 • Shahram Vahedi, Tahereh Hajipoor Pages 184-205
  Studies of internationalmathematics achievement such as the Trends in Mathematicsand Science Study (TIMSS) have employed classical test theory and item responsetheory to rank individuals within a latent ability continuum. Although these approacheshave provided insights into comparisons between countries, they have yet toexamine howspecific attributemastery affects student performance and howthey canprovide information for curricular instruction. In the 2007 administration of TIMSS,two benchmark participants—Massachusetts andMinnesota—were tested followingthe same procedural methods, providing an opportunity for comparison within andacross the United States. Overall comparison of their performance showed Massachusettsand Minnesota to significantly outperform the United States. However,this article shows that there is a greater wealth of fine-grained information that canbe translated directly for classroom application at the attribute level when a cognitivediagnostic model (CDM) such as the deterministic, inputs, noisy, “and” gate (Junker& Sijtsma, 2001) model is used. Results showed a significant disparity betweenproportions of correctly answering and mastering skills required to solve an item.Advantages ofCDMsare discussed aswell as a CDM-basedmethod to filter distractorresponse categories that can aid instructors to diagnose a student’s attribute mastery.
  Keywords: College Self, Efficacy Inventory, factor structure, psychometric properties, theory, response (IRT)
 • Sahar Pahlavanneshan*, Omid Shokri Pages 207-229
  Abstract The main purpose of this study was to examine the metric equivalence the Social Anxiety Scale for Adolescents (SASA, Puklek, 1997) across gender and age in a sample of adolescents. 500 adolescents for 12 to 18 years old (276 female and 224 male) completed the Social Anxiety Scale for Adolescents. Multigroup confirmatory factor analysis was used to examine the factorial invariance of SASA across sex and age groups. The results of single-group confirmatory factor analysis revealed that the two-factor model of SASA consisted of apprehension and fear of negative evaluation and tension and inhibition in social contact in across sex and age groups good fit to the data. The results of multigroup confirmatory factor analysis indicated cross-group invariance of form, factor loadings, and factor variances and covariances of the SASA across sex and age groups. These findings emphasizing the psychometric equivalence of SASA indicate that factorial validity of SASA is same across sex and age groups. Therefore, these findings indicate that sex and age groups are qualitatively same in dimensional model of expression of cognitive and behavioral forms of social anxiety.
  Keywords: Measurement, Equivalence, invariance, multigroup confirmatory factor analysis, social anxiety scale for adolescents